LPC109/2016
ID intern unic:  365748
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 109
din  27.05.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 12.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 204-205     art Nr : 439
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8 alineatul (1):
    se completează cu punctul 391) cu următorul cuprins:
    „391) producerea combustibilului regenerabil;”
    punctele 40) și 41) vor avea următorul cuprins:
    „40) producerea energiei electrice; operarea pieţei energiei electrice; transportul energiei electrice; conducerea centralizată a sistemului electroenergetic; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice;
    41) producerea gazelor naturale; transportul gazelor naturale; distribuţia gazelor naturale; stocarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la stațiile de alimentare;”.
    2. Articolul 20 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Licenţa se suspendă şi în alte cazuri prevăzute expres de legile care reglementează genul de activitate licenţiat.”
    3. Articolul 23 se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Licenţele pentru transportul energiei electrice, pentru furnizarea energiei electrice la tarife reglementate, pentru furnizarea energiei electrice la tarife nereglementate, pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate, pentru furnizarea gazelor naturale la tarife nereglementate, eliberate pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică şi a Legii nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale, se consideră valabile pînă la expirarea termenului acestora.”  
    Art. II. – Anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Compartimentul Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va avea următorul cuprins:

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

1
Autorizaţie pentru linie electrică directă
Gratuit

5 ani

2

Autorizaţie pentru sistem de distribuţie închis de energie electrică

Gratuit

5 ani

3

Certificare a operatorului sistemului de transport al energiei electrice

Gratuit

Fără termen

4
Aprobare a reorganizării întreprinderii electroenergetice
Gratuit

Fără termen

5

Aprobare a planului de dezvoltare a reţelelor electrice de transport pentru 10 ani

Gratuit

Fără termen

6

Aprobare a planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie pentru 3 ani

Gratuit

Fără termen

7

Aprobare a planului anual de investiţii al operatorului sistemului de transport al energiei electrice, al operatorului sistemului de distribuţie a energiei electrice

Gratuit

Fără termen

8

Autorizaţie pentru conductă directă de gaze naturale

Gratuit
5 ani
9

Autorizaţie pentru sistem de distribuţie închis de gaze naturale

Gratuit
5 ani
10

Certificare a operatorului sistemului de transport al gazelor naturale

Gratuit
Fără termen
11

Aprobare a  reorganizării întreprinderii de gaze naturale

Gratuit
Fără termen
12

Aprobare a planului de dezvoltare a reţelelor de transport al gazelor naturale pentru 10 ani

Gratuit
Fără termen
13

Aprobare a planului de dezvoltare a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale pentru 3 ani

Gratuit
Fără termen
14

Aprobare a planului anual de investiţii al operatorului sistemului de transport al gazelor naturale, al operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturale

Gratuit
Fără termen
15
Autorizație de import al motorinei
200 lei
Un an

    2. Anexa se completează cu un compartiment nou cu următorul cuprins:
Inspectoratul Energetic de Stat
1
Act de corespundere
Gratuit
   Fără termen
2
Autorizaţie electrician
Gratuit
3 ani

    Art. III. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 163 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 163. Încălcarea Regulamentului cu privire la
                              protecţia reţelelor electrice 
    Încălcarea cerințelor prevăzute în Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice, care a condus la crearea unei pene de curent, la perturbarea funcţionării normale a reţelelor electrice, la deteriorarea reţelelor electrice, la provocarea unor avarii, incendii, accidente,  avînd drept urmare punerea în pericol a vieţii oamenilor sau cauzarea de  daune,
se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    2. Codul se completează cu articolul 1631 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1631.  Neîndeplinirea prescripțiilor emise de
     Inspectoratul Energetic de Stat
    Neîndeplinirea în termen de către proprietarii și gestionarii instalațiilor electrice, rețelelor electrice a prescripțiilor în vederea excluderii abaterilor și a încălcărilor documentelor normativ-tehnice de amenajare și de exploatare a instalațiilor electrice, rețelelor electrice, care poate avea drept urmare provocarea de avarii, incendii, explozii sau punerea în pericol a vieții oamenilor,
    se sancționează cu amendă de la 25 la 50 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    3. Articolul 169 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 169.  Încălcarea normelor de desfăşurare a
                              activităţii de către participanţii la piaţa
                              energiei electrice,  la piaţa gazelor
                              naturale şi la piaţa produselor petroliere
    Încălcarea de către participanţii la piaţa energiei electrice, la piaţa gazelor naturale şi la piaţa produselor petroliere a normelor de desfăşurare a activităţilor, stabilite în actele normative în domeniu, manifestată prin:
    a) refuzul de a permite efectuarea controalelor, a verificărilor şi a inspecţiilor dispuse de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică sau obstrucţionarea agenției în efectuarea acestora;
    b) neprezentarea în termen a datelor, a informaţiilor solicitate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică sau furnizarea de date și informaţii incorecte sau incomplete;
    c) întîrzierea nejustificată în racordarea instalaţiilor electrice, a instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali potenţiali la reţelele electrice, la reţelele de gaze naturale sau în reconectarea instalaţiilor electrice, a instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali la reţelele electrice, la reţelele de gaze naturale;
    d) aplicarea incorectă a tarifelor reglementate, a preţurilor reglementate la energia electrică şi la gazele naturale sau aplicarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate, care nu au fost aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
    e) refuzul nejustificat al furnizorilor care îndeplinesc obligaţii de serviciu public de a încheia contract de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale;
    f) refuzul nejustificat al operatorilor sistemelor de transport sau al operatorilor sistemelor de distribuţie de a încheia contract pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, al gazelor naturale sau contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, a gazelor naturale;
    g) nerespectarea de către operatorii sistemelor de transport, de către operatorii sistemelor de distribuţie a prevederilor actelor normative de reglementare privind extinderea reţelelor electrice, a reţelelor de gaze, aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
    h) nerespectarea de către operatorii sistemelor de transport, de către operatorii sistemelor de distribuţie a obligaţiei privind anunţarea consumatorilor finali despre întreruperile programate în livrarea energiei electrice, a gazelor naturale în termenele şi în condiţiile stabilite în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;
    i) nerespectarea de către operatorii sistemelor de distribuţie a obligaţiei privind verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor casnici;
    j) deconectarea nejustificată a instalaţiilor electrice, a instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali de la reţeaua electrică, de la reţeaua de gaze naturale sau limitarea, întreruperea nejustificată a livrării energiei electrice, a gazelor naturale către consumatori;
    k) refuzul nejustificat al operatorilor sistemelor de transport, al operatorilor sistemelor de distribuţie privind eliberarea avizului de racordare la reţeaua electrică, la reţeaua de gaze naturale;
    l) practicarea fără licenţă, fără autorizaţie a genurilor de activitate licenţiate, autorizate în conformitate cu actele normative care reglementează piaţa energiei electrice, piaţa gazelor naturale şi piaţa produselor petroliere sau delegarea atribuţiilor şi a funcţiilor licenţiate, autorizate către un terţ care nu deţine licenţă, autorizaţie pentru desfăşurarea genului de activitate respectiv;
    m) neexecutarea în termen a măsurilor dispuse, prin decizii sau prin hotărîri, de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică ori neîndeplinirea în termen a prevederilor prescripţiei privind lichidarea încălcărilor constatate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
    n) nerespectarea normelor tehnice de exploatare a reţelelor electrice, a reţelelor de gaze naturale, a centralelor electrice, a instalaţiilor de producere a gazelor naturale şi a combustibilului, a instalaţiilor de stocare şi de depozitare a combustibilului, care poate avea drept rezultat diminuarea fiabilităţii şi a calităţii livrării  energiei electrice, a gazelor naturale sau a combustibilului către consumatori;
    o) nerespectarea altor condiţii stabilite în licenţele, în autorizaţiile eliberate pentru desfăşurarea activităților de pe piaţa energiei electrice, a gazelor naturale sau a produselor petroliere
se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    4. La articolul 411 alineatul (1), textul „la art. 108, 161–169” se substituie cu textul „la art. 108, 161, 162, 164–169”.
    5. Codul se completează cu articolul 4111 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4111. Inspectoratul Energetic de Stat
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 163 şi 1631 se constată de Inspectoratul Energetic de Stat.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale șeful Inspectoratului Energetic de Stat, adjuncții lui, şefii inspecțiilor energetice teritoriale, inspectorii abilitați cu funcții de control.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.”

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                Andrian CANDU

    Nr. 109. Chişinău, 27 mai 2016.