LPC197/2016
ID intern unic:  366526
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 197
din  28.07.2016
pentru modificarea și completarea Codului
de procedură penală al Republicii Moldova
nr. 122-XV din 14 martie 2003
Publicat : 09.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 293-305     art Nr : 626
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 287:
    alineatul (1) se abrogă;
    la alineatul (2), cuvintele „poate fi dispusă şi de către judecătorul de instrucţie” se substituie cu cuvintele „se dispune de către judecătorul de instrucţie în temeiul demersului procurorului sau”.
    2. La articolul 2992 alineatul (2), după cuvintele „examinarea plîngerii înaintate” se introduc cuvintele „sau a cerințelor ridicate”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 197. Chişinău, 28 iulie 2016.