LPM118/2016
ID intern unic:  366055
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 118
din  02.06.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 05.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255     art Nr : 521
    MODIFICAT
    RMO306 din 16.09.16, MO306-313/16.09.16 pag.69


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. –  Legea  nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 6, art. 54), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În preambul:
    textul „stabileşte restricţii temporare la acest drept,” se exclude;
    se completează în final cu textul: „Restricţiile temporare la eliberarea actelor de ieşire şi de intrare sînt reglementate prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.”
    2. Capitolul  IV se abrogă.
    Art. II.  – Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4:
    alineatul (13) va avea următorul cuprins:
    „(13) Actele de identitate se eliberează în temeiul unei cereri depuse de către solicitant la autoritatea competentă în modul stabilit. În situații speciale se admite depunerea cererii de către alte persoane, și anume:
    a) în cazul minorilor, al persoanelor lipsite de capacitatea de exerciţiu sau cu capacitatea de exerciţiu limitată, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acestora, cu condiţia prezenţei obligatorii a persoanei reprezentate. În noţiunea de minor nu se încadrează persoanele care au dobîndit capacitatea de exerciţiu deplină pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani în condiţiile art. 20 alin. (2) şi (3) din Codul civil al Republicii Moldova;
    b) în cazul copiilor separaţi de părinţi, asupra cărora nu a fost instituită tutela ori curatela sau care sînt beneficiari ai serviciilor sociale de plasament (casă de copii de tip familial, casă comunitară, centru de plasament temporar, alte tipuri de instituţii rezidenţiale), cererea se depune de către autoritatea tutelară sau, respectiv, de către administraţia instituţiei în cauză;
    c) în cazul persoanelor imobilizate, al persoanelor aflate la tratament prin constrîngere, al persoanelor aflate în arest preventiv sau în detenţie, cererea poate fi depusă prin reprezentant;
    d) în situaţiile în care persoana este internată într-o instituţie medicală și se află în stare gravă (inconştientă, în comă), actul de identitate se eliberează la cererea persoanei care acţionează în interesul acesteia: membru de familie, rudă, iar în lipsa acestora, în urma demersului autorităţii administraţiei publice locale sau al instituţiei medicale în cauză;
    e) în cazul persoanelor cu tulburări psihice (boli mintale sau deficienţe mintale), aflate la întreţinere în instituţii psihoneurologice, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituţiei respective.
    [Art.II pct.1), lit.e) modificat prin RMO306 din 16.09.16, MO306-313/16.09.16 pag.69]
   
articolul se completează cu alineatele (14)–(19) cu următorul cuprins:
    (14) În cazul în care se solicită buletinul de identitate ce conţine mijloacele semnăturii electronice şi certificatele cheilor publice nu se admite depunerea cererii prin reprezentant.», iar ghilimele din fața alineatului (15) se omit.
    [Art.II pct.1) al.(11) modificat prin RMO306 din 16.09.16, MO306-313/16.09.16 pag.69]
     „(15) Cererea pentru eliberarea actului de identitate se respinge în cazul în care solicitantul a prezentat informaţii frauduloase sau documentele prezentate sînt insuficiente, conţin divergenţe, sînt nevalabile ori se constată că nu sînt autentice.
    (16) Cererea pentru eliberarea paşaportului sau a documentului de călătorie se respinge şi în cazurile în care solicitantului i se suspendă dreptul la libera circulaţie în străinătate, şi anume în cazul în care:
    a) solicitantul prezintă pericol pentru securitatea naţională;
    b) solicitantul execută o pedeapsă penală privativă de libertate în temeiul unei hotărîri a instanţei de judecată a Republicii Moldova;
    c) în cadrul unui proces de urmărire penală sau de judecare a cauzei penale pe teritoriul Republicii Moldova, solicitantul este anunţat în căutare de către organul abilitat sau are aplicată una din măsurile preventive conform Codului de procedură penală, după cum urmează:
    – obligarea de a nu părăsi localitatea;
    – obligarea de a nu părăsi ţara;
    – transmiterea sub supraveghere a militarului;
    – transmiterea sub supraveghere a minorului;
    – arestul la domiciliu;
    – arestul preventiv;
    – liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune, cu obligaţia de a nu părăsi localitatea;
    d) solicitantului i-au fost aplicate măsuri de constrîngere cu caracter medical, în condiţiile legii penale;
    e) solicitantul are interdicţie de a părăsi ţara în temeiul unei încheieri a instanţei de judecată, conform Codului de executare.
    (17) Pentru a pune în executare măsurile prevăzute la alin.(16), autorităţile care au dispus aplicarea lor au obligaţia de a le comunica autorităţii emitente a actelor de identitate.
    [Art.II pct.1) al.(17) modificat prin RMO306 din 16.09.16, MO306-313/16.09.16 pag.69]
    (18) Respingerea neîntemeiată a cererii pentru eliberarea actului de identitate poate fi contestată în modul stabilit de Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.
    (19) Termenul de examinare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate este de pînă la 30 de zile calendaristice, iar în cazul în care există motive întemeiate pentru o examinare suplimentară, autoritatea competentă îl prelungeşte cu cel mult o lună.”
    alineatul (4) se completează în final cu textul: „Buletinul de identitate care conţine mijloacele semnăturii electronice şi certificatele cheilor publice nu se înmînează prin reprezentant sau prin scrisoare recomandată.”
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
     „(5) Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul să deţină concomitent două paşapoarte valabile cu condiţia ca datele personale ale titularului, conținute în acestea, să fie identice. Această prevedere nu se aplică în cazul pașaportului diplomatic sau al pașaportului de serviciu.”
    2. Articolul 5:
    alineatul unic devine alineatul (1) şi se completează cu literele f) și g) cu următorul cuprins:
    „f) ce conţin numărul de identificare de stat al persoanei fizice şi ai căror titulari au renunţat la acest număr şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei;
    g) care au fost deteriorate, declarate pierdute sau furate.”
    articolul se completează cu alineatele (2) și (3) cu următorul cuprins:
    „(2) Persoanele nu pot deține concomitent mai multe acte de identitate valabile de același tip, cu excepția prevăzută la art. 4 alin. (5).
    (3) Actul de identitate sau menţiunile de pe fişa de însoţire la acesta sînt nule de drept în cazul în care actul a fost eliberat/mențiunile au fost aplicate în baza unui document ulterior anulat ori despre care s-a constatat că era nul, fals ori falsificat sau în baza unei informaţii frauduloase.
    Nulitatea actului de identitate sau a menţiunilor de pe fişa de însoţire la acesta se constată de către instanţa de judecată sau de către autoritatea emitentă din oficiu, sau ca urmare a sesizărilor persoanelor interesate.”
    3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 6.  Retragerea şi distrugerea actelor
                           de identitate
    (1) În cazul în care actele de identitate sînt false, falsificate sau sînt obţinute prin fraudă, precum şi în alte cazuri prevăzute expres de legislaţia în vigoare, actele respective sînt retrase de către autorităţile competente.
    (2) Actele de identitate ce urmează a fi schimbate, prezentate la depunerea cererii sau, după caz, la înmînarea documentului nou, sînt anulate şi restituite titularului conform procedurii stabilite de Guvern.
    (3) Actele de identitate nevalabile, retrase de către autorităţile competente şi cele predate de titulari sau de persoanele terţe, sînt distruse de către autoritatea emitentă în modul stabilit de Guvern.”
    4. La articolul 8, litera b) se abrogă.
    Art. III. – La articolul 36 alineatul (2) și la articolul 37 alineatul (2) din Legea nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53–54, art. 145), cu modificările ulterioare, textul „cînd este periclitată securitatea naţională sau ordinea publică a Republicii Moldova” se substituie cu textul „prevăzute expres de legislaţia în vigoare”.
    Art. IV. – Articolul 12 din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179–181, art. 610),  cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
     „(1) Străinului nu i se permite ieşirea din ţară ca urmare a suspendării dreptului la libera circulaţie în străinătate din următoarele motive:
    a) străinul execută o pedeapsă penală privativă de libertate în temeiul unei hotărîri a instanţei de judecată a Republicii Moldova;
    b) în cadrul unui proces de urmărire penală sau de judecare a cauzei penale pe teritoriul Republicii Moldova, străinul este anunţat în căutare de către organul abilitat sau i s-a aplicat una din următoarele măsuri preventive, conform Codului de procedură penală:
    – obligarea de a nu părăsi localitatea;
    – obligarea de a nu părăsi ţara;
    – transmiterea sub supraveghere a minorului;
    – arestul la domiciliu;
    – arestul preventiv;
    – liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune, cu obligaţia de a nu părăsi localitatea;
    c) străinului i-au fost aplicate măsuri de constrîngere cu caracter medical, în condiţiile legii penale;
    d) străinul are interdicţie de a părăsi ţara în temeiul unei încheieri a instanţei de judecată, conform Codului de executare.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În vederea punerii în executare a măsurilor prevăzute la alin. (1), autorităţile care au dispus aplicarea lor au obligaţia de a le comunica autorităţii competente pentru străini.”
    Art. V. – La articolul 22 alineatul (1) din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, litera v) se completează în final cu textul: „Interdicţia privind eliberarea documentelor de stare civilă, a actelor de identitate sau a permiselor de conducere se aplică exclusiv de către instanţa de judecată;”.
    Art. VI. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va pune în concordanță actele sale normative cu prezenta lege.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 118. Chișinău, 2 iunie 2016.