*OIFS143/2002 Versiunea originala
ID intern unic:  366161
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 143
din  13.09.2002
despre aprobarea formularelor de executare silită a obligaţiei fiscale şi a
contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale
prin amînarea sau eşalonarea plăţilor
Publicat : 30.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 176-181     art Nr : 629
În temeiul prevederilor Titlului V al Codului fiscal
ORDON :
1. Se aprobă:
1.1.  Formularul "Hotărîrea cu privire la executarea silită a obligaţiei  fiscale a contribuabilului";
1.2. Formularul "Act de sechestru" şi anexa la act "Lista bunurilor sechestrate";
1.3. Formularul "Act de ridicare a mijloacelor băneşti în numerar a contribuabilului";
1.4. Formularul "Act de ridicare a bunurilor";
1.5. Formularul "Proces-verbal cu privire la rezultatele vînzării la licitaţie";
1.6. Formularul "Proces-verbal al licitaţiei nule" ;
1.7. Formularul "Cerere pentru participare la licitaţie" (pentru persoanele juridice);
1.8. Formularul "Cerere pentru participare la licitaţie" (pentru persoane fizice);
1.9. Contract-tip  privind  modificarea termenului de stingere  a obligaţiei fiscale prin amînarea sau eşalonarea plăţilor.
2. Întru implementarea în practică a prevederilor prezentului ordin, se stabilesc următoarele obligaţii:
a) pentru Direcţia urmărirea plăţilor (dna Ioana Steţchi) - determinarea cantitativă a necesităţilor de confecţionare tipografică şi de repartizare către organele fiscale a formularelor menţionate;
b) pentru Direcţia administrativă (dl.Valeriu Cebotari)- organizarea confecţionării tipografice, depozitarea şi predarea spre luare la evidenţă Direcţiei finanţe şi evidenţă contabilă a IFPS;
c) pentru Direcţia finanţe şi evidenţă contabilă (dna Vera Cebaniuc) :
- evidenţa contabilă a formularelor menţionate;
- organizarea inventarierii stocului de formulare vechi menţionate la p.1.1-1.5 pînă la sfîrşitul lunii septembrie 2002, şi excluderii lor din circulaţie, prin nimicire.
3. Organizarea înregistrării de stat şi publicării ordinului prezent în Monitorul Oficial al Republicii Moldova se pune în sarcina Direcţiei juridice (dl Tudor Gladii).
4. Ordinul în cauză va fi remis, pentru cunoştinţă şi călăuză, tuturor organelor fiscale  teritoriale şi subdiviziunilor cointeresate ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (dna Lilia Ceremuş).
Şeful Inspectoratului  
fiscal principal de stat                                        Mihail POP
Chişinău, 13 septembrie 2002.
Nr. 143.
Conform
Legii nr.407-XV din 26.07.2001
Codul fiscal, Titlul V
(Administrarea fiscală)
Inspectoratul Fiscal de Stat
_________________________________
HOTĂRÎRE Seria AH 0000000
din "___"________________20____  
or._______________________________  
Cu privire la executarea silită a obligaţiei fiscale a contribuabilului
Eu, şeful Inspectoratului Fiscal de Stat___________________________________________  
_________________________________________________________________________
                                                                  (gradul, manele de familie, prenumele)
examinînd restanţele contribuabilului____________________________________________  
            (denumirea (numele de
___________________________________________________________________________________________
    familie, prenumele), contribuabilului)
care la situaţia din______________20___, alcătuiesc______________________________  
________________________________________________, din care:
1._______________________________________________________________________  
2._______________________________________________________________________  
3._______________________________________________________________________  
4._______________________________________________________________________  
5._______________________________________________________________________  
6._______________________________________________________________________  
7._______________________________________________________________________  
8._______________________________________________________________________  
9._______________________________________________________________________  
10.______________________________________________________________________  
Conform articolelor 193-201 a Codului fiscal, Titlul V , hotărăsc: 1. Se sechestrează bunurile
(denumirea, (numele de familie,
prenumele) contribuabilului)
cu locul de evidenţă sau asistenţă_________; valoarea cărora să fie suficientă pentru stingerea
restanţelor obligaţiei fiscale la buget şi pentru recuperarea cheltuielilor, legate de executarea silită.
2.  De ridicat banii în numerar inclusiv în valută străină din locurile şi localurile în care
contribuabilul păstrează numerarul, precum şi din reţeaua lui comercială.
3.  De urmărit datoria debitoare a contribuabilului.
4.  Sunt responsabili:
de sechestrarea bunurilor_____________________________________________________  
          (funcţia, gradul, numele de familie,
___________________________________________________________________________________________
          prenumele)
de ridicarea banilor_________________________________________________________  
        (funcţia.gradul, numele de familie,
___________________________________________________________________________________________
            prenumele)
de urmărirea datoriei debitoare________________________________________________
          (funcţia,gradul, numele de familie,
___________________________________________________________________________________________
            prenumele)
Şeful Inspectoratului Fiscal de Stat____________________________________________
    (semnătura)  (numele de familie, prenumele)
Conform
Legiinr. 407-X Vdin 26.07.01
Codul fiscal, Titlul V
(Administrarea fiscală)
______________________
(locul întocmirii)
ACT
DE SECHESTRU SERIA AS 0000000
"______" ________________20_
  Inspectorul______________________al Inspectoratului Fiscal de Stat_________________  
      (funcţia)
____________________________________________________________________________________________
(numele de familie, prenumele inspectorului)
cu participarea martorilor_____________________________________________________  
          (numele de familie, prenumele martorilor)
____________________________________________________________________________________________
şi în prezenţa_______________________________________________________________  
      (funcţia, numele de familie, prenumele contribuabilului sau reprezentantului acestuia,
__________________________________________________________________________
         persoanei lui cu funcţie de răspundere)
căruia i s-au adus la cunoştinţă drepturile şi obligaţiunile contribuabilului restanţier referitoare
la efectuarea sechestrării şi răspunderea prevăzută de lege pentru neîndeplinirea îndatoririlor
sale, conform articolelor 199-201 ale Legii nr. 407-XV din 26 iulie 2001, Codul fiscal,
Titlul V (Administrarea fiscală) şi hotărîrii
Inspectoratului Fiscal de Stat_____________nr.__________din "___"______________20 _
a efectuat sechestrarea bunurilor________________________________________________  
          (denumirea întreprinderii sau
____________________________________________________________________________________________
numele de f omilie, prenumele persoanei fizice)
cu locul de evidenţă sau asistenţă______________________________________________şi
codul fiscal_______________, cetăţean al__________________, împreună cu care locuiesc
_______________________membri ai familiei.
      Sechestrarea bunurilor a început pe data__________20__, l a ora_______, a continuat pe
data de____________şi s-a terminat pe data_____________20____, la ora____________.
      Bunurile incluse în lista bunurilor sechestrate, în valoare totală de__________________  
                     (cu litere)
lei, sunt___________________________________________________________________  
    (sigilate, plombate, fotografiate)
şi se transmit la păstrare______________________________________________________  
          (se indică custodele)
cu locul de evidenţă sau asistenţă în_______________________________.
  Bunurile sechestrate le-am primit la păstrare conform listei.Despre responsabililalea ce
îmi revine conform art_______din Codul penal pentru delapidarea, înstrăinarea, substituirea
sau tăinuirea bunurilor sechestrate am fost preîntîmpinat_____________________________.
                    (semnătura restanţierului sau custodelui)
  În conformitate cu art. 200 p.13 al Codului fiscal, Titlul V, în caz de neachitare a obligaţiei
fiscale în sumă de______lei  în termen de 10  zile  de  la data sechestrării,  bunurile sechestrate
în conformitate cu hotărîrea Inspectoratului Fiscal de Stat ____________________________
nr.____________________din _____________şi prezentului act, vor fi supuse comercializării.
  Propunerile şi obiecţiile contribuabilului sau reprezentantului acestuia la întocmirea listei
bunurilor sechestrate şi a actului de sechestru:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
  Concluzia inspectorului asupra propunerilor şi obiecţiilor contribuabilului sau
reprezentantului:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
       Semnăturile participanţilor la sechestrare:
1. Inspectorul_________________  __________________________
                                  (semnătura)  (numele de familie)
2. Martorii __________________    __________________________
                                  (semnătura)  (numele de familie)
                       _______________________              ________________________________
                                   (semnătura)  (numele de familie)
3. Contribuabilul,
reprezentantul
contribuabilului_________________       __________________________  
                                         (semnătura)  (numele de familie)
Conform
Legii nr.407-XV din 26.072001
Codul fiscal, Titlul V (Administrarea fiscală)
_______________________
(locul întocmirii)
LISTA
BUNURILOR SECHESTRATE
Anexa la actul de sechestru seria AS 0000000
din "__"______________20___

Nr. d/o Denumirea bunurilor sechestrate Indicii şi caracteristicile bunurilor sechestrate Unitatea de măsură Cantitatea Preţul prealabil pe unitate Valoarea prealabilă totală a bunurilor
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            

In total au fost sechestrate bunuri în sumă de_____________________________________
_________________lei.
     (cu litere)
    Inspectorul fiscal       _______________  ________________________
                                                           (semnătura)         (numele de familie, prenumele)
Contribuabilul,
reprezentantul
contribuabilului             _______________  ________________________
                                                           (semnătura)         (numele de familie, prenumele)
Conform
Legii nr. 407-XV din 26.07.01
Codul fecal, Titlul V
(Administrarea fiscală)
ACT seria AB 0000000
de ridicare a mijloacelor băneşti în numerar a contribuabilului
_________________________________________________________________________
                                          (denumirea deplină a contribuabilului, codul fiscal)
"____"___________________20           ______________________
                    (localitatea)
Împuternicitul Inspectoratului Fiscal de Stat______________________________________
              (numele de familie, prenumele inspectorului)
___________________________________________________________________________________________
în prezenţa________________________________________________________________
      (funcţia, numele de familie, prenumele)
___________________________________________________________________________________________
au perfectat prezentul act privind ridicarea mijloacelor băneşti în numerar în conformitate
cu Legea Republicii Moldova nr. 407-XV din 26.07.01 Codul fiscal, Titlul V
(Administrarea fiscală) în următoarele bancnote şi sume:

Denumirea valutei Valoarea bancnotelor Numărul de bancnote Suma
       
       
       
       
       
       

Suma totală ridicată (în cifre şi în litere)__________________________________________
_______________________________________________________________lei.
La momentul ridicării suma restanţei ____________________________________________
            (denumirea contribuabilului restanţier şi
constituie________________________________________________________________lei.   
            suma restanţei în cifre fi în litere)
Semnăturile persoanelor care au perfectat şi au asistat la ridicare
Numele de familie    Funcţia       Semnătura
_______________________           _____________________  _________________
_______________________           _____________________  _________________
_______________________           _____________________  _________________
_______________________            _____________________  _________________
Copia actului a primit-o________________________________
        (semnătura reprezentantului restanfierului)
Conform
Legii nr. 407-XV din 26.07.01
Codul fiscal, Titlul V (Administrarea fiscală)
____________________
(la locul întocmirii)
ACT
de ridicare a bunurilor seria AR 0000000
"______"________________20
     Inspectorul_________________________________________ al Inspectoratului Fiscal de       
    (funcţia)
Stat pe____________________________________________________________________
        (numele de familie,
_________________________________________________________________________
        prenumele inspectorului)
cu participarea _____________________________________________________________
      (numele de familie şi prenumele martorilor)
____________________________________________________________________________________________
      (funcţia, numele de familie a reprezentantului
____________________________________________________________________________________________
      cumpărătorului)
şi în prezenta _______________________________________________________________
     (numele de familie şi prenumele contribuabilului
____________________________________________________________________________________________
          sau reprezentantului lui)
a efectuat conform articolului 204 al Legii nr. 407-XV din 26 iulie 2001, Codul fiscal, Titlul V
(Administrarea fiscală) ridicarea bunurilor________________________________________  
__________________________________________________________________________
            (denumirea sau numele de familie)
cu locul de evidenţă sau asistenţă în______________________________________________  
            (adresa contribuabilului)
şi codul fiscal________________, cetăţean al______________________, împreună cu care
locuiesc__________________ membri ai familiei.
      Ridicarea bunurilor a început pe data____________20___, la ora_______________şi s-a
încheiat pe data_________________20__, la ora___________.
     Au fost ridicate bunurile indicate în punctele_____________ale listei bunurilor sechestrate,
anexa la actul de sechestru din "____"_________20___, şi în contractul de vînzare-cumpărare
nr.______________din "____"_____________  20___, în valoare totală de_______________
______________________________lei care se transmit în proprietate__________________  
     (cu cifre şi litere)
_____________________________________________________________________________________________
      (se indică noul proprietar)
cu locul de evidenţă sau asistenţă în______________________________________________  
            (adresa cumpărătorului)
_____________________________________________________________________________________________
şi avînd codul fiscal_______________.
      Bunurile ridicate le-am  primit.  Despre obligaţiunile  privind  perfectarea  ulterioară  a
documentelor şi achitarea în termen a bunurilor, precum şi despre responsabilitatea ce îmi
revine pentru neîndeplinirea acestor obligaţiuni am fost preîntîmpinat ___________________.
                     (semnătura cumpărătorului)
  Propunerile şi obiecţiile contribuabilului sau reprezentantului acestuia asupra ridicării
bunurilor şi întocmirii actului de ridicare:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
  
  Concluzia inspectorului fiscal asupra propunerilor şi obiecţiilor contribuabilului
(reprezentantului):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
  
  Semnăturile participanţilor la ridicare a bunurilor:
1.  Inspectorul fiscal_________________________________________________________
2.  Contribuabilul (reprezentantul contribuabilului)_________________________________
3.  Cumpărătorul (reprezentantul cumpărătorului)__________________________________
4.  Martorii_______________________________________________________________
  
    Prezentul act a fost întocmit în 3 exemplare.
Conform
Legiinr. 407-XV din 26.07.2001
Codul fiscal, Titlul V (Administrarea fiscală)
PROCES-VERBAL Seria AV 0000000
cu privire Ia rezultatele vînzării la licitaţia_________
            or._____________________             "______"____________20 _
1.Conform procesului-verbal nr._______privind desfăşurarea licitării, la licitaţie a fost vîndut
setul nr. ________________________.
2.  Preţul iniţial (maxim) al lotului este de______________________________________
_________________________________________lei.
    (suma în cifre şi litere)
3. Preţul de vînzare al setului este de____________________________________________
__________________________________lei.
                    (suma în cifre şi litere)
4. A cîştigat negocierile Cumpărătorul cu numărul de înregistrare nr.________________.
5.Denumirea completă (firma) sau numele de familie, prenumele şi funcţia reprezentantului
Cumpărătorului setului _____________________________  .
6.  Cumpărătorul se obligă:
1) în termen de şapte zile după semnarea prezentului proces-verbal să depună la contul de
decontări nr.____________________din_________________suma de__________________
_____________________________________lei;
                      (suma în cifre şi litere)
2)  să semneze contractul de vînzare-cumpărare a setului;
3)  să achite taxa de stat pentru autentificarea notarială în cazurile necesare a contractului de
vînzare-cumpărare a setului, conform legislaţiei în vigoare;
4)  să înregistreze contractul de vînzare-cumpărare a setului la biroul teritorial de inventariere
tehnică în cazurile prevăzute de legislaţie.
Vînzătorul se obligă să perfecteze contractul de vînzare-cumpărare a lotului conform legislaţiei,
condiţiilor licitaţiei şi prezentului proces-verbal. Preşedintele comisiei de licitaţie:
____________________    ____________________
            (semnătura)       (numele, prenumele)
Membrii comisiei de licitaţie:
____________________    ____________________
            (semnătura)        (numele, prenumele)
_________________________  _________________________
            (semnătura)        (numele, prenumele)
_________________________  _________________________
           (semnătura)       (numele, prenumele)
_________________________  _________________________
           (semnătura)        (numele, prenumele)
Licitatorul___________         ____________________    
                       (semnătura)       (numele, prenumele)
Cumpărătorul (reprezentantul lui)
____________________    _____________________
       (semnătura)       (numele, prenumele)
Conform
Legii nr.407-XV din 26.07.2001
Codul fiscal, Titlul V
(Administrarea fiscală)
PROCES-VERBAL seria AL 0000000
al licitaţiei nule
________________________                                             "___"______________20___.
      (locul întocmirii)
     l .A fost scos la licitaţie setul nr.___________________________________ce include
Bunurile sechestrate de la___________________________________________________  
(denumirea contribuabilului)
    Preţul iniţial (______________)___________________________________________
(suma cu cifre şi litere)
    Licitarea se consideră nulă din următoarele motive :____________________________
                     (se indică motivele concrete)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________        
Preşedintele Comisie de licitaţie:
_____________________      ________________________
(semnătura)  (numele, prenumele)
Membrii Comisiei:
_____________________      ________________________
(semnătura)  (numele, prenumele)
__________________________                               ______________________________
(semnătura)  (numele, prenumele)
__________________________                               ______________________________
(semnătura)  (numele, prenumele)
__________________________                               ______________________________
(semnătura)  (numele, prenumele)
Licitatorul
_____________________     ________________________
(semnătura)  (numele, prenumele)
Conform
Legii nr.407-XVdin26.07.2001
Codul fiscal, Titlul V (Administrarea fiscală)
Inspectoratul Fiscal de Stat__________________________
CERERE nr._____________
pentru participarea la licitaţia_______________________contra
mijloace băneşti desfăşurată în______________________________  
la_____________________________________  
(pentru persoane juridice)
De la_____________________________________________________________________  
          (denumirea deplină a persoanei juridice, numărul certificatului de înregistrate, adresa persoanei juridice)
___________________________________________________________________________________________
solicită participarea la licitaţie în calitate de participant la licitarea următoarelor obiecte:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
           (denumirea completă a obiectului patrimoniului sechestrat, numărul setului)
1.Conform comunicatului informativ privind desfăşurarea licitaţiei, documentaţia setului,
Codul fiscal al RM capitolul l O "Organizarea licitaţiei de bunuri sechestrate" sunt familiarizat
şi accept condiţiile de desfăşurare a licitaţiei.
2.Am depus pe contul bancar, indicat de comunicatul informativ, acontul de 2% în sumă de
_________________________________________________________________________  
(suma cu cifre şi litere)
________________________________________________________lei.
3.Rechizitele de plată ale persoanei juridice, contul bancar la care trebuie să fie transferată
suma acontului, ce urmează a restituită __________________________________________  
(suma cu cifre şi litere)
4.Reprezentantul persoanei juridice ____________________________________________    
              (semnătura participantului)
Procura __________________________________________________________________  
Semnătura persoanei autorizate________________________________________________  
                                                                                 (semnătura)  (N.P.)
Preşedintele  
(semnătura)  (N.P.)
Participantul este înregistrat în Registrul de evidenţă al cererilor de participare la licitaţie
cu numărul______________________________.  .
Conform
Legii nr.407-XV din 26.072001
Codul fiscal, Titlul V
(Administrarea fiscală)
Inspectoratul Fiscal de Stat__________________________
CERERE nr.________
pentru participarea la licitaţia__________________contra
mijloace băneşti desfăşurată în____________________________  
la______________________
(pentru persoane fizice)
Eu,_______________________________________________________________________
      (numele, prenumele, domiciliu)
__________________________________________________________________________
            
document de identitate_________________________seria ___________________________  
numărul_____________________eliberat de_____________________care activează în baza
__________________________________________________________________________
solicit participarea la licitaţie în calitate de participant la licitarea următoarelor obiecte:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(denumirea completă a obiectului patrimoniului sechestrat, numărul setului)
1.Conform comunicatului informativ privind desfăşurarea licitaţiei, documentaţia setului,
Codul fiscal al RM capitolul 10 "Organizarea licitaţiei de bunuri sechestrate" sunt familiarizat
şi accept condiţiile de desfăşurare a licitaţiei.
2.Am depus pe contul bancar, indicat de comunicatul informativ, acontul de 2% în sumă de
__________________________________________________________________________  
(suma cu cifre şi litere)
_____________________________________________________________________lei.
3.Rechizitele de plată ale persoanei fizice, contul bancar la care trebuie să fie transferată suma
acontului, ce urmează a restituită ________________________________________________
                                                                            (suma cu cifre şi litere)
__________________________________________________________________________
Participantul________________________________________________________________  
(semnătura participantului)
Procura____________________________________________________________________  
Cererea este preluată de către Comisia de licitaţie .
Preşedintele________________________________________________________________  
(semnătura)  (N.P.)
Participantul este înregistrat în Registrul de evidenţă al cererilor de participare la
licitaţie cu numărul___________________________________________________________
ANEXA
la ordinul nr. 143 din 13.09.2002
Contract-tip nr._______
privind modificarea termenului de stingere a
obligaţiei fiscale prin (amînare sau eşalonare)*
_________________             _________________
(data întocmirii)  (locul întocmirii)
Inspectoratul Fiscal de Stat___________________________________________________
în persoana dl______________________________________________________________  
              (funcţia, numele, prenumele)
care activează conform legislaţiei Republicii Moldova şi____________________________
_________________________________________________________________________  
            (denumirea agentului economic)
cod fiscal__________________, în persoana_____________________________________  
                (funcţia, numele, prenumele)
care activează conform_______________________________________________________
            (documentul de constituire)
numit în continuare "DEBITOR", au încheiat prezentul Contract cu următoarele condiţii clauziale:
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Inspectoratul Fiscal de Stat, în urma examinării adresării şi documentelor Debitorului care confirmă existenţa condiţiilor stipulate în alin.(3-4) art.180 al Legii nr.407-XV din 26.07.2001, Titlul V al Codului fiscal, a convenit, reieşind din prevederile art.180 al aceleiaşi legi, de a modifica termenul de stingere a obligaţiei fiscale în sumă totală de____________lei prin (amînare sau eşalonare)* a plăţilor (cu sau fără)* calcularea penalităţilor conform
__________________________________________________________________________
            (art., alineatul)
pînă la_________________________, inclusiv____________________________________  
                                  (ultimul termen)            (tipurile obligaţiilor fiscale, termenii)
2. OBLIGAŢIUNILE PĂRŢILOR
2.1. Inspectoratul Fiscal de Stat se obligă pînă la expirarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale, modificat prin (amînare sau eşalonare)*, să nu întreprindă acţiuni de executare silită, iar acţiunile începute să se suspende.
2.2. Debitorul se obligă:
a)  să achite plăţile stipulate în termenii indicaţi în pct. l din prezentul contract;
b)  să efectueze achitarea plăţilor curente în termenii stabiliţi;
c)  să întreprindă toate măsurile prevăzute de legislaţie pentru restituirea sumelor debitoare pentru acumularea sumelor băneşti întru achitarea restanţelor şi să nu admită lichidarea sa;
d)  să îndeplinească prevederile Regulamentului privind operaţiunile de casă;
e)  în caz de primire de la alţi creditori a unei reclamaţii privind achitarea unor sume
de bani sau posibilul de a fi început un proces de insolvabilitate, să informeze în scris organul fiscal, în termen de două zile despre reclamaţia respectivă.
  
3. DREPTURILE PĂRŢILOR
3.1.  în caz de neîndeplinire a obligaţiunilor indicate în punctul 2.2. al prezentului contract, organul fiscal este în drept să rezilieze contractul şi să întreprindă acţiuni de executare silită.
3.2.  Debitorul, pe parcursul termenului de valabilitate a prezentului contract, are dreptul de a administra bunurile sale, inclusiv sumele băneşti necesare de a fi transferate în buget, dar (amînate sau eşalonate)* prin prezentul contract.
4. REZILIEREA CONTRACTULUI DE CĂTRE PĂRŢI
  Prezentul contract poate fi reziliat în cazul:
a)cînd părţile nu-şi îndeplinesc obligaţiunile asumate;
b)  pornirii unui proces de lichidare;
c)  în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.
5. TERMENUL DE VALABILITATE
     Termenul de valabilitate al contractului se stabileşte începînd cu_______________________
pînă la_____________________.
6. Prezentul contract este întocmit în______________________exemplare
   ORGANUL FISCAL  DEBITORUL
_____________________   ______________________
_____________________   ______________________
Cod fiscal_____________    Cod fiscal______________  
Cod bancar____________    Cod bancar_____________  
Adresa juridică_________    Adresa juridică__________
_____________________    ______________________
_____________________       ______________________
Telefon_______________    Telefon________________  
Conducătorul___________  Conducătorul____________
                                (semnălura)  (semnătura)
          sigiliul  sigiliul
_______________________________
*- se va sublinia poziţia necesară .