LPC147/2016
ID intern unic:  365969
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 147
din  15.07.2016
cu privire la modificarea și  completarea Codului
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997
Publicat : 29.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 232-244     art Nr : 496
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările  ulterioare, se modifică și se  completează după cum urmează:
    1. Preambulul va avea următorul cuprins:
    „Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor prin apărarea principiilor democratice şi a normelor dreptului electoral. Prezentul cod stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor Parlamentului, pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în autorităţile administraţiei publice locale, precum şi modul de organizare şi desfăşurare a referendumurilor.”
    2. Articolul 1: 
    noțiunea „alegeri” va avea următorul cuprins:
    „alegeri – în cazul în care nu se face vreo specificare, alegerile în Parlament, pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în autorităţile administraţiei publice locale, precum şi referendumurile. Aceeaşi noţiune vizează acţiunile cetăţenilor, partidelor şi altor organizaţii social-politice, blocurilor electorale, organelor electorale şi altor organe de stat, orientate spre întocmirea listelor electorale, desemnarea şi înregistrarea candidaţilor, efectuarea agitaţiei electorale, votarea şi constatarea rezultatelor votării, precum şi alte acţiuni electorale întreprinse în conformitate cu legislaţia în vigoare;”
    la noțiunea „bloc electoral”, cuvintele „alegerilor parlamentare” se substituie cu cuvintele „alegerilor parlamentare, prezidențiale”;
    noțiunea „concurenți electorali” va avea următorul cuprins:
    „concurenți electorali:
    – candidaţii independenţi, înregistraţi de Comisia Electorală Centrală, precum şi partidele, alte organizaţii social-politice şi blocurile electorale ale căror liste de candidaţi au fost înregistrate de Comisia Electorală Centrală – în cazul alegerilor parlamentare;
    – candidaţii pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, înregistraţi de Comisia Electorală Centrală – în cazul alegerilor prezidenţiale;
    – partidele, alte organizaţii social-politice, blocurile electorale şi persoanele care candidează pentru funcţia de primar sau de consilier în consiliul local şi care sînt înregistrate de consiliile electorale de circumscripţie respective – în cazul alegerilor locale;”
    după noțiunea „funcționar electoral” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „grup de inițiativă – grup constituit din cetățeni cu drept de vot și înregistrat în condițiile prezentului cod de către Comisia Electorală Centrală pentru colectarea semnăturilor în susținerea unui candidat la funcție electivă sau în vederea inițierii referendumului;”
    noțiunea „organe electorale” va avea următorul cuprins:
    „organe electorale – organe care organizează desfăşurarea alegerilor Parlamentului, pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în autorităţile administraţiei publice locale, precum şi desfăşurarea referendumurilor;”.
    3. La articolul 21 alineatul (2), după cuvintele „alegeri parlamentare,”  se introduc cuvintele „alegeri prezidențiale,”;
    4. Articolul 23:
    la alineatul (1), după cuvintele „alegeri parlamentare,”  se introduc cuvintele „alegeri prezidențiale,”;
    la alineatul (2), după cuvintele „alegeri parlamentare,” se introduc cuvintele „alegeri prezidențiale,”.
    5. La articolul 26 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) în baza datelor prezentate de Ministerul Justiţiei, publică lista partidelor şi altor organizaţii social-politice care au dreptul de a participa la alegeri, înregistrează candidaţii şi persoanele de încredere ale acestora în cazul alegerilor parlamentare și prezidențiale;”.
    6. La articolul 27 alineatul (4), cuvintele „alegerilor parlamentare,” se substituie cu cuvintele „alegerilor parlamentare, prezidențiale,”.
    7. Articolul 291:
    la alineatul (2), cuvintele „alegerilor parlamentare” se substituie cu cuvintele  „alegerilor parlamentare, prezidențiale”;
    la alineatul (3), după cuvîntul „străinătate” se introduc cuvintele „și a numărului alegătorilor care au participat la scrutinul precedent”.
    8. La articolul 36 alineatul (1), după cuvintele „precum și susținerea materială sub orice formă” se introduc cuvintele „a grupurilor de inițiativă,”.
    9. Articolul 38 se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
    „(10) Prevederile prezentului cod referitoare la condițiile, modul, restricțiile și responsabilitatea finanțării campaniilor electorale ale candidaților în alegeri, a concurenților electorali și a referendumurilor se vor aplica corespunzător și grupurilor de inițiativă. Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea unui candidat la funcție electivă sau în vederea inițierii referendumului se aprobă de Comisia Electorală Centrală.”
    10. La articolul 382 alineatul (1) în partea introductivă, cuvintele „alegerilor parlamentare” se substituie cu cuvintele „alegerilor parlamentare și prezidențiale”. 
    11.  Articolul 41:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În cazul alegerilor parlamentare și prezidențiale, procesul de desemnare a candidaţilor începe cu 60 de zile înainte de ziua alegerilor şi se termină cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor. În cazul alegerilor locale, desemnarea candidaturilor se efectuează după constituirea circumscripţiilor electorale şi consiliilor electorale de circumscripţie conform art. 120.”
    la alineatul (2) litera b), cuvintele „alegerilor parlamentare” se substituie cu cuvintele „alegerilor parlamentare, prezidențiale”;
    la alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) declaraţiile candidaţilor la alegerile în Parlament și ale candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova se depun la Comisia Electorală Centrală;”.
    12. La articolul 42 alineatul (4), cuvîntul „ , indică” se substituie cu cuvintele „completează personal”, iar în final se completează cu textul: „În cazul în care susținătorul candidatului nu poate, din motive obiective, să completeze personal datele solicitate, acestea sînt completate de membrul grupului de inițiativă sau de o altă persoană împuternicită să colecteze semnăturile, semnătura în lista de subscripție fiind aplicată nemijlocit de susținător, iar în caz de imposibilitate, de un reprezentant legal al acestuia.”
    13. Articolul 43:
    la alineatul (2), cuvintele „Consiliul electoral” se substituie cu cuvintele „Comisia Electorală Centrală sau consiliul electoral de circumscripție”;
    la alineatul (4) litera c), textul „alin. (6)” se substituie cu textul „alin. (4) și (6)”.  
    14. La articolul 44, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pentru înregistrarea candidaţilor, Comisiei Electorale Centrale sau consiliilor electorale de circumscripţie li se prezintă, cel tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor, următoarele documente:
    a) procesul-verbal al şedinţei organului central sau teritorial al partidului, a altei organizaţii social-politice sau a blocului electoral privind desemnarea candidatului (listei de candidaţi întocmite conform prevederilor art. 79 şi 126);
    b) listele de subscripţie cu numărul suficient de semnături ale susţinătorilor candidatului independent;
    c) datele biografice ale candidatului;
    d) declaraţia candidatului privind consimţămîntul lui de a candida la funcţia pentru care a fost desemnat, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;
    e) declaraţia candidatului privind averea imobiliară și mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;
    f) certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă;
    g) declaraţia candidatului pentru funcţia de primar privind abandonarea, pe termenul mandatului, a funcţiilor incompatibile cu funcţia de primar, în cazul în care persoana dată este aleasă şi validată;
    h) declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor ocupate anterior – pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3);
    i) simbolul electoral în variantă electronică şi pe hîrtie;
    j) copia de pe actul de identitate al candidatului.”
    15. La articolul 45, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Comisia Electorală Centrală înregistrează persoanele de încredere ale concurenţilor electorali în alegerile Parlamentului și ale candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. În cazul alegerilor pentru funcţiile de primar şi consilier al consiliului local, persoanele de încredere ale candidaţilor sînt înregistrate de către consiliul electoral de circumscripţie respectiv.”
    16. La articolul 48:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Modelul şi textul buletinului de vot pentru alegerea Parlamentului și Președintelui Republicii Moldova se aprobă prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale. Modelul buletinului de vot pentru alegerile locale se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, iar textul se aprobă prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie respectiv.”
    la alineatul (2), cuvintele „ , anul naşterii, profesia (ocupaţia), funcţia, locul de muncă al candidatului respectiv” se substituie cu cuvîntul „candidatului”.
    17. La articolul 49 alineatul (6), cuvintele „alegerilor parlamentare” se substituie cu cuvintele „alegerilor parlamentare și prezidențiale”.  
    18. La articolul 53 alineatul (3) litera e), textul „în cazul alegerilor Parlamentare sau în cazul referendumului național” se substituie cu textul „în cazul alegerilor parlamentare, prezidențiale și referendumului republican”.
    19. Articolul 60:
    la alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „În cazul efectuării alegerilor parlamentare, prezidențiale, locale generale şi a referendumului republican, în baza actelor prezentate de către consiliile electorale de circumscripţie, Comisia Electorală Centrală întocmeşte, în termen de 5 zile, un proces-verbal care conţine:”
    la alineatul (3), după cuvintele „alegerilor Parlamentului” se introduc cuvintele „și pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova”, iar în final se completează cu cuvintele „și a mandatului de Președinte al Republicii Moldova”.
    20. Articolul 61:
    la alineatul (1), cuvintele „alegerilor parlamentare” se substituie cu cuvintele „alegerilor parlamentare, prezidențiale”;
    la alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:
    a) Comisia Electorală Centrală – în cazul alegerilor parlamentare, prezidențiale, locale generale şi al referendumurilor republicane;”.
    21. Articolul 641:
    la alineatul (3), cuvintele „alegeri parlamentare” se substituie cu cuvintele „alegeri parlamentare, prezidențiale”;
    la alineatul (4), cuvintele „alegeri parlamentare” se substituie cu cuvintele „alegeri parlamentare, prezidențiale”;
    la alineatul (5), cuvintele „alegerilor parlamentare” se substituie cu cuvintele „alegerilor parlamentare, prezidențiale”.
    22. La articolul 65 alineatul (6), cuvintele „alegerile parlamentare” se substituie cu cuvintele „alegerile parlamentare și prezidențiale”.
    23.  La  articolul 69 alineatul (5), cuvintele „alegerilor parlamentare” se substituie cu cuvintele „alegerilor parlamentare și prezidențiale”. 
    24. Titlul IV va avea următorul cuprins:
TITLUL IV
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE
PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
    Articolul 95. Aplicarea prezentului titlu
    Prevederile prezentului titlu (art. 95 – art. 117) sînt aplicabile numai în cazul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
    Articolul 96. Alegerea Preşedintelui Republicii Moldova
    (1) Preşedintele Republicii Moldova se alege prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat pentru un mandat de 4 ani.
    (2) Alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se efectuează într-o singură circumscripţie electorală naţională.
    Articolul 97. Circumscripţiile electorale şi secţiile de votare.
                         Consiliile electorale de circumscripţie şi birourile
                         electorale ale secţiilor de votare
    (1) În scopul organizării şi desfăşurării alegerilor, Comisia Electorală Centrală formează, cu cel puţin 55 de zile înainte de alegeri, circumscripţii electorale care corespund unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova, unității teritoriale autonome Găgăuzia, municipiilor Chișinău și Bălți şi, cu cel puţin 50 de zile înainte de alegeri, consilii electorale de circumscripţie, în condiţiile art. 27, care se aplică în modul corespunzător. Atribuţiile consiliilor electorale de circumscripţie sînt cele stabilite la art. 28, cu excepţia lit. g), ale cărui prevederi se aplică în modul corespunzător.
    (2) Circumscripţiile electorale se divizează în secţii de votare în condiţiile art. 29 și 291, care se aplică în modul corespunzător.
    (3) La secţiile de votare se formează birouri electorale. Constituirea birourilor şi exercitarea atribuţiilor acestora se efectuează în condiţiile art. 29, 291 şi 30, care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 98. Stabilirea datei alegerilor
    (1) Alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se vor desfășura cu cel puţin 30 de zile şi cel mult 60 de zile înainte de expirarea mandatului  preşedintelui în funcție.
    (2) În caz de vacanţă a funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova (în cazul demisiei, demiterii, imposibilității definitive de a exercita atribuţiile sau al decesului), data alegerilor se stabilește în termen de 2 luni din ziua în care a intervenit vacanţa.
    (3) Parlamentul stabileşte data alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor.
    Articolul 99. Condiţiile speciale pentru candidaţii la funcţia
                          de Preşedinte al Republicii Moldova
    În funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova poate fi ales cetăţeanul Republicii Moldova cu drept de vot care are vîrsta de 40 de ani împliniți în ziua alegerilor, a locuit sau locuiește permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 10 ani, posedă limba de stat şi îndeplinește condiţiile prevăzute de prezentul cod.
    Articolul 100.  Desemnarea candidaţilor la funcţia de
                            Preşedinte al Republicii Moldova
    Desemnarea candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se face începînd cu 60 de zile înainte de data alegerilor pentru funcţia respectivă şi terminînd cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor, în condiţiile art. 41, care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 101. Înregistrarea candidaţilor
    (1) Pentru înregistrarea candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, Comisiei Electorale Centrale i se prezintă actele indicate la art. 44 și listele de subscripție în condițiile art. 102.
    (2) Comisia Electorală Centrală eliberează candidaţilor înregistraţi legitimaţii de un model stabilit.
    Articolul 102. Condiţiile speciale pentru listele
                           de subscripţie
    (1) Pentru a fi înregistraţi de Comisia Electorală Centrală, toți candidaţii la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova depun liste de subscripţie, care conţin semnăturile a cel puţin 15000 și nu mai mult de 25000 de alegători din cel puţin jumătate din numărul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova şi corespund altor prevederi ale prezentului cod.
    (2) Se consideră conforme cu alin. (1) unităţile administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova în care au fost colectate nu mai puţin de 600 de semnături.
    (3) În cazul în care Comisia Electorală Centrală depistează la verificare în listele de subscripţie semnături false sau semnături repetate în mai multe liste, semnăturile respective, precum și cele efectuate cu încălcarea art. 42 și 43 se exclud.
    (4) Dacă la verificare se constată că nu este prezentat numărul necesar de semnături sau, în urma excluderii semnăturilor nevalabile, numărul lor s-a redus faţă de plafonul minim prevăzut la alin. (1) și alin. (2), candidatul nu este înregistrat, comunicîndu-i-se hotărîrea respectivă în termen de 24 de ore de la adoptare.
    (5) Nu se admite depunerea unor liste de subscripţie suplimentare după verificarea listelor de subscripţie de către Comisia Electorală Centrală.
    Articolul 103.  Grupurile de iniţiativă pentru susținerea
                            candidaţilor la funcţia de Preşedinte al
                            Republicii Moldova
    (1) În cazul în care iniţiativa de a susține candidaţi la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova vine de la cetăţeni, se constituie un grup de iniţiativă pentru susținerea candidatului din cel puţin 25 de persoane și cel mult 100 de persoane cu drept de vot. Grupul de inițiativă se constituie în urma unei adunări, la care se susține candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova, se alege conducătorul grupului și se aprobă lista membrilor grupului de inițiativă, cu indicarea datelor de identitate ale acestora. Grupul de iniţiativă poate susține doar un singur candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. Membrii unui grup de iniţiativă nu pot fi în acelaşi timp membri ai altui grup de iniţiativă. În cazul partidelor politice și blocurilor electorale, grupul de inițiativă se constituie în aceleași condiții.
    (2) Lista membrilor grupului de iniţiativă, în care este indicat conducătorul acestui grup, se depune la Comisia Electorală Centrală, cel tîrziu cu 50 de zile înainte de ziua alegerilor, de către persoana propusă drept candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. În listă se indică numele şi prenumele, anul naşterii şi domiciliul membrilor grupului de iniţiativă.
    (3) Dacă aceste condiţii sînt îndeplinite, Comisia Electorală Centrală înregistrează grupul de iniţiativă şi eliberează membrilor acestui grup legitimaţii în decursul a 3 zile de la data depunerii listei membrilor.
    Articolul 104. Listele electorale
    Listele electorale pentru alegerea Preşedintelui Republicii Moldova se întocmesc în conformitate cu prevederile capitolului 5 (art. 39 şi art. 40), care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 105. Campania electorală
    (1) Campania electorală pentru alegerea Preşedintelui Republicii Moldova începe nu mai devreme de 30 de zile înainte de ziua alegerilor și se desfăşoară în conformitate cu prevederile capitolului 7 (art. 45–art. 47), care se aplică în modul corespunzător.
    (2) Candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova poate avea în fiecare circumscripţie electorală persoane de încredere care îl ajută la desfăşurarea campaniei electorale, fac agitaţie pentru alegerea lui, îi reprezintă interesele în relaţiile cu autorităţile publice, cu alegătorii şi cu organele electorale. Persoana de încredere reprezintă interesele unui singur candidat. Numărul persoanelor de încredere se stabilește în conformitate cu art. 45 alin. (1).
    (3) Aceeaşi persoană de încredere poate reprezenta candidatul în mai multe circumscripţii electorale, cu condiţia respectării numărului de persoane de încredere în fiecare circumscripţie. Persoana de încredere poate activa doar în circumscripţiile electorale în care a fost desemnată de către Comisia Electorală Centrală.
    Articolul 106. Buletinele de vot
    Buletinele de vot se întocmesc în conformitate cu prevederile capitolului 8 (art. 48 şi art. 49), care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 107. Votarea
    Votarea în cadrul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se efectuează în conformitate cu prevederile capitolului 9 (art. 50–art. 55), care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 108. Numărarea voturilor şi totalizarea
                           rezultatelor alegerilor
    Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se efectuează în conformitate cu prevederile capitolului 10 (art. 56–art. 60), care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 109. Al doilea tur de scrutin.
                           Prevederi speciale
    (1) În cazul în care niciunul dintre candidaţii la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova nu a întrunit cel puţin jumătate din voturile alegătorilor care au participat la alegeri, se organizează al doilea tur de scrutin pentru primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea descreşterii numărului de voturi obţinute în primul tur.
    (2) Dacă mai mulţi candidaţi au acumulat un  număr egal de voturi pentru accederea în turul doi, Comisia Electorală Centrală efectuează tragerea la sorţi, consemnînd faptul respectiv într-un proces-verbal. Candidaților li se oferă posibilitatea  de a hotărî de comun acord care dintre ei va candida în al doilea tur sau de a participa la tragerea la sorți.
    (3) Dacă cei doi candidaţi care participă la al doilea tur de scrutin au întrunit acelaşi număr de voturi în primul tur, ordinea includerii numelor lor în buletinele de vot va fi stabilită prin tragere la sorţi.
    (4) Al doilea tur de scrutin are loc la 2 săptămîni de la data primului tur de scrutin, în condiţiile prezentului cod. Informaţia despre efectuarea celui de-al doilea tur de scrutin se aduce la cunoştinţă publică de către Comisia Electorală Centrală în termen de 24 de ore de la data la care a fost stabilit. Data celui de-al doilea tur de scrutin se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală.
    (5) Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi în al doilea tur de scrutin. Voturile date pentru un candidat se consideră ca fiind voturi exprimate împotriva celuilalt candidat.
    (6) În cazul în care ambii candidaţi au obţinut acelaşi număr de voturi, se consideră ales candidatul care a întrunit mai multe voturi în primul tur de scrutin. În cazul în care ambii candidați au acumulat același număr de voturi și în primul tur,  Comisia Electorală Centrală efectuează tragerea la sorţi, consemnînd faptul respectiv într-un proces-verbal.
    (7) În cazul în care unul dintre candidaţi se retrage, cel care rămîne se consideră ales dacă a întrunit cel puţin jumătate din voturile alegătorilor care au participat la alegeri.
    Articolul 110. Totalizarea rezultatelor alegerilor
    (1) Dacă, în urma totalizării rezultatelor alegerilor, se constată că un candidat a întrunit cel puţin jumătate din voturile alegătorilor care au participat la alegeri, Comisia Electorală Centrală declară alegerile valabile şi candidatul ales.
    (2) Comisia Electorală Centrală, în termen de 3 zile de la data semnării procesului-verbal de totalizare a alegerilor, prezintă Curţii Constituţionale un raport privind rezultatele alegerilor și actele menţionate la art. 60.
    Articolul 111. Confirmarea legalității alegerilor
    În termen de 10 zile de la primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată a contestaţiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislaţie, Curtea Constituţională confirmă sau infirmă, printr-un aviz, legalitatea alegerilor.
    Articolul 112. Validarea mandatului de Preşedinte
                           al Republicii Moldova
    (1) Curtea Constituţională confirmă rezultatele alegerilor şi validează alegerea unui candidat, adoptînd o hotărîre care se publică imediat.
    (2) Pînă la validarea mandatului, candidatul ales la funcția de Preşedinte al Republicii Moldova prezintă Curţii Constituţionale confirmarea faptului că nu este membru al vreunui partid politic şi nu îndeplineşte nicio altă funcţie publică sau privată.
    Articolul 113. Depunerea jurămîntului
    (1) Candidatul a cărui alegere a fost validată de Curtea Constituţională depune în faţa Parlamentului şi a Curţii Constituţionale, în termenul prevăzut la art. 79 alin. (2) din Constituţie, următorul jurămînt:
    „Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea propăşirii Republicii Moldova, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a Moldovei.”
    (2) Din ziua depunerii jurămîntului începe efectiv exerciţiul mandatului de Preşedinte al Republicii Moldova.
    Articolul 114. Alegerile nevalabile
    (1) Alegerile sînt considerate nevalabile dacă la primul tur de scrutin au participat mai puțin de 1/3 din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale. Hotărîrea cu privire la declararea alegerilor nevalabile se adoptă de către Comisia Electorală Centrală în baza actelor prezentate de consiliile electorale de circumscripție.
    (2) În turul doi de scrutin, alegerile se vor declara valabile indiferent de numărul alegătorilor care au participat la alegeri.
    Articolul 115. Alegerile nule
    Dacă Curtea Constituţională stabileşte că, în procesul alegerilor şi/sau la numărarea voturilor, au fost comise încălcări ale prezentului cod care au influenţat rezultatele alegerilor, alegerile sînt declarate nule.
    Articolul 116. Votarea repetată
    (1) Dacă alegerile sînt declarate nevalabile sau nule, are loc votarea repetată.
    (2) Comisia Electorală Centrală dispune, în termen de 2 săptămîni de la declararea alegerilor nevalabile sau nule, efectuarea votării repetate în baza aceloraşi liste electorale, pentru aceiaşi candidaţi şi cu aceleaşi consilii şi birouri electorale.
    (3) În cazul desfăşurării votării repetate după cel de-al doilea tur de scrutin se aplică prevederile art. 109.
    (4) Concurenţii electorali vinovaţi de frauda care a influenţat rezultatele alegerilor în întregime se exclud din alegeri, iar consiliile electorale şi birourile secţiilor de votare care au comis asemenea fraude se înlocuiesc.
    Articolul 117. Alegerile noi
    (1) Alegeri noi au loc:
    a) dacă, după votarea repetată, alegerile au fost declarate nevalabile sau nule;
    b) dacă la alegeri au participat unul sau doi candidaţi şi niciunul nu a acumulat cel puţin 1/2 din numărul de voturi ale alegătorilor care au participat la alegeri.
     (2) Data alegerilor noi se stabileşte de către Parlament în termen de cel mult 30 de zile de la data  alegerilor precedente ordinare sau a votării repetate, în care nu a fost ales Preşedintele Republicii Moldova, cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor, în condiţiile prezentului cod.”
    25. La articolul 143 alineatul (1), după cuvîntul „legislative” se introduc cuvintele „ , privind demiterea Președintelui Republicii Moldova”.
    26. La articolul 145, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Referendumul republican nu poate avea loc, de asemenea, cu 60 de zile înainte şi cu 60 de zile după ziua desfăşurării alegerilor parlamentare, prezidențiale şi locale generale, precum şi în ziua altui referendum republican.”
    27. La articolul 146, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Referendumului republican pot fi supuse problemele privind:
    a) adoptarea Constituţiei Republicii Moldova şi revizuirea Constituţiei Republicii Moldova;
    b) aprobarea legilor constituţionale adoptate de Parlament pentru revizuirea dispoziţiilor privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi a celor privind neutralitatea permanentă a statului;
    c) demiterea Președintelui Republicii Moldova;
    d) alte probleme importante ale societăţii şi ale statului.”
    28. Articolul 149 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 149. Iniţierea referendumului privind demiterea
                             Preşedintelui Republicii Moldova
    (1) Referendumul privind demiterea Preşedintelui Republicii Moldova poate fi iniţiat în exclusivitate de Parlament.
    (2) După adoptarea hotărîrii privind demiterea din funcţie a Preşedintelui Republicii Moldova în condiţiile art. 89 alin. (1) şi (2) din Constituţie, Parlamentul, în termen de 5 zile, adoptă o hotărîre privind desfăşurarea referendumului cu privire la problema în cauză. Referendumul se desfăşoară în termenul prevăzut la art. 89 alin. (3) din Constituţie.
    (3) Desfăşurarea referendumului privind demiterea Preşedintelui Republicii Moldova este asigurată de Comisia Electorală Centrală.”
    29. La articolul 168, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Hotărîrea privind demiterea Președintelui Republicii Moldova se consideră adoptată prin referendum republican dacă pentru ea au votat un număr de alegători egal sau mai mare decît în cazul alegerii  Președintelui Republicii Moldova, dar nu mai puţin de jumătate din numărul alegătorilor care au participat la referendum.”
    30. Articolul 169 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 169. Anularea sau modificarea hotărîrii
                            adoptate prin referendum republican
    Anularea sau modificarea hotărîrii adoptate prin referendum republican se face, de asemenea, prin referendum republican sau utilizîndu-se procedurile prevăzute pentru revizuirea Constituţiei. Prevederile respective nu se răsfrîng asupra hotărîrii pentru demiterea Preşedintelui Republicii Moldova.”
    31. La articolul 189, textul „(locale, parlamentare)” se substituie cu textul  „(locale, parlamentare, prezidențiale)”.
     Art. II. – Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, cu toate modificările și completările ulterioare, se va republica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 147. Chişinău, 15 iulie 2016.