LPC160/2016
ID intern unic:  366634
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 160
din  07.07.2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 647
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3 se completează cu punctul 5 cu următorul cuprins:
    „5. Întreprinderile și întreprinzătorii nu sînt obligați să dețină și să aplice ștampila proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în care legislaţia prevede necesitatea aplicării ştampilei întreprinderii sau întreprinzătorului, cerinţa se consideră îndeplinită dacă înscrisul este semnat de persoana împuternicită de întreprindere sau de către întreprinzător.”
    2. La articolul 22 punctul 3, cuvintele „ , ştampilă cu firma sa şi alte elemente caracteristice” se exclud.
    3. La articolul 30 punctul 3 alineatul doi, subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) predării ştampilelor spre păstrare oficiului teritorial al Camerei Înregistrării de Stat, în cazul în care întreprinderea deține ștampilă;”.
    Art. II. – Anexa nr. 5 la Legea privatizării fondului de locuințe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 27 iunie 2006), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la coloana „Înregistrat”, cuvîntul „ , ștampila” se exclude;
    la punctul 4, cuvintele „ştampilă şi” se exclud.
    Art. III. – Legea cambiei nr. 1527-XII din 22 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 10, art. 285), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4 litera h), cuvintele „ , autentificate cu ștampila unității” se exclud.
    2. La articolul 12 alineatul întîi, cuvintele „și ștampila” se exclud, iar cuvintele „se autentifică cu ștampilă” se substituie cu cuvintele „se autentifică cu semnătură”.
    3. La articolul 27 alineatul întîi, cuvintele „și ștampila” se exclud.
    4. La articolul 51 alineatul întîi, cuvintele „ , se semnează de mijlocitor şi se autentifică cu ștampila acestuia” se substituie cu cuvintele „și se semnează de mijlocitor”.
    5. La articolul 63 litera g), cuvintele „ , autentificate prin ştampila unităţii” se exclud.
    Art. IV. – La articolul 1 alineatul (5) din Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 9), cu modificările ulterioare, cuvintele „ , ştampilă cu stema de stat a Republicii Moldova şi cu denumirea firmei şi cuvintele „Republica Moldova”” se exclud.
    Art. V. – La punctele 54 și 57 din anexa nr. 1 la Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62–63, art. 688), cu modificările ulterioare, cuvintele „cu ștampila organizației” se substituie cu cuvintele „cu semnătura conducătorului organizației sau a persoanei împuternicite”.
    Art. VI. – Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153–156BIS), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 14 alineatul (5), cuvintele „ştampilele şi” se exclud.
    2. La articolul 325 alineatul (4), cuvintele „şi avînd ştampila acesteia” se exclud.
    Art. VII. – Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1–4, art. 1), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (8) se abrogă.
    2. La articolul 19 alineatul (4), litera o) se abrogă.
    3. La articolul 54 alineatul (3), litera g) se abrogă.
    Art. VIII. – La articolul 187 alineatul (3) litera j) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, cuvintele „ , autentificată cu ştampilă, a” se exclud.
    Art. IX. – La articolul 29 alineatul (3) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 318), cu modificările ulterioare, cuvintele „şi ştampilate” se exclud.
    Art. X. – La articolul 143 alineatul (1) litera k) din Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 599-XIV din 30 septembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, cuvintele „și ștampila” se exclud.
    Art. XI. – La articolul 28 alineatul (1) din Legea patronatelor nr. 976-XIV din 11 mai 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 141–143, art. 1013), cu modificările ulterioare, litera e) se abrogă.
    Art. XII. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 iulie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 951 alineatul (6), cuvintele „și ștampilate” se exclud.
    2. La articolul 20214, alineatul (1) se completează în final cu cuvintele „ , dacă acesta există”.
    Art. XIII. – La articolul 7 din Legea nr. 1353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 14–15, art. 52), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se abrogă.
    Art. XIV. – Legea nr. 1418-XIV din 14 decembrie 2000 cu privire la grupele financiar-industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 27–28, art. 90) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatul (2), cuvintele „ , şi aplicării ştampilelor acestora” se exclud.
    2. La articolul 18 alineatul (2), cuvintele „ştampilă și” se exclud.
    Art. XV. – La articolul 16 alineatul (2) din Legea nr. 138-XV din 10 mai 2001 cu privire la activitatea de raţionalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 81–83, art. 608), cu modificările ulterioare, cuvintele „ , autentificîndu-se prin ştampilă” se exclud.
    Art. XVI. – La articolul 1121 alineatul (1) litera j) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), cu modificările ulterioare, cuvintele „şi ştampila” se exclud.
    Art. XVII. – Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 159, art. 582), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (5), după cuvintele „şi ştampila avocatului,” se introduc cuvintele „în cazul în care dispune de aceasta,”.
    2. La articolul 10, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Avocatul are dreptul să deţină ştampilă personală.”
    3. La articolul 31 alineatul (3), cuvintele „şi de ştampilă” se substituie cu cuvintele „şi are dreptul să deţină ştampilă”.
    Art. XVIII. – Legea nr. 1459-XV din 14 noiembrie 2002 cu privire la difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 11–13, art. 42), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (2) litera b), cuvintele „și ștampila” se exclud.
    2. La articolul 6 alineatul (4), cuvintele „și ștampila” se substituie cu cuvintele „și a”.
    Art. XIX. – La articolul 56 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Contractul individual de muncă se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de către părţi, atribuindu-i-se un număr din registrul unităţii. În cazul în care angajatorul este autoritate publică, pe contractul individual de muncă se aplică ștampila acesteia. Un exemplar al contractului individual de muncă se înmînează salariatului, iar celălalt se păstrează la angajator.”
    Art. XX. – La articolul 80 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările ulterioare, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Procurile eliberate în numele persoanei juridice conform actelor de constituire se semnează de către administrator sau de către altă persoană împuternicită.”
    Art. XXI. – La articolul 8 alineatul (1) din Legea nr. 265-XV din 26 iunie 2003 cu privire la inspecţia înainte de expediţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 141–145, art. 572), cu modificările ulterioare, cuvîntul „ştampilei” se substituie cu cuvintele „semnăturii de către persoana responsabilă”.
    Art. XXII. – Legea nr. 33-XVI din 24 februarie 2006 privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75–78, art. 310), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 22 alineatul (2):
    la litera j), cuvintele „şi ştampila magazinerului” se exclud;
    la litera k), cuvintele „și, după caz, ştampila deponentului” se exclud.
    2. La articolul 25 alineatul (2), cuvintele „ştampilei cu inscripţia „Stins”” se substituie cu cuvîntul „semnăturii”.
    3. La articolul 28 alineatul (1) litera b) şi alineatul (4) litera c), cuvintele „şi, după caz, ştampila” se exclud.
    Art. XXIII. – La articolul 262 alineatul (3) litera a) din Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64–68, art. 193), cu modificările ulterioare, cuvîntul „ștampilate” se substituie cu cuvintele „semnate de către persoana responsabilă a unității vitivinicole”.
    Art. XXIV. – La articolul 101 alineatul (4) din Legea nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14–17, art. 40), cu modificările ulterioare, cuvintele „ , aplicîndu-se ștampila agentului economic care a eliberat voucherul” se exclud.
    Art. XXV. – Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 72–75, art. 230), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (2) litera i), cuvintele „şi ştampila societăţii de audit, ale auditorului întreprinzător individual” se exclud.
    2. La articolul 10 alineatul (5) litera b) liniuța a șasea, cuvîntul „ștampila,” se exclude.
    Art. XXVI. – La articolul 19 alineatul (12) din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 27–34, art. 61), cu modificările ulterioare, textul „Semnăturile pe documentele menționate, după caz, se confirmă prin aplicarea ștampilei entității respective.” se substituie cu textul: „În cazul autorităților publice, semnăturile pe documentele menţionate se confirmă, după caz, prin aplicarea ștampilei.”
    Art. XXVII. – La articolul 181 alineatul (1) literele d) și e) din Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127–130, art. 546), cu modificările ulterioare, cuvintele „şi cu ştampila aplicată” se exclud.
    Art. XXVIII. – La articolul 28 alineatul (4) litera a) din Legea nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11–21, art. 6), cuvintele „ştampilate şi” se exclud.
    Art. XXIX. – Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139-XVI din 21 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112–116, art. 506), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 38 alineatul (7), cuvintele „ , aplicîndu-se ştampila asociaţiei” se exclud.
    2. La articolul 48, alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    „(11) În cazul în care asociaţia în privinţa căreia a fost iniţiată procedura de radiere din Registrul de stat al persoanelor juridice dispune de ștampilă, organele afacerilor interne vor asigura, la solicitarea autorităţii de supraveghere, ridicarea şi distrugerea acesteia.”
    Art. XXX. – Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 21 alineatul (2), cuvintele „după caz” se substituie cu cuvintele „în cazul în care dispune de aceasta”.
    2. La articolul 24, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „ , în cazul în care dispune de aceasta”.
    Art. XXXI. – La articolul 372 alineatul (2) litera b) din Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 125–129, art. 396), cu modificările ulterioare, cuvintele „avînd imprimată ştampila solicitantului în original” se substituie cu cuvintele „semnată de solicitant”.
    Art. XXXII. – La articolul 21 alineatul (1) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206–209, art. 681), cu modificările ulterioare, cuvîntul „ștampila” se substituie cu cuvîntul „semnătura”.
    Art. XXXIII. – La anexa nr. 7 la Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241–246, art. 748), cu modificările ulterioare, cuvintele „și ștampila” se exclud.
    Art. XXXIV. – La articolul 17 alineatul (11) din Legea nr. 171 din 9 iulie 2010 cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 160–162, art. 588), cuvintele „ , sînt ștampilate și” se substituie cu cuvintele „şi sînt”.
    Art. XXXV. – Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 46–47, art. 136), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 19 alineatul (11) litera b), cuvintele „pe care le-a semnat şi le-a autentificat prin specimenul său de ştampilă” se substituie cu cuvintele „semnate de solicitant”.
    2. La articolul 31 alineatul (1), cuvintele „specimenul de ştampilă al” se substituie cu cuvîntul „semnătura”.
    Art. XXXVI. – Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, nr. 663), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 27:
    la alineatul (3), cuvintele „inclusiv ștampila întreprinderii,” se exclud;
    la alineatul (4), cuvintele „ , inclusiv ştampila,” se exclud;
    alineatul (5) se abrogă.
    2. La articolul 134 alineatul (2) litera c), cuvîntul „ștampila,” se exclude.
    3. La articolul 248 alineatul (1) litera e), cuvintele „şi a ştampilei” se exclud.
    Art. XXXVII. – La articolul 96 alineatul (3) litera g) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 665), cu modificările ulterioare, cuvintele „ștampila și” se exclud.
    Art. XXXVIII. – La articolul 65 alineatul (3) din Legea nr. 176 din 12 iulie 2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 238–242, art. 672), cuvintele „ştampila cu dată” se substituie cu cuvintele „semnătura și data”.
    Art. XXXIX. – Legea nr. 128 din 11 iulie 2014 privind performanța energetică a clădirilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 297–309, art. 609), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 16:
    la alineatul (1) litera a) liniuţa a opta, cuvintele „și ștampila” se exclud;
    la alineatul (2) litera a) liniuţa a şaptea, cuvintele „și ștampila” se exclud.
    2. La articolul 24 alineatul (2) litera a) liniuţa a şaptea, cuvintele „și ștampila” se exclud.
    3. La articolul 26 alineatul (2) litera a) liniuţa a şaptea, cuvintele „și ștampila” se exclud.
    Art. XL. – Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 247–248, art. 568), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 72 litera c), cuvintele „cu ştampila beneficiarului transportului” se substituie cu cuvintele „semnată de beneficiarul transportului”.
    2. La articolul 78 alineatul (1) litera b), cuvintele „cu ştampila beneficiarului transportului” se substituie cu cvintele „semnată de beneficiarul transportului”.
    Art. XLI. – La articolul 12 alineatul (12) din Legea nr. 143 din 17 iulie 2014 privind regimul articolelor pirotehnice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 352–357, art. 660), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) două exemplare ale declarației pe suport de hîrtie, semnate de solicitant;”.
    Art. XLII. – (1) Guvernul și alte autorități responsabile de reglementarea utilizării ștampilei, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor aduce actele lor normative în concordanță cu prezenta lege.
    (2) Persoanele juridice de drept privat care nu intră sub incidența Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nu sînt obligate să deţină şi să aplice ştampilă proprie pe înscrisuri de orice natură, cu excepţia cazurilor în care actele legislative prevăd expres cerinţa aplicării ştampilei. Dreptul persoanelor juridice de drept privat de a deţine şi de a aplica ştampilă proprie pe principii benevole rămîne neafectat.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                   Andrian CANDU

    Nr. 160. Chişinău, 7 iulie 2016.