OSVC75/2015
ID intern unic:  366300
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 75
din  26.02.2015
privind aprobarea normelor metodologice cu privire
la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la import
(procedura vamală 4000, 4200)
Publicat : 19.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 265-276     art Nr : 1308     Data intrarii in vigoare : 01.03.2015
    În scopul simplificării procedurilor vamale aferente importului, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 13 noiembrie 2013 cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor (Monitorul Oficial 2013, nr.258-261, art.1002), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă „Normele metodologice cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la import” (conform anexei).
    2. Se stabilesc posturile vamale pentru asigurarea procedurii stabilite în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 904 din 13 noiembrie 2013 cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor,
Cod
Denumire
1550
Post Vamal Electronic Bender
1551
Post Vamal Electronic Bulboaca
1552
Post Vamal Electronic Căușeni 1
1553
Post Vamal Electronic Bender 2 (feroviar)
1555
Post Vamal Electronic Tudora
2050
Post Vamal Electronic Briceni
2051
Post Vamal Electronic Otaci (IM)
2052
Post Vamal Electronic Criva (IM)
2053
Post Vamal Electronic Briceni Rosoșeni (IM)
2054
Post Vamal Electronic Ocnița 1 (feroviar, IM)
2550
Post Vamal Electronic Cahul
2551
Post Vamal Electronic Comrat
2552

Post Vamal Electronic Giurgiulești (IM)

3050
Post Vamal Electronic Chișinău
3051
Post Vamal Electronic Chișinău (Industrială)
3052
Post Vamal Electronic Chișinău (Cricova)
3053
Post Vamal Electronic Chișinău (Petricani)
3055
Post Vamal Electronic Chișinău (Аeroport)
3056
Post Vamal Electronic Chișinău (Calea ferată)
3057
Post Vamal Electronic Chișinău (Poșta)
3058
Post Vamal Electronic Rîbnița (feroviar)
4550
Post Vamal Electronic Leușeni
4551
Post Vamal Electronic Leușeni (IM)
6550
Post Vamal Electronic Ungheni
6551
Post Vamal Electronic Sculeni (IM)
9050
Post Vamal Electronic Bălți

    3. „Normele metodologice cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la import” nu se aplică în cazul mărfurilor transportate în grupaj (tranzacțiile care au mai mulți destinatari).
    4. În vederea îndeplinirii prezentului Ordin, Direcţia Tehnologii Informaţionale în comun cu Direcţia Dezvoltare Informaţională va efectua instruirea continuă a colaboratorilor vamali privind procesarea declaraţiei vamale electronice.
    5. Direcţia Dezvoltare Informaţională va efectua în Sistemele Informaţionale ale Serviciului Vamal modificările necesare pentru asigurarea funcţionării eficiente.
    6. Executarea prezentului Ordin se atribuie şefilor birourilor vamale, cu aducerea la cunoştinţa brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu.
    7. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina şefului Departamentului Venituri şi Control Vamal.
    8. Se abrogă Ordinul Serviciului Vamal nr. 427-O din 01.10.2014.
    9. Prezentul Ordin intră în vigoare din 01.03.2015.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                     Tudor BALIŢCHI

    Nr. 75-o. Chişinău, 26 februarie 2015.

Anexă
la Ordinul Serviciului Vamal nr.75-O
din 26 februarie 2015

NORME METODOLOGICE
CU PRIVIRE LA PROCEDURA VĂMUIRII ELECTRONICE
A MĂRFURILOR LA IMPORT

I. Completarea, stocarea, înregistrarea în SIIV ”ASYCUDA World”
    1. Declaraţia vamală electronică se completează, stochează şi se înregistrează în conformitate cu prevederile Ordinului Serviciului Vamal nr.346-O din 24 decembrie 2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, Ordinul Serviciului Vamal nr.480-O din 18 decembrie 2006 cu privire la aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu, ţinîndu-se cont de specificul reglementat de Hotărîrea Guvernului nr.904 din 13 noiembrie 2013 cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor.
    2. În cazul în care mărfurile nu se transportă sub acoperirea carnetului TIR (conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea carnetului TIR), simultan cu declaraţia vamală electronică (în continuare DVE) se depune şi declaraţia vamală de tranzit în format electronic.
II. Recepţionarea, controlul şi validarea
Declaraţiei Vamale Electronice

Secţiunea 1
Activităţile desfăşurate la Postul vamal
de frontieră
    3. Colaboratorul postului vamal de frontieră la prezentarea mărfurilor destinate importului desfăşoară următoarele activităţi succesive:
    a) efectuează formalităţile necesare pentru înregistrarea mijlocului de transport în SI „Frontiera”;
    b) efectuează controlul vamal în conformitate cu punctele 12-20 din Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005;
    c) identifică DVE în S.I. „ASYCUDA World” după numărul de înmatriculare a mijlocului de transport;
    d) verifică dacă DVE a fost autentificată cu semnătura digitală şi, în cazul lipsei semnăturii digitale, DVE se invalidează;
    e) verifică existenţa documentelor scanate şi ataşate la DVE cu înscrierea acestora în Borderoul documentelor electronice ataşate;
    f) contrapune datele din declaraţia vamală electronică cu informaţia din Fişa de însoţire sau declaraţia electronică din portalul MD-UA, după caz;
    g) asigură executarea acţiunilor prevăzute în Ordinul Serviciului Vamal nr. 310-O din 28.06.2014 „Referitor la aprobarea Instrucţiunii de activitate a responsabililor de analiza riscurilor”;
    h) primeşte DVE dacă aceasta respectă condiţiile prestabilite la înregistrare şi comandă validarea informatică a acesteia. Această comandă conduce la aplicarea criteriilor de selectivitate generale şi selectarea culoarelor de control vamal.
Secţiunea 2
Acţiunile colaboratorului postului vamal de frontieră în funcţie
de culoarul de control vamal atribuit DVE de SIIV „ASYCUDA World”.

    4. Culoarul VERDE de vămuire:
    a) verifică şi vizualizează criteriile de selectivitate aferente DVE;
    b) în cazul stabilirii unor indicatori de risc ce necesită redirecţionarea DV pe un culoar mai aspru de control asigură executarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 318-O din 01.07.2014 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii de redirecţionare a declaraţiilor vamale în detaliu pe un culoar mai aspru de vămuire”;
    c) verifică achitarea drepturilor de import şi a altor taxe şi plăţi aferente;
    d) validează DVE şi verifică decontarea drepturilor de import, a altor taxe şi plăţi şi acordă liberul de vamă aplicînd semnătura digitală. Atunci cînd suma mijloacelor băneşti în contul agentului economic nu acoperă suma drepturilor de import calculate pe declaraţia vamală în cauză, rerutează DVE pe culoar galben de vămuire cu direcţionarea acesteia la postul vamal intern desemnat;
    e) în cazul în care marfa este transportată sub acoperirea carnetului TIR (conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea carnetului TIR) îndeplineşte formalităţile vamale în calitate de birou vamal de plecare şi de destinaţie în acelaşi timp;
    f) autentifică cu ştampila individuală documentele de transport şi comerciale aferente tranzacţiei prezentate de către reprezentantul importatorului sau transportatorului şi, la solicitarea acestora din urmă, imprimă declaraţia vamală validată, autentificînd copia respectivă cu ştampila individuală;
    g) solicită anularea din SIIV „ASYCUDA World” a declaraţiei vamale de tranzit în format electronic stocate în sistem pe mijlocul de transport respectiv;
    h) încheie formalităţile de control vamal prin confirmarea ieşirii mijlocului de transport cu marfă din zona de control vamal în SI „Frontiera”.
    5. Culoarul GALBEN sau ROŞU de vămuire:
    a) efectuează formalităţile de tranzit în calitate de birou vamal de plecare;
    b) în cazul în care marfa este transportată sub acoperirea carnetului TIR (conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea carnetului TIR) îndeplineşte formalităţile vamale în calitate de birou vamal de plecare;
    c) înscrie numărul declaraţiei vamale electronice de tranzit în rubrica 40 a DVE;
    d) verifică şi vizualizează criteriile de selectivitate aferente DVE;
    e) verifică sau aplică sigiliile vamale şi înscrie numerele de identificare a acestora în Borderoul documentelor electronice ataşate;
    f) transmite declarantului sau reprezentantului acestuia un mesaj electrouic cu următorul conţinut: ”Vă puteţi prezenta mărfurile la postul vamal intern desemnat”;
    g) tipăreşte formularul „Lista operaţiunilor de tranzit în format electronic” din SI „ASYCUDA World” îl autentifică cu ştampila personală şi-l înmînează sub semnătură reprezentantului importatorului, brokerului vamal sau transportatorului;
    h) încheie formalităţile de control vamal prin confirmarea ieşirii mijlocului de transport cu marfă din zona de control vamal în SI „Frontiera”.
Sectiunea 3
Acţiunile colaboratorului postului vamal intern în funcţie de
culoarul de control vamal atribuit DVE de SIIV „ASYCUDA World”

    6. Culoarul GALBEN de vămuire:
    1) colaboratorul vamal de la punctul de sosire identifică DVE în SI ”ASYCUDA World” după numărul de înmatriculare a mijlocului de transport, verifică integritatea sigiliilor aplicate şi efectuează formalităţile biroului vamal de sosire;
    2) colaboratorul vamal de la punctul de recepţie/selecţie identifică DVE în SI ”ASYCUDA World” şi solicită repartizarea acesteia unui colaborator vamal;
    3) colaboratorul vamal căruia i-a fost repartizată DVE:
    a) verifică şi vizualizează criteriile de selectivitate aferente DVE;
    b) efectuează controlul documentar al declaraţiei vamale, precum şi întreprinde acţiunile de control vamal impuse de criteriile de risc;
    c) verifică achitarea drepturilor de import şi a altor taxe şi plăţi aferente,
    4) procedura de verificare a corectitudinii determinării valorii în vamă se efectuează potrivit Instrucţiunii cu privire la procedura verificării corectitudinii determinării valorii în vamă, aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.55-O din 12.02.2014;
    5) în cazul în care se identifică criteriul de selectivitate referitor la clasificarea mărfurilor, controlul corectitudinii încadrării tarifare se efectuează potrivit Instrucţiunii cu privire la procedura verificării corectitudinii clasificării mărfurilor introduse pe sau scoase de pe teritoriul Republicii Moldova, vămuite în baza declaraţiilor vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 136-O din 25.03.2014;
    6) atunci cînd controlul documentar şi fizic nu a condus la sesizarea de neconcordanţe sau erori:
    a) în caz de necesitate, efectuează formalităţile necesare pentru regimul vamal de tranzit al mărfurilor sub acoperirea carnetului TIR conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR (Geneva, 14.11.1975);
    d) rerutează declaraţia vamală electronică de pe culoarul galben pe culoarul verde în aşteptare;
    e) validează declaraţia vamală, verifică decontarea de către sistem a plăţilor şi acordă liberul de vamă aplicînd pe aceasta semnătura digitală;
    f) autentifică cu ştampila individuală documentele de transport şi comerciale aferente tranzacţiei prezentate de către reprezentantul importatorului sau transportatorului şi, la solicitarea acestora din urmă, imprimă declaraţia vamală validată, autentificînd copia respectivă cu ştampila individuala.
    7. Culoarul ROŞU de vămuire:
    1) colaboratorul vamal de la punctul de sosire identifică DVE în SI ”ASYCUDA World” după numărul de înmatriculare a mijlocului de transport şi efectuează formalităţile biroului vamal de sosire;
    2) colaboratorul vamal de la punctul de recepţie/selecţie identifică DVE în SI ”ASYCUDA World” şi solicită repartizarea acesteia unui colaborator vamal;
    3) colaboratorul vamal căruia i-a fost repartizată DVE:
    a) verifică şi vizualizează criteriile de selectivitate aferente DVE;
    b) efectuează controlul documentar al declaraţiei vamale, precum şi întreprinde acţiunile de control fizic inclusiv impuse şi de criteriile de risc, contrapune datele cu documentele aferente tranzacţiei comerciale şi mărfurilor transportate;
    c) verifică achitarea drepturilor de import şi a altor taxe şi plăţi aferente;
    4) procedura de verificare a corectitudinii determinării valorii în vamă se efectuează potrivit Instrucţiunii cu privire la procedura verificării corectitudinii determinării valorii în vamă, aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.55-0 din 12.02.2014;
    5) în cazul în care se identifică criteriul de selectivitate referitor la clasificarea mărfurilor, controlul corectitudinii încadrării tarifare se efectuează potrivit Instrucţiunii cu privire la procedura verificării corectitudinii clasificării mărfurilor introduse pe sau scoase de pe teritoriul Republicii Moldova, vămuite în baza declaraţiilor vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 136-O din 25.03.2014;
    6) atunci cînd controlul vamal nu a condus la constatarea de neconcordanţe sau erori:
    a) în caz de necesitate, efectuează formalităţile necesare pentru regimul vamal de tranzit a mărfurilor sub acoperirea carnetului TIR conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR (Geneva, 14.11.1975);
    b) rerutează declaraţia vamală electronică de pe culoarul roşu pe culoarul verde în aşteptare;
    c) validează declaraţia vamală, verifică decontarea de către sistem a plăţilor şi acordă liberul de vamă aplicînd pe aceasta semnătura digitală;
    d) autentifică cu ştampila individuală documentele de transport şi comerciale aferente tranzacţiei prezentate de către reprezentantul importatorului sau transportatorului şi, la solicitarea acestora din urmă, imprimă declaraţia vamală validată, autentificînd copia respectivă cu ştampila individuală.
    8. Acţiunile colaboratorului în cazul depistării de neconcordanţe
    Atunci cînd în procesul perfectării declarației vamale, efectuării controlului documentar sau fizic se constată neconcordanţe sau erori, se efectuează succesiv următoarele acţiuni:
    1) transmite declarantului sau reprezentantului acestuia care a înregistrat DVE un mesaj electronic despre necesitatea prezentării actelor suplimentare sau informaţiilor relevante pentru efectuarea controlului fizic, inclusiv solicită scanarea repetată a documentului în cazul în care acesta nu este vizibil, prin intermediul sistemului de mesagerie al SIIV „ASYCUDA World”. Denumirea mesajului electronic prin care se solicită sau se remite actele suplimentar sau informaţii trebuie să conţină o referinţă la nr. de înregistrare a DVE, care se completează sub forma, „DV xxxxlyyyy”, unde:
    xxxx - cod post vamal;
    yyyy - număr înregistrare declaraţie vamală;
    2) primeşte actele suplimentare şi informaţiile solicitate de la declarant sau reprezentant, remise prin intermediul sistemului de mesagerie al SIIV ”ASYCUDA World” şi le introduce în borderoul documentelor ataşate şi le anexează la DVE;
    3) deschide şi completează informatic formularul S.I. „ASYCUDA World” „Act de Inspecţie”, în conformitate cu prevederile Ordinului Serviciului vamal nr. 108-O din 20.03.2012 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii de completare a Actului de inspecţie, utilizat în SIIV”ASYCUDA World”, cu indicarea tuturor acţiunilor întreprinse la regularizarea neconcordanţelor sau erorilor constatate;
    4) rectifică declaraţia vamală pe baza datelor recepţionate de la utilizatorul sistemului informatic;
    5) validează actul de inspecţie;
    6) efectuează, după caz, formalităţile de documentare a cazului de încălcare a reglementărilor vamale.