LPC188/2016
ID intern unic:  366646
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 188
din  22.07.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 659     Data intrarii in vigoare : 16.12.2016
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153–156BIS), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    la alineatul (1), cuvîntul „două” se substituie cu cuvîntul „trei”;
    la alineatul (2), cuvintele „de invalizi” se substituie cu cuvintele „de persoane cu dizabilităţi”.
    2. La articolul 3 alineatul (2), textul „Activitatea asociaţiilor obşteşti trebuie să aibă un caracter transparent,” se substituie cu textul „În statutul asociației obștești urmează a fi specificate normele prin care asociația obștească își va face publică activitatea,”.
    3. La articolul 9 alineatul (4), după cuvintele „asociaţie obştească internaţională” se introduc cuvintele „(filială, reprezentanță)”, iar textul „În cazul în care asociaţia obştească internaţională a cărei filială (secţie, reprezentanţă) se înregistrează în Republica Moldova nu are statut, drept temei pentru acordarea statutului de filială (secţie, reprezentanţă) serveşte adresarea în scris a organului de conducere al asociaţiei obşteşti internaţionale respective către organul de înregistrare din Republica Moldova.” se exclude.
    4. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Calitatea de membru al asociației obștești se confirmă prin decizia organului competent cu privire la primirea în rîndurile asociaţiei obşteşti, potrivit statutului asociaţiei obşteşti.”
    5. La articolul 16 alineatul (1):
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) scopurile asociației și metodele de realizare a acestora;”
    la litera g), textul „ , sediul acestora” se exclude.
    6. Articolul 17 se completează cu alineatele (61) și (9) cu următorul cuprins:
    „(61) Pentru înregistrarea modificărilor cu privire la alegerea/realegerea conducătorului, asociaţia obştească prezintă organului de înregistrare, în termen de o lună de la data adoptării deciziei, următoarele acte:
    a) procesul-verbal de alegere/realegere a conducătorului asociaţiei obşteşti;
    b) copia de pe buletinul de identitate al conducătorului asociaţiei obşteşti.”
    „(9) Pentru înregistrarea filialelor şi reprezentanţelor asociaţiilor obşteşti străine se va prezenta decizia organului de conducere al asociaţiei obşteşti privind constituirea filialei sau reprezentanţei, cu indicarea persoanei abilitate de a reprezenta asociaţia obştească în Republica Moldova, statutul asociaţiei obşteşti cu traducerea în limba română, precum şi documentele enumerate la alin. (5) lit. a), b), d)–h). Actele de constituire ale asociaţiei obşteşti şi decizia de constituire a filialei sau reprezentanţei urmează a fi prezentate Ministerului Justiţiei cu respectarea cerinţelor stabilite în acordurile internaționale.”
    7. La articolul 18, cuvintele „să amîne înregistrarea statutului;” se exclud.
    8. Articolul 20 se abrogă.
    9. Articolul 21 alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvîntul „excepţionale” se exclude;
    litera b) se abrogă;
    alineatul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) nu au fost prezentate toate actele indicate la art. 17 alin. (5).”
    10. La articolul 23:
    denumirea va avea următorul cuprins:
    „Articolul 23. Registrul de stat al organizațiilor necomerciale”;
    alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Ministerul Justiţiei ţine Registrul de stat al organizațiilor necomerciale, parte integrantă a Registrului de stat al unităților de drept.”
    „(3) Datele din Registrul de stat al organizațiilor necomerciale sînt accesibile pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei.”
    11. La articolul 25 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) să informeze anual organul de înregistrare asupra continuării activităţii asociaţiei, indicînd denumirea acesteia, sediul organului de conducere, datele privind conducătorii asociaţiei, care se trec în Registrul de stat al organizațiilor necomerciale. Această prevedere se aplică doar asociaţiilor obşteşti care au obţinut statut de utilitate publică sau au primit finanțări din fonduri publice în anul precedent;”.
    12. La articolul 26 alineatul (3), cuvintele „de invalizi” și „a invalizilor” se substituie cu cuvintele „a persoanelor cu dizabilități”, cuvîntul „invalizi” – cu cuvintele „persoane cu dizabilități”, iar textul „Legea privind protecţia socială a invalizilor” – cu textul „Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi”.
    13. La articolul 30, în partea introductivă a alineatului (1), după cuvintele „asociației obștești” se introduce textul „ , a fundației sau a instituției private”.
    14. La articolul 301:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Statutul de utilitate publică se atribuie asociației obștești, fundației sau instituției private care întrunește următoarele condiții:
    a) activează de cel puțin un an;
    b) statutul asociației obștești, al fundației sau al instituției private prevede exclusiv scopuri ce vizează desfășurarea activităților de utilitate publică;
    c) beneficiari ai rezultatului activității de utilitate publică a asociației obștești, a fundației sau a instituției private căreia i s-a atribuit statut de utilitate publică nu pot fi persoane care au calitatea de fondator, membru sau angajat al acesteia, precum și persoane care se află în relații de rudenie pînă la gradul III inclusiv sau de afinitate pînă la gradul II inclusiv cu una dintre persoanele nominalizate, cu excepția membrilor asociațiilor obștești, ai fundațiilor sau ai instituțiilor private fondate în baza principiului de interes mutual care fac parte din categoria persoanelor socialmente vulnerabile, dacă este adoptată în acest sens decizia Comisiei de certificare.”
    la alineatul (2), în partea introductivă, după cuvintele „asociaţiei obşteşti” se introduce textul „ , a fundației sau a instituției private”;
    alineatul (3):
    în partea introductivă, după cuvintele „asociaţiei obşteşti” se introduce textul „ , a fundației sau a instituției private”;
    la literele a) și b), după cuvintele „asociației obștești” se introduce textul „ , al fundației sau al instituției private”, iar cuvîntul „asociații” se substituie cu cuvintele „asociații obștești, fundații sau instituții private”;
    la litera c), cuvintele „asociației la necesitate” se substituie cu cuvintele „asociației obștești, a fundației sau a instituției private după necesitate”;
    la alineatul (4):
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „(4) Asociația obștească, fundația sau instituția privată care solicită statut de utilitate publică trebuie să-şi desfăşoare activitatea în mod transparent, aceasta manifestîndu-se, în special, prin publicarea în mijloacele de informare (inclusiv pe pagina web a asociaţiei, fundației sau instituției private) a rapoartelor anuale şi prin prezentarea acestora către organul de înregistrare de stat în cel mult 3 luni de la sfîrșitul anului pentru care se efectuează. Raportul anual trebuie să conțină:”
    la litera b), după cuvintele „asociaţiei obşteşti,” se introduce textul „a fundației sau a instituției private”;
    la alineatul (5), după cuvintele „Asociaţia obştească” se introduce textul „ , fundația sau instituția privată”.
    15. La articolul 31:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Comisia de certificare este alcătuită din 9 membri, dintre care 3 sînt desemnaţi de către Preşedintele Republicii Moldova, 3 – de către Parlament şi 3 – de către Guvern. Cel puțin un membru dintre cei 9 desemnați trebuie să fie specialist în domeniul financiar. Membrii Comisiei de certificare sînt desemnaţi în urma unui proces de selecţie deschis şi transparent. Cel puţin 2 dintre cei 3 membri desemnaţi de fiecare organ menţionat trebuie să fie reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti, fundațiilor sau instituțiilor private care au statut de utilitate publică, aleși în bază de concurs.”
    la alineatul (3) litera e), după cuvintele „asociații obștești” se introduc cuvintele „/fundații/instituții private”;
    alineatele (9), (11) și (111) vor avea următorul cuprins:
    „(9) Secretariatul Comisiei de certificare va fi asigurat de subdiviziunea de profil din cadrul Ministerului Justiției.”
     „(11) În termen de 3 luni de la sfîrșitul fiecărui an, Comisia de certificare publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei raportul său de activitate pe anul precedent.
    (111) În termen de pînă la data de 20 decembrie a fiecărui an, Comisia de certificare publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei lista actualizată a organizaţiilor necomerciale de utilitate publică. Lista este publicată și de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pe pagina sa web oficială.”
    la alineatul (12), textul „în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe site-ul” se substituie cu cuvintele „pe pagina web oficială a”.
    16. Articolul 311:
    alineatul (1):
    la litera a), după cuvintele „asociațiilor obștești” se introduce textul „ , ale fundațiilor și ale instituțiilor private”;
    la litera c), după cuvintele „asociațiile obștești” se introduce textul „ , fundațiile, instituțiile private cu statut”;
    la litera e), după cuvintele „asociațiile obștești” se introduce textul „ , fundațiile și instituțiile private”;
    la litera i), textul „în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe site-ul” se substituie cu cuvintele „pe pagina web oficială a”;
    la litera h), după cuvintele „asociațiile obștești” se introduce textul „ , a fundațiilor și/sau a instituțiilor private cu statut de”;
    la alineatul (2), după cuvintele „asociațiilor obștești” se introduce textul „ , ale fundațiilor și ale instituțiilor private”.
    17. Articolul 32 alineatul (1):
    în partea introductivă, după cuvintele „Asociația obștească” se introduce textul „ , fundația sau instituția privată”;
    la literele d) și e), după cuvîntul „asociației” se introduce textul „obștești, a fundației sau a instituției private”.
    18. Articolul 321:
    alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele „una din trei decizii” se substituie cu cuvintele „una din două decizii”;
    litera b) se abrogă;
    alineatul (3) se abrogă;
    la alineatul (6), textul „cu cel puțin 7 zile calendaristice” se substituie cu textul „cu pînă la 7 zile lucrătoare”;
    la alineatul (7), textul „Asociația obștească căreia i” se substituie cu textul „Asociația obștească, fundația și instituția privată cărora li”;
    la alineatul (8), textul „Asociația obștească dobîndește” se substituie cu textul „Asociația obștească, fundația și instituția privată dobîndesc”;
    la alineatul (9), cuvintele „amînare sau” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
    „(10) Neprezentarea cel puţin a unuia din documentele specificate la art. 32 conduce la respingerea solicitării privind atribuirea statutului de utilitate publică.”
    19. La articolul 322 alineatul (1), după cuvintele „asociației obștești” se introduce textul „ , a fundației sau a instituției private”.
    20. Articolul 323 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 323. Datele despre asociaţiile obşteşti,
                            fundațiile și instituțiile private cu statut
                            de utilitate publică
    (1) Datele despre asociaţiile obşteşti, fundațiile și instituțiile private cu statut de utilitate publică se introduc în Registrul de stat al organizațiilor necomerciale în modul stabilit de Guvern.
    (2) În Registrul de stat al organizațiilor necomerciale se introduc următoarele date despre asociaţiile obşteşti, fundațiile și instituțiile private cu statut de utilitate publică:
    a) denumirea asociaţiei obşteşti, a fundației sau a instituției private cu statut de utilitate publică;
    b) data eliberării certificatului şi numărul acestuia;
    c) adresa asociaţiei obşteşti, a fundației sau a instituției private cu statut de utilitate publică;
    d) numele şi prenumele conducătorului asociaţiei obşteşti, al fundației sau al instituției private cu statut de utilitate publică;
    e) data retragerii statutului de utilitate publică.
    (3) Datele despre asociaţiile obşteşti, fundațiile și instituțiile private cu statut de utilitate publică sînt accesibile pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei.
    (4) Ministerul Justiţiei păstrează toate dosarele asociațiilor obștești, ale fundațiilor și ale instituțiilor private care au solicitat statutul de utilitate publică. Dosarele conţin toate documentele referitoare la asociația obștească, la fundație sau la instituția privată, inclusiv cele depuse la solicitarea statutului de utilitate publică, cele pe care le întocmeşte Comisia de certificare şi cele pe care asociația obștească, fundația sau instituția privată le prezintă ulterior pe parcursul activităţii.”
    21. La articolul 324:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
     „(1) Pe perioada deţinerii certificatului, asociaţiile obştești, fundațiile și instituțiile private sînt obligate să respecte condiţiile care au stat la baza atribuirii statutului de utilitate publică.”
    la alineatul (2), după cuvîntul „asociația”, în ambele cazuri, se introduce textul „ , fundația sau instituția privată”.
    22. La articolul 325:
    alineatul (2):
    la litera a), după cuvintele „asociației obștești” se introduce textul „ , ale fundației sau ale instituției private”;
    literele b), e) și f) vor avea următorul cuprins:
    „b) să ceară explicații scrise organelor și/sau membrilor asociației obștești, ai fundației sau ai instituției private cu statut de utilitate publică;”
     „e) să solicite asociațiilor obștești, fundațiilor și instituțiilor private cu statut de utilitate publică copii de pe documente şi/sau, după caz, documentele în original;”
    „f) să asiste la activitățile asociațiilor obștești, ale fundațiilor și ale instituțiilor private cu statut de utilitate publică;”
    la alineatul (3), după cuvintele „asociațiilor obștești” se introduce textul „ , a fundațiilor și a instituțiilor private cu statut”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Asociația obștească, fundația și instituția privată cu statut de utilitate publică sînt obligate să prezinte anual Comisiei de certificare raportul de activitate, copia de pe declarația de venit prezentată Serviciului Fiscal de Stat și copia de pe rapoartele prezentate Biroului Național de Statistică pentru anul fiscal precedent, semnate de către conducătorul asociației obștești, al fundației sau al instituției private și avînd aplicată ștampila acesteia.”
    23. Articolul 33:
    în denumire şi în cuprinsul articolului, după cuvintele „asociațiile obștești” se introduce textul „ , fundațiile și instituțiile private cu statut” la cazul gramatical corespunzător;
    la alineatul (3), după cuvintele „asociația obștească” se introduce textul „ , fundația și instituția privată cu statut”, iar cuvîntul „asociație” se substituie cu cuvintele „asociația obștească, fundație sau instituție privată”.
    24. Articolul 331:
    în denumirea articolului, după cuvîntul „asociațiilor” se introduce textul „obștești, fundațiilor și instituțiilor private cu statut de”;
    la alineatul (1), după cuvintele „asociației obștești” se introduce textul „ , fundației sau instituției private cu statut de”, iar după cuvîntul „asociațiilor” – textul „obștești, fundațiilor sau instituțiilor private cu statut de”;
    la alineatul (3) literele b) și c), după cuvintele „asociația obștească” și „asociației obștești” se introduc, respectiv, cuvintele „fundația sau instituția privată cu statut de” și cuvintele „fundației sau instituției private cu statut de”;
    la alineatul (4), după cuvîntul „asociațiilor” se introduce textul „obștești, a fundațiilor și a instituțiilor private cu statut de”.
    25. La articolul 332 alineatele (3) şi (4), după cuvintele „asociațiile obștești” se introduce textul „ , fundațiile și instituțiile private cu statut de”.
    Art. II. – Legea nr. 581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundaţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 118–119, art. 556), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după cuvintele „organizație necomercială” se introduce textul „ , apolitică, care nu acordă asistență politică și nu sprijină niciun partid politic”.
    2. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.
    3. La articolul 11 alineatul (2):
    litera j) va avea următorul cuprins:
    „j) structura fundaţiei, procedura de constituire, denumirea exactă, precum şi structura, competenţa şi durata mandatului organelor de conducere, ale organelor executive, ale celor de control şi revizie ale fundaţiei;”
    alineatul se completează cu literele j1), l1) şi l2) cu următorul cuprins:
    „j1) procedura şi termenele de convocare a organelor de conducere ale fundaţiei;”
    „l1) procedura de adoptare, modificare şi completare a statutului;
     l2) sursele, modul de formare şi de folosire a proprietăţii şi a altor bunuri ale fundaţiei; organul care este în drept să ia decizii cu privire la procurarea, distribuirea şi înstrăinarea proprietăţii;”.
    4. La articolul 12:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Înregistrarea fundaţiilor, filialelor şi reprezentanţelor fundaţiilor străine se efectuează de către Ministerul Justiţiei cu includerea datelor acestora în Registrul de stat al organizațiilor necomerciale, care este parte integrantă a Registrului de stat al unităţilor de drept.”
    alineatul (2):
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) copiile de pe actele de identitate ale fondatorilor şi ale membrilor organelor de conducere ale fundaţiei, în cazul în care fondatorii sînt persoane fizice, sau copia de pe statut şi extrasul din Registrul de stat al organizațiilor necomerciale, în cazul în care fondatorul este o persoană juridică;”
    literele h) şi i) se abrogă;
    la alineatul (5), cuvintele „3 salarii minime” se substituie cu cuvintele „un salariu minim garantat în sectorul real”;
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Pentru înregistrarea modificărilor cu privire la numirea sau alegerea/realegerea conducătorului, fundaţia prezintă organului de înregistrare, în termen de o lună de la data adoptării deciziei, următoarele acte:
    a) procesul-verbal/decizia organului competent, conform statutului, privind alegerea/realegerea conducătorului fundației;
    b) copia de pe buletinul de identitate al conducătorului fundației.”
    5. La articolul 13 alineatul (1), litera b) se abrogă.
    6. Articolul 14 se abrogă.
    7. La articolul 15 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) nu au fost prezentate toate actele indicate la art. 12 alin. (2);”.
    8. La articolul 18 alineatul (8), după cuvintele „filialele şi reprezentanţele fundaţiilor străine constituite” se introduc cuvintele „în conformitate cu prevederile statutului fundației”.
    9. Articolul 19:
    la alineatul (1), textul „art. 34–37” se substituie cu textul „art. 30–333”;
    alineatele (2) şi (3) se abrogă.
    10. La articolul 22 alineatul (1), litera d) se abrogă.
    11. La articolul 23, denumirea va avea următorul cuprins:
    „Articolul 23. Activitatea economică a fundaţiei”.
    12. La articolul 25, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Președintele consiliului fundației este desemnat în modul stabilit de statut. Atribuțiile președintelui consiliului fundației sînt stabilite prin decizia consiliului fundației.”
    13. Legea se completează cu articolul 281 cu următorul cuprins:
    „Articolul 281. Administratorul fundației (conducătorul)
    (1) Administratorul fundației este desemnat în modul prevăzut de statut.
    (2) Administratorul fundației are următoarele atribuții:
    a) organizează şi dirijează activitatea curentă a fundaţiei, a subdiviziunilor ei şi asigură îndeplinirea deciziilor adoptate de către consiliul fundației;
    b) deschide şi închide conturi curente în instituţiile bancare din ţară şi din străinătate;
    c) încheie şi semnează, fără procură, în numele fundaţiei, atît în ţară, cît şi peste hotare, acorduri, contracte şi alte acte permise de legislaţia în vigoare;
    d) ia decizii privind angajarea personalului, încasarea pagubelor cauzate de către acesta şi aplicarea sancţiunilor disciplinare;
    e) prezintă consiliului rapoarte de activitate și financiare, precum şi bilanţul anual al fundaţiei;
    f) soluţionează alte chestiuni curente.
    (3) Prin decizia consiliului fundației, în sarcina administratorului fundației pot fi puse și alte atribuții necesare pentru buna desfășurare a activității fundației.”
    Art. III. – Legea patronatelor nr. 976-XIV din 11 mai 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 141–143, art. 1013), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 13:
    la litera d), după cuvîntul „vizînd” se introduc cuvintele „încheierea şi”;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) participă, în colaborare cu autorităţile publice respective, la iniţierea, la elaborarea şi la promovarea strategiilor, a programelor şi a proiectelor de dezvoltare, de restructurare, de privatizare şi de lichidare a întreprinderilor, precum şi de cooperare economică a acestora;”
    articolul se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:
    „g1) propun, în colaborare cu autorităţile publice şi sindicatele, pentru decorare şi premiere unităţile economice membre ale patronatelor şi conducătorii acestora pentru rezultate remarcabile în activitate şi contribuţii la soluţionarea problemelor sociale ale comunităţilor;”.
    2. Articolul 16 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Statutul este semnat de către toţi membrii fondatori ai patronatului la momentul constituirii acestuia.”
    3. La articolul 17:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Patronatele obțin statutul de persoană juridică din momentul înregistrării acestora în Registrul de stat al organizațiilor necomerciale, parte integrantă a Registrului de stat al unităţilor de drept.”
    alineatul (3):
    litera d) se completează în final cu textul „ , precum şi copia de pe statut şi procesul-verbal al şedinţei organului său de conducere sau extrasul din acesta, în care este consemnată decizia de constituire a patronatului”;
    litera f) se completează în final cu textul „în mărime de 90 de lei”;
    literele g) şi h) se abrogă;
    la alineatul (5), sintagma „Ministerul Justiţiei” se substituie cu cuvîntul „Guvern”;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Pentru înregistrarea modificărilor la statut cu privire la conducătorul patronatului, patronatul prezintă organului de înregistrare, în termen de o lună de la data adoptării deciziei respective, următoarele documente:
    a) cererea privind modificările referitoare la alegerea/realegerea conducătorului patronatului;
    b) procesul-verbal al organului competent sau extrasul din acesta cu privire la adoptarea deciziei de alegere/realegere a conducătorului patronatului;
    c) copia de pe buletinul de identitate al conducătorului patronatului.”
    4. La articolul 19, alineatul (1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) nu au fost prezentate toate actele prevăzute la art. 17.”
    5. Articolul 21:
    la alineatul (1), literele c), d) şi e) se abrogă;
    alineatul (2) se abrogă.
    6. La articolul 22 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) taxele pentru prestarea serviciilor care rezultă din activitatea specificată în scopurile statutare ale patronatului;”.
    7. La articolul 24 alineatul (2), cuvintele „comisia de cenzori” se substituie cu cuvintele „organul de control”.
    8. La articolul 25 alineatul (2), cuvintele „prezenta lege” se substituie cu cuvintele „legislația în vigoare”.
    9. Articolul 28 se abrogă.
    Art. IV. – Legea sindicatelor nr. 1129-XIV din 7 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130–132, art. 919), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    la noţiunea „sindicate”, cuvintele „organizaţii obşteşti” se substituie cu cuvîntul „asociații”;
    la noţiunea „organ sindical”, cuvîntul „regulamentul” se substituie cu cuvîntul „statutul”;
    noţiunea „organizator sindical” va avea următorul cuprins:
    „organizator sindical – conducător al organizaţiei sindicale primare;”.
    2. La articolul 9 alineatul (3) litera b), cuvintele „şi sarcinile” se exclud.
    3. La articolul 10:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Organizaţia sindicală primară, centrul sindical ramural teritorial, centrul sindical interramural teritorial, centrul sindical naţional ramural şi centrul sindical naţional interramural obțin statutul de persoană juridică din momentul înregistrării acestora.”
    alineatul (2):
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „(2) Pentru înregistrarea sindicatului, la Ministerul Justiţiei se prezintă, în termen de o lună de la data aprobării statutului, următoarele documente:”;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) statutul în două exemplare semnate de către fondatorii sindicatului;”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Pentru înregistrarea modificărilor în statut cu privire la alegerea/realegerea conducătorului sindicatului, sindicatul va prezenta Ministerului Justiţiei, în termen de o lună de la data adoptării hotărîrii respective, următoarele documente:
    a) cererea cu privire la înregistrarea alegerii/realegerii conducătorului sindicatului;
    b) procesul-verbal al organului de conducere, potrivit statutului sindicatului, cu privire la alegerea/realegerea conducătorului sindicatului;
    c) copia de pe buletinul de identitate al conducătorului nou-ales.”
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Modificările şi completările în statutul sindicatului se înregistrează conform aceleiaşi proceduri şi în aceleaşi termene ca şi statutul.”
    4. La articolul 16 alineatul (4), cuvintele „poate avea loc doar cu acordul organului sindical (organizatorului sindical)” se substituie cu cuvintele „va avea loc în conformitate cu prevederile Codului muncii al Republicii Moldova”.
    Art. V. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării, cu excepția prevederilor art. I pct. 15, care vor intra în vigoare la data expirării mandatului membrilor Comisiei de certificare.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta.
    (3) Membrii Comisiei de certificare în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi își vor continua activitatea pînă la expirarea mandatului.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Andrian CANDU

    Nr. 188. Chişinău, 22 iulie 2016.