LPM201/2016
ID intern unic:  366530
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 201
din  28.07.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 09.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 293-305     art Nr : 630     Data intrarii in vigoare : 09.09.2016
    MODIFICAT
    RMO356 din 06.10.17, MO356-359/06.10.17 pag.13


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 806-XII din 12 decembrie 1991 cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 14, cuvintele „invaliditate gravă” se substituie cu cuvintele „dizabilitate severă”.
    2. La articolul 22, cuvintele „de invaliditate” se substituie cu cuvintele „de dizabilitate”, iar cuvintele „pensie de invaliditate” – cu cuvintele „pensie de dizabilitate”.
    3. La articolul 28, cuvintele „rămaşi invalizi” se substituie cu cuvintele „încadraţi în grad de dizabilitate”.
    Art. II. – Legea nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241–246, art. 746), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 20. Dreptul la pensie sau la alocaţie
                          socială de stat
    Cetăţenii Republicii Moldova supuşi represiunilor şi ulterior reabilitaţi au dreptul la pensie conform Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat. În cazul în care persoana nu îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie, aceasta beneficiază de alocaţie socială de stat, stabilită în conformitate cu Legea privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni.”
    2. La articolul 21, cuvîntul „Invalizii” se substituie cu cuvintele „Persoanele cu dizabilităţi”, iar cuvintele „articole protezo-ortopedice” – cu cuvintele "mijloace ajutătoare tehnice”.
    Art. III. – Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247–251, art. 752), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (2), cuvîntul „invalide” se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilități”.
    2. La articolul 3 litera b), cuvîntul „invalizi” se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilităţi”.
    3. La articolul 19, cuvîntul „invalizi” se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilităţi”, iar cuvîntul „invaliditatea” – cu cuvîntul „dizabilitatea”.
    4. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 20. Stabilirea dizabilității
     Gradele de dizabilitate, cauzele şi timpul survenirii dizabilității sînt stabilite de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale.”
    5. Articolul 21:
    în denumire, cuvîntul „invalidității” se substituie cu cuvîntul „dizabilității”;
     în partea introductivă, cuvîntul „invalidității” se substituie cu cuvîntul „dizabilității”, iar cuvîntul „invalizii” – cu cuvintele „persoanele cu dizabilităţi”;
    la litera a), cuvintele „invalizi de război” se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilităţi de pe urma războiului”, iar cuvîntul „invaliditatea” – cu cuvîntul „dizabilitatea”;
    la litera b), cuvîntul „invalizi” se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilităţi”, iar cuvîntul „invaliditatea” – cu cuvîntul „dizabilitatea”.
    6. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Mărimea pensiei de dizabilitate se stabileşte în următoarele proporţii:
    a) persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate de pe urma războiului – 75 procente, cu dizabilităţi medii – 50 procente din sumele respective ale soldei (cîştigului);
    b) persoanelor cu dizabilităţi indicate la art. 21 lit. b) încadrate în grad de dizabilitate severă – 75 procente, dizabilitate accentuată – 55 procente şi dizabilitate medie – 30 procente din sumele respective ale soldei (cîştigului).”
    7. Articolul 23:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate de pe urma războiului din rîndurile soldaţilor în termen – 504 lei, cu dizabilități medii – 252 lei, pentru persoanele cu dizabilităţi indicate la art. 21 lit. b) încadrate în grad de dizabilitate severă şi accentuată din rîndurile soldaţilor în termen – 336 lei, iar în grad de dizabilitate medie – 168 lei;”
    la litera b), cuvîntul „invalizii” se substituie cu cuvintele „persoanele cu dizabilităţi”.
    8. La articolul 24, cuvîntul „invalizii” se substituie cu cuvintele „persoanele cu dizabilităţi”.
    9. Articolul 28:
    în denumire, cuvintele „grupei de invaliditate” se substituie cu cuvintele „gradului de dizabilitate”;
    în textul articolului, cuvintele „grupei de invaliditate”, „invalidului de război”, „infirmităţi de muncă”, „noii grupe de invaliditate” și „invalidității” se substituie, respectiv, cu cuvintele „gradului de dizabilitate”, „persoanei cu dizabilităţi de pe urma războiului”, „unui accident de muncă”, „noului grad de dizabilitate”și „dizabilității”.
    10. Articolul 29:
    în denumire, cuvîntul „invalidității” se substituie cu cuvîntul „dizabilității”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Dacă persoana cu dizabilități din rîndurile militarilor, persoanelor din corpul de comandă sau din trupele organelor afacerilor interne a depăşit termenul de reexaminare în cadrul Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau în cadrul structurilor sale teritoriale, plata pensiei acesteia se suspendă, iar în cazul reconfirmării dizabilității, se reia din ziua suspendării, însă cel mult pentru o lună înainte de data reexaminării.”
    la alineatul (2), cuvîntul „invalidul” se substituie cu cuvîntul „persoana cu dizabilități”, sintagma „consiliul de expertiză medicală a vitalităţii” – cu textul „Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale”, iar cuvîntul „invaliditatea – cu cuvîntul „dizabilitatea”.
    11. Articolul 31 alineatul (2):
    la litera a), cuvîntul „invalizi” se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilități”;
    la litera b), cuvintele „sînt invalizi” se substituie cu cuvintele „sînt încadraţi în grad de dizabilitate”.
    12. La articolul 37 alineatul (1) litera a), cuvintele „invalizilor de război” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului”.
    13. Articolul 43 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 43. Modul şi termenele de stabilire
                           a dizabilităţii membrilor de familie
    Modul şi termenele de stabilire a dizabilităţii, prevăzute în art. 20 şi 29, se extind şi asupra membrilor de familie încadraţi în grad de dizabilitate.”
    14. Articolul 50 alineatul (1):
    la litera a), textul „stabilirea invalidităţii de către consiliul de expertiză medicală a vitalităţii” se substituie cu textul „stabilirea gradului de dizabilitate de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale”;
    la litera b) liniuța întîi, cuvintele „atestaţi drept invalizi” se substituie cu cuvintele „încadraţi în grad de dizabilitate”, iar cuvintele „stabilirii invalidităţii” se substituie cu cuvintele „stabilirii gradului de dizabilitate”.
    15. În cuprinsul legii, cuvintele „pensia de invaliditate” se substituie cu cuvintele „pensia de dizabilitate”.
    Art. IV. – Legea presei nr. 243-XIII din 26 octombrie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 2, art. 12), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:
    „(4) Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă sînt obligate să utilizeze un limbaj accesibil şi să prezinte informaţia furnizată în aşa mod încît aceasta să nu lezeze onoarea şi demnitatea persoanelor cu dizabilităţi.
    (5) Este inadmisibilă şi se contracarează în conformitate cu legislaţia în vigoare publicarea oricăror materiale şi informaţii care prezintă imaginea persoanelor cu dizabilităţi în manieră de umilinţă a demnităţii şi/sau conţine un îndemn deschis sau ascuns la discriminare, ură şi la alte acţiuni ce ar încălca drepturile acestor persoane.”
    [Art.IV modificat prin RMO356 din 06.10.17, MO356-359/06.10.17 pag.13]
    2. Legea se completează cu articolul 261 cu următorul cuprins:
    „Articolul 261. Răspunderea persoanelor cu funcție
                            de răspundere din cadrul publicațiilor
                            periodice și agențiilor de presă
    Persoana cu funcție de răspundere din cadrul publicațiilor periodice și agențiilor de presă care se face vinovată de lezarea onoarei, demnității şi reputaţiei profesionale a persoanei cu dizabilități se sancţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.”
    Art. V. – Legea nr. 271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 20, art. 231), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 13:
    la alineatul (2) litera d), cuvintele „survenirii invalidităţii” se substituie cu cuvintele „încadrării în grad de dizabilitate”;
    la alineatul (4), cuvîntul „invalide” se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilităţi”.
    2. La articolul 22, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) În componenţa formaţiunilor Protecţiei Civile se includ în mod obligatoriu cetăţenii Republicii Moldova: bărbaţi – în vîrstă de la 18 la 60 de ani, femei – în vîrstă de la 18 la 55 de ani. Persoanele cu dizabilități, femeile gravide şi cele care au copii sub 8 ani sînt implicate în mod benevol.”
    Art. VI. – Legea nr. 338-XIII din  15 decembrie 1994 privind drepturile copilului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 13, art. 127), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, după cuvîntul „religie,” se introduce cuvîntul „dizabilitate,”.
    2. La articolul 10 alineatul (2), cuvintele „Copiii cu handicap fizic sau mental” se substituie cu cuvintele „Copiii cu dizabilități”.
    3. La articolul 11 alineatul (4), cuvintele „a copiilor invalizi și a copiilor cu handicap fizic sau mental” se substituie cu cuvintele „a copiilor cu dizabilități”.
    4. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 24. Drepturile copiilor cu dizabilităţi
    (1) Statul asigură copiilor cu dizabilităţi, în egală măsură cu alţi copii, dreptul la protecţie socială, asistenţă medicală, reabilitare, educaţie, muncă, acces la mediul fizic, tehnologiile şi sistemele informaţionale, de comunicare, precum şi la alte utilităţi şi servicii la care are acces publicul larg, pentru a se putea bucura de o viaţă decentă în condiţii care să le faciliteze participarea activă la viaţa socială.
    (2) Statul asigură copiilor cu dizabilităţi dreptul de a beneficia de prestaţii şi servicii sociale.”
    Art. VII. – Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din  28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 18 alineatul (1), cuvintele „copii handicapaţi” se substituie cu cuvintele „copii cu dizabilităţi”.
    2. La articolul 19 alineatul (3), cuvîntul „infirmitate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”.
    3. La articolul 38 alineatul (2), cuvîntul „invalidității” se substituie cu cuvîntul „dizabilității”.
    4. Articolul 56 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 56. Determinarea incapacităţii temporare
                           de muncă, dizabilităţii şi capacităţii
                           de muncă
    (1) Determinarea incapacităţii temporare de muncă se efectuează de către instituţiile medico-sanitare la solicitarea angajatorului, angajatului sau a unei persoane care acționează în interesul angajatului. Instituţia medico-sanitară, la solicitarea acestora, prezintă documentele medicale ce confirmă lipsa persoanei de la serviciu pe motiv de boală, asigurînd protecţia datelor cu caracter personal ale angajaţilor.
    (2) Determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă la persoanele adulte şi la copiii de pînă la 18 ani se efectuează de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, cu structurile sale teritoriale, subordonat Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
    (3) Modul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, inclusiv modul de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă, se aprobă de Guvern.
    (4) Criteriile de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă se aprobă prin ordinul comun al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei, după caz.”
    Art. VIII. – Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153–156 BIS), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (2), cuvintele „de invalizi” se substituie cu cuvintele „ale persoanelor cu dizabilităţi”.
    2. La articolul 12, alineatul (4) se abrogă.
    3. La articolul 26, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Asociaţia obştească are dreptul să procure complexuri patrimoniale necesare desfăşurării activităţii tehnico-ştiinţifice, pedagogice, cultural-educative, sportive, de întremare, activităţii de întreprinzător şi altei activităţi permise de legislaţie. Asociaţiile obşteşti ale persoanelor cu dizabilități sînt în drept să creeze întreprinderi specializate în scopul utilizării forţei de muncă a persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Se consideră întreprinderi specializate ale asociaţiilor obşteşti ale persoanelor cu dizabilități întreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare ale acestor asociaţii şi în care nu mai puţin de 50% din numărul total de salariaţi sînt persoane cu dizabilități.”
    Art. IX. – Legea nr. 1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183–185, art. 654), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 31:
    în denumire, cuvintele „survenirii invalidităţii” se substituie cu cuvintele „încadrării în grad de dizabilitate a”;
    la alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) dizabilitate a colaboratorului sistemului penitenciar survenită în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu sau dizabilitate survenită în perioada de cel mult 3 ani de la eliberarea din serviciu ca urmare a unei boli contractate în perioada satisfacerii serviciului. Sumele de asigurare sub formă de drepturi băneşti lunare se vor plăti colaboratorului sistemului penitenciar pînă la restabilirea capacităţii de muncă, dar nu mai mult de 5 ani. După expirarea acestui termen se stabileşte pensie de dizabilitate;”.
    2. La articolul 36 alineatul (4), cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”.
    3. La articolul 37 alineatul (6), cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”.
    Art. X. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din  24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 33 alineatul (2):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;”
    la litera d), cuvîntul „invalid” se substituie cu cuvintele „persoană cu dizabilități”;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;”.
    2. Articolul 35:
    la alineatul (1), cuvintele „invalizilor din copilărie” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi din copilărie”;
    la alineatul (2) litera a), cuvintele „invalid din copilărie” se substituie cu cuvintele „persoană cu dizabilităţi din copilărie”.
    3. Articolul 103:
    la alineatul (1) punctul 10), cuvintele „profilaxia invalidității și reabilitarea invalizilor” se substituie cu cuvintele „profilaxia dizabilității și reabilitarea persoanelor cu dizabilități”;
    la alineatul (8), cuvintele „persoane handicapate” se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilități”.
    4. La articolul 151 alineatul (2) litera b), cuvintele „invalizilor de gradul I”, „invalizilor de gradul II”, „invalizilor de gradul III” se substituie, respectiv, cu cuvintele „persoanelor cu dizabilități severe”, „persoanelor cu dizabilități accentuate”, „persoanelor cu dizabilități medii”.
    5. Articolul 283 alineatul (1):
    la litera h), textul "invalizii de gradul I şi II, invalizii din copilărie, invalizii de gradul III” se substituie cu textul „persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoanele cu dizabilităţi din copilărie, persoanele cu dizabilităţi medii”;
    la litera k), cuvintele „copii invalizi” se substituie cu cuvintele „copii cu dizabilităţi”, iar cuvîntul "dezabilităţi” – cu cuvîntul "dizabilităţi”.
    6. La articolul 343, textul „Sînt scutiți de taxă invalizii posesori” se substituie cu textul „Sînt scutite de taxă persoanele cu dizabilităţi posesoare”.
    Art. XI. – Articolul 16 din Legea nr. 1402-XIII din  16 decembrie 1997 privind sănătatea mentală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 310), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la alineatul (2) literele c) și d), cuvîntul „invalizilor” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilități”;
la alineatul (4) litera b), cuvintele „a invalizilor suferinzi” se substituie cu cuvintele „a persoanelor cu dizabilități suferinde”.
    Art. XII. – La articolul 7 alineatul (1) din Legea nr. 123-XIV din 30 iulie 1998 cu privire la capitalizarea plăţilor periodice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 85–86, art. 570), cu modificările ulterioare, sintagma „Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii”, în ambele cazuri, se substituie cu sintagma „Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă”.
    Art. XIII. – Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 247), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, noţiunea „invaliditate” se exclude.
    2. La articolul 2 alineatul (1), textul „pierderea capacităţii de muncă (datorită vîrstei înaintate, invalidităţii) sau de pierderea susţinătorului” se substituie cu textul „dizabilitate, vîrstă sau pierderea întreţinătorului”.
    3. Articolele 18 şi 19 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 18. Constatarea dizabilităţii și
                           capacității de muncă
    Dizabilitatea şi capacitatea de muncă, cauzele, gradul şi timpul survenirii acestora se constată de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale în baza Instrucţiunii privind modul de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă.
    Articolul 19. Condiţiile de stabilire a pensiei
                         de dizabilitate
    Are dreptul la pensie de dizabilitate persoana asigurată căreia, în urma expertizării de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale, i s-a stabilit dizabilitate din cauza:
    a) unei afecţiuni generale;
    b) unui accident de muncă;
    c) unei boli profesionale.”
    4. Articolul 20:
     la alineatul (1), cuvintele „boală obișnuită” se substituie cu cuvintele „afecțiune generală”;
    la alineatul (3), cuvintele „boală obișnuită” se substituie cu cuvintele „afecțiune generală”, iar cuvintele „invalizilor din copilărie” – cu cuvintele „persoanelor cu dizabilități din copilărie”;
    la alineatul (4), cuvintele „boală obișnuită” se substituie cu cuvintele „afecțiune generală”.
    5. Articolul 22:
    la alineatul (1), textul „C.E.M.V.” se substituie cu textul „Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale”;
    la alineatul (2), textul „C.E.M.V.”, în ambele cazuri, se substituie cu textul „Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor sale teritoriale”.
    6. Articolul 25 alineatul (1):
    la litera b), cuvîntul „susținătorului” se substituie cu cuvîntul „întreținătorului”, iar cuvintele „gradul I sau II de invaliditate” – cu cuvintele „grad sever sau accentuat de dizabilitate”;
    la litera c), cuvîntul „susținătorului” se substituie cu cuvîntul „întreținătorului”.
    7. La articolul 26 alineatul (1), cuvîntul „susținătorul”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvîntul „întreținătorul”, iar cuvintele „invaliditate de gradul I”, „invaliditate de gradul II sau III”, „gradul I de invaliditate” se substituie, respectiv, cu cuvintele „dizabilitate severă”, „dizabilitate accentuată sau medie”, „gradul de dizabilitate severă”.
    8. Articolul 32:
    la alineatul (2), textul „C.E.M.V.” se substituie cu textul „Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale”;
    alineatul (4):
    la litera b), textul „deciziei C.E.M.V. de încadrare în grad de invaliditate” se substituie cu textul „deciziei de încadrare în grad de dizabilitate a Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor sale teritoriale”;
    la litera c), cuvîntul „susținătorului” se substituie cu cuvîntul „întreținătorului”.
    9. La articolul 43 alineatul (3), cuvintele „pensia de invaliditate de gradul I și II” se substituie cu cuvintele „pensia de dizabilitate severă și accentuată”.
    10. La articolul 50 alineatul (1) litera d), textul „îngrijirea unui invalid de gradul I, a unui copil invalid” se substituie cu textul „îngrijirea unei persoane cu dizabilități severe, a unui copil cu dizabilități”.
    11. La articolul 55 alineatul (1), cuvintele „invaliditate de gradul I” se substituie cu cuvintele „dizabilitate severă”.
    12. La anexa nr. 3, cuvintele „de gradul I”, „de gradul II”, „de gradul III” se substituie, respectiv, cu cuvintele „severă”, „accentuată” și „medie”.
    13. La anexa nr. 5, cuvintele „invalizii de gradul I”, „invalizii de gradul II”, „invalizii de gradul III” se substituie, respectiv, cu cuvintele „persoanele cu dizabilități severe”, „persoanele cu dizabilități accentuate”, „persoanele cu dizabilități medii”, iar cuvintele „pensia de invaliditate de gradul I”, „pensia de invaliditate de gradul II”, „pensia de invaliditate de gradul III” se substituie cu cuvintele „pensia de dizabilitate severă”, „pensia de dizabilitate accentuată” și „pensia de dizabilitate medie”.
    14. În cuprinsul legii şi în textul anexelor, cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”.
    Art. XIV. – Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 83–86, art. 399), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Autorităţile administraţiei publice asigură condiţii pentru practicarea culturii fizice şi sportului de către persoanele cu dizabilităţi în scopul dezvoltării personalităţii lor şi incluziunii sociale a acestora, precum şi mijloace care ar permite sportivilor cu dizabilităţi participarea la competiţii naţionale şi internaţionale.”
    2. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 15. Cultura fizică şi sportul pentru persoanele
                           cu dizabilităţi
    (1) Autorităţile administraţiei publice, asociaţiile, cluburile, federaţiile naţionale de cultură fizică şi sport şi organizaţiile persoanelor cu dizabilităţi creează pentru persoanele cu dizabilităţi instituţii special amenajate de cultură fizică şi asanare, asigură condiţiile speciale pentru practicarea exerciţiului fizic în instituţiile publice de cultură fizică şi asanare, contribuie la participarea persoanelor cu dizabilităţi la competiţiile sportive.
    (2) Organizarea activităţilor de educaţie fizică şi sport în sistemul recuperării continue a persoanelor cu dizabilități, inclusiv a copiilor cu dizabilități, pregătirea cadrelor, asigurarea metodică şi asistenţa medicală, precum şi controlul medical sînt puse în sarcina autorităţilor publice din domeniul învăţămîntului, ocrotirii sănătăţii, protecţiei sociale, culturii fizice şi sportului, precum şi a sindicatelor.
    (3) Autoritatea centrală de specialitate, în comun cu Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv, asigură pregătirea şi participarea sportivilor cu dizabilităţi la Jocurile Paraolimpice şi competiţiile internaţionale. În scopul finanţării culturii fizice şi sportului practicate de către persoanele cu dizabilităţi sînt alocate subvenţii din bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.”
    3. La articolul 30 alineatul (10), cuvîntul „invalizi” se substituie cu cuvintele „persoanele cu dizabilităţi”.
    Art. XV. – Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatul (3), cuvîntul "invalidităţii” se substituie cu cuvîntul „dizabilităţii”.
    2. La articolul 23 alineatul (1) litera a), cuvintele „pensiei de invaliditate” se substituie cu cuvintele „pensiei de dizabilitate”.
    3. La articolul 39, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) pensia de dizabilitate;”.
    4. La articolul 41 litera a), cuvintele „boli obişnuite” se substituie cu cuvintele „afecţiuni generale”.
    Art. XVI. – Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756-XIV din  24 decembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 31–33, art. 192), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 10 alineatul (3):
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) mijloace ajutătoare tehnice (orice produs, instrument, echipament sau sistem tehnic utilizat de către o persoană cu dizabilităţi, de uz  special sau general, care previne, compensează, monitorizează, diminuează sau neutralizează deficienţa persoanelor cu dizabilităţi). Acest drept se referă şi la acoperirea cheltuielilor pentru repararea lor.”
    litera f) se abrogă.
    2. Articolul 16:
    la alineatul (1), cifrele „25%” se substituie cu cifrele „35%”;
    la alineatul (3), cuvintele „încadrat în gradele I sau II de invaliditate” se substituie cu cuvintele „cu dizabilităţi severe sau accentuate”;
    la alineatul (5), cuvintele "încadrat în gradul III de invaliditate” se substituie cu cuvintele „cu dizabilităţi medii”;
    la alineatul (8), cuvintele "încadrat în gradul III de invaliditate” se substituie cu cuvintele „cu dizabilităţi medii”;
    la alineatul (11), cuvintele "încadrați în gradul III de invaliditate” se substituie cu cuvintele „cu dizabilităţi medii”;
    3. La articolul 17 alineatul (3) litera e), cuvintele "încadrați în gradul III de invaliditate” se substituie cu cuvintele „cu dizabilităţi medii”.
    4. La articolul 18 alineatul (2) litera a), cuvintele „copiii invalizi” se substituie cu cuvintele „copiii cu dizabilităţi”.
    5. În cuprinsul legii, cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”.
    Art. XVII. – La articolul 5 alineatul (1) din Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 65–67, art. 460), cu modificările ulterioare, cuvîntul „invalizi” se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilităţi”.
    Art. XVIII. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 316 alineatul (2), cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”.
    2. La articolul 318 alineatul (3), cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”.
    Art. XIX. – Codul familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 47–48, art. 210), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 81 alineatul (1), după cuvintele "boală gravă,” se introduc cuvintele „dizabilitate severă sau accentuată,”.
    2. Articolul 82 alineatul (2):
    la litera a), cuvintele „invalid de gradul I, II sau III” se substituie cu cuvintele „persoană cu dizabilitate severă, accentuată sau medie”;
    la litera d), cuvintele „copil comun invalid” se substituie cu cuvintele „copil comun cu dizabilităţi”, iar cuvintele „copil comun invalid de gradul I” – cu cuvintele „copil comun cu dizabilități severe”.
    3. La articolul 83 litera c), cuvintele „copilului comun invalid” se substituie cu cuvintele „copilului comun cu dizabilităţi”, iar cuvintele "a copilului comun invalid de gradul I” – cu cuvintele "a copilului comun cu dizabilități severe”.
    Art. XX. – Articolul 2 din Legea nr. 121-XV din  3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 51, art. 280), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 1), cuvintele „invalizilor de război” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului”, cuvîntul „invaliditate” – cu cuvîntul „dizabilitate”, cuvintele „au devenit invalide” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvintele „au fost încadrate în grad de dizabilitate”, iar cuvintele „de gradul I”, „de gradul II”, „de gradul III” se substituie, respectiv, cu cuvintele „cu dizabilităţi severe”, „cu dizabilităţi accentuate” și „cu dizabilităţi medii”;
    la punctele 3) și 4), cuvintele „invalizilor de război decedați” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului decedate”.
    Art. XXI. – Legea nr. 140-XV din  10 mai 2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 68–71, art. 505), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 113, alineatul (1) se completează cu literele k), l) şi m) cu următorul cuprins:
    „k) adaptarea rezonabilă a locului de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi;
    l) crearea sau rezervarea locurilor de muncă şi ocuparea/angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    m) prezentarea în adresa agenţiilor teritoriale de ocupare a forţei de muncă, de către angajatori, a rapoartelor despre locurile create şi/sau rezervate în cadrul instituţiilor sale pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi despre ocuparea acestor locuri de către persoanele cu dizabilităţi, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.”
    2. La articolul 13 alineatul (2), litera c) se completează în final cu cuvintele „ , inclusiv cei cu dizabilităţi”.
    Art. XXII. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din  18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 67 alineatul (4), cuvintele „persoanelor recunoscute ca invalizi de gradele I şi II” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate”.
    2. În cuprinsul codului, cuvintele „handicapului fizic sau psihic” se substituie cu cuvîntul „dizabilităţii”.
    Art. XXIII. – La articolul 41 alineatul (2) din Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211, art. 683), cu modificările ulterioare, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) în cazul încadrării în grad de dizabilitate în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în decursul unui an de la eliberare din organele Centrului a persoanei asigurate:
    - în cuantum de 7,5 salarii medii lunare – persoanei cu dizabilităţi severe;
    - în cuantum de 5 salarii medii lunare – persoanei cu dizabilităţi accentuate;
    - în cuantum de 2,5 salarii medii lunare – persoanei cu dizabilităţi medii;”.
    Art. XXIV. – Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1418 alineatul (3), cuvintele „pensia de invaliditate” se substituie cu cuvintele „pensia de dizabilitate”.
    2. La articolul 1419 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) persoanelor cu dizabilităţi;”.
    3. La articolul 1459 alineatul (1) litera a), cuvîntul „invalizi” se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilităţi”.
    Art. XXV. – Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19, art. 57), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Anexa nr. 2 punctul 1:
    la literele a) și b), cuvintele „severe, accentuate ori medii” se exclud;
    la litera d), cuvintele „severe, accentuate sau medii” se exclud.
    2. La anexa nr. 3 punctul 27, cuvintele „severe, accentuate sau medii” se exclud.
    Art. XXVI. – La articolul 3 alineatul (1) din Legea nr. 81-XV din 28 februarie 2003 privind cantinele de ajutor social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 67–69, art. 283), cu modificările ulterioare, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) persoanele cu dizabilităţi;”.
    Art. XXVII. – Legea nr. 102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 70–72, art. 312), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 litera a), cuvintele „pensiei de invaliditate” se substituie cu cuvintele „pensiei de dizabilitate”, iar sintagma „Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii” se substituie cu textul „Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurilor sale teritoriale”.
    2. Articolul 5 punctul 5):
    la litera b), textul „invalid de gradul I, a unui copil invalid (în vîrstă de pînă la 16 ani)” se substituie cu textul „persoană cu dizabilități severe, a unui copil cu dizabilități în vîrstă de pînă la 18 ani”;
    la litera d), sintagma „Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii” se substituie cu textul „Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurilor sale teritoriale”;
    la litera e), după cuvintele „reabilitare socială” se introduc cuvintele „ , medicală sau profesională”.
    3. La articolul 22 alineatul (2) litera b), cuvintele „persoanelor cu handicap” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi”.
    4. Articolul 23:
    la alineatul (2), cuvîntul „invalizi” se substituie cu cuvintele „cu dizabilități”;
     alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Procedura de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt se stabileşte de Guvern.”
    5. La articolul 26 alineatul (3), cuvintele "persoanele invalide” se substituie cu cuvintele "persoanele cu dizabilităţi”.
    6. Articolul 34 alineatul (1):
    la litera a), cuvintele „invaliditate de gradul I sau II” se substituie cu cuvintele „încadrare în grad de dizabilitate severă sau accentuată”;
    la litera c), textul „invalid de gradul I sau a unui copil invalid (în vîrstă de pînă la 16 ani)” se substituie cu textul „persoană cu dizabilități severe sau a unui copil cu dizabilități în vîrstă de pînă la 18 ani”.
    Art. XXVIII. – La articolul 358 alineatul (1) punctul 7) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”.
    Art. XXIX. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (1), cuvîntul "handicap” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”.
    2. La articolul 31 alineatul (2) litera e), cuvintele „a invalizilor” se substituie cu cuvintele „a persoanelor cu dizabilităţi”.
    3. La articolul 62, litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) persoanele cu dizabilități;”.
    4. La articolul 76 litera m), cuvintele „a gradului de invaliditate” se substituie cu cuvintele „a gradului de dizabilitate”.
    5. La articolul 77 litera e), cuvintele „a copilului invalid” se substituie cu cuvintele „a copilului cu dizabilităţi”.
    6. La articolul 85 alineatul (2), cuvintele „gradului de invaliditate” se substituie cu cuvintele „gradului de dizabilitate”, iar cuvintele „a copilului invalid” – cu cuvintele „a copilului cu dizabilităţi”.
    7. La articolul 96 alineatul (4), textul „Pentru invalizii de gradul I şi II” se substituie cu textul „Pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate”.
    8. La articolul 97 alineatul (1), cuvintele „copii invalizi” se substituie cu cuvintele „copii cu dizabilităţi”.
    9. La articolul 100 alineatul (4), cuvintele „invalizi” se substituie cu cuvintele „persoanele cu dizabilităţi”.
    10. La articolul 103 alineatul (6), textul „Invalizii de gradul I şi II” se substituie cu textul „Persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate”, iar cuvintele „copii invalizi” – cu cuvintele „copii cu dizabilităţi”.
    11. La articolul 105 alineatul (2), textul „Invalizii de gradul I şi II” se substituie cu textul „Persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate”, iar cuvintele „copii invalizi” – cu cuvintele „copii cu dizabilităţi”.
    12. La articolul 108 alineatul (4), cuvintele „copil invalid” se substituie cu cuvintele „copil cu dizabilităţi”.
    13. La articolul 110 alineatul (4), textul „Invalizii de gradul I şi II” se substituie cu textul „Persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate”, iar cuvintele „copii invalizi” – cu cuvintele „copii cu dizabilităţi”.
    14. La articolul 111 alineatul (4), textul „Invalizii de gradul I şi II” se substituie cu textul „Persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate”, iar cuvintele „copii invalizi” se substituie cu cuvintele „copii cu dizabilităţi”.
    15. La articolul 116 alineatul (4), cuvintele „copil invalid” se substituie cu cuvintele „copil cu dizabilităţi”.
    16. La articolul 120 alineatul (2), cuvintele „copil invalid” se substituie cu cuvintele „copil cu dizabilităţi”.
    17. Articolul 121:
    la alineatul (1), cuvîntul „nevăzătorii” se substituie cu cuvintele „persoanele cu dizabilităţi de vedere severe”;
    la alineatul (4), cuvintele „copil invalid” se substituie cu cuvintele "copil cu dizabilităţi”.
    18. La articolul 128 alineatul (2), cuvîntul „handicap” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”.
    19. Articolul 183 alineatul (2):
    la litera a), cuvintele "un invalid” se substituie cu cuvintele „o persoană cu dizabilităţi”;
    la litera f), cuvintele „invalizii de război” se substituie cu cuvintele „persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului”;
    la litera j), cuvîntul „invalizii” se substituie cu cuvintele „persoanele cu dizabilităţi”, iar cuvîntul „invalidităţii” – cu cuvîntul „dizabilităţii”.
    20. La articolul 249 alineatul (2), textul „Invalizii de gradul I şi II” se substituie cu textul „Persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate”, iar cuvintele „copii invalizi” – cu cuvintele „copii cu dizabilităţi”.
    21. La articolul 318 alineatul (2), textul „Invalizii de gradul I şi II” se substituie cu textul „Persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate”, iar cuvintele „copii invalizi” se substituie cu cuvintele „copii cu dizabilităţi”.
    Art. XXX. – Legea nr. 190-XV din  8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84–86, art. 392), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 8:
    la alineatul (1), cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”;
    alineatul (2):
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Sînt recunoscuți drept persoane cu dizabilități de pe urma războiului:”
    la literele a) și b), cuvintele „au devenit invalizi” se substituie cu cuvintele „au fost încadrați în grad de dizabilitate”;
    la litera c), cuvintele „au devenit invalide” se substituie cu cuvintele „au fost încadrate în grad de dizabilitate”;
    la litera d), cuvintele „au devenit invalizi” se substituie cu cuvintele „au fost încadrați în grad de dizabilitate”;
    la litera e), cuvintele „au devenit invalizi” se substituie cu cuvintele „au fost încadrate în grad de dizabilitate”.
    2. La articolul 10, cuvintele „au devenit invalizi” se substituie cu cuvintele „au fost încadrați în grad de dizabilitate”.
    3. La articolul 11, cuvintele „au devenit invalizi” se substituie cu cuvintele „au fost încadrate în grad de dizabilitate”.
    4. La articolul 14 alineatul (7), cuvintele „invalizi neangajați” se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilități neangajate,”.
    5. Articolul 15:
    alineatul (1):
    la litera c), cuvintele „un invalid de gradul I” se substituie cu cuvintele „o persoană cu dizabilităţi severe”;
    la litera w), cuvintele „ceilalţi invalizi de război” se substituie cu cuvintele „celelalte persoane cu dizabilităţi de pe urma războiului”;
    la alineatul (2), cuvintele „au devenit invalizi” se substituie cu cuvintele „au fost încadrați în grad de dizabilitate”;
    la alineatul (8), cuvintele „invalizi neangajați” se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilități neangajate,”.
    6. La articolul 16 alineatul (5), cuvintele „invalizi neangajați” se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilități neangajate,”.
    7. La articolul 18 alineatul (2), cuvintele „invalizilor de război decedaţi” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului decedate”.
    8. În cuprinsul legii, cuvintele „invalizi de război” se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilităţi de pe urma războiului”.
    Art. XXXI. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 58, alineatul (21) se completează în final cu textul: „Această prevedere nu se aplică în cazul în care persoana declarată de judecată ca fiind incapabilă contestă această hotărîre.”
    2. La articolul 85 alineatul (1) litera k), cuvîntul „invalizilor”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi”.
    3. La articolul 104 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:
     „e) în procedură specială, de declarare a incapacității sau de contestare a hotărîrii respective, persoana în privința căreia este intentată procedura de declarare a incapacității sau persoana care contestă o astfel de hotărîre, sau reprezentantul acestora; în celelalte cazuri, persoanele declarate incapabile, prin tutori;”.
    4. La articolul 133 litera a), cuvintele „handicapului lor fizic sau mental” se substituie cu cuvîntul „dizabilității”.
    5. La articolul 136 alineatul (1), cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”.
    6. Articolul 219:
    în denumire, cuvintele „handicap fizic” se substituie cu cuvîntul „dizabilităţi”;
    în textul articolului, cuvintele „mut sau surd” se substituie cu cuvintele „cu deficienţe de auz sau de vorbire”.
    7. La articolul 260 alineatul (1), litera b) se completează în final cu textul „ , cu excepţia cazului în care judecarea cauzei se referă la contestarea hotărîrii privind declararea incapacităţii”.
    8. La articolul 267, litera b) se completează în final cu textul „ , cu excepţia cazului în care cererea se referă la contestarea hotărîrii privind declararea incapacităţii”.
    9. La articolul 306 alineatul (1), textul „în prezenţa acesteia dacă sănătatea îi permite, a” se substituie cu textul „în prezenţa obligatorie a acesteia, excepţie de la această obligativitate constituie starea de sănătate nesatisfăcătoare certificată de către instituţiile medicale abilitate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, precum și în prezența”.
    10. La articolul 308 alineatul (2), după cuvintele „la cererea” se introduc cuvintele „persoanei declarate incapabile, a”.
    11. La articolul 369 alineatul (1), litera d) se completează în final cu textul „ , cu excepția cazului în care cererea depusă de persoana incapabilă se referă la contestarea hotărîrii privind declararea incapacității”.
    Art. XXXII. – Codul transportului feroviar nr. 309-XV din 17 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 226–228, art. 892), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 20 alineatul (5), cuvintele „unei infirmităţi de muncă” se substituie cu cuvintele „unui accident de muncă”, iar cuvintele „în calitate de invalizi ca urmare a infirmității de muncă” – cu cuvintele „din cauza dizabilităţii ca urmare a accidentului de muncă”.
    2. Articolul 106 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Calea ferată trebuie să adapteze cel puţin un vagon şi staţiile principale de tren pentru a permite accesul persoanelor cu dizabilităţi care utilizează fotoliul rulant şi să marcheze prin pavaj tactil contrastant căile spre peroanele de îmbarcare, ghişee sau alte utilităţi.”
    3. La articolul 109, după cuvintele „şi veridice” se introduce textul „ , inclusiv prin montarea panourilor de afişaj corespunzătoare nevoilor persoanelor cu dizabilităţi vizuale şi auditive,”.
    Art. XXXIII. – Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din  25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 249), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, la noţiunea „risc social”, cuvîntul "disabilitate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”.
    2. La articolul 7 litera i), cuvîntul „disabilităţi” se substituie cu cuvîntul „dizabilităţi”.
    3. La articolul 15, alineatul (1) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) asistentul personal.”
    Art. XXXIV. – Articolul 19 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168–170, art. 773), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), textul „16 ani” se substituie cu textul „18 ani, dacă copilul cu dizabilităţi nu îşi exercită dreptul la muncă,”;
    la alineatul (11) textul „16 ani”, în ambele cazuri, se substituie cu textul „18 ani, dacă nu îşi exercită dreptul la muncă,”.
    Art. XXXV. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 89 punctul 1) litera h), cuvintele „invalizi” şi „invalizilor” se substituie, respectiv, cu cuvintele „persoanele cu dizabilităţi” şi „persoanelor cu dizabilităţi”.
    2. La articolul 190 alineatul (12), cuvintele „condamnatului i s-a stabilit gradul I sau II de invaliditate” se substituie cu cuvintele „condamnatul a fost încadrat în grad de dizabilitate severă sau accentuată”.
    3. La articolul 212 alineatul (2), cuvintele „Condamnații invalizi de gradul I şi II” se substituie cu cuvintele „Condamnații cu dizabilităţi severe şi accentuate”.
    4. La articolul 217 alineatul (3), cuvintele „copii invalizi” se substituie cu cuvintele „copii cu dizabilităţi”.
    5. La articolul 228 alineatul (2), cuvintele „invalizilor de gradul I şi II” se substituie cu cuvintele „condamnaților cu dizabilităţi severe şi accentuate”.
    6. La articolul 234 alineatul (4), cuvintele „ condamnații invalizi de gradul I şi II” se substituie cu cuvintele „condamnații cu dizabilităţi severe şi accentuate”.
    7. La articolul 239 alineatul (1), cuvintele „condamnații invalizi” se substituie cu cuvintele „condamnații cu dizabilităţi”.
    8. La articolul 240 alineatul (2), cuvintele „invalizii de gradul I” se substituie cu cuvintele „condamnații cu dizabilităţi severe”.
    9. La articolul 282 alineatul (4), cuvintele „Condamnații invalizi de gradul I sau II” se substituie cu cuvintele „Condamnații cu dizabilităţi severe sau accentuate”, iar cuvîntul „invalizi” se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilităţi”.
    Art. XXXVI. – La articolul 13 alineatul (6) din Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129–131, art. 618), cu modificările ulterioare, cuvîntul „invalidităţii” se substituie cu cuvintele „încadrării în grad de dizabilitate”.
    Art. XXXVII. – Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din  27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 13 alineatul (4), textul „deficienţe de auz (surde)” se substituie cu cuvintele „dizabilităţi auditive”.
    2. La articolul 38, alineatul (2) se completează cu litera m) cu următorul cuprins:
    „m) neasigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi auditive la emisiunile televizate de importanţă majoră şi de actualităţi, garantat prin interpretarea acestora în limbajul mimico-gestual, din contul radiodifuzorului, cel puţin 20 de minute din timpul zilnic de emisii ale serviciului de programe.”
    Art. XXXVIII. – La articolul 3 din Legea nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14–17, art. 40), cu modificările ulterioare, la noţiunea „turism social”, cuvîntul „handicap” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”.
    Art. XXXIX. – La articolul 29 alineatul (1) litera r) din Legea nr. 436-XVI din  28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, cuvîntul „invalizii” se substituie cu cuvintele „persoanele cu dizabilităţi”.
    Art. XL. – Legea nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 171–174, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 50:
    la alineatul (1) litera b) liniuța a cincea, textul „copil invalid în vîrstă de pînă la 16 ani” se substituie cu textul „copil cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani”;
    la alineatul (5), textul „copil invalid în vîrstă de pînă la 16 ani” se substituie cu textul „copil cu dizabilități în vîrstă de pînă la 18 ani”.
    2. Articolul 55:
    alineatul (5):
    în partea introductivă, cuvintele „de invaliditate survenită” se substituie cu cuvintele „de încadrare în grad de dizabilitate”;
    literele a), b) și c) vor avea următorul cuprins:
    „a) de 100% pentru persoanele cu dizabilităţi severe;
    b) de 80% pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate;
    c) de 60% pentru persoanele cu dizabilităţi medii.”
    la alineatul (6), cuvintele „pensia de invaliditate” se substituie cu cuvintele „pensia de dizabilitate”.
    3. La articolul 59 alineatul (2), cuvîntul „handicap” se substituie cu cuvîntul „dizabilități”.
    4. La articolul 60 alineatul (5), cuvîntul „handicap” se substituie cu cuvîntul „dizabilități”.
    Art. XLI. – Legea nr. 133-XVI din  13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 179, art. 625), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 5 alineatul (1):
    la litera b), cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    "e) îngrijesc un membru/membri ai familiei care necesită îngrijire din partea unei terțe persoane conform concluziei consiliului medical consultativ al instituției medico-sanitare publice;”.
    2. Articolul 7 alineatul (2):
    la litera d), cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”;
     la litera e), cuvintele „copil invalid” se substituie cu cuvintele „copil cu dizabilităţi”;
    la litera f), cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”.
    3. La articolul 18 alineatul (1) litera a), cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”.
    Art. XLII. – Articolul 36 din Legea nr. 134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 120–121, art. 470), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) În caz de încadrare în grad de dizabilitate în legătură cu exerciţiul funcţiei, colaboratorului Serviciului i se plăteşte o compensaţie lunară, raportată la salariul lunar conform ultimei funcţii deţinute, în următoarele proporţii:
    a) de 100% pentru persoanele cu dizabilităţi severe;
    b) de 80% pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate;
    c) de 60% pentru persoanele cu dizabilităţi medii.”
     la alineatul (6), cuvintele „Pensia de invaliditate” se substituie cu cuvintele „Pensia de dizabilitate”.
    Art. XLIII. – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143–144, art. 587), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 10 alineatul (3):
    la litera d), textul „adaptarea muncii în funcţie de persoană, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă” se substituie cu textul „adaptarea locului de muncă în funcţie de necesităţile persoanei, inclusiv ale persoanelor cu dizabilităţi, în special în ceea ce priveşte adaptarea rezonabilă a locului de muncă”;
    litera h) se completează în final cu textul „ , cu excepţia cazurilor cînd acestea se referă la persoanele cu dizabilităţi”;
    alineatul se completează cu literele j), k) şi l) cu următorul cuprins:
    „j) furnizarea de noi tehnologii şi dispozitive de asistenţă, de instrumente şi echipamente care să permită persoanelor cu dizabilităţi menţinerea locului de muncă;
    k) crearea şi menţinerea unor condiţii igienice pentru viaţă şi muncă;
     l) propagarea odihnei active în rîndul salariaţilor.”
    2. La articolul 18 alineatul (1), cuvintele „s-a stabilit gradul de reducere a capacităţii de muncă” se substituie cu cuvintele „s-a evaluat procentul capacităţii de muncă păstrată”.
    Art. XLIV. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 37 alineatul (7), cuvintele „persoanelor declarate invalizi de gradul I şi de gradul II” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate”.
    2. La articolul 38 alineatul (6), cuvintele „persoanelor declarate invalizi de gradul I și de gradul II” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate”.
    3. La articolul 43 alineatul (1), litera g) se completează în final cu cuvintele "din cauza bolii, dizabilităţii ori altui factor”.
    4. Codul se completează cu articolul 561 cu următorul cuprins:
    „Articolul 561.  Încălcarea legislaţiei privind încadrarea
                              în cîmpul muncii a persoanelor
                              cu dizabilităţi
    (1) Eschivarea sau refuzul de a încheia contract de muncă cu o persoană cu dizabilităţi care dispune de recomandări privind plasarea în cîmpul muncii din partea instituţiei abilitate prin legislaţie
    se sancţionează cu amendă de la 300 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Eschivarea sau refuzul persoanelor juridice de a repartiza locurile de muncă disponibile sau de a crea locuri noi de muncă pentru plasarea în cîmpul muncii a persoanelor care şi-au pierdut parţial capacitatea de muncă în urma unui accident de muncă sau au căpătat o boală profesională, la angajatorul respectiv, în urma cărui fapt au fost recunoscute ca persoane cu dizabilităţi,
    se sancţionează cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale.
    (3) Eschivarea sau refuzul persoanelor juridice care, conform statelor de personal, au 20 de salariaţi şi mai mult de a rezerva locuri de muncă şi de a angaja în cîmpul muncii persoane cu dizabilităţi, în proporţie de cel puţin 5 la sută din numărul total al salariaţilor, pe parcursul unui an financiar,
    se sancţionează cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale.
    (4) Necomunicarea agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de către angajatori, în termenul stabilit de legislaţie, a informaţiei privind locurile de muncă rezervate pentru angajarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a informației privind angajările persoanelor cu dizabilităţi efectuate la locurile de muncă rezervate,
    se sancţionează cu amendă de la 300 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Neîndeplinirea şi nerespectarea normativelor în vigoare privind integrarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi prin amenajarea şi adaptarea rezonabilă a locurilor de muncă pentru a asigura accesul şi folosirea acestora de către persoanele cu dizabilităţi
    se sancţionează cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    5. În dispoziția articolului 711, după cuvintele „asistenţă medicală” se introduc cuvintele „ , reabilitare medicală”.
    6. La articolul 177, alineatul (2) se completează cu litera i1) cu următorul cuprins:
    „i1) neasigurarea amenajării adecvate, conform normativelor în vigoare, a clădirilor, instalaţiilor și încăperilor, inclusiv a celor de locuit, pentru a asigura accesul şi folosirea lor de către persoanele cu dizabilităţi;”.
    7. Codul se completează cu articolul 2211 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2211 Încălcarea legislaţiei privind asigurarea
                                accesului persoanelor cu dizabilităţi la
                                mijloacele de transport în comun
    (1) Neîndeplinirea şi nerespectarea normativelor în vigoare de amenajare şi de adaptare a mijloacelor de transport în comun auto, electric urban, aerian, naval şi feroviar pentru a asigura accesul şi folosirea acestora de către persoanele cu dizabilităţi
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere şi cu amendă de la 350 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Neasigurarea de către persoanele juridice de drept public sau de drept privat, precum şi de către persoanele cu funcţie de răspundere din cadrul autorităţilor publice, a adaptării, rezervării şi semnalizării prin semnul internaţional a cel puţin 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de 2 locuri, pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii în spaţiile de parcare de pe lîngă clădirile de utilitate publică, precum şi în cele organizate,
    se sancţionează cu amendă de la 250 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere şi cu amendă de la 300 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    8. Articolul 227 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Nerespectarea normativelor în vigoare de construcţie, de reparaţie şi de reconstrucţie a drumurilor, staţiilor, pasajelor şi a comunicaţiilor situate în zona drumului, a mijloacelor de dirijare a circulaţiei rutiere, a pistelor pentru pietoni şi a punţilor de trecere sau a căilor de acces la drumurile publice pentru a asigura accesul şi folosirea lor de către persoanele cu dizabilităţi
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 350 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    9. Codul se completează cu articolul 3121 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3121.  Neasigurarea persoanelor cu dizabilităţi
                               auditive cu un interpret  mimico-gestual
                               de către autorităţile publice
    Neasigurarea comunicării între autorităţi şi persoanele cu dizabilităţi auditive, după necesitate, cu serviciile acordate de către un interpret mimico-gestual se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    10. La articolul 407 alineatul (1), după cifrele „207” se introduc cifrele „ , 2211”.
    Art. XLV. – Articolul 61 din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 42–47, art. 145) se modifică după cum urmează:
    la alineatul (6):
    în partea introductivă, cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”;
    literele a), b) și c) vor avea următorul cuprins:
    „a) de 100% – pentru gradul de dizabilitate severă;
    b) de 80% – pentru gradul de dizabilitate accentuată;
    c) de 60% – pentru gradul de dizabilitate medie.”
    la alineatul (7), cuvintele „pensia de invaliditate” se substituie cu cuvintele „pensia de dizabilitate”.
    Art. XLVI. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepția articolului XLIV punctele 7 și 8, care vor fi puse în aplicare la expirarea a 6 luni de la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 201. Chişinău, 28 iulie 2016.