HGO819/2016
ID intern unic:  365720
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 819
din  01.07.2016
privind Cerinţele minime de securitate
şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor
Publicat : 08.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 193-203     art Nr : 883     Data intrarii in vigoare : 01.01.2017
    În temeiul articolului 6 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 587), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul transpunerii Directivei Consiliului Comunităţilor Europene 90/270/CEE din 29 mai 1990 privind condiţiile minime de securitate şi sănătate pentru lucrul la monitor (a cincea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 87/391/CEE) publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 156 din 21 iunie 1990, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre nu se aplică:
    1) cabinelor şoferilor la vehicule sau cabinelor de control la utilaje;
    2) sistemelor pentru prelucrarea informaţiei numerice de la bordul mijloacelor de transport;
    3) sistemelor pentru prelucrarea informaţiei numerice prevăzute în special pentru uz public;
    4) sistemelor portabile care nu se utilizează un timp îndelungat la un post de lucru;
    5) maşinilor de calculat, caselor de marcat şi oricăror echipamente cu un afişor mic de date sau măsuri, necesare utilizării directe a echipamentului.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerului Sănătăţii.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2017.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                        Stela Grigoraş
    Ministrul sănătăţii                                                      Ruxanda Glavan

    Nr. 819. Chişinău, 1 iulie 2016.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 819
din 1 iulie 2016

CERINŢE MINIME
de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. În sensul prezentelor Cerinţe minime se utilizează următoarele noţiuni:
    lucrător – orice persoană încadrată în muncă (inclusiv stagiarii şi ucenicii), definită conform prevederilor art. 1 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, care foloseşte în mod obişnuit monitorul ca parte importantă a activităţii sale normale;
    monitor – ecran de vizualizare cu afişare alfanumerică sau grafică, indiferent de procedeul de afişare folosit;
    post de lucru – totalitate a condiţiilor de muncă, echipamentelor de muncă dotate cu monitor sau cu dispozitive de introducere a datelor, accesorii opţionale, componente periferice care includ unitate de dischetă, telefon, modem, imprimantă, suport pentru documente, scaun de lucru şi masă de lucru sau suprafaţă de lucru.
Secţiunea 1. Obligaţiile angajatorului
    2. Angajatorii sînt obligaţi să efectueze analiza posturilor de lucru pentru a evalua condiţiile de securitate şi sănătate în muncă pe care aceştia le creează lucrătorilor, în special cu privire la posibilele riscuri pentru vedere, probleme fizice şi probleme de tensiune nervoasă.
    3. Angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a remedia riscurile profesionale constatate în urma evaluării menţionate la pct. 2, ţinînd seama de efectele suplimentare şi combinate ale riscurilor profesionale.
    4. Angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca:
    1) posturile de lucru create după 1 ianuarie 2017 să îndeplinească prezentele Cerinţe minime;
    2) posturile de lucru existente înainte de 1 ianuarie 2017 să fie adaptate astfel încît să corespundă prezentelor Cerinţe minime, în termen de cel mult 1 ani de la data menţionată;
    3) lucrătorii să fie informaţi cu privire la toate aspectele de securitate şi sănătate în muncă aferente postului de lucru şi, în special, cu privire la măsurile care sînt puse în aplicare în conformitate cu prezentele Cerinţe minime.  În toate cazurile, lucrătorii sau reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă trebuie să fie informaţi cu privire la toate măsurile de securitate şi sănătate luate în conformitate cu prezentele Cerinţe minime;
    4) fiecare lucrător să fie instruit cu privire la modalităţile de utilizare a postului de lucru înainte de a începe acest tip de activitate şi ori de cîte ori este schimbată substanţial organizarea postului de lucru.
    5. Angajatorii trebuie să planifice activităţile lucrătorilor astfel încît activitatea zilnică la  monitor să fie întreruptă periodic, prin pauze sau schimbări de activitate, care să reducă suprasolicitarea lucrătorilor în faţa monitorului.
Secţiunea a 2-a. Consultarea şi participarea lucrătorilor
    6. Consultarea şi participarea lucrătorilor sau a reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la aplicarea prezentelor Cerinţe minime se vor desfăşura în conformitate cu art. 15 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008.
Secţiunea a 3-a. Protecţia ochilor şi a vederii
    7. Angajatorul asigură lucrătorilor examinarea oftalmologică în următoarele cazuri:
    1) înainte de a începe lucru la monitor, prin examinarea oftalmologică la cererea angajatului la angajare;
    2) la intervale stabilite de actele normative în vigoare;
    3) dacă lucrătorii simt dificultăţi vizuale cauzate de lucrul la monitor.
    8. Dacă în urma examenului oftalmologic au fost depistate dereglări vizuale, angajatorul este obligat să pună la dispoziţie aparate de corecţie normale sau de corecţie speciale.
    9. Cheltuielile pentru măsurile întreprinse potrivit pct. 7-8 din prezentele Cerinţe minime vor fi suportate în întregime de către angajator.
II. POSTUL DE LUCRU
    10. Postul de lucru va corespunde Cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 353 din 5 mai 2010, şi Standardului SM SR EN ISO 9241– Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin intermediul videoterminalelor.
Secţiunea 1. Echipamentul de lucru
    1. Observaţie generală
    11. Utilizarea echipamentului de lucru nu trebuie să prezinte riscuri profesionale pentru lucrători.
    2. Ecranul
    12. Caracterele de pe monitor trebuie să fie bine definite şi distincte, de dimensiuni corespunzătoare şi cu spaţiu suficient între caractere şi între rînduri.
    13. Imaginea de pe monitor trebuie să fie stabilă, fără licărire sau alte forme de instabilitate.
    14. Luminozitatea şi/sau contrastul dintre caractere şi fond trebuie să fie uşor de reglat de către lucrător şi, de asemenea, să poată fi uşor de reglat în funcţie de condiţiile din jur.
    15. Monitorul trebuie să se rotească şi să basculeze liber pentru a fi adaptat necesităţilor lucrătorului, fiind posibilă utilizarea unui suport sau a unei mese reglabile.
    16. Monitorul nu trebuie să aibă strălucire reflectoare şi reflexii care pot produce disconfort lucrătorului.
    17. Poziţia ochilor faţă de ecranul monitorului va fi la nivelul centrului ecranului sau la 2/3 din înălţimea acestuia.
    18. Distanţa optimă de la ochi pînă la ecran este de 600-700 mm, cea admisibilă fiind nu mai mică de 500 mm.
    19. Persoanele ce poartă ochelari vor fi dotate, în timpul lucrului la monitor, cu ochelari de acomodare la distanţa de 550-700 mm.
    3. Tastatura
    20. Tastatura trebuie să fie orientabilă şi separată de ecran, astfel încît să permită lucrătorului găsirea unei poziţii confortabile de lucru, prin care să evite oboseala din braţe sau mîini.
    21. Spaţiul din faţa tastaturii trebuie să fie suficient pentru a asigura sprijinirea mîinilor şi a braţelor lucrătorului.
    22.Tastatura trebuie să aibă o suprafaţă mată pentru a evita strălucirea reflectoare.
    23. Poziţia tastaturii şi caracteristicile tastelor trebuie să faciliteze utilizarea acesteia.
    24. Simbolurile de pe taste trebuie să aibă un contrast suficient şi să fie lizibile din poziţia de lucru concepută.
    4. Masa de lucru sau suprafaţa de lucru
    25. Masa de lucru sau suprafaţa de lucru trebuie să fie suficient de mare, să aibă un grad de reflexie mic şi să permită o amplasare flexibilă a monitorului, tastaturii, documentelor şi echipamentului conex.
    26. Suportul pentru documente trebuie să fie stabil, reglabil şi poziţionat încît să reducă la minimum necesitatea mişcării neconfortabile a capului şi a ochilor.
    5. Scaunul de lucru
    27. Scaunul de lucru trebuie să fie stabil şi să permită cu uşurinţă  libertatea de mişcare şi o poziţie confortabilă.
    28. Înălţimea scaunului trebuie să fie reglabilă.
    29. Spătarul scaunului trebuie să poată fi înclinat şi reglat pe verticală.
    30. La solicitarea lucrătorului se va acorda un suport pentru picioare.
Secţiunea a 2-a. Mediul de lucru
    1. Spaţiul
    31. Prin dimensiunile şi amenajarea sa, postul de lucru trebuie să asigure lucrătorului un spaţiu suficient, care să îi permită să schimbe poziţia şi să varieze mişcările.
    32. Suprafaţa la un loc de lucru la monitor cu tub electronic radiant trebuie să fie de cel puţin 6 m2.
    33. În încăperile cultural-distractive (internet-cafe, săli de jocuri), cu durata lucrului la monitor mai puţin de 4 ore şi în cazurile în care se utilizează ecranele plate discrete (cu cristal lichid, cu plasmă), suprafaţa minimă a unui loc de muncă poate fi redusă pînă la 4,5 m2.
    2. Iluminatul
    34. Iluminatul general şi iluminatul local (lămpi de lucru) trebuie să asigure condiţii de iluminat satisfăcătoare şi un contrast corespunzător între monitor şi mediul de fond, ţinînd seama de tipul de activitate şi de necesităţile vizuale ale lucrătorului. Iluminatul suprafeţei  mesei de lucru trebuie să fie de 300-500 lx.
    3. Reflexiile şi strălucirile
    35. Încăperile destinate lucrului la monitor trebuie să fie asigurate cu iluminat natural şi artificial.
    36. Factorul de iluminare naturală nu va fi mai mic de 1,5%.
    37. Ecranul monitorului se va găsi în zona unghiului de protecţie a corpurilor de iluminat în aşa fel ca aceasta să nu se reflecte pe suprafaţa ecranului.
    4. Zgomotul
    38. La amenajarea postului de lucru trebuie să se ţină seama de zgomotul emis de echipamentul de lucru care aparţine postului sau posturilor de lucru, în special pentru a se evita distragerea atenţiei sau perturbarea comunicării verbale, ale cărui niveluri nu le vor depăşi pe cele indicate în tabelul 1 din anexa la prezentele Condiţii minime.
    5. Normele iradierilor electromagnetice
    39. Nivelurile maxime admise ale iradierilor electromagnetice nonionizante nu le vor depăşi pe cele indicate în tabelul 2 din anexa la prezentele Condiţii minime.
    6. Căldura
    40. Echipamentele de lucru ce aparţin postului sau posturilor de lucru nu trebuie să producă căldură în exces care ar putea crea disconfort lucrătorilor.
    7. Radiaţiile
    41. Toate radiaţiile, cu excepţia părţii vizibile a spectrului electromagnetic, trebuie reduse la niveluri neglijabile din punctul de vedere al protecţiei stării de sănătate şi securităţii lucrătorului.
    8. Parametrii microclimatului
    42. În încăperile unde activitatea la monitor este de bază trebuie să fie asiguraţi parametrii microclimatului indicaţi în tabelul 3 din anexa la prezentele Condiţii minime. Încăperile, înainte de lucru şi în fiecare pauză, vor fi aerisite.
Secţiunea 3. Interfaţa lucrător – computer
    43. La elaborarea, alegerea, achiziţionarea şi modificarea softului, precum şi pentru conceperea lucrului la monitor, angajatorii trebuie să ţină seama de următoarele principii:
    1) softul trebuie să fie specific activităţii;
    2) softul trebuie să fie uşor de utilizat şi, dacă este cazul, să fie adaptabil nivelului de cunoştinţe sau experienţă al lucrătorului; nu se pot utiliza dispozitive de verificare cantitativă sau calitativă fără cunoştinţa lucrătorilor;
    3) sistemele trebuie să asigure autocontrolul lucrătorilor asupra performanţei acestora;
    4) sistemele trebuie să afişeze informaţiile într-o formă şi într-un ritm care să fie adaptate lucrătorilor;
    5) trebuie aplicate principii de ergonomie informatică, în special în cazul operaţiilor de prelucrare a datelor de către lucrător.
Secţiunea 4. Regimul de muncă şi odihnă
al lucrătorilor la monitor
    44. Durata generală a zilei de muncă la monitor este de 8 ore, se admite activitatea în schimburi cu durata de 12 ore.
    45. Pentru asigurarea capacităţii optime de muncă şi menţinerea sănătăţii, în afară de pauza obligatorie pentru prînz, în decursul zilei de muncă se efectuează suplimentar pauze reglementate, care se includ în timpul de muncă.
    46. În ziua de muncă de 8 ore, pauzele reglementate se acordă după 2 ore de la începutul schimbului şi după 2 ore după prînz,  cu durata de 15 minute fiecare.
    47. În ziua de muncă de 12 ore, pauzele reglementate trebuie să fie efectuate în primele 8 ore ca şi pauzele din ziua de 8 ore, iar în ultimele 4 ore, după fiecare oră cîte 15 minute.
    48. Nu se admite activitatea la monitor mai mult de 2 ore fără pauze reglementate.
    49. În scopul combaterii monotoniei, suprasolicitărilor neuropsihice, oboselii aparatului vizual şi celui locomotor, al menţinerii capacităţii maxime de muncă, în timpul pauzelor reglementate lucrătorilor li se recomandă exerciţii fizice, pentru ochi şi relaxare psihologică.

    anexa