LPC181/2016
ID intern unic:  366260
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 181
din  22.07.2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
în domeniul reglementării prin autorizare a activității
de întreprinzător
Publicat : 19.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 265-276     art Nr : 577
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 30 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    „1. Întreprinderea, la decizia fondatorului/adunării generale, poate să îşi suspende temporar activitatea, pe o perioadă care să nu depăşească 3 ani, în cazul în care nu are datorii faţă de bugetul public naţional, precum şi faţă de alţi creditori. Informația privind lipsa/existența datoriei la bugetul public național se obține de către organul înregistrării de stat și organul fiscal din sistemul informațional automatizat al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern, fără implicarea solicitantului.”
    Art. II. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5:
    punctul 28) va avea următorul cuprins:
    „28) Cod fiscal – număr personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de prezentul cod. Se consideră cod fiscal și nu necesită atribuire în modul prevăzut de prezentul cod:
    a) numărul de identificare de stat atribuit de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat și indicat în decizia de înregistrare a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali supuși înregistrării de stat, conform prevederilor Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali;
    b) numărul de identificare de stat atribuit de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat și indicat în certificatul de înregistrare a persoanelor juridice supuse înregistrării de stat, conform prevederilor Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești;
    c) codul personal (IDNP) indicat pe versoul buletinului de identitate al persoanei fizice cetățean al Republicii Moldova;
    d) seria și numărul pașaportului persoanei fizice cetățean al Republicii Moldova care nu dispune de buletin de identitate, iar dacă nu deține nici pașaport, codul fiscal reprezintă seria și numărul certificatului de naștere sau al altui act de identitate;
    e) codul personal (IDNP) indicat pe versoul permisului de ședere al persoanei fizice cetățean străin sau apatrid care deține obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care are obligații fiscale, iar în cazul lipsei permisului de ședere, codul fiscal reprezintă seria și numărul (fără spații) al pașaportului persoanei respective din țara de origine.”
    punctul 30) se completează în final cu textul: „Procesul de atribuire a numărului de către organul fiscal va avea loc în baza analizei cererii și a copiilor de pe documentele prin care se confirmă constituirea subdiviziunilor prezentate de contribuabili. Nu este necesară prezentarea altor documente de către contribuabili sau emiterea documentelor (certificatelor, autorizațiilor, confirmărilor etc.) de către organul fiscal.”
    punctul 42) va avea următorul cuprins:
    „42) Certificat de atribuire a codului fiscal – document care confirmă luarea la evidenţa fiscală. Certificatul de atribuire a codului fiscal se eliberează în modul stabilit de prezentul cod, cu excepția contribuabililor pentru care codul fiscal este cel atribuit în conformitate cu pct. 28) lit. a), b), c), d) și e).”
    2. La articolul 8 alineatul (2), litera b) se completează în final cu textul „ , cu excepția contribuabililor pentru care codul fiscal este cel atribuit în conformitate cu art. 5 pct. 28) lit. a), b), c), d) și e). Contribuabilii care sînt înregistrați de către organele abilitate cu dreptul de înregistrare de stat se iau la evidența organului fiscal respectiv conform informației prezentate de către aceste organe”.
    3. La poziția 1 din anexa nr. 3 la titlul IX, cuvintele „avizului preliminar și a” se exclud.
    Art. III. – Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (1), punctul 10) se abrogă.
    2. La articolul 13 alineatul (1), cifrele „10),” se exclud.
    Art. IV. – La articolul 182 din Legea nr. 283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200–203, art. 769), cu modificările ulterioare, litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) declarația pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale.”
    Art. V. – Legea nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 100–103, art. 510), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, noțiunea „comerciant” se exclude.
    2. Articolul 12:
    la alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) autorizației de funcționare a depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților;”
    la alineatul (11), cuvintele „Pentru deținerea licenței” se substituie cu cuvintele „La desfășurarea activității”;
    alineatul (12) se abrogă;
    la alineatul (13):
    în partea introductivă, după cuvintele „fără plată” se introduc cuvintele „ , pe termen nelimitat”;
    litera b) se abrogă;
    la alineatul (2), cuvîntul „licența” se substituie cu cuvintele „autorizația de funcționare a depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților”;
    la alineatul (3):
    în partea introductivă, cuvîntul „licenței” se substituie cu cuvintele „autorizației de funcționare a depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților”;
    la literele a)–c), cuvintele „titularul de licență” se substituie cu cuvîntul „titular”;
    la litera d), cuvintele „licență pentru genul respectiv de activitate” se substituie cu cuvintele „autorizație de funcționare a depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților”;
    alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) încălcarea cerințelor de funcționare a depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților.”
    3. La articolul 21 alineatul (3), cuvintele „ , Camera de Licențiere” se exclud.
    4. La articolul 23:
    alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    „(11) Certificatul de inofensivitate se eliberează, la solicitare, în baza rezultatelor încercărilor de laborator sau în baza declarației pe proprie răspundere privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, prevăzută la art. 231.”
    la alineatul (5), cuvintele „de certificatul de inofensivitate și de certificatul de conformitate” se substituie cu textul „eliberat de autoritatea fitosanitară competentă a statului exportator. Legumele și fructele în stare proaspătă trebuie să fie însoțite și de un certificat/document oficial, prin care se asigură inofensivitatea prin respectarea limitelor maxime admisibile de reziduuri de pesticide și a conținutului de nitrați, eliberat de autoritatea fitosanitară competentă a statului exportator.”
    5. Articolul 231 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 231. Declarația pe proprie răspundere
                             privind respectarea regulilor de utilizare
                             a produselor de uz fitosanitar și a
                             fertilizanților
    (1) Declarația pe proprie răspundere privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților este un document oficial, prezentat de către agentul economic subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, prin care declarantul confirmă respectarea regulilor corespunzătoare.
    (2) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor elaborează, aprobă și publică pe pagina sa web oficială modelul declarației pe proprie răspundere.
    (3) Declarația pe proprie răspundere depusă de producătorul agricol care efectuează tratamente cu produse de uz fitosanitar și încorporarea fertilizanților este însoțită de următoarele documente:
    a) copia de pe Registrul de evidență a utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților pe anul respectiv, înregistrat și sigilat la subdiviziunea teritorială a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4;
    b) copiile de pe bonurile sau de pe facturile fiscale care confirmă procurarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților.
    (4) Producătorul agricol care efectuează tratamente cu produse de uz fitosanitar și încorporarea fertilizanților și persoana juridică care prestează servicii în domeniul protecţiei plantelor țin evidența utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în Registrul de evidență a utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților. Înscrierile în registrul menționat se efectuează și se semnează de către persoana responsabilă și constituie document oficial în procesul controlului calității tratamentelor fitosanitare.”
    6. Anexa nr. 3 se abrogă.
    Art. VI. – Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (7), cuvîntul „iar” se substituie cu cuvintele „precum și în colaborare cu”, iar textul „Costurile verificării sînt suportate de către deponent.” se exclude.
    2. La articolul 18, alineatul (2) se completează în final cu textul „conform datelor prezentate de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat organului înregistrării de stat în sistemul informațional automatizat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern, fără implicarea solicitantului înregistrării”.
    3. La articolul 24, alineatul (11) se completează în final cu textul „conform datelor prezentate de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat organului înregistrării de stat în sistemul informațional automatizat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern, fără implicarea solicitantului înregistrării”.
    4. La articolul 26, alineatul (2) se completează în final cu textul: „Informația privind lipsa/existența datoriei la bugetul public național se obține de către organul înregistrării de stat din sistemul informațional automatizat al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.”
    5. La articolul 31 alineatul (1), litera a) se completează în final cu textul „conform datelor prezentate de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat organului înregistrării de stat în sistemul informațional automatizat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern, fără implicarea solicitantului”.
    Art. VII. – Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 125–129, art. 396), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, noțiunea „aviz sanitar-veterinar de import, export sau tranzit” va avea următorul cuprins:
    „aviz sanitar-veterinar de import/export – document oficial emis de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, în baza căruia se efectuează importul sau exportul mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat;”.
    2. Articolul 331:
    în titlu și la alineatul (1), textul „ , export sau tranzit” se substituie cu cuvintele „sau export”;
    la alineatul (2), cuvintele „import/export/tranzit” se substituie cu cuvintele „import/export”;
    la alineatul (3):
    în partea introductivă, cuvintele „ , export sau tranzit” se substituie cu cuvintele „sau export”;
    litera i) se abrogă;
    la alineatul (8), textul „ , exportului sau tranzitului” se substituie cu cuvintele „sau exportului”, iar textul „ , de export sau de tranzit” – cu cuvintele „sau de export”;
    la alineatul (10), textul „iar de tranzit – 8 zile de la data eliberării,” se exclude.
    3. Anexa nr. 10:
    în titlul și în cuprinsul Avizului, textul „IMPORT/EXPORT/TRANZIT” se substituie cu cuvintele „IMPORT/EXPORT”;
    punctul 4 se exclude.
    Art. VIII. – La articolul 26 alineatul (6) din Legea regnului vegetal nr. 239-XVI din 8 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 40–41, art. 114), cuvintele „recoltării masei lemnoase în procesul de tăiere a vegetației forestiere” se substituie cu cuvintele „tăierii în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier”.
    Art. IX. – La articolul 27 alineatul (5) din Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155–158, art. 549), cu modificările ulterioare, cuvintele „ , pentru lucrări de utilitate publică de interes național” se exclud.
    Art. X. – Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241–246, art. 748), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2:
    noțiunea „expertiză de carantină” va avea următorul cuprins:
    „expertiză de laborator – ansamblu de metode şi măsuri de investigare efectuate de un inspector abilitat sau, după caz, de un laborator acreditat, în scopul identificării organismelor de carantină şi noncarantină;”
    noțiunea „permis fitosanitar de import (tranzit)” se exclude.
    2. La articolul 3 punctul 2) litera f), textul „al permisului fitosanitar de import (tranzit),” se exclude.
    3. Articolul 4:
    la alineatul (4):
    litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) eliberează certificatul fitosanitar, certificatul fitosanitar de reexport, prin intermediul subdiviziunilor raionale/municipale și al  posturilor de control sanitar-veterinar și fitosanitar la frontieră, pentru plante, produse vegetale și bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară;”
    la litera i), textul „permise fitosanitare de import (tranzit)/” se exclude;
    la litera q), textul „în baza certificatului expertizei de carantină,” se exclude;
    la alineatul (5), literele a) și d) se abrogă.
    4. La articolul 8 litera i), textul „de permise fitosanitare de import (tranzit),” se exclude.
    5. La articolul 10 alineatul (1),  literele c) și d) vor avea următorul cuprins:
    „c) examinarea vizuală și controlul fizic de identificare a organismelor dăunătoare, de stabilire a contaminanților (frunze, sol), precum și întocmirea actului privind rezultatele  inspecției;
    d) perfectarea actelor de control fitosanitar al plantelor, al produselor vegetale și al bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, al locului de producție, emiterea deciziei privind conformitatea cu cerințele fitosanitare.”
    6. Articolul 19:
    la alineatul (1), textul „la prezentarea permisului fitosanitar de import (tranzit), eliberat de organul de control fitosanitar, în care se indică condițiile de import și de utilizare a produselor, și” se exclude;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În vederea asigurării controlului fitosanitar, la importul (tranzitul) plantelor, al produselor vegetale și al bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, importatorul prezintă Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, cu cel puțin 24 de ore pînă la operațiunea de import, în format electronic, o declarație pe proprie răspundere despre intenția de import, cu indicarea punctelor de intrare.”
    la alineatul (5), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) refuz al importului (tranzitului);”.
    7. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 21. Comercializarea plantelor și a
                           produselor vegetale importate
                           pe piața internă
    Comercializarea plantelor și a produselor vegetale importate pe piața internă se efectuează în baza pașaportului fitosanitar al mărfurilor importate supuse controlului de carantină.”
    8. În titlul capitolului VII, textul „PERMISUL FITOSANITAR DE IMPORT (TRANZIT).” se exclude.
    9. La articolul 26 alineatul (5):
    în partea introductivă, cifrele „24” se substituie cu cifrele „48”;
    literele d), f) și h) se abrogă.
    10. La articolul 261:
    titlul și alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 261. Controlul fitosanitar al unităților
                             de transport și al altor bunuri
                             conexe supuse regimului
                             de carantină fitosanitară
    (1) Pînă la obținerea certificatului fitosanitar, exportatorul solicită efectuarea controlului fitosanitar al unităților de transport și al altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară și oferă acces la bunurile în cauză în vederea efectuării controlului. Controlul fitosanitar al unităților de transport și al altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară face parte din procedura de eliberare a certificatului fitosanitar.”
    la alineatul (2), cuvintele „depunerea cererii pentru” se exclud;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
     „(3) Controlul fitosanitar al unităților de transport și al altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară se soldează cu întocmirea actului de control, imediat după efectuarea acestuia; o copie de pe actul respectiv se transmite subdiviziunii responsabile de emiterea certificatului fitosanitar și o altă copie se înmînează gratuit solicitantului.”
    11. Articolele 32 și 321 se abrogă.
    12. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    13. Anexa nr. 5 (recto și verso) se abrogă.
    14. În tot cuprinsul legii, cuvintele „expertiză de carantină” se substituie cu cuvintele „expertiză de laborator”.
    Art. XI. – Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 la noțiunea „act permisiv”, textul „și/sau învestește solicitantul” se substituie cu textul „și întrunirea condițiilor stabilite de lege, confirmînd învestirea solicitantului”.
    2. Articolul 4:
    la alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) confirmă și/sau atestă competențele profesionale ale angajaților unei întreprinderi, care sînt valabile doar pentru activitatea întreprinderii respective și indispensabile pentru activitatea de întreprinzător desfășurată de aceasta; acest act nu poate fi utilizat de către angajatul în cauză la o altă întreprindere cu activitate similară.”
    articolul se completează cu alineatele (11)–(14) cu următorul cuprins:
    „(11) Actul permisiv reprezintă un mijloc de intervenție care urmează a fi utilizat de autoritatea abilitată în mod echivalent cu alte mijloace și tehnici de intervenție ale autorităților publice, ținînd cont de principiul proporționalității.
    (12) Instituirea unui act permisiv trebuie să fie în concordanță, în mod obligatoriu, cu unul sau mai multe riscuri pe care acest act permisiv poate să le acopere și care nu sînt abordate prin alte mijloace de intervenție ale autorităților publice, inclusiv prin alte acte permisive.
    (13) Apariția unor drepturi și/sau obligații confirmate de un act permisiv are loc doar în virtutea întrunirii de către solicitant a cerințelor și condițiilor stabilite expres și exhaustiv de lege. Voința autorității publice exprimată prin emiterea actului permisiv nu poate sta la baza apariției drepturilor și a obligațiilor, aceasta doar confirmă întrunirea cerințelor și condițiilor stabilite de lege, dacă legea acordă în mod expres atribuția dată autorității publice în cauză. Autoritatea emitentă poate respinge cererea, poate refuza eliberarea actului permisiv și poate iniția procedura de suspendare și/sau retragere a actului permisiv numai dacă solicitantul nu întrunește și nu respectă cerințele și/sau condițiile expres stabilite de lege în privința actului permisiv în cauză.
    (14) Confirmarea pe hîrtie sau pe alt suport a actului permisiv nu este decît dovada existenței în timp a actului și a drepturilor în privința unei entități concrete. Emiterea suportului și/sau distrugerea acestuia nu condiționează existența drepturilor și a obligațiilor care sînt confirmate de acest suport. Toate autoritățile emitente sînt obligate să țină registre, inclusiv electronice, ale actelor permisive eliberate și să ofere direct accesul, inclusiv electronic, la aceste registre organelor de control și altor autorități publice în volumul necesar funcțiilor și atribuțiilor acestor autorități.”
    alineatul (2) se completează în final cu textul: „La instituirea (propunerea) unui act permisiv nou este obligatoriu de a examina și de a propune eliminarea unui sau mai multor acte permisive în vigoare eliberate de aceeași autoritate sau acte care acoperă total sau parțial aceleași riscuri, domenii de reglementare și/sau de activitate de întreprinzător. Propunerea de completare a nomenclatorului menționat cu orice act permisiv nou va fi însoțită de ajustarea și de completarea cadrului legislativ în vigoare cu prevederi procedurale și materiale suficiente pentru ca reglementarea propusă prin actul permisiv să corespundă principiilor și rigorilor prezentei legi.”
    alineatul (3) se completează în final cu cuvintele „și în portalul guvernamental unic al serviciilor publice”;
    articolul se completează cu alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:
    „(4) Autoritățile emitente sînt obligate să includă sau să transmită pentru includere toată informația cu privire la actele permisive pe care le eliberează și la documentele/formalitățile aferente procedurii de solicitare și eliberare pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md), precum și să se asigure că portalul în cauză se utilizează drept ghișeu unic electronic pentru solicitarea actelor permisive. Asigurarea funcționalității și reglementarea regimului juridic și a modului de utilizare ale portalului guvernamental unic al serviciilor publice se atribuie Guvernului.
    (5) Autoritatea emitentă nu are dreptul de a suspenda și/sau de a retrage actul permisiv, precum și de a respinge cererea de solicitare în scopul sancționării solicitantului în cazul în care acesta nu respectă unele condiții sau nu onorează unele obligații care nu se încadrează în lista expresă de cerințe și/sau condiții stabilite de lege în privința actului permisiv în cauză.”
    3. Articolul 6:
    la alineatul (1), după cuvintele „prin scrisoare recomandată” se introduc cuvintele „ , prin intermediul sistemelor informaționale dedicate”, iar cuvintele „semnătura digitală” se substituie cu cuvintele „semnătura electronică avansată calificată”;
    articolul se completează cu alineatele (11)–(13) cu următorul cuprins:
    „(11) Autoritățile emitente sînt obligate să implementeze, după caz, posibilitatea solicitării și recepționării la distanță a actelor permisive. În acest scop, solicitantul are dreptul să transmită, în format electronic (fără aplicarea semnăturii electronice), copiile de pe documentele cerute, anexate la cerere. În acest caz, formatul electronic al copiilor nu poate servi drept temei pentru respingerea cererii. 
    (12) În cazul indicat la alin. (11), autoritatea emitentă poate solicita, la eliberarea actului permisiv sau în termen de pînă la 30 de zile de la data eliberării acestuia, să-i fie puse la dispoziție originalele documentelor, copiile de pe care au fost anexate la cererea transmisă la distanță (în format electronic), pentru a verifica autenticitatea copiilor în cauză.
    (13) La solicitarea actului permisiv, solicitantul are dreptul să declare informația necesară în conformitate cu prevederile Legii nr. 161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător, fără a anexa actele confirmative la cerere.”
    la alineatul (4), cuvintele „În acest caz, pe actul permisiv” se substituie cu cuvintele „În acest caz, în registrul oficial al autorității emitente, precum și pe actul permisiv,”  iar cuvintele „Mențiunea prelungirii termenului de valabilitate poate fi aplicată pe actul permisiv pînă la expirarea termenului său” – cu cuvintele „Mențiunea prelungirii termenului de valabilitate poate fi aplicată pînă la expirarea termenului”;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Autoritatea emitentă este obligată să țină, în conformitate cu Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre, registrul actelor permisive pe care le-a eliberat, precum și registrul cererilor recepționate. Autoritatea emitentă este obligată să asigure accesul public, inclusiv prin intermediul rețelei Internet, la datele din registrele în cauză, cu respectarea rigorilor prevăzute de legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal.”
    4. La articolul 9:
    alineatul (2) se completează în final cu textul: „Plățile stabilite pentru emiterea actului permisiv și pentru serviciile aferente emiterii nu trebuie să depășească costurile de elaborare și emitere a actului permisiv în cauză și de prestare a serviciilor aferente sau totalitatea veniturilor obținute din plățile respective nu trebuie să depășească costurile aferente emiterii actelor permisive.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Fondurile colectate în urma emiterii și a reperfectării actelor permisive indicate în anexă din taxele pentru actele permisive și serviciile aferente emiterii acestora prestate de către autoritatea emitentă se varsă integral la bugetul de stat, în conformitate cu legile care reglementează genurile de activitate și care stabilesc metodologia de calcul al taxelor respective, cu excepția cazurilor stabilite de lege.”
    5. În anexă:
    la compartimentul „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, pozițiile 2, 3, 11, 12 și 14 se exclud;
    la compartimentul „Serviciul Vamal”, pozițiile 3, 10–12 și 15 se exclud;
    la compartimentul „Ministerul Economiei”, pozițiile 1–3 se exclud;
    la compartimentul „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase”, pozițiile 1, 2 și 4 se exclud;
    la compartimentul „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, pozițiile 4, 10, 14, 23–25 și 33 se exclud;
    la compartimentul „Ministerul Afacerilor Interne”, pozițiile 1–6, 8–11 și 17 se exclud;
    la compartimentul „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, pozițiile 1, 5 și 6 se exclud;
    la compartimentul „Autoritatea Aeronautică Civilă”, pozițiile 2, 9–16, 20–36 și 39 se exclud;
    la compartimentul „Întreprinderea de Stat „Registru Naval”, pozițiile 3–17, 19 și 21–32 se exclud;
    la compartimentul „Instituția Publică „Căpitănia Portului Giurgiulești”, pozițiile 1–4, 7, 8 și 10–13 se exclud;
    la compartimentul „Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală”, pozițiile 1, 2 și 4 se exclud;
    compartimentul „Ministerul Culturii” se exclude;
    la compartimentul „Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor/Întreprinderea de Stat „Radiocomunicații”, poziția 1 se exclude;
    la compartimentul „Ministerul Mediului”, poziția 7 se exclude;
    la compartimentul „Serviciul Piscicol”, poziția 2 se exclude;
    la compartimentul „Centrul Național de Terminologie”, pozițiile 1 și 2 se exclud.
    Art. XII. – În vederea atingerii obiectivului „Business: cu reguli clare de joc”, stabilit în Legea nr. 166 din 11 iulie 2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2020”, precum și în conformitate cu obligația generală de revizuire periodică, stabilită la art. 3 din Legea nr. 161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător, avînd scopul de a scădea povara existentă pentru mediul de afaceri, dar și de a eficientiza cheltuielile și efortul în procesul de reglementare prin  acte permisive, inclusiv licențe, se vor întreprinde următoarele măsuri:
    1. Autoritățile administrației publice centrale care eliberează acte permisive, inclusiv licențe, vor iniția un amplu proces de revizuire a oportunității actelor permisive în cauză, inclusiv a licențelor, a conformității acestor acte principiilor reglementării activității de întreprinzător, de eficientizare și de simplificare a procedurii de solicitare și eliberare a acestor acte, care presupune următorii pași:
    1) identificarea întregului spectru de acte permisive, inclusiv licențe, a rigorilor procedurale și materiale aferente acestor acte;
    2) determinarea oportunității acestora și reducerea maximă a numărului lor prin:
    a) eliminarea din cadrul normativ dacă se constată dublarea acestora cu alte acte sau mecanisme de intervenție și/sau lipsa lor de oportunitate;
    b) eliminarea prin comasare cu alte acte care au scop similar;
    c) transformarea actului în proceduri de notificare și/sau de înregistrare oficială;
    d) transformarea actului în procedură de confirmare și/sau în schimb de informație între autorități (fără implicarea solicitantului) în cadrul procedurii de emitere a unui act conex;
    3) stabilirea numărului minim de acte permisive, inclusiv licențe, indispensabile pentru reglementarea eficientă a activității de întreprinzător, care ar permite fiecărei autorități să-și exercite atribuțiile și să-și atingă obiectivele cu povară minimă pentru mediul de afaceri;
    4) reducerea maximă a poverii actelor permisive, inclusiv a licențelor, care nu au fost eliminate și eficientizarea modului de solicitare și de eliberare a acestora prin:
    a) reducerea maximă a procedurilor și documentelor obligatorii pentru solicitant;
    b) restrîngerea maximă a ariei de aplicare (asupra categoriilor de persoane sau genurilor de activități) și/sau majorarea la maximum a termenului de valabilitate;
    c) corelarea plății pentru examinarea solicitării și eliberarea actului cu cheltuielile suportate de autoritate (luînd în calcul și alocările aferente de la bugetul de stat), precum și asigurarea previzibilității și a transparenței cheltuielilor solicitantului pentru obținerea actului permisiv, inclusiv a licenței;
    d) constituirea ghișeelor unice și/sau aplicarea soluțiilor de ghișeu unic pentru facilitarea solicitării, emiterii și recepționării, care includ schimbul de informații între autorități, precum și schimbul automatizat de date gratuit între autorități prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern; implementarea circulației documentului electronic, standardizarea și eficientizarea managementului documentelor în cadrul autorității și între autorități;
    5) corelarea actelor permisive, inclusiv a licențelor, care nu au fost eliminate și a modului de reglementare a regimului juridic al acestora cu principiile de reglementare stabilite de Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, Legea nr. 161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător, Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător și alte legi relevante.
    2. Procesul de revizuire și optimizare va fi inițiat la data publicării prezentei legi și va fi desfășurat în decursul a șase luni de către următoarele autorități publice:
    1) Comisia Națională a Pieței Financiare;
    2) Consiliul Coordonator al Audiovizualului;
    3) Centrul Național de Terminologie;
    4) Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;
    5) Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației;
    6) Serviciul de Informații și Securitate;
    7) Guvernul, pentru actele permisive, inclusiv licențele, acordate de:
    a) Ministerul Economiei (cu autoritățile, instituțiile și întreprinderile subordonate);
    b) Ministerul Finanțelor (cu autoritățile, instituțiile și întreprinderile subordonate);
    c) Ministerul Justiției (cu autoritățile, instituțiile și întreprinderile subordonate);
    d) Ministerul Afacerilor Interne (cu autoritățile, instituțiile și întreprinderile subordonate);
    e) Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (cu autoritățile, instituțiile și întreprinderile subordonate);
    f) Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (cu autoritățile, instituțiile și întreprinderile subordonate);
    g) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (cu autoritățile, instituțiile și întreprinderile subordonate);
    h) Ministerul Mediului (cu autoritățile, instituțiile și întreprinderile subordonate);
    i) Ministerul Educației (cu autoritățile, instituțiile și întreprinderile subordonate);
    j) Ministerul Culturii (cu autoritățile, instituțiile și întreprinderile subordonate);
    k) Ministerul Sănătății (cu autoritățile, instituțiile și întreprinderile subordonate);
    l) Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (cu autoritățile, instituțiile și întreprinderile subordonate);
    m) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;
    n) Agenția Turismului;
    o) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
    p) Agenția Relații Funciare și Cadastru;
    q) Autoritatea Aeronautică Civilă.
    3. Procesul de revizuire și optimizare va fi asigurat de către Guvern. Pînă la finele procesului de revizuire și optimizare, Guvernul va elabora și va prezenta Parlamentului:
    a) proiecte de modificare și completare a actelor legislative în vederea aprobării rezultatelor optimizărilor propuse și implementării lor ulterioare;
    b) proiectul noului Nomenclator al actelor permisive, care va fi divizat în trei compartimente: autorizații (acte permisive ce se referă la acordarea anumitor drepturi de activitate și la atestarea întrunirii anumitor condiții de către agentul economic), certificate (acte permisive ce se referă la conformitatea bunurilor și/sau serviciilor) și licențe, proiectul fiind însoțit de propuneri de modificare a legilor aferente.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian  CANDU

    Nr. 181. Chișinău, 22 iulie 2016.