*LPM131/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  365891
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 131
din  03.07.2015
privind achiziţiile publice
Publicat : 31.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 197-205     art Nr : 402     Data intrarii in vigoare : 01.05.2016
    În scopul transpunerii Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 134 din 30 aprilie 2004, parțial a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 94/65 din 28 martie 2014, şi a Directivei 89/665/CCE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 395 din 30 decembrie 1989,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    Agenţia Achiziţii Publice – autoritate administrativă în subordinea Ministerului Finanţelor, care efectuează supravegherea, controlul şi coordonarea interramurală în domeniul achiziţiilor publice;
    Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor – autoritate administrativă în subordinea Ministerului Finanţelor, care soluţionează contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică;
    achiziţie publică – procurare de bunuri, executare de lucrări sau prestare de servicii pentru necesităţile uneia sau mai multor autorităţi contractante;
    acord-cadru – acord încheiat între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, avînd ca obiect stabilirea condiţiilor pentru contractele care urmează să fie atribuite în decursul unei perioade determinate, în special în ceea ce priveşte preţurile şi, după caz, cantităţile prevăzute;
    autoritate centrală de achiziţie – autoritate contractantă care:
    a) achiziţionează bunuri şi servicii destinate autorităţilor contractante; sau
    b) atribuie contracte de achiziţii publice sau încheie acorduri-cadru de lucrări, de bunuri sau de servicii destinate autorităţilor contractante;
    autoritate contractantă – autoritate publică, persoană juridică de drept public, asociație a acestor autorităţi sau persoane;
    bani publici – resursele financiare ale bugetului de stat, ale bugetelor locale, ale bugetului asigurărilor sociale de stat și ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală;
    candidat – operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaţie restrînsă, de negociere sau de dialog competitiv;
    candidatură – documente prin care un candidat îşi demonstrează situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, capacitatea economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională, în vederea obţinerii invitaţiei de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul unei proceduri de licitaţie restrînsă, de negociere sau de dialog competitiv;
    concurs de soluţii – procedură care permite autorităţii contractante să achiziţioneze un plan sau un proiect, în special în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice și peisagistice, al arhitecturii sau al prelucrării datelor, inclusiv în alte domenii, prin selectarea acestuia pe baze concurențiale de către un juriu cu sau fără acordarea de premii;
    contract de achiziţii publice – contract cu titlu oneros, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una sau mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect procurarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii în sensul prezentei legi;
    contract de achiziţii publice de bunuri – contract de achiziţii publice, altul decît cel de lucrări, care are ca obiect achiziţia de bunuri/produse, cumpărarea lor în rate, închirierea sau leasingul, cu sau fără opţiune de cumpărare. Un contract de achiziţii publice care are ca obiect furnizarea de produse şi care acoperă, în mod suplimentar, lucrări de montaj şi de instalare este considerat contract de achiziţii publice de bunuri;
    contract de achiziţii publice de lucrări – contract de achiziţii publice avînd ca obiect fie execuţia, fie atît proiectarea, cît şi execuţia unor lucrări sau a unei construcţii, fie realizarea, prin orice mijloace, a unei lucrări care să răspundă unor necesităţi precizate de autoritatea contractantă;
    contract de achiziţii publice de servicii – contract de achiziţii publice, altul decît contractele de achiziţii publice de lucrări sau de bunuri, care are ca obiect prestarea de servicii astfel cum acestea sînt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. Un contract de achiziţii publice care are ca obiect atît furnizarea de produse, cît şi prestarea de servicii este considerat contract de achiziţii publice de servicii dacă valoarea serviciilor în cauză este mai mare decît valoarea produselor prevăzute în contract. Un contract de achiziţii publice care are ca obiect servicii şi care cuprinde, neesenţial, activităţi aferente contractului de achiziții publice de lucrări în raport cu obiectul principal al contractului este considerat contract de achiziţii publice de servicii;
    dialog competitiv – procedură la care orice operator economic poate solicita să participe şi în cadrul căreia autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi la această procedură în vederea dezvoltării uneia sau mai multor soluţii care să răspundă necesităţilor precizate de autoritatea contractantă şi în baza căreia sau cărora candidaţii selectaţi urmează să fie invitaţi să îşi depună ofertele;
    documentaţie de atribuire – documentaţie care cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţii publice şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă;
    grup de lucru – grup de specialişti în cadrul autorităţii contractante care realizează proceduri de achiziţie publică;
    licitaţie deschisă – procedură publică reglementată de prezenta lege, în cadrul căreia orice operator economic interesat poate prezenta o ofertă;
    licitaţie electronică – proces repetitiv care implică mijloace electronice de prezentare, în ordine descrescătoare, a noilor preţuri şi a noilor valori referitoare la anumite elemente ale ofertelor, care intervin după o primă evaluare completă a ofertelor, permiţînd clasificarea lor în baza unor metode automate de evaluare;
    licitaţie restrînsă – procedură publică la care orice operator economic poate solicita să participe şi în cadrul căreia numai operatorii economici preselectaţi de autoritatea contractantă îşi pot prezenta ofertele;
    mijloc electronic – mijloc care utilizează echipamente electronice de prelucrare, inclusiv compresia digitală, şi de stocare a datelor ce sînt difuzate, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
    ofertant – operator economic care a prezentat o ofertă în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice;
    ofertă – act juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţii publice. Oferta cuprinde propunerea tehnică şi propunerea financiară;
    operator economic – furnizor de bunuri, executant de lucrări şi/sau prestator de servicii, care poate fi orice persoană fizică sau juridică, orice entitate publică sau asociație a acestor persoane şi/sau entităţi, care furnizează pe piaţă bunuri, execută lucrări şi/sau prestează servicii;
    procedură negociată – procedură în cadrul căreia autoritatea contractantă consultă operatorii economici cu privire la opţiunile lor şi negociază condiţiile contractuale cu unul sau mai mulţi dintre ei;
    propunere financiară – parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire;
    propunere tehnică – parte a ofertei elaborată în baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă;
    referinţă tehnică – orice produs, altul decît standardele oficiale, elaborat de organismele europene de standardizare în conformitate cu o procedură adaptată în funcţie de evoluţia cerinţelor pe piaţă;
    Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice”(în continuare – SIA „RSAP”) – sistem informațional și de telecomunicații complex, care asigură susținerea informațională a proceselor de regulare și control al achizițiilor publice;
    sistem dinamic de achiziţie – proces, în totalitate electronic, de achiziţie a bunurilor de uz curent ale căror caracteristici, disponibile în general pe piaţă, îndeplinesc cerinţele autorităţii contractante, fiind restrîns în timp şi deschis pe întreaga perioadă oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de selecţie şi care depune o ofertă orientativă, conformă cu caietul de sarcini;
    specificaţie tehnică comună – specificaţie tehnică elaborată în conformitate cu o procedură recunoscută de statele membre ale Uniunii Europene şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
    specificaţii tehnice – ansamblul indicaţiilor tehnice cuprinse, în special, în caietele de sarcini, care definesc caracteristicile solicitate pentru un material, pentru un produs sau pentru un bun şi care permit caracterizarea acestora astfel încît să corespundă utilizării urmărite de autoritatea contractantă. Printre aceste caracteristici se numără nivelurile de performanţă ecologică, proiectarea pentru toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul persoanelor cu dizabilități) şi evaluarea conformităţii, performanţa, siguranţa sau dimensiunile, inclusiv procedurile referitoare la asigurarea calităţii, terminologia, simbolurile, testările şi metodele de testare, ambalarea, marcarea şi etichetarea, precum şi procesul şi metodele de producţie. Caracteristicile includ, de asemenea, normele de proiectare şi calculare a lucrărilor, condiţiile de testare, de control şi de recepţie a lucrărilor, precum și tehnicile sau metodele de construcţie şi toate celelalte condiţii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este în măsură să le prevadă, prin reglementări generale sau specifice, în ceea ce priveşte lucrările terminate şi materialele sau elementele acestora;
    standard – specificaţie tehnică aprobată de către un organism desemnat de standardizare în vederea utilizării repetate sau permanente, care nu este obligatorie şi care se încadrează în una dintre categoriile următoare:
    a) standard internaţional – standard adoptat de un organism internaţional de standardizare şi pus la dispoziţia publicului;
    b) standard european – standard adoptat de un organism european de standardizare şi pus la dispoziţia publicului;
    c) standard naţional – standard adoptat de un organism naţional de standardizare şi pus la dispoziţia publicului;
    Vocabularul comun privind achiziţiile publice (Common Procurement Vocabulary, CPV) – nomenclatura de referinţă aplicabilă contractelor de achiziţii publice.
    Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii
    (1) Prezenta lege se aplică contractelor de achiziţii publice, cu excepţia celor specificate la art. 4, a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală cu sau mai mare decît următoarele praguri:
    a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii – 80 000 de lei;
    b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 100 000 de lei.
    (2) Prezenta lege se aplică şi de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă în cazul atribuirii unui contract de achiziții publice de lucrări sau servicii finanţat/subvenţionat cu peste 50% direct de către autorităţile contractante şi care nu se referă la excepţiile specificate la art. 4.
    (3) Prezenta lege prevede şi particularităţi privind contractele de achiziţii publice, cu excepţia celor specificate la art. 4, a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală cu sau mai mare decît următoarele praguri:
    a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii – 2 300 000 de lei;
    b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 90 000 000 de lei.
    (4) Contractele de achiziţii publice a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte pragurile menţionate la alin. (1) sînt reglementate de Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern.
    (5) Prezenta lege se aplică în modul corespunzător formelor de parteneriat public-privat neinterzise de lege, precum şi în cazul atribuirii contractelor de concesiune de lucrări publice.
    (6) Prezenta lege se aplică în modul corespunzător în cazul organizării concursului de soluţii şi încheierii acordului-cadru.
    (7) Autoritatea contractantă care, în baza competenţelor legale pe care le deţine, acordă unui subiect de drept, care nu este definit ca autoritate contractantă, drepturi speciale sau exclusive de a presta un serviciu public are obligaţia de a impune, prin autorizaţia pe care o emite în acest scop, respectarea principiului nediscriminării de către cel care beneficiază de drepturile speciale sau exclusive atunci cînd acesta atribuie contracte de achiziții publice de bunuri către terţi. Obligaţia de a respecta principiul nediscriminării de către cel care beneficiază de drepturile speciale sau exclusive se impune chiar dacă autoritatea contractantă nu a prevăzut expres acest fapt în autorizaţia emisă.
    Articolul 3. Calcularea valorii estimate a contractelor de
                       achiziţii publice şi planificarea acestor contracte
    (1) Calcularea valorii estimate a unui contract de achiziţii publice se bazează pe valoarea totală spre plată, fără taxa pe valoarea adăugată, estimată de autoritatea contractantă. Structura valorii totale spre plată include orice formă de remunerare, inclusiv orice fel de premii, taxe, comisioane, profit obţinut şi/sau plata de prime sau plăţi în beneficiul ofertanţilor, ţinînd cont, totodată, de orice formă de opţiune posibilă şi de eventualele prorogări ale contractului.
    (2) Valoarea estimată a contractului de achiziţii publice trebuie să fie determinată înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Această valoare trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau, în cazul în care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunţ, la momentul transmiterii invitaţiei de participare.
    (3) În cazul în care, prin atribuirea contractului de achiziții publice de bunuri, autoritatea contractantă îşi propune să dobîndească produse care necesită şi operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune, valoarea estimată a acestui contract trebuie să includă şi valoarea estimată a operaţiunilor/lucrărilor respective.
    (4) În cazul în care, la data estimării valorii contractului de achiziții publice de bunuri, autoritatea contractantă nu are încă stabilită modalitatea de dobîndire a produselor – cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare –, valoarea estimată a acestui contract trebuie să fie considerată ca fiind egală cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecărui mod de dobîndire a produselor.
    (5) În cazul în care, la data estimării valorii contractului de achiziții publice de bunuri, autoritatea contractantă a stabilit modalitatea de dobîndire a produselor – cumpărare în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare –, metoda de estimare variază, în funcţie de durata contractului respectiv, astfel:
    a) dacă durata contractului este stabilită şi este mai mică de sau egală cu 12 luni, valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea tuturor ratelor plătibile pe întreaga durată a contractului respectiv;
    b) dacă durata contractului este stabilită şi este mai mare de 12 luni, valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea valorii totale a ratelor plătibile pe întreaga durată a contractului respectiv, la care se adaugă şi valoarea reziduală estimată a produselor la sfîrşitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul;
    c) dacă contractul se încheie pe o durată nedeterminată sau dacă durata acestuia nu poate fi determinată la data estimării, valoarea estimată trebuie calculată prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare plătibile.
    (6) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie un contract de achiziții publice de bunuri care trebuie reînnoit în decursul unei anumite perioade, estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază de calcul:
    a) fie valoarea totală a tuturor contractelor similare, atribuite în ultimele 12 luni, ajustată, dacă este posibil, la modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni în privinţa cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente;
    b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor similare care se anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începînd din momentul primei livrări.
    (7) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze produse similare, dar defalcate pe loturi a căror cumpărare se realizează prin atribuirea mai multor contracte distincte, valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul prevăzut la art. 2 alin. (3), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii ofertelor de preţuri numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
    a) valoarea estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, a lotului respectiv este mai mică de sau egală cu 400 000 de lei;
    b) valoarea estimată cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii ofertelor de prețuri nu depăşeşte 20% din valoarea estimată totală a produselor care urmează să fie furnizate.
    (8) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie un contract de achiziții publice de servicii pentru care nu se poate anticipa preţul total al prestaţiei, dar este posibilă estimarea unui tarif mediu lunar, metoda de estimare variază, în funcţie de durata contractului respectiv, astfel:
    a) dacă durata contractului este stabilită şi nu depăşeşte 48 de luni, valoarea estimată trebuie calculată avînd în vedere întreaga durată a contractului;
    b) dacă durata contractului nu poate fi determinată sau depăşeşte 48 de luni, valoarea estimată trebuie calculată multiplicînd valoarea lunară cu 48.
    (9) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie un contract de achiziții publice de servicii care trebuie reînnoit în decursul unei anumite perioade, estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază de calcul:
    a) fie valoarea totală a tuturor contractelor similare atribuite în ultimele 12 luni, ajustată, dacă este posibil, la modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni în privinţa cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente;
    b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor similare care se anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începînd din momentul primei prestaţii.
    (10) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii similare, dar defalcate pe loturi a căror achiziţionare face obiectul unor contracte distincte, valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul prevăzut la art. 2 alin. (3), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere a ofertelor de preţuri numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
    a) valoarea estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, a lotului respectiv este mai mică de sau egală cu 400 000 de lei;
    b) valoarea estimată cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii ofertelor de prețuri nu depăşeşte 20% din valoarea estimată totală a serviciilor care urmează să fie prestate.
    (11) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii de asigurare, valoarea estimată a acestor contracte de achiziții publice se calculează în baza primelor de asigurare ce urmează a fi plătite, precum şi a altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.
    (12) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii bancare sau alte servicii financiare, valoarea estimată a acestor contracte de achiziții publice se calculează în baza taxelor, comisioanelor, dobînzilor şi a oricăror alte forme de remunerare aferente serviciilor respective.
    (13) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice, valoarea estimată a acestor contracte de achiziții publice se calculează în baza onorariilor ce urmează a fi plătite şi a oricăror alte forme de remunerare aferente serviciilor respective.
    (14) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze lucrări pentru care urmează să pună la dispoziţie executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări şi dotări necesare execuţiei lucrărilor, valoarea estimată a acestor contracte de achiziții publice trebuie să includă atît costul lucrărilor care urmează a fie executate, cît şi valoarea totală a facilităţilor menţionate.
    (15) În cazul în care obiectul contractului de achiziții publice de lucrări îl constituie execuţia unui ansamblu de lucrări care presupune, după caz, şi furnizarea de echipamente, instalaţii, utilaje sau alte dotări aferente, valoarea estimată se determină avîndu-se în vedere valoarea totală a întregului ansamblu.
    (16) În cazul în care o lucrare permite execuţia pe obiecte/loturi pentru care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie, unuia sau mai multor executanţi, contracte distincte de achiziții publice de lucrări, valoarea estimată trebuie determinată avîndu-se în vedere valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componenţa lucrării respective. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componenţa lucrării respective depăşeşte pragul prevăzut la art. 2 alin. (3), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere a ofertelor de preţuri numai pentru obiectele/loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
    a) valoarea estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, a obiectului/lotului respectiv este mai mică de sau egală cu 1 500 000 de lei;
    b) valoarea estimată cumulată a obiectelor/loturilor pentru care se aplică prezenta excepţie nu depăşeşte 20% din valoarea estimată totală a lucrării.
    (17) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să organizeze un concurs de soluţii, valoarea estimată care trebuie luată în considerare se determină astfel:
    a) dacă concursul de soluţii este organizat ca o procedură independentă, valoarea estimată include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmează a fi acordate concurenţilor, inclusiv valoarea estimată a contractului de achiziții publice de servicii care ar putea fi încheiat ulterior, în cazul în care autoritatea contractantă nu a exclus această posibilitate în anunţul de participare;
    b) dacă concursul de soluţii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziții publice de servicii, valoarea estimată luată în considerare este valoarea estimată a contractului respectiv, în care se include valoarea eventualelor premii/sume care urmează a fi acordate concurenţilor.
    (18) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să încheie un acord-cadru, valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, a tuturor contractelor de achiziţii publice ce se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv pe întreaga sa durată.
    (19) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să utilizeze un sistem dinamic de achiziţie, valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, a tuturor contractelor de achiziţii publice ce se anticipează că vor fi atribuite prin utilizarea sistemului dinamic de achiziţie respectiv pe întreaga sa durată.
    (20) Modul de planificare a contractelor de achiziții publice este stabilit în regulamentul aprobat de Guvern.
    Articolul 4. Excepţii
    (1) Prevederile prezentei legi nu se aplică:
    a) contractelor de achiziţii publice atribuite de autorităţile contractante care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energetic, al apei, al transporturilor şi al serviciilor poştale şi care se înscriu în cadrul acestor activităţi, acestea fiind reglementate de alte acte normative de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor în sectorul energetic, al apei, al transporturilor şi al serviciilor poştale;
    b) contractelor care au ca obiect servicii de cercetare şi de dezvoltare, altele decît cele ale căror beneficii revin exclusiv autorităţilor contractante pentru uz propriu în cadrul propriilor activităţi, cu condiţia că serviciile prestate sînt integral remunerate de către autoritatea contractantă şi preţul lor nu depăşeşte sau se află în limitele preţurilor de pe piaţa acestor servicii;
    c) contractelor de achiziţii publice care au ca obiect serviciile de arbitraj şi/sau de conciliere;
    d) contractelor de achiziţii publice privind emisiunea, cumpărarea, vînzarea sau transferul de titluri ori de alte instrumente financiare, în special operaţiunile de acumulare de bani sau de capital ale autorităţilor contractante;
    e) contractelor de imprimare a bancnotelor şi de batere a monedelor metalice, precum şi de transportare a acestora;
    f) contractelor cu caracter de adeziune, încheiate de către Banca Naţională a Moldovei cu instituţii financiare internaţionale, cu operatori economici nerezidenţi, conform cărora se livrează bunuri, lucrări şi servicii ce asigură deservirea sistemului automatizat de plăţi interbancare, a pieţei valorilor mobiliare de stat şi interbancare, gestionarea rezervelor valutare ale statului, deservirea operaţiunilor valutare ale statului, inclusiv a datoriei externe, auditul extern al dărilor de seamă financiare anuale, conturilor şi registrelor Băncii Naţionale a Moldovei;
    g) serviciilor prestate de Banca Naţională a Moldovei;
    h) contractelor de achiziţii publice declarate secrete, conform legislaţiei, dacă executarea acestora necesită măsuri speciale de siguranţă, stabilite de legislaţie;
    i) contractelor de muncă;
    j) contractelor de achiziţii publice de servicii atribuite de o autoritate contractantă unei alte autorităţi contractante sau unei asociații de autorităţi contractante în baza unui drept exclusiv de care acestea dispun în temeiul unei legi;
    k) contractelor de achiziţii publice care au ca obiect achiziţia de bunuri în scop de revînzare;
    l) contractelor de achiziţii a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor ce ţin de producerea sau de comerţul cu arme, muniţii şi sisteme de armament;
    m) contractelor de achiziţii publice reglementate de diferite norme procedurale şi atribuite:
    – în temeiul unui acord internaţional încheiat de Republica Moldova şi unul sau mai multe state privind bunurile sau lucrările necesare realizării sau exploatării în comun a unei lucrări de către statele semnatare ori privind serviciile necesare realizării sau exploatării în comun a unui proiect de către statele semnatare;
    – în temeiul unui acord internaţional referitor la staţionarea trupelor şi la angajamentele Republicii Moldova sau ale unui stat terţ;
    – conform procedurii specifice a unei organizaţii internaţionale;
    n) contractelor de achiziţii publice încheiate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova, dacă valoarea acestora nu depăşește pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3). Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova au obligaţia respectării principiilor specificate la art. 6;
    o) contractelor care au ca obiect achiziţia sau darea în folosinţă, prin orice mijloace financiare, a terenurilor, a construcțiilor existente, a altor bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestor bunuri. Contractele de servicii financiare încheiate în același timp, înainte sau după încheierea contractului de achiziţii sau de dare în folosință, indiferent de formă, sînt reglementate de prezenta lege;
    p) contractelor care se referă la cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de programe destinate difuzării de către instituţiile de radiodifuziune şi televiziune;
    q) contractelor de achiziţii publice în urma cărora autorităţile contractante pot pune la dispoziţie sau pot exploata reţelele publice de telecomunicaţii sau pot furniza publicului unul sau mai multe servicii de telecomunicaţii.
      (2) În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2, obligaţia de a aplica prezenta lege se impune numai pentru contracte a căror valoare este egală cu sau mai mare decît cea prevăzută la art. 2 alin. (3) şi se limitează la prevederile art. 37 şi art. 29 şi la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevăzute la art. 6. Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractelor avînd ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2 se soluţionează conform prevederilor cap. X.
    Notă: Prevederile art.4 alin.(2) intră în vigoare la data de 31 decembrie 2020.
    (3) În cazul în care contractul de achiziţii publice prevăzut la alin. (2) are ca obiect, pe lîngă prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2, şi prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 1, prevederile alin. (2) se aplică numai dacă valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 2 este mai mare decît valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 1.
    Notă: Prevederile art.4 alin.(3) intră în vigoare la data de 31 decembrie 2020.
    (4) La atribuirea contractului de achiziții publice, autoritatea contractantă nu are dreptul de a combina, în cadrul aceluiaşi contract, servicii incluse în anexa nr. 2 cu servicii din anexa nr.1 cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor alin. (2).
    Notă: Prevederile art 4 alin.(4) intră în vigoare la data de 31 decembrie 2020.
    Articolul 5. Regimul special
    (1) Autorităţile contractante din domeniul apărării naţionale, ordinii publice, siguranţei şi securităţii naţionale au obligaţia de a aplica prevederile prezentei legi, cu excepţia cazurilor stabilite la art. 4.
    (2) Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate în cazul în care majoritatea angajaţilor implicați sînt persoane cu dizabilități care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale.
    (3) În cazul în care participarea la procedura de atribuire se realizează conform prevederilor alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza acest fapt în mod explicit în anunţul de participare.
    Articolul 6. Principiile de reglementare a relaţiilor privind
                       achiziţiile publice
    Reglementarea relaţiilor privind achiziţiile publice se efectuează în baza următoarelor principii:
    a) utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor autorităţilor contractante;
    b) transparenţa achiziţiilor publice;
    c) asigurarea concurenţei şi combaterea concurenţei neloiale în domeniul achiziţiilor publice;
    d) protecţia mediului şi promovarea unei dezvoltări durabile prin intermediul achiziţiilor publice;
    e) menţinerea ordinii publice, bunelor moravuri şi siguranţei publice, ocrotirea sănătăţii, protejarea vieţii oamenilor, florei şi faunei;
    f) liberalizarea şi extinderea comerţului internaţional;
    g) libera circulaţie a mărfurilor, libertatea de stabilire şi de prestare a serviciilor;
    h) tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici;
    i) proporţionalitate;
    j) recunoaştere reciprocă;
    k) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică.
    Articolul 7. Cadrul juridic
    (1) Relaţiile privind achiziţiile publice sînt reglementate de prezenta lege şi de alte legi, de hotărîrile Guvernului adoptate în conformitate cu prezenta lege.
    (2) În cazul în care tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, se aplică normele tratatului internaţional.
Capitolul II
REGLEMENTAREA DE STAT
A ACHIZIŢIILOR PUBLICE

    Articolul 8. Agenţia Achiziţii Publice
    (1) Agenţia Achiziţii Publice este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Finanţelor, constituită în scopul efectuării supravegherii, controlului şi coordonării interramurale în domeniul achiziţiilor publice. Agenţia are autonomie funcţională.
    (2) Agenţia Achiziții Publice dispune de bilanţ propriu, de cont de decontare, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea în limba de stat.
    (3) La nivel teritorial, Agenţia Achiziții Publice îşi exercită atribuţiile prin intermediul subdiviziunilor sale teritoriale.
    Articolul 9. Atribuţiile de bază ale Agenţiei
    Achiziții Publice
    Agenţia Achiziții Publice are următoarele atribuţii de bază în domeniul achiziţiilor publice:
    a) implementează actele normative din domeniul achiziţiilor publice şi elaborează propuneri de modificare şi completare a legislaţiei privind achiziţiile publice;
    b) coordonează, monitorizează, evaluează şi controlează modul în care autorităţile contractante respectă procedurile de achiziţie publică şi de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
    c) întocmeşte, actualizează şi menţine Lista operatorilor economici calificaţi şi Lista de interdicţie a operatorilor economici;
    d) elaborează şi pune în aplicare documentaţia standard pentru procedurile de achiziţie publică;
    e) examinează şi înregistrează, în decurs de 7 zile de la data depunerii, documentația de atribuire depusă de autorităţile contractante;
    f) examinează dările de seamă privind procedurile de achiziţie publică;
    g) examinează şi înregistrează, în termen de 10 zile, contractele de achiziţii publice încheiate în urma procedurilor de achiziţie;
    h) solicită reexaminarea rezultatelor procedurilor de achiziţie publică sau le anulează, după caz;
    i) gestionează SIA „RSAP”;
    j) acordă autorităţilor contractante ajutor metodologic şi consultaţii în domeniul achiziţiilor publice, iniţiază şi susţine acţiunile de instruire a personalului autorităţilor contractante implicate în organizarea, desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică şi atribuirea contractelor de achiziţii publice;
    k) editează Buletinul achiziţiilor publice, elaborează şi întreține pagina web „Achiziţiile publice ale Republicii Moldova”, în care sînt publicate anunțurile şi informaţiile privind achiziţiile publice şi atribuirea contractelor de achiziţii publice;
    l) elaborează, trimestrial şi anual, rapoarte şi analize statistice privind achiziţiile publice;
    m) solicită şi obţine de la organele competente informaţii despre operatorii economici participanţi la procedurile de achiziţie publică, precum şi orice informaţie necesară exercitării atribuţiilor;
    n) colaborează cu instituţii internaţionale şi agenţii străine analoge în domeniul achiziţiilor publice;
    o) coordonează activităţile de utilizare a asistenţei tehnice străine în domeniul achiziţiilor publice;
    p) exercită alte funcţii prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative şi normative.
    Articolul 10. Desfăşurarea activităţii şi administrarea
                          Agenţiei Achiziții Publice
    Desfăşurarea activităţii şi administrarea Agenţiei Achiziții Publice se efectuează în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
    Articolul 11. Bugetul Agenţiei Achiziții Publice
    (1) Agenţia Achiziții Publice se finanţează de la bugetul de stat, inclusiv din venituri colectate.
    (2) Bugetul Agenţiei Achiziții Publice se elaborează, se examinează, se aprobă şi se execută în modul stabilit de legislaţie.
Capitolul III
PARTICIPANŢII LA PROCEDURILE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
Secţiunea 1
Autorităţile contractante
    Articolul 12. Calitatea de autoritate contractantă
    (1) Autorităţi contractante sînt autorităţile publice, definite în legislaţia Republicii Moldova, persoanele juridice de drept public, asociații ale acestor autorităţi sau persoane.
    (2) Persoană juridică de drept public este orice entitate:
    a) constituită exclusiv pentru a satisface necesităţile de interes public, fără scop lucrativ (industrial sau comercial);
    b) care dispune de personalitate juridică;
    c) a cărei activitate este asigurată cu bani publici sau a cărei gestiune constituie obiectul controlului din partea autorităţilor publice ori a altor persoane juridice de drept public, sau al cărei consiliu de administraţie, de conducere ori de supraveghere este format, în proporţie de peste 50%, din membri numiţi de către entităţile menţionate.
    (3) Autoritate contractantă este şi o asociație de autorităţi contractante, membrii căreia desemnează din rîndul lor, prin act juridic civil, o persoană juridică care îi reprezintă, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu orice operator economic.
    (4) Prin hotărîre de Guvern, drept autorităţi contractante pot fi calificate şi alte persoane juridice care au obligaţia de a efectua achiziţii publice, conform prezentei legi, în cazul în care activitatea acestora se desfăşoară pe pieţe în care concurenţa este exclusă prin act normativ sau administrativ ori în virtutea existenţei unei poziţii dominante pe piaţă.
    (5) Orice altă entitate care nu întruneşte cumulativ cerinţele specificate la alin. (2) poate fi calificată autoritate contractantă, la dorinţa sau la decizia organelor de conducere competente, cu condiţia efectuării achiziţiilor în strictă conformitate cu prezenta lege.
    (6) Autoritate contractantă este şi autoritatea centrală de achiziție, desemnată de Guvern pentru organizarea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţie publică în scopul satisfacerii unor necesităţi de aceleaşi bunuri, lucrări sau servicii ale mai multor autorităţi contractante.
    (7) Se consideră că autorităţile contractante care achiziţionează bunuri, lucrări şi servicii prin intermediul unei autorităţi centrale de achiziţie, în sensul alin. (6), au respectat prevederile prezentei legi în măsura în care şi autoritatea centrală de achiziţie în cauză le-a respectat.
    Articolul 13. Exercitarea atribuţiilor de către autorităţile
                         contractante
    (1) Autoritatea contractantă îşi exercită atribuţiile prin intermediul unui grup de lucru, creat în acest scop din funcţionari şi specialişti cu experienţă profesională în domeniul achiziţiilor publice, din cadrul autorităţii contractante, în limitele personalului scriptic. În funcţie de obiectul achiziţiei, autoritatea contractantă poate crea unul sau mai multe grupuri de lucru.
    (2) Autoritatea contractantă include obligatoriu în componența grupului de lucru reprezentanți ai societății civile în cazul în care a fost depusă o cerere scrisă în acest sens cu două zile pînă la data-limită de depunere a ofertelor, dar aceștia nu pot constitui mai mult de o treime din componența totală a grupului. Reprezentanții societății civile incluși în grupul de lucru au drept de vot consultativ sau dreptul la opinie separată, care se expune în actul deliberativ al grupului respectiv.
    (3) Includerea reprezentanților societății civile în componența grupului de lucru se realizează pentru fiecare procedură de achiziție în parte.
    (4) Autoritatea contractantă asigură evidența strictă a cererilor parvenite de la societatea civilă. În cazul în care sînt depuse mai multe cereri decît numărul admis în raport cu numărul de membri cu drept de vot deliberativ, solicitanții pentru a fi incluși în componența grupului de lucru sînt desemnați prin tragere la sorți.
    (5) La decizia autorității contractante se admite includerea reprezentanților societății civile în componența grupului de lucru fără plafonarea prevăzută la alin. (2).
    (6) Autoritatea contractantă este responsabilă de executarea și gestionarea contractelor de achiziții publice în termenele și condițiile prevăzute de acestea.
    (7) Autoritatea contractantă este în drept să atragă, în caz de necesitate, în componenţa grupului de lucru, în calitate de consultanţi, specialişti şi experţi din domeniul în care se efectuează achiziţia. În cazuri expres prevăzute de legislaţie, specialiştii şi experţii sînt atraşi în grupul de lucru cu drept de vot.
    Articolul 14. Atribuţiile grupului de lucru
    (1) Grupul de lucru are următoarele atribuţii în domeniul achiziţiilor publice:
    a) elaborează planuri anuale şi trimestriale de efectuare a achiziţiilor publice;
    b) întocmeşte anunțuri și/sau invitaţii în cadrul procedurilor de achiziţie publică;
    c) elaborează documentația de atribuire şi alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziţie publică;
    d) iniţiază şi desfăşoară proceduri de achiziţie publică;
    e) asigură participarea largă a operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică;
    f) examinează, evaluează şi compară ofertele operatorilor economici prezentate în cadrul procedurilor de achiziţie publică;
    g) atribuie contracte de achiziţii publice care sînt încheiate de autoritatea contractantă cu operatorii economici;
    h) întocmeşte dări de seamă privind rezultatul procedurilor de achiziţie publică şi le prezintă Agenţiei Achiziții Publice;
    i) monitorizează contractele de achiziţii publice;
    j) păstrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor întocmite şi aplicate în cadrul procedurilor de achiziţie publică.
    (2) Autoritatea contractantă, prin intermediul grupului de lucru, este obligată:
    a) să asigure eficienţa achiziţiilor publice;
    b) să asigure obiectivitatea şi imparţialitatea în cadrul procedurilor de achiziţie publică;
    c) să asigure publicitatea şi transparenţa procedurilor de achiziţie publică;
    d) să transmită, la solicitarea Agenţiei Achiziții Publice, orice informaţie privind încheierea şi executarea contractelor de achiziţii publice.
    (3) În exercitarea atribuțiilor, membrul grupului de lucru este autonom, imparțial și se supune numai legii. Se interzice exercitarea oricărei influențe cu scopul de a determina membrul grupului să își îndeplinească atribuțiile contrar prevederilor prezentei legi.
Secţiunea a 2-a
Operatorul economic
    Articolul 15. Participarea operatorului economic la
                         procedurile de achiziţie publică
    (1) Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori grup de astfel de persoane, are dreptul de a participa, în condiţiile prezentei legi, la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice.
    (2) Operatorul economic străin beneficiază în Republica Moldova de aceleaşi drepturi privind participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice de care beneficiază operatorii economici din Republica Moldova în ţara în care operatorul economic străin este rezident.
    (3) Operatorii economici se pot asocia în scopul prezentării ofertelor şi/sau se pot prezenta în calitate de ofertanţi asociaţi. Asociația (grupul de operatori economici) poate fi obligată să obţină o anumită formă juridică de organizare în cazul în care această transformare este necesară în scopul bunei executări a contractului.
    (4) Ofertantul/candidatul care, în conformitate cu legislaţia statului în care este stabilit, este abilitat să presteze o anumită activitate nu poate fi exclus dintr-o procedură de atribuire pentru singurul motiv că, în conformitate cu legislaţia naţională, acest tip de activitate poate fi prestat numai de către persoane juridice sau numai de către persoane fizice.
Capitolul IV
DATE DE CALIFICARE ȘI CRITERII DE ATRIBUIRE
    Articolul 16. Datele de calificare ale operatorilor economici
    (1) Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţie publică, operatorul economic va prezenta documentele eliberate de autorităţile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţie publică. În funcţie de obiectul achiziției publice, în sensul art. 1, şi de tipul procedurii alese conform art. 44 alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare și selecție, precum şi documentele-suport, prevăzute de legislaţia în vigoare, necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.
    (2) Autoritatea contractantă va lua în considerare dreptul operatorului economic la protecţia proprietăţii lui intelectuale şi a secretului comercial.
    (3) Autoritatea contractantă evaluează datele de calificare ale operatorului economic conform modului și criteriilor expuse în documentația de atribuire.
    (4) În cazul în care datele de calificare prezentate de ofertant/candidat sînt într-o măsură neînsemnată imprecise sau nu reflectă informaţia deplină, autoritatea contractanta are obligaţia de a solicita clarificări înainte de a lua decizia de descalificare a acestuia. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul/candidatul, în orice etapă a procedurii de achiziţie, în cazul în care constată că datele de calificare prezentate de acesta sînt eronate sau incomplete, precum şi în alte cazuri prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative şi normative.
    (5) Ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu oferă clarificările solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta (minimum 72 de ore sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, minimum 24 de ore). Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura, în orice situaţie, un termen rezonabil în funcţie de complexitatea solicitării de clarificare.
    (6) Autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să prezinte documente doveditoare şi, în cazul în care apar incertitudini cu privire la situaţia personală a acestuia, poate solicita cooperarea şi informaţiile necesare de la autorităţile competente, inclusiv din străinătate.
    (7) Organele competente şi organele de drept vor prezenta gratuit, în termen de cel mult 10 zile, la solicitarea autorităţii contractante, o informaţie sistematizată sau orice informaţie despre statutul juridic, despre implicarea sau neimplicarea operatorului economic în organizaţii sau grupări criminale, precum şi alte date despre operatorul economic respectiv prevăzute de prezenta lege. În cazul operatorului economic nerezident, o asemenea informaţie poate fi solicitată de la autorităţile competente din străinătate potrivit uzanţelor (practicilor) internaţionale.
    (8) Criteriile de calificare şi selecţie stabilite de către autoritatea contractantă trebuie să aibă o legătură evidentă cu obiectul contractului ce urmează să fie atribuit.
    (9) Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiul proporţionalităţii atunci cînd stabileşte criteriile de calificare şi selecţie, precum şi nivelul cerinţelor minime pe care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească.
    (10) Criteriile de calificare şi selecţie specificate în anunțul şi/sau invitaţia de participare trebuie să fie aceleaşi cu cele prevăzute în documentaţia de atribuire.
    Articolul 17. Criterii de calificare şi selecţie
    Autoritatea contractantă va aplica criterii proporţionale de calificare și selecție raportate la obiectul contractului referitoare numai la:
    a) situaţia personală a ofertantului sau candidatului;
    b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;
    c) capacitatea economică şi financiară;
    d) capacitatea tehnică şi/sau profesională;
    e) standarde de asigurare a calităţii;
    f) standarde de protecţie a mediului.
    Articolul 18. Situaţia personală a ofertantului sau candidatului
    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.
    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătoreşti;
    b) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit;
    c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
    d) a prezentat informaţii false sau nu a prezentat informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;
    e) este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.
    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere juridice sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.
    (4) În ceea ce priveşte situațiile menţionate la alin. (2), în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sînt stabiliţi ofertanţii/candidaţii, prevederile alin. (3) se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control privind ofertantul/candidatul.
    (5) În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor specificate la alin. (3) sau aceste documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
    Articolul 19. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
    Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit.
    Articolul 20. Capacitatea economică şi financiară
    (1) Demonstrarea capacităţii economice şi financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi:
    a) declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;
    b) rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul/candidatul, extrase din rapoartele financiare;
    c) declaraţii privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din cel mult ultimii 5 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială.
    (2) În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică şi financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare a ofertantului/candidatului.
    (3) În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop.
    (4) Capacitatea economică şi financiară a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.
    (5) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), c) şi d), care determină excluderea din procedura de atribuire.
    Articolul 21. Capacitatea tehnică şi/sau profesională
    (1) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de bunuri, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea produselor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:
    a) lista principalelor livrări de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, conținînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urmă sînt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de produse se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declarație a operatorului economic;
    b) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;
    c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;
    d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;
    e) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru.
    (2) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de servicii, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea serviciilor ce urmează să fie prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:
    a) lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sînt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic;
    b) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;
    c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;
    d) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului;
    e) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;
    f) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului;
    g) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care va dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;
    h) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze.
    (3) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de lucrări, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate şi numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:
    a) lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Certificările de bună execuție indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sînt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfîrşit;
    b) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii;
    c) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia lucrărilor;
    d) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;
    e) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului;
    f) declaraţia referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care va dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;
    g) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze.
    (4) Criteriile de calificare a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor similare sînt stabilite de Guvern.
    (5) În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop.
    (6) Capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.
    (7) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (6), de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură susţinerea tehnică şi/sau profesională nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), c) şi d), care determină excluderea din procedura de atribuire.
    Articolul 22. Standarde de asigurare a calităţii
    (1) În cazul în care autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.
    (2) În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.
    Notă: Prevederile art.22 alin.(2) intră în vigoare la data de 31 decembrie 2020.
    (3) În cazul în care operatorul economic dispune de alte certificări decît cele solicitate de către autoritatea contractantă, acesta este obligat, sub sancţiunea respingerii ofertei, pînă la expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor, să solicite confirmarea acceptării de către autoritatea contractantă a unor astfel de certificări.
    Articolul 23. Standarde de protecție a mediului
    (1) În cazul în care autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:
    a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS);
    b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.
    (2) În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.
    (3) În cazurile în care operatorul economic dispune de alte certificări decît cele solicitate de către autoritatea contractantă, acesta este obligat, sub sancţiunea respingerii ofertei, pînă la expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor, să solicite confirmarea acceptării de către autoritatea contractantă a unor astfel de certificări.
    Articolul 24. Lista operatorilor economici calificaţi
    (1) Lista operatorilor economici calificaţi reprezintă un înscris oficial care asigură accesibilitatea operatorului economic în cadrul procedurilor de achiziţie publică.
    (2) Înscrierea în Lista operatorilor economici calificaţi nu este obligatorie, ea se face la solicitarea operatorului economic, cu obţinerea, în urma înscrierii, a certificatului de confirmare.
    (3) Lista operatorilor economici calificaţi este întocmită, actualizată şi întreținută de către Agenţia Achiziții Publice conform regulamentului aprobat de Guvern.
    Articolul 25. Lista de interdicţie a operatorilor economici
    (1) Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită de către Agenţia Achiziții Publice cu scopul de a limita, pe o perioadă de 3 ani, participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică prevăzute de prezenta lege.
    (2) Lista de interdicţie a operatorilor economici este întocmită, actualizată şi întreținută de către Agenţia Achiziții Publice conform regulamentului aprobat de Guvern.
    Articolul 26. Criterii de atribuire a contractului de achiziţii publice
    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare criteriul de atribuire a contractului de achiziţii publice.
    (2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achiziţii publice poate fi numai:
    a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic;
    b) fie preţul cel mai scăzut.
    (3) În cazul aplicării criteriului specificat la alin. (2) lit. a), oferta stabilită ca fiind cîştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi.
    (4) În cazul în care, din motive obiective pe care autoritatea contractantă le poate justifica temeinic, nu este posibilă stabilirea exactă a ponderilor pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, în ordinea descrescătoare a importanţei lor, cel puţin factorii de evaluare care urmează să fie utilizaţi.
    (5) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza, în mod clar, în anunţul/invitaţia de participare, precum şi în documentaţia de atribuire, factorii de evaluare a ofertei cu ponderile acestora.
    (6) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire algoritmul de calcul sau metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi.
    (7) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic este oferta desemnată cîştigătoare în temeiul factorilor de evaluare, fără însă a se limita la aceştia, după cum urmează:
    a) preţul, termenele de furnizare, condiţiile de plată, calitatea, caracteristicile estetice, funcţionale şi tehnice, posibilităţile şi costurile de deservire tehnică, asistenţa tehnică, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor – în cazul contractelor de achiziţii publice de bunuri. Ponderea preţului în totalul evaluării ofertelor nu va fi mai mică de 60%;
    b) calitatea oferită, preţul unitar, preţul total, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor – în cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări. Ponderea preţului în totalul evaluării ofertelor nu va fi mai mică de 80%;
    c) calitatea oferită, preţul unitar, preţul total, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor – în cazul contractelor de achiziţii publice de servicii. Ponderea preţului în totalul evaluării ofertelor nu va fi mai mică de 40%.
Capitolul V
PUBLICITATEA ŞI TRANSPARENŢA
    Articolul 27. Anunţul de intenţie
    (1) Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul achiziţiilor publice un anunţ de intenţie privind achiziţiile publice preconizate. Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţ cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3 şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către aceasta.
    (2) În cazul achiziţiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (3), anunţul de intenţie va fi publicat şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    Notă: Prevederile art.27 alin.(2) intră în vigoare la data de 31 decembrie 2020.
    (3) Anunţul de intenţie va fi publicat în mod separat pentru bunuri, lucrări şi servicii, în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante respective.
    (4) Anunţul de intenţie va cuprinde toate contractele de achiziţii publice preconizate a fi atribuite pînă la sfîrşitul anului bugetar. Pentru contractele a căror valoare estimată pentru bunuri şi servicii este mai mică de 400 000 de lei, iar pentru lucrări este mai mică de 1 500 000 de lei, publicarea anunţului de intenţie nu este obligatorie.
    (5) Publicarea anunţului de intenţie nu obligă autoritatea contractantă să efectueze achiziţia publică respectivă.
    Articolul 28. Anunțul de participare
    (1) Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina web a Agenţiei Achiziții Publice anunțul de participare în toate cazurile prevăzute de prezenta lege, conform procedurii de achiziţie aplicate.
    (2) În cazul achiziţiilor publice specificate la art. 2 alin. (3), anunțul de participare va fi publicat şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    Notă: Prevederile art.28 alin.(2) intră în vigoare la data de 31 decembrie 2020.
    (3) Anunțul de participare va fi publicat în limba de stat şi, după caz, în una din limbile de circulaţie internaţională.
    (4) La întocmirea şi perfectarea anunțului de participare vor fi utilizate formulare standard, aprobate în acest scop, care să permită publicitatea achiziţiilor publice. Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţ cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3 şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia Europeană.
    (5) În scopul asigurării unei transparenţe maxime, autoritatea contractantă are dreptul de a publica anunțul de participare şi în alte mijloace de informare în masă, naţionale sau internaţionale, dar numai după publicarea anunțului respectiv în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina web a Agenţiei Achiziții Publice. Anunțul publicat şi în alte mijloace de informare locale, naţionale sau internaţionale va menţiona numărul şi data Buletinului achiziţiilor publice în care a fost publicat inițial anunțul şi nu va conţine alte informaţii decît cele publicate în buletinul respectiv.
    (6) Anunțul de participare va fi publicat în termene care să ofere tuturor operatorilor economici interesaţi, fără nicio discriminare, posibilităţi reale de participare la procedurile de atribuire a contractului de achiziţii publice.
    (7) Dacă după publicarea anunțului de participare, dar înainte de expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor, apare necesitatea de corectare a acestuia, anunțul corectat va fi publicat în aceleaşi mijloace de informare în masă şi va avea aceeaşi valoare ca şi anunțul original. În acest caz, autoritatea contractantă va prelungi termenul de depunere a ofertelor pentru a permite potenţialilor ofertanţi să efectueze modificările necesare. În cazul în care, indiferent de motiv, caietul de sarcini şi documentele sau informaţiile suplimentare, deşi solicitate în timp util, nu au fost furnizate sau au fost furnizate incomplet în termenele stabilite de prezenta lege ori în cazul în care ofertele nu pot fi formulate decît în urma unei vizite la faţa locului sau după consultarea pe loc a unor documente anexate la caietul de sarcini, autoritatea contractantă va prelungi termenul de depunere a ofertelor astfel încît toţi operatorii economici interesaţi să poată avea acces la toate informaţiile necesare pentru formularea ofertelor.
    Articolul 29. Anunţul de atribuire
    (1) Agenţia Achiziții Publice este obligată să publice în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina sa web un anunţ de atribuire nu mai tîrziu de 30 de zile de la data la care autoritatea contractantă remite informaţia cu privire la:
    a) finalizarea procedurii de achiziție publică – licitaţie deschisă, licitaţie restrînsă, dialog competitiv, negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, cerere a ofertelor de prețuri – prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru;
    b) finalizarea unui concurs de soluţii prin stabilirea concurentului cîştigător;
    c) atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie.
    (2) La atribuirea contractelor de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie, anunţurile de atribuire pot fi regrupate trimestrial. În acest caz, anunţurile de atribuire regrupate vor fi publicate în termen de cel mult 48 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.
    (3) În cazul achiziţiilor publice specificate la art. 2 alin. (3), anunţul de atribuire va fi publicat de către autoritatea contractantă şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    Notă: Prevederile art.29 alin.(3) intră în vigoare la data de 31 decembrie 2020.
    (4) Anunţul de atribuire va conține cel puțin informațiile cuprinse în anexa nr. 3 şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă, utilizîndu-se formularele standard.
    Articolul 30. Informarea şi atribuirea contractului de
                         achiziţii publice
    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selecţiei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem dinamic de achiziţie, la rezultatul concursului de soluţii ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cît mai curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.
    (2) Comunicarea prin care se realizează informarea prevăzută la alin. (1) poate fi transmisă şi prin fax sau prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora. În toate cazurile, acest fapt este înregistrat.
    (3) În cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice, termenele prevăzute la art. 31 alin. (1) se prelungesc cu 5 zile.
    (4) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul cîştigător/ofertanţii cîştigători sau candidatul acceptat/candidaţii acceptaţi cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor sau a candidaturii/candidaturilor prezentate.
    (5) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii/candidaţii care au fost respinşi sau a căror ofertă sau candidatură nu a fost declarată cîştigătoare/acceptată despre motivele care au stat la baza deciziei respective după cum urmează:
    a) fiecărui candidat respins – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale;
    b) pentru fiecare ofertă respinsă – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini;
    c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă şi conformă, prin urmare admisibilă, dar care nu a fost declarată cîştigătoare – caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor cîştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţii publice sau, după caz, numele ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-cadru.
    (6) Faţă de ofertantul a cărui ofertă este desemnată cîştigătoare, în documentația de atribuire poate fi inclusă cerinţa semnării contractului de achiziţii publice în termen de 10 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare. Încheierea contractului poate fi suspendată de Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor în cazurile prevăzute de prezenta lege.
    (7) Contractul de achiziții publice se consideră încheiat la data semnării acestuia de către părţi şi intră în vigoare din momentul înregistrării lui în modul stabilit de prezenta lege.
    (8) În cazul în care, după expirarea termenului prevăzut la alin. (6), ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei nu a semnat contractul de achiziţii publice sau nu a prezentat garanţia de bună execuţie a contractului, autoritatea contractantă este în drept să respingă oferta şi să selecteze o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte în condiţiile prezentei legi.
    Articolul 31. Termene pentru încheierea contractelor de
                          achiziții publice
    (1) Contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de aşteptare de:
    a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
    b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3).
    (2) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei legi, încheiate înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1), sînt lovite de nulitate.
    (3) Respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă în următoarele cazuri:
    a) atunci cînd contractul de achiziții publice este atribuit în urma desfăşurării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
    b) atunci cînd contractul de achiziții publice/acordul-cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la procedura de atribuire şi nu există alţi operatori economici implicaţi în respectiva procedură de atribuire;
    c) atunci cînd este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizării unui sistem dinamic de achiziţie.
Capitolul VI
CERINŢELE PRINCIPALE PRIVIND PROCEDURA
DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
    Articolul 32. Regulile aplicabile comunicării
    (1) Orice comunicare, cerere, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute în prezenta lege, trebuie să fie transmise în scris.
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii și, respectiv, în momentul primirii.
    (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune, în documentaţia de atribuire, modalităţile de comunicare pe care intenţionează să le utilizeze pe parcursul aplicării procedurii de atribuire.
    (4) Operatorul economic are dreptul de a transmite o cerere de participare la procedura de atribuire prin oricare dintre modalităţile prevăzute la art. 33, inclusiv prin telefon, în acest din urmă caz operatorul economic avînd obligaţia de a confirma cererea de participare în scris, cît mai curînd posibil, însă nu mai tîrziu de 3 zile de la data la care a solicitat înregistrarea în calitate de participant și, în mod obligatoriu, pînă la data-limită de depunere a ofertelor.
    (5) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca orice cerere de participare la procedura de atribuire, care a fost transmisă prin fax, să fie confirmată, în termen de 3 zile, prin scrisoare transmisă prin poştă sau prin mijloace electronice.
    (6) Operatorul economic transmite oferta numai prin poştă sau numai prin mijloace electronice dacă această cerinţă este prevăzută în anunțul de participare.
    (7) În cazul în care autoritatea contractantă stabileşte că ofertele urmează să fie transmise prin poştă, ofertantul are, în mod implicit, şi dreptul de a depune oferta direct la sediul autorităţii contractante sau la o altă adresă indicată de aceasta.
    (8) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca cererile de participare şi/sau ofertele să fie transmise prin mijloace electronice numai dacă se asigură respectarea următoarelor cerinţe:
    a) informaţiile referitoare la posibilităţile specifice de transmitere electronică, inclusiv criptarea, sînt disponibile pentru toți operatorii economici interesați;
    b) dispozitivele electronice de recepţionare garantează în mod corespunzător integritatea şi confidenţialitatea datelor recepţionate;
    c) operatorii economici trebuie să transmită, înainte de data-limită de transmitere, documentele, certificatele, declaraţiile şi altele asemenea solicitate în cazul în care acestea nu sînt disponibile în format electronic.
    (9) Garantarea integrităţii şi confidenţialităţii datelor recepţionate presupune faptul că dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care le deţin şi/sau prin procedurile specifice utilizate, permit îndeplinirea în mod cumulativ a cel puţin următoarelor condiţii:
    a) momentul exact al primirii ofertelor sau cererilor de participare, precum şi, dacă este cazul, a unor planuri/proiecte, poate fi determinat cu precizie;
    b) înainte de data-limită de transmitere a datelor, nicio persoană nu are acces la datele transmise;
    c) în cazul în care interdicţia de acces prevăzută la lit. b) a fost încălcată, accesul neautorizat este clar detectabil;
    d) numai persoane autorizate în acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor recepţionate;
    e) accesul la datele recepţionate este posibil, la toate etapele procesului, numai printr-o acţiune simultană a cel puţin două persoane/sisteme autorizate şi numai după data de vizualizare stabilită conform prevederilor lit. d);
    f) după data de vizualizare a datelor recepţionate, accesul la datele respective rămîne posibil numai pentru persoanele autorizate să vizualizeze aceste date.
    (10) Comunicările, schimburile de informaţii şi stocarea acestora se realizează astfel încît să se asigure păstrarea integrităţii datelor şi confidenţialitatea ofertelor şi a cererilor de participare, precum şi analizarea de către autorităţile contractante a conţinutului ofertelor şi al cererilor de participare numai după expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea lor.
    (11) Instrumentele utilizate pentru comunicare pe cale electronică, precum şi caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să fie disponibile publicului în permanenţă şi să fie compatibile cu tehnologiile de informare şi de comunicare general utilizate.
    (12) Aplicarea dispozitivelor de transmisie şi recepţie electronică a ofertelor, precum şi aplicarea dispozitivelor electronice de recepţionare a cererilor de participare au loc cu respectarea următoarelor reguli:
    a) informaţiile privind specificaţiile necesare prezentării pe cale electronică a ofertelor şi a cererilor de participare, inclusiv criptarea, trebuie să fie disponibile părţilor interesate;
    b) pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică.
    (13) În procesul de comunicare, autoritatea contractantă nu va discrimina niciun operator economic în ceea ce ține de informațiile comunicate, iar documentația de atribuire, caietele de sarcini sau documentația descriptivă vor fi puse la dispoziția tuturor operatorilor economici care au înaintat, în acest sens, o cerere de participare, în același volum și cu conținut identic.
    Articolul 33. Modalități de comunicare
    (1) Toate comunicările, precum şi toate schimburile de informaţii pot fi realizate, la alegerea autorităţii contractante, prin poştă, prin fax, pe cale electronică, prin telefon (în condiţiile art. 32 alin. (4)) sau prin combinarea acestor modalități.
    (2) Modalitățile de comunicare alese trebuie să fie general accesibile şi să nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice.
    Articolul 34. Clarificări
    (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.
    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, cu excepţia procedurii de cerere a ofertelor de preţuri, caz în care această perioadă nu trebuie să depăşească o zi lucrătoare.
    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile, însoţite de întrebările aferente, către toţi operatorii economici care au obţinut, în condiţiile prezentei legi, documentaţia de atribuire, luînd măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective, de asemenea va publica aceste răspunsuri în SIA „RSAP”.
    (4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), în măsura în care clarificările sînt solicitate în timp util, răspunsurile autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie publicate în SIA „RSAP” sau transmise operatorilor economici nu mai tîrziu de:
    a) 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
    b) 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea candidaturilor, în cazul licitaţiei restrînse sau în cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare;
    c) 3 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este mai mica decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
    d) o zi înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul procedurii de cerere a ofertelor de preţuri.
    (5) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la alin. (4), aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. În cazul în care autoritatea contractantă decide transmiterea răspunsului la solicitarea de clarificare, aceasta are obligaţia de a extinde termenul de depunere a ofertelor, astfel încît să se respecte termenele prevăzute la alin. (4). În acest caz, extinderea termenului de depunere a ofertelor nu extinde dreptul de a solicita clarificări.
    (6) Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide candidaturile/ofertele la data, ora şi adresa indicate în anunţul/invitaţia de participare, în măsura în care nu a devenit incidentă obligaţia privind extinderea termenului de depunere a ofertelor, cu excepţia cazului în care termenul de depunere a ofertelor a fost extins în urma suspendării procedurii de atribuire.
    Articolul 35. Cerinţa confirmării documentelor
    Autoritatea contractantă este în drept să ceară ofertantului confirmarea documentelor pe care le-a prezentat, în condiţiile stabilite pentru această categorie de documente.
    Articolul 36. Regulile privind termenele de depunere
                         şi primire a cererilor de participare şi a
                         ofertelor
    (1) Pînă la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziţie publică este obligat să depună, în acest sens, o cerere de participare.
    (2) Termenul-limită de depunere şi primire a cererilor de participare şi a ofertelor va fi suficient pentru a le permite operatorilor economici din ţară şi străini să pregătească şi să prezinte oferte pînă la expirarea acestuia.
    (3) La stabilirea termenului-limită, autorităţile contractante vor lua în considerare complexitatea achiziţiilor preconizate, aria de subcontractare anticipată şi timpul obişnuit pentru transmiterea ofertelor prin poştă din ţară şi din străinătate.
    (4) Autoritatea contractantă este responsabilă de stabilirea termenului de depunere şi primire a cererilor de participare şi a ofertelor.
    Articolul 37. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor
                         şi serviciilor
    (1) Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încît fiecare cerinţă şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite.
    (2) Specificațiile tehnice ale obiectului achiziţiei trebuie să corespundă cerinţelor autorităţii contractante privind calitatea, eficienţa, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele şi metodele de producere, precum şi procedeele de determinare a conformităţii lui cu cerinţele din documentația de atribuire.
    (3) La redactarea specificațiilor tehnice, proiectelor, desenelor tehnice, schiţelor şi descrierilor, autoritatea contractantă efectuează descrierea fizică a bunurilor, lucrărilor sau serviciilor solicitate doar în cazurile în care nu este posibilă descrierea performanţelor şi/sau a cerinţelor funcţionale.
    (4) Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”.
    (5) Specificaţiile tehnice se vor baza pe standardele naționale și internaţionale, pe reglementările tehnice şi normativele naţionale, după caz.
    (6) Specificaţiile tehnice se definesc astfel încît să corespundă, atunci cînd este posibil, necesităţilor/exigenţelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilităţi.
    (7) Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.
    (8) Fără a aduce atingere reglementărilor tehnice naţionale obligatorii, în măsura în care acestea sînt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractantă are obligaţia de a defini specificaţiile tehnice:
    a) fie prin referire, de regulă în următoarea ordine de prioritate, la standarde naţionale/europene, la omologări tehnice naţionale/europene, la standarde internaţionale sau la alte referinţe tehnice elaborate de organismele de standardizare naţionale/europene; în cazul în care acestea nu există, specificaţiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde, omologări sau reglementări tehnice naţionale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul şi execuţia lucrărilor. Orice astfel de referire trebuie să fie însoţită de menţiunea „sau echivalent”;
    b) fie prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate care trebuie să fie suficient de precis descrise încît să permită ofertanţilor să determine obiectul contractului de achiziţii publice, iar autorităţii contractante – să atribuie contractul respectiv;
    c) fie atît prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate, astfel cum este prevăzut la lit. b), cît şi prin referirea la standardele, omologările tehnice, specificaţiile tehnice comune, prevăzute la lit. a), ca mijloc de prezumţie a conformităţii cu nivelul de performanţă şi cu cerinţele funcţionale respective;
    d) fie prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate astfel cum este prevăzut la lit. b), pentru anumite caracteristici, şi prin referirea la standardele sau omologările tehnice prevăzute la lit. a), pentru alte caracteristici.
    (9) În cazul în care autoritatea contractantă defineşte specificaţiile tehnice din caietul de sarcini prin modalitatea prevăzută la alin. (8) lit. a), nicio ofertă nu poate fi respinsă pe motiv că produsele sau serviciile prevăzute în propunerea tehnică nu sînt conforme cu specificaţiile precizate dacă ofertantul demonstrează, prin orice mijloc adecvat, că propunerea tehnică prezentată satisface într-o manieră echivalentă cerinţele autorităţii contractante definite prin specificaţiile tehnice.
    (10) În cazul în care autoritatea contractantă defineşte specificaţiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate, nicio ofertă nu poate fi respinsă dacă ofertantul demonstrează, prin orice mijloc adecvat, că produsele, lucrările sau serviciile oferite asigură îndeplinirea performanţelor sau cerinţelor funcţionale solicitate deoarece sînt conforme cu:
    a) un standard naţional/european:
    b) o omologare tehnică naţională/europeană;
    c) o specificaţie tehnică comună;
    d) un standard internaţional;
    e) alte reglementări tehnice elaborate de organismele de standardizare europene.
    (11) Un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaţiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări şi calibrare sau un organism de certificare şi inspecţie care asigură respectarea standardelor naţionale/europene aplicabile. Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.
    (12) Performanţele şi cerinţele funcţionale prin care se definesc specificaţiile tehnice pot include şi caracteristici de mediu.
    (13) În cazul în care autoritatea contractantă solicită îndeplinirea anumitor caracteristici de mediu în ceea ce priveşte performanţele şi cerinţele funcţionale, aceasta are dreptul de a utiliza, integral sau parţial, specificaţii definite prin etichete ecologice – europeană, multinaţională sau orice altă etichetă ecologică – dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
    a) specificaţiile respective sînt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau serviciilor a căror furnizare/prestare reprezintă obiectul contractului de achiziţii publice;
    b) cerinţele pentru eticheta ecologică au fost elaborate pe baze ştiinţifice;
    c) eticheta ecologică a fost adoptată printr-o procedură specifică ce a permis implicarea tuturor părţilor interesate – organisme guvernamentale, consumatori, producători, distribuitori, organizaţii de mediu;
    d) eticheta ecologică este accesibilă/disponibilă oricărei persoane interesate.
    (14) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în caietul de sarcini faptul că produsele sau serviciile oferite care deţin o anumită etichetă ecologică sînt considerate că îndeplinesc implicit specificaţiile tehnice solicitate. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a considera o propunere tehnică ca fiind neconformă, pentru singurul motiv că produsele sau serviciile oferite nu deţin eticheta ecologică precizată, dacă ofertantul demonstrează, prin orice mijloc adecvat, că produsele/serviciile oferite corespund specificaţiilor tehnice solicitate.
    (15) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în documentaţia de atribuire, în măsura în care acestea sînt compatibile cu dreptul comunitar, condiţii speciale de îndeplinire a contractului, prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile.
    Articolul 38. Documentaţia de atribuire
    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.
    (2) Agenţia Achiziţii Publice examinează, înainte de transmiterea spre publicare a anunţului de participare, conformitatea cu legislaţia privind achiziţiile publice a documentaţiei de atribuire.
    (3) În termen de cel mult 7 zile de la data primirii documentaţiei de atribuire, Agenţia Achiziţii Publice:
    a) înregistrează documentaţia de atribuire; sau
    b) informează autoritatea contractantă asupra neconformităţilor constatate şi a motivelor pentru care documentația de atribuire nu este în concordanţă cu prevederile legale privind achiziţiile publice.
    (4) Documentaţia de atribuire transmisă repetat de autoritatea contractantă ca urmare a incidenţei prevederilor alin. (3) lit. b) este examinată de către Agenţia Achiziţii Publice în termen de cel mult 5 zile de la data primirii repetate a acesteia.
    (5) Documentaţia de atribuire se întocmeşte şi se publică în limba de stat.
    (6) Documentația de atribuire poate fi întocmită şi în una din limbile de circulaţie internaţională în cazul în care:
    a) natura bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate impune atragerea de operatori economici străini, resurse, tehnologii străine, prestarea de servicii de expertiză sau antrenarea de concurenţi străini;
    b) valoarea estimată a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate depăşeşte pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3).
    (7) Ofertele se prezintă în limba specificată în documentaţia de atribuire. Orice operator economic are dreptul să facă referinţe la documentația de atribuire şi să-şi formuleze cerinţele în limba în care a prezentat oferta.
    Articolul 39. Modificarea documentației de atribuire
    (1) Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentația de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic conform art. 34. Informaţia despre operarea modificărilor este comunicată imediat tuturor operatorilor economici care au depus o cerere de participare sau cărora autoritatea contractantă le-a oferit documentația de atribuire şi Agenţiei Achiziții Publice.
    (2) În cazul în care ţine o întrunire a operatorilor economici, autoritatea contractantă întocmește procesul-verbal al întrunirii. Procesul-verbal este adus imediat la cunoştinţa tuturor operatorilor economici care au depus o cerere de participare sau cărora autoritatea contractantă le-a oferit documentația de atribuire, este publicat în SIA „RSAP”, cu respectarea prevederilor art. 34, şi este comunicat Agenţiei Achiziții Publice. Procesul-verbal este parte componentă a documentației de atribuire şi prevederile lui, pe care autoritatea contractantă le consideră modificări sau completări ale documentației de atribuire, urmează a fi menţionate corespunzător.
    Articolul 40. Coruperea în cadrul procedurilor de
                          achiziţie publică
    (1) Autoritatea contractantă va respinge oferta în cazul în care va constata că operatorul economic care a pre­zentat-o propune sau consimte să propună, direct sau indirect, oricărei persoane cu funcţie de răspundere sau oricărui angajat al autorităţii contractante o favoare în orice formă, o ofertă de angajare sau orice alt serviciu ca recompensă pentru anumite acţiuni, decizii ori aplicarea unei proceduri de achiziţie publică în avantajul său.
    (2) Respingerea ofertei şi motivele respingerii vor fi consemnate în darea de seamă privind procedura de achiziţie publică şi vor fi comunicate imediat operatorului economic în cauză.
    (3) Agenţia Achiziții Publice/autoritatea contractantă şi/sau operatorul economic vor raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic sau de reprezentantul autorităţii contractante.
    (4) Contractele de achiziţii publice obţinute prin corupere, confirmată de hotărîrea definitivă a instanţei judecătoreşti, sînt nule.
    Articolul 41. Condiţiile referitoare la impozite, aspectele de mediu, protecţia muncii
    (1) Autoritatea contractantă va indica în caietul de sarcini organismele de la care ofertanţii pot obţine informaţii pertinente privind obligaţiile referitoare la impozite, la protecţia mediului, privind dispoziţiile referitoare la protecţia muncii şi la condiţiile de muncă în Republica Moldova, care vor fi aplicate lucrărilor efectuate sau serviciilor prestate în decursul perioadei de executare a contractului.
    (2) Autoritatea contractantă care furnizează informaţiile prevăzute la alin. (1) solicită ofertanţilor să menţioneze că, la elaborarea ofertei, au ţinut seama de obligaţiile şi dispoziţiile privind protecţia muncii şi condiţiile de muncă în vigoare în locul în care urmează a fi efectuate lucrările sau prestate serviciile.
    Articolul 42. Oferta. Ofertele alternative
    (1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
    (2) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.
    (3) Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la adresa stabilită şi pînă la data şi ora limită pentru depunere stabilite în anunţul sau în invitaţia de participare.
    (4) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic.
    (5) Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decît cea stabilită sau după expirarea termenului-limită pentru depunere se returnează nedeschisă.
    (6) Conţinutul ofertelor trebuie să rămînă confidenţial pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmînd a lua cunoştinţă de conţinutul ofertelor depuse numai la această dată.
    (7) Autoritatea contractanta poate permite ofertanţilor să depună şi alte oferte, numite oferte alternative, dar numai în cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic. Numai ofertele alternative se pot abate, într-o anumită măsură, de la cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire.
    (8) Autoritatea contractantă are obligaţia de a prevedea în documentația de atribuire cerinţele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le îndeplinească pentru a fi luate în considerare.
    (9) Anunțul/invitaţia de participare trebuie să precizeze în mod explicit dacă este permisă depunerea de oferte alternative sau dacă acest lucru este interzis. În cazul în care această precizare lipseşte, autoritatea contractantă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.
    (10) Autoritatea contractantă nu are dreptul să respingă o ofertă alternativă doar pe motiv că aceasta:
    a) este întocmită cu utilizarea unor specificaţii tehnice definite în alt mod decît cel prevăzut în caietul de sarcini, în cazul în care ofertantul poate demonstra că soluţia propusă asigură îndeplinirea corespunzătoare a tuturor cerinţelor de natură tehnică solicitate de autoritatea contractantă;
    b) ar putea fi declarată cîştigătoare în cazul în care:
    – contractul de achiziţii publice de bunuri pentru care s-a organizat procedura de atribuire a contractului se transformă în contract de achiziţii publice de servicii;
    – contractul de achiziţii publice de servicii pentru care s-a organizat procedura de atribuire a contractului se transformă în contract de achiziţii publice de bunuri.
    (11) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respectă cerinţele minime obligatorii prevăzute la alin. (8).
    Articolul 43. Dosarul achiziţiei publice
    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice şi de a-l păstra în decurs de 5 ani de la iniţierea procedurii de achiziţie publică.
    (2) Documentele care trebuie incluse în dosarul achiziţiei publice, precum şi cele care urmează a fi transmise Agenţiei Achiziții Publice se stabilesc prin regulamentul aprobat de Guvern.
Capitolul VII
PROCEDURILE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
Secţiunea 1
Tipurile procedurilor de achiziţie publică
    Articolul 44. Procedurile de achiziţie publică
    (1) Contractul de achiziţii publice poate fi atribuit prin următoarele proceduri:
    a) licitaţie deschisă;
    b) licitaţie restrînsă;
    c) dialog competitiv;
    d) proceduri negociate;
    e) cerere a ofertelor de preţuri;
    f) concurs de soluţii;
    g) achiziţie în cazul planurilor de construcţie a locuinţelor sociale.
    (2) Procedurile de bază de atribuire a contractului de achiziţii publice sînt licitaţia deschisă şi licitaţia restrînsă. Alte proceduri de achiziţie publică pot fi folosite numai în condiţiile expres stabilite de prezenta lege.
    (3) Autoritatea contractantă poate utiliza modalităţi speciale de atribuire numai în cazurile prevăzute expres de prezenta lege. Modalităţile speciale sînt:
    a) acordul-cadru;
    b) sistemul dinamic de achiziţie;
    c) licitaţia electronică.
Secţiunea a 2-a
Licitaţia deschisă
    Articolul 45. Iniţierea licitaţiei deschise
    (1) Procedura de licitaţie deschisă cuprinde oferte ale tuturor operatorilor economici care doresc să participe la licitaţie.
    (2) Autoritatea contractantă publică, în prealabil, un anunț de participare la licitaţia deschisă pentru informarea potenţialilor participanţi, astfel încît aceştia să îşi poată pregăti ofertele.
    (3) Anunțul de participare la licitația deschisă se publică în Buletinul achiziţiilor publice. Perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 20 de zile.
    (4) În cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Buletinul achiziţiilor publice şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puţin 52 de zile.
    Notă: Prevederile art. 45 alin.(4) intră în vigoare la data de 31 decembrie 2020.
    (5) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţii publice ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (4) pînă la 36 de zile.
    Notă: Prevederile art. 45 alin.(5) intră în vigoare la data de 31 decembrie 2020.
    (6) Reducerea prevăzută la alin. (5) este permisă în cazul în care anunţul de intenţie publicat conţine toate informaţiile care sînt prevăzute pentru anunţul de participare, în măsura în care acestea sînt cunoscute la data publicării anunţului de intenţie, şi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.
    Notă: Prevederile art. 45 alin.(6) intră în vigoare la data de 31 decembrie 2020.
    (7) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioadele prevăzute la alin. (4) și (5) se pot reduce cu 7 zile.
    Notă: Prevederile art. 45 alin. (7) intră în vigoare la data de 31 decembrie 2020.
    (8) În cazul în care autoritatea contractantă publică electronic întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începînd cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la documentaţie, aceasta are dreptul de a reduce cu 5 zile perioadele prevăzute la alin. (3) și (4), precum şi pe cele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (7).
    (9) Reducerea prevăzută la alin. (8) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă.
    (10) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.
    (11) În cazul în care, din motive tehnice, documentaţia de atribuire nu poate fi publicată electronic, autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia operatorului economic cît mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 2 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia.
    (12) Operatorul economic interesat are obligaţia de a acționa cu diligența necesară, astfel încît respectarea de către autoritatea contractantă a perioadei prevăzute la alin.     (11) să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 2 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.
    Articolul 46. Anunțul de participare la licitaţia deschisă
    Anunțul de participare la licitaţia deschisă se elaborează conform prevederilor art. 28, cu indicarea informaţiilor cuprinse în anexa nr. 3.
    Articolul 47. Condiţiile oferirii documentației de atribuire
    Autoritatea contractantă va oferi documentația de atribuire operatorilor economici conform prevederilor specificate în anunțul de participare la licitaţie. Taxa pe care autoritatea contractantă are dreptul să o perceapă pentru documentația de atribuire include numai cheltuielile pentru tipărirea şi livrarea acesteia către operatorul economic. Atelierelor protejate în sensul art. 5 alin. (2) documentația de atribuire li se oferă în mod gratuit.
    Articolul 48. Documentația de atribuire
    Structura şi conţinutul documentației de atribuire sînt stabilite în documentaţia standard aprobată de Ministerul Finanţelor.
Secţiunea a 3-a
Licitaţia restrînsă
    Articolul 49. Iniţierea licitaţiei restrînse
    (1) Licitaţia restrînsă se desfăşoară potrivit aceloraşi reguli prevăzute pentru licitaţia deschisă, cu condiţia aplicării unei proceduri de preselecţie precedate de publicarea unui anunț de participare la preselecţie.
    (2) Procedura de licitaţie restrînsă se desfăşoară în două etape:
    a) etapa de selectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de calificare și selecţie în conformitate cu prevederile art. 16–25;
    b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaţii selectaţi, prin aplicarea criteriului de atribuire.
    (3) Licitaţia restrînsă se iniţiază prin publicarea în Buletinul achiziţiilor publice a unui anunţ de participare în conformitate cu anexa nr. 3, prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi. Perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare în Buletinul achiziţiilor publice şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 20 de zile.
    (4) În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţii publice este egală cu sau mai mare decît cea prevăzută la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Buletinul achiziţiilor publice și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile.
    Notă: Prevederile art.49 alin.(4) intră în vigoare la data de 31 decembrie 2020.
    (5) În cazul în care, din motive de urgenţă, nu pot fi respectate perioadele prevăzute la alin. (3) şi (4), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea acestor perioade, dar nu la mai puţin de 15 zile pînă la data-limită de depunere a candidaturilor sau nu la mai puțin de 10 zile în cazul în care anunţul este trimis pe cale electronică.
    (6) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (4) se poate reduce cu 7 zile.
    Notă: Prevederile art.49 alin.(6) intră în vigoare la data de 31 decembrie 2020.
    (7) În cazul în care autoritatea contractantă publică electronic întreaga documentaţie de atribuire, se va asigura accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, începînd cu data publicării anunţului de participare.
    (8) Orice operator economic are dreptul să își depună candidatura pentru prima etapă a procedurii de licitaţie restrînsă.
    (9) Autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care vor fi selectaţi pentru a depune oferte, cu condiţia să existe un număr suficient de candidaţi disponibili. Atunci cînd selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizînd în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare.
    (10) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunțul de participare criteriile de selecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să-i selecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.
    (11) Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare conform alin. (10), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 5.
    (12) Numărul de candidaţi selectaţi în prima etapă a licitaţiei restrînse trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare.
    (13) În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decît numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de licitaţie restrînsă.
    (14) Modul de realizare a achiziţiei publice prin licitaţia restrînsă este stabilit în regulamentul aprobat de Guvern.
    Articolul 50. Procedura de preselecţie
    (1) Pentru a identifica operatorii economici calificaţi, autoritatea contractantă desfăşoară, anterior prezentării ofertelor, procedura de preselecţie, cu aplicarea prevederilor art. 16–25.
    (2) În cazul desfășurării procedurii de preselecţie, autoritatea contractantă va oferi cîte un set de documente de preselecţie fiecărui operator economic care le va solicita, potrivit anunțului de participare la preselecţie, şi va achita costul lor. Taxa pe care autoritatea contractantă are dreptul să o perceapă pentru documentele de preselecție va include doar cheltuielile pentru tipărirea şi livrarea acestora către operatorul economic. Atelierelor protejate în sensul art. 5 alin. (2) aceste documente li se oferă în mod gratuit.
    (3) Documentele de preselecţie vor conţine:
    a) instrucţiuni privind pregătirea şi depunerea cererilor pentru preselecţie;
    b) expunerea succintă a principalelor clauze ale contractului care urmează a fi încheiat în urma procedurilor de achiziţie publică;
    c) specificarea documentelor pe care operatorul economic trebuie să le prezinte pentru confirmarea datelor lui de calificare;
    d) informaţii despre modul, locul şi termenul de depunere a cererilor pentru preselecţie, cu indicarea datei şi orei limită de prezentare;
    e) orice alte cerinţe privind pregătirea şi depunerea cererilor pentru preselecţie şi procedura acesteia, pe care autoritatea contractantă le stabileşte în conformitate cu prezenta lege, cu alte acte legislative şi normative şi cu documentaţia standard.
    (4) Autoritatea contractantă este obligată să răspundă la orice demers al operatorului economic referitor la documentele de preselecţie, cu respectarea termenelor menţionate la art. 34. Răspunsul la orice demers va fi transmis tuturor operatorilor economici cărora autoritatea contractantă le-a remis documentele de preselecţie, fără a indica sursa demersului.
    (5) Criteriile de preselecţie se expun în documentele de preselecţie. La evaluarea datelor de calificare ale fiecărui operator economic care a depus cerere pentru preselecţie se aplică doar aceste criterii.
    (6) După înregistrarea rezultatelor preselecţiei, autoritatea contractantă comunică imediat fiecărui operator economic care a depus cerere pentru preselecţie rezultatele acesteia şi prezintă, la cererea oricărui solicitant public, lista tuturor operatorilor economici preselectaţi. Numai operatorii economici preselectați vor participa în continuare la procedura de achiziţie publică.
    (7) Informarea candidaţilor se realizează conform art. 30.
    Articolul 51. Transmiterea invitaţiei de participare
    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite, simultan, o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de licitaţie restrînsă tuturor candidaţilor selectaţi.
    (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a licitaţiei restrînse a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de selecţie.
    (3) Invitaţia de participare la etapa a doua trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    a) referinţe privind anunţul de participare publicat;
    b) data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor;
    c) adresa la care se transmit ofertele;
    d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;
    e) adresa, data şi ora deschiderii ofertelor;
    f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice și/sau profesionale şi a celei economice și financiare.
    (4) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a include şi în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective.
    (5) În cazul în care publicarea în mod electronic a documentaţiei de atribuire nu este posibilă din motive tehnice, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentaţiei de atribuire tuturor candidaţilor selectaţi.
    (6) În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţii publice este egală cu sau mai mare decît cea prevăzută la art. 2 alin. (3), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 40 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.
    (7) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţii publice ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (6) pînă la 36 de zile, de regulă, dar nu pînă la mai puţin de 22 de zile.
    (8) Reducerea prevăzută la alin. (7) este permisă în cazul în care anunţul de intenţie publicat conţine toate informaţiile care sînt prevăzute pentru anunţul de participare, în măsura în care acestea sînt cunoscute la data publicării anunţului de intenţie, şi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.
    (9) În cazul în care autoritatea contractantă publică electronic întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începînd cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la documentaţie, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (6) cu 5 zile.
    (10) Reducerea prevăzută la alin. (9) este permisă numai în cazul în care invitația de participare conţine precizări privind adresa de internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă.
    (11) În cazul în care, din motive de urgenţă, nu pot fi respectate perioadele prevăzute la alin. (6) și (7), precum şi cele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (9) și (12), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadelor respective, dar nu la mai puţin de 10 zile.
    (12) În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţii publice este mai mică decît cea prevăzută la art. 2 alin. (3), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.
    (13) În cazul în care autoritatea contractantă publică electronic întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începînd cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la documentaţie, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (12) cu 5 zile.
    (14) Reducerea prevăzută la alin. (13) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă.
Secţiunea a 4-a
Alte proceduri de achiziţie publică
    Articolul 52. Dialogul competitiv
    (1) Dialogul competitiv este o procedură desfăşurată în trei etape, aplicabilă în cazul contractelor de achiziţii publice deosebit de complexe în măsura în care atribuirea acestora nu este posibilă prin aplicarea procedurii de licitaţie deschisă sau restrînsă. Orice operator economic poate solicita să participe la procedura de dialog competitiv, în cadrul căreia autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidații admişi la această procedură în vederea dezvoltării uneia sau mai multor soluţii care să răspundă necesităților formulate și în baza căreia/cărora candidații selectaţi urmează a fi invitaţi să îşi depună ofertele.
    (2) Un contract de achiziţii publice este considerat deosebit de complex în cazul cînd autoritatea contractantă nu este în măsură:
    a) să definească, din motive obiective, mijloacele tehnice care pot răspunde necesităţilor şi obiectivelor sale; şi/sau
    b) să stabilească, din motive obiective, natura juridică şi/sau financiară a unui proiect.
    (3) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţii publice se realizează prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie să fie numai oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.
    (4) Procedura de dialog competitiv se desfăşoară în trei etape:
    a) etapa de preselecţie a candidaţilor;
    b) etapa de dialog cu candidaţii admişi în urma preselecţiei, pentru identificarea soluţiei/soluţiilor care să răspundă necesităţilor autorităţii contractante şi în baza căreia/cărora candidaţii vor elabora şi vor depune oferta finală;
    c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.
    (5) Dialogul competitiv se iniţiază prin publicarea unui anunţ de participare prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi.
    (6) Perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare în Buletinul achiziţiilor publice şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 20 de zile.
    (7) În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţii publice este egală cu sau mai mare decît cea prevăzută la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Buletinul achiziţiilor publice şi Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile.
    Notă: Prevederile art.52 alin.(7) intră în vigoare la data de 31 decembrie 2020.
    (8) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (7) se poate reduce cu 7 zile.
    Notă: Prevederile art.52 alin.(8) intră în vigoare la data de 31 decembrie 2020.
    (9) Orice operator economic are dreptul să își depună candidatura pentru a participa la procedura de dialog competitiv.
    (10) Atunci cînd preselectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizînd în acest scop numai criteriile de preselecţie prevăzute în anunţul de participare.
    (11) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de preselecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să îi preselecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.
    (12) Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare conform alin. (11), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3.
    (13) Numărul de candidaţi admişi în cea de-a doua etapă a dialogului competitiv trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare.
    (14) În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de preselecţie este mai mic decît numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul:
    a) fie de a anula procedura de dialog competitiv;
    b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate.
    (15) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite, simultan, o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candidaţilor admişi. Invitaţia adresată candidaţilor va cuprinde:
    a) fie un exemplar al caietului de sarcini sau al documentației descriptive şi al oricărui document suplimentar;
    b) fie o trimitere pentru accesarea caietului de sarcini şi a altor documente menţionate la lit. a), în cazul în care acestea sînt disponibile în mod direct pe cale electronică.
    (16) Este interzisă invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecţie.
    (17) Pe lîngă informaţia prevăzută la alin. (15), invitaţia de participare va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    a) referinţe privind anunţul de participare publicat;
    b) adresa la care va avea loc dialogul, precum şi data şi ora lansării acestuia;
    c) limba/limbile în care se va derula dialogul;
    d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice și/sau profesionale şi a celei economice și financiare.
    (18) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentaţiei de atribuire, care va include şi documentaţia descriptivă.
    (19) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare adresa de internet sau informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective.
    (20) Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în documentaţia descriptivă cel puţin o descriere a necesităţilor, obiectivelor şi constrîngerilor autorităţii contractante, în baza cărora se va derula dialogul pentru identificarea soluţiilor viabile, precum şi, dacă este cazul, primele care vor fi acordate participanţilor la dialog.
    (21) Autoritatea contractantă are dreptul să prevadă în documentaţia descriptivă posibilitatea de a realiza dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de soluţii discutate. Reducerea succesivă a soluţiilor discutate se realizează numai în baza factorilor de evaluare stabiliţi în documentaţia de atribuire.
    (22) Autoritatea contractantă derulează dialogul cu fiecare candidat admis în parte. În cadrul acestui dialog se discută opţiunile referitoare la aspectele tehnice, financiare, la modul de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum şi orice alte elemente ale viitorului contract, astfel încît soluţiile identificate să răspundă necesităţilor obiective ale autorităţii contractante.
    (23) Pe durata dialogului, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi participanţii. În acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participanţi un avantaj în raport cu ceilalţi.
    (24) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui, fără acordul participantului în cauză, soluţia propusă şi alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta.
    (25) Autoritatea contractantă derulează dialogul pînă cînd identifică soluţia/soluţiile corespunzătoare necesităţilor sale obiective.
    (26) După ce a declarat închisă etapa de dialog şi a anunţat participanţii cu privire la acest aspect, autoritatea contractantă are obligaţia de a invita participanţii selectaţi să depună oferta finală, care se elaborează în baza soluţiei/soluţiilor identificate în cursul acestei etape şi care trebuie să conţină toate elementele necesare prin care se prezintă modul de îndeplinire a viitorului contract.
    (27) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de depunere a ofertelor finale cu un număr suficient de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, astfel încît fiecare participant selectat să beneficieze de o perioadă rezonabilă pentru elaborarea ofertei finale.
    (28) Perioada acordată pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie să fie mai mică decît o perioadă minimă stabilită de comun acord cu participanţii selectaţi pe parcursul derulării celei de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv și, în orice situaţie, nu poate fi mai mică de 15 zile.
    (29) Invitaţia de depunere a ofertei finale trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    a) referinţe privind anunţul de participare publicat;
    b) data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor;
    c) adresa la care se transmit ofertele;
    d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;
    e) adresa, data şi ora deschiderii ofertelor;
    f) caietul de sarcini elaborat în urma dialogului;
    g) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice și/sau profesionale şi a celei economice și financiare.
    (30) Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări privind oferta. Evaluarea ofertelor se realizează în baza criteriilor prevăzute în documentaţia de atribuire.
    (31) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului identificat drept cel care a depus cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere tehnico-economic să reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate în cadrul acesteia.
    (32) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (30) și (31), clarificările, informaţiile suplimentare sau reconfirmările prezentate nu trebuie să conducă la modificări ale caracteristicilor de bază ale ofertei sau ale soluţiilor care au stat la baza lansării invitaţiei de depunere a ofertelor finale, modificări care ar determina distorsionarea concurenţei sau crearea unui avantaj suplimentar în raport cu ceilalţi ofertanţi.
    (33) Modul de realizare a achiziţiei publice prin dialogul competitiv este stabilit în regulamentul aprobat de Guvern.
    Articolul 53. Negocierea cu publicarea prealabilă a unui
                         anunț de participare
    (1) Autoritatea contractantă poate atribui contracte de achiziţii publice printr-o procedură negociată, după publicarea unui anunţ de participare:
    a) în cazul prezentării unor oferte incorecte sau inacceptabile în cadrul unei proceduri de licitație deschisă sau restrînsă, de cerere a ofertelor de preţuri ori în cadrul unui dialog competitiv, dacă nu sînt modificate în mod substanţial condiţiile iniţiale ale contractului. Autoritatea contractantă este în drept să nu publice un anunţ de participare dacă include în procedura negociată toţi ofertanţii sau numai ofertanţii care îndeplinesc criteriile calitative de selecţie şi care au prezentat, cu ocazia procedurii aplicate inițial, oferte conforme cu cerinţele oficiale ale procedurii de atribuire. Aplicarea procedurii negociate în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii iniţiale de licitaţie deschisă, licitaţie restrînsă, cerere a ofertelor de preţuri sau dialog competitiv;
    b) în cazuri excepţionale, temeinic motivate, dacă este vorba de bunuri, de lucrări sau de servicii a căror natură sau ale căror riscuri nu permit stabilirea prealabilă şi definitivă a preţurilor;
    c) în domeniul serviciilor, în special în sensul celor incluse în categoria a 6-a din anexa nr. 1, şi al celor intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, în măsura în care, datorită naturii serviciilor ce urmează a fi prestate, specificaţiile tehnice ale contractului nu pot fi stabilite suficient de exact pentru a permite atribuirea contractului prin selectarea ofertei, conform regulilor privind licitația deschisă sau licitația restrînsă;
    d) în cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări efectuate exclusiv în vederea cercetării-dezvoltării sau experimentării şi nu pentru a asigura un profit sau pentru a acoperi costurile de cercetare-dezvoltare.
    (2) În cazurile specificate la alin. (1), pentru a identifica oferta cea mai avantajoasă, autoritatea contractantă negociază cu ofertanţii ofertele depuse de aceştia pentru a le adapta la cerinţele precizate în anunţul de participare, în caietul de sarcini şi în eventualele documente suplimentare.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică. Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia descriptivă.
    (4) Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se iniţiază prin publicarea în Buletinul achiziţiilor publice a unui anunţ de participare prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi.
    (5) Perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare în Buletinul achiziţiilor publice şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 20 de zile.
    (6) În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţii publice este egală cu sau mai mare decît cea prevăzută la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Buletinul achiziţiilor publice și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile.
    Notă: Prevederile art.53 alin.(6) intră în vigoare la data de 31 decembrie 2020.
    (7) În cazul în care, din motive de urgenţă, perioadele prevăzute la alin. (5) şi (6) nu pot fi respectate, autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea acestor perioade, dar nu la mai puţin de 15 zile.
    Notă: Prevederile art.53 alin.(7) intră în vigoare la data de 31 decembrie 2020.
    (8) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (6) se poate reduce cu 7 zile şi perioada prevăzută la alin. (7) se poate reduce cu 5 zile.
    Notă: Prevederile art.53 alin.(8) intră în vigoare la data de 31 decembrie 2020.
    (9) Orice operator economic are dreptul de a solicita şi de a obţine un exemplar al documentaţiei descriptive/de atribuire.
    (10) Autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia descriptivă la dispoziţia operatorului economic cît mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 2 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia.
    (11) Documentaţia descriptivă trebuie să conţină o descriere a necesităţilor, obiectivelor şi constrîngerilor autorităţii contractante, în baza cărora se vor derula negocierile.
    (12) Orice operator economic are dreptul să își depună candidatura pentru a participa la procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.
    (13) Atunci cînd preselectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizînd în acest scop numai criteriile de preselecţie prevăzute în anunţul de participare.
    (14) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de preselecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să îi preselecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.
    (15) Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare conform alin. (14), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3.
    (16) Numărul de candidaţi preselectaţi trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare.
    (17) În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de preselecţie este mai mic decît numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.
    (18) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite, simultan, o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare tuturor candidaţilor preselectaţi. Invitaţia adresată candidaţilor va cuprinde:
    a) fie un exemplar al caietului de sarcini sau al documentației descriptive şi al oricărui document suplimentar;
    b) fie o trimitere pentru accesarea caietului de sarcini şi a altor documente menţionate la lit. a), în cazul în care acestea sînt disponibile în mod direct pe cale electronică.
    (19) Este interzisă invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecţie.
    (20) Pe lîngă informaţia prevăzută la alin. (18), invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    a) referinţe privind anunţul de participare publicat;
    b) adresa la care vor avea loc negocierile, precum şi data şi ora lansării acestora;
    c) limba/limbile în care se vor derula negocierile;
    d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice și/sau profesionale şi a celei economice și financiare;
    e) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei cîştigătoare, conform prevederilor art. 26.
    (21) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia descriptivă.
    (22) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, conform prevederilor art. 34.
    (23) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile, însoţite de întrebările aferente, către toţi candidaţii selectaţi, luînd măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
    (24) Autoritatea contractantă derulează negocieri cu fiecare candidat preselectat, în parte. În cadrul negocierilor se determină toate aspectele tehnice, financiare şi juridice ale viitorului contract.
    (25) Pe durata negocierilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi candidaţii. În acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidaţi un avantaj în raport cu ceilalţi.
    (26) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui, fără acordul candidatului în cauză, propunerea de ofertă și alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta.
    (27) Autoritatea contractantă are dreptul să prevadă în documentaţia descriptivă posibilitatea de a desfăşura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de propuneri de ofertă care intră în negociere. Reducerea succesivă a propunerilor de ofertă se realizează numai în baza factorilor de evaluare stabiliţi în documentaţia de atribuire.
    (28) Autoritatea contractantă derulează negocieri pînă la identificarea şi stabilirea ofertei cîştigătoare, în cazul în care atribuirea este posibilă.
    (29) Modul de realizare a achiziţiei publice prin negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare este stabilit în regulamentul aprobat de Guvern.
    Articolul 54. Negocierea fără publicarea prealabilă a
                         unui anunţ de participare
    (1) În cazul contractelor de achiziţii publice de bunuri, de lucrări şi de servicii, autoritatea contractantă poate utiliza procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare dacă:
    a) nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură de licitație deschisă sau de licitație restrînsă atîta timp cît condiţiile iniţiale ale contractului nu sînt modificate în mod substanţial;
    b) într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgenţă ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. Situaţiile invocate pentru a justifica maxima urgenţă nu trebuie să fie imputabile autorităţilor contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decît cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
    c) din motive tehnice, de creaţie sau referitoare la protecţia drepturilor exclusive, un singur operator economic dispune de bunurile, lucrările şi serviciile necesare sau un singur operator economic are drepturi prioritare asupra lor şi nu există o altă alternativă.
    (2) În cazul contractelor de achiziţii publice de bunuri, autoritatea contractantă efectuează achiziţii prin negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare dacă:
    a) aceste bunuri sînt produse numai în scopul cercetării-dezvoltării sau experimentării. Prezenta dispoziţie nu se aplică producţiei cantitative menite să stabilească viabilitatea comercială a produsului sau să amortizeze costurile de cercetare-dezvoltare;
    b) contractul de achiziţii publice se referă la livrările suplimentare efectuate de furnizorul iniţial, destinate fie pentru înlocuirea parţială a bunurilor sau a instalaţiilor de uz curent, fie pentru extinderea bunurilor sau a instalaţiilor existente, dacă schimbarea furnizorului ar obliga autoritatea contractantă să achiziţioneze un material tehnic cu caracteristici diferite, care duce la incompatibilitate sau la dificultăţi tehnice disproporţionate de utilizare şi întreţinere. De regulă, durata unor astfel de contracte, precum şi cea a contractelor reînnoite, nu poate fi mai mare de 3 ani;
    c) bunurile ce urmează a fi procurate sînt cotate şi achiziţionate la o bursă de materii prime;
    d) contractul de achiziţii publice se referă la procurarea de bunuri în condiţii deosebit de avantajoase, fie de la un furnizor care îşi încetează definitiv activităţile comerciale, fie de la un administrator al procedurii de insolvabilitate, fie în baza unei proceduri de plan sau a unei alte proceduri de aceeaşi natură, în temeiul legislaţiei naţionale.
    (3) În cazul contractelor de achiziţii publice de servicii, autoritatea contractantă efectuează achiziţii prin negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare dacă contractul în cauză este urmare a unui concurs de soluţii şi, conform regulilor aplicabile, trebuie să fie atribuit cîştigătorului sau unuia dintre cîştigătorii concursului de soluţii. În acest din urmă caz, toţi cîştigătorii concursului trebuie invitaţi să participe la negocieri.
    (4) În cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări şi servicii, autoritatea contractantă efectuează achiziţii prin negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare:
    a) pentru lucrările sau serviciile suplimentare care nu sînt prevăzute în proiectul estimat iniţial şi nici în contractul iniţial şi care au devenit necesare pentru executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor indicate în acestea, ca urmare a unei situaţii imprevizibile, cu condiţia atribuirii contractului operatorului economic care efectuează lucrarea respectivă sau prestează serviciul respectiv:
    – dacă lucrările sau serviciile suplimentare respective nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic sau economic, de obiectul contractului iniţial fără a constitui un inconvenient major pentru autorităţile contractante; sau
    – dacă lucrările sau serviciile suplimentare respective, chiar dacă pot fi separate de obiectul contractului iniţial, sînt strict necesare pentru finalizarea acestuia. Valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări sau servicii suplimentare nu trebuie să fie mai mare de 15% din valoarea contractului iniţial;
    b) pentru lucrări sau servicii noi, constînd în repetarea lucrărilor sau serviciilor similare încredinţate de către aceleaşi autorităţi contractante operatorului economic cîştigător al contractului iniţial, cu condiţia ca lucrările sau serviciile respective să fie conforme cu un proiect de bază şi să fi făcut obiectul unui contract iniţial atribuit prin procedura de licitație deschisă, restrînsă sau de cerere a ofertelor de preţuri.
    (5) Posibilitatea de a aplica situaţiile specificate la alin. (4) lit. b) este anunţată odată cu lansarea invitaţiei de participare la primul proiect, iar autorităţile contractante ţin seama de valoarea totală estimată pentru continuarea lucrărilor sau serviciilor. Situaţiile specificate la alin. (1)–(4) pot fi aplicate numai în decurs de 3 ani de la încheierea contractului iniţial.
    (6) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi c), în cazul în care acest lucru este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la negocieri un număr de operatori economici care să asigure o concurenţă reală.
    (7) Modul de realizare a achiziţiei publice prin negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare este stabilit în regulamentul aprobat de Guvern.
    Articolul 55. Cererea ofertelor de preţuri
    (1) Autoritatea contractantă, prin cererea ofertelor de preţuri, poate atribui contracte de achiziţii publice de bunuri, lucrări sau servicii, care se prezintă conform unor specificaţii concrete, cu condiţia ca valoarea estimată a achiziţiei să nu depăşească 400 000 de lei pentru bunuri şi servicii şi 1 500 000 de lei pentru lucrări.
    (2) Autoritatea contractantă poate stabili, pe lîngă preţ, şi alte cerinţe, ce vor fi luate în considerare la evaluarea ofertelor de preţuri. În acest caz, în cererea ofertelor de preţuri se indică fiecare cerinţă de acest fel şi valoarea relativă a acesteia.
    (3) Fiecare operator economic poate să depună o singură ofertă de preţ, fără dreptul de a o schimba. Asupra unei astfel de oferte, între autoritatea contractantă şi ofertant nu au loc niciun fel de negocieri.
    (4) Este declarată cîştigătoare oferta care satisface toate cerinţele conform criteriului de atribuire prevăzut în anunțul/invitaţia de participare.
    (5) La achiziţia de bunuri sau servicii cu o valoare estimată ce depăşeşte 150 000 de lei şi la achiziţia de lucrări cu o valoare estimată ce depăşeşte 200 000 de lei, autoritatea contractantă publică anticipat un anunţ de participare în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina web a Agenţiei Achiziții Publice.
    (6) În cazul procedurii de cerere a ofertelor de preţuri, termenul de depunere a ofertelor va fi de cel puţin 7 zile pentru bunuri şi de 12 zile pentru lucrări şi servicii de la data publicării sau transmiterii anunțului/invitaţiei de participare.
    (7) Modul de realizare a achiziţiei publice prin cererea ofertelor de preţuri este stabilit în regulamentul aprobat de Guvern.
    Articolul 56. Concursul de soluţii
    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii prin care achiziţionează un plan sau un proiect, îndeosebi în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice şi peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, inclusiv în alte domenii, prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii.
    (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii, astfel cum este descris la alin. (1), ca o procedură independentă, în care concurenţii pot obţine premii şi/sau prime de participare, sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achiziții publice de servicii.
    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de concurs orice informaţie, cerinţă, regulă, criteriu sau altele asemenea, necesare pentru a asigura potenţialilor concurenţi o informare completă şi corectă cu privire la modul de aplicare a concursului de soluţii.
    (4) Documentaţia de concurs va cuprinde cel puţin:
    a) informaţii generale privind autoritatea contractantă;
    b) instrucţiuni privind data-limită care trebuie respectată şi formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la concurs;
    c) cerinţele minime de calificare pe care autoritatea contractantă a decis să le solicite, precum şi documentele care urmează să fie prezentate de concurenţi pentru dovedirea îndeplinirii cerinţelor respective;
    d) ansamblul cerinţelor în baza cărora concurenţii urmează să elaboreze şi să prezinte proiectul;
    e) cuantumul premiilor care urmează să fie acordate, în cazul în care concursul este organizat ca o procedură independentă;
    f) angajamentul autorităţii contractante de a încheia contractul cu cîştigătorul sau cu unul dintre cîştigătorii concursului respectiv, în cazul în care concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire a contractului de achiziții publice de servicii;
    g) informaţii detaliate şi complete privind criteriul aplicat pentru stabilirea proiectului/proiectelor cîştigător/cîştigătoare.
    (5) Concursul de soluţii se iniţiază prin publicarea în Buletinul achiziţiilor publice a unui anunţ de participare prin care autoritatea contractantă solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de proiecte. Anunţul trebuie să conțină cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3.
    (6) Perioada dintre data publicării anunţului de participare şi data-limită de depunere a proiectelor trebuie să fie stabilită astfel încît operatorii economici să beneficieze de un interval rezonabil pentru elaborarea acestora, însă nu mai puţin de 20 de zile.
    (7) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (5) şi (6), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de participare şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu cel puţin 52 de zile înainte de data-limită de depunere a proiectelor, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei este egală cu sau mai mare decît cea prevăzută la art. 2 alin. (3).
    Notă: Prevederile art. 56 alin. (7) intră în vigoare la data de 31 decembrie 2020.
    (8) Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca schimburile de mesaje, comunicările şi arhivarea informaţiilor să se realizeze într-o manieră care să asigure integritatea şi confidenţialitatea deplină a tuturor informaţiilor comunicate de concurenţi.
    (9) Conţinutul planurilor sau proiectelor prezentate trebuie să rămînă confidenţial cel puţin pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora, juriul urmînd a lua cunoştinţă de conţinutul planurilor/proiectelor numai după această dată.
    (10) În cazul în care autoritatea contractantă solicită transmiterea electronică a proiectelor, condiţiile prevăzute la art. 32 se aplică în mod corespunzător.
    (11) Autoritatea contractantă are dreptul de a realiza o selecţie preliminară a concurenţilor, utilizînd în acest sens criterii clare, obiective, nediscriminatorii, care trebuie să fie precizate în mod explicit în documentaţia de concurs.
    (12) Numărul de concurenţi selectaţi trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală.
    (13) În scopul evaluării proiectelor prezentate într-un concurs de soluţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a numi un juriu format din cel puţin 6 membri, persoane fizice independente faţă de concurenţi, cu pregătire profesională şi experienţă relevantă în domeniu, precum şi cu probitate morală recunoscută.
    (14) În cazul în care concurenţilor li s-a solicitat o anumită calificare profesională, atunci cel puţin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalentă.
    (15) Proiectele trebuie să fie prezentate anonim, anonimatul urmînd a fi păstrat pînă în momentul în care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie.
    (16) Juriul este autonom în deciziile şi opiniile pe care le emite.
    (17) Juriul are obligaţia de a evalua proiectele depuse exclusiv în baza criteriilor de evaluare indicate în anunţul de participare la concurs.
    (18) Juriul are obligaţia de a întocmi un raport, semnat de toţi membrii săi, care trebuie să cuprindă evaluarea calitativă a fiecărui proiect, observaţii specifice, precum şi, dacă este cazul, lista de probleme care urmează a fi clarificate.
    (19) Juriul are dreptul de a invita concurenţii să răspundă la problemele care au fost consemnate în raportul prevăzut la alin. (18), în vederea clarificării oricăror aspecte referitoare la soluţia/proiectul propus.
    (20) Juriul are obligaţia de a elabora procese-verbale complete ale discuţiilor derulate conform prevederilor alin. (19).
    Articolul 57. Achiziţia în cazul planurilor de construcţie
                         a locuinţelor sociale
    (1) În cazul contractelor de achiziţii publice privind proiectarea şi construirea unui ansamblu de locuinţe sociale ale cărui dimensiuni, complexitate şi durată estimată a lucrărilor impun ca planificarea să se bazeze încă de la început pe stricta colaborare în cadrul unui grup alcătuit din delegaţi ai autorităţilor contractante, din experţi şi din executantul de lucrări care urmează a fi responsabil de execuția lucrărilor, se poate recurge la o procedură specială de atribuire, care ar asigura selectarea executantului de lucrări cel mai indicat de a fi integrat în acest grup.
    (2) Autorităţile contractante includ, în mod obligatoriu, în anunţul de participare o descriere cît mai exactă a lucrărilor pentru a permite executanţilor de lucrări interesaţi să aprecieze în mod real proiectul ce urmează a fi executat, precum şi criteriile de selecţie calitative şi organizatorice, condiţiile economice, sociale, juridice, financiare, tehnice şi personale pe care trebuie să le îndeplinească toţi ofertanţii.
Secţiunea a 5-a
Modalităţi speciale de atribuire a contractelor
de achiziţii publice
    Articolul 58. Acordul-cadru
    (1) Acordul-cadru reprezintă un acord încheiat între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, avînd ca obiect stabilirea condiţiilor pentru contractele ce urmează a fi atribuite în decursul unei perioade determinate, în special preţurile şi, după caz, cantităţile prevăzute.
    (2) În vederea încheierii acordului-cadru, autoritatea contractantă respectă prevederile prezentei legi la toate etapele, pînă la atribuirea contractelor bazate pe acordul-cadru respectiv.
    (3) Contractele bazate pe un acord-cadru se atribuie în conformitate cu prevederile prezentei legi şi cu regulamentul aprobat de Guvern.
    (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia acordul-cadru prin aplicarea procedurii de licitaţie deschisă sau de licitaţie restrînsă.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), pentru încheierea unui acord-cadru autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri numai în circumstanţele specifice prevăzute de prezenta lege.
    (6) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încît să împiedice, să restrîngă sau să distorsioneze concurenţa.
    (7) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru să depăşească 4 ani, decît în cazuri excepţionale, pe care le poate justifica în special prin obiectul specific al contractelor ce urmează a fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv.
    (8) Contractele care se atribuie în baza unui acord-cadru nu pot fi încheiate decît între autoritatea/autorităţile contractante şi operatorul/operatorii economici care sînt parte a acordului respectiv.
    (9) Atunci cînd atribuie un contract de achiziţii publice în baza prevederilor dintr-un acord-cadru, autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificări ale elementelor/condiţiilor stabilite iniţial prin acordul-cadru respectiv.
    (10) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu un singur operator economic, acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin:
    a) obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnică;
    b) preţul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară şi în baza căruia se va determina valoarea fiecărui contract atribuit ulterior.
    (11) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractele de achiziţii publice subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condiţiilor tehnice şi financiare stabilite în acordul-cadru respectiv.
    (12) De fiecare dată cînd intenţionează să atribuie un contract de achiziţii publice subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractantă are obligaţia de a se consulta, în scris, cu operatorul economic, solicitîndu-i acestuia, în funcţie de necesităţi, completarea ofertei.
    (13) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, numărul acestora nu poate fi mai mic de 3, în măsura în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile.
    (14) În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile este mai mic decît numărul minim indicat în anunţul/invitaţia de participare, autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura pentru încheierea acordului-cadru.
    (15) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin:
    a) obligaţiile pe care fiecare dintre operatorii economici şi le-a asumat prin propunerea tehnică;
    b) preţul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară.
    (16) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţii publice subsecvente unui acord-cadru încheiat cu mai mulţi operatori economici:
    a) fie fără reluarea competiţiei;
    b) fie prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.
    (17) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţii publice în condiţiile prevăzute la alin. (16) lit. a) numai dacă toate elementele/condiţiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite în acordul-cadru.
    (18) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţii publice în condiţiile prevăzute la alin. (16) lit. b):
    a) fie respectînd elementele/condiţiile prevăzute în acordul-cadru;
    b) fie, dacă nu toate elementele/condiţiile au fost clar prevăzute în acordul-cadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, dacă se consideră necesar, a unor alte elemente/condiţii prevăzute în caietul de sarcini elaborat pentru încheierea acordului-cadru respectiv.
    (19) În cazul prevăzut la alin. (18) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a relua competiţia respectînd următoarea procedură:
    a) pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit, autoritatea contractantă consultă în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv;
    b) autoritatea contractantă fixează un termen-limită suficient pentru prezentarea ofertelor, în acest sens avînd obligaţia de a ţine cont de aspecte precum complexitatea obiectului şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;
    c) ofertele se prezintă în scris, iar conţinutul lor rămîne confidenţial pînă la expirarea termenului-limită stipulat pentru deschiderea ofertelor;
    d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat oferta cea mai avantajoasa conform criteriului de atribuire precizat în documentaţia în temeiul căreia a fost încheiat acordul-cadru.
    Articolul 59. Sistemul dinamic de achiziţie
    (1) Sistemul dinamic de achiziţie reprezintă un proces, în totalitate electronic, de achiziţie a bunurilor de uz curent ale căror caracteristici, disponibile în general pe piaţă, îndeplinesc cerinţele autorităţii contractante. Sistemul dinamic este limitat în timp şi deschis pe întreaga perioadă oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de selecţie şi care prezintă o ofertă orientativă conformă cu caietul de sarcini.
    (2) Pentru realizarea unui sistem dinamic de achiziţie, autorităţile contractante respectă cerinţele referitoare la licitaţia deschisă la toate etapele acesteia, pînă la atribuirea contractelor în cadrul sistemului respectiv. Sînt invitaţi şi admişi în sistem toţi ofertanţii care îndeplinesc criteriile de selecţie şi au prezentat o ofertă orientativă conformă cu caietul de sarcini şi cu eventualele documente suplimentare. Ofertele orientative pot fi îmbunătăţite în orice moment, cu condiţia să fie în continuare conforme cu caietul de sarcini.
    (3) În scopul punerii în aplicare a sistemului dinamic de achiziţie, autorităţile contractante:
    a) publică un anunţ de participare, în care precizează că atribuirea contractului are loc în cadrul unui sistem dinamic de achiziţie, de asemenea precizează adresa de internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă;
    b) precizează, în caietul de sarcini, printre altele, natura achiziţiilor care fac obiectul sistemului în cauză, precum şi toate informaţiile necesare privind sistemul de achiziţie, echipamentul electronic utilizat, aranjamentele şi specificaţiile tehnice de conectare;
    c) oferă, prin mijloace electronice, din momentul publicării anunţului şi pînă la expirarea termenului de aplicare a sistemului, accesul liber, direct şi total la caietul de sarcini şi la toate documentele suplimentare.
    (4) În scopul lansării sistemului dinamic de achiziţie şi atribuirii contractelor de achiziţii publice în cadrul acestui sistem, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza numai mijloace electronice, respectînd, totodată, prevederile referitoare la regulile de comunicare şi de transmitere a ofertelor.
    (5) După lansarea sistemului dinamic de achiziţie şi pe întreaga perioadă de existenţă a acestuia, autoritatea contractantă are obligaţia de a permite oricărui operator economic interesat să depună o ofertă orientativă, cu scopul de a fi admis în sistem.
    (6) După primirea unei oferte orientative, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica dacă ofertantul îndeplineşte criteriile de calificare stabilite şi dacă propunerea tehnică prezentată este conformă cu cerinţele din caietul de sarcini.
    (7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza verificarea prevăzută la alin. (6) în cel mult 15 zile de la primirea unei oferte orientative. Termenul de verificare poate fi prelungit cu condiţia ca, între timp, să nu fie transmisă nicio invitaţie de participare.
    (8) Imediat după finalizarea verificării prevăzute la alin. (6), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui în sistemul dinamic de achiziţie sau, după caz, asupra deciziei de respingere a ofertei orientative.
    (9) În scopul atribuirii contractelor de achiziţii publice prin sistemul dinamic de achiziţie, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica, pentru fiecare contract în parte, un nou anunţ de participare, simplificat, prin care toţi operatorii economici interesaţi sînt invitaţi să depună oferte orientative.
    (10) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili un termen-limită de depunere a ofertelor orientative care nu poate depăşi 15 zile de la data publicării anunţului simplificat prevăzut la alin. (9).
    (11) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita toţi ofertanţii admişi în sistemul dinamic de achiziţie să depună o ofertă fermă pentru contractul de achiziţii publice care urmează să fie atribuit, stabilind în acest sens un termen-limită pentru depunere.
    (12) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a invita ofertanţii să depună ofertele ferme decît după ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse în termenul legal.
    (13) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţii publice ofertantului care prezintă cea mai avantajoasă ofertă fermă în baza criteriului de atribuire stabilit în anunţul de participare publicat pentru lansarea sistemului dinamic de achiziţie.
    (14) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu sistemul dinamic de achiziţie astfel încît să împiedice, să restrîngă sau să distorsioneze concurenţa.
    (15) Este interzisă solicitarea de taxe operatorilor economici interesaţi sau participanţilor la sistemul dinamic de achiziţie.
    (16) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui sistem dinamic de achiziţie să depăşească 4 ani, decît în cazuri excepţionale, temeinic justificate.
    (17) Autorităţile contractante pot recurge la aplicarea sistemului dinamic de achiziţie pentru atribuirea contractului de achiziţii publice în condiţiile prezentei legi şi conform modului stabilit în regulamentul aprobat de Guvern.
    Articolul 60. Licitaţia electronică
    (1) Licitaţia electronică reprezintă un proces repetitiv care implică mijloace electronice de prezentare, în ordine descrescătoare, a noilor preţuri şi a noilor valori referitoare la anumite elemente ale ofertelor, care intervin după o primă evaluare completă a ofertelor, permiţînd clasificarea lor în baza unor metode automate de evaluare. Anumite contracte de achiziții publice de lucrări şi anumite contracte de achiziții publice de servicii care au ca obiect activităţi intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, nu pot face obiectul licitaţiilor electronice.
    (2) Autoritatea contractantă poate recurge la licitaţia electronică pentru atribuirea contractului de achiziţii publice în condiţiile prezentei legi şi conform modului stabilit în regulamentul aprobat de Guvern.
    (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza licitaţia electronică în următoarele situaţii:
    a) ca o etapă finală a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrînse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare ori a cererii ofertelor de prețuri, înainte de atribuirea contractului de achiziţii publice şi numai dacă specificaţiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini;
    b) la reluarea competiţiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru;
    c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achiziţii publice prin utilizarea unui sistem dinamic de achiziţie.
    (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa decizia de utilizare a licitaţiei electronice în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.
    (5) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu licitaţia electronică astfel încît:
    a) să împiedice, să restrîngă sau să distorsioneze concurenţa;
    b) să modifice obiectul contractului de achiziţii publice prevăzut în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.
    (6) Atunci cînd intenţionează să utilizeze licitaţia electronică, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul informaţiilor şi instrucţiunilor prevăzute la art. 38 alin. (1) şi următoarele precizări specifice:
    a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condiţia ca aceste elemente să fie cuantificabile şi să poată fi exprimate în cifre sau procente;
    b) eventualele limite ale valorilor pînă la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi îmbunătăţite, astfel cum rezultă acestea din specificaţiile care definesc obiectul contractului;
    c) informaţiile care urmează a fi puse la dispoziţie ofertanţilor în cursul licitaţiei electronice şi momentul cînd aceste informaţii vor fi disponibile;
    d) informaţiile relevante privind procesul licitaţiei electronice;
    e) condiţiile în care ofertanţii vor avea dreptul să liciteze, cu referire, în special, la pasul minim de licitare care, dacă este cazul, va fi solicitat pentru licitarea noilor oferte;
    f) informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării.
    (7) Înainte de lansarea unei licitaţii electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a realiza o evaluare iniţială integrală a ofertelor în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit.
    (8) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita toți ofertanţii care au depus oferte corespunzătoare să prezinte preţuri noi şi/sau, după caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitaţia se transmite pe cale electronică, simultan, tuturor acestor ofertanţi.
    (9) Invitaţia trebuie să precizeze data şi momentul de start al licitaţiei electronice, precum şi orice informaţie necesară pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat.
    (10) Autoritatea contractantă nu are dreptul să înceapă licitaţia electronică mai devreme de 2 zile lucrătoare după data la care au fost transmise invitaţiile.
    (11) În cazul în care contractul urmează a fi atribuit în baza criteriului celei mai avantajoase oferte din punct de vedere tehnico-economic, invitaţia trebuie să conţină şi informaţii referitoare la:
    a) rezultatul primei evaluări a ofertei depuse de către ofertantul destinatar;
    b) formula matematică care va fi utilizată pentru stabilirea automată a clasamentului final, în funcţie de noile preţuri şi/sau noile valori prezentate de ofertanţi. Formula matematică utilizată încorporează ponderile factorilor de evaluare ce urmează a fi aplicaţi pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, conform precizărilor din anunţul de participare sau din documentaţia de atribuire.
    (12) În cadrul licitaţiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se referă:
    a) fie numai la preţuri, în cazul în care criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut;
    b) fie la preţuri şi/sau la alte elemente ale ofertei, după cum au fost prevăzute în documentaţia de atribuire, în cazul în care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.
    (13) Licitaţia electronică se desfăşoară în mai multe runde succesive.
    (14) În cursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica instantaneu tuturor ofertanţilor cel puţin informaţiile necesare acestora pentru a determina, în orice moment, poziţia pe care o ocupă în clasament. Autoritatea contractantă are dreptul de a comunica şi alte informaţii privind:
    a) numărul participanţilor în runda respectivă a licitaţiei electronice;
    b) preţurile sau valorile noi prezentate în cadrul rundei de licitare de către alţi ofertanţi, numai dacă documentaţia de atribuire a prevăzut această posibilitate.
    (15) Pe parcursul efectuării rundelor de licitare, autoritatea contractantă nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanţilor.
    (16) Licitaţia electronică se finalizează prin una din următoarele situaţii sau printr-o combinaţie a acestora:
    a) la un moment precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare;
    b) după un număr de runde de licitare al căror calendar de desfăşurare a fost precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare;
    c) cînd nu se mai primesc preţuri şi/sau valori noi ce îndeplinesc cerinţele cu privire la pasul minim de licitare impus. În acest caz, invitaţia de participare trebuie să precizeze un termen-limită care va curge de la primirea ultimei oferte pînă la finalizarea licitaţiei electronice.
    (17) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţii publice în condiţiile art. 68, în baza rezultatului obţinut în urma finalizării licitaţiei electronice.
Capitolul VIII
DERULAREA PROCEDURII DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
    Articolul 61. Condiţiile prezentării ofertelor
    (1) Autoritatea contractantă fixează locul, data şi ora limită de depunere a ofertelor conform prevederilor prezentei legi.
    (2) În cazul în care autoritatea contractantă oferă clarificări privind documentația de atribuire, modifică această documentație sau ţine o întrunire a operatorilor economici, termenul de depunere a ofertelor poate fi prelungit, astfel încît operatorii economici să aibă timp suficient pentru a lua în considerare clarificările, modificările sau prevederile procesului-verbal al întrunirii.
    (3) Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă poate prelungi, la decizia sa, acest termen.
    (4) Avizul privind prelungirea termenului de depunere a ofertelor va fi expediat imediat fiecărui operator economic care a depus o cerere de participare sau căruia autoritatea contractantă i-a oferit documentația de atribuire şi Agenţiei Achiziții Publice.
    (5) Prezentarea ofertei presupune depunerea a 2 plicuri separate care vor conţine „propunerea tehnică” şi „propunerea financiară”.
    (6) Oferta, scrisă, semnată şi, după caz, ştampilată, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice.
    (7) Oferta recepţionată de autoritatea contractantă după expirarea termenului de depunere a ofertelor nu se deschide şi se restituie operatorului economic care a prezentat-o.
    Articolul 62. Deschiderea ofertelor
    (1) Deschiderea ofertelor şi examinarea, evaluarea şi compararea lor ulterioară ţin de competenţa şi responsabilitatea autorităţii contractante.
    (2) Ofertele se deschid la timpul specificat în documentația de atribuire ca dată-limită a termenului de depunere a ofertelor sau la timpul specificat ca dată-limită a termenului prelungit, indiferent de numărul de ofertanţi, în locul şi în conformitate cu procedurile stabilite în documentația de atribuire. Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.
    (3) Denumirea şi datele de contact ale fiecărui ofertant a cărui ofertă se deschide, documentele de calificare şi costul ofertei se vor comunica celor prezenţi la deschidere, precum şi celor care au absentat sau nu au fost reprezentaţi la deschidere, la demersul acestora.
    Articolul 63. Termenul de valabilitate a ofertei, modificarea
                          şi retragerea ofertei
    (1) Oferta este valabilă în termenul specificat în documentația de atribuire.
    (2) Pînă la expirarea termenului de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă îi poate propune ofertantului să prelungească acest termen. Ofertantul este în drept:
    a) să respingă propunerea, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru oferta sa;
    b) să accepte propunerea, prelungind termenul de valabilitate a garanţiei pentru oferta sa ori oferind noi garanţii pentru ofertă pe termenul de valabilitate a ofertei prelungit. În cazul în care ofertantul nu a prelungit termenul de valabilitate a garanţiei pentru ofertă sau nu a acordat o nouă garanţie pentru ofertă, se consideră că el a refuzat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei.
    (3) În cazul în care documentația de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare sau avizul despre retragerea ofertei este valabil dacă a fost primit de autoritatea contractantă înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.
    Articolul 64. Garanţia pentru ofertă şi garanţia de bună
                          execuţie acontractului
    (1) În cazul achiziţiei de bunuri, servicii şi lucrări, operatorul economic va depune, odată cu oferta, şi garanţia pentru ofertă.
    (2) Documentația de atribuire poate stipula cerinţele autorităţii contractante faţă de admisibilitatea emitentului garanţiei pentru ofertă sau a părţii care o confirmă, în cazul existenţei acesteia, faţă de forma şi condiţiile garanţiei pentru ofertă. Autoritatea contractantă nu va respinge oferta pe motiv că garanţia a fost prezentată de un emitent străin, dacă acest fapt nu vine în contradicţie cu legislaţia, cu condiţia că garanţia pentru ofertă şi emitentul corespund cerinţelor stipulate în documentația de atribuire.
    (3) Operatorul economic, înainte de a prezenta oferta, poate cere autorităţii contractante să confirme admisibilitatea emitentului garanţiei pentru ofertă sau a părţii care o confirmă. Autoritatea contractantă trebuie să reacţioneze imediat la un astfel de demers. Această confirmare nu poate împiedica autoritatea contractantă să respingă garanţia pentru ofertă în cazul în care emitentul sau partea care o confirmă a devenit insolvabilă.
    (4) Autoritatea contractantă prevede în documentația de atribuire cerinţele faţă de emitent, forma, cuantumul şi alte condiţii de bază ale garanţiei pentru ofertă, precum şi cerinţele faţă de operatorul economic care depune garanţia pentru ofertă, în cazul în care:
    a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
    b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;
    c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice.
    (5) La achiziţia de bunuri şi servicii cu o valoare estimată mai mică de 400 000 de lei şi de lucrări cu o valoare estimată mai mică de 1 500 000 de lei, autoritatea contractantă este în drept să nu ceară operatorului economic garanţie pentru ofertă. În cazul în care autoritatea contractantă cere o astfel de garanţie, se vor respecta prevederile prezentului articol.
    (6) Cuantumul garanţiei pentru ofertă nu trebuie să depăşească 2% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată.
    (7) Autoritatea contractantă nu are dreptul să pretindă plata garanţiei pentru ofertă şi va restitui imediat documentul de garanţie pentru ofertă după producerea oricăruia din următoarele evenimente:
    a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă;
    b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanției de bună execuție a contractului, dacă o astfel de garanție este prevăzută în documentația de atribuire;
    c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice;
    d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentația de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.
    (8) La achiziţia de bunuri, lucrări și servicii, autoritatea contractantă va cere ca ofertantul să prezinte, la încheierea contractului, garanţia de bună execuţie a acestuia. Garanţia de bună execuţie se returnează de către autoritatea contractantă la momentul executării integrale a contractului de achiziții publice.
    (9) Autoritatea contractantă va indica în documentația de atribuire cerinţele faţă de emitent, forma, cuantumul şi alte condiţii de bază ale garanţiei de bună execuţie a contractului.
    (10) Înainte de a depune garanţia de bună execuţie a contractului, ofertantul poate cere autorităţii contractante să confirme admisibilitatea unui emitent propus al garanţiei sau a unei părţi care o confirmă. Autoritatea contractantă trebuie să reacţioneze imediat la un astfel de demers.
    (11) La achiziţia de bunuri şi servicii cu o valoare estimată mai mică de 400 000 de lei şi de lucrări cu o valoare estimată mai mică de 1 500 000 de lei, autoritatea contractantă este în drept să nu ceară ofertanţilor garanţia de bună execuţie a contractului. Dacă autoritatea contractantă cere o astfel de garanţie, se vor respecta prevederile prezentului articol.
    (12) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului nu trebuie să depăşească 15% din valoarea de deviz a contractului de achiziţii publice. În cazurile în care adaosul comercial este limitat prin act normativ, cuantumul garanției de bună execuție nu va depăși limita prevăzută de actul normativ respectiv.
    Articolul 65. Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor
    (1) Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor sau reprezentanţilor acestora. Pentru a facilita examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor, autoritatea contractantă poate solicita ofertantului doar explicaţii în scris asupra ofertei sale. Nu se admit modificări ale ofertei, inclusiv ale preţului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerinţe cărora iniţial nu le corespundea. Autoritatea contractantă va corecta doar greşelile aritmetice depistate în ofertă în timpul examinării acesteia, înştiinţînd neîntîrziat ofertantul despre aceasta.
    (2) Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor.
    (3) Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care:
    a) ofertantul nu îndeplinește cerinţele de calificare;
    b) ofertantul nu acceptă corectarea unei greşeli aritmetice;
    c) oferta nu corespunde cerinţelor expuse în documentația de atribuire;
    d) oferta financiară nu are un preţ fixat;
    e) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 66;
    f) s-a constatat comiterea unor acte de corupere.
    (4) La determinarea ofertei cîştigătoare, autoritatea contractantă evaluează şi compară ofertele primite folosind modul şi criteriile expuse în documentația de atribuire. Nu se va folosi niciun criteriu neprevăzut în documentația de atribuire.
    (5) În cazul în care preţurile ofertelor sînt exprimate în două sau mai multe valute, pentru înlesnirea evaluării şi comparării ofertelor, preţurile tuturor ofertelor se recalculează într-o singură valută, conform cursului stabilit în documentația de atribuire.
    (6) În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.
    (7) Informaţia privind examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor nu va fi divulgată ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în aceste proceduri sau în determinarea ofertei cîştigătoare.
    Articolul 66. Oferta anormal de scăzută
    (1) Ofertă anormal de scăzută poate fi oferta de vînzare a bunurilor, de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor la un preţ semnificativ mai scăzut în comparaţie cu ofertele altor ofertanţi sau în raport cu bunurile, lucrările sau serviciile care urmează a fi furnizate, executate sau prestate în situaţia în care ofertantul nu reuşeşte să demonstreze accesul său la o tehnologie specială sau la condiţii de piaţă mai avantajoase care i-ar permite să ofere un asemenea preţ scăzut al ofertei.
    (2) În cazul achiziţiei publice de lucrări, o ofertă prezintă un preţ semnificativ mai scăzut în comparaţie cu ofertele altor ofertanţi sau în raport cu lucrările ce urmează a fi executate dacă preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din valoarea lucrărilor, calculată de autoritatea contractantă în modul stabilit.
    (3) Autoritatea contractantă este obligată să asigure operatorului economic posibilitatea de justificare a preţului anormal de scăzut. În cazul unei oferte care are un preţ aparent anormal de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv.
    (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare justificările primite de la ofertant, îndeosebi cele care se referă la:
    a) fundamentarea economică a modului de formare a preţului, aferent procesului de producţie, metodelor de execuţie utilizate sau serviciilor prestate;
    b) soluţiile tehnice adoptate şi/sau orice condiţii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru furnizarea produselor, pentru executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor;
    c) originalitatea ofertei din punctul de vedere al îndeplinirii tuturor cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini;
    d) respectarea dispoziţiilor privind protecţia muncii şi condiţiile de muncă aplicabile pentru executarea lucrării, prestarea serviciului sau furnizarea produselor;
    e) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat.
    (5) Atunci cînd autoritatea contractantă constată că o ofertă are un preţ anormal de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectivă va fi respinsă pe acest temei numai dacă, în urma clarificărilor solicitate, ofertantul este în imposibilitate de a demonstra, într-o perioadă de timp rezonabilă, dar nu mai puţin de 3 zile, stabilită de autoritatea contractantă, că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal.
    (6) Prevederile alin. (5) nu se aplică operatorilor economici din țările care sînt parte la Acordul privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului.
    Articolul 67. Anularea procedurii de achiziţie publică
    (1) Autoritatea contractantă – din proprie iniţiativă, precum şi la solicitarea Agenţiei Achiziții Publice, în urma controlului efectuat – va anula procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică, în următoarele cazuri:
    a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei și numărul de ofertanţi/candidaţi este mai mic decît numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură;     b) niciunul dintre ofertanţi nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia de atribuire;
    c) în cazul achiziţiilor publice de lucrări, valoarea tuturor ofertelor este mai mare sau mai mică cu cel puţin 15% decît valoarea estimată a lucrărilor, calculată conform prevederilor prezentei legi;
    d) au fost depuse numai oferte necorespunzătoare, care:
    – sînt prezentate după data-limită de depunere a ofertelor;
    – nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire;
    – conţin, în propunerea financiară, preţuri care nu sînt un rezultat al liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate temeinic;
    – conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sînt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
    – depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi;
    – au o valoare ce depăşeşte pragul prevăzut de prezenta lege pentru procedura de achiziţie publică desfăşurată;
    – prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depăşesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţii publice;
    e) s-a constatat comiterea unui act de corupere, confirmat prin hotărîrea definitivă a instanţei judecătoreşti;
    f) ofertele depuse, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare;
    g) existenţa unor abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legislative se înţelege faptul că:
    – nu au fost respectate principiile sau regulile privind transparenţa şi comunicarea, reglementate de prezenta lege; sau
    – pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 6.
    (2) După data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică, anularea procedurii, în cazurile prevăzute la alin. (1), se efectuează doar de către Agenţia Achiziții Publice, inclusiv în cazul în care a fost depusă o ofertă după data-limită de depunere a ofertelor, iar imposibilitatea depunerii în termen se datorează exclusiv acțiunilor sau inacțiunilor autorității contractante.
    (3) Decizia de anulare a procedurii de achiziţie publică nu generează vreo obligaţie a autorităţii contractante sau a Agenţiei Achiziții Publice faţă de participanţii la procedura respectivă, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă şi a garanției de bună execuție a contractului.
    (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.
Capitolul IX
CONTRACTUL DE ACHIZIŢII PUBLICE.
DAREA DE SEAMĂ PRIVIND PROCEDURA
DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ. CONFLICTUL
DE INTERESE
    Articolul 68. Principiile de atribuire a contractului de
                          achiziţii publice
    Contractul de achiziţii publice se atribuie în temeiul următoarelor principii:
    a) respectarea legii, ordinii de drept, bunelor moravuri şi eticii profesionale;
    b) selectarea ofertei celei mai avantajoase;
    c) asigurarea protecţiei mediului şi susţinerea programelor sociale în procesul executării contractului.
    Articolul 69. Condiţii speciale de executare a contractului
                         de achiziţii publice
    Condiţiile speciale de executare a unui contract de achiziții publice trebuie să fie prevăzute în anunțul/invitaţia de participare sau în caietul de sarcini. Ele pot avea ca obiectiv, în special, încurajarea formării profesionale la locul de muncă, încadrarea în muncă a şomerilor, a tinerilor şi a persoanelor cu dificultăţi de integrare, reducerea nivelului şomajului, formarea profesională a şomerilor şi a tinerilor, protecţia mediului, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi securitatea muncii, dezvoltarea mediului rural şi formarea profesională a agricultorilor, protejarea şi susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv pe perioada de executare a contractului şi în condiţii de subcontractare.
    Articolul 70. Contractul de achiziţii publice
    (1) Contractul de achiziţii publice se încheie conform procedurilor de achiziţie publică prevăzute de prezenta lege, pentru întreaga sumă atribuită unei achiziţii pe an, în temeiul planului de achiziţie și în limita alocațiilor aprobate.
    (2) Înştiinţarea ofertantului cîştigător şi încheierea contractului de achiziţii publice se efectuează în conformitate cu art. 30.
    (3) Ofertanţii sînt informaţi, la momentul solicitării ofertelor, despre condiţiile de încheiere a contractului de achiziţii publice.
    (4) Se interzice, la momentul încheierii contractului de achiziţii publice, modificarea unor elemente ale ofertei cîştigătoare, impunerea de noi cerinţe ofertantului cîştigător sau implicarea oricărui alt ofertant decît cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.
    (5) Termenul de executare a contractului de achiziții publice se stabileşte în documentaţia de atribuire şi ulterior se transpune în contract, avînd în vedere necesităţile rezonabile ale autorităţii contractante. Acesta se va calcula luînd în considerare complexitatea achiziţiei preconizate, cantitatea subcontractată anticipat şi timpul real solicitat pentru producerea, stocarea şi transportarea bunurilor de la punctele de furnizare sau pentru prestarea serviciilor.
    (6) Condiţiile de executare a contractului de achiziții publice nu vor cuprinde clauze, direct sau indirect, discriminatorii.
    (7) Contractul de achiziţii publice şi/sau acordul-cadru se încheie între autoritatea contractantă şi ofertantul/ofertanţii a căror ofertă a fost desemnată cîştigătoare.
    (8) După încheiere, contractul de achiziţii publice, însoţit de documentele ce confirmă desfăşurarea procedurii respective de achiziţie publică, se prezintă, în termen de pînă la 10 zile, Agenţiei Achiziții Publice spre examinare şi înregistrare.
    (9) Contractul încheiat în urma procedurii de cerere a ofertelor de prețuri nu se înregistrează la Agenția Achiziții Publice.
    (10) Contractul de achiziţii publice, înregistrat conform alin. (8), și contractul încheiat în urma procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se înregistrează în una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor dacă gestionarea surselor financiare se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.
    (11) Contractele care nu au fost înregistrate conform alin. (8) și alin. (10) nu au putere juridică.
    Articolul 71. Subcontractarea
    În caietul de sarcini, autoritatea contractantă poate solicita ofertantului să indice, în oferta sa, partea din contract pe care intenţionează să o subcontracteze unor terţi, precum şi subcontractanţii propuşi, inclusiv întreprinderile mici şi mijlocii. Această precizare nu scuteşte de responsabilităţi ofertantul principal.
    Articolul 72. Interzicerea divizării sau măririi achiziţiilor publice
    (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziţia prin încheierea de contracte de achiziții publice separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie publică decît procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu prezenta lege în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată. Excepţie constituie achiziţia de bunuri şi servicii sezoniere, care impune încheierea unor contracte separate pe diferite perioade de timp. Pentru achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii a căror perioadă de realizare este mai mare de un an, contractul poate fi încheiat pentru întreaga achiziţie, însă realizarea lui urmează a fi asigurată în limitele alocaţiilor anuale prevăzute în aceste scopuri şi precizate anual în contract.
    (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul să mărească volumul bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, stabilit de contractele de achiziții publice încheiate, pentru a evita efectuarea unor noi achiziţii, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege.
    (3) Se interzice cesiunea de creanţă (datorie), precum şi modificarea oricărui element al contractului de achiziții publice încheiat sau introducerea unor elemente noi dacă asemenea acţiuni sînt de natură să schimbe condiţiile ofertei care au constituit temei pentru selectarea acesteia şi să majoreze valoarea ei.
    (4) În cazul contractelor de achiziţii publice cu executare continuă încheiate pe un termen mai mare de un an, se permite ajustarea periodică a valorii contractului, conform procedurii stabilite de Guvern, luînd în considerare schimbarea preţurilor la componentele preţului de cost al bunurilor, lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul contractului.
    (5) Operatorul economic execută necondiţionat clauzele contractului de achiziții publice încheiat, respectînd cerinţele de calitate şi preţul stabilit. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale atrage după sine răspunderea operatorului economic conform legislaţiei şi clauzelor contractului de achiziții publice.
    (6) Faţă de conducătorul autorităţii contractante care nu a aplicat sau nu a întreprins acţiuni de aplicare a sancţiunilor faţă de operatorul economic ce nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător clauzele contractului de achiziții publice organele abilitate cu funcţii de control aplică sancţiuni în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 73. Darea de seamă privind procedura de
                         achiziţie publică
    (1) Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică, precum şi darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică sînt întocmite de către autoritatea contractantă şi sînt prezentate Agenţiei Achiziții Publice în termen de pînă la 5 zile de la data încheierii contractului sau de la data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică. Darea de seamă va conţine:
    a) descrierea succintă a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor pentru care autoritatea contractantă a solicitat oferte;
    b) expunerea motivelor alegerii procedurii respective de achiziţie publică, în cazul aplicării altor proceduri decît licitaţia deschisă;
    c) denumirea şi datele de contact ale ofertanţilor, precum şi denumirea şi datele de contact ale operatorului economic cu care este încheiat contractul de achiziţii publice, preţul acestui contract;
    d) datele de calificare ale ofertanţilor;
    e) preţul ofertelor sau temeiul determinării lui, expunerea succintă a altor condiţii esenţiale ale fiecărei oferte şi ale contractului;
    f) rezumatul evaluării şi comparării ofertelor;
    g) decizia respectivă cu argumentele de rigoare, în cazul în care toate ofertele sînt respinse;
    h) numele candidaţilor sau ofertanţilor respinşi şi motivele respingerii lor;
    i) motivele respingerii, în cazul respingerii ofertei conform prevederilor art. 40;
    j) motivele respingerii ofertelor considerate anormal de scăzute;
    k) rezumatul demersurilor în care s-au solicitat clarificări privind documentele de preselecţie sau documentația de atribuire, rezumatul răspunsurilor la ele, precum şi expunerea rezumativă a oricărei modificări operate în aceste documente;
    l) temeiul anulării procedurii de achiziţie publică, în cazurile în care procedura a fost anulată.
    (2) Informaţiile specificate la alin. (1) lit. a) şi c) se prezintă la solicitarea oricărei persoane, după acceptarea ofertei sau după terminarea procedurii de achiziţie publică care nu s-a soldat cu încheierea unui contract.
    (3) Informaţiile specificate la alin. (1) lit. c), h), i) şi j) se prezintă la cererea operatorilor economici care au depus oferte sau cereri pentru preselecţie, după acceptarea ofertei sau după terminarea procedurii de achiziţie publică ce nu s-a soldat cu încheierea unui contract. Cu excepţia cazurilor în care instanţa de judecată o cere, autoritatea contractantă nu divulgă informaţiile specificate la alin. (1) lit. d) dacă divulgarea acestora contravine legislaţiei şi intereselor statului, prejudiciază interesele comerciale legitime ale părţilor sau împiedică concurenţa loială.
    Articolul 74. Reguli de evitare a conflictului de interese
    (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziții publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale.
    (2) Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa.
    (3) Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a candidaturilor/ofertelor nu are dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.
    (4) Membrul grupului de lucru are obligaţia de a semna, pe propria răspundere, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, prin care se angajează să respecte necondiţionat prevederile prezentei legi şi prin care confirmă, totodată, că:
    a) nu este soţ/soție, rudă sau afin, pînă la gradul al treilea inclusiv, cu una sau mai multe persoane angajate ale ofertantului/ofertanţilor ori cu unul sau mai mulţi fondatori ai acestora;
    b) în ultimii 3 ani, nu a activat în baza contractului individual de muncă sau a altui înscris care demonstrează relațiile de muncă cu unul dintre ofertanţi ori nu a făcut parte din consiliul de administraţie sau din orice alt organ de conducere sau de administraţie al acestora;
    c) nu deţine acţiuni sau cote-părţi în capitalul social subscris al ofertanţilor.
    (5) În cazul în care unul dintre membrii grupului de lucru constată, pînă la sau după şedinţa de deschidere a ofertelor, că se află în una sau în mai multe dintre situaţiile specificate la alin. (4), el va solicita imediat înlocuirea sa în componenţa grupului cu o altă persoană.
    (6) În cazul nerespectării prevederilor alin. (4) şi (5), Agenţia Achiziții Publice este în drept să anuleze procedura de achiziţie publică.
    (7) Grupul de lucru îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor prezentei legi şi regulamentului aprobat de Guvern.
Capitolul X
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI RĂSPUNDEREA JURIDICĂ
    Articolul 75. Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor
    (1) Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Finanţelor, care soluţionează contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică.
    (2) Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor dispune de bilanţ propriu, de cont de decontare, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea în limba de stat.
    (3) Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor funcţionează în baza unui regulament de organizare şi funcţionare care se aprobă de către Guvern.
    (4) În cadrul Agenţiei de Soluţionare a Contestaţiilor activează funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.
    Articolul 76. Dreptul la contestare
    (1) Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie publică, un act al autorității contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste respectivul act în modul stabilit de prezenta lege.
    (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin act al autorităţii contractante se înţelege orice act administrativ, orice altă acţiune sau inacţiune care produce sau poate produce efecte juridice în legătură cu procedura de achiziţie publică.
    (3) Orice referire, pe parcursul prezentului capitol, la aplicarea procedurii de achiziţie publică include toate cazurile care intră în sfera de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi.
    (4) Soluţionarea contestaţiilor privind atribuirea contractelor sectoriale pentru care legislaţia specifică face trimitere la aplicarea prezentei legi se realizează conform prezentului capitol.
    Articolul 77. Depunerea contestaţiei
    (1) Operatorul economic vătămat poate sesiza Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim prin depunerea unei contestări în termen de:
    a) 10 zile începînd cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei legi, a unui act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
    b) 5 zile începînd cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei legi, a unui act al autorităţii contractante considerat ilegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3).
    (2) Depunerea contestaţiei care se referă la acte ale autorităţii contractante care sînt emise sau au loc înainte de deschiderea ofertelor se efectuează cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) din prezentul articol, însă nu mai tîrziu de data-limită de depunere a ofertelor stabilită de către autoritatea contractantă, și cu respectarea prevederilor art. 34.
    (3) În cazul în care contestaţia prevăzută la alin. (1) se referă la documente publicate în mod electronic, data luării la cunoştinţă se consideră data publicării acestora.
    (4) Contestaţia se depune în formă scrisă, în limba de stat, semnată și, după caz, ştampilată şi trebuie să conţină:
    a) numele, domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea completă a operatorului economic, numele şi prenumele reprezentantului acestuia, copia documentului ce confirmă împuternicirile, adresa juridică şi datele de contact;
    b) denumirea autorităţii contractante, adresa juridică şi datele de contact;
    c) denumirea obiectului contractului de achiziţii publice şi procedura de atribuire aplicată;
    d) esenţa şi temeiul contestaţiei, cu indicarea drepturilor şi intereselor legitime ale contestatorului, încălcate în cadrul procedurii de achiziţie publică;
    e) nomenclatorul documentelor anexate la contestaţie.
    (5) Contestatorul va anexa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la alin. (4), dacă acestea sînt disponibile.
    (6) În situaţia în care Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor consideră că în contestaţie nu sînt cuprinse toate informaţiile prevăzute la alin. (4), aceasta va cere contestatorului să completeze contestaţia în termen de 5 zile de la înştiinţarea prin care i se aduce la cunoştinţă această situaţie. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligaţiei impuse de Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor, contestaţia este respinsă. Contestaţia care a fost depusă cu nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) și (2) de asemenea este respinsă.
    Articolul 78. Procedura de examinare a contestaţiilor
    (1) Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor este competentă să soluţioneze contestaţiile cu privire la procedurile de achiziţie publică potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.
    (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor adoptă decizii.
    (3) Procedura de examinare a contestaţiilor se desfăşoară cu respectarea principiilor legalităţii, celerităţii, contradictorialităţii şi a dreptului la apărare.
    (4) În vederea soluţionării contestaţiei, Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor poate solicita punctul de vedere al autorităţii contractante pe marginea acesteia.
    (5) În termen de o zi lucrătoare de la primirea solicitării menționate la alin. (4), autoritatea contractantă are obligaţia să îi înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi participanţi la procedura de atribuire. Înştiinţarea trebuie să fie însoțită de o copie a contestaţiei respective.
    (6) Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de primire.
    (7) Contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire pot fi conexate de către Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor pentru a se pronunţa o soluţie unitară.
    (8) Pînă la soluţionarea contestaţiei de către Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor, participanţii la aceeaşi procedură de atribuire se pot asocia la contestaţie printr-o contestaţie proprie care trebuie să conţină toate elementele prevăzute la art. 77 alin. (4).
    (9) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Agenţiei de Soluţionare a Contestaţiilor punctul său de vedere asupra contestaţiei în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii unei astfel de solicitări, însoţit de orice alte documente considerate edificatoare, precum şi dosarul achiziţiei publice, cu excepţia anunţurilor publicate în SIA „RSAP” şi a documentaţiei de atribuire, atunci cînd aceasta este disponibilă şi poate fi descărcată direct din internet. Lipsa punctului de vedere al autorităţii contractante nu împiedică soluţionarea contestaţiei.
    (10) Autoritatea contractantă va notifica punctul său de vedere şi contestatorului în termenul prevăzut la alin. (9).
    Articolul 79. Procedura de soluţionare a contestaţiilor
    (1) În vederea soluţionării contestaţiei, Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor are dreptul de a solicita lămuriri părţilor, de a administra probe şi de a solicita orice alte date/documente în măsura în care acestea sînt relevante în raport cu obiectul contestaţiei. De asemenea, Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluţionarea contestaţiei şi de la alte persoane fizice sau juridice.
    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie să conducă la depăşirea termenului de soluţionare a contestaţiei prevăzut la alin. (10).
    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde la orice solicitare a Agenţiei de Soluţionare a Contestaţiilor şi de a-i transmite acesteia orice alte documente decît cele menţionate la art. 78 alin. (9), care prezintă relevanţă pentru soluţionarea contestaţiei, într-un termen care nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
    (4) Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor poate desemna un expert independent pentru lămurirea unor aspecte de natură tehnică sau financiară. Durata efectuării expertizei trebuie să se încadreze în termenul prevăzut pentru soluţionarea contestaţiei de către Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia.
    (5) Corespondența cu privire la procedura de soluţionare a contestaţiei se realizează doar în scris. Părţile pot fi convocate în şedinţă deschisă dacă acest lucru este considerat necesar de către Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor.
    (6) Părţile pot fi reprezentate de avocaţi şi pot depune concluzii scrise pe durata procedurii. De asemenea, părţile pot solicita să depună oral concluzii în faţa Agenţiei de Soluţionare a Contestaţiilor, fără ca prin aceasta să fie afectate termenele prevăzute la alin. (10).
    (7) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, Agenţia de Soluționare a Contestațiilor, pînă la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună, prin decizie, în termen de 3 zile, inclusiv la cererea părţii interesate, suspendarea procedurii de achiziţie publică.
    (8) În sensul prevederilor alin. (7), Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor soluţionează cererea de suspendare luînd în considerare consecinţele acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public.
    (9) Decizia prevăzută la alin. (7) poate fi atacată în instanţa competentă, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.
    (10) Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona în fond contestaţia în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei, iar în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică examinarea în fond a contestaţiei, conform art. 80 alin. (1), se va expune pe marginea acesteia în termen de 10 zile. În cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit o singură dată cu 10 zile.
    (11) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a încheia contractul de achiziţii publice, iar în cazul în care acesta este încheiat, Agenţia Achiziţii Publice nu va înregistra contractul respectiv pînă la emiterea unei decizii finale pe marginea contestaţiei de către Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor.
    Articolul 80. Soluţiile pe care le poate pronunţa
    Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor
    (1) Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor se pronunţă mai întîi asupra cazurilor de restituire a contestației, iar cînd se constată că acestea sînt întemeiate, nu se mai procedează la examinarea în fond a cauzei.
    (2) În procesul examinării contestaţiei, Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor:
    a) admite contestaţia, integral sau parţial;
    b) respinge contestaţia.
    (3) Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor examinează din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi poate pronunţa o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot, obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. În cazul în care Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor dispune modificarea/eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire în condiţiile art. 67.
    (4) În situaţia în care Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor consideră că, în afară de actele contestate în cadrul procedurii de atribuire, există şi alte acte care încalcă prevederile prezentei legi, la care nu s-a făcut referire în contestaţie, aceasta va sesiza Agenţia Achiziţii Publice, transmiţîndu-i în acest sens toate datele/documentele relevante în susţinerea sesizării.
    (5) În cazul în care Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor admite contestaţia şi dispune luarea unei măsuri de remediere a actului atacat, aceasta va preciza şi termenul în care măsura respectivă trebuie dusă la îndeplinire și care nu va fi mai mare decît termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Agenţiei de Soluţionare a Contestaţiilor.
    (6) În funcţie de soluţia pronunţată, Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor va decide asupra continuării sau anulării procedurii de achiziţie publică, inclusiv asupra anulării contractului de achiziţii publice încheiat şi înregistrat. În cazurile în care decide anularea, aceasta se va efectua în condiţiile art. 67.
    (7) Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor poate lua act, oricînd în cursul soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta de către contestator.
    (8) Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor nu poate decide atribuirea unui contract către un anumit operator economic.
    (9) Decizia Agenţiei de Soluţionare a Contestaţiilor va fi motivată şi comunicată părţilor în scris, în termen de 3 zile de la pronunţare. Decizia, fără motivarea acesteia, se publică pe pagina web a Agenţiei de Soluționare a Contestațiilor în acelaşi termen.
    (10) Decizia prin care Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor a dispus luarea unor măsuri de remediere se remite, în copie, Agenţiei Achiziții Publice, care are obligaţia de a monitoriza îndeplinirea măsurilor de remediere.
    (11) Decizia prin care Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor anulează, în tot sau în parte, actul atacat este obligatorie pentru autoritatea contractantă.
    (12) Decizia Agenţiei de Soluţionare a Contestaţiilor este obligatorie pentru părţi. Contractul de achiziţii publice încheiat cu nerespectarea deciziei Agenţiei de Soluționare a Contestațiilor este lovit de nulitate absolută.
    (13) Decizia Agenţiei de Soluţionare a Contestaţiilor privind soluţionarea contestaţiei poate fi atacată în instanţa judecătorească competentă.
    Articolul 81. Litigii
    Procesele şi cererile privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţii publice se soluţionează de către instanța judecătorească competentă.
    Articolul 82. Soluţionarea litigiilor
    (1) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, instanța judecătorească competentă, pînă la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună, inclusiv la cererea părţii interesate, suspendarea executării contractului de achiziții publice.
    (2) Instanța judecătorească constată nulitatea contractului de achiziții publice în următoarele cazuri:
    a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligaţiile referitoare la publicarea unui anunţ sau unei invitaţii de participare, conform prevederilor prezentei legi;
    b) au fost încălcate prevederile art. 31, dacă această încălcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac înainte de încheierea contractului, în cazul în care această încălcare este combinată cu încălcarea altor dispoziţii privind achiziţiile publice, dacă această din urmă încălcare a afectat şansele operatorului economic interesat de a obţine contractul;
    c) autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 58 alin. (19) sau ale art. 59 alin. (13)–(17).
    (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul în care instanța judecătorească consideră, după analiza tuturor aspectelor relevante, că motive imperative de interes general impun menţinerea efectelor contractului de achiziții publice, aceasta va dispune sancţiuni alternative după cum urmează:
    a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuţie al acestuia; şi/sau
    b) aplicarea unei amenzi autorităţii contractante, cuprinsă între 2% şi 15% din valoarea contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporţional cu posibilitatea de a limita efectele contractului conform prevederilor lit. a).
    (4) La aplicarea sancţiunilor alternative prevăzute la alin. (3), instanța judecătorească va avea în vedere ca acestea să fie eficiente, proporţionate şi descurajante.
    (5) Interesele economice legate de capacitatea contractului de achiziții publice de a produce efecte se vor lua în vedere ca motiv imperativ numai dacă, în circumstanţe excepţionale, absenţa efectelor ar conduce la consecinţe disproporţionate. Interesele economice în legătură directă cu contractul respectiv, cum ar fi costurile generate de întîrzieri în executarea contractului, costurile generate de lansarea unei noi proceduri de atribuire, costurile generate de schimbarea operatorului economic care va îndeplini contractul sau costurile cu privire la obligaţiile legale generate de absenţa efectelor contractului, nu constituie motive imperative de interes general.
    (6) În toate cazurile în care sancţiunea nulităţii prevăzută la alin. (2) nu poate avea efect retroactiv, întrucît desfiinţarea obligaţiilor contractuale deja executate este imposibilă, instanța judecătorească va aplica, în plus, şi sancţiunea prevăzută la alin. (3) lit. b).
    (7) În cazul unei încălcări a prevederilor art. 31 care nu face obiectul alin. (2) lit. b) din prezentul articol, instanța judecătorească poate decide, după analiza tuturor aspectelor relevante, dacă va constata nulitatea contractului sau dacă este suficient să dispună sancţiuni alternative precum cele prevăzute la alin. (3) din prezentul articol.
    (8) Prevederile alin. (2) lit. a) nu sînt aplicabile atunci cînd autoritatea contractantă, considerînd că se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute de prezenta lege în care are dreptul de a nu transmite spre publicare un anunţ/o invitaţie de participare, a procedat după cum urmează:
    a) a publicat în mod voluntar în Buletinul achiziţiilor publice, în SIA „RSAP” şi/sau în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anunţ, pentru asigurarea transparenţei, prin care îşi exprimă intenţia de a încheia contractul de achiziții publice;
    b) a încheiat contractul respectînd, din proprie iniţiativă, prevederile art. 31 alin. (1), termenele curgînd în acest caz de la data publicării anunţului prevăzut la lit. a) din prezentul alineat.
    (9) Prevederile alin. (2) lit. c) nu sînt aplicabile atunci cînd autoritatea contractantă, considerînd că a respectat prevederile art. 58 alin. (19) sau, după caz, ale art. 59 alin. (13)−(17), a procedat după cum urmează:
    a) a comunicat ofertanţilor implicaţi decizia de atribuire a contractului de achiziții publice, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (1), (4) şi (5), sub rezerva dispoziţiilor art. 73 alin. (3); şi
    b) a încheiat contractul respectînd, din proprie iniţiativă, prevederile art. 31 alin. (1) şi ale art. 30 alin. (4), termenele curgînd în acest caz de la data transmiterii comunicării prevăzute la lit. a) din prezentul alineat.
(10) Constatarea nulităţii contractului de achiziții publice, în condiţiile alin. (2), se poate solicita şi prin cerere separată în termen de:
    a) cel mult 30 de zile începînd cu ziua următoare:
    – publicării anunţului de atribuire a contractului, în conformitate cu prevederile art. 29, cu condiţia ca anunţul respectiv să conţină justificarea deciziei autorităţii contractante de a atribui contractul fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în Buletinul achiziţiilor publice sau, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; sau
    – informării de către autoritatea contractantă a ofertanţilor şi candidaţilor interesaţi cu privire la încheierea contractului, cu condiţia ca informarea să fie însoţită de un rezumat al motivelor pertinente stabilite la art. 30. Această opţiune se aplică şi în cazurile menţionate la art. 31 alin. (3) lit. c);
    b) cel mult 6 luni începînd cu ziua următoare încheierii contractului, în cazurile în care nu au fost respectate condiţiile prevăzute la lit. a).
    (11) În măsura în care un operator economic nu a utilizat o cale de atac în acest sens, Agenţia Achiziţii Publice și alte autorități competente au dreptul de a solicita instanței judecătorești constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziții publice pentru următoarele motive:
    a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligaţiile referitoare la publicarea unui anunţ/a unei invitaţii de participare conform prevederilor prezentei legi;
    b) au fost încălcate prevederile art. 31 alin. (1) şi ale art. 30 alin. (3);
    c) autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 58 alin. (19) sau ale art. 59 alin. (13)–(17);
    d) contractul de achiziţii publice a fost încheiat cu nerespectarea cerinţelor minime prevăzute de autoritatea contractantă în caietul de sarcini sau, deşi sînt respectate cerinţele respective, contractul a fost încheiat în condiţii mai puţin favorabile decît cele prevăzute în propunerile tehnică şi/sau financiară care au constituit oferta declarată cîştigătoare;
    e) atunci cînd, deși urmăreşte dobîndirea furnizării unui produs, a execuţiei unei lucrări sau a prestării unui serviciu, fapt care ar încadra contractul respectiv în categoria contractelor de achiziţii publice, autoritatea contractantă încheie un alt tip de contract sau nu încheie niciun contract, nerespectînd procedurile de atribuire prevăzute de prezenta lege;
    f) contractul de achiziţii publice a fost încheiat cu nerespectarea prevederilor art. 74 alin. (5);
    g) nu au fost respectate criteriile de calificare şi selecţie prevăzute şi/sau factorii de evaluare prevăzuţi în anunţul/invitaţia de participare;
    h) modificarea contractului a condus la diminuarea avantajelor şi, după caz, a factorilor de evaluare care au stat la baza declarării ofertei cîştigătoare.
    (12) În cazul solicitării prevăzute la alin. (11), instanța judecătorească, pînă la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună suspendarea executării contractului de achiziții publice.
Capitolul XI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 83. Intrarea în vigoare
    (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 9 luni de la data publicării.
    (2) Prevederile art. 4 alin. (2), (3) şi (4), art. 22 alin. (2), art. 27 alin. (2), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (3), art. 45 alin. (4), (5), (6) și (7), art. 49 alin. (4) şi (6), art. 52 alin. (7) şi (8), art. 53 alin. (6), (7) şi (8), art. 56 alin. (7) intră în vigoare la data de 31 decembrie 2020.
    (3) Contractele de achiziții publice în curs de executare şi procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei legi se definitivează în baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii acestora.
    Articolul 84. Abrogări
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare, se abrogă.
    Articolul 85. Organizarea executării
    Guvernul, în termen de 9 luni de la data publicării prezentei legi:
    – va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    – va asigura elaborarea şi aprobarea actelor normative prevăzute de prezenta lege.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                     Andrian CANDU

    Nr. 131. Chișinău, 3 iulie 2015.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3