HGC968/2016
ID intern unic:  366275
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 968
din  10.08.2016
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 19.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 265-276     art Nr : 1051
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                     Octavian CALMÎC
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                            Vasile Bîtca

    Nr. 968. Chişinău, 10 august 2016.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 968
din 10 august  2016

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor şi a execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi construcţiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 52-53, art. 439), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1)  la punctul 26 litera b), sintagma „Organul naţional de dirijare în construcţii” se substituie cu sintagma „organizaţia care efectuează activităţi de verificare şi expertizare a proiectelor.”;
    2)  la punctul 301, sintagma „se înregistrează gratuit la Organul naţional de dirijare în construcţii într-un registru special” se substituie cu sintagma „se înregistrează gratuit de organizaţia care efectuează activităţi de verificare şi expertizare a proiectelor, în registrul de evidenţă întocmit conform modelului din anexa nr. 4 la prezentul Regulament. Aceste date ulterior sunt transferate în registrul electronic şi se prezintă trimestrial, pînă în data de 10 a următoarei luni, organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor pentru publicare pe pagina sa oficială.”;
    3)  se completează cu punctul 302 cu următorul cuprins:
    „302. Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor va publica trimestrial pe pagina sa oficială informaţia privind avizele sau rapoartele unice de verificare/expertizare a documentaţiei de proiect şi deviz.”;
    4)  la punctul 31, ultimul alineat se abrogă;
    5) la punctul 41, litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) să înregistreze avizul tehnic ce atestă gradul de executare a construcţiei/raportul de expertiză tehnică a construcţiei la organizaţia care efectuează activităţi de expertiză tehnică în construcţii, în registrele de evidenţă, întocmite conform modelelor din anexele nr.5 şi nr.6 la prezentul Regulament. Aceste date ulterior sunt transferate în registrul electronic şi se prezintă trimestrial, pînă în data de 10 a următoarei luni, organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor pentru publicare pe pagina sa oficială.”;
    6)  se completează cu punctul 411 cu următorul cuprins:
    „411. Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor va publica trimestrial pe pagina sa oficială informaţia privind avizele tehnice ce atestă gradul de executare a construcţiei şi informaţia privind expertiză tehnică a construcţiei.”;
    7) se completează cu anexele nr. 4, nr.5 şi nr. 6 cu următorul cuprins:

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    2. Regulamentul privind expertiza tehnică în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 16 august 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 138-141, art.1025), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 13, sintagma „de către Organul naţional de dirijare în construcţii” se substituie cu sintagma „de către organizaţia care efectuează activităţi de expertiză tehnică în construcţii, în registrul de evidenţă întocmit conform modelului din anexa nr.1 la prezentul Regulament. Aceste date ulterior sunt transferate în registrul electronic şi se prezintă trimestrial, pînă în data de 10 a următoarei luni, organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, pentru a fi plasat pe pagina sa oficială.”;
    2) la punctul 23:
    sintagma „Avizul/raportul de expertiză” se substituie cu sintagma „Avizul tehnic ce atestă gradul de executare a construcţiei/raportul de expertiză tehnică”;
    sintagma „Organul naţional de dirijare în construcţii” se substituie cu sintagma „organizaţia care efectuează activităţi de expertiză tehnică în construcţii, în registrele de evidenţă întocmite conform modelelor din anexele nr.1 şi nr. 2 la prezentul Regulament. Aceste date ulterior sunt transferate în registrul electronic şi se prezentat trimestrial, pînă în data de 10 a următoarei luni, organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor pentru a fi plasat pe pagina sa oficială”.
    3) se completează cu punctul 231 cu următorul cuprins:
    „231. Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor va publica trimestrial pe pagina sa oficială informaţia privind avizele tehnice ce atestă gradul de executare a construcţiei şi informaţia privind expertiza tehnică a construcţiilor.”;
    4) se completează cu anexele nr. 1 şi nr. 2 cu următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.2