LPC195/2016
ID intern unic:  366354
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 195
din  28.07.2016
privind modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 26.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 277-287     art Nr : 598
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83–87, art. 431), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 14 se completează cu alineatul (18) cu următorul cuprins:
    „(18) Informația promoţională şi de publicitate pentru produsele nerecomandate preşcolarilor şi elevilor trebuie să evite caracterul atractiv pentru copii şi să nu-i vizeze pe aceştia.”
    2. La articolul 15, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Se interzice prepararea, comercializarea şi distribuirea produselor alimentare (inclusiv a băuturilor răcoritoare şi energizante) nerecomandate preşcolarilor şi elevilor în instituţiile de învățămînt general şi profesional tehnic, precum şi în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a lor.”
    Art. II. – Articolul 23 din Legea nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67–68, art. 555), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Se interzice:
    a) implicarea şi participarea persoanelor care nu au atins vîrsta de 18 ani, precum şi utilizarea imaginilor cu chipurile acestora în scopuri de publicitate şi de promovare a produselor alimentare nerecomandate preşcolarilor şi elevilor;
    b) orice publicitate şi promovare a produselor alimentare nerecomandate preşcolarilor şi elevilor în instituţiile de învățămînt general şi profesional tehnic, precum și în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a lor.”
    Art. III. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6,  art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 801 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 801. Prepararea, comercializarea sau distribuirea
                             produselor alimentare nereco mandate
                             preşcolarilor şi elevilor în instituţiile de învățămînt
                             general şi profesional tehnic, precum şi în taberele
                             de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor
                             şi adolescenţilor
    Prepararea, comercializarea sau distribuirea produselor alimentare nerecomandate preşcolarilor şi elevilor în instituţiile de învățămînt general şi profesional tehnic, precum şi în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a lor,
    se sancționează cu amendă de la 10 la 20 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    2. Articolul 364 se completează cu alineatele (7) și (8) cu următorul cuprins:
    „(7) Prezentarea, producerea ori difuzarea publicității cu implicarea și participarea persoanelor care nu au atins vîrsta de 18 ani, precum şi utilizarea imaginilor cu chipurile acestora în scopuri de publicitate şi promovare a produselor alimentare nerecomandate preșcolarilor și elevilor
    se sancționează cu amendă de la 30 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (8) Prezentarea ori difuzarea publicității produselor alimentare nerecomandate preşcolarilor şi elevilor şi promovarea acestora în instituţiile de învățămînt general şi profesional tehnic, precum și în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a lor,
    se sancționează cu amendă de la 30 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”
    3. La articolul 406 alineatul (1), după cifrele „276” se introduce textul „ , 364 alin. (7) și (8)”.
    Art. IV. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 195. Chişinău, 28 iulie 2016.