HGO953/2016
ID intern unic:  366212
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 953
din  08.08.2016
pentru stabilirea moratoriului privind majorarea numărului unităţilor de
personal real încadrate în autorităţile publice şi alte instituţii finanţate
din bugetul de stat
Publicat : 12.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 256-264     art Nr : 1036
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabileşte moratoriu privind majorarea numărului unităţilor de personal real încadrate în autorităţile publice şi alte instituţii finanţate din bugetul de stat, înregistrate la situaţia din 1 august 2016, precum şi economia pentru anul curent la cheltuielile de personal, conform situaţiei din 30 iunie 2016.
    2. Suma economiei la cheltuieli de personal aferentă posturilor vacante la situaţia din 30 iunie se stabileşte conform anexei la prezenta hotărîre.
    3. Pe perioada moratoriului, suma economiilor de cheltuieli de personal stabilită în anexa la prezenta hotărîre va fi blocată pentru finanţare pînă la rectificarea bugetului de stat pe anul curent.
    4. Pe parcursul moratoriului, încadrarea personalului în funcţiile vacante se realizează cu menţinerea lunară a numărului de posturi vacante per autoritate, indicate în prezenta hotărîre, şi încadrarea în volumul cheltuielilor de personal ajustat cu suma economiei identificate.
    5. Moratoriul se aplică pînă la finele anului curent.
    6. Conducătorii  autorităţilor publice/instituţiilor bugetare enumerate în anexă sînt responsabili de executarea prevederilor prezentei hotărîri.
    7. Controlul privind executarea prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Finanţelor.

    PRIM-MINISTRU                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                         Octavian Armaşu

    Nr. 953. Chişinău, 8 august 2016.


    anexa