HGO1000/2016
ID intern unic:  366387
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1000
din  23.08.2016
cu privire la aprobarea Programului naţional
de promovare a sănătăţii pentru anii 2016-2020
Publicat : 26.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 277-287     art Nr : 1086
    În temeiul art. 7, 46, 47 şi 48 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul promovării sănătăţii populaţiei şi profilaxiei bolilor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă  Programul naţional de promovare a sănătăţii pentru anii 2016-2020 (se anexează).
    2. Se stabileşte că:
    coordonarea implementării Programului naţional de promovare a sănătăţii pentru anii 2016-2020 va fi asigurată de Consiliul naţional de coordonare a activităţilor de prevenire şi control al bolilor netransmisibile;
    finanţarea acţiunilor incluse în Programul menţionat se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate anual în bugetul public naţional, precum şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
    3. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale:
    vor asigura, în limitele competenţelor atribuite, realizarea prezentei hotărîri şi a acţiunilor incluse în Program;
    vor raporta anual, pînă la 15 februarie, Ministerului Sănătăţii despre executarea Programului naţional de promovare a sănătăţii pentru anii 2016-2020.
    4.  Ministerul Sănătăţii va generaliza informaţiile şi va prezenta Guvernului, pînă la 15 martie, raportul integral privind realizarea hotărîrii în cauză.
    5. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea:
    să elaboreze şi să aprobe, în termen de trei luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a prezentei hotărîri, programe teritoriale de promovare a sănătăţii pentru anii 2016-2020;
    să examineze anual realizarea programelor teritoriale de promovare a sănătăţii şi să întreprindă măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute.
    6. Consiliul Coordonator al Audiovizualului va recomanda radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republici Moldova mediatizarea cu titlu gratuit a campaniilor sociale, activităţilor de informare şi educare cu tematica sănătăţii publice şi promovării modului sănătos de viaţă, desfăşurate de instituţiile statale şi nonguvernamentale şi avizate în mod obligatoriu de către Ministerul Sănătăţii.
    7.  Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                 Ruxanda Glavan
    Ministrul educaţiei                                                Corina Fusu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                   Stela Grigoraş
    Ministrul tineretului şi sportului                          Victor Zubcu
    Ministrul finanţelor                                               Octavian Armaşu

    Nr. 1000. Chişinău, 23 august 2016.


    programul național