*HGO88/2014 Versiunea originala
ID intern unic:  366156
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 88
din  06.02.2014
cu privire la punerea în aplicare a plăcilor cu număr de
înmatriculare pentru vehiculele destinate transportului
public de călători
Publicat : 14.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 35-41     art Nr : 105
    În temeiul Legii nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 103-106, art. 443), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se pun în aplicare, de la 1 martie 2014, plăcile cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă pentru vehiculele destinate transportului public de călători.
    2. Plăcile cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă:
    1) sînt eliberate agenţilor transportatori care deţin licenţă pentru genul de activitate „Transport auto de călători în folos public”;
    2) sînt eliberate pentru vehiculele destinate transportului public regulat de călători la prezentarea adiţională a permisului de activitate pe rută şi a scrisorii de confirmare privind antrenarea vehiculului în deservirea rutei regulate, eliberate agentului transportator de către Instituţia publică „Agenţia Naţională Transport Auto”;
    3) pot fi utilizate doar cu condiţia deţinerii licenţei valabile pentru genul de activitate în domeniu şi a permisului de activitate pe rută valabil, în cazul transportului public regulat de călători;
    4) vor fi predate în mod obligatoriu Î.S. „CRIS „Registru” de către agenţii transportatori în termen de 10 zile de la retragerea licenţei pentru genul de activitate „Transport auto de călători în folos public”.
    3. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor:
    1) va asigura, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, confecţionarea şi eliberarea plăcilor cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă pentru vehiculele destinate transportului public de călători;
    2) în termen de 2 luni, va revizui standardul SM 122:2002 „Plăci de înmatriculare pentru autovehicule şi remorci. Condiţii tehnice generale” şi va prezenta standardul modificat spre aprobare Institutului Naţional de Standardizare;
    3) va asigura depozitarea gratuită la Î.S. „CRIS „Registru” a plăcilor cu număr de înmatriculare cu fond de culoare albă, predate de către posesorii unităţilor de transport, în baza actului de predare-primire.
    4. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Afacerilor Interne şi Camera de Licenţiere vor aduce actele lor normative în concordanţă cu prevederile prezentei hotărîri.
    5. Agenţii transportatori care deţin licenţă pentru genul de activitate „Transport auto de călători în folos public”, în termen de 6 luni de la data punerii în aplicare a prezentei hotărîri, sînt obligaţi să solicite eliberarea plăcilor cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă, care va fi efectuată contra plată, conform tarifului stabilit, cu predarea obligatorie a plăcilor de înmatriculare cu fond de culoare albă spre depozitare către Î.S. „CRIS „Registru”.

    PRIM-MINISTRU                                                 Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                Valeriu Lazăr
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                   Pavel Filip
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                    Vasile Botnari
    Ministrul afacerilor interne                                    Dorin Recean

    Nr. 88. Chişinău, 6 februarie 2014.