OMFC87/2016
ID intern unic:  365614
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 87
din  22.06.2016
privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.180
din 12 octombrie 2015 „Cu privire la modul de achitare şi
evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul
trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016”
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 1113
    În temeiul articolului 65 alineatul 2 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și Hotărîrii Guvernului nr.1008 din 10 septembrie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice din subordinea Ministerului Economiei şi a efectivului-limită al acesteia, în scopul ajustării Modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional la modificările întroduse în Clasificaţia bugetară şi unele acte legislative şi normative care au intrat în vigoare începînd cu anul 2016,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanțelor nr.180 din 12 octombrie 2015 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 324-329/2283), se operează următoarele modificări şi completări.
    1. Capitolul 8 „Stingerea obligațiilor bugetului public național prin compensare,trecerea plăților de la un tip de plată la altul și restituirea plăților la conturile curente ale contribuabililor’’, se completează cu punctul 8.11 în următoarea redacție:
    Plățile încasate din vînzarea pachetului de acțiuni în rezultatul privatizării
    8.11.Mijloacele din vînzarea pachetului de acțiuni în rezultatul privatizării (cod ECO 415210), încasate la bugetul de stat, se vor restitui în baza solicitărilor ce se depun de către plătitori la Agenția Proprietății Publice, cu anexarea documentelor justificative. Ulterior, Agenția Proprietății Publice va prezenta Ministerului Finanțelor (Direcția generală Trezoreria de Stat) borderoul documentelor de plată spre restituire pentru perfectarea și executarea documentelor de plată.
    Mijloacele din vînzarea pachetului de acțiuni în rezultatul privatizării, încasate la bugetul local, se vor restitui  de către autoritățile publice locale, la bugetele cărora au fost încasate.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                     Octavian ARMAŞU

    Nr. 87. Chişinău, 22 iunie 2016.