HGC1028/2016
ID intern unic:  366560
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1028
din  07.09.2016
privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 09.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 293-305     art Nr : 1111
    În scopul realizării prevederilor Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1.  Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    1)  tabelul nr.1 la anexa nr.1 va avea următorul cuprins:

„Salariile lunare

 ale cadrelor didactice din instituțiile de învățămînt preuniversitar

și centrele de formare profesională a lucrătorilor medicali

 și farmaciștilor cu studii medii de specialitate

 
 
Funcția

Cuantumul salariului lunar de la 1 septembrie 2016, lei

 
Profesor, învățător şi cadre didactice din învățămîntul preșcolar:
 

 cu studii superioare

2955

 cu studii medii de specialitate

2680

Metodist și alte cadre didactice din instituțiile de învățămînt preuniversitar:

 

 cu studii superioare

2680

 cu studii medii de specialitate

2415

Instructor, maistru-instructor, metodist în învățămîntul secundar profesional și mediu de specialitate:

 

 cu studii superioare

2680
 cu studii medii de specialitate
2415

Pedagog social în cămine și internate

 
 cu studii superioare
2415
 cu studii medii de specialitate
2150”;
 
    2) tabelul nr.1 la anexa nr.2 va avea următorul cuprins:

„Salariile lunare ale corpului profesoral

 
Funcția
Cuantumul salariului lunar de la
1 septembrie 2016, lei
 
Rector
5370
Profesor universitar
4030

Conferențiar universitar

3625

Lector superior universitar

3355

Lector universitar, asistent universitar

2955”;

    3) tabelul nr.1  la anexa nr.5 va avea următorul cuprins:

„Salariile lunare

pentru profesorii-antrenori de sport din școlile sportive
 
Funcția

Cuantumul salariului lunar

de la 1 septembrie 2016,
lei
 

Profesor-antrenor de sport:

 
      cu studii superioare de profil sportiv
2680

      cu studii medii de specialitate de profil sportiv

 2415”;

    4) în punctul 6 din notele la anexa nr.10, cuvintele  „ministerelor, altor organe administrative centrale” se substituie cu cuvintele  „autorităților publice autonome, autorităților judecătorești, ministerelor, altor autorități administrative centrale”;
    5) la anexa nr. 16:
    a) tabelul va avea următorul cuprins:

Salariul tarifar pe oră

pentru personalul încadrat în activitatea didactică

 în toate ramurile economiei naționale
 
Contingentul din instituţiile

          de învăţămînt

Salariul tarifar pe unitate de timp, lei

profesor
universitar
sau doctor habilitat

conferenţiar
universitar
sau doctor
în ştiinţe

fără titlu sau grad ştiinţific

cu studii
supe-
rioare

cu studii
medii de
specia-
litate

Elevi ai instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, ai şcolilor profesionale şi de meserii, ai instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate şi alte categorii de persoane asimilate acestora, care îşi fac studiile; muncitori angajaţi care deţin funcţii ce necesită studii medii de specialitate, cursanţi

 
65
 
56
 
46
 
37
Studenţi şi masteranzi
81
66
52
x

Doctoranzi, audienţi ai instituţiilor de perfecţionare şi recalificare a cadrelor, precum şi profesori solicitanţi de grade didactice

 
90
 
73
 
56
 
x

Persoane care solicită acordarea cetăţeniei Republicii Moldova

84
69
54
x”;

    b) în punctul 1 din notele la tabel, textul „1 septembrie 2014” se substituie cu textul „1 septembrie 2016”.
    2. La punctul 7 din Hotărîrea Guvernului nr.1062 din 15 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor organizații, instituții și întreprinderi monitorizate de Cancelaria de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 150-152, art. 1146), cu modificările şi completările ulterioare,  după cuvintele  „deservesc aparatele” se introduc cuvintele „autorităților publice autonome, autorităților judecătorești”.
    3. Se stabilește că noile cuantumuri ale salariilor lunare ale cadrelor didactice și ale corpului profesoral din învățămînt se aplică începînd cu 1 septembrie 2016.
    4. Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul mijloacelor alocate pentru anul respectiv.

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                     Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                 Octavian Armaşu

    Nr. 1028. Chişinău, 7 septembrie 2016.