*HGC243/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  366330
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 243
din  03.03.2016
privind crearea Serviciului naţional unic pentru
apelurile de urgenţă 112
Publicat : 11.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 55-58     art Nr : 275
    În temeiul prevederilor art.4 alin.(5) şi art.7 lit.c) din Legea nr.174 din 25 iulie 2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.231-237, art.533), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 cu statut de instituţie publică.
    2. Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor va exercita funcția de fondator al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112.
    3. Se aprobă:
    Regulamentul Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112, conform anexei nr.1;
    Structura Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112, conform anexei nr.2;
    Completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.389 din 17 mai 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”, conform anexei nr.3.
    4. Se stabileşte efectivul-limită al Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 în număr de 82 de unităţi.
    5. Guvernul, în termen de 3 luni din data  publicării prezentei hotărîri, va asigura Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 cu spaţiile şi infrastructură tehnico-edilitară necesară pentru desfăşurarea activităţii.
    6. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, în termen de 3 luni din data  publicării prezentei hotărîri, va elabora și va aproba, în conformitate cu prevederile Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003, statul de personal al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                       Vasile Botnari
    Ministrul sănătăţii                                                    Ruxanda Glavan
    Ministrul afacerilor interne                                      Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                                   Octavian Armaşu

    Nr. 243. Chişinău, 3 martie 2016.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 243
din 3 martie 2016

REGULAMENTUL
Serviciului naţional unic pentru apelurile  de urgenţă 112
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, funcţiile, atribuţiile şi drepturile Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 (în continuare – Serviciul 112), precum şi organizarea activităţii acestuia.
    2. Serviciul 112 activează în beneficiul public, fiind constituit în vederea realizării scopului, misiunii, funcţiilor de bază şi atribuţiilor stabilite de prezentul Regulament.
    3. Serviciul 112 este persoană juridică, dispune de autonomie financiară, are conturi trezoreriale și dispune de ştampilă proprie.
    4. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor este Administrator al Serviciului 112.
    5. Serviciul 112 are drept scop ridicarea nivelului de siguranţă şi protecţie a populaţiei, bunurilor şi mediului pe întreg teritoriul Republicii Moldova, prin utilizarea unui număr unic pentru apeluri de urgenţă 112 (în continuare – numărul 112) și utilizarea eficientă a capacităţilor infrastructurii de comunicaţii electronice moderne şi a resurselor informaţionale.
    6. Misiunea Serviciului 112 este preluarea în regim 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămînă a apelurilor de urgenţă de la populație parvenite la numărul 112 pe întreg teritoriul Republicii Moldova, procesarea primară a acestora cu asocierea datelor relevante şi alertarea serviciilor specializate de urgenţă (în continuare – SSU), precum şi recepţionarea şi stocarea informaţiei privind rezultatul intervenţiei SSU.
    7. Serviciul 112 îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, prevederile acordurilor şi tratatelor internaţionale, la care Republica Moldova este parte, ordinele şi dispoziţiile Administratorului Serviciului 112, precum și cu prevederile prezentului Regulament.
Capitolul II
FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE
ŞI DREPTURILE SERVICIULUI 112

    8. Funcţiile de bază ale Serviciului 112 sînt:
    1) asigurarea preluării apelurilor de urgenţă parvenite la numărul 112;
    2) interogarea primară a apelantului privind circumstanțele producerii situațiilor de urgență;
    3) procesarea apelurilor de urgenţă, asocierea la apel a datelor relevante din alte resurse și sisteme informaționale;
    4) localizarea geografică a terminalului apelantului;
    5) dispecerizarea apelurilor de urgenţă, alertarea şi implicarea SSU din raza respectivă de acţiune în scopul organizării intervențiilor la situațiile de urgență;
    6) recepţionarea şi stocarea în arhiva Sistemului informaţional automatizat al Serviciului 112 (în continuare – SIA al Serviciului 112) a datelor şi informaţiilor privind evoluţia situaţiilor de urgenţă şi rezultatul intervenţiilor;
    7) mentenanţa şi dezvoltarea continuă a SIA şi a reţelei specializate de comunicaţii electronice a Serviciului 112;
    8) promovarea utilizării numărului 112 pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
    9. În conformitate cu funcţiile de bază ce îi revin, Serviciul 112 exercită următoarele atribuţii:
    1) preluarea în regim 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămînă a apelurilor de urgenţă pe întreg teritoriul Republicii Moldova;
    2) înregistrarea automată, analiza şi procesarea apelurilor de urgenţă parvenite prin telefon şi alte mijloace de comunicaţii electronice (fax, SMS, MMS etc.) ori prin alte mijloace speciale;
    3) recepţionarea apelurilor de urgenţă în limba de stat şi în limbile vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi de circulaţie internaţională, conform nomenclatorului aprobat prin hotărîre de Guvern, la propunerea Comitetului coordonator interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 şi serviciile specializate de urgenţă, în limita capacităţilor Serviciului 112, dar nu mai puţin decît cele stabilite de legislaţia în vigoare;
    4) localizarea geografică a terminalului apelantului pe baza informaţiei de localizare primară parvenită de la furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice;
    5) stabilirea circumstanţelor situaţiilor de urgenţă şi a necesităţilor de intervenție;
    6) determinarea categoriei situaţiilor de urgenţă;
    7) determinarea SSU pertinente pentru intervenţie în soluţionarea situaţiilor de urgenţă;
    8) verificarea veridicităţii informaţiei recepţionate, în limita competenţei şi a resurselor disponibile;
    9) transmiterea către dispeceratele SSU, în timpul stabilit de Regulamentul de interacţiune dintre Serviciul 112 şi serviciile specializate de urgenţă, a solicitărilor de intervenţie şi a datelor asociate apelurilor de urgenţă (informaţiei procesate referitor la situaţiile de urgenţă), în scopul asigurării unei intervenţii rapide şi efective a SSU;
    10) informarea imediată a Serviciului de Informaţii şi Securitate despre apelurile care conţin posibile ameninţări la adresa securităţii naţionale;
    11)  recepţionarea şi stocarea în arhiva SIA al Serviciului 112 (pentru o perioadă de 10 ani) a datelor şi informaţiilor privind apelurile de urgenţă recepţionate, evoluţia situaţiilor de urgenţă şi rezultatul intervenţiilor SSU;
    12) elaborarea rapoartelor analitice privind apelurile de urgenţă;
    13)  crearea, implementarea, mentenanţa şi dezvoltarea SIA al Serviciului 112;
    14) asigurarea securităţii SIA al Serviciului 112;
    15) elaborarea şi implementarea programelor de instruire profesională a personalului Serviciului 112;
    16) implementarea politicii şi cadrului normativ în domeniul funcţionării numărului 112;
    17) participarea la elaborarea actelor normative, standardelor şi reglementărilor tehnice ce ţin de activitatea Serviciului 112;
    18)  analiza experienţei internaţionale şi a tendinţelor de dezvoltare a serviciilor de preluare a apelurilor de urgenţă şi a funcţionării numerelor unice pentru apelurile de urgenţă, prezentarea propunerilor de dezvoltare a Serviciului 112 Administratorului Serviciului 112;
    19)  colaborarea internaţională cu structurile similare din alte state şi cu organizaţiile internaţionale de profil;
    20) asigurarea comunicaţiilor între administratorul Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 din România şi Serviciului 112 din Republica Moldova.
    10. Pentru realizarea funcţiilor şi atribuţiilor sale, Serviciul 112 are dreptul:
    1) să înainteze Administratorului propuneri de modificare şi completare a cadrului normativ şi juridic în domeniu;
    2) să solicite, conform legislaţiei, informaţii de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la întreprinderi, organizaţii şi instituţii etc.;
    3) să colaboreze cu autorităţile publice centrale şi locale, organele abilitate cu funcţii de supraveghere de stat, asociaţiile obşteşti, organizaţiile internaţionale;
    4) să acceseze, în limitele competenţei, resursele şi sistemele informaţionale de stat, inclusiv Registrul de stat al populaţiei, Registrul de stat al unităţilor de drept, Registrul de stat al conducătorilor de vehicule, Registrul de stat al transportului, Sistemul informaţional naţional geografic, Sistemul informaţional medical integrat, Sistemul informaţional integrat al organelor de drept;
    5) să primească, în mod gratuit, de la furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice fixe sau bazate pe tehnologia VoIP accesul în timp real la baza de date a abonaţilor acestora, iar în cazul imposibilităţii de a asigura accesul, să primească, în mod gratuit, pînă la data de 25 a fiecărei luni, bazele de date actualizate ale abonaţilor, care conţin numerele de telefon, numele, prenumele şi adresele abonaţilor;
    6) să primească de la furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice mobile, în mod gratuit, în momentul conectării apelului, informaţii despre numărul de telefon de la care se efectuează apelul către numărul unic de urgenţă 112, numele, prenumele sau denumirea abonatului sau utilizatorului înregistrat, titular al numărului respectiv, precum şi informaţia de localizare primară a terminalului apelantului;
    7) să posede, să utilizeze şi să administreze patrimoniu, în conformitate cu scopurile Serviciului 112 şi prevederile legislaţiei în vigoare;
    8)  să presteze servicii în conformitate cu Nomenclatorul serviciilor publice prestate de către Serviciul 112 persoanelor fizice şi juridice;
    9)  să dispună de conturi trezoreriale;
    10) să administreze fonduri de asistenţă tehnică;
    11) să încheie contracte cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, donatori internaţionali, cu furnizori şi beneficiari de bunuri şi servicii;
    12) să verifice calitatea serviciilor prestate, lucrărilor executate şi bunurilor furnizate de către companiile contractate, să efectueze recepţionarea acestora şi se efectueze plăţile pentru aceste lucrări, servicii şi bunuri.
Capitolul III
ORGANELE DE CONDUCERE
ALE SERVICIULUI 112
    11. Organele de conducere ale Serviciului 112 sînt:
    1) Consiliul de administrare;
    2) directorul.
Secţiunea 1
Consiliul de administrare
    12. Consiliul de administrare este organul colegial superior al Serviciului 112, care conduce şi supraveghează funcţionarea acestuia şi adoptă decizii independente. Consiliul de administrare exercită funcţiile şi atribuţiile stabilite în conformitate cu prezentul Regulament şi prevederile legislaţiei în vigoare.
    13. Consiliul de administrare al Serviciului 112 exercită următoarele atribuţii:
    1) aprobă Planul de activitate şi Planul de dezvoltare al Serviciului 112;
    2) propune modificări în statele de personal ale Serviciului 112;
    3) examinează devizul anual de venituri şi cheltuieli şi darea de seamă contabilă;
    4) aprobă atragerea, acceptarea şi administrarea mijloacelor suplimentare, inclusiv a fondurilor donatorilor şi creditelor, pentru asigurarea activităţii Serviciului 112;
    5) ia decizii privind asigurarea transparenţei procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate atît acoperirii necesităţilor, cît şi asigurării bazei tehnico-materiale a Serviciului 112;
    6) examinează şi aprobă raportul cu privire la activitatea economico-financiară a Serviciului 112 şi raportul auditorului şi le prezintă spre informare Administratorului Serviciului 112 și Guvernului;
    7) prezintă Administratorului Serviciului 112 propuneri privind modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului 112, reorganizarea Serviciului 112.
    14. Componenţa şi numărul membrilor Consiliului de administrare se stabilesc de către Administratorul Serviciului 112.
    15. Membrii Consiliului de administrare participă personal la şedinţele acestuia.
    16. Membrilor Consiliului de administrare li se stabilesc indemnizaţii lunare în mărime de pînă la trei salarii minime pe ţară, determinate în condiţiile Legii nr.1432-XIV din 28 decembrie 2000 privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim. Indemnizaţiile lunare se achită din contul mijloacelor Serviciului 112, iar mărimea acestora este stabilită prin ordinul Administratorului Serviciului 112, în funcție de situația financiară a Serviciului 112 și nu diferențiază în funcție de membru.
    17. Membrii Consiliului de administrare:
    1) au dreptul de acces la informaţia referitor la activitatea Serviciului 112, cu respectarea principiului confidenţialităţii şi prevederilor legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal;
    2) au obligaţia să respecte Regulamentul Serviciului 112, să participe la şedinţele Consiliului de administrare şi să contribuie la realizarea funcţiilor şi atribuţiilor acestuia;
    3) au obligaţia să participe la realizarea direcţiilor strategice de activitate ale Serviciului 112, la evaluarea rapoartelor şi a performanţelor.
    18. Consiliul de administrare se convoacă, după necesitate, dar nu mai rar decît o dată în trimestru, la iniţiativa Administratorului Serviciului 112,  preşedintelui Consiliului sau a directorului Serviciului 112;
    19. Şedinţa Consiliului de administrare este deliberativă în prezenţa majorităţii membrilor săi. Înştiinţarea în scris privind desfăşurarea şedinţelor Consiliului de administrare (în care se indică data, timpul şi locul desfăşurării acestora, agenda de lucru, inclusiv materialele aferente) se expediază (prin scrisoare remisă în original, fax sau e-mail) de către secretarul Consiliului de administrare tuturor membrilor Consiliului cu cel puţin 2 zile lucrătoare pînă la ziua desfăşurării şedinţei.
    20. În lipsă de cvorum, în cel mult 5 zile lucrătoare, se convoacă şedinţa repetată a Consiliului de administrare. Membrii Consiliului de administrare vor fi informaţi despre şedinţa repetată cu cel puţin o zi lucrătoare pînă la data şedinţei.
    21. Hotărîrile Consiliului de administrare se adoptă cu majoritatea simplă de voturi.
    22. Hotărîrile Consiliului de administrare se plasează pe pagina web oficială a Serviciului 112.
    23. Şedinţele Consiliului de administrare se consemnează într-un proces-verbal, care reflectă în mod obligatoriu subiectele examinate în cadrul şedinţei, informaţia privind înştiinţarea membrilor Consiliului de administrare, lista participanţilor prezenţi şi absenţi, luările de cuvînt din cadrul şedinţei, rezultatul votării fiecărei chestiuni din ordinea de zi.
    24. Lucrările de secretariat ale Consiliului de administrare sînt executate de secretarul Consiliului.
    25. Secretarul Consiliului este responsabil pentru păstrarea documentelor Consiliului de administrare, informarea membrilor Consiliului de administrare despre şedinţele acestuia, participarea la şedinţe şi întocmirea proceselor-verbale ale acestora.
    26. Secretarul Consiliului este numit de către Consiliu, la propunerea președintelui Consiliului.
    27.  Secretarul Consiliului este numit din cadrul personalului Serviciului 112 și exercită funcția prin cumul.
Secţiunea 2
Directorul Serviciului 112
    28. Activitatea Serviciului 112 este condusă de către director, care este numit în funcţie prin concurs de către Administratorul Serviciului 112, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Directorul încheie cu Administratorul contractul individual de muncă pe o perioadă de 5 ani, în conformitate cu prevederile legislației muncii.
    29. În absenţa directorului, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de către vicedirector, conform ordinului emis de directorul Serviciului 112 sau de administratorul Serviciului 112, în cazul imposibilităţii directorului de a emite un asemenea ordin.
    30. Vicedirectorul Serviciului 112 este numit în funcţie de către directorul Serviciului 112, în baza rezultatului concursului.
    31. Directorul Serviciului 112 are următoarele atribuţii:
    1) asigură implementarea cadrului normativ-juridic ce ţine de activitatea Serviciului 112;
    2) asigură îndeplinirea sarcinilor şi funcţiilor atribuite Serviciului 112;
    3) organizează activitatea Serviciului 112, asigură administrarea eficientă a activităţilor şi operaţiunilor Serviciului 112;
    4) elaborează şi propune Administratorului pentru examinare şi promovare proiecte de modificare a actelor normativ-juridice şi a politicilor ce ţin de activitatea Serviciului 112;
    5) asigură elaborarea şi înaintarea spre aprobare Consiliului de administrare al Serviciului 112 a Planului de dezvoltare a Serviciului 112;
    6) asigură elaborarea şi înaintarea spre aprobare Consiliului de administrare al Serviciului 112 a Planului de activitate a Serviciului 112;
    7) asigură elaborarea şi aprobă regulamentele de funcţionare ale subdiviziunilor şi fişele de post ale funcțiilor din cadrul Serviciului 112, instrucţiunile interne, inclusiv cele care se referă la procesarea şi evidenţa apelurilor de urgenţă recepţionate, metodologiile de interacţiune cu persoanele care apelează numărul 112;
    8) elaborează, consultă cu Consiliul de administrare și prezintă Administratorului spre promovare proiectul de buget al Serviciului 112;
    9) asigură executarea deciziilor Administratorului şi Consiliului de administrare;
    10) realizează politica de cadre în instituţie, propune Consiliului de administrare al Serviciului 112 modificări în statele de personal;
    11) propune convocarea şedinţelor Comitetului coordonator interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 şi serviciile specializate de urgenţă;
    12) participă la şedinţele Comitetului coordonator interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 şi serviciile specializate de urgenţă, în calitate de secretar al acestuia;
    13) asigură colaborarea eficientă cu SSU;
    14) asigură interacţiunea eficientă cu furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice, precum şi cu alte instituţii cu care Serviciul 112 are relaţii contractuale;
    15) asigură administrarea eficientă a sistemului informaţional al Serviciului 112;
    16) asigură activitatea Serviciului 112 în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale în domeniu, privind:
    a) compatibilitatea şi interoperabilitatea;
    b) standardele tehnice în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
    c) calitatea serviciilor prestate;
    d) instruirea iniţială şi dezvoltarea profesională continuă;
    17) administrează, conform destinaţiei, alocaţiile financiare prevăzute pentru asigurarea activităţii Serviciului 112;
    18) asigură integritatea, menţinerea şi administrarea eficientă a bunurilor Serviciului 112, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    19) este responsabil pentru asigurarea confidenţialităţii şi protecţiei datelor cu caracter personal;
    20) reprezintă interesele Serviciului 112 în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi de peste hotare, acordînd astfel de împuterniciri în unele probleme şi altor colaboratori ai Serviciului 112;
    21) acţionează, în numele Serviciului 112, fără mandat special şi reprezintă interesele acestuia în relaţiile cu autorităţile publice, instanţele judiciare, instituţiile financiare şi alte persoane juridice de drept public, persoanele fizice şi juridice de drept privat;
    22) semnează, în numele Serviciului 112, contracte cu furnizorii de bunuri şi executorii de lucrări;
    23) aprobă recepţionarea serviciilor prestate, lucrărilor executate şi bunurilor furnizate, în conformitate cu contractele semnate;
    24) exercită alte atribuţii delegate de Administratorul Serviciului 112 sau Comitetul interdepartamental, legate de activitatea Serviciului 112.
Capitolul IV
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII SERVICIULUI 112
    32. Serviciul 112 se constituie din următoarele subdiviziuni:
    1) Unitatea Principală a Serviciului 112;
    2) Unitatea Secundară a Serviciului 112.
    33. Unitatea Principală a Serviciului 112 are următoarele atribuţii:
    1) implementează politica şi cadrul normativ-juridic în domeniul de activitate  al Serviciului 112;
    2) asigură administrarea generală a Serviciului 112;
    3) asigură interacţiunea eficientă cu furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de date;
    4) asigură colaborarea eficientă şi interacţiunea cu SSU;
    5) creează, implementează, menţine şi dezvoltă Sistemul informaţional automatizat al Serviciului 112;
    6) asigură securitatea Serviciului 112 şi a SIA al Serviciului 112;
    7) participă la elaborarea actelor normative, standardelor şi reglementărilor tehnice ce ţin de activitatea Serviciului 112;
    8) analizează experienţa internaţională şi tendinţele de dezvoltare a serviciilor de preluare a apelurilor de urgenţă şi a funcţionării numerelor unice pentru apelurile de urgenţă şi prezintă propunerile relevante de dezvoltare a Serviciului 112;
    9) elaborează Planul de dezvoltare şi Planul de activitate al Serviciului 112;
    10) pregăteşte diferite rapoarte analitice legate de activitatea Serviciului 112;
    11) asigură pregătirea profesională a personalului Serviciului 112 prin elaborarea şi implementarea programelor de instruire continuă;
    12) asigură colaborarea internaţională cu structurile similare din alte state şi cu organizaţiile internaţionale de profil;
    13) asigură elaborarea situaţiilor financiare, evidenţei contabile şi financiare, privind auditul efectuat, rapoartelor vizînd monitorizarea şi evaluarea, privind achiziţiile şi performanţele Serviciului 112, inclusiv a tuturor rapoartelor solicitate conform acordurilor semnate şi prevederilor legislaţiei în vigoare;
    14) recepţionează, înregistrează, localizează apelurile de urgenţă (comunicate prin telefon, echipamente radio, dispozitive automate de alertă, semnalizare sau prin alte mijloace) şi stochează informaţia şi datele aferente;
    15) recepţionează apelurile de urgenţă în limba de stat şi în alte limbi vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi de circulaţie internaţională, conform nomenclatorului aprobat prin hotărîre de Guvern;
    16) analizează şi procesează apelurile de urgenţă, conform scenariilor standardizate de chestionare, în funcţie de tipul situaţiei de urgenţă şi transmite solicitările de intervenţie şi datele asociate apelurilor de urgenţă către dispeceratele SSU, precum şi către autorităţile competente, în funcţie de natura evenimentelor şi de consecinţele acestora, în baza unui index al incidentelor şi procedurilor stabilite;
    17) recepţionează şi înregistrează datele şi informaţiile privind evoluţia situaţiilor de urgenţă şi rezultatul intervenţiilor;
    18) stochează şi pune la dispoziţia autorităţilor abilitate, datele privind apelurile de urgenţă gestionate.
    34. Unitatea Secundară are următoarele atribuţii:
    1) recepţionează, înregistrează, localizează apelurile de urgenţă (comunicate prin telefon, echipamente radio, dispozitive automate de alertă, semnalizare sau prin alte mijloace) şi stochează informaţia şi datele aferente;
    2) recepţionează apelurile de urgenţă în limba de stat şi în alte limbi vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi de circulaţie internaţională, conform nomenclatorului aprobat prin hotărîre de Guvern;
    3) analizează şi procesează apelurile de urgenţă, conform scenariilor standardizate de chestionare, în funcţie de tipul situaţiei de urgenţă şi transmite solicitările de intervenţie şi datele asociate apelurilor de urgenţă către dispeceratele SSU, precum şi către autorităţile competente, în funcţie de natura evenimentelor şi de consecinţele acestora, în baza unui index al incidentelor şi procedurilor stabilite;
    4) recepţionează şi înregistrează datele şi informaţiile privind evoluţia situaţiilor de urgenţă şi rezultatul intervenţiilor;
    5) stochează şi pune la dispoziţia autorităţilor abilitate datele privind apelurile de urgenţă gestionate.
Capitolul V
SUPRAVEGHEREA ŞI MONITORIZAREA
ACTIVITĂŢII SERVICIULUI 112
    35. Organul central de specialitate, care exercită monitorizarea și supravegherea activităţii Serviciului 112 este Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.
Capitolul VI
PERSONALUL SERVICIULUI 112
    36. Personalul Serviciul 112 îşi desfăşoară activitatea în cadrul Unității Principale și a Unității Secundare ale Serviciului 112.
    37. Personalul Serviciului 112 este obligat să se comporte cu profesionalism în exercitarea atribuţiilor de serviciu, să trateze cu respect colegii şi să fie politicoşi în relaţiile interpersonale. Ei trebuie să fie amabili şi eficienţi în relaţiile cu cetăţenii şi reprezentanţii altor entităţi cu care interacţionează Serviciul 112. Operatorii Unității Principale și a Unității Secundare trebuie să răspundă solicitărilor apelanţilor rapid şi cu precizie.
    38. Personalul Serviciului 112  trebuie să-şi desfăşoare activitatea evitînd folosirea unui limbaj dur sau jignitor şi întotdeauna să-şi controleze conduita.
    39. Toţi angajaţii Serviciului 112  sînt obligaţi, sub răspundere personală, să respecte procedurile şi regulamentele interne stabilite, confidenţialitatea informaţiilor la care au acces pe timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu.
    40. Salarizarea personalului Serviciului 112 se realizează în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”.
Capitolul VII
PATRIMONIUL SERVICIULUI 112
    41. Mijloacele financiare ale Serviciului 112 se formează din contul:
    a) bugetului de stat;
    b) granturilor, asistenţei tehnice şi altor surse legale;
    c) mijloacelor primite pe bază de contract sau obţinute din prestarea altor servicii, la solicitarea persoanelor juridice sau fizice.
    42. Mijloacele financiare, cu excepţia celor alocate din bugetul de stat, neutilizate pe parcursul anului curent, se raportează spre utilizare în anul următor, conform devizului de cheltuieli, aprobat pentru anul respectiv.
    43. Activitatea Serviciului 112 este supusă auditului extern, potrivit prevederilor Legii Curții de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008.
Capitolul VIII
EVIDENŢA ŞI DĂRILE DE SEAMĂ
    44. Serviciul 112 ţine evidenţa contabilă şi prezintă rapoarte statistice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    45. Serviciul 112 ţine evidenţa cheltuielilor aferente implementării proiectelor de dezvoltare, întocmeşte rapoarte trimestriale, anuale sau la solicitare privind procesul implementării proiectelor şi utilizarea fondurilor destinate proiectelor, prezentînd rapoartele de rigoare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 243
din 3 martie 2016

STRUCTURA
Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112
Structura Unităţii Principale
    - Conducerea Serviciului 112
    - Direcția preluarea apelurilor de urgență
    - Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţii electronice
    - Secția asigurare resurse informaționale
    - Secția asigurare tehnică și aplicativă
    - Direcţia administrativ-organizatorică
    - Secţia analiză, planificare şi dezvoltare
    - Serviciul secretariat, arhivă
    - Serviciul resurse umane
    - Serviciul control intern şi audit
    - Serviciul finanţe şi evidenţă contabilă
    - Serviciul juridic
    - Serviciul relaţii externe şi colaborare internaţională
    Structura Unităţii Secundare
    - Direcția preluarea apelurilor de urgență

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 243
din 3 martie 2016

Completările ce se operează în Hotărîrea
Guvernului nr.389 din 17 mai 2010
    Hotărîrea Guvernului nr.389 din 17 mai 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.78-80, art.460), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    la punctul 1 al hotărîrii, alineatul trei se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Lista instituțiilor publice în care Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor exercită funcţia de fondator, conform anexei nr.21.”;
    la anexa nr.1 capitolul II, punctul 7 se completează cu subpunctele 52)-58) cu următorul cuprins:
    „52) elaborează, promovează şi monitorizează implementarea politicii şi cadrului normativ-juridic în domeniul creării, funcţionării şi dezvoltării Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 (în continuare – Serviciul 112);
    53) stabileşte direcţiile principale de activitate ale Serviciului 112;
    54) numeşte directorul Serviciului 112, în baza rezultatului concursului;
    55) asigură colaborarea internaţională şi coordonarea activităţii privind implementarea proiectelor de dezvoltare continuă a Serviciului 112”;
    56) aprobă componenţa nominală a Consiliului de Administrare al Serviciului 112;
    57) promovează propunerile privind modificarea şi completarea regulamentului Serviciului 112, reorganizarea sau dizolvarea acestuia.;
    58) prezintă spre aprobare  Guvernului, cu avizul Ministerului Finanțelor, proiectul de buget al Serviciului 112:”;
    se completează cu anexa nr.21 cu următorul cuprins:

„Anexa nr. 21
la Hotărîrea Guvernului nr. 389
din 17 mai 2010

LISTA
instituţiilor publice în care Ministerul Tehnologiei
Informaţiei şi Comunicaţiilor exercită funcţia de fondator
    Instituţia publică Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112”