*HGC449/2004 Versiunea originala
ID intern unic:  365813
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 449
din  29.04.2004
despre aprobarea Nomenclatoarelor funcţiilor deţinute şi
lucrărilor executate de către salariaţii cu care angajatorul

poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea
materială individuală sau colectivă (de brigadă) deplină,
precum şi a contractelor-tip cu privire la răspunderea
materială deplină
Publicat : 07.05.2004 în Monitorul Oficial Nr. 73-76     art Nr : 586
În conformitate cu prevederile Codului muncii, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Nomenclatorul funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către salariaţii cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală deplină pentru neasigurarea integrităţii valorilor transmise, conform anexei nr.1;
Contractul-tip cu privire la răspunderea materială individuală deplină, conform anexei nr.2;
Nomenclatorul lucrărilor la îndeplinirea cărora poate fi instituită răspunderea materială colectivă (de brigadă) deplină pentru neasigurarea integrităţii valorilor transmise, conform anexei nr.3;
Contractul-tip cu privire la răspunderea materială colectivă (de brigadă) deplină, conform anexei nr.4.
2. Contractul scris cu privire la răspunderea materială deplină (individuală sau colectivă (de brigadă) poate fi încheiat de angajator cu salariatul care a atins vîrsta de 18 ani şi deţine funcţii sau execută lucrări legate nemijlocit de păstrarea, prelucrarea, vînzarea (livrarea), transportarea sau folosirea în procesul muncii a valorilor ce i-au fost transmise.
3. Răspunderea materială colectivă (de brigadă) deplină poate fi instituită în cazul în care salariaţii execută în comun anumite genuri de lucrări legate nemijlocit de păstrarea, prelucrarea, vînzarea (livrarea), transportarea sau folosirea în procesul muncii a valorilor ce le-au fost transmise, fiind imposibilă delimitarea răspunderii materiale a fiecărui salariat pentru cauzarea prejudiciului şi încheierea cu acesta a unui contract privind răspunderea materială individuală deplină.
Răspunderea materială colectivă (de brigadă) deplină se instituie de către angajator de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor. Contractul scris cu privire la răspunderea materială colectivă (de brigadă) deplină se încheie între angajator şi toţi membrii colectivului (brigăzii).
4. Litigiile (conflictele) ce apar la încheierea, reîncheierea, modificarea, completarea, rezilierea şi executarea contractelor cu privire la răspunderea materială deplină se consideră litigii (conflicte) de muncă şi se soluţionează în conformitate cu Codul muncii.
5. Se abrogă Hotărîrea Sovietului  Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr.387 din 4 noiembrie 1977 "Privind modul de încheiere a contractelor scrise cu privire la  răspunderea materială deplină a muncitorilor şi slujbaşilor pentru neasigurarea integrităţii valorilor transmise acestora pentru păstrare sau alte scopuri".
6. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărîri actele normative specificate în anexa nr.5 nu se aplică.

PRIM-MINISTRU                                         Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru                                             Valerian Cristea
Ministrul muncii
şi protecţiei sociale                                            Valerian Revenco

Chişinău, 29 aprilie 2004.
Nr. 449.

Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.449
din  29 aprilie  2004
L I S T A
actelor normative care nu se aplică o dată
cu intrarea în vigoare a prezentei hotărîri
1. Hotărîrea Comitetului de Stat al Consiliului de Miniştri al U.R.S.S. pentru muncă şi probleme sociale şi Secretariatului Consiliului Central Unional al Sindicatelor nr.447/24 din 28 decembrie 1977 "Cu privire la aprobarea Listei funcţiilor şi lucrărilor, ocupate sau executate de către salariaţii cu care întreprinderea, instituţia, organizaţia poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială deplină pentru neasigurarea integrităţii valorilor transmise lor pentru păstrare, prelucrare, vînzare (eliberare), transportare sau folosire în procesul de producţie, precum şi contractului-tip cu privire la răspunderea materială individuală deplină";
2. Hotărîrea Comitetului de Stat al Consiliului de Miniştri al U.R.S.S. pentru muncă şi probleme sociale şi Secretariatului Consiliului Central Unional al Sindicatelor nr.259/16-59 din 14 septembrie 1981 "Cu privire la aprobarea Listei lucrărilor la îndeplinirea cărora poate fi introdusă răspunderea materială colectivă (de brigadă), condiţiilor aplicării ei şi contractului-tip cu privire la răspunderea materială colectivă (de brigadă)";
3. Hotărîrea Comitetului de Stat al Consiliului de Miniştri al U.R.S.S. pentru muncă şi probleme sociale şi Secretariatului Consiliului Central Unional al Sindicatelor nr.133/13-53 din 22 iunie 1983 "Cu privire la modificarea Hotărîrii Comitetului de Stat al Consiliului de Miniştri al U.R.S.S. pentru muncă şi probleme sociale şi Secretariatului Consiliului Central Unional al Sindicatelor nr.259/16-59 din 14 septembrie 1981";
4. Hotărîrea Comitetului de Stat al Consiliului de Miniştri al U.R.S.S. pentru muncă şi probleme sociale şi Secretariatului Consiliului Central Unional al Sindicatelor nr.365/22-37 din 26 septembrie 1986 "Cu privire la completarea Listei lucrărilor la îndeplinirea cărora poate fi introdusă răspunderea materială colectivă (de brigadă)".