LPC141/2016
ID intern unic:  365874
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 141
din  17.06.2016
pentru modificarea și completarea
unor acte legislative
Publicat : 19.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 215-216     art Nr : 471     Data intrarii in vigoare : 19.01.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 56 din Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 10, art. 283), cu modificările ulterioare, litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) să retehnologizeze activitățile de producere pentru a sista emisiile în atmosferă ale substanțelor care distrug stratul de ozon, ale prafului și fibrelor de azbest, precum și pentru a reduce sau a sista emisiile substanțelor periculoase din categoria poluanților organici persistenți și cea a metalelor grele, reglementate de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;”.
    Art. II. – Legea nr. 1422-XIII din 17 decembrie 1997 privind protecția aerului atmosferic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 312), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 17:
    la alineatul (2), cuvîntul „departamentele” se substituie cu cuvintele „alte autorități administrative centrale”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Se interzice:
    a) producerea și exploatarea mijloacelor de transport cu emisii care depășesc normativele ELA de poluanți;
    b) producerea, importul, transportul, depozitarea, comercializarea pe piața internă și utilizarea produselor petroliere etilate, a absorbantelor și aditivelor halogenate pentru aceste produse, precum și a tetrametilplumbului (CAS nr. 75-74-1, unde CAS – registrul Chemical Abstracts Service) și a tetraetilplumbului (CAS nr. 78-00-2).”
    2. Articolul 20 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) În scopul protecției aerului atmosferic, a altor componente de mediu și a ecosistemelor, precum și în scopul prevenirii impactului poluării atmosferice asupra sănătății omului, se interzice fabricarea, importul, introducerea pe piața internă, comercializarea, folosirea în procesele tehnologice și la efectuarea lucrărilor de construcții a produselor pentru construcții și a produselor chimice prevăzute în anexa la prezenta lege.”
    3. Legea se completează cu o anexă cu următorul cuprins:

„Anexă

LISTA
produselor pentru construcții și produselor chimice interzise
    1. Produsele pentru construcții, produsele chimice şi alte articole care constau din azbest sau care conţin azbest, indiferent de natura sau originea acestora. În sensul prezentului punct, termenul „azbest” desemnează următorii silicaţi fibroşi:
    a) actinolit (CAS nr. 77536-66-4);
    b) amosit (CAS nr. 12172-73-5);
    c) antofilit (CAS nr. 77536-67-5);
    d) crocidolit (CAS nr. 12001-28-4);
    e ) tremolit (CAS nr. 77536-68-6).
    Restricțiile nu se referă la silicatul fibros crisotil (CAS nr. 12001-29-5 și nr. 132207-32-0).
    Produsele pentru construcţii şi alte articole cu conţinut de azbest, interzise prin prezentul punct, care erau deja instalate sau se aflau în utilizare înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 141  din 17 iunie 2016 se utilizează în continuare pînă la eliminarea lor sau pînă la încheierea ciclului lor de viaţă.
    2. Cimentul și amestecurile cu ciment dacă acestea conțin, atunci cînd sînt hidratate, o cantitate de crom hexavalent solubil mai mare de 0,0002% din totalul greutății de ciment uscat.
    3. Carbonații de plumb (CAS nr. 598-63-0 și nr. 1319-46-6) și sulfații de plumb (CAS nr. 7446-14-2 și nr. 15739-80-7), compușii de mercur, de arsen, de cadmiu, precum și compușii organostanici, ca atare sau în amestecuri, atunci cînd aceste substanțe sau amestecurile respective sînt destinate utilizării:
    a) în vopsele;
    b) pentru conservarea lemnului, precum și în tratarea lemnului;
    c) în tratarea apelor industriale, indiferent de utilizarea acestora;
    d) pentru impregnarea textilelor industriale cu regim intens de utilizare și a firelor textile utilizate la producerea acestora;
    e) în produsele pentru  pardoseli și pentru acoperirea pereților.
    După intrarea în vigoare a Legii nr. 141 din 17 iunie 2016 este interzisă introducerea pe piață a lemnului tratat cu substanțele menționate și a vopselelor cu conținutul acestora.
    4. Poluanții organici persistenți, reglementați de Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți, ratificată prin Legea nr. 40-XV din 19 februarie 2004, și de Protocolul privind poluanții organici persistenți la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere  pe distanțe lungi, ratificat prin Legea nr. 1018-XV din 25 aprilie 2002, la care Republica Moldova este parte.”
    Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.
    (2) Produsele care constau din azbest sau conțin azbest interzis prin prezenta lege și care au fost importate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi pot fi comercializate și consumate pînă la epuizarea stocurilor.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 141. Chişinău, 17 iunie 2016.