*LPO239/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  366339
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 239
din  08.11.2007
regnului vegetal
Publicat : 26.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 40-41     art Nr : 114     Data intrarii in vigoare : 26.02.2009
  Ţinînd cont de tendinţa Republicii Moldova spre integrare europeană, de importanţa adoptării şi implementării unui cadru regulatoriu ecologic pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Europei nr. 338/97/CE din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor din fauna şi flora sălbatică prin reglementarea comerţului cu acestea şi Directivei Consiliului Europei nr. 92/43/CE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică şi în scopul conservării şi protecţiei regnului vegetal,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul legii
    Prezenta lege stabileşte cadrul legal în domeniul conservării, protecţiei, restabilirii şi folosinţei obiectelor regnului vegetal, precum şi competenţele autorităţilor publice de toate nivelurile şi ale instituţiilor ştiinţifice din domeniu.
    Articolul 2. Obiectele relaţiilor în domeniul regnului
                        vegetal
    Obiectele relaţiilor în domeniul regnului vegetal sînt:
    a) plantele superioare, algele, lichenii şi ciupercile din habitatele lor naturale;
    b) plantele superioare, algele, lichenii şi ciupercile colectate din mediul natural şi produsele din ele;
    c) produsele obiectelor regnului vegetal;
    d) colecţiile de plante din flora sălbatică;
    e) mediul de răspîndire a obiectelor regnului vegetal;
    f) folosinţa obiectelor regnului vegetal.
    Articolul 3. Sfera de reglementare
    (1) Sfera de reglementare a prezentei legi se extinde asupra obiectelor regnului vegetal care cresc în condiţii naturale, precum şi asupra obiectelor regnului vegetal întreţinute în condiţii de cultură în scopul regenerării şi conservării fondului genetic.
    (2) Prevederile prezentei legi nu se aplică:
    a) obiectelor regnului vegetal răspîndite în hotarele terenurilor proprietate a statelor străine, aflate pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) obiectelor regnului vegetal cultivate pe terenurile proprietate publică sau privată în condiţii artificiale, în scop de comerţ sau de consum;
    c) plantelor cu destinaţie agricolă.
    Articolul 4. Noţiuni de bază
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni de bază:
    aclimatizare - acomodarea speciilor la noile condiţii de existenţă în legătură cu transplantarea lor individuală;
    autoritate ştiinţifică CITES - instituţii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, desemnate în calitate de autoritate ştiinţifică naţională prin Legea nr.1246-XIV din 28 septembrie 2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), în conformitate cu dispoziţiile art.IX alin.1) lit. b) din Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) din 3 martie 1973;
    colecţie de plante - serie de plante vii sau preparate, colectate şi scoase din mediul natural, dispuse şi păstrate în grădini botanice sau dendrologice, în expoziţii sau muzee, care prezintă importanţă ştiinţifică, culturală, educaţională şi estetică;
    comunitate de plante spontane - totalitatea plantelor ce cresc în hotarele unor spaţii comune şi se află în relaţii strînse între ele, precum şi cu condiţiile mediului; 
    conservare - ansamblu de măsuri necesare pentru menţinerea sau restabilirea habitatelor şi a populaţiilor speciilor din fauna şi flora sălbatică într-o stare favorabila;
    habitat - mediu, definit prin factori abiotici şi biotici, în care trăieşte o specie în oricare stadiu al ciclului său biologic;
    introducere - implantarea individuală a speciei la o comunitate de lume vegetală în afara arealului ei natural;
    obiecte ale regnului vegetal - specii, populaţii, comunităţi de plante, care nu au destinaţie agricolă;
    organ de gestiune CITES - autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului, desemnată în calitate de autoritate administrativă naţională prin Legea nr.1246-XIV din 28 septembrie 2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), în conformitate cu dispoziţiile art.IX alin.1) lit. a) din Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) din 3 martie 1973;
    plante spontane - plante care cresc în mod natural într-un anumit teritoriu;
    regn vegetal (lume vegetală) - totalitatea speciilor şi comunităţilor de plante spontane răspîndite într-un anumit teritoriu;
    stare semiprelucrată - situaţie în care se află obiectele regnului vegetal în urma oricăreia dintre operaţiunile de uscare, măcinare, presare, fierbere, congelare şi saramurare.
    Articolul 5. Cadrul juridic în domeniul conservării,
                        protecţiei şi folosinţei obiectelor regnului
                        vegetal
    (1) Cadrul juridic în domeniul conservării, protecţiei şi folosinţei obiectelor regnului vegetal îl constituie Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege, alte acte legislative şi normative din domeniu, precum şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) În cazul în care un tratat internaţional la care Republica Moldova este parte conţine alte reglementări decît cele prevăzute de legislaţia naţională în domeniul conservării, protecţiei şi folosinţei obiectelor regnului vegetal, se aplică prevederile tratatului internaţional.
    Articolul 6. Dreptul de proprietate asupra obiectelor
                       regnului vegetal
    (1) Obiectele regnului vegetal pot fi în proprietate publică sau privată.
    (2) Obiectele regnului vegetal folosite în interes public constituie obiectul exclusiv al proprietăţii publice.
    (3) Obiectele regnului vegetal situate pe terenurile proprietate privată şi/sau cultivate în bază legală pe aceste terenuri constituie proprietatea privată a deţinătorilor de terenuri.
    (4) Proprietatea privată asupra pădurilor şi spaţiilor verzi apare în cazul plantării acestora, în condiţiile legii, pe terenurile proprietate privată.
Capitolul II
COMPETENŢA AUTORITĂŢILOR PUBLICE
    Articolul 7. Competenţa Guvernului
    De competenţa Guvernului sînt:
    a) aprobarea strategiilor şi a planurilor de acţiuni privind dezvoltarea durabilă a regnului vegetal şi asigurarea integrării lor în politicile sectoriale;
    b) aprobarea Regulamentului cadastrului obiectelor regnului vegetal;
    c) aprobarea Regulamentului de înfiinţare, înregistrare, completare, păstrare, import şi export al colecţiilor de plante din flora sălbatică;
    d) aprobarea Regulamentului cu privire la păşunat şi cosit;
    e) exercitarea altor atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 8. Competenţa autorităţii centrale abilitate cu
                        gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia
                        mediului
    De competenţa autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului sînt:
   a) elaborarea, în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, şi aprobarea Listei speciilor de plante cu regim special de protecţie şi a reglementărilor privind introducerea, aclimatizarea, hibridizarea şi selecţia obiectelor regnului vegetal;
    b) organizarea evidenţei şi ţinerii cadastrului obiectelor regnului vegetal;
   c) aprobarea procedurii de autorizare a activităţilor de colectare şi comercializare pe piaţa internă şi/sau de import, export, reexport sau tranzit al plantelor din flora sălbatică, inclusiv al celor reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) din 3 martie 1973;
    d) autorizarea sau acordarea dreptului de folosinţă a obiectelor regnului vegetal;
    e) instruirea personalului autorităţilor publice centrale şi locale, al organelor de control vamal, precum şi a beneficiarilor de folosinţă a obiectelor regnului vegetal, privind reglementarea operaţiunilor de import, export, reexport şi tranzit al obiectelor regnului vegetal;
    f) colaborarea internaţională în domeniul conservării, protecţiei şi folosinţei obiectelor regnului vegetal;
   g) informarea publicului asupra activităţilor de gestiune a obiectelor regnului vegetal, inclusiv prin plasarea de informaţii pe pagina oficială de internet şi publicarea rapoartelor anuale privind starea mediului în Republica Moldova;
    h) exercitarea altor atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 9. Competenţa autorităţilor administraţiei 
                       publice locale
    De competenta autoritarilor administraţiei publice locale sînt:
    a) exercitarea controlului asupra stării, protecţiei şi folosinţei obiectelor regnului vegetal la nivel local;
    b) organizarea evidenţei şi ţinerii registrelor locale ale obiectelor regnului vegetal;
    c) asigurarea aplicării normelor tehnice, economice şi juridice în vederea respectării regimului de pază şi de protecţie a obiectelor regnului vegetal;
    d) exercitarea altor atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 10. Competenţa instituţiilor responsabile de
                          asigurarea ştiinţifică în domeniul conservării,
                          protecţiei şi folosinţei obiectelor regnului vegetal
    (1) Asigurarea ştiinţifică în domeniul conservării, protecţiei şi folosinţei obiectelor regnului vegetal se realizează de către Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice de pe lîngă autoritatea silvică centrală şi alte instituţii de cercetări ştiinţifice în domeniu.
    (2) De competenţa Academiei de Ştiinţe a Moldovei sînt:
    a) promovarea politicii ştiinţifice în domeniul conservării, protecţiei şi folosinţei obiectelor regnului vegetal;
    b) elaborarea şi realizarea programelor tehnico-ştiinţifice în domeniu;
    c) coordonarea activităţilor ştiinţifice în domeniu;
    d) organizarea activităţilor privind determinarea speciilor rare, vulnerabile şi periclitate, stabilirea locurilor de răspîndire a acestora;
    e) eliberarea avizelor pentru folosinţa obiectelor regnului vegetal;
    f) stabilirea perioadelor şi metodelor de colectare a obiectelor regnului vegetal şi a părţilor acestora;
    g) exercitarea altor atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (3) De competenţa Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice de pe lîngă autoritatea silvică centrală sînt:
    a) elaborarea şi asigurarea metodologică a realizării programelor ştiinţifice şi tehnico-ştiinţifice în domeniul silvic;
    b) organizarea, în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, a activităţilor privind determinarea speciilor rare, vulnerabile şi periclitate, stabilirea locurilor de răspîndire a acestora în fondul forestier de stat;
    c) stabilirea, în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, a perioadelor şi metodelor de colectare a obiectelor regnului vegetal şi a părţilor acestora în fondul forestier de stat;
    d) exercitarea altor atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul III
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANELOR
FIZICE ŞI JURIDICE
    Articolul 11. Drepturile persoanelor fizice şi juridice
    Persoanele fizice şi juridice au dreptul:
    a) să participe la realizarea măsurilor de conservare şi de protecţie a obiectelor regnului vegetal;
    b) de acces, conform legislaţiei în vigoare, la orice informaţie de interes public din sfera regnului vegetal;
    c) să sesizeze autorităţile administraţiei publice asupra oricăror pericole ce ameninţă starea regnului vegetal;
    d) de acces liber la recreere în terenurile şi la obiectivele acvatice proprietate publică pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal, cu excepţia zonelor cu regim special de protecţie, reglementate de legislaţia în vigoare;
    e) să contribuie la amenajarea teritoriilor şi la crearea de noi spaţii verzi;
    f) să exercite alte drepturi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 12. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice
    (1) Persoanele juridice sînt obligate:
    a) să asigure protecţia obiectelor regnului vegetal amplasate pe terenurile şi obiectivele acvatice gestionate de ele;
    b) să coordoneze, în funcţie de tipul de proprietate, cu autorităţile publice centrale sau locale toate lucrările preconizate în terenurile şi la obiectivele acvatice pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal.
    (2) Persoanele fizice şi juridice sînt obligate:
    a) să nu contribuie la formarea de gunoişti neautorizate, la poluarea cu chimicale, resturi animaliere, deşeuri menajere, produse petroliere şi alte substanţe nocive a terenurilor şi a obiectivelor acvatice pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal;
    b) să respecte, în terenurile cu vegetaţie forestieră, regulile de apărare împotriva incendiilor;
    c) să nu efectueze tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale vegetaţiei şi ale construcţiilor ornamentale în terenurile şi la obiectivele acvatice pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal.
    (3) În cazul desfăşurării activităţilor economice, persoanele fizice şi juridice sînt obligate să întreprindă măsuri de prevenire a afectării obiectelor regnului vegetal, de pază şi protecţie a habitatelor acestora.
     Articolul 13. Participarea publicului la activităţile de
                          conservare şi protecţie a obiectelor
                          regnului vegetal
    Persoanele fizice, asociaţiile obşteşti, fundaţiile, patronatele şi sindicatele au dreptul:
    a) să solicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de la instituţiile ştiinţifice şi alte organizaţii responsabile informaţii despre starea obiectelor regnului vegetal, despre măsurile planificate şi cele realizate în vederea conservării biodiversităţii şi dezvoltării terenurilor cu obiecte ale regnului vegetal, asigurării protecţiei şi pazei obiectelor regnului vegetal;
    b) să propună măsuri de folosire raţională, de conservare şi protecţie a obiectelor regnului vegetal;
    c) să efectueze expertiza ecologică obştească a proiectelor de situare a noilor obiective şi amenajări pe terenurile şi la obiectivele acvatice pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal;
    d) să participe la elaborarea şi luarea de decizii privind conservarea şi protecţia obiectelor regnului vegetal, să iniţieze în aceste scopuri consultări cu populaţia.
Capitolul IV
CONSERVAREA ŞI PROTECŢIA OBIECTELOR
REGNULUI VEGETAL
    Articolul 14. Măsurile de asigurare a conservării şi
                         protecţiei obiectelor regnului vegetal
    (1) Conservarea şi protecţia obiectelor regnului vegetal se asigură prin:
    a) stabilirea regulilor şi normelor de conservare şi de protecţie;
    b) reglementarea folosinţei lor;
    c) prevenirea, sistarea şi interzicerea folosinţei neautorizate sau cu încălcarea regulilor de folosinţă;
    d) includerea speciilor de plante rare, vulnerabile şi periclitate în Cartea Roşie a Republicii Moldova, precum şi în Lista speciilor de plante cu regim special de protecţie;
    e) rezervarea teritoriilor pentru crearea de arii naturale protejate de stat şi instituirea statutului de arie protejată de stat pentru unele obiecte şi complexe naturale;
    f) crearea şi evidenţa colecţiilor de plante din flora sălbatică;
    g) interzicerea activităţilor neautorizate de recoltare a ierbii, de decopertare a litierei, a păturii vii şi a stratului de sol fertil şi a păşunatului;
    h) efectuarea expertizei ecologice de stat a documentaţiei de proiect şi de planificare;
    i) protecţia contra eroziunii, înnămolirii, inundării, poluării cu ape reziduale, cu deşeuri de producţie şi menajere, cu substanţe chimice şi radioactive, precum şi contra altor influenţe negative;
    j) prevenirea şi stingerea incendiilor;
    k) asigurarea protecţiei obiectelor regnului vegetal de boli şi dăunători, depistarea focarelor şi realizarea măsurilor de prevenire a bolilor şi dăunătorilor, localizarea şi lichidarea acestora;
    l) monitorizarea stării obiectelor regnului vegetal, ţinerea evidenţei şi cadastrului acestora;
    m) organizarea cercetărilor ştiinţifice în domeniu;
    n) informarea publicului şi educaţia ecologică a populaţiei;
    o) reglementarea răspîndirii plantelor spontane;
    p) stabilirea răspunderii juridice pentru încălcarea regulilor de conservare, protecţie şi folosinţă a obiectelor regnului vegetal.
    (2) Măsurile de asigurare a pazei şi protecţiei obiectelor regnului vegetal trebuie efectuate prin metode care exclud cauzarea de prejudicii obiectelor naturale şi patrimoniului cultural-istoric, afectarea vieţii şi sănătăţii populaţiei şi/sau proprietăţii de orice tip, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
    Articolul 15. Înfiinţarea, înregistrarea, completarea,
                          importul şi exportul colecţiilor de plante
    (1) Colectarea şi scoaterea plantelor din mediul natural pentru înfiinţarea şi completarea colecţiilor de plante se realizează conform prevederilor art.27 şi 29 din prezenta lege.
    (2) Importanţa ştiinţifică, culturală, educaţională şi estetică a colecţiei este stabilită de un grup de experţi, format din specialişti şi oameni de ştiinţă din domeniu.
    (3) Colecţiile de plante, precum şi unele exponate aparte, de importanţă ştiinţifică, culturală, educaţională şi estetică sînt supuse înregistrării de stat de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului, înscriindu-se datele referitoare la colecţie în Registrul de stat al colecţiilor şi eliberîndu-se certificatul de înregistrare a colecţiei. Reînregistrarea colecţiilor se face o dată la 5 ani.
    (4) Pentru importul, exportul şi reexportul colecţiilor de plante, al unor părţi sau exponate ale colecţiilor este necesară obţinerea permisului/ certificatului CITES sau acordului de mediu pentru import sau export, în modul stabilit la art.21 din prezenta lege.
    (5) Pentru obţinerea permisului/certificatului CITES sau acordului de mediu, pe lîngă documentele specificate la art.21 se vor prezenta următoarele acte:
    a) certificatul de înregistrare a colecţiei de plante;
    b) lista exponatelor colecţiei, cu indicarea denumirii speciilor în limbile moldovenească şi latină sau, după caz, în rusă şi cu specificarea numărului de indivizi;
    c) contractul de colaborare sau orice alt document ce justifică motivul exportului colecţiei sau exponatelor acesteia.
    (6) Pentru exportul colecţiilor de plante, al unor părţi sau exponate ale acestora care nu sînt înscrise în Registrul de stat al colecţiilor, în locul certificatului de înregistrare a colecţiei se va prezenta un document care confirmă dreptul de posesie sau de dispunere asupra colecţiei ori asupra unor exponate aparte (de exemplu, contractul de vînzare-cumpărare, actul de donaţie etc.).
    (7) Certificatul de înregistrare a colecţiei de plante se eliberează gratis, iar plata pentru eliberarea acordului de mediu pentru export, a permisului/ certificatului CITES, al cărei cuantum este stabilit în anexa nr.1 la prezenta lege, se achită la data eliberării actului şi se transferă la contul Fondului Ecologic Naţional.
    Articolul 16. Protecţia obiectelor regnului vegetal
                          în cazul desfăşurării activităţilor
                          economice
    (1) Se interzice construcţia şi darea în exploatare a întreprinderilor şi instalaţiilor care pot afecta starea habitatelor regnului vegetal sau pot polua cu substanţe chimice, toxice sau otrăvitoare terenurile pe care sînt amplasate.
    (2) Construcţia şi darea în exploatare a întreprinderilor şi instalaţiilor care pot afecta starea habitatelor regnului vegetal vor fi permise numai în cazuri excepţionale, pentru necesităţi de stat sau publice, în baza unei hotărîri de Guvern, cu respectarea cerinţelor stabilite de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului, precum şi în baza acordului populaţiei din zona respectivă.
    (3) În cazul răspîndirii plantelor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova pe terenurile repartizate pentru construcţii, linii de comunicaţii sau pe terenurile care urmează a fi inundate, se asigură replantarea acestor plante pe terenuri care au condiţii similare de creştere, cu acordul deţinătorilor de terenuri şi cu respectarea recomandărilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
    Articolul 17. Protecţia obiectelor regnului vegetal
                         împotriva bolilor şi dăunătorilor
    (1) Starea obiectelor regnului vegetal, precum şi a terenurilor şi obiectivelor acvatice pe care acestea sînt amplasate, se menţine de către deţinătorii acestor terenuri şi obiective prin efectuarea măsurilor de prevenire a răspîndirii şi de combatere a bolilor şi dăunătorilor.
    (2) Deţinătorii de terenuri şi de obiective acvatice realizează următoarele măsuri de protecţie a vegetaţiei:
    a) depistarea şi lichidarea focarelor de boli periculoase şi de organisme dăunătoare, precum şi a obiectelor regnului vegetal degradate sau vătămate de boli şi dăunători;
    b) prevenirea apariţiei şi răspîndirii bolilor şi dăunătorilor obiectelor regnului vegetal;
    c) informarea organelor de supraveghere fitosanitară de stat şi a altor autorităţi responsabile despre afectarea obiectelor regnului vegetal de boli şi dăunători.
    Articolul 18. Interzicerea recoltării ierbii, decopertării
                         litierei, păturii vii şi a stratului de sol fertil
    Se interzice recoltarea ierbii, decopertarea litierei, păturii vii şi a stratului de sol fertil de pe terenurile şi obiectivele acvatice pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal pentru a fi folosite în alte cazuri şi pentru alte scopuri decît cele prevăzute de legislaţia în vigoare.
Capitolul V
REGLEMENTAREA RĂSPÎNDIRII ŞI LIMITAREA EFECTIVULUI
 OBIECTELOR REGNULUI VEGETAL. IMPORTUL ŞI EXPORTUL
OBIECTELOR REGNULUI VEGETAL

    Articolul 19. Măsurile de reglementare a răspîndirii şi
                         de limitare a efectivului obiectelor
                          regnului  vegetal
    (1) În scopul asigurării ocrotirii vieţii şi sănătăţii oamenilor, protecţiei obiectelor regnului animal şi celui vegetal şi a locurilor de reproducere şi de răspîndire a acestora, se aplică măsuri de reglementare a răspîndirii şi de limitare a efectivului unor obiecte ale regnului vegetal (plante otrăvitoare, de carantină, cu conţinut de substanţe narcotice etc. din flora sălbatică).
    (2) Reglementarea răspîndirii şi limitarea efectivului obiectelor regnului vegetal se efectuează la recomandarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, prin metode care nu prejudiciază alte obiecte ale regnului vegetal şi integritatea mediului de răspîndire a acestora.
    Articolul 20. Introducerea, aclimatizarea, hibridizarea şi
                         selecţia obiectelor regnului vegetal
    (1) Introducerea şi/sau aclimatizarea, în scopuri ştiinţifice şi economice, a obiectelor regnului vegetal în flora sălbatică a Republicii Moldova se admit în temeiul acordului autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului, după prezentarea următoarelor documente:
    a) cerere cu indicarea listei speciilor de plante pentru introducere şi/sau aclimatizare;
    b) documente care confirmă legalitatea extragerii din natură a obiectelor regnului vegetal şi importării acestora pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
    (2) Hibridizarea şi selecţia obiectelor regnului vegetal în scopuri ştiinţifice şi economice se admit pe teritoriul Republicii Moldova în temeiul acordului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, bazat pe următoarele documente:
    a) cerere cu indicarea listei speciilor de plante pentru hibridizare şi selecţie;
    b) documente care confirmă legalitatea extragerii din natură a obiectelor regnului vegetal şi importării acestora pe teritoriul Republicii Moldova.
    (3) Termenul de examinare a cererilor, prevăzute la alin.(1) şi (2), este de 10 zile de la data depunerii setului complet de documente.
    Articolul 21. Importul, exportul, reexportul şi tranzitul
                          obiectelor regnului vegetal
    (1) Importul şi exportul obiectelor regnului vegetal, părţilor şi produselor acestora colectate din flora sălbatică, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, se efectuează în temeiul acordului de mediu, eliberat de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului.
    (2) Pentru obţinerea acordului de mediu pentru import se prezintă următoarele documente:
    a) cerere;
    b) avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
    (3) Pentru obţinerea acordului de mediu pentru export se prezintă următoarele documente:
    a) cerere;
    b) autorizaţia pentru colectarea obiectelor regnului vegetal, în cazul agenţilor economici care desfăşoară aceste activităţi, sau copiile de pe facturile de cumpărare a mărfii ce se exportă, însoţite de copia de pe autorizaţia pentru colectare, eliberată pe numele agentului economic vînzător.
    (4) Importul, exportul, reexportul şi tranzitul obiectelor regnului vegetal, părţilor şi produselor acestora, reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), se admit în baza permisului/certificatului CITES, eliberat de organul de gestiune CITES.
    (5) Pentru obţinerea permisului/certificatului CITES de import se prezintă următoarele documente:
    a) cerere;
    b) avizul autorităţii ştiinţifice CITES;
    c) copia permisului/certificatului CITES de export, eliberat de organul de gestiune al statului exportator;
    d) copia contractului dintre importator şi exportator, cu indicarea condiţiilor de transportare a plantelor.
    (6) Pentru obţinerea permisului/certificatului CITES de export sau reexport se prezintă următoarele documente:
    a) cerere;
    b) avizul autorităţii ştiinţifice CITES;
    c) autorizaţia pentru colectarea obiectelor regnului vegetal, în cazul agenţilor economici care desfăşoară aceste activităţi, sau copiile de pe facturile de cumpărare a mărfii ce se exportă, însoţite de copia de pe autorizaţia pentru colectare, eliberată pe numele agentului economic vînzător;
    d) copia permisului/certificatului CITES de import, eliberat de organul de gestiune al statului importator;
    e) copia contractului dintre importator şi exportator, cu indicarea condiţiilor de transportare a plantelor vii.
    (7) Cererile de solicitare a acordului de mediu se examinează în termen de 10 zile, iar a permisului/certificatului CITES - în termen de pînă la 30 de zile de la data depunerii setului complet de documente.
    (8) Plata pentru eliberarea acordului de mediu pentru export şi permisului/certificatului CITES, al cărei cuantum este stabilit în anexa nr.1 la prezenta lege, se achită la data eliberării actului şi se transferă la contul Fondului Ecologic Naţional.
Capitolul VI
FOLOSINŢA OBIECTELOR REGNULUI VEGETAL
    Articolul 22. Tipurile de folosinţă a obiectelor regnului
                          vegetal
    (1) Se stabilesc următoarele tipuri de folosinţă a obiectelor regnului vegetal:
    a) colectarea şi comercializarea obiectelor regnului vegetal (inclusiv a ciupercilor, a plantelor medicinale, furajere, aromatice, alimentare, a stufului etc.) şi a părţilor acestora (pomuşoare, nuci, conuri şi alte fructe, flori, frunze, coji, seminţe, muguri, tulpini, ramuri, rădăcini, bulbi, rizomi etc.);
    b) recoltarea ierbii, păşunatul;
    c) recoltarea masei lemnoase în procesul de tăiere a vegetaţiei forestiere;
    d) folosinţa obiectelor regnului vegetal în scopuri ştiinţifice, culturale, educaţionale, turistice, de ameliorare a sănătăţii, recreative, estetice şi sportive.
    (2) În funcţie de condiţiile de folosinţă se disting folosinţa generală şi folosinţa specială a obiectelor regnului vegetal.
    Articolul 23. Folosinţa generală a obiectelor regnului
                         vegetal
    (1) Folosinţa generală a obiectelor regnului vegetal se efectuează de către persoanele fizice, cu respectarea normelor şi regulilor prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru satisfacerea necesităţilor personale, gratis şi fără autorizaţie.
    (2) Se interzice colectarea obiectelor regnului vegetal incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi în Lista speciilor de plante cu regim special de protecţie, precum şi a părţilor şi produselor acestora.
    Articolul 24. Folosinţa specială a obiectelor regnului
                         vegetal
    (1) Folosinţa specială a obiectelor regnului vegetal se efectuează de către persoanele fizice şi juridice, cu respectarea normelor şi regulilor prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru satisfacerea necesităţilor de producţie sau ştiinţifice, precum şi în scopul obţinerii beneficiilor de la vînzarea acestor resurse sau a produselor acestora, în baza autorizaţiilor şi altor documente eliberate de autorităţile publice centrale abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Sistarea dreptului de folosinţă specială se realizează prin anularea, în condiţiile legii, a autorizaţiei sau a altui document legal de către autoritatea publică care a eliberat documentul în cauză.
    (3) Litigiile ce ţin de folosinţa obiectelor regnului vegetal se soluţionează pe cale judiciară.
    Articolul 25. Limitele de folosinţă specială a obiectelor
                          regnului vegetal
    Limitele de folosinţă specială a obiectelor regnului vegetal se stabilesc de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului în baza recomandărilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei, iar în cazul vegetaţiei forestiere din cadrul fondului forestier de stat - conform posibilităţii de recoltare a masei lemnoase, aprobate de Guvern.
    Articolul 26. Recoltarea masei lemnoase în procesul
                         de tăiere/colectare a vegetaţiei forestiere
    (1) Recoltarea masei lemnoase în procesul de tăiere/colectare a vegetaţiei forestiere se efectuează în baza autorizaţiei eliberate de organele specificate la lit.a)-h) pentru următoarele tipuri de tăieri:
    a) pentru tăierile de regenerare, de reconstrucţie ecologică, de conservare, de îngrijire, de conducere şi de igienă în fondul forestier de stat - de către Inspectoratul Ecologic de Stat;
    b) pentru alte tăieri decît cele prevăzute la lit.a):
    - tăieri de igienă rase;
    - lucrări de igienizare (curăţarea de rupturi şi doborîturi);
    - tăieri de reconstrucţie a arboretelor tinere de valoare scăzută;
    - tăieri de îngrijire a arboretelor surse de seminţe;
    - tăieri de întreţinere şi reconstrucţie a plantajelor;
    - tăieri sub liniile de comunicaţie şi reţelele electrice - de către organul teritorial al Inspectoratului Ecologic de Stat;
    c) pentru tăierile efectuate pe terenurile din fondul forestier care nu sînt gestionate de organele silvice de stat - de către Inspectoratul Ecologic de Stat;
    d) pentru tăierile efectuate în spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale - de către agenţiile sau inspecţiile ecologice;
    e) pentru tăierile efectuate în perdelele forestiere din zonele de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă - de către Inspectoratul Ecologic de Stat;
    f) pentru tăierile efectuate în perdelele de protecţie amplasate pe terenuri cu destinaţie agricolă, în perdelele forestiere de protecţie şi în plantaţiile de arbori şi arbuşti situate de-a lungul căilor de comunicaţie (limitrofe drumurilor şi căilor ferate) - de către agenţiile sau inspecţiile ecologice;
    g) pentru tăierile de arbori vătămaţi în urma calamităţilor naturale, avariilor sau în cazul lichidării focarelor active de boli şi vătămători în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier - de către agenţiile sau inspecţiile ecologice, în baza recomandărilor comisiei constituite din reprezentanţii agenţiilor sau inspecţiilor ecologice, deţinătorilor de terenuri respective, autorităţii silvice centrale şi altor autorităţi responsabile, după caz;
    h) pentru tăierile de arbori vătămaţi în urma calamităţilor naturale şi în cazul lichidării focarelor active de boli şi vătămători în pădurile incluse în fondul ariilor naturale protejate de stat - de către Inspectoratul Ecologic de Stat, în baza recomandărilor comisiei constituite din reprezentanţii Inspectoratului Ecologic de Stat, agenţiilor sau inspecţiilor ecologice, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, autorităţii silvice centrale sau unităţilor silvice teritoriale.
    (2) Autorizaţia pentru efectuarea tăierilor specificate la alin.(1) se eliberează în baza următoarelor documente:
    a) pentru cazurile specificate la lit. a) - în baza cererii şi actului inspectării întocmit de agenţiile şi inspecţiile ecologice, documentelor de amenajare a vegetaţiei forestiere;
    b) pentru cazurile specificate la lit. b) - în baza cererii şi documentelor de inventariere a vegetaţiei forestiere;
    c) pentru cazurile specificate la lit. c) - în baza cererii, deciziei deţinătorului de teren, avizului unităţii silvice teritoriale sau al autorităţii silvice centrale, actului de cercetare fitosanitară a arboretelor (pentru tăierile de igienă), actului de coordonare cu serviciul cadastral;
    d) pentru cazurile specificate la lit. d) şi f) - în baza cererii, actului de cercetare fitosanitară a arboretelor;
    e) pentru cazurile specificate la lit. e) - în baza cererii, deciziei deţinătorului de teren, avizului unităţii silvice teritoriale sau al autorităţii silvice centrale, actului de cercetare fitosanitară a arboretelor, actului inspectării întocmit de agenţiile şi inspecţiile ecologice.
    (3) Tăierea arborilor, în cazul lichidării avariilor, reparaţiei urgente a reţelelor inginereşti, precum şi în alte cazuri ce ar putea avea efecte negative asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului, se realizează imediat, fără coordonare cu agenţiile sau inspecţiile ecologice, dar, după finalizarea lichidării situaţiilor de avarie, agenţii economici sînt obligaţi să înştiinţeze agenţiile sau inspecţiile ecologice despre lucrările efectuate şi să compenseze prejudiciul cauzat de avarie.
    (4) În cazul căderii arborilor pe edificii, pe linii de transport al energiei electrice, de semnalizare, de comunicaţie, pe calea ferată, precum şi în alte cazuri cînd este pusă în pericol securitatea circulaţiei trenurilor sau este condiţionată reţinerea acestora, măsurile ce se impun pentru lichidare se iau imediat, fără coordonare cu agenţiile sau inspecţiile ecologice, dar, după finalizarea lichidării situaţiilor de avarie, agenţii economici sînt obligaţi să înştiinţeze agenţiile sau inspecţiile ecologice despre lucrările efectuate, pentru controlul oportunităţii acestora.
    (5) Nu este necesară autorizaţia pentru tăierea vegetaţiei forestiere, provenite din lăstari şi seminţe, aflate în afara plantaţiilor forestiere proiectate: în zonele de protecţie a liniilor de transport al energiei electrice, liniilor de comunicaţii, terasamentelor de cale ferată, debleurilor, canalelor de evacuare a apei şi în zonele altor edificii unde vegetaţia forestieră împiedică exploatarea normală a acestora.
    (6) Cererea de autorizare a recoltării masei lemnoase în procesul de tăiere a vegetaţiei forestiere se examinează în termen de 10 zile de la depunerea setului complet de documente, cu excepţia cazurilor specificate la alin.(1) lit. a), b) şi c), pentru care acest termen va fi de pînă la 20 de zile.
    Articolul 27. Colectarea şi comercializarea obiectelor
                          regnului vegetal
    (1) Colectarea obiectelor regnului vegetal, a părţilor acestora (cu excepţia tipurilor de folosinţă a obiectelor regnului vegetal prevăzute la art.26 şi 28) se efectuează în temeiul autorizaţiei, eliberate de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului în baza cererii solicitantului şi avizului Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În autorizaţie se indică perioada şi metodele de colectare. Cererea se examinează în termen de 10 zile de la depunerea setului complet de documente.
    (2) Plata pentru eliberarea autorizaţiei de colectare a obiectelor regnului vegetal, al cărei cuantum este stabilit în anexa nr.2 la prezenta lege, se achită la data eliberării actului şi se transferă la contul Fondului Ecologic Naţional.
    (3) Activităţile de comercializare a obiectelor regnului vegetal şi a părţilor acestora se permit persoanelor fizice sau juridice care deţin contract de vînzare/cumpărare cu agenţii economici care au obţinut autorizaţia pentru colectarea obiectelor regnului vegetal, precum şi copia de pe această autorizaţie.
    (4) Interdicţiile de colectare şi comercializare a plantelor cu conţinut de substanţe narcotice şi otrăvitoare se stabilesc de legislaţia cu privire la ocrotirea sănătăţii.
    Articolul 28.  Recoltarea ierbii şi păşunatul
    (1) Recoltarea ierbii şi păşunatul se efectuează prin metode care asigură folosirea raţională a resurselor regnului vegetal, conservarea biodiversităţii, protecţia solului şi a obiectivelor acvatice.
    (2) Modul de recoltare a ierbii şi de păşunat se stabileşte în Regulamentul cu privire la păşunat şi cosit, aprobat de Guvern.
    Articolul 29.  Folosinţa obiectelor regnului vegetal
                          proprietate publică în scopuri ştiinţifice
    (1) Folosinţa obiectelor regnului vegetal proprietate publică în scopuri ştiinţifice se admite, fără sau cu extragerea obiectelor regnului vegetal şi a părţilor acestora din mediul lor de creştere, în baza deciziei organelor teritoriale ale autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului, cu acordul deţinătorilor şi beneficiarilor terenurilor şi obiectivelor acvatice pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal.
    (2) Folosinţa obiectelor regnului vegetal în scopuri ştiinţifice pe terenurile fondului forestier se realizează conform legislaţiei silvice.
    (3) Folosinţa obiectelor regnului vegetal în scopuri ştiinţifice se efectuează prin metode care nu afectează starea obiectelor regnului vegetal, mediul lor de creştere şi nu restrîng drepturile deţinătorilor şi beneficiarilor de terenuri şi obiective acvatice pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal.
    Articolul 30. Folosinţa obiectelor regnului vegetal în
                         scopuri culturale, educaţionale, turistice,
                         de ameliorare a sănătăţii, recreative,
                         estetice şi sportive
    (1) Folosinţa obiectelor regnului vegetal în scopuri culturale, educaţionale, turistice, de ameliorare a sănătăţii, recreative, estetice şi sportive se admite în baza deciziei organelor teritoriale ale autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului, cu acordul deţinătorilor şi beneficiarilor de terenuri şi obiective acvatice pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal.
    (2) Folosinţa obiectelor regnului vegetal proprietate publică în scopurile specificate la alin.(1) se admite fără extragerea plantelor spontane, a părţilor acestora din mediul lor de creştere şi cu condiţia ca activităţile în cauză să nu afecteze starea obiectelor regnului vegetal, mediul lor de creştere şi să nu restrîngă drepturile deţinătorilor şi beneficiarilor de terenuri şi obiective acvatice pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal.
    Articolul 31. Restricţii privind folosinţa obiectelor
                         regnului vegetal
    (1) Restricţiile privind folosinţa obiectelor regnului vegetal sînt stabilite de Guvern, de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pentru cazurile stabilite în prezenta lege, de actele normative din domeniu şi de prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Se stabilesc restricţii şi interdicţii pentru folosinţa următoarelor obiecte ale regnului vegetal:
    a) oricărei plante din flora sălbatică, în scop de conservare ca monument al naturii sau în calitate de specie rară, vulnerabilă sau periclitată, precum şi în scop de protecţie a peisajelor naturale şi de conservare a biotopului;
    b) oricărei comunităţi de plante, în scop de menţinere a diversităţii biologice, de conservare a biotopurilor şi a obiectelor naturale, de protecţie a peisajelor naturale, de protecţie a terenurilor contra degradării;
    c) oricărui ecosistem, teren acoperit cu vegetaţie forestieră sau spaţiu verde, în scop de menţinere a diversităţii biologice, de conservare a speciilor rare, vulnerabile şi periclitate, de protecţie a peisajelor naturale, de protecţie a terenurilor contra degradării.
    Articolul 32.Limitarea, suspendarea sau sistarea
                        dreptului de folosinţă specială a obiectelor
                        regnului vegetal
    (1) Limitarea, suspendarea sau sistarea dreptului de folosinţă specială a obiectelor regnului vegetal ţine de competenţa autorităţilor care au acordat acest drept.
    (2) Limitarea, suspendarea sau sistarea dreptului de folosinţă specială a obiectelor regnului vegetal proprietate publică sau privată poate fi aplicată:
    a) pentru asigurarea securităţii statului, vieţii şi sănătăţii populaţiei;
    b) în scopul protecţiei mediului;
    c) în cazul stabilirii importanţei lor istorico-culturale;
    d) pentru asigurarea drepturilor persoanelor fizice şi juridice, stabilite de Constituţia Republicii Moldova şi de alte acte legislative.
    (3) Dreptul de folosinţă specială a obiectelor regnului vegetal se sistează în cazul:
    a) expirării termenului de folosinţă specială a obiectelor regnului vegetal;
    b) renunţării beneficiarului la o astfel de folosinţa;
    c) stabilirii unor restricţii privind folosinţa specială a obiectelor regnului vegetal, conform legislaţiei naţionale sau tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    d) nerespectării condiţiilor şi termenelor de folosinţă specială a obiectelor regnului vegetal;
    e) creării unor condiţii ce pot afecta viaţa şi sănătatea populaţiei din zona de folosinţă a obiectelor regnului vegetal;
    f) deteriorării sau nimicirii obiectelor regnului vegetal, a părţilor acestora şi/sau a locurilor lor de creştere.
    Articolul 33. Controlul în domeniul protecţiei şi
                          folosinţei obiectelor regnului vegetal
    (1) Controlul de stat în domeniul protecţiei şi folosinţei obiectelor regnului vegetal este exercitat de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului.
    (2) Controlul departamental în domeniul protecţiei şi folosinţei obiectelor regnului vegetal este exercitat de autoritatea silvică centrală, de autoritatea centrală în agricultură şi de alte autorităţi centrale abilitate cu gestiunea şi protecţia resurselor vegetale, în limitele competenţei lor.
    (3) Controlul obştesc în domeniul protecţiei, folosinţei şi restabilirii regnului vegetal proprietate publică este exercitat de asociaţiile obşteşti, de persoanele fizice şi juridice şi are caracter de recomandare pentru autorităţile administraţiei publice şi beneficiarii obiectelor regnului vegetal.
Capitolul VII
EVIDENŢA OBIECTELOR REGNULUI VEGETAL
    Articolul 34. Evidenţa de stat a obiectelor regnului
                          vegetal
    Evidenţa de stat a obiectelor regnului vegetal are drept scop stabilirea indicilor cantitativi şi calitativi ai acestora, a volumului, tipului şi modului de folosinţă a lor, exercitarea controlului sistematic al schimbărilor cantitative şi calitative ale obiectelor regnului vegetal şi asigurarea autorităţilor publice centrale şi locale, persoanelor fizice şi juridice cu informaţii privind starea obiectelor regnului vegetal.
    Articolul 35. Cadastrul obiectelor regnului vegetal
    (1) Cadastrul obiectelor regnului vegetal reprezintă un registru al datelor privind răspîndirea şi distribuirea obiectelor regnului vegetal pe categorii de terenuri sau obiective acvatice, privind deţinătorii şi beneficiarii de terenuri şi de obiective acvatice, privind caracteristicile cantitative şi calitative ale obiectelor regnului vegetal, evaluarea lor economică.
    (2) Modul şi condiţiile de ţinere a evidenţei de stat şi a cadastrului obiectelor regnului vegetal se aprobă de către Guvern.
    Articolul 36. Monitoringul regnului vegetal
    (1) Monitoringul regnului vegetal reprezintă un sistem de observare a obiectelor regnului vegetal şi a habitatelor, de evaluare şi prognozare a schimbărilor lor în scopul conservării diversităţii biologice, asigurării condiţiilor durabile pentru folosinţa raţională şi argumentată ştiinţific a obiectelor regnului vegetal.
    (2) Monitoringul regnului vegetal este parte a monitoringului ecologic integrat.
Capitolul VIII
MECANISMUL ECONOMIC DE FOLOSINŢĂ
RAŢIONALĂ A OBIECTELOR REGNULUI VEGETAL
    Articolul 37. Mecanismul economic
    (1) Mecanismul economic de folosinţă raţională a obiectelor regnului vegetal este parte a mecanismului economic de protecţie a mediului şi de gestionare a resurselor naturale şi este reglementat de legislaţia în vigoare.
    (2) Mecanismul economic de folosinţă raţională a obiectelor regnului vegetal include:
    a) finanţarea programelor, strategiilor, planurilor de acţiuni privind folosinţa raţională a obiectelor regnului vegetal;
    b) plata pentru folosinţa obiectelor regnului vegetal;
    c) stimularea economică a folosinţei raţionale a obiectelor regnului vegetal;
    d) alte măsuri economice de protecţie şi de folosinţă raţională a obiectelor regnului vegetal.
    Articolul 38. Stimularea economică
    (1) Stimularea economică a folosinţei raţionale, a restabilirii şi conservării obiectelor regnului vegetal are drept scop sporirea interesului şi responsabilităţii deţinătorilor şi beneficiarilor de terenuri şi de obiective acvatice pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal pentru conservarea şi dezvoltarea lor raţională, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Stimularea economică a folosinţei raţionale, a restabilirii şi conservării obiectelor regnului vegetal prevede:
    a) stimularea activităţilor privind elaborarea programelor de folosinţă raţională, de restabilire şi conservare a obiectelor regnului vegetal din contul alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat, bugetele locale, fondurile speciale, precum şi din alte surse de provenienţă legală;
    b) stimularea materială a deţinătorilor de terenuri şi de obiective acvatice pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal pentru executarea calitativă a lucrărilor;
    c) stimularea materială a persoanelor fizice şi juridice care întreprind măsuri eficiente de pază şi de protecţie a obiectelor regnului vegetal, care au depistat încălcări ale legislaţiei din domeniu şi au asigurat încasarea amenzilor şi repararea prejudiciului material cauzat obiectelor regnului vegetal.
Capitolul IX
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA
LEGISLAŢIEI CU PRIVIRE LA REGNUL VEGETAL
    Articolul 39. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei
    (1) Încălcarea legislaţiei cu privire la regnul vegetal atrage după sine răspundere administrativă sau penală.
    (2) Tragerea la răspundere a persoanelor fizice şi juridice nu exonerează persoanele vizate de îndeplinirea obligaţiilor privind repararea prejudiciului cauzat obiectelor regnului vegetal şi privind executarea măsurilor de protecţie şi regenerare a obiectelor regnului vegetal, de restabilire a habitatelor lor.
    Articolul 40. Repararea prejudiciului cauzat obiectelor
                          regnului vegetal şi/sau habitatelor
                          acestora
    (1) Persoanele fizice şi juridice sînt obligate să repare prejudiciul cauzat obiectelor regnului vegetal şi/sau habitatelor acestora.
    (2) Cuantumul prejudiciului se stabileşte conform cheltuielilor efective de restabilire a obiectelor regnului vegetal, cu includerea venitului ratat.
    (3) Obiectele regnului vegetal şi/sau părţile şi produsele acestora aflate în folosinţa nelegitimă a persoanelor fizice şi juridice se confiscă şi sînt transmise în proprietatea statului în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul X
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 41. Intrarea în vigoare şi organizarea executării
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la un an din ziua publicării.
    (2) Guvernul, în termen de un an din ziua publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va asigura adoptarea actelor normative pentru aplicarea prezentei legi;
    d) va asigura ajustarea actelor normative departamentale la prevederile prezentei legi.
    (3) După data intrării în vigoare a prezentei legi, actele legislative şi normative în vigoare se vor aplica în măsura în care nu contravin acesteia.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                   Marian LUPU       

    Nr.239-XVI. Chişinău, 8 noiembrie 2007.

Anexa nr. 1
 
Cuantumul plăţii încasate la eliberarea acordului
de mediu pentru export şi a permisului/certificatului CITES

    1. Cuantumul plăţii la eliberarea acordului de mediu
         pentru exportul de:
    a) ciuperci comestibile în stare proaspătă sau semiprelucrată                                 0,50 lei/kg
    b) plante medicinale, alimentare, aromatice, tanante, colorante
        şi ornamentale din flora sălbatică, întregi sau sub formă de
        rădăcini, rizomi, bulbi, tulpini, ramuri, coji, flori, frunze, fructe,
        seminţe şi muguri, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată                             0,20 lei/kg
    c) alte plante din flora sălbatică sau  părţi şi produse din acestea,
         în stare vie, proaspătă  sau semiprelucrată                                                       0,10 lei/kg
    d) seminţe de specii forestiere şi alte specii de floră sălbatică
         (resurse genetice)                                                                                            1,00 lei/kg
    e) fructe din flora sălbatică, în stare proaspătă sau semiprelucrată                          0,25 lei/kg
    2. Cuantumul plăţii la eliberarea permisului/certificatului CITES                              200 lei /permis

Anexa nr. 2
Cuantumul plăţii încasate  la eliberarea autorizaţiei
pentru colectarea  obiectelor regnului vegetal

    Cuantumul plăţii la eliberarea autorizaţiei pentru colectarea obiectelor regnului vegental:
                    pentru persoane fizice                      100 de lei
                    pentru persoane juridice                   500 de lei