HGC850/2016
ID intern unic:  365821
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 850
din  08.07.2016
pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de
repatriere a copiilor și adulților
– victime ale traficului de ființe umane,
traficului ilegal
de migranți, precum și a copiilor neînsoțiți
Publicat : 15.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 206-214     art Nr : 916
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul privind procedura de repatriere a copiilor și adulților – victime ale traficului de ființe umane, traficului ilegal de migranți, precum și a copiilor neînsoțiți, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 948 din 7 august 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.152-153, art. 949), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) se completează cu punctul 181 cu următorul cuprins:
    „181. Din mijloacele financiare alocate din contul bugetului de stat Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei pentru realizarea procedurilor de repatriere a copiilor neînsoțiți vor fi acoperite și cheltuielile pentru alimentarea copiilor, procurarea îmbrăcămintei, încălțămintei, precum și a medicamentelor, după caz.”;
    2) la punctele 32 şi 42, după cuvintele „autoritatea tutelară” se introduce cuvîntul „teritorială”;
    3) la punctul 37, cuvintele „autorităților competente” se substituie cu cuvintele „autorității tutelare teritoriale”;
    4) la punctul 46, după cuvintele „autorităţilor tutelare” se introduce cuvîntul „teritoriale”;
    5) punctele 47 şi 48 vor avea următorul cuprins:
    „47. Autoritatea tutelară teritorială în a cărui evidență se află copilul repatriat va monitoriza situația acestuia, conform prevederilor legislației.
    48. Informaţia relevantă privind procedura de repatriere se concentrează într-un dosar special al copilului şi se păstrează la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Informaţia privind procedura de reintegrare şi monitorizare a copilului după repatriere se concentrează într-un dosar special al copilului şi se păstrează la autoritatea tutelară teritorială în a cărei rază este locul aflării copilului.”

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP


    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                   Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                               Octavian Armaşu

    Nr. 850. Chişinău, 8 iulie 2016.