*LPC154/2012 Versiunea originala
ID intern unic:  365751
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 154
din  05.07.2012
privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor
Publicat : 14.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 190-192     art Nr : 636     Data intrarii in vigoare : 14.12.2012
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Titlul I
SELECŢIA CANDIDAŢILOR ŞI CARIERA
JUDECĂTORILOR
Capitolul 1
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Selecţia candidaţilor la funcţia de
                       judecător şi cariera judecătorilor
    (1) Reglementarea procedurii de selecţie a candidaţilor la funcţia de judecător are drept scop asigurarea unui proces de selecţie obiectiv, imparţial şi transparent care să garanteze selectarea celor mai buni candidaţi pentru funcţia respectivă.
    (2) Cariera judecătorului presupune promovarea sa în funcţia de judecător la o instanţă judecătorească superioară, numirea sa în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă judecătorească, precum şi transferul judecătorului la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară.
    Articolul 2. Criteriile de selecţie, transfer şi numire
                        în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte
                        de instanţă judecătorească şi promovarea în
                        funcţii
    (1)  Selecţia candidaţilor pentru funcţia de judecător, promovarea în funcţia de judecător la o instanţă judecătorească superioară, numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă judecătorească, precum şi transferul judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară se efectuează de către colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor (în continuare – colegiul pentru selecţie), în baza unor criterii clare, transparente, obiective şi bazate pe merit.
    (2) În cadrul proceselor de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de judecător, de promovare în funcţia de judecător la o instanţă judecătorească superioară, de numire în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă judecătorească şi de transfer al judecătorului la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară se va ţine cont de următoarele criterii de bază:
    a) nivelul de cunoştinţe şi aptitudinile profesionale;
    b) capacitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor;
    c) vechimea în funcţia de judecător sau în alte funcţii de specialitate juridică;
    d) indicatorii calitativi şi cantitativi ai activităţii desfăşurate în funcţia de judecător sau, după caz, în alte funcţii de specialitate juridică;
    e) respectarea standardelor etice;
    f) activitatea didactică şi ştiinţifică.
    (3) În regulamentele Consiliului Superior al Magistraturii sînt stabilite detaliat procedura şi criteriile:
    a) de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de judecător;
    b) de promovare în funcţia de judecător la o instanţă judecătorească superioară;
    c) de numire în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă judecătorească;
    d) de transfer al judecătorului la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară.
    (4) Regulamentele Consiliului Superior al Magistraturii menţionate la alin. (3) se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.
Capitolul 2
COLEGIUL PENTRU SELECŢIE
    Articolul 3. Componenţa şi durata mandatului
    (1) Colegiul pentru selecţie se constituie în subordinea Consiliului Superior al Magistraturii şi are drept scop asigurarea selecţiei candidaţilor pentru funcţia de judecător, promovării judecătorilor la instanţe judecătoreşti superioare, numirii judecătorilor în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă judecătorească şi transferului judecătorilor la instanţe judecătoreşti de acelaşi nivel sau la instanţe judecătoreşti inferioare.
    (2) Colegiul pentru selecţie activează în următoarea componenţă:
    a) 4 judecători de la instanţele de toate nivelurile, după cum urmează: 2 judecători de la Curtea Supremă de Justiţie, 1 judecător de la curţile de apel şi 1 judecător de la judecătorii;
    b) 3 reprezentanţi ai societăţii civile.
    (3) Judecătorii membri ai colegiului pentru selecţie îşi menţin salariul la locul de muncă, avînd însă volumul de lucru redus în funcţie de sarcinile de activitate din cadrul colegiului pentru selecţie. Membrii colegiului din rîndul reprezentanţilor societăţii civile beneficiază, pentru fiecare şedinţă la care participă, de o indemnizaţie echivalentă cu a douăzecea parte (1/20) din salariul judecătorului Curţii Supreme de Justiţie.
    (4) Mandatul membrului colegiului pentru selecţie este de 4 ani. Un membru al colegiului nu poate fi ales sau numit pentru 2 mandate consecutiv.
    Articolul 4. Alegerea şi numirea membrilor
                       colegiului pentru selecţie
    (1) Membrii colegiului pentru selecţie din rîndul judecătorilor sînt aleşi de Adunarea Generală a Judecătorilor.
    (2) Membrii colegiului pentru selecţie din rîndul reprezentanţilor societăţii civile sînt numiţi de către Consiliul Superior al Magistraturii, fiind selectaţi prin concurs public, organizat de Consiliu.
    (3) Membrii colegiului pentru selecţie din rîndul societăţii civile trebuie să aibă o reputaţie ireproşabilă şi un statut bun în societate. Pentru verificarea acestor calităţi, informaţiile despre candidaţii propuşi spre a fi desemnaţi vor fi publicate pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Membrii colegiului pentru selecţie din rîndul reprezentanţilor societăţii civile sînt obligaţi să respecte restricţiile specificate la art. 8 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (3) din Legea cu privire la statutul judecătorului.
    (5) În cazul imposibilităţii unui membru al colegiului pentru selecţie de a-şi exercita funcţiile, organul care l-a ales sau l-a desemnat va asigura, în termen de   30 de zile, alegerea sau desemnarea unui nou membru al colegiului pentru restul perioadei mandatului.
    (6) În componenţa colegiului pentru selecţie nu pot fi aleşi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, membri ai colegiului disciplinar, membri ai colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor şi nici inspectori-judecători.
    Articolul 5. Competenţa colegiului pentru selecţie
    (1) Colegiul pentru selecţie:
    a) examinează dosarele candidaţilor la funcţia de judecător, actele prezentate de către candidaţi şi cele referitoare la candidaţi;
    b) examinează dosarele şi actele prezentate de către judecătorii care solicită promovarea la instanţe judecătoreşti superioare, numirea în funcţia de preşedinte ori de vicepreşedinte de instanţă judecătorească, transferul la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară, cît şi actele referitoare la judecătorii în cauză;
    c) organizează şi desfăşoară interviuri cu candidaţii la funcţia de judecător, cu judecătorii care solicită promovarea la o instanţă  judecătorească superioară, cu cei care solicită numirea în funcţia de preşedinte ori de vicepreşedinte de instanţă judecătorească, precum şi cu cei care solicită transferul la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară;
    d) oferă punctaj candidaţilor la funcţia de judecător potrivit criteriilor de selecţie;
    e) oferă punctaj judecătorilor care solicită promovarea la o instanţă judecătorească superioară, potrivit criteriilor de promovare corespunzătoare;
    f) oferă punctaj judecătorilor care solicită numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă judecătorească, conform criteriilor de numire în funcţiile respective;
    g) oferă punctaj judecătorilor care solicită transferul la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară, conform criteriilor de transfer corespunzătoare;
    h) adoptă hotărîri motivate privind acceptarea sau respingerea candidaţilor pentru ocuparea funcţiei de judecător, privind promovarea judecătorilor la o instanţă judecătorească superioară, privind numirea judecătorilor în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă judecătorească şi privind transferul judecătorilor la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară şi le prezintă Consiliului Superior al Magistraturii spre examinare a doua zi după expirarea termenului de contestare a hotărîrilor.
    (2) În procesul de selecţie a candidaţilor vizînd numirea, pentru prima dată, în funcţia de judecător, colegiul pentru selecţie va ţine cont, în mod obligatoriu, de rezultatele examenului susţinut în faţa Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei.
    (3) În procesul de selecţie a judecătorilor pentru promovarea la o instanţă judecătorească superioară, numirea în funcţia de preşedinte ori de vicepreşedinte de instanţă judecătorească sau transferul la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel ori la o instanţă judecătorească inferioară, colegiul pentru selecţie va ţine cont, în mod obligatoriu, de hotărîrile colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor.
    Articolul 6. Preşedintele colegiului pentru selecţie
    (1) Preşedintele colegiului pentru selecţie este ales prin vot deschis la prima şedinţă a colegiului. Se consideră ales candidatul care a acumulat majoritatea de voturi ale membrilor aleşi/desemnaţi ai colegiului.
    (2) Preşedintele colegiului pentru selecţie:
    a) organizează activitatea colegiului, distribuie obligaţiile între membrii acestuia;
    b) prezidează şedinţele colegiului;
    c) convoacă şedinţele colegiului;
    d) semnează hotărîrile şi procesele-verbale ale şedinţelor colegiului;
    e) dă citire hotărîrilor colegiului;
    f) soluţionează alte chestiuni legate de activitatea colegiului.
    (3) În cazul vacanţei funcţiei de preşedinte sau al absenţei temporare a preşedintelui, atribuţiile acestuia sînt exercitate de către membrul cel mai în vîrstă al colegiului pentru selecţie.
    Articolul 7. Drepturile şi obligaţiile membrilor
                        colegiului pentru selecţie
    (1) Membrii colegiului pentru selecţie au dreptul să recepţioneze în prealabil materialele prezentate colegiului spre examinare şi să le studieze.
    (2)  Membrii colegiului pentru selecţie sînt obligaţi:
    a) să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu legea;
    b) la solicitarea preşedintelui colegiului, să pregătească materialele necesare pentru şedinţă;
    c) să voteze pro sau contra în chestiunile incluse pe agenda şedinţei şi să-şi motiveze opţiunea;
    d) în caz de dezacord cu hotărîrea colegiului, să-şi motiveze opţiunea.
    Articolul 8. Recuzarea şi abţinerea
    (1) Un membru al colegiului pentru selecţie trebuie să declare că se abţine de la participarea în activitatea colegiului în cazul în care aceasta poate provoca îndoieli privind obiectivitatea şi imparţialitatea hotărîrilor sale. Pentru aceleaşi motive, persoana al cărei dosar se examinează poate cere recuzarea unui membru al colegiului pentru selecţie.
    (2) Recuzarea sau abţinerea urmează să fie argumentată şi expusă în formă scrisă înainte de examinarea candidaturii.
    (3) Decizia privind recuzarea sau abţinerea se adoptă prin votul majorităţii membrilor colegiului pentru selecţie prezenţi în şedinţă şi în lipsa membrului a cărui recuzare sau abţinere se soluţionează.
    Articolul 9. Şedinţele colegiului pentru selecţie
    (1) Colegiul pentru selecţie  se întruneşte în şedinţe în funcţie de  necesităţi.
    (2) Şedinţele colegiului pentru selecţie sînt publice; acestea sînt deliberative dacă la ele participă cel puţin 5 membri.
    (3) Colegiul pentru selecţie examinează, în termen de o lună, materialele prezentate de către secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Activitatea colegiului pentru selecţie este reglementată printr-un regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (5) Dezbaterile din şedinţele colegiului pentru selecţie se consemnează într-un proces-verbal şi se înregistrează audio. Înregistrarea audio a şedinţei se anexează la procesul-verbal. Procesul-verbal se întocmeşte în termen de 3  zile lucrătoare, fiind semnat de preşedintele şedinţei şi de secretar.
    Articolul 10. Adoptarea hotărîrilor
    (1) Hotărîrile colegiului pentru selecţie se adoptă cu  votul deschis al majorităţii membrilor aleşi/desemnaţi ai colegiului, în lipsa persoanelor invitate la şedinţă, cît şi în lipsa persoanei a cărei candidatură se examinează.
    (2) În cazul în care colegiul pentru selecţie examinează într-o şedinţă candidatura unui membru al colegiului în vederea ocupării funcţiei de judecător, promovării la o instanţă judecătorească superioară, numirii în funcţia de preşedinte ori de vicepreşedinte de instanţă judecătorească sau transferului la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară, persoana respectivă nu va participa la examinare.
    (3) Hotărîrile colegiului pentru selecţie se emit în formă scrisă şi trebuie să fie motivate. Dacă un membru al colegiului are o opinie separată faţă  de hotărîrea emisă, acesta o expune în scris, cu indicarea motivelor, documentul fiind anexat la dosar. Hotărîrile sînt semnate de preşedintele şi membrii colegiului pentru selecţie care au participat la şedinţă. Hotărîrile colegiului se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării.
    (4) Copia scanată a originalului hotărîrii se expediază prin poşta electronică persoanei a cărei candidatură a fost examinată a două zi după adoptarea hotărîrii.
    Articolul 11. Contestarea hotărîrilor colegiului
                          pentru selecţie
    Hotărîrile colegiului pentru selecţie pot fi contestate la Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul colegiului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării acestora, de către persoanele în privinţa cărora colegiul a adoptat hotărîrile şi doar în partea ce se referă la procedura de emitere şi adoptare.
Titlul II
EVALUAREA PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR
Capitolul 1
DISPOZIŢII PRINCIPALE
    Articolul 12. Scopul şi rezultatele evaluării
                         performanţelor judecătorilor
    (1) Performanţele judecătorilor se evaluează de către colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor (în continuare – colegiul de evaluare), evaluarea avînd ca scop stabilirea nivelului de cunoştinţe şi aptitudini profesionale ale judecătorilor, cît şi a capacităţii de a aplica cunoştinţele teoretice şi aptitudinile necesare în practica profesiei de judecător, stabilirea aspectelor slabe şi aspectelor forte din activitatea judecătorilor, stimularea tendinţei de perfecţionare a abilităţilor profesionale şi sporirea eficienţei activităţii judecătorilor la nivel individual şi la nivel de instanţe judecătoreşti.
    (2) Rezultatele evaluării performanţelor judecătorilor sînt utilizate pentru:
    a) organizarea formării profesionale adecvate a judecătorilor (stabilirea direcţiilor de formare profesională, dezvoltarea şi îmbunătăţirea programelor de instruire continuă a judecătorilor, selectarea formelor de instruire);
    b) stabilirea obiectivă a gradului de corespundere a judecătorilor cu funcţiile pe care le deţin sau la care pretind pe parcursul carierei lor;
    c) asigurarea unei comparaţii obiective între mai mulţi judecători în cazul promovării;
    d) stimularea judecătorilor pentru a-şi perfecţiona nivelul de pregătire şi abilităţile profesionale;
    e) perfecţionarea administrării instanţelor;
    f) formularea propunerilor de acordare a gradelor de calificare pentru judecători.
    Articolul 13. Formele evaluării performanţelor
                          judecătorilor
    (1) Evaluarea performanţelor judecătorilor se desfăşoară în două forme:
    a) evaluarea periodică;
    b) evaluarea extraordinară.
    (2) Judecătorul este supus evaluării periodice a performanţelor o dată la 3 ani. În cazul acordării calificativului „insuficient”, judecătorul este supus evaluării extraordinare în termenul stabilit de colegiul de evaluare. Acordarea calificativului „insuficient” la două evaluări extraordinare consecutive constituie temei pentru iniţierea, din partea Consiliului Superior al Magistraturii, a procedurii de eliberare din funcţie a judecătorului.
    (3)  Judecătorul este supus evaluării performanţelor în mod extraordinar fie din propria iniţiativă a acestuia, fie în cazul obţinerii calificativului „insuficient” la evaluarea periodică.
    (4)  Judecătorul este supus evaluării performanţelor în mod extraordinar şi în cazul:
    a) numirii în funcţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă;
    b) promovării la o instanţă superioară;
    c) numirii în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă;
    d) transferului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară.
    (5) În cazurile prevăzute la alin. (4) lit. b)–d), evaluarea extraordinară nu se va efectua dacă în ultimii 2 ani judecătorul a fost supus evaluării periodice.
    (6) Evaluarea performanţelor judecătorului se iniţiază:
    a) de către preşedintele instanţei în care activează judecătorul care urmează să fie supus evaluării – în cazurile prevăzute la alin. (2);
    b) fie de către judecătorul care solicită evaluarea performanţelor, fie de către membrii Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea inspectorului judiciar, fie de către preşedintele instanţei judecătoreşti – în cazurile prevăzute la alin. (3);
    c) de către membrii Consiliului Superior al Magistraturii sau de către preşedintele instanţei de judecată în care activează judecătorul, cu indicarea motivelor pentru care este necesară evaluarea – în cazurile prevăzute la alin.(4).
    Articolul 14. Procedura de evaluare a performanţelor
                         judecătorilor
    (1) În procesul de evaluare a performanţelor judecătorilor se urmăreşte analiza complexă a activităţii profesionale şi a calităţilor personale ale judecătorilor, îmbunătăţirea performanţelor profesionale ale acestora, creşterea eficienţei activităţii instanţelor de judecată şi a încrederii publice în autoritatea judecătorească, menţinerea şi consolidarea calităţii sistemului judecătoresc.
    (2) Procedura şi criteriile detaliate de evaluare a performanţelor judecătorilor se stabilesc prin regulamentul Consiliului Superior al Magistraturii, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Consiliului.
    (3) Procedura de evaluare a performanţelor judecătorilor trebuie să respecte principiul corectitudinii juridice, principiul aşteptărilor legitime şi alte principii fundamentale, să creeze condiţii pentru o evaluare obiectivă şi multidimensională a activităţii profesionale a judecătorilor. Actele normative privind evaluarea performanţelor judecătorilor vor prevedea în mod expres şi detaliat:
    a) limitele extinderii procesului de evaluare a performanţelor judecătorilor;
    b) metodologia, procedura şi durata evaluării performanţelor judecătorilor;
    c) criteriile de evaluare şi indicatorii de performanţă a activităţii  judecătorilor;
    d) sursele de informare şi mijloacele de colectare a informaţiilor necesare evaluării performanţelor judecătorilor.
Capitolul 2
COLEGIUL DE EVALUARE
    Articolul 15. Componenţa şi durata mandatului
    (1) Colegiul de evaluare se constituie pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii şi are drept scop asigurarea evaluării performanţelor judecătorilor.
    (2) Colegiul de evaluare activează în următoarea componenţă:
    a) 5 judecători de la instanţele de toate nivelurile, după cum urmează: 2 judecători de la Curtea Supremă de Justiţie, 2 judecători de la curţile de apel şi 1 judecător de la judecătorii;
    b) 2 reprezentanţi ai societăţii civile.
    (3) Judecătorii membri ai colegiului de evaluare îşi menţin salariul la locul de muncă, avînd însă volumul de lucru redus în funcţie de sarcinile de activitate din cadrul colegiului. Membrii colegiului din rîndul reprezentanţilor societăţii civile beneficiază, pentru fiecare şedinţă la care participă, de o indemnizaţie  echivalentă cu a douăzecea parte (1/20) din salariul judecătorului Curţii Supreme de Justiţie.
    (4) Mandatul membrului colegiului de evaluare este de 4 ani. Un membru al colegiului nu poate fi ales sau numit pentru 2 mandate consecutiv.
    Articolul 16. Alegerea şi numirea membrilor colegiului de evaluare
    (1) Membrii colegiului de evaluare din rîndul judecătorilor sînt aleşi/numiţi după cum urmează:
    a) 3 sînt aleşi de Adunarea Generală a Judecătorilor;
    b) 2 sînt numiţi de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (2) Membrii colegiului de evaluare din rîndul reprezentanţilor societăţii civile sînt numiţi de către Consiliul Superior al Magistraturii, fiind selectaţi prin concurs public, organizat de Consiliu.
    (3) Membrii colegiului de evaluare din rîndul societăţii civile trebuie să aibă o reputaţie ireproşabilă şi un statut bun în societate. Pentru verificarea acestor calităţi, informaţiile despre candidaţii propuşi spre a fi desemnaţi vor fi publicate pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Membrii colegiului de evaluare din rîndul reprezentanţilor societăţii civile sînt obligaţi să respecte restricţiile specificate la art. 8 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (3) din Legea cu privire la statutul judecătorului.
    (5) În cazul imposibilităţii unui membru al colegiului de evaluare de a-şi exercita funcţiile, organul care l-a ales/desemnat va asigura, în termen de 30 de zile, alegerea/desemnarea unui nou membru al colegiului pentru restul perioadei mandatului.
    (6) În componenţa colegiului de evaluare nu pot fi aleşi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, membri ai colegiului disciplinar, membri ai colegiului pentru selecţie şi nici inspectori-judecători.
    Articolul 17. Competenţa colegiului de evaluare
    (1) Colegiul de evaluare:
    a) examinează dosarele judecătorilor supuşi evaluării, actele prezentate de către aceştia şi actele referitoare la aceştia;
    b) organizează şi desfăşoară interviuri cu judecătorii supuşi evaluării;
    c) adoptă hotărîri cu privire la judecătorii supuşi evaluării;
    d) desemnează membrii colegiului responsabili de observarea activităţii desfăşurate de judecătorii evaluaţi în cadrul şedinţelor de judecată;
    e) prezintă colegiului pentru selecţie hotărîrile privind judecătorii supuşi evaluării în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (3).
    (2)  În procesul evaluării performanţelor judecătorilor, colegiul de evaluare trebuie să fie obiectiv, să respecte principiile echităţii şi rezonabilităţii şi să adopte hotărîri motivate.
    Articolul 18. Preşedintele colegiului de evaluare
    (1) Preşedintele colegiului de evaluare este ales prin vot deschis la prima şedinţă a colegiului. Se consideră ales candidatul care a acumulat majoritatea de voturi ale membrilor aleşi/desemnaţi.
    (2) Preşedintele colegiului de evaluare:
    a) organizează activitatea colegiului, distribuie obligaţiile între membrii acestuia;
    b) prezidează şedinţele colegiului;
    c) convoacă şedinţele colegiului;
    d) semnează hotărîrile şi procesele-verbale ale şedinţelor colegiului;
    e) dă citire hotărîrilor colegiului;
    f) soluţionează alte chestiuni legate de activitatea colegiului.
    (3) În cazul vacanţei funcţiei de preşedinte sau al absenţei temporare a preşedintelui, atribuţiile acestuia sînt exercitate de către membrul cel mai în vîrstă al colegiului de evaluare.
    Articolul 19. Drepturile şi obligaţiile membrilor
                          colegiului de evaluare
    (1) Membrii colegiului de evaluare au dreptul să recepţioneze în prealabil materialele prezentate colegiului spre examinare şi să le studieze.
    (2) Membrii colegiului de evaluare sînt obligaţi:
    a) să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu legea;
    b) la solicitarea preşedintelui colegiului, să pregătească materialele necesare pentru şedinţă;
    c) să voteze pro sau contra în chestiunile incluse pe agenda şedinţei şi să-şi motiveze opţiunea;
    d) în caz de dezacord cu hotărîrea colegiului, să-şi motiveze opţiunea.
    Articolul 20. Recuzarea şi abţinerea
    (1) Un membru al colegiului de evaluare trebuie să declare că se abţine de la participarea în activitatea colegiului în cazul în care aceasta poate provoca îndoieli privind obiectivitatea şi imparţialitatea hotărîrilor sale. Pentru aceleaşi motive, judecătorul supus evaluării poate cere recuzarea unui membru al colegiului de evaluare.
    (2) Recuzarea sau abţinerea urmează să fie argumentată şi expusă în formă scrisă înainte de examinarea dosarului candidatului.
    (3) Decizia privind recuzarea sau abţinerea se adoptă prin votul majorităţii membrilor colegiului de evaluare prezenţi la şedinţă şi în lipsa membrului a cărui recuzare sau abţinere se soluţionează.
    Articolul 21. Şedinţele colegiului de evaluare
    (1) Colegiul de evaluare se întruneşte în şedinţe periodic şi în funcţie de necesităţi.
    (2) Şedinţele colegiului de evaluare sînt publice. Acestea sînt deliberative dacă la ele participă cel puţin 5 membri. La şedinţele colegiului participă, în mod obligatoriu, judecătorii supuşi evaluării, de asemenea pot participa persoanele care au solicitat iniţierea procedurii de evaluare a performanţelor judecătorilor.
    (3) Colegiul de evaluare examinează, în termen de o lună, materialele prezentate de secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Activitatea colegiului de evaluare este reglementată printr-un regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (5) Dezbaterile din şedinţele colegiului de evaluare se consemnează într-un proces-verbal şi se înregistrează audio. Înregistrarea audio a şedinţei se anexează la procesul-verbal. Procesul-verbal se întocmeşte în decurs de 3 zile lucrătoare, fiind semnat de preşedintele şedinţei şi de secretar.
    Articolul 22. Adoptarea hotărîrilor
    (1) Hotărîrile colegiului de evaluare se adoptă cu  votul deschis al majorităţii membrilor aleşi/desemnaţi, în lipsa persoanelor invitate la şedinţă şi în lipsa  judecătorului evaluat.
    (2) În cazul în care colegiul de evaluare supune evaluării performanţele unui judecător care este şi membru al colegiului, acesta nu participă la examinarea subiectului respectiv de pe agenda şedinţei.
    (3) Hotărîrile colegiului de evaluare trebuie să conţină:
    a) descrierea activităţii judecătorului în perioada supusă evaluării;
    b) deficienţele de ordin profesional, administrativ sau organizaţional din activitatea judecătorului, în cazul existenţei acestora, şi recomandările colegiului privind evitarea sau excluderea acestor deficienţe;
    c) orice altă informaţie importantă în opinia colegiului.
    (4) Hotărîrile colegiului de evaluare se emit în formă scrisă şi trebuie să fie motivate. Dacă un membru al colegiului are o opinie separată faţă  de hotărîrea emisă, acesta o expune în scris, cu indicarea motivelor, documentul fiind anexat la dosar. Hotărîrile sînt semnate de preşedintele şi membrii colegiului care au participat la şedinţă. Hotărîrile colegiului de evaluare se transmit Consiliului Superior al Magistraturii şi, după caz, colegiului pentru selecţie a doua zi după expirarea termenului de contestare a hotărîrilor. Hotărîrile colegiului de evaluare se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării.
    (5) Copia scanată a originalului hotărîrii se expediază prin poşta electronică persoanei care a fost supusă evaluării a două zi după adoptarea hotărîrii.
    Articolul 23. Hotărîrea privind evaluarea
                          performanţelor
    (1) În urma evaluării performanţelor judecătorului, colegiul de evaluare adoptă, după caz, una din următoarele hotărîri:
    a) hotărîrea privind susţinerea evaluării performanţelor, fiind acordat unul din calificativele: „insuficient”, „bine”, „foarte bine” sau „excelent”;
    b) hotărîrea privind eşuarea evaluării performanţelor.
    (2) Hotărîrea privind eşuarea evaluării performanţelor judecătorului sau, după caz, a preşedintelui/vicepreşedintelui de instanţă judecătorească se adoptă  de către colegiul de evaluare în cazul în care:
    a) se stabileşte necorespunderea evidentă a judecătorului cu funcţia pe care o deţine;
    b) preşedintele/vicepreşedintele de instanţă judecătorească îşi îndeplineşte în mod necorespunzător funcţiile de conducere.
    (3) În cazul stabilirii circumstanţelor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b),  hotărîrea colegiului de evaluare constituie temei pentru iniţierea de către Consiliul Superior al Magistraturii a procedurii de eliberare a persoanei din funcţia de judecător sau din cea de preşedinte/vicepreşedinte de instanţă judecătorească.
    (4) În cazul depistării unor temeiuri de tragere la răspundere disciplinară a judecătorului evaluat, colegiul de evaluare suspendă procedura de evaluare a judecătorului în cauză şi sesizează Consiliul Superior al Magistraturii în vederea examinării oportunităţii de a intenta procedura disciplinară. Procedura de evaluare a performanţelor judecătorului va fi reluată după recepţionarea unui răspuns din partea Consiliului Superior al Magistraturii privind refuzul de a intenta procedura disciplinară sau, după caz, după finalizarea procedurii disciplinare în privinţa judecătorului evaluat, cu excepţia cazului în care judecătorul în cauză este eliberat din funcţie.
    Articolul 24. Contestarea hotărîrilor colegiului
                          de evaluare
    Hotărîrile colegiului de evaluare pot fi contestate la Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul colegiului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării acestora, de către judecătorii în privinţa cărora colegiul a adoptat hotărîri şi doar în partea ce se referă la procedura de emitere şi adoptare.
Titlul III
ASIGURAREA ACTIVITĂŢII COLEGIULUI PENTRU
SELECŢIE ŞI COLEGIULUI DE EVALUARE
    Articolul 25. Asigurarea activităţii colegiului pentru
                          selecţie şi colegiului de evaluare
    (1) În vederea exercitării atribuţiilor lor, colegiul pentru selecţie şi colegiul de evaluare au dreptul să solicite preşedinţilor instanţelor de judecată, Ministerului Justiţiei, altor autorităţi publice, persoanelor juridice de drept public sau de drept privat toate actele şi informaţiile necesare.
    (2) Preşedinţii instanţelor de judecată, Ministerul Justiţiei, autorităţile publice, persoanele juridice de drept public sau de drept privat au obligaţia să transmită colegiului pentru selecţie şi colegiului de evaluare, în termenul stabilit de acestea, actele şi informaţiile solicitate. Colegiul pentru selecţie şi colegiul de evaluare au obligaţia să respecte caracterul confidenţial al actelor şi informaţiilor primite, în condiţiile legii.
    (3) Baza tehnico-materială a colegiului pentru selecţie şi colegiului de evaluare este asigurată de către Consiliul Superior al Magistraturii.
    Articolul 26. Lucrările de secretariat
    (1) Lucrările de secretariat ale colegiului pentru selecţie şi colegiului de evaluare se efectuează de către angajaţii secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Secretarii colegiului pentru selecţie şi colegiului de evaluare se desemnează din rîndul angajaţilor secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii de către şeful secretariatului.
    Articolul 27. Informaţia privind activitatea colegiului
                          pentru selecţie şi colegiului de evaluare
    Colegiul pentru selecţie şi colegiul de evaluare prezintă, anual, Consiliului Superior al Magistraturii informaţii privind activităţile desfăşurate, care ulterior se publică pe pagina web a acestuia.
Titlul IV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 28
    Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de 3 luni de la data publicării.
    Articolul 29
    La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    Legea nr. 949-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la colegiul de calificare şi atestarea judecătorilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 170–172, art. 693);
    articolul IV din Legea nr. 247-XVI din 21 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 174–177, art. 796);
    articolul V din Legea nr. 306-XVI din 25 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 30–33, art. 77).
    Articolul 30
    (1) Înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii:
    a) va adopta actele normative prevăzute de prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (2) Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor şi colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor vor fi constituite în termen de 3 luni de la data publicării legii.
    (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, colegiul de calificare îşi încetează activitatea şi se dizolvă de drept.
    (4) În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, judecătorii de la toate instanţele judecătoreşti vor fi supuşi evaluării performanţelor în condiţiile prevăzute de prezenta lege, conform unui grafic aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

    Nr. 154. Chişinău, 5 iulie 2012.