LPM156/2016
ID intern unic:  365960
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 156
din  01.07.2016
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
Publicat : 26.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 230-231     art Nr : 488
    MODIFICAT
   
LP268 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.907; în vigoare 09.12.16
    LP237 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.717    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art. 1. – Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 se aprobă la venituri în sumă de 15049048,1 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 15079458,6 mii lei, cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor în sumă de 30410,5 mii lei.
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP268 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.907; în vigoare 09.12.16]
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP237 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.717]
    Art. 2. – (1) Indicatorii generali şi sursele de finanţare a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 se prezintă în anexa nr. 1.
    (2) Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 se prezintă în anexa nr. 2.
Capitolul II
REGLEMENTĂRI PRIVIND CALCULUL ŞI PLATA
CONTRIBUŢIILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT
OBLIGATORII ŞI ASPECTE SPECIFICE ALE
VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
    Art. 3. – Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat şi de prezentare de către plătitori a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, precum şi tipurile de prestaţii sociale asigurate se prezintă în anexa nr. 3.
    Art. 4. – Din tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii prevăzut pentru angajatorii din agricultură specificaţi la pct. 1.4 din anexa nr. 3, cota de 6% la fondul de salarizare şi la alte recompense se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat prin transferuri de la bugetul de stat.
    Art. 5. – (1) Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii datorată de salariaţii asiguraţi, angajaţi prin contract individual de muncă, de persoanele aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, de persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau sînt numite în cadrul autorităţilor executive, de judecători, de procurori, de avocaţi ai poporului se stabileşte în mărime de 6% din salariul lunar şi din celelalte recompense.
    (2) Baza anuală de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii nu va depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a înregistrat venit asigurat. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă anual de Guvern.
    Art. 6. – (1) Categoriile de persoane care nu sînt menţionate în anexa nr. 3 pot fi asigurate pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 7032 de lei pe an, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual – în sumă de 1752 de lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă şi a ajutorului de deces.
    (2) Persoanele fizice pot fi asigurate cu începere din anul 1999, iar persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual – cu începere din anul 2009, pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind pentru fiecare an contribuţia de asigurări sociale de stat în mărimea prevăzută la alin. (1), ceea ce le acordă dreptul la prestaţiile sociale corespunzătoare specificate la alin. (1).
    (3) În cazul rezilierii contractului menţionat la alin. (1) şi (2), contribuţiile de asigurări sociale de stat achitate nu se restituie. Perioada de asigurare, conform contractului menţionat la alin. (1) şi (2), se valorifică la stabilirea drepturilor de asigurare socială indicate în prezentul articol.
    Art. 7. – (1) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cei finanţaţi de la bugetul public naţional, sînt obligaţi să transfere, în mărimea cuvenită, în modul şi în termenele stabilite în anexa nr. 3, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente salariilor calculate şi altor recompense.
    (2) Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii se consideră achitată din momentul încasării acesteia la contul Ministerului Finanţelor – Trezoreria de Stat.
    (3) Sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, plătite parţial pentru o anumită perioadă, se repartizează pe conturile individuale ale persoanelor asigurate, proporţional cu sumele calculate pentru asigurarea socială a fiecărei persoane.
    Art. 8. – Tipurile de prestaţii sociale acordate unor categorii de populaţie, a căror finanţare se efectuează de la bugetul de stat prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, se prezintă în anexa nr. 4.
    Art. 9. – (1) Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani constituie, de la 1 august 2016, 30% din baza de calcul stabilită la art. 7 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 540 de lei pentru fiecare copil.
    (2) Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 1,5 ani, acordată persoanelor neasigurate, constituie, de la 1 august 2016, 540 de lei.
    Art. 10. – Se majorează, de la 1 iulie 2016, de două ori  cuantumul alocaţiilor lunare nominale de stat pentru persoanele cu merite deosebite faţă de stat prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.
    Art. 11. – Tipurile de drepturi şi de venituri din care, prin derogare de la art. 23 din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii se prezintă în anexa nr. 5.
    Art. 12. – (1) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat sînt obligaţi să prezinte, în modul şi în termenele stabilite în anexa nr. 3, structurilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale declaraţii privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă Serviciului Fiscal de Stat, în termen de 10 zile de la termenul-limită de prezentare a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, o informaţie în modul stabilit de Casa Naţională de Asigurări Sociale şi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    (2) Neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorării de întîrziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, fără emiterea unei decizii speciale. Calcularea majorărilor de întîrziere pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate în urma controlului fiscal se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat, iar pentru utilizarea necuvenită a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii, constatată în cadrul controalelor – de către structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
    (3) Majorări de întîrziere (penalităţi) nu se vor calcula plătitorilor în cazul în care:
    a) au depus documentele pentru transferul, de pe un cont pe altul, al sumelor plătite în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat – pentru perioada de la data achitării şi pînă la data transferului efectiv, în limitele sumei achitate;
    b) au depus la organele fiscale cererea pentru compensarea datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat din contul restituirii T.V.A. sau accizelor – pentru perioada de la data înregistrării cererii şi pînă la data transferului efectiv;
    c) organele fiscale au luat la evidenţă specială obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat;
    d) au depus documentele pentru transferul sumelor plătite din contul unui buget (bugetul de stat, bugetul unităţilor administrativ-teritoriale şi fondurile obligatorii de asistenţă medicală) la contul bugetului asigurărilor sociale de stat – pentru perioada de la data intrării documentelor la organul respectiv şi pînă la data transferului efectiv.
    (4) Pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, majorarea de întîrziere pentru neplata în termenele stabilite la pct. 1.4 din anexa nr. 3 a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru anul 2016 se va aplica cu începere de la 1 noiembrie 2016.
    (5) Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în sumă fixă se sancţionează cu o amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul.
    (6) Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii prin neprezentarea declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau prin prezentarea declaraţiei ce conţine informaţii ori date neveridice, precum şi neachitarea contribuţiilor se sancţionează cu o amendă de 5% din suma cu care a fost diminuat cuantumul.
    (7) Diminuarea sau tăinuirea fondului de salarizare şi a altor recompense la care urmau să fie calculate contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii se sancţionează cu o amendă egală cu suma dublă a contribuţiilor calculate la suma cu care au fost diminuate sau tăinuite fondul de salarizare şi alte recompense.
    (8) Cuantumul contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se estimează de către colaboratorii Serviciului Fiscal de Stat prin metode şi din alte surse indirecte, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.
    (9) Pe lîngă amenda aplicată conform alin. (5), (6) şi (7), de la plătitori se va percepe suma cu care au fost diminuate contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii ori suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate la suma cu care a fost diminuată baza de calcul şi se vor calcula majorări de întîrziere pentru nevirarea în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat a sumei respective.
    (10) Măsurile prevăzute la alin. (5), (6), (7) şi (8) se aplică de către angajaţii Serviciului Fiscal de Stat.
    (11) Sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii încasate de către angajaţii Serviciului Fiscal de Stat pentru diminuarea sau tăinuirea fondului de salarizare şi a altor recompense se distribuie pe conturile individuale ale persoanelor asigurate. Informaţia cu privire la descifrarea sumelor recalculate se prezintă la structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale de către plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei, cu excepţia sumelor specificate la alin. (8).
    Art. 13. – (1) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat care au calculate şi neachitate majorări de întîrziere (penalităţi) pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii şi nu au datorii la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi la amenzi pot beneficia, la solicitare, de eşalonarea stingerii datoriilor pe parcursul anului bugetar în curs, cu condiţia că transferă integral şi în termen suma obligaţiilor curente la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    (2) Modificarea termenului de stingere a obligaţiilor se efectuează în baza acordului încheiat între Casa Naţională de Asigurări Sociale şi plătitor.
    (3) Procedura de încheiere, de intrare în vigoare, de acţiune şi de reziliere a acordului de eşalonare a stingerii majorărilor de întîrziere (penalităţilor) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se stipulează în regulamentul aprobat de Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    (4) În cazul în care plătitorul de contribuții nu îndeplineşte condiţiile acordului, Casa Naţională de Asigurări Sociale are dreptul să suspende acţiunea acordului pînă la expirarea termenului.
    Art. 14. – (1) Mijloacele financiare încasate la bugetul asigurărilor sociale de stat (inclusiv majorările de întîrziere, amenzile aferente contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi sumele în urma aplicării amenzilor contravenţionale) se acumulează pe contul Ministerului Finanţelor – Trezoreria de Stat, se virează zilnic la contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, deschis în cadrul contului unic trezorerial al Ministerului Finanţelor, şi se utilizează în conformitate cu prezenta lege.
    (2) Nu se admite dezafectarea de mijloace de la bugetul asigurărilor sociale de stat în scopurile prevăzute de bugetul de stat şi de bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi dezafectarea mijloacelor de către Casa Naţională de Asigurări Sociale în alte scopuri decît cele prevăzute de legislaţie.
    Art. 15. – (1) Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor virează mijloacele financiare prevăzute de prezenta lege de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat pe conturile de plăţi ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, destinate prestaţiilor sociale de la bugetul de stat.
    (2) Plata prestaţiilor sociale de la bugetul de stat se efectuează după virarea sumelor respective de la bugetul de stat la conturile de plăţi ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, destinate prestaţiilor sociale de la bugetul de stat.
    Art .16. – (1) Indemnizaţiile pentru  incapacitate  temporară  de  muncă se calculează şi se plătesc la locul de muncă de bază conform prevederilor Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
    (2) Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat se plătesc din contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat.
    (3) Indemnizaţiile viagere sportivilor de performanţă, ajutorul social şi ajutorul pentru perioada rece a anului se plătesc de Casa Naţională de Asigurări Sociale prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar va incheia contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    (4) Prestaţiile sociale acordate şomerilor prin intermediul sistemului public de asigurări sociale se calculează de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi se plătesc prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar va încheia contract cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prezintă lunar Casei Naţionale de Asigurări Sociale informaţia privind sumele necesare pentru plata prestaţiilor sociale acordate şomerilor şi trimestrial, anual prezintă darea de seamă privind executarea ajutorului de şomaj şi prestaţiilor sociale pentru şomeri.
    (5) Prestaţiile sociale acordate persoanelor aflate în instituţiile penitenciare şi îndreptăţite să beneficieze de aceste prestaţii prin intermediul sistemului public de asigurări sociale se calculează de Casa Naţională de Asigurări Sociale şi se plătesc prin intermediul instituţiilor penitenciare. Instituţiile penitenciare vor incheia contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    (6) Prestaţiile sociale, cu excepţia celor indicate la alin. (1), (3), (4) şi (5), acordate persoanelor îndreptăţite să beneficieze de aceste prestaţii prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, se calculează de Casa Naţională de Asigurări Sociale şi se plătesc conform listelor electronice şi/sau dispoziţiilor de plată prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar va încheia contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    Art. 17. – (1) Prestaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a salariaţilor prin tratament balneosanatorial în instituţii specializate se finanţează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    (2) Organizarea recuperării sănătăţii salariaţilor prin tratament balneosanatorial se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, cu participarea sindicatelor şi a patronatelor, în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
    (3) Organizarea recuperării sănătăţii prin tratament balneosanatorial a beneficiarilor de drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale, conform Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, precum şi a cetăţenilor care au avut de suferit în urma catastrofei de la Cernobîl, conform Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    (4) Organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, cu participarea sindicatelor, în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
    (5) Achiziţionarea serviciilor pentru recuperarea sănătăţii şi pentru organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor se efectuează conform prevederilor Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice.
    Art. 18. – (1) Tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale acordate de prestatorii de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari se stabilesc la maximum 0,7% din suma distribuită în calitate de drepturi finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    (2) După închiderea lunii de plată, la prezentarea dărilor de seamă de către prestatorii de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari şi la prezentarea documentelor confirmative de către aceştia, Casa Naţională de Asigurări Sociale achită sumele datorate pentru serviciile de distribuire a drepturilor sociale conform tarifului stabilit în contract.
    (3) Tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale prin mandate poştale se stabilesc conform actelor normative în vigoare.
    (4) Pensiile şi alocaţiile sociale de stat se distribuie la domiciliu persoanelor în vîrstă şi persoanelor cu dizabilităţi care, din cauza stării de sănătate, nu le pot primi de sine stătător la oficiile prestatorilor de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari.
    Art. 19. – (1) Taxa de comision la sumele eliberate în numerar de către instituţiile financiare pentru plata prestaţiilor sociale se stabileşte la maximum 0,25% din suma eliberată.
    (2) După închiderea lunii de plată, la prezentarea dărilor de seamă şi a documentelor confirmative, Casa Naţională de Asigurări Sociale restituie prestatorilor de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari comisionul de la sumele achitate beneficiarilor în numerar în mărimea specificată la alin. (1).
    Art. 20. – (1) Comisioanele pentru serviciile de încasare de la populaţie, prin instrumente de plată altele decît cardurile de plată, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat se achită de la bugetul de stat, în baza de contract încheiat de către Ministerul Finanţelor cu prestatorii de servicii de plată.
    (2) Comisioanele specificate la alin. (1) vor fi restituite bugetului de stat de la bugetul asigurărilor sociale de stat în baza contractului încheiat între Ministerul Finanţelor şi Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    Art. 21. – (1) Indiferent de categoria pensionarilor care locuiesc în azilurile (internate, centre) pentru persoane în vîrstă şi pentru persoane cu dizabilităţi ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, după ce acestora li se plătesc 25% din pensia lunară stabilită şi se efectuează, după caz, reţineri conform documentelor executorii, suma rămasă din pensie va fi transferată de către Casa Naţională de Asigurări Sociale azilurilor (internatelor, centrelor), în baza listelor prezentate de către acestea lunar, pînă la data de 10 a lunii curente, şi va fi utilizată pentru întreţinerea pensionarilor în modul stabilit de Guvern.
    (2) Azilurile (internatele, centrele) pentru persoane în vîrstă şi pentru persoane cu dizabilităţi prezintă trimestrial Casei Naţionale de Asigurări Sociale dări de seamă privind utilizarea conform destinaţiei a sumelor rămase din pensiile transferate pentru aceste persoane.
    Art. 22. – În conformitate cu Legea nr. 123-XIV din 30 iulie 1998 cu privire la capitalizarea plăţilor periodice, comisia de lichidare asigură, în mod prioritar, stingerea datoriilor întreprinderii ce se lichidează faţă de beneficiarii de pensii de dizabilitate sau de urmaş, stabilite în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, prin virarea mijloacelor financiare către Casa Naţională de Asigurări Sociale. În cazul în care întreprinderea nu dispune de suficiente mijloace financiare, aceste drepturi sînt plătite de succesorul de drept al întreprinderii în cauză, iar în lipsa acestuia – din mijloacele bugetului de stat, în modul stabilit de Guvern.
    Art. 23. – Lista funcţiilor personalului din aviaţia civilă ale cărui condiţii de muncă se încadrează în condiţii speciale se prezintă în anexa nr. 6.
 Capitolul III
PRESTAŢII SOCIALE UNICE
    Art. 24. – Cuantumul ajutorului de deces acordat în caz de deces al asiguratului, al pensionarului din sistemul public de asigurări sociale, al şomerului, al unui membru al familiei aflat la întreţinerea acestora, precum şi în caz de deces al persoanei care a realizat un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani este de 1100 de lei.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 156. Chişinău, 1 iulie 2016.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția LP268 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.907; în vigoare 09.12.16]
    [Anexa nr.1 în redacția LP237 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.717]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția LP268 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.907; în vigoare 09.12.16]
    [Anexa nr.1 în redacția LP237 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.717]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin LP237 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.717]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.3 modificată prin LP237 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.717]

    anexa nr.5

    anexa nr.6