*LPC153/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  366125
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 153
din  01.07.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 19.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 215-216     art Nr : 475     Data intrarii in vigoare : 19.07.2016
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206–209, art. 681), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (2), cuvintele „în anexa la prezenta lege” se substituie cu textul „în anexa nr. 1”.
    2. Articolul 3:
    la noţiunea „activitate de comerţ”, cuvintele „aferente vînzării mărfurilor” se exclud;
    la noţiunea „comerciant”, cuvintele „autorizată să desfăşoare” se substituie cu cuvintele „care desfăşoară”;
    noţiunea „ghişeu unic” va avea următorul cuprins:
    „ghişeu unic” – procedură prin care autoritatea administrației publice locale verifică autenticitatea datelor indicate de comerciant în notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ şi/sau remite notificarea și actele depuse de acesta autorităţilor de specialitate pentru aprobare sau pentru obținerea actelor permisive emise de acestea în regim on-line, fără implicarea comerciantului;”
    după noţiunea „comerţ cu amănuntul” se introduc următoarele noţiuni:
    „comerţ cash and carry – formă de comerţ cu autoservire pe baza legitimaţiei de acces; activitate desfăşurată de comercianţii care vînd mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane juridice, către întreprinzători individuali, inclusiv gospodării ţărăneşti, deţinători de patentă, persoane care practică servicii profesionale conform legii şi către persoane fizice, înregistrate în baza de date a vînzătorului, în scop de revînzare şi/sau prelucrare, precum şi de utilizare a acestora ca produse consumabile, păstrînd regimul diferenţiat de preţ cu ridicata/cu amănuntul;
    comerţ ambulant – activitate de comercializare cu amănuntul realizată prin trecere dintr-un loc în altul, prin intermediul unităţilor mobile;”
    noţiunea „unitate comercială” se completează în final cu textul: „ . Unitatea comercială poate fi identificată prin adresă poştală individuală;”
    după noţiunea „unitate comercială” se introduc următoarele noţiuni:
    „unitate de alimentaţie publică – unitate comercială sau loc de vînzare unde se prestează servicii de pregătire, preparare, prezentare, comercializare şi servire a produselor alimentare, de deservire a ceremoniilor şi festivităţilor, precum şi se desfășoară activitate de agrement aferentă acestor servicii. Serviciile menţionate pot fi prestate în cadrul unităţii de alimentaţie publică sau în afara acesteia;
    loc de vînzare – suprafaţă de teren sau suprafaţă în cadrul unei încăperi unde are loc vînzarea bunurilor şi serviciilor prin intermediul:
    a) unităţilor mobile;
    b) construcţiilor şi elementelor de construcţie amplasate provizoriu în cadrul tîrgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive și al altor evenimente similare;
    c) perimetrului în cadrul căruia are loc comerţul ambulant fără unitate mobilă.
    Locul de vînzare nu poate fi identificat prin adresă poştală individuală;
    unităţi mobile – standuri mobile, tonete, tarabe, tejghele, cărucioare, aparate-automat pentru vînzări, autoremorci, rulote mobile, vehicule/automagazine special amenajate sau alte utilaje mobile pentru comerț;
    resursă informaţională în domeniul comerțului – resursă informaţională de stat, creată și administrată de Guvern, care conţine date privind unităţile comerciale şi locurile de vînzare şi permite interacţiunea autorităţilor administraţiei publice locale cu alte resurse informaţionale de stat şi autorităţi publice în privinţa relaţiilor ce ţin de comerţul interior;”
    noţiunile „comerţ combinat”, „serviciu de alimentaţie publică” şi „autorizaţie de funcţionare” se exclud.
    3. Articolul 4:
    litera a) se abrogă;
    la litera d), cuvintele „Sistemului informaţional al comerţului” se substituie cu cuvintele „resursei informaționale în domeniul comerțului”.
    4. Articolul 5:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Regulile de desfăşurare a activităţii de comerţ, inclusiv cele sanitare, sanitar-veterinare, privind siguranţa alimentelor şi de protecţie a drepturilor consumatorilor se aprobă de Guvern.”
    la alineatul (2), litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) monitorizează, prin intermediul  resursei informaționale în domeniul comerțului, activitatea de comerţ desfăşurată pe teritoriul localităţii respective;”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Organele de control elaborează, emit şi actualizează periodic (la modificarea legislaţiei în vigoare sau în vederea perfecţionării) ghiduri informative care să conţină, într-un limbaj accesibil, cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească comercianţii la desfăşurarea activităţii de comerţ. Organele de control asigură publicarea ghidurilor pe paginile web oficiale proprii şi accesul la ele al publicului larg.”
    5. Articolul 6:
    alineatul (1):
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) asigură implementarea principiului „ghișeului unic” la verificarea datelor indicate în notificările depuse de comercianţi;”
    litera f) se abrogă;
    la litera g) textul „precum şi amplasamentul acestora potrivit criteriilor de dezvoltare urbanistică a sectorului comercial din teritoriul respectiv” se substituie cu cuvintele „conform Nomenclatorului unităţilor comerciale aprobat de Guvern”;
    literele l)–n) vor avea următorul cuprins:
    „l) efectuează supravegherea în domeniul activităţii de comerţ în conformitate cu legislația;
    m) suspendă  activitatea unităţii comerciale şi înaintează instanţei de judecată cerere de încetare a activității unităţii comerciale;
    n) stabilesc, în cadrul regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, interdicţii şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ conform alin. (5);”
    articolul se completează cu alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:
    „(5) În cadrul regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, consiliul local are dreptul să stabilească interdicţii şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ în următoarele privinţe:
    a) interdicţia de a desfăşura activităţi de comerţ sau anumite forme ale activităţii de comerţ, inclusiv comerţul ambulant, în perimetrul anumitor zone sau străzi ori în intervalul anumitor zile sau ore;
    b) modul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în apropierea edificiilor autorităţilor publice, instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor medicale, locaşurilor de cult, monumentelor, lucrărilor de artă, edificiilor cu valoare arhitecturală, istorică sau arheologică, zonelor istorice, precum şi în locurile (destinaţiile) de interes turistic;
    c) distribuirea activităţilor de comerţ între zona centrală şi zonele periferice ale localităţii, precum şi între zonele aglomerate şi cele neaglomerate;
    d) raza în care este interzisă comercializarea producţiei alcoolice în preajma instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor medicale şi a locaşurilor de cult;
    e) cerinţe privind regimul de lucru (orarul de funcţionare) al comercianţilor în perimetrul anumitor zone sau străzi;
    f) interdicţia de a comercializa anumite produse sau servicii în perimetrul anumitor zone sau străzi;
    g) cerințe privind zonele de parcare de care trebuie să dispună comerciantul la desfășurarea anumitor forme de comercializare.
    (6) Cerințele stabilite la alin. (5) se aprobă prin decizia consiliului local.”
    6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 7. Formele de desfășurare a comerțului
    (1) Formele principale ale comerțului sînt:
    a) comerțul cu ridicata;
    b) comerțul cu amănuntul;
    c) comerțul cash and carry;
    d) serviciile comerciale, inclusiv alimentația publică.
    (2) Nomenclatorul unităților comerciale se aprobă de Guvern.”
    7. Articolul 8:
    la alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „La desfăşurarea comerţului cu ridicata, comercianţii sînt obligaţi să respecte următoarele cerinţe:”
    alineatul (3) se abrogă;
    la alineatele (4) și (5), cuvîntul „combinat” se substituie cu cuvintele „cash and carry”.
    8. Articolul 9:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Comerţul cu amănuntul se desfăşoară prin intermediul unităţilor comerciale staţionare (magazine), staţionare provizorii (pavilioane, gherete (chioşcuri)), unităţilor mobile sau prin alte modalităţi prevăzute de legislaţie.”
    alineatul (3) se abrogă.
    9. Articolul 10:
    la alineatul (2):
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „La prestarea serviciilor comerciale, comercianţii sînt obligaţi să respecte următoarele cerinţe:”
    la litera a), cuvintele „profesioniste ce urmează” se substituie cu cuvîntul „capabile”;
    alineatul (3) se abrogă.
    10. La articolul 11 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) autorizarea sanitar-veterinară a activităţii de comerţ în conformitate cu prezenta lege;”.
    11. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Pieţele se creează în baza deciziei consiliului local. Administratorii pieței de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale aprobă regulamentul pieţei elaborat în conformitate cu regulamentul-tip aprobat de Guvern.”
    12. Articolul 13:
    la alineatul (1), textul „autorizate în condiţiile legii, care au drept obiect de activitate comercializarea de produse şi/sau servicii” se substituie cu cuvintele „în conformitate cu cerinţele prezentei legi”;
    alineatele (2) şi (3) se abrogă;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Comerciantul care desfăşoară activităţile stabilite în anexele nr. 3 şi nr. 4 este obligat să angajeze persoane care corespund cerinţelor de pregătire profesională şi de sănătate conform art. 214.”
    la alineatul (6):
    litera a) se completează în final cu cuvintele „conform alin. (4)”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) să notifice autoritatea administraţiei publice locale conform prezentei legi;”
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Activităţile de jocuri de noroc pot fi desfășurate doar după obținerea licenței emise de Camera de Licențiere și a autorizației emise de autoritatea administrației publice locale în condițiile Legii nr. 285-XIV din 18 februarie 1999
cu privire la jocurile de noroc.”
    13. Articolele 14–17 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 14. Notificarea privind iniţierea activităţii
                           de comerţ
    (1) În cazul activităţilor de comerţ, altele decît cele stabilite în anexele nr. 3 şi nr. 4, comerciantul are dreptul să desfăşoare activitatea de comerţ concomitent cu depunerea notificării privind iniţierea activităţii de comerţ.
    (2) În cazul activităţilor prevăzute în anexele nr. 3 şi nr. 4, precum şi în cazul comerţului ambulant, comerciantul este obligat să depună notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ cu cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la iniţierea activităţii.
    (3) Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ va corespunde modelului stabilit la anexa nr. 2 şi va conţine următoarele date:
    a) denumirea/numele, sediul/domiciliul, IDNO/IDNP şi datele de contact ale comerciantului;
    b) denumirea şi codul activităţii de comerţ conform CAEM Rev. 2, cu menţiunea privind comercializarea producţiei alcoolice, berii şi/sau a articolelor din tutun;
    c) denumirea şi adresa unităţii comerciale sau a locului de vînzare;
    d) tipul unităţii comerciale conform Nomenclatorului unităţilor comerciale aprobat de Guvern;
    e) suprafaţa comercială (m2);
    f) capacitatea unităţii comerciale (numărul de locuri/persoane) – în cazul unităţii de alimentaţie publică;
    g)  tipul şi suprafaţa comercială (lungimea, lăţimea, înălţimea) a unităţii mobile – în cazul desfăşurării activităţii de comerţ prin intermediul unităţii mobile;
    h) declaraţia pe proprie răspundere a comerciantului privind respectarea legislaţiei.
    (4) La notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ se anexează, în anumite cazuri, următoarele acte:
    a) actul care confirmă împuternicirile reprezentantului – în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant;
    b) copia de pe regulamentul pieţei, adoptat de comerciant, şi copia de pe decizia consiliului local de creare a pieţei – în cazul pieţelor.
    (5) În cazul unităţilor de comerţ amplasate nemijlocit pe terenuri proprietate publică, suplimentar actelor stabilite la alin. (4), la notificare se anexează copia de pe actul care confirmă dreptul de proprietate sau folosinţă a terenului pe care este amplasată unitatea comercială (decizia privind atribuirea terenului pentru construcţia şi amenajarea pieţei, titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, contractul de arendă/comodat sau, după caz, un alt act).
    (6) În termen de 15 zile de la data notificării, comerciantul este obligat să achite autorităţii administraţiei publice locale o plată de notificare în mărime de 100 de lei.
    Articolul 15. Cerinţe față de notificarea privind
                          inițierea activităţii de comerţ
    (1) Datele incluse de comerciant în notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ trebuie să corespundă interdicțiilor și cerinţelor stabilite de prezenta lege şi de regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de consiliul local, conform art. 6 alin. (5).
    (2) Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ se depune de comerciant în mod separat pentru fiecare unitate comercială şi/sau loc de vînzare.
    (3) Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ se depune de comerciant la autoritatea administraţiei publice locale fizic sau on-line prin intermediul resursei informaționale în domeniul comerțului.
    (4) Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ se depune la autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi, la autoritatea administrației publice a municipiilor Chişinău şi Bălţi sau a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv.
    (5) Notificările şi copiile actelor anexate, depuse de comerciant, se păstrează în arhiva autorităţii administraţiei publice locale.
    Articolul 16. Recepţionarea notificării
    (1) În momentul recepţionării fizice a notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, autoritatea administraţiei publice locale este obligată:
    a) să introducă datele din notificare în resursa informațională în domeniul comerțului;
    b) să elibereze comerciantului o înştiinţare de recepţionare în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date:
    – data şi ora de recepţionare a notificării;
    – numărul de ordine al notificării, acordat de autoritatea administraţiei publice locale;
    – numele și prenumele, funcţia şi datele de contact ale persoanei responsabile din autoritatea administraţiei publice locale care a recepţionat notificarea.
    (2) În momentul recepţionării notificării privind iniţierea activităţii de comerţ în mod on-line, sursa informațională în domeniul comerțului emite la adresa comerciantului o înştiinţare de recepţionare, ce va conţine datele stabilite de alin. (1) lit. b).
    (3) Autoritatea administraţiei publice locale refuză recepţionarea notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, în momentul depunerii acesteia (în cazul depunerii fizice a notificării) sau în termen de cel mult 3 zile de la depunerea notificării (în cazul depunerii on-line a notificării), doar în următoarele cazuri:
    a) notificarea nu conţine datele stabilite la art. 14 alin. (3);
    b) la notificare nu sînt anexate actele stabilite, după caz, la art. 14 alin. (4) şi/sau (5);
    c) notificarea nu este semnată de persoana care deţine împuternicirile necesare.
    (4) În cazul refuzului de recepţionare a notificării conform alin.(3), autoritatea administraţiei publice locale este obligată să elibereze comerciantului o înştiinţare privind refuzul de recepţionare a notificării, în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date:
    a) motivele refuzului de recepţionare a notificării;
    b) numele și prenumele, funcţia şi datele de contact ale persoanei responsabile din autoritatea administraţiei publice locale care a refuzat recepţionarea notificării.
    Articolul 17. Verificarea corectitudinii datelor
                          şi respectării cerinţelor de desfăşurare
                          a activităţilor de comerţ
    (1) Autoritatea administraţiei publice locale verifică datele indicate în notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data recepţionării notificării.
    (2) Datele din notificare şi actele depuse de comerciant se examinează potrivit principiului „ghişeului unic” în următoarele privinţe:
    a) corectitudinea datelor privind denumirea/numele, sediul/domiciliul, administratorul comerciantului şi IDNO/IDNP-ul se verifică prin accesarea datelor din Registrul de stat al unităţilor de drept  şi, după caz, din Registrul de stat al populaţiei sau din alte registre de stat – în caz de necesitate;
    b) corectitudinea datelor privind adresa unităţii comerciale sau locului de vînzare se verifică prin accesarea datelor din resursele informaţionale deţinute de Întreprinderea de Stat „Cadastru” – în caz de necesitate;
    c) respectarea cerinţelor în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi construcţiilor prin accesarea datelor şi interacţiunea cu subdiviziunile responsabile ale autorităţii administraţiei publice locale – în toate cazurile.
    (3) Verificarea cerinţelor privind respectarea legislaţiei în domeniul siguranţei alimentelor se efectuează în cazul în care comerciantul desfăşoară activităţi prevăzute în anexa nr. 3, conform art. 171.
    (4) Verificarea cerinţelor privind respectarea legislaţiei în domeniul sanitar se efectuează în cazul în care comerciantul desfăşoară activităţi prevăzute în anexa nr. 4, conform art. 172.”
    14. Capitolul IV se completează cu articolele 171–179 cu următorul cuprins:
    „Articolul 171. Respectarea legislaţiei în domeniul
                             siguranţei alimentelor la desfăşurarea
                             activităţii de comerţ
    (1) În cazul în care comerciantul desfăşoară activităţile stabilite în anexa nr. 3, notificarea depusă de comerciant se remite, la data recepţionării ei, către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, potrivit principiului „ghişeului unic”, prin intermediul resursei informaționale în domeniul comerțului.
    (2) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor efectuează autorizarea sanitar-veterinară sau înregistrarea unităţii comerciale în conformitate cu legislaţia în domeniul siguranței alimentelor.
    (3) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, introduce în resursa informațională în domeniul comerțului, după caz, informaţia privind autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare sau refuzul de eliberare a acesteia ori informaţia privind înregistrarea unităţii comerciale, în privinţa comercianţilor care au depus notificări de inițiere a activității de comerț.
    Articolul 172. Respectarea legislaţiei în domeniul
                           sanitar la desfăşurarea activităţii
                           de comerţ
    (1) În cazul în care comerciantul desfăşoară activităţi stabilite în anexa nr. 4, notificarea depusă de comerciant se remite, la data recepţionării ei, către Centrul Naţional de Sănătate Publică sau către centrele teritoriale de sănătate publică, conform competenţei teritoriale a acestora, potrivit principiului „ghişeului unic”, prin intermediul resursei informaționale în domeniul comerțului.
    (2)  Centrul Naţional de Sănătate Publică sau, după caz, centrele teritoriale de sănătate publică emit autorizaţia sanitară de funcţionare în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
    (3) Nu este necesară emiterea unei noi autorizaţii sanitare de funcţionare, conform alin. (2), în cazul în care unitatea respectivă dispune de autorizaţia sanitară, emisă, pînă la depunerea notificării, de Centrul Naţional de Sănătate Publică sau, după caz, de centrele teritoriale de sănătate publică.
    (4) Centrul Naţional de Sănătate Publică sau, după caz, centrele teritoriale de sănătate publică, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, introduc în resursa informațională în domeniul comerțului informaţii privind autorizaţia sanitară de funcţionare sau refuzul de eliberare a acesteia în privinţa comercianţilor care au depus notificări de iniţiere a activităţii de comerţ.
    Articolul 173. Durata desfăşurării activităţii
                          de comerţ
    (1) Cu excepţia activităţilor prevăzute în anexele nr. 3 şi nr. 4, comercianţii desfăşoară activităţi de comerţ din momentul de depunere a notificării pentru unităţile comerciale şi pînă la suspendarea sau încetarea activităţii de comerţ, efectuată în temeiul:
    a) cererii autorităţilor competente prin decizia instanței de judecată;
    b) notificării de încetare a activităţii de comerţ conform art. 175.
    (2) Activităţile de comerţ prevăzute în anexele nr. 3 şi nr. 4 şi cele desfăşurate prin intermediul unităţilor mobile pot fi iniţiate după expirarea a 15 zile lucrătoare din momentul de depunere a notificării pentru unităţile comerciale şi durează pînă la încetarea activităţii de comerţ conform alin. (1) lit. a) sau b).
    (3) Activităţile de comerţ în cadrul tîrgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive şi al altor evenimente similare pot fi desfăşurate doar pe durata acestor evenimente, stabilite conform regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă ori aprobate prin decizia consiliului local sau prin dispoziția primarului.
    Articolul 174. Suspendarea (limitarea) activității
                    de comerț
    (1) Activitatea de comerț se suspendă (se limitează) de către organele abilitate cu funcții de control, prin aplicarea măsurilor restrictive prevăzute de legislație, pentru încălcările constatate în cadrul controlului de stat efectuat conform prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    (2) Activitatea de comerț se suspendă (se limitează) prin suspendarea unui act permisiv/licență de către autoritatea abilitată, în condițiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.
    Articolul 175. Încetarea activităţii de comerţ
                           în temeiul notificării comerciantului
    (1) Activitatea de comerţ încetează la cererea comerciantului, începînd cu data de depunere a notificării de încetare de către comerciant.
    (2)  De la data de depunere a notificării privind încetarea activităţii de comerţ, comerciantul:
    a) nu are dreptul să desfăşoare activităţi de comerţ în cadrul unităţii comerciale în cauză;
    b) nu va achita taxa stabilită la art. 177 alin. (2) pentru unitatea comercială în cauză.
    Articolul 176. Modificarea datelor
    (1) În cazul necesității de schimbare a datelor indicate în notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ, comerciantul depune la autoritatea administraţiei publice locale, în termen de cel puțin 30 de zile calendaristice pînă la data de modificare, notificarea de modificare a datelor.
    (2) Comerciantul va anexa la notificarea de modificare a datelor, după caz, actele necesare conform art. 14 alin. (4) şi (5).
    (3) Autoritatea administrației publice locale are dreptul să modifice datele privind unitatea comercială din resursa informațională în domeniul comerțului în cazul în care constată că datele indicate de comerciant în notificare sînt eronate.
    Articolul 177. Taxe
    (1) Pentru fiecare unitate comercială în cadrul căreia se desfăşoară activitate de comerţ, comercianţii achită taxă pentru unităţile comerciale şi pentru prestări de servicii în conformitate cu legislaţia fiscală.
    (2) Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau pentru prestări de servicii se achită de comerciant în modul stabilit de legislaţia fiscală, pe durata desfăşurării activităţii de comerţ conform art. 173.
    Articolul 178. Activitatea micilor comercianţi
    (1) Micii comercianţi desfășoară activitate de comerţ fără înregistrare de stat, fără deţinerea patentei de întreprinzător și fără depunerea notificării privind inițierea activității de comerț.
    (2) Micii comercianţi au dreptul să comercializeze doar produse nealimentare sau agricole ce le aparţin cu drept de proprietate.
    (3) Micii comercianţi sînt obligați să desfășoare activitatea de comerț doar în piețe sau în locuri special amenajate, stabilite de autoritatea administrației publice.
    (4) Micii comercianţi desfășoară activitatea de comerț fără achitarea taxei pentru unităţile comerciale şi pentru prestări de servicii.
    Articolul 179. Resursa informațională în domeniul
                            comerțului
    (1) Evidenţa şi monitorizarea unităţilor comerciale şi a locurilor de vînzare, precum şi a datelor aferente acestora, se efectuează prin intermediul resursei informaționale în domeniul comerțului, instituită şi administrată de Guvern.
    (2) Guvernul asigură şi oferă suportul necesar pentru conectarea autorităţilor administraţiei publice locale la resursa informațională în domeniul comerțului, precum şi pentru interacţiunea acestuia cu alte resurse informaţionale de stat şi cu alte autorităţi publice.
    (3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură introducerea şi actualizarea datelor privind unităţile comerciale şi locurile de vînzare, inclusiv a datelor din notificările şi din actele anexate, depuse de comerciant la autoritatea administraţiei publice locale, şi a deciziilor de suspendare sau încetare a activităţii de comerţ, emise de autorităţile competente, în termen de cel mult 3 zile de la data de recepţionare a acestora.
    (4) Accesul la informaţiile privind unităţile comerciale şi locurile de vînzare din resursa informațională în domeniul comerțului este garantat tuturor persoanelor cu titlu oneros.”
    15. La articolul 20, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Produsele și serviciile se comercializează pe teritoriul Republicii Moldova la prețuri libere de vînzare, cu excepția prețurilor/tarifelor reglementate de către stat. Prețul la comercializarea produselor/serviciilor social importante de primă necesitate, a căror listă reflectă coșul alimentar al minimului de existență, se aprobă de către Guvern și se reglementează prin limitarea rentabilității la producere și/sau a adaosului comercial la vînzarea  acestora.”
    16. Articolul 21:
    la alineatul (3), cuvintele „de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale” se substituie cu cuvintele „în conformitate cu regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de consiliul local”;
    articolul se completează cu alineatele (4)–(6) cu următorul cuprins:
    „(4) Comercianţii sînt obligaţi să asigure colectarea, depozitarea şi transportarea deşeurilor rezultate din activitatea de comerţ în conformitate cu legislaţia privind gestionarea deşeurilor. Colectarea şi transportarea deşeurilor se efectuează:
    a) de către comerciant în cazul în care acesta deţine autorizaţie privind gestionarea deşeurilor; şi/sau
    b) de către persoane juridice care deţin autorizaţie privind gestionarea deşeurilor şi care au încheiat contract cu comerciantul.
    (5) Comercianţii sînt obligaţi să respecte interdicţiile şi cerinţele privind desfăşurarea activităţii de comerţ, stabilite în regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, inclusiv în cazul în care interdicţiile şi cerinţele în cauză au fost stabilite ulterior depunerii notificării privind inițierea activității de comerț.
    (6) La desfășurarea activității de comerț, comercianții sînt responsabili de respectarea legislației sanitare, sanitar-veterinare, de prevenirea și stingerea incendiilor, de protecția mediului, precum și de respectarea legislației specifice domeniului de activitate.”
    17. Articolul 211 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Se interzice comerciantului să returneze furnizorului  produsele agroalimentare uşor perisabile care au fost achiziţionate cu respectarea cerinţelor cantitative şi calitative, conform contractelor de livrare a produselor. Comerciantul este obligat să lichideze (să distrugă) produsele alimentare a căror valabilitate a expirat.”
    18. Capitolul V se completează cu articolele 212–216 cu următorul cuprins:
    „Articolul 212. Regimul de lucru
    Comerciantul este obligat să desfăşoare activităţi de comerţ conform cerinţelor privind regimul de lucru (orarul de funcţionare), stabilite de autoritatea administraţiei publice locale în regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă.
    Articolul 213. Comerţul ambulant
    (1) Comercianţii nu au dreptul să desfăşoare comerţ ambulant în următoarele cazuri:
    a) desfăşurarea activităţii de comerţ ambulant este interzisă pe strada sau în perimetrul străzii respective în conformitate cu regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă;
    b) desfăşurarea activităţii de comerţ ambulant limitează utilizarea terenului de uz public conform destinaţiei acestuia;
    c) vînzarea produsului respectiv în cadrul comerţului ambulant este interzisă de legislaţie.
    (2) Pentru desfăşurarea comerţului prin aparate automat pentru vînzări (echipament de autoservire), comerciantul depune notificare pentru fiecare aparat comercial în cazul în care acestea sînt amplasate în locuri diferite. Comerciantul depune o singură notificare pentru aparatele comerciale amplasate alăturat sau în aceeaşi încăpere, cu indicarea numărului de aparate.
    (3) În cazul desfășurării activității de comerț în spații publice, prin intermediul unității mobile, autoritatea administrației publice locale va elabora și va emite comerciantului, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data de depunere a notificării de către comerciant, schema de amplasare a unității mobile utilizate de comerciant.
    (4) În cazul amplasării unității mobile în spații publice, comerciantul este obligat să o plaseze în modul stabilit în schema de amplasare eliberată de autoritatea administrației publice locale.
    Articolul 214. Cerinţe de pregătire profesională
                           şi sănătate
    (1) Persoanele implicate nemijlocit în activităţi de preparare, prelucrare, comercializare şi/sau păstrare a produselor alimentare şi/sau băuturilor pentru consum în cadrul unităţilor comerciale sînt obligate să aibă pregătire profesională în domeniul comerţului, alimentaţiei publice şi igienei.
    (2) Persoanele implicate nemijlocit în activităţi de întreţinere corporală, coafură şi în alte activităţi de înfrumuseţare sînt obligate să aibă pregătire profesională în activităţi de întreţinere corporală şi în domeniul igienei.
    (3) Se consideră că persoanele menţionate la alin. (1) şi (2) au pregătirea profesională necesară în cazul în care corespund cel puţin uneia din următoarele condiţii:
    a) au absolvit instituţii de învăţămînt superior sau profesional tehnic, după caz, în domeniul comerţului, alimentaţiei publice, activităţilor de întreţinere corporală, coafură şi în alte activităţi de înfrumuseţare sau în domeniul igienei;
    b) au absolvit cursuri de instruire specializată, după caz, în domeniul alimentaţiei publice, activităţilor de întreţinere corporală, coafură şi în alte activităţi de înfrumuseţare sau în domeniul igienei, desfăşurate de entităţile specificate la art. 13 alin. (5).
    (4) În cadrul unităţilor comerciale ce desfăşoară activităţi stabilite în anexele nr. 3 şi nr. 4 vor fi angajate doar persoane ce dispun de certificat medical privind starea sănătăţii, eliberat de instituţiile medico-sanitare publice sau private.
    (5) Persoanele angajate în unităţile comerciale ce desfăşoară activităţi stabilite în anexele nr. 3 şi nr. 4 vor fi supuse examenului medical privind starea sănătăţii de către instituţiile medico-sanitare publice sau private conform periodicităţii stabilite prin hotărîre de Guvern.
    (6) Se interzice organelor de control sau altor autorităţi publice centrale sau locale să aprobe acte normative privind obligarea comercianţilor de a frecventa cursuri de instruire sau de pregătire şi perfecţionare profesională.
    Articolul 215. Activitatea de comerţ în cadrul
                            tîrgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor
                            culturale, turistice, sportive şi al altor
                           evenimente similare
    (1) Activitatea de comerţ ambulant în cadrul tîrgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive şi al altor evenimente similare se desfăşoară de comerciant în temeiul notificării de iniţiere a activităţii de comerţ și în condițiile stabilite de dispoziția primarului.
    (2) Prin dispoziţia primarului, autoritatea administraţiei publice locale are dreptul să stabilească cerințe privind desfăşurarea activităţilor de comerţ în cadrul tîrgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale turistice, sportive şi al altor evenimente similare, inclusiv să permită desfășurarea acestora fără depunerea notificării.
    Articolul 216. Protecţia populaţiei împotriva
                           zgomotului şi a vibraţiei la desfăşurarea
                           activităţii de comerţ
    (1) Comercianţii sînt obligaţi să respecte normativele admise de emitere a zgomotului şi a vibraţiei, aprobate de Guvern.
    (2) Se interzice amplasarea unităţilor comerciale care utilizează deservirea muzicală (discobaruri, săli de festivităţi şi alte unităţi similare) în blocuri locative, instituţii de învăţămînt, instituţii medicale sau în locaşuri de cult.
    (3) Unităţile comerciale care utilizează deservirea muzicală (discobaruri, săli de festivităţi şi alte unităţi similare) sînt obligate să aplice măsurile necesare de izolaţie fonică în vederea respectării normativelor  admise de emitere a zgomotului şi a vibraţiei pentru a nu crea disconfort locatarilor din zona sau localitatea în care sînt amplasate.
    (4) Măsurarea nivelului de zgomot şi al vibraţiei este efectuată, la cererea persoanei fizice sau juridice interesate, de către:
    a) Centrul Naţional de Sănătate Publică şi centrele teritoriale de sănătate publică;
    b) subdiviziunile abilitate ale autorităţii administraţiei publice locale;
    c) laboratoarele şi instituţiile acreditate în conformitate cu legislaţia;
    d) executorul judecătoresc, conform art. 25 din Codul de executare.
    19. Capitolul VI se abrogă.
    20. Anexa la lege devine anexa nr. 1 şi va avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    21. Legea se completează cu anexele nr. 2– nr. 4 cu următorul cuprins:

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    Art. II. – Legea nr. 835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 1–2, art. 2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 52, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) autorizaţie de construire, autorizaţie de desfiinţare, certificat de urbanism pentru proiectare şi certificat de urbanism informativ, eliberate în cazurile şi în modul stabilit de Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;”.
    2. Articolul 53 se abrogă.
    3. La articolul 69 alineatul (2) litera b), cuvintul „funcţionare” se substituie cu cuvîntul „construire”.
    Art. III. – Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 72–73, art. 485), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (7) litera b),  cuvintele „autoritatea administrației publice locale” se substituie cu textul „regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de consiliul local”.
    2. La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) În cazul în care, conform Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior, pentru desfăşurarea genurilor de activitate indicate în anexa la prezenta lege este necesară notificarea  autorităţii administraţiei publice locale, desfășurarea activităților respective se va efectua după depunerea unei astfel de notificări.”
    3. În anexa la lege poziția 1.1 coloana întîi, cuvintele „autorizate de autoritatea administrației publice locale” se substituie cu textul „stabilite în regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de consiliul local”.
    Art. IV. – Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98–99, art. 293), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (2), litera c) se abrogă.
    2. La articolul 29 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) care au notificat autoritatea administraţiei publice locale conform Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior;”.
    3. La articolul 33 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:
    „i) producția se comercializează în locuri ce nu au fost notificate autorităţii administraţiei publice locale conform Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior;”.
    Art. V. – Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 176–181, art. 513), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 25 alineatul (13), cuvintele „autorizaţia de funcţionare,” se exclud.
    2. Articolul 27 alineatul (3):
    la litera p), cuvintele „şi/sau autorităţile administraţiei publice locale” şi „ , autorizaţiei de amplasare şi funcţionare ori a certificatului de clasificare” se exclud;
    alineatul se completează cu litera p1) cu următorul cuprins:
    „p1) suspendă activitatea unităţii comerciale în cazul în care agentul economic comercializează produse falsificate (contrafăcute) şi/sau periculoase sau înaintează instanţei de judecată cererea de încetare a activităţii unităţii comerciale;”.
    3. Articolul 29:
    la litera a) liniuța a treia, cuvintele „şi licenţe” se exclud;
    litera d) se abrogă.
    Art. VI. – La articolul 181 alineatul (1) din Legea nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14–17, art. 40), cu modificările ulterioare, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) confirmarea notificării privind iniţierea activităţii de comerţ depuse la autoritatea administraţiei publice locale pe al cărei teritoriu se va desfăşura  activitatea turistică;”.
    Art. VII. – Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 14 alineatul (2):
    la litera q), după cuvintele „inclusiv aprobă” se  introduc cuvintele „cerinţe privind”;
    alineatul se completează cu litera q1) cu următorul cuprins:
    „q1) aprobă regulamentul de desfășurare a activităților de comerț în localitatea respectivă;”.
    2. Articolul 29 alineatul (1):
    la litera k), cuvintele „şi licenţele” se exclud;
    alineatul se completează cu litera m1) cu următorul cuprins:
    „m1) desemnează agentul constatator în condițiile Codului contravențional;”.
    Art. VIII. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 81, în denumirea şi în dispoziția articolului, după cuvîntul „alimentar” se introduc cuvintele „sau în întreprinderile care desfăşoară activităţi de întreţinere corporală”.
    2. Articolul 273:
    se completează cu punctul 51) cu următorul conținut:
    „51) solicitarea/încasarea de la furnizor a plăţilor pentru serviciile care nu sînt incluse în costul de achiziţie al produselor (taxe de raft, costuri pentru extinderea reţelei de distribuţie/amenajare a suprafeţei de vînzare, costuri pentru publicitate şi pentru promovarea produselor)
    se sancționează, comerciantul, cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale în cazul persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unități convenționale în cazul persoanei juridice;”
dispoziția punctului 9) va avea următorul cuprins:
    „desfășurarea activităţii de comerţ fără notificarea autorităţii administraţiei publice locale”;
    articolul se completează cu punctele 14)–16) cu următorul cuprins:
    „14) depăşirea normativelor admise de emitere a zgomotului şi a vibraţiei
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    15) desfăşurarea activităţii de comerţ în locuri sau în zone în cadrul cărora, conform legislaţiei şi/sau regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de consiliul local, aceasta este interzisă
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    16) necorespunderea unității comerciale cu datele indicate în notificarea depusă privind  inițierea  activității de comerț
    se sancţionează cu amendă  de la 100 la 200 de unităţi convenţionale.”
    3. La articolul 402 alineatul (1), textul „art. 273 alin. (5)” se substituie cu textul „art. 273 pct. 5) și 51)”.
    4. La articolul 406 alineatul (1), după cifrele „268–271” se introduce textul „273 pct. 14), art.”.
    5. La articolul 408 alineatul (1), textul „273 pct. 1)–4), 6)–13)” se substituie cu textul „273 pct. 1)–4), 6)–8), 10), 12), 13)”.
    6. Codul se completează cu articolul 4239 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4239. Administrația publică locală
    (1) Contravențiile prevăzute la art. 273 pct. 9), 11), 15) și 16) se constată de serviciile administrației publice locale.
    (2) Au dreptul să constate contravenții și să încheie procese-verbale reprezentanții autorității administrației publice locale în limitele competenței sau agentul constatator desemnat de către primar.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenții se remit spre examinare comisiilor administrative.”
    Art. IX. – Articolul 21 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Unităţile comerciale obţin autorizaţie sanitară de funcţionare în cazul în care desfăşoară activităţi stabilite în anexa nr. 4 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior.”
    Art. X. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederilor privind resursa informaţională în domeniul comerțului, care se aplică odată cu crearea acesteia.
    (2) În termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) Guvernul:
    – va aproba acte normative în vederea implementării prevederilor prezentei legi;
    – va prezenta propuneri privind aducerea legislaţiei contravenţionale şi penale în concordanță cu prevederile prezentei legi şi privind asigurarea proporţionalităţii dintre interesele publice (păstrarea tezaurului şi patrimoniului public, siguranţa, sănătatea şi drepturile cetăţenilor) şi cele private (proprietatea privată, concurenţa liberă şi loială);
    – va asigura crearea, funcţionarea şi întreţinerea resursei informaționale în  domeniul comerțului, inclusiv prin alocarea surselor necesare pe segmentul autorităţilor administraţiei publice locale;
    b) organele cu funcţii de control:
    – vor aduce actele lor normative în concordanţă cu Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior;
    – vor elabora, conform competenţei,  şi vor plasa pe paginile web oficiale proprii ghiduri informative prevăzute la art. 5 alin. (4) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior;
    c) autorităţile administraţiei publice locale:
    – vor aduce actele lor normative în concordanţă cu Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior;
    – vor stabili, în cadrul regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, interdicţii şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ, conform art. 6 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior, şi vor plasa pe paginile web oficiale proprii informaţia respectivă.
    (3) Pînă la punerea în funcțiune a resursei informaționale în domeniul comerțului, comercianţii sînt obligaţi să anexeze la notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ:
    a) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali ori, după caz, copia de pe patenta de întreprinzător – în toate cazurile;
    b) autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare – în cazul în care desfăşoară activităţile stabilite în anexa nr. 3 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior;
    c) autorizaţia sanitară de funcţionare – în cazul în care desfăşoară activităţile stabilite în anexa nr. 4 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior.
Pînă la punerea în funcţiune a resursei informaționale în domeniul comerțului, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura evidența comercianților care au depus notificare privind iniţierea activităţii de comerţ.
    (4) Autorităţile administraţiei publice centrale competente şi instituţiile subordonate acestora vor asigura accesul gratuit al resursei informaționale în domeniul comerțului la Registrul de stat al populaţiei, Registrul de stat al unităţilor de drept, la sistemul informaţional automatizat „Cadastrul bunurilor imobile” şi la alte sisteme şi resurse informaţionale, administrate de autorităţile administraţiei publice  centrale şi/sau de instituţiile subordonate acestora.
    (5) Autorităţile administraţiei publice trebuie să aibă acces la resursa informațională în domeniul comerțului după cum urmează:
    a) Centrul Naţional de Sănătate Publică/centrele teritoriale de sănătate publică şi Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor – în termen de 9 luni de la data publicării prezentei legi;
    b) autoritățile administrației publice ale municipiilor şi oraşelor – în termen de 12 luni de la data publicării  prezentei legi;
    c) autoritățile administrației publice ale comunelor și satelor – în termen de 18 luni de la data publicării prezentei legi.
    (6) Autorizaţiile de funcţionare emise pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi îşi păstrează valabilitatea pînă la expirarea termenului indicat în autorizaţiile în cauză.
    Art. XI. – Guvernul va asigura republicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior, cu modificările operate.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                    Andrian CANDU

    Nr. 153. Chişinău, 1 iulie 2016.