LPC85/2016
ID intern unic:  366174
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 85
din  28.04.2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 12.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 256-264     art Nr : 545     Data intrarii in vigoare : 12.11.2016
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 62), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 22 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Instanţele judecătoreşti şi Institutul Naţional al Justiţiei au obligaţia să prevadă în bugetele proprii mijloacele necesare pentru acoperirea cheltuielilor aferente programelor de formare continuă a șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești și a asistenților judiciari.”
    2. Articolul 45 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
     „(5) Şeful secretariatului instanţei judecătoreşti este obligat să-şi perfecţioneze continuu calităţile profesionale, urmînd cursurile de formare continuă organizate de Institutul Naţional al Justiţiei.”
    3. Articolul 47 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Asistentul judiciar este obligat să-şi perfecţioneze continuu calităţile profesionale, urmînd cursurile de formare continuă organizate de Institutul Naţional al Justiţiei.”
    Art. II. – La articolul 4 alineatul (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 65), cu modificările ulterioare, litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) prezintă, anual, pînă la 31 martie, Institutului Naţional al Justiţiei propunerile privind numărul de locuri ce vor fi scoase la concursul de admitere pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător în anul următor;”.
    Art. III. – Punctul 4 din anexa nr. 1 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19, art. 57), cu modificările ulterioare, se completează în final cu cuvintele: „ , inclusiv audienții cursurilor de formare inițială a judecătorilor și a procurorilor”.
    Art. IV. – Legea nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 102–105, art. 484), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 1. Scopul legii
    Scopul prezentei legi este determinarea statutului juridic al Institutului Naţional al Justiţiei, stabilirea principiilor de organizare şi funcţionare a acestuia, a modului de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror, a modului de formare continuă a judecătorilor în funcție şi a procurorilor în funcţie, a grefierilor, a asistenţilor judiciari, a şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti, a consultanţilor procurorului, a consilierilor de probaţiune, a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat, precum şi a modului de formare inițială și continuă a altor persoane care activează în sectorul justiţiei, în cazurile prevăzute de legislaţie.”
    2. La articolul 2:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Institutul Naţional al Justiţiei (denumit în continuare Institut) este o instituţie publică ce realizează formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror, formarea continuă a judecătorilor în funcție şi a procurorilor în funcţie, a grefierilor, a asistenţilor judiciari, a şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti, a consultanţilor procurorului, a consilierilor de probaţiune, a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat, precum şi  formarea inițială și continuă a altor persoane care activează în sectorul justiţiei, în cazurile prevăzute de legislaţie.”
    la alineatul (2), după cuvîntul „dispune” se introduc cuvintele „de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea Institutului,”, iar cuvîntul „pedagogică” se substituie cu cuvîntul „didactică”;
    alineatul (3) se completează în final cu cuvintele „şi nu împiedică realizarea atribuţiilor stabilite la art. 4 alin. (1)”.
    3. La articolul 4:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Institutul exercită următoarele atribuţii de bază:
    a) formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror;
    b) formarea continuă a judecătorilor în funcție şi a procurorilor în funcţie;
    c) formarea continuă a grefierilor, asistenţilor judiciari, şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti, consultanţilor procurorului, consilierilor de probaţiune, avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat;
    d) organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru persoanele care au vechime în muncă de 5 ani în specialitățile juridice, prevăzute de Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului şi de Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură (denumite în continuare – persoane care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă);
    e) formarea formatorilor.”
    alineatul (2):
    la litera a), cuvintele „a altor categorii de jurişti care contribuie la înfăptuirea justiţiei” se substituie cu cuvintele „a altor persoane care activează în sectorul justiţiei, în cazurile prevăzute de legislaţie”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) efectuarea unor studii de cercetare științifică în domeniul dreptului şi al justiţiei, publicarea studiilor realizate, a materialelor didactice şi a altor materiale elaborate în procesul activităţii.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) În scopul realizării atribuţiilor stabilite de prezenta lege, Institutul are dreptul să prelucreze date cu caracter personal.”
    4. La articolul 5, cuvîntul „executiv” se exclude.
    5. Articolul 6:
    la alineatul (2):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) 4 membri desemnaţi de Consiliul Superior al Procurorilor din rîndul procurorilor de diferite niveluri;”
    la litera d), cuvintele „desemnat de Senatul Universităţii de Stat din Moldova” se substituie cu textul „desemnat de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, criteriile de selectare a candidaţilor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordinul ministrului justiţiei.”
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Lucrările de secretariat ale Consiliului sînt asigurate de către Institut.”
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Membrii Consiliului beneficiază, pentru fiecare şedinţă la care participă, de o indemnizaţie echivalentă cu a zecea parte din salariul mediu pe economie realizat în anul precedent celui de gestiune drept unitate de referință.”
    6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 7. Atribuţiile Consiliului
    (1) În domeniul organizării activităţii Institutului, Consiliul are următoarele atribuții de bază:
    a) aprobă strategia de dezvoltare a Institutului, precum şi planul de acţiuni pentru implementarea acesteia;
    b) aprobă Regulamentul de ordine interioară şi alte acte necesare pentru buna funcţionare a Institutului;
    c) aprobă structura, statul de personal şi efectivul-limită ale Institutului;
    d) organizează concursul pentru suplinirea funcției de director;
    e) numeşte şi eliberează din funcţie directorul şi directorul adjunct în condiţiile art. 9;
    f) dispune interimatul funcţiei de director sau al celei de director adjunct, în caz de vacanţă a funcţiei, pînă la suplinirea funcţiei vacante, în modul stabilit de lege;
    g) aprobă Statutul formatorilor;
    h) aprobă rezultatele concursului pentru selectarea formatorilor;
    i) aprobă şi prezintă Ministerului Finanţelor, în modul stabilit, proiectul de buget al Institutului;
    j) autorizează acorduri/memorandumuri de cooperare cu instituţii similare din alte state şi de contribuţie a donatorilor;
    k) aprobă, anual, pînă la 31 iulie, raportul de activitate al Institutului, care se înaintează Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor şi Ministerului Justiţiei pentru informare şi se plasează pe pagina web oficială a Institutului;
    l) aprobă Metodologia de evaluare a calităţii programelor de formare.
    (2) În domeniul asigurării formării iniţiale a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror, a formării continue a judecătorilor în funcție şi a procurorilor în funcţie, a grefierilor, a asistenţilor judiciari, a şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti, a consultanţilor procurorului, a consilierilor de probaţiune, a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat, precum şi al organizării examenului pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă, Consiliul are următoarele atribuții de bază:
    a) aprobă, anual, pînă la 31 martie, ţinînd cont de mijloacele disponibile și de propunerile Consiliului Superior al Magistraturii și ale Consiliului Superior al Procurorilor, numărul de locuri care vor fi scoase la concursul de admitere pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror în anul următor;
    b) aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror;
    c) aprobă componenţa Comisiei pentru examenele de admitere, a Comisiei pentru examenele de absolvire şi a Comisiei de contestaţii;
    d) aprobă rezultatele concursului de admitere pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror, precum şi listele candidaţilor pentru formarea iniţială care au promovat concursul;
    e) aprobă, anual, pînă la 1 septembrie, planul de formare inițială şi curriculum-urile disciplinare pentru cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror;
    f) validează rezultatele examenului de absolvire a cursurilor de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror şi ale examenului pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă;
    g) aprobă metodologiile de determinare a necesităţilor de formare iniţială şi continuă;
    h) aprobă, anual, pînă la 30 noiembrie, planurile de formare continuă;
    i) aprobă modelul atestatului pentru cursurile de formare iniţială, al certificatului pentru cursurile de formare continuă şi al certificatului ce atestă susținerea examenului în fața Comisiei pentru examenele de absolvire de către persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă;
    j) aprobă, anual, pînă la 30 noiembrie, planul de formare a formatorilor.
    (3) Consiliul are următoarele atribuții de bază ce ţin de formarea iniţială şi continuă a altor persoane care activează în sectorul justiţiei:
    a) aprobă planurile de formare iniţială şi continuă a altor persoane care activează în sectorul justiţiei;
    b) aprobă Regulamentul privind modul de organizare şi condiţiile de desfăşurare a formării iniţiale şi continue a altor persoane care activează în sectorul justiţiei.
    (4) Consiliul exercită şi alte atribuţii prevăzute de prezenta lege.
    (5) Pentru adoptarea hotărîrilor în chestiunile prevăzute la alin. (1) lit. l) și la alin. (2) lit. b), e), h), i) şi j) este obligatorie consultarea opiniei Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Ministerului Justiţiei și a Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat.
    (6) Pentru adoptarea hotărîrilor în chestiunea prevăzută la alin. (2) lit. a) este obligatorie consultarea opiniei Consiliului Superior al Magistraturii şi a Consiliului Superior al Procurorilor, iar pentru adoptarea hotărîrilor în chestiunile prevăzute la alin. (3) este obligatorie consultarea opiniei organelor de autoadministrare a profesiilor conexe sistemului justiției.”
    7. Articolul 8:
se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Data, ora şi locul şedinţei, ordinea de zi, proiectele documentelor ce urmează a fi adoptate şi materialele aferente acestora se aduc la cunoştinţa membrilor Consiliului cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţă. În cazul şedinţelor extraordinare, materialele se aduc la cunoştinţa membrilor Consiliului cu cel puţin o zi înainte de şedinţă.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Şedinţele Consiliului sînt publice. La cererea motivată a preşedintelui Consiliului sau a cel puţin 5 membri ai acestuia, Consiliul poate decide ca şedinţa să fie închisă. Şedinţele au caracter deliberativ dacă participă majoritatea membrilor acestuia.”
    la alineatul (5), cuvîntul „executiv” se exclude;
    la alineatul (7), textul „Hotărîrile Consiliului se adoptă cu cel puțin șapte voturi și se semnează de președintele și de secretarul Consiliului.” se substituie cu textul: „Hotărîrile Consiliului se adoptă cu votul majorității membrilor Consiliului și se semnează de președintele acestuia.”
    la alineatul (8), cuvintele „toţi membrii Consiliului prezenţi la şedinţă” se substituie cu cuvintele „preşedinte şi secretar”;
    articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    „(9) Toate hotărîrile adoptate de Consiliu se plasează pe pagina web oficială a Institutului. Regulamentele aprobate de Consiliu în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute la art. 4  se publică și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
    8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 9. Directorul
    (1) Candidatura directorului este selectată pe bază de concurs, din rîndul persoanelor care au diplomă de studii superioare complete în drept, administraţie publică sau management, fie echivalentul acesteia, şi ale căror calificare profesională şi experienţă de lucru din ultimii 7 ani sînt corespunzătoare pentru realizarea atribuţiilor Institutului.
    (2) Directorul se numeşte în funcţie de către Consiliu pentru un mandat de 5 ani, fără posibilitatea de a exercita două mandate consecutive.
    (3) Directorul îşi încetează activitatea la expirarea mandatului, în caz de demisie sau de deces. Directorul poate fi revocat, în baza hotărîrii Consiliului, la propunerea a o treime din numărul membrilor Consiliului în cazurile de încălcare gravă a legislaţiei, de constatare a calificării insuficiente sau a comiterii sistematice de abateri disciplinare.
    (4) Directorul asigură conducerea curentă a activităţii Institutului şi are următoarele atribuţii principale:
    a) reprezintă Institutul în relaţiile cu autorităţile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
    b) asigură activitatea organizatorică a Consiliului;
    c) organizează îndeplinirea hotărîrilor Consiliului;
    d) numeşte în funcţie formatorii după aprobarea de către Consiliu a rezultatelor concursului pentru suplinirea acestor posturi;
    e) asigură elaborarea Regulamentului de ordine interioară al Institutului şi a altor acte necesare pentru buna funcţionare a Institutului;
    f)  emite ordine de înmatriculare, promovare şi exmatriculare a audienţilor cursurilor de formare iniţială;
    g) asigură elaborarea şi îndeplinirea planurilor de formare;
    h) organizează și implementează sistemul de management financiar și de control intern, poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Institutului și a patrimoniului public aflat în gestiune;
    i) asigură elaborarea proiectului de buget al Institutului şi îl prezintă Consiliului spre aprobare;
    j) asigură elaborarea raportului anual de activitate a Institutului și îl prezintă Consiliului pentru aprobare;
    k) asigură elaborarea proiectului statului de personal şi a proiectului efectivului-limită al Institutului;
    l) numește și eliberează din funcţie personalul administrativ şi auxiliar al Institutului;
    m) încheie acorduri/memorandumuri, autorizate de Consiliu, de cooperare cu instituţii similare de peste hotare şi de contribuţie a donatorilor, întreţine relaţii cu organismele internaţionale în problemele ce ţin de competenţa Institutului, cu aprobarea ulterioară de Consiliu;
    n) exercită alte atribuţii necesare bunei organizări şi desfăşurări a activităţii Institutului.”
    9.  Legea se completează cu articolul 91cu următorul cuprins:
    „Articolul 91. Directorul adjunct
    (1) Directorul este asistat de către un director adjunct, numit de Consiliu, la propunerea directorului, din rîndul persoanelor care au diplomă de studii superioare complete în drept şi ale căror calificare profesională şi experienţă de lucru din ultimii 5 ani sînt corespunzătoare pentru realizarea atribuţiilor Institutului.
    (2) Directorul Institutului stabileşte, prin ordin, atribuţiile directorului adjunct.
    (3) În absenţa directorului, directorul adjunct exercită atribuţiile acestuia.”
    10. Articolul 10:
    la alineatul (2), cuvintele „personalul didactic” se substituie cu cuvîntul „formatori”;
    articolul se completează cu alineatele (21)–(24) cu următorul cuprins:
    „(21) Formatorii Institutului sînt selectați pe bază de concurs, conform unei proceduri transparente stabilite de Consiliu, și se includ în rețeaua de formatori a Institutului.
    (22) Formatorii sînt selectați din cei mai buni profesionişti din rîndul judecătorilor, procurorilor, cadrelor didactice din învăţămîntul juridic superior, precum şi al altor specialişti care activează în domenii ce fac obiect al cursurilor de formare iniţială și de formare continuă organizate de Institut.
    (23) Selectarea formatorilor se face după următoarele criterii:
    a) experienţa didactică în domeniile specificate în planurile de formare aprobate de Consiliu;
    b) experienţa profesională;
    c) lucrările publicate;
    d) reputaţia ireproşabilă în domeniul în care activează;
    e) integritatea.
    (24) Pentru asigurarea formării iniţiale sau a formării continue se invită specialişti într-un anumit domeniu. Directorul Institutului dispune invitarea acestora pe baze contractuale.”
    la alineatul (3), cuvintele „Față de cadrele didactice” se substituie cu cuvintele „Față de formatorii”, iar în final se completează cu textul: „Norma didactică pentru formatorii Institutului se stabilește de Guvern.”
    la alineatul (5), cuvintele „și în regulamentele subdiviziunilor structurale” se exclud.
    11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
     „Articolul 11. Salarizarea personalului Institutului
    (1) Directorul, directorul adjunct, personalul administrativ şi personalul auxiliar sînt salarizaţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    (2) Judecătorii și procurorii detașați pentru îndeplinirea unor funcții în cadrul Institutului sînt salarizați conform prevederilor legilor speciale care reglementează statutul acestora.
    (3) Dacă judecătorul sau procurorul numit în calitate de director sau de director adjunct al Institutului, în perioada exercitării acestor atribuţii, demisionează din funcţia de judecător sau de procuror în legătură cu atingerea plafonului de vîrstă dar continuă activitatea în cadrul Institutului acestuia i se achită salariul în condiţiile alin. (1).
    (4) Directorul, directorul adjunct şi alt personal administrativ din cadrul Institutului care întrunesc condiţiile stabilite pentru formatori pot profesa activitatea didactică prin cumul.
    (5) Formatorii Institutului sînt remunerați pe baze contractuale, în modul stabilit de Guvern.”
    12. Capitolul III va avea următorul cuprins:
Capitolul III
FORMAREA INIŢIALĂ A CANDIDAŢILOR LA FUNCŢIILE
DE JUDECĂTOR ŞI DE PROCUROR, FORMAREA  CONTINUĂ
A JUDECĂTORILOR ÎN FUNCȚIE ŞI A PROCURORILOR ÎN
FUNCŢIE ŞI EXAMENUL PENTRU PERSOANELE CARE
CANDIDEAZĂ LA FUNCŢIA DE JUDECĂTOR SAU DE
PROCUROR ÎN TEMEIUL VECHIMII ÎN MUNCĂ
Secţiunea 1
Concursul de admitere și modul de organizare
şi desfăşurare  a cursurilor de formare  iniţială
a candidaţilor la funcţiile de judecător
şi de procuror
    Articolul 12. Formarea iniţială a candidaţilor
                          la funcţiile de judecător şi de procuror
    (1) Formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror reprezintă una din condiţiile obligatorii pentru numirea în funcţiile de judecător şi de procuror pentru persoanele care nu au o vechime în muncă de 5 ani în specialitățile juridice prevăzute în Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului şi în Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură.
    (2) Durata cursurilor de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror este de 18 luni.
    Articolul 13. Concursul de admitere pentru formarea
                         iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător
                         şi de procuror
    (1) Admiterea pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror se realizează în bază de concurs.
    (2) Concursul de admitere pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror (denumit în continuare concurs de admitere) este organizat de Institut cu respectarea principiilor transparenţei, egalităţii în drepturi şi este bazat pe aptitudinile participanţilor la concurs.
    (3) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului de admitere şi numărul de locuri scoase la concurs se aduc la cunoştinţă prin anunțul de concurs, care se publică pe pagina web oficială a Institutului şi în mass-media cu cel puţin 60 de zile înainte de data concursului.
    Articolul 131. Condiţiile pentru înscrierea la concursul
                           de admitere
    (1) La concursul de admitere au dreptul să participe numai persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului pentru ocuparea funcţiei de judecător și de Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură pentru ocuparea funcţiei de procuror. Persoanele care solicită admiterea la cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător trebuie să aibă o vechime în muncă de cel puţin 2 ani în specialitățile juridice.
    (2) Cererea de înscriere la concursul de admitere se depune la Institut în termenele indicate în anunţul de concurs, cu anexarea următoarelor acte:
    a) copia de pe actul de identitate;
    b) copia de pe diploma de licenţiat în drept sau de pe echivalentul acesteia;
    c) copia de pe carnetul de muncă (după caz);
    d) cazierul judiciar; 
    e) referinţa de la ultimul loc de muncă (după caz).  
    (3) La concursul de admitere sînt acceptați doar candidaţii care au depus dosarele complete, corespunzătoare condiţiilor prevăzute la alin. (2).
    (4) La momentul depunerii setului de acte, candidatului i se solicită acordul cu privire la examinarea medicală, în cazul promovării examenului de admitere, pe care îl va exprima în formă scrisă.
    (5) Certificatul medical de sănătate se eliberează de comisia specializată a Ministerului Sănătăţii.
    Articolul 132. Modul de desfăşurare a concursului
                          de admitere
    (1) Concursul de admitere se desfăşoară în faţa Comisiei pentru examenele de admitere, care se formează în baza hotărîrii Consiliului pe perioada desfăşurării concursului şi care constă din 7 membri, dintre care doi membri desemnaţi de către Consiliul Superior al Magistraturii, doi membri desemnaţi de Consiliul Superior al Procurorilor şi trei membri numiţi din rîndul profesorilor universitari care deţin titlul de doctor în drept, sau unul superior acestuia, din domeniile de drept ale disciplinelor incluse în probele de concurs. Profesorii universitari sînt selectaţi de Institut.
    (2) Comisia pentru examenele de admitere are următoarele atribuţii:
    a) examinează lucrările participanţilor la concurs şi evaluează participanţii la concurs în cadrul fiecărei etape a concursului de admitere;
    b) anunţă rezultatele examenelor de admitere;
    c) ia măsuri pentru ca în sălile în care se desfăşoară concursul să nu aibă acces persoane străine neautorizate;
    d) pregăteşte şi transmite Consiliului spre aprobare listele participanţilor la concurs care au promovat concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediei obţinute la proba orală şi scrisă, şi raportul privind desfăşurarea examenului;
    e) exercită orice alte atribuţii necesare bunei organizări şi desfăşurări a concursului de admitere.
    (3) Din componenţa Comisiei pentru examenele de admitere nu pot face parte membrii Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorului, Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor şi persoanele care sînt în conflict de interese. Membrii Comisiei vor semna declaraţii pe propria răspundere în acest sens.
    (4) În cazul în care incompatibilitatea se depistează după desemnarea membrilor Comisiei, membrul în cauză trebuie să se retragă şi să comunice îndată această situaţie Consiliului pentru înlocuirea sa în ordinea prevăzută la alin. (1).
    Articolul 133. Procedura de evaluare a rezultatelor
                           concursului de admitere
    (1) Concursul de admitere se desfăşoară sub forma unui examen de admitere care constă din proba orală și scrisă.
    (2) Pentru fiecare probă, participantul la concurs este evaluat cu note de la 1 la 10. Se consideră că participantul a promovat proba orală sau scrisă dacă acesta a obţinut minimum nota 5 (cinci) la fiecare din ele.
    (3) Proba orală se înregistrează audio și video. Înregistrările audio și video ale probei orale şi lucrările în scris ale participanţilor la concurs se păstrează de Institut pînă la încetarea procedurii de examinare a contestaţiilor prevăzute la art. 134, după care se distrug în modul stabilit de legislaţie.
    (4) Trişatul la examen atrage eliminarea din concursul de admitere.
    (5) În cadrul examenului de admitere, Comisia pentru examenele de admitere evaluează concurenții după următoarele criterii:
    a) calitatea prezentări şi argumentării răspunsului la subiectele respective;
    b) capacitatea de interpretare şi aplicare a dreptului material şi procesual;
    c) capacitatea de analiză şi sinteză;
    d) capacitatea de a răspunde prompt şi corect la întrebări.
    Articolul 134. Anunţarea, contestarea şi aprobarea
                           rezultatelor examenului de admitere
    (1) Comisia pentru examenele de admitere anunţă rezultatele examenului nu mai tîrziu de 24 de ore de la încheierea acestuia, iar informaţia privind rezultatele examenului se afişează imediat la sediul Institutului şi pe pagina web oficială a acestuia. Informaţia trebuie să cuprindă numele şi prenumele deplin ale participanţilor la concurs şi notele primite de aceştia la fiecare probă.
    (2) Rezultatele examenului de admitere pot fi contestate în termen de 48 de ore de la afişarea lor la Comisia de contestaţii, care se desemnează de Consiliu şi activează în conformitate cu regulamentul aprobat de către acesta.
    (3) Contestaţiile se examinează de Comisia de contestaţii în termen de 3 zile de la înregistrarea lor. Comisia întocmeşte un proces-verbal privind rezultatele examinării contestaţiei, care se aduce la cunoştinţa contestatorului sub semnătură. Deciziile Comisiei sînt definitive.
    (4) Nota obţinută la contestaţie este definitivă şi nu poate fi mai mică decît nota contestată.
    (5) Luînd în considerare deciziile pe marginea contestațiilor, Comisia pentru examenele de admitere întocmeşte listele și raportul prevăzute la art. 132 alin. (2) lit. d) și le transmite Consiliului.
    (6) Se consideră că au promovat concursul de admitere participanţii la concurs a căror medie, exprimată pînă la sutimi, le permite să se încadreze în limitele numărului de locuri scoase la concurs.
    (7) În cazul în care candidaţii pentru formarea iniţială au obţinut medii egale, în calitate de criterii de departajare vor servi cea mai mare vechime în muncă în specialitățile juridice, titlul de doctor în drept, studiile de master în drept sau alte studii realizate.
    (8) Consiliul aprobă rezultatele concursului şi listele candidaţilor pentru formarea iniţială care au promovat concursul.
    (9) Listele candidaţilor pentru formarea iniţială care au promovat concursul de admitere se afişează la sediul Institutului şi se publică pe paginile web oficiale  ale Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor şi pe cea a Institutului în termen de 24 de ore de la aprobarea acestora de Consiliu.
    Articolul 135. Admiterea pentru formarea iniţială
                           a candidaţilor la funcţiile de judecător
                           şi de procuror
    (1) Persoana care a promovat concursul de admitere depune o declaraţie prin care se obligă, după absolvirea cursurilor de formare iniţială, să participe la concursurile pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător sau de procuror timp de 5 ani, să accepte funcţia propusă şi să activeze în această funcție cel puțin 3 ani.
    (2) Persoanele care au promovat concursul de admitere şi au semnat declaraţia prevăzută la alin. (1) sînt înmatriculate la Institut prin ordinul directorului şi beneficiază de o bursă în mărime de un salariu mediu pe economie realizat în anul precedent celui de gestiune.
    (3) Persoanele care au promovat concursul de admitere, din momentul de emitere a ordinului directorului de admitere, capătă statutul de audient al cursurilor de formare iniţială.
    Articolul 136. Drepturile şi obligaţiile audienţilor
                           cursurilor de formare iniţială
    (1) Audienţii cursurilor de formare iniţială au dreptul:
    a) la pregătire teoretică şi practică în conformitate cu curriculum-urile disciplinare şi cu planurile de formare aprobate de Consiliu;
    b) să beneficieze de baza tehnico-materială a Institutului;
    c) să-şi expună părerea asupra calităţii orelor de curs şi a orelor practice;
    d) să facă propuneri pentru perfecţionarea procesului de formare;
    e) să participe la activitatea de cercetare ştiinţifică, să publice articole ştiinţifice și să participe la elaborarea altor materiale;
    f) să participe la conferinţe, simpozioane şi la alte activităţi;
    g) să exercite alte drepturi prevăzute de lege.
    (2) Audienţii cursurilor de formare iniţială sînt obligaţi:
    a) să frecventeze orele de studiu conform orarului stabilit şi să participe la stagiile de practică;
    b) să studieze continuu şi să îndeplinească în termenele stabilite sarcinile prevăzute de planurile de formare;
    c) să participe la activităţile ştiinţifice preconizate;
    d) să respecte regulamentele de ordine interioară ale Institutului şi ale instituţiilor în care vor desfăşura stagii de practică;
    e) să se folosească de resursele şi mijloacele materiale care le sînt puse la dispoziţie, conform destinaţiei lor, exclusiv în interesul dobîndirii de cunoştinţe profesionale;
    f) să se abţină de la acţiuni ce îi împiedică pe alți audienţi să însuşească materialul teoretic şi practic;
    g) să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de lege.
    (3) Audienţilor cursurilor de formare iniţială le este interzis:
    a) să facă parte din partide sau să desfăşoare activităţi cu caracter politic;
    b) să desfăşoare orice activitate remunerată, cu excepţia activităţilor didactice, ştiinţifice sau de creaţie, practicate în afara orelor de formare iniţială.
    Articolul 137. Răspunderea disciplinară a audienţilor
                           cursurilor de formare iniţială
    (1) Audienţii cursurilor de formare iniţială răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle ce le revin potrivit legii şi Regulamentului de ordine interioară a Institutului.
    (2) Constituie abateri disciplinare:
    a) desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în perioada de formare;
    b) atitudinea necuviincioasă faţă de colegi, formatori sau față de personalul Institutului, precum şi faţă de persoanele cu care intră în contact în perioada efectuării stagiului de practică;
    c) absenţele nemotivate de la orele de studiu şi de stagiu, dacă acestea depăşesc 8 ore academice pe lună;
    d) frauda la examene.
    (3) Se consideră motivate absențele de la orele de studiu și de stagiu în caz de boală a audientului sau în caz de deces al unei rude de pînă la gradul IV inclusiv, confirmate documentar.
    (4) Constituie sancţiuni disciplinare:
    a) avertismentul;
    b) diminuarea bursei cu pînă la 15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni;
    c) exmatricularea din Institut.
    (5) Sancţiunea prevăzută la alin. (4) lit. a) se stabilește în scris și se aplică de către director şi poate fi contestată la Consiliu.
    (6) Sancţiunile prevăzute la alin. (4) lit. b) şi c) se aplică prin hotărîre a Consiliului şi pot fi contestate în ordinea stabilită de lege.
    (7) În cazul săvîrşirii de către audientul cursurilor de formare iniţială a abaterii disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. d) se aplică sancţiunea disciplinară exmatricularea din Institut.
    Articolul 138. Încetarea statutului de audient al
                           cursurilor de formare iniţială
    (1) Statutul de audient al cursurilor de formare iniţială încetează în următoarele cazuri:
    a) depunerea cererii respective de către audientul cursurilor de formare iniţială;
    b) evaluarea negativă repetată la aceeaşi disciplină a audientului cursurilor de formare iniţială sau nepromovarea examenului de absolvire;
    c) pronunţarea unei hotărîri definitive de condamnare a audientului cursurilor de formare iniţială;
    d) constatarea faptului că audientul cursurilor de formare iniţială nu mai întruneşte condiţiile pentru a candida la funcţia de judecător sau de procuror;
    e) aplicarea sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 137 alin. (4) lit. c);
    f) absolvirea cursurilor de formare iniţială;
    g) decesul audientului cursurilor de formare iniţială.
    (2) În cazurile menţionate la alin. (1) lit. a)–e), Consiliul adoptă o hotărîre de exmatriculare din Institut şi dispune restituirea bursei achitate în condiţiile legii pe perioada formării iniţiale. În cazul refuzului de a restitui bursa primită, aceasta se încasează în baza hotărîrii judecătoreşti, la cererea Institutului.
    (3) Consiliul nu va dispune încasarea bursei primite pe perioada de formare iniţială în caz de deces al audientului cursurilor de formare iniţială, de pierdere de către acesta a capacităţii de exerciţiu sau  din cauza stării de sănătate, constatată prin decizie a organelor competente de expertiză medicală a vitalităţii, care nu îi mai permite acestuia să-şi exercite, ulterior, funcţia de judecător sau de procuror.
    (4) În cazul menţionat la alin. (1) lit. f), Consiliul adoptă o hotărîre privind absolvirea cursurilor de formare iniţială. 
    Articolul 14. Organizarea cursurilor de formare
                          iniţială
    (1) Cursurile de formare iniţială se efectuează în conformitate cu planurile de formare şi cu curriculum-urile disciplinare, aprobate de Consiliu.
    (2) Consiliul are dreptul să decidă formarea în grupe mixte a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror.
    Articolul 15. Stagiile de practică
    (1) Audienţii cursurilor de formare iniţială desfăşoară stagii de practică, conform curriculum-ului de practică, sub îndrumarea unui conducător de practică desemnat de Institut în baza propunerii  Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor sau a conducătorului organului de urmărire penală.
    (2) Stagiile de practică se desfăşoară în cadrul instanţelor judecătoreşti, procuraturilor şi al organelor de urmărire penală.
    (3) Conducătorii instanţelor judecătoreşti, ai procuraturilor şi ai organelor de urmărire penală asigură condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a stagiului de practică.
    (4) Conducătorii de practică trebuie să aibă o vechime în muncă în activitatea respectivă de cel puţin 5 ani şi să aibă o reputaţie ireproşabilă. La desemnarea conducătorului de practică se va ţine cont şi de criteriile stabilite de prezenta lege pentru formatori.
    (5) Conducătorul de practică este remunerat la nivelul formatorului. Plafonul maximal de plată lunară este de 2,5 ore academice pe săptămînă pentru un stagiar.
    (6) Conducătorul de practică întocmeşte, la încheierea stagiului de practică, un raport privind activitatea stagiarului, care trebuie să corespundă cerinţelor stabilite de Consiliu.
    (7) Institutul organizează anual formarea conducătorilor de practică.
    Articolul 16. Evaluarea cunoştinţelor în perioada
                         desfăşurării cursurilor de formare
                         iniţială
    (1) Audienţii cursurilor de formare iniţială se evaluează periodic, iar disciplinele la care sînt evaluaţi, precum şi modalităţile de evaluare se stabilesc de Consiliu.
    (2) Evaluarea cunoştinţelor audienţilor se face transparent, obiectiv şi imparţial, după următoarele criterii:
    a) abilităţile de analiză, sinteză şi de interpretare a dreptului material şi procesual;
    b) competenţele de elaborare a documentelor procesuale, de apreciere și de soluţionare a situaţiilor de caz;
    c) calitatea prezentării, corectitudinea şi argumentarea răspunsului.
    (3) În cazul evaluării negative repetate la aceeaşi disciplină, audientul cursurilor de formare iniţială, la propunerea directorului, poate fi exmatriculat din Institut prin hotărîrea Consiliului.
    (4) Rezultatele evaluărilor pot fi contestate în condiţiile art. 134.
    Articolul 17. Examenul de absolvire a cursurilor
                         de formare inițială
    (1) După încheierea cursurilor de formare inițială, audienții susțin examenul de absolvire în fața Comisiei pentru examenele de absolvire.
    (2) Din componența Comisiei pentru examenele de absolvire nu pot face parte membrii Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului pentru selecția și cariera judecătorului, Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, Comisiei pentru examenele de admitere, nici soţul, rudele sau afinii pînă la gradul IV inclusiv ai participanților la examen. Membrii Comisiei vor semna declarații pe propria răspundere în acest sens.
    (3) Data, locul, modul de desfășurare a examenului de absolvire se comunică pe paginile web oficiale ale Institutului, Consiliului Superior al Magistraturii şi Consiliului Superior al Procurorilor.
    (4) Probele examenului de absolvire şi disciplinele pentru acestea sînt stabilite de Consiliu. Probele sînt înregistrate  audio și video.
    (5) Rezultatele probelor examenului de absolvire se afișează la sediul Institutului şi se publică pe pagina web oficială a acestuia nu mai tîrziu de 24 de ore de la încheierea fiecărei probe şi pot fi contestate în modul și în termenele prevăzute la art. 134.
    (6) Audientul care nu a susținut examenul de absolvire sau care a lipsit din motive întemeiate la examenul de absolvire poate fi admis încă o dată la susținerea acestuia în cadrul sesiunii următoare organizate de Institut.
    (7) În cazul absenței din motive neîntemeiate a audientului la examenul de absolvire sau nepromovării examenului la sesiunea repetată, acesta este obligat să restituie Institutului bursa achitată în condițiile legii pe perioada formării inițiale. În cazul refuzului de a restitui bursa primită, aceasta se încasează în baza hotărîrii judecătorești, la cererea Institutului.
    (8) Absolvenților Institutului li se eliberează un atestat în care se indică anul de absolvire, media generală obținută, în baza căreia vor participa la concursul pentru suplinirea funcției vacante de judecător sau de procuror în condițiile legii.
    Articolul 18. Participarea la concursul pentru
                         suplinirea funcției de judecător
                         sau de procuror 
    (1) Absolventul Institutului, după absolvirea cursurilor de formare inițială, este obligat timp de 5 ani să participe  la concursurile pentru suplinirea funcției de judecător sau de procuror, în modul prevăzut de Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și, respectiv, de Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură.
    (2) Dacă absolventul Institutului nu participă la concursurile pentru suplinirea funcției de judecător sau de procuror timp de 5 ani după absolvirea cursurilor de formare inițială sau refuză nemotivat de cel mult 2 ori funcțiile vacante propuse, acesta este exclus din Registrul participanților la concursul pentru suplinirea funcției vacante de judecător sau de  procuror și este obligat să restituie bursa achitată în condițiile legii pe perioada formării inițiale. Excepție se face pentru cei care nu participă la concursuri din motive obiective. În cazul refuzului de a restitui bursa primită, aceasta se încasează în baza hotărîrii judecătorești, la cererea Institutului. Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Superior al Procurorilor informează Institutul despre persoanele care nu şi-au onorat aceste angajamente.
    (3) Restituirea bursei achitate în condițiile legii pe perioada formării inițiale va fi dispusă de Consiliu și în privința absolvenților care au activat în funcția de judecător sau de procuror ori în altă funcție publică mai puțin de 3 ani de la numire.
Secțiunea a 2-a
Procedura de organizare şi desfășurare
a examenului pentru persoanele care candidează la
funcția de judecător sau de procuror
în temeiul vechimii în muncă
    Articolul 181. Examenul pentru persoanele care candidează
                           la funcția de judecător sau de procuror în temeiul
                           vechimii în muncă
    (1) Examenul pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă se organizează de Institut concomitent cu examenul de absolvire a cursurilor de formare inițială şi se susține în fața Comisiei pentru examenele de absolvire.
    (2) Pentru participarea la examen, persoanele specificate la alin. (1) depun la Comisia pentru examenele de absolvire o cerere de participare la examen, cu anexarea copiei de pe carnetul de muncă.
    (3) Comisia pentru examenele de absolvire verifică dacă persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă întrunesc condițiile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și, respectiv,  la art. 20 alin. (3) din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură şi aprobă lista persoanelor admise la examen.
    Articolul 182. Organizarea şi desfășurarea examenului
                           pentru persoanele care candidează la funcția
                           de judecător sau de procuror în temeiul
                           vechimii în muncă
    (1) Modul de organizare şi de desfășurare a examenului pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă se stabilește prin regulament aprobat de Consiliu.
    (2) Examenul pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă se susţine în aceleaşi condiţii prevăzute pentru examenul de absolvire susţinut de audienţii cursurilor de formare iniţială, fiind aplicate corespunzător prevederile art. 17.
    (3) Rezultatele examenului se indică într-un proces-verbal separat şi se aprobă de Consiliu.
    (4) După validarea rezultatelor examenului, persoanelor care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă li se eliberează un certificat ce atestă susţinerea examenului în faţa Comisiei pentru examenele de absolvire, în care se indică anul de susţinere şi media generală obţinută.
    (5) Rezultatele examenului susţinut în faţa Comisiei pentru examenele de absolvire sînt valabile pe o perioadă de 5 ani. După expirarea termenului de 5 ani, persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă urmează să susţină un nou examen în faţa Comisiei pentru examenele de absolvire.
Secţiunea a 3-a
Formarea continuă a judecătorilor în funcție
şi a procurorilor în funcţie
    Articolul 19. Formarea continuă a judecătorilor
                         în funcție şi a procurorilor în funcţie
    (1) Formarea continuă a judecătorilor în funcție şi a procurorilor în funcţie constă anual din cel puţin 40 de ore.
    (2) Institutul organizează formarea continuă a judecătorilor în funcție şi a procurorilor în funcție conform planului de formare aprobat anual de către Consiliu.
    (3) Planul de formare continuă a judecătorilor în funcție şi a procurorilor în funcţie se elaborează în conformitate cu Metodologia de determinare a necesităţilor de formare continuă a judecătorilor în funcție şi a procurorilor în funcţie, avînd la bază solicitările judecătorilor în funcție şi ale procurorilor în funcţie, propunerile remise de Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor, de Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Consiliul Superior al Procurorilor.
    (4) Planul de formare poate include cursuri obligatorii pentru judecători şi procurori propuse de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Consiliul Superior al Procurorilor.
    (5) Planul de formare continuă a judecătorilor în funcție şi a procurorilor în funcție aprobat este publicat pe pagina web oficială a Institutului şi este comunicat Consiliului Superior al Magistraturii şi Consiliului Superior al Procurorilor în luna decembrie a anului anterior desfășurării cursurilor de formare.
    Articolul 191. Organizarea formării continue a judecătorilor
                            în funcție şi a procurorilor în funcție
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Superior al Procurorilor au obligația de a delega judecătorii şi procurorii la cursurile de formare continuă ținînd cont de opțiunile judecătorilor şi ale procurorilor.
    (2) Formarea continuă se desfășoară sub formă de seminare, cursuri multidisciplinare, cursuri tematice, conferințe etc.
    (3) Modul de organizare şi desfășurare a formării continue a judecătorilor în funcție şi a procurorilor în funcție este reglementat de prezenta lege şi de regulamentul aprobat de Consiliu.
    (4) Instituția care deleagă judecătorul sau procurorul la cursurile de formare continuă menține locul de muncă (funcția) şi salariul mediu al acestora, compensează cheltuielile legate de deplasare, inclusiv a celor de transport, în conformitate cu prevederile legislației.
    (5) Cheltuielile legate de organizarea şi desfășurarea cursurilor de formare continuă se suportă din bugetul Institutului.
    (6) Institutul poate organiza formarea continuă a judecătorilor în funcție şi a procurorilor în funcție la distanță în conformitate cu regulamentul aprobat de Consiliu.
    (7) Judecătorilor în funcție şi procurorilor în funcție participanți la formarea continuă li se eliberează un certificat de participare, în care se indică, obligatoriu, denumirea activității de formare continuă, durata ei în ore, perioada în care a avut loc activitatea de formare continuă.
    (8) Datele privind activitățile de formare continuă organizate de Institut la care au participat judecătorii în funcție şi procurorii în funcție sînt introduse în baza de date electronică a Institutului cu privire la formarea continuă. Aceasta include informația privind numărul de ore de formare continuă acumulate anual de fiecare judecător sau procuror, denumirea activităților frecventate, precum şi alte date ce țin de formarea continuă.
    (9) Consiliul Superior al Magistraturii, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor, Consiliul Superior al Procurorilor şi Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor au acces la datele privind formarea continuă la care au participat judecătorii şi procurorii.”
    13. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:
Capitolul IV
FORMAREA CONTINUĂ A GREFIERILOR, ASISTENȚILOR JUDICIARI,
ȘEFILOR SECRETARIATELOR INSTANȚELOR
JUDECĂTOREȘTI,
CONSULTANȚILOR PROCURORULUI, A CONSILIERILOR
DE PROBAȚIUNE
ȘI A AVOCAȚILOR CARE ACORDĂ ASISTENȚĂ JURIDICĂ GARANTATĂ

DE STAT, PRECUM ȘI FORMAREA INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A ALTOR
PERSOANE
CARE ACTIVEAZĂ ÎN SECTORUL JUSTIȚIEI”
    14. Articolul 20 se abrogă.
    15. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 21. Formarea continuă a grefierilor,
                           asistenţilor judiciari, şefilor
                           secretariatelor instanţelor
                           judecătoreşti, consultanților
                           procurorului, consilierilor
                           de probaţiune și a avocaților
                           care acordă asistență
                           juridică garantată de stat
    (1) Institutul organizează formarea continuă a grefierilor, asistenţilor judiciari, şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti, consultanților procurorului, consilierilor de probaţiune și a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat, conform planului de formare aprobat de Consiliu, după coordonarea cu Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Justiţiei și cu Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat.
    (2) Grefierii, asistenţii judiciari, şefii secretariatelor instanţelor judecătoreşti, consultanții procurorului, consilierii de probaţiune și avocații care acordă asistență juridică garantată de stat sînt obligaţi să urmeze cursurile de formare continuă.
    (3) Numărul de ore de formare continuă pe care trebuie să îl acumuleze anual grefierii, asistenţii judiciari, şefii secretariatelor instanțelor judecătorești, consultanţii procurorului, consilierii de probaţiune și avocații care acordă asistență juridică garantată de stat se stabileşte de Consiliu după consultarea opiniei Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Ministerului Justiţiei și a Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat.
    (4) Instituţia care deleagă persoanele menţionate la alin. (2) la cursurile de formare continuă menţine locul de muncă (funcţia) şi salariul mediu ale persoanei delegate, compensează cheltuielile legate de deplasare, inclusiv cele de transport, în conformitate cu prevederile legislaţiei.
    (5) Cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare continuă se suportă din bugetul Institutului, iar plafonul maximal al acestor cheltuieli se stabileşte de Guvern.
    (6) Grefierilor, asistenţilor judiciari, şefilor secretariatelor instanțelor judecătorești, consultanţilor procurorului, consilierilor de probaţiune și avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat care participă la activităţile de formare continuă li se eliberează un certificat de participare, în care se indică, obligatoriu, denumirea activităţii de formare continuă, durata ei în ore, perioada în care a avut loc activitatea de formare continuă.
    (7) Institutul poate organiza formarea continuă la distanţă a grefierilor, asistenţilor judiciari, şefilor secretariatelor instanțelor judecătorești, consultanţilor procurorului, consilierilor de probaţiune și a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat în conformitate cu regulamentul aprobat de Consiliu.
    (8) Datele privind activităţile de formare continuă, organizate de Institut, la care au participat grefierii, asistenţii judiciari, şefii secretariatelor instanțelor judecătorești, consultanţii procurorului, consilierii de probaţiune și avocații care acordă asistență juridică garantată de stat sînt introduse în baza de date electronică a Institutului cu privire la formarea continuă. Aceasta include informaţia privind numărul de ore de formare continuă acumulate anual de fiecare participant, denumirea activităţilor frecventate, precum şi alte date ce ţin de formarea continuă.”
    16.  Capitolul IV se completează cu articolele 211 și 212 cu următorul cuprins:
    „Articolul 211. Modul de organizare a formării iniţiale
                             şi continue a altor persoane care
                             activează în sectorul justiţiei
    (1) Modul de organizare a cursurilor de formare iniţială și continuă a altor persoane care activează în sectorul justiţiei se stabileşte prin regulament aprobat de Consiliu. Normativele de cheltuieli pentru organizarea acestor cursuri se stabilesc de Guvern.
    (2) Cursurile de formare iniţială sau continuă a altor persoane care activează în sectorul justiției se organizează pe baze contractuale, la solicitare sau din iniţiativa Institutului.
    Articolul 212. Desfăşurarea cursurilor de formare
                           iniţială şi continuă a altor persoane
                           care activează în sectorul justiţiei
    (1) Cursurile de formare iniţială se organizează de Institut pentru alte persoane care activează în sectorul justiţiei pentru care legislaţia prevede obligativitatea absolvirii cursurilor de formare iniţială şi se desfășoară în conformitate cu planurile de formare şi curriculum-urile disciplinare, aprobate de Consiliu după coordonarea acestora cu organele de autoadministrare a profesiilor conexe sistemului justiției.
    (2) Curriculum-urile disciplinare, elaborate sau, după caz, revizuite de către formatori, se examinează şi se aprobă anual de Consiliul Institutului.
    (3) După încheierea cursurilor de formare iniţială, audienții susţin un examen de absolvire a cursurilor.
    (4) Audienților care au susţinut examenul li se eliberează un certificat de absolvire a cursurilor de formare iniţială, care face parte din setul de acte ce se depune pentru a fi admişi în profesie.
    (5) Cursurile de formare continuă a altor persoane care activează în sectorul justiţiei se desfăşoară în conformitate cu planul de formare aprobat anual de Consiliu după coordonarea cu organele de autoadministrare a profesiilor conexe sistemului justiției. Institutul poate organiza formarea continuă a altor persoane care activează în sectorul justiţiei în conformitate cu regulamentul aprobat de Consiliu.
    (6) Persoanelor care au participat la cursurile de formare continuă organizate de către Institut li se eliberează un certificat de participare, în care se indică, obligatoriu, denumirea activității de formare continuă, durata ei în ore, perioada în care a avut loc activitatea de formare continuă.
    (7) Institutul remite anual asociațiilor profesionale, legal constituite, ale persoanelor care activează în sectorul justiției lista persoanelor care au urmat cursuri de formare în cadrul Institutului, indicîndu-se numărul de ore de formare acumulate de fiecare persoană.”
    17.  Legea se completează cu capitolul IV1 cu următorul cuprins:
„Capitolul IV1
EVALUAREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE FORMARE
ORGANIZATE DE INSTITUT ŞI EVALUAREA PERFORMANȚELOR
FORMATORILOR

    Articolul 213Procedura de evaluare a calității
                            programelor de formare
    (1) Evaluarea calităţii programelor de formare se efectuează de către Institut în conformitate cu Metodologia de evaluare a calității programelor de formare, aprobată de Consiliu.
    (2) Consiliul analizează rezultatele evaluării, face propuneri de îmbunătățire a planurilor de formare și, după caz, recomandă aplicarea unor noi metode de formare.
    Articolul 214. Evaluarea performanţelor formatorilor
    (1) Evaluarea profesională a formatorilor este efectuată o dată la 2 ani. Criteriile şi procedura de evaluare a formatorilor sînt stabilite de Consiliu.
    (2) Formatorii Institutului beneficiază, obligatoriu, de formare în domeniul metodelor şi tehnicilor didactice dacă nu au urmat un asemenea curs în ultimii 2 ani.
    (3) În cazul evaluării negative repetate sau neparticipării din motive neîntemeiate la activităţile de formare, formatorul se revocă prin hotărîre de Consiliu.”
    Art. V. – Legea nr. 59-XVI din 15 martie 2007 privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 64–66, art. 296), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolele 14 și 15 se abrogă.
    2. Articolul 16:
    la alineatul (1), textul „5 ani” se substituie cu textul „3 ani”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Cursurile de formare continuă a grefierilor se organizează conform planului de formare aprobat de Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei, după coordonarea cu Consiliul Superior al Magistraturii. Planul este comunicat tuturor instanţelor judecătoreşti în luna decembrie a anului anterior desfășurării cursurilor.”
    3. La articolul 17 alineatul (3), cuvintele „de formare inițială și” se exclud.
    Art. VI. – Legea nr. 8-XVI din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 13–19, art. 29), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 241 cu următorul cuprins:
    „Articolul 241. Formarea continuă a consilierului
                            de probaţiune
    (1) Consilierul de probaţiune are obligaţia să-şi perfecţioneze continuu calităţile sale profesionale prin intermediul cursurilor de formare continuă organizate de Institutul Naţional al Justiţiei.
    (2) Organele de probaţiune şi Institutul Naţional al Justiţiei au obligaţia să prevadă în bugetele proprii mijloacele necesare pentru acoperirea cheltuielilor aferente programelor de formare continuă a consilierilor de probaţiune.”
    Art. VII. – Articolul 17 alineatul (1) din Legea nr. 154 din 5 iulie 2012 privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 190–192, art. 636) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) prezintă Institutului Naţional al Justiţiei propuneri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea programelor de formare continuă a judecătorilor.”
    Art. VIII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare după expirarea a 3 luni de la publicare, cu excepţia:
    a) prevederilor articolului II, care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2017;
    b) prevederilor articolului IV punctul 5 privind componența Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei, care vor fi puse în aplicare după expirarea mandatului membrilor în exerciţiu ai Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei;
    c) prevederilor articolului IV punctul 5 privind completarea articolului 6 cu alineatul (7), care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2016;
    d) prevederilor articolului IV punctul 8 privind modificările operate la articolul 9 alineatele (1) şi (2) și ale punctului 9 privind modificările operate la articolul 91 alineatele (1) şi (2), care vor fi puse în aplicare după expirarea mandatului actualului director şi al directorului adjunct în exercițiu al Institutului Naţional al Justiţiei.
    (2) Începînd cu 1 ianuarie 2020, la examenele pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă pot participa doar  persoanele care au acumulat pînă la data respectivă o vechime în muncă de cel puțin 7 ani în specialitățile juridice, cu excepțiile stabilite de Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și de Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură.
    (3) Lista specialităților juridice care necesită o vechime în muncă de 7 ani pentru candidații la funcția de judecător sau de procuror se aprobă de către Consiliul Superior al Magistraturii și, respectiv, de către Consiliul Superior al Procurorilor.
    (4) Persoanele care, pînă la data de 1 ianuarie 2020, nu au o vechime în muncă de cel puțin 7 ani în specialitățile juridice trebuie să urmeze cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător sau de procuror, organizate de Institutul Național al Justiției.
    (5) Guvernul va asigura mijloacele financiare necesare pentru realizarea noilor atribuţii ale Institutului Naţional al Justiţiei.
    (6) Guvernul, în termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi:
    a) va asigura republicarea Legii nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, dîndu-se o nouă numerotare  a elementelor acesteia;
    b) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    с) va adopta actele normative necesare pentru implementarea prezentei legi și va opera modificările respective în actele normative în vigoare.
    (7) Institutul Naţional al Justiţiei, în termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi, va elabora, va aproba şi va modifica actele necesare pentru implementarea prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 85. Chişinău, 28 aprilie 2016.