LPM126/2016
ID intern unic:  365750
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 126
din  09.07.2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 12.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 204-205     art Nr : 441
    MODIFICAT
   
LP265 din 23.11.18, MO1-5/04.01.19 art.8; în vigoare 04.01.19
    LP266 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.905


    Art. I.
­– Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15 –17, art. 62), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 15, alineatul (21) se abrogă.
    2. Legea se completează cu articolul 151 cu următorul cuprins:
    „Articolul 151. Judecătorii de instrucție
    (1) Din rîndul judecătorilor instanţei judecătoreşti se numesc judecătorii care vor exercita atribuţiile judecătorului de instrucţie.
    (2) Judecătorul de instrucție este numit de către Consiliul Superior al Magistraturii cu consimțămîntul acestuia, la propunerea președintelui instanței judecătorești, din rîndul judecătorilor care au activat în funcția de judecător cel puțin 3 ani, pentru un mandat de 3 ani, fără posibilitatea de a exercita două mandate consecutive.
    (3) În cazul în care niciun judecător din cadrul judecătoriei nu are o experiență de cel puțin 3 ani în funcția de judecător, atribuțiile judecătorului de instrucție pot fi exercitate de către un judecător care a activat în această funcţie cel puţin 18 luni.
    (4) Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea preşedintelui instanţei judecătorești:
    a) cu cel puţin 3 luni pînă la expirarea mandatului judecătorului de instrucţie în exerciţiu, numeşte, în modul stabilit la alin. (2) şi (3), judecătorul care va exercita atribuţiile judecătorului de instrucţie, precum şi unul sau mai mulţi judecători supleanți care vor exercita atribuţiile judecătorului de instrucţie în cazul imposibilităţii exercitării atribuţiilor de către acesta;
    b) în cazul apariţiei vacanţei funcţiei de judecător de instrucţie, în termen de cel mult 30 de zile de la survenirea acesteia, numeşte, conform procedurii stabilite la alin. (2) şi (3), un alt judecător care va exercita atribuţiile judecătorului de instrucţie.
    (5) În cazul în care niciun judecător nu-şi exprimă acordul pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie sau mai mulţi judecători îşi exprimă acordul în acest sens, candidatura judecătorului va fi determinată de către preşedintele instanţei judecătorești prin tragere la sorţi, în prezenţa tuturor judecătorilor care activează în instanţa judecătorească, cu consemnarea acestui fapt într-un proces-verbal.
    (6) Înainte de a începe exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie, judecătorul urmează cursuri de formare în baza unui program special, coordonat cu Consiliul Superior al Magistraturii, în modul stabilit de lege. Volumul de lucru al judecătorului care va exercita atribuţiile judecătorului de instrucţie va fi diminuat gradual în modul reglementat de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (7) Judecătorul numit în condiţiile alin. (4) lit. b) exercită atribuţiile judecătorului de instrucţie în partea neexecutată din mandatul predecesorului său. În cazul în care acesta exercită funcţia vacantă de judecător de instrucţie timp de mai mult de un an, el nu va putea fi numit pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie pentru următorul mandat.”
    3. Articolul 16:
    se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) În cazul în care evaluarea performanţelor preşedintelui sau, după caz, ale vicepreşedintelui instanţei judecătorești a eşuat, hotărîrea colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor constituie temei de drept pentru suspendarea sa din funcția de președinte sau, după caz, de vicepreședinte.”
    la alineatul (6), textul „inclusiv în cazul expirării” se substituie cu textul „inclusiv în cazul suspendării sau expirării”.
    Art. II. – Articolul 24 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 63), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Judecătorul este suspendat de drept din funcţie pînă la eliberarea sa din funcţie dacă:
    a) evaluarea performanţelor sale a eşuat – din ziua adoptării hotărîrii corespunzătoare a colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor;
    b) colegiul disciplinar a propus eliberarea sa din funcţie – din ziua adoptării hotărîrii corespunzătoare a colegiului disciplinar;
    c) Consiliul Superior al Magistraturii a refuzat propunerea pentru numirea sa în funcție pînă la atingerea plafonului de vîrstă – din ziua adoptării hotărîrii corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În cazul suspendării din funcţie a judecătorului, salariul acestuia se plăteşte în condiţiile legii.”
    la alineatul (4), după textul „ori de încetare a procesului penal,” se introduce textul „sau în cazul anulării actelor care au servit drept temei pentru suspendarea sa din funcţie în baza alin. (11),”;
    la alineatul (6), textul „suspendarea din funcţie a judecătorului” se substituie cu textul „suspendarea din funcţie a judecătorului, adoptată în temeiul alin. (1),”.
    Art. III. – La articolul 23 alineatul (3) din Legea nr. 154 din 5 iulie 2012 privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 190–192, art. 636), cuvîntul „temei” se substituie cu textul „temei de drept pentru suspendarea din funcție și”.
    [Art.IV abrogat prin LP265 din 23.11.18, MO1-5/04.01.19 art.8; în vigoare 04.01.19]
    [Art.IV modificat prin LP266 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.905]

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 126. Chişinău, 9 iunie 2016.