HGC826/2016
ID intern unic:  365727
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 826
din  04.07.2016
cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea
Guvernului nr.449 din 29 aprilie 2004
Publicat : 08.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 193-203     art Nr : 890
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La alineatul al patrulea din compartimentul I din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.449 din 29 aprilie 2004 „Despre aprobarea Nomenclatoarelor funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către salariaţii cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală sau colectivă (de brigadă) deplină, precum şi a contractelor-tip cu privire la răspunderea materială deplină” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.73-76, art.586), după cuvintele „expeditorii responsabili de transportare” se introduce textul „ , șoferii de autoturisme și camionete, de mașini de mare tonaj și autobuze, care efectuează transportarea valorilor”.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                        Stela Grigoraş

    Nr. 826. Chişinău, 4 iulie 2016.