LPC196/2016
ID intern unic:  366648
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 196
din  28.07.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 661
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 4 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează cu punctul 41) cu următorul cuprins:
    „41) reclamanţii – în acţiunile de solicitare a ordonanţei de protecţie;”.
    Art. II. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 77 alineatul (1) litera g), după cuvintele „prin intermediul” se introduc cuvintele „sau în prezenţa”.
    2. Articolul 1331 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 1331. Membru de familie
    Prin membru de familie se înţelege:
    a) în condiţia de conlocuire: persoanele aflate în căsătorie, în divorţ, sub tutelă şi curatelă, rudele, afinii lor, soţii rudelor, persoanele aflate în relaţii asemănătoare celora dintre soţi (concubinaj) sau dintre părinţi şi copii;
    b) în condiţia de locuire separată: persoanele aflate în căsătorie, în divorț, rudele, afinii lor, copiii adoptivi, persoanele aflate sub curatelă, persoanele care se află ori s-au aflat în relaţii asemănătoare celora dintre soţi (concubinaj).”
    3. La articolul 145, alineatul (2) se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) asupra unui membru de familie;”.
    4. Articolul 2011 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 2011. Violenţa în familie
    (1) Acţiunea sau inacţiunea intenţionată comisă de un membru al familiei în privinţa altui membru al familiei, manifestată prin:
    a) maltratare, alte acţiuni violente, soldate cu vătămare uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
    b) izolare, intimidare în scop de impunere a voinţei sau a controlului personal asupra victimei;
    c) privarea de mijloace economice, inclusiv lipsirea de mijloace de existenţă primară, neglijare, dacă au provocat victimei vătămare uşoară a integrității corporale sau a sănătăţii,
    se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 180 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (2) Faptele prevăzute la alin. (1):
    a) săvîrşite asupra a doi sau a mai multor membri ai familiei;
    b) săvîrşite în legătură cu solicitarea sau aplicarea măsurilor de protecţie;
    c) care au provocat vătămarea medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii,
    se pedepsesc cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de la 1 la 6 ani.
    (3) Faptele prevăzute la alin. (1) și (2) care:
    a) au cauzat vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
    b) au determinat la sinucidere sau la tentativă de sinucidere
    se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani.
    (4) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2) care au cauzat vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii soldată cu decesul victimei
    se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 15 ani.”
    5. Codul se completează cu articolul 3201 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3201. Neexecutarea măsurilor din ordonanţa
                              de protecţie a victimei violenţei în familie
    Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executarea măsurilor stabilite de instanţa de judecată în ordonanţa de protecţie a victimei violenţei în familie
    se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 160 la 200 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani.”
    Art. III. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013,    nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 69, alineatul (1) se completează cu punctul 13) cu următorul cuprins:
    „13) este necesară asigurarea apărării bănuitului, învinuitului, inculpatului în procesul de audiere a minorului, în condiţiile prevăzute la art. 1101.”
    2. La articolul 71 alineatul (2), textul „art. 69 alin. (1) pct. 2)–12)” se substituie cu textul „art. 69 alin. (1) pct. 2)–13)”.
    3. La articolul 118 alineatul (2), după cuvintele „membrii majori ai familiei sale.” se introduce textul: „În caz de infracţiune de violenţă în familie, cercetarea la faţa locului a domiciliului poate fi efectuată cu acordul victimei, iar dacă victima este o persoană minoră, cu acordul membrului major al familiei, altul decît făptuitorul.”
    4. Articolul 2151:
    alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Dacă, în cadrul procesului penal, se constată că victima violenţei în familie se află în pericol de a fi supusă violenţei sau altor acţiuni ilegale, inclusiv de distrugere a bunurilor sale, organul de urmărire penală sau procurorul este obligat să intervină neîntîrziat pentru a asigura obţinerea măsurilor de protecţie.
    (2) Demersul de obţinere a măsurilor de protecţie poate fi înaintat de către organul de urmărire penală sau de către procuror şi în baza cererii părţii vătămate.”
    la alineatul (3):
    în partea introductivă, după cuvintele „poate oferi protecţie victimei” se introduc cuvintele „şi copiilor ei”;
    litera b) se completează în final cu cuvintele „ , excluzînd şi orice contact vizual cu ea sau cu copiii acesteia, cu alte persoane dependente de ea”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima sau cu copiii acesteia, cu alte persoane dependente de ea;”
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) interzicerea să se apropie de anumite locuri: locul de muncă al victimei, locul de studii al copiilor, alte locuri determinate pe care persoana protejată le frecventează;”
    la litera g), cuvintele „de a participa la” se substituie cu cuvintele „de a finaliza”;
    alineatul (4) se completează în final cu textul „sau dacă, la expirarea termenului de aplicare a măsurilor de protecţie, asupra victimei se menţine pericolul de a fi supusă violenţei sau altor acţiuni ilegale din partea făptuitorului”;
    la alineatul (5), cuvintele „şi organului de asistenţă socială” se exclud.
    5. La articolul 276, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) La împăcarea părții vătămate cu bănuitul, învinuitul, inculpatul în cazurile menționate la alin. (1), urmărirea penală încetează. Împăcarea este personală și produce efect doar dacă intervine pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătorești.”
    Art. IV. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 77 litera c), textul „art. 304 şi 316” se substituie cu textul  „art. 304, 316 şi 3183”.
    2. La articolul 3181, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Cererea pentru eliberarea ordonanţei de protecţie se depune de către victimă personal sau prin reprezentant. În caz de imposibilitate a depunerii cererii de către victimă din cauză de sănătate, vîrstă, alte motive întemeiate, la solicitarea ei, cererea pentru eliberarea ordonanţei de protecţie poate fi depusă în interesele victimei de către organul de poliţie, organul de asistenţă socială sau de către procuror. Cererea pentru eliberarea ordonanţei de protecţie în interesele copilului sau ale persoanei incapabile poate fi depusă de autoritatea tutelară locală sau de procuror şi în lipsa solicitării din partea victimei sau a reprezentantului ei legal.”
    3. Articolul 3183:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) La examinarea cererii victimei violenţei în familie privind aplicarea măsurilor de protecţie, instanţa de judecată solicită coordonatorului oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat desemnarea neîntîrziată a unui avocat pentru apărarea intereselor victimei. Asistenţa juridică se acordă victimei gratuit.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Declaraţia independentă a victimei este suficientă pentru emiterea ordonanţei de protecţie în caz de pericol iminent de comitere a violenţei fizice. Instanţa de judecată poate solicita, după caz, organului de asistenţă socială sau poliţiei prezentarea unui raport de caracterizare a familiei vizate şi a agresorului. Instanţa de judecată poate solicita şi alte acte necesare pentru examinarea cererii.”
    4. Articolul 3184:
    alineatul (2):
    litera b) se completează în final cu cuvintele „ , excluzînd şi orice contact vizual cu ea sau cu copiii acesteia”;
    literele c), d) şi f) vor avea următorul cuprins:
    „c) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima sau cu copiii acesteia, cu alte persoane dependente de ea;
    d) interzicerea să se apropie de anumite locuri: locul de muncă al victimei, locul de studii al copiilor, alte locuri determinate pe care persoana protejată le frecventează;”
    „f) obligarea de a participa la un program special de tratament sau de consiliere, dacă o asemenea acţiune este determinată de instanţa de judecată ca fiind necesară pentru reducerea violenţei sau pentru dispariţia ei;”
    la alineatul (4), cuvintele „şi organului de asistenţă socială” se exclud.
    5. La articolul 3185, alineatul (1) se completează în final cu textul „sau dacă, la expirarea termenului de aplicare a măsurilor de protecţie, asupra victimei se menţine pericolul de a fi supusă violenţei sau altor acţiuni ilegale din partea agresorului”.
    Art. V. – Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 14, alineatul (2) se completează cu litera p1) cu următorul cuprins:
    „p1) aprobă, conform necesităţilor comunităţii, programe de dezvoltare a serviciilor sociale;”.
    2. La articolul 29, alineatul (1) se completează cu litera i1) cu următorul cuprins:
    „i1) organizează, în limita resurselor disponibile, studii privind tipurile de servicii sociale necesare comunităţii, elaborează şi propune spre aprobare consiliului local, conform necesităţilor stabilite, programe de dezvoltare a serviciilor sociale;”.
    3. La articolul 43, alineatul (1) se completează cu litera j1) cu următorul cuprins:
    „j1) aprobă programe de dezvoltare a serviciilor sociale, conform necesităţilor raionului, şi identifică sursele financiare necesare;”.
    4. La articolul 53, alineatul (1) se completează cu literele k1) și k2) cu următorul cuprins:
    „k1) organizează examinarea necesităţilor raionului în privinţa tipurilor de servicii sociale, propune spre aprobare consiliului raional, conform necesităţilor stabilite, programul de dezvoltare a serviciilor sociale;
    k2) elaborează, conform necesităţilor stabilite, proiectele programelor de dezvoltare a serviciilor sociale;”.
    Art. VI. – Legea nr. 45-XVI din 1 martie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 55–56, art. 178), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În preambul, textul „Pentru consolidarea, ocrotirea şi sprijinirea familiei, pentru asigurarea respectării principiilor fundamentale ale legislaţiei referitor la familie, egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în realizarea dreptului lor uman la viaţă fără violenţă,” se substituie cu textul: „Pentru consolidarea, ocrotirea şi sprijinirea familiei, pentru asigurarea respectării principiilor fundamentale ale legislaţiei cu privire la familie, recunoscînd faptul că realizarea egalităţii de gen între femei şi bărbaţi constituie elementul-cheie în prevenirea violenţei asupra femeilor, faptul că violenţa în familie afectează femeile în mod disproporţionat, dar și faptul că și copiii şi bărbaţii pot fi de asemenea victime ale violenţei,”.
    2. La articolul 2:
    noțiunile „violenţă în familie” şi „prejudiciu moral” vor avea următorul cuprins:
    „violenţă în familie – acte de violenţă fizică, sexuală, psihologică, spirituală sau economică, cu excepţia acţiunilor de autoapărare sau de apărare ale altei persoane, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, comise de către un membru de familie în privinţa altui membru al aceleiaşi familii, prin care s-a cauzat victimei prejudiciu material sau moral;”
    „prejudiciu moral – cauzare a suferinţelor fizice şi/sau psihice, care conduce la umilire, frică, înjosire, incapacitate de apărare împotriva violenţei, la sentimente de frustrare şi la alte consecinţe cu caracter similar;”
    noțiunea „agresor” se completează cu textul: „ . În cazul plîngerilor din partea mai multor membri de familie, cu învinuiri reciproce de comitere a actelor de violenţă, agresorul va fi identificat luîndu-se în considerare următoarele circumstanţe: care dintre subiecţii implicaţi a acţionat în apărarea sa ori a altei persoane; probabilitatea survenirii unor situaţii critice pentru fiecare persoană; modul de acţionare în cadrul scenei de violenţă şi gravitatea leziunilor provocate de fiecare persoană; plîngerile anterioare de violenţă în familie, alte împrejurări care indică la iniţiatorul actelor de violenţă.”
    articolul se completează cu următoarele noțiuni:
    „situaţie de criză/situaţie critică – totalitate a circumstanţelor ce prezintă pericol iminent pentru viaţa şi/sau integritatea fizică şi/sau psihică a persoanei, necesitînd intervenţie în regim de urgenţă cu măsuri de protecţie;
    ordin de restricţie de urgenţă – măsură provizorie de protecţie a victimei violenţei în familie, aplicată de poliţie, prin care are loc înlăturarea imediată a agresorului din locuinţa familiei şi stabilirea unor interdicţii prevăzute de lege, în vederea prevenirii repetării/comiterii acţiunilor violente, asigurînd astfel victimei şi altor membri ai familiei siguranţă în locuinţa lor.”
    3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 3. Subiecţi ai violenţei în familie
    (1) Subiecţi ai violenţei în familie sînt agresorul şi victima membri ai aceleiaşi familii.
    (2) Membri de familie, în sensul prezentei legi, sînt:
    a) în condiţia de conlocuire: persoanele aflate în căsătorie, în divorţ, sub tutelă şi curatelă, rudele, afinii lor, soţii rudelor, persoanele aflate în relaţii asemănătoare celora dintre soţi (concubinaj) sau dintre părinţi şi copii;
    b) în condiţia de locuire separată: persoanele aflate în căsătorie, în divorț, rudele, afinii lor, copiii adoptivi, persoanele aflate sub curatelă, persoanele care se află ori s-au aflat în relaţii asemănătoare celora dintre soţi (concubinaj).”
    4. La articolul 5, litera b) se completează în final cu cuvintele „şi nediscriminarea”.
    5. Articolul 7:
    alineatul (1):
    la litera a), cuvintele „autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate” se substituie cu cuvintele „organele centrale de specialitate ale statului”;
    la litera b), cuvintele „autorităţile administraţiei publice locale de specialitate” se substituie cu cuvintele „autorităţile de specialitate ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi structurile desconcentrate”, iar cuvintele „organele afacerilor interne” – cu cuvintele „subdiviziunile teritoriale ale poliţiei”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) administraţia publică locală de nivelul întîi;”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) centrele/serviciile de asistenţă şi protecţie a victimelor violenţei în familie şi a copiilor lor şi centrele/serviciile de asistenţă şi consiliere pentru agresorii familiali;”
    la alineatul (2), cuvintele „Autoritatea publică centrală abilitată” se substituie cu cuvintele „Organul central de specialitate abilitat”.
    6. Articolul 8:
    alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele „Autorităţile administraţiei publice centrale” se substituie cu cuvintele „Organele centrale de specialitate ale statului”;
    la litera a), după cuvintele „de prevenire” se introduc cuvintele „şi combatere”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) asigură accesul la informare a persoanelor privind mecanismul, măsurile de prevenire şi combatere a actelor de violenţă în familie şi contribuie la actualizarea paginii web oficiale privind violenţa în familie prin transferarea informaţiilor cu caracter general privind activităţile desfăşurate și proiectele implementate, precum şi a datelor statistice colectate;”
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) colectează sistematic date statistice pe domeniu dezagregate pe sexe, oferă suport în realizarea cercetărilor privind fenomenul de violenţă în familie;”
    litera e) se completează în final cu cuvintele „ , asigură pregătirea şi perfecţionarea lor continuă”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în calitatea sa de organ central de specialitate al statului, abilitat cu funcţii de elaborare şi de promovare a politicilor de prevenire şi de combatere a violenţei în familie, precum şi de asistenţă socială a victimelor şi a agresorilor, va asigura:
    a) crearea şi menţinerea paginii web oficiale privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie în scop de oferire a accesului populaţiei la informaţia despre mecanismul de soluţionare a actelor de violenţă în familie, infrastructura serviciilor sociale pentru victimele violenţei în familie şi pentru agresori, precum şi la rezultatele studiilor, cercetărilor din domeniu;
    b) instituirea şi menţinerea serviciului de asistenţă telefonică gratuită care oferă consilierea apelanţilor, în regim de 24 din 24 de ore, 7 zile din săptămînă, privind prevenirea violenţei în familie şi privind serviciile disponibile pentru subiecţii violenţei în familie. Serviciul este anonim şi confidenţial;
    c) organizarea, în comun cu partenerii de dezvoltare, a studiilor şi campaniilor de informare pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
    d) elaborarea unui raport anual cu privire la violenţa în familie şi violenţa faţă de femei cu participarea tuturor autorităţilor şi instituţiilor abilitate cu funcţia de prevenire şi combatere a violenţei în familie. Raportul anual urmează a fi prezentat Guvernului pînă la data de 31 martie şi făcut public.”
    la alineatul (2):
    litera a) se abrogă;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) instituie şi asigură, în limita resurselor financiare alocate şi/sau disponibile, finanţarea centrelor/serviciilor de asistenţă şi protecţie a victimelor violenţei în familie şi a copiilor lor şi centrelor/serviciilor de asistenţă și consiliere pentru agresorii familiali;”
    alineatul se completează cu litera c)1 cu următorul cuprins:
    „c)1 contribuie la incluziunea socială a victimelor violenţei în familie prin crearea oportunităţilor de reprofilare şi/sau de angajare în cîmpul muncii, asigură accesul lor la locuinţă socială;”
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) includ în programele de dezvoltare locală problematica prevenirii şi combaterii violenţei în familie; planifică organizarea studiilor şi campaniilor de informare în vederea combaterii violenţei în familie, pentru susţinerea serviciilor sociale şi a altor măsuri de asistenţă a victimelor violenţei în familie, colaborează la implementarea sistemului de evidenţă a cazurilor de violenţă în familie;”
    la litera e), după cuvîntul „patronate” se introduc cuvintele „ , cu organizaţii de cult religioase”;
    litera f) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Autoritatea tutelară locală:
    a) asigură evaluarea iniţială şi realizarea măsurilor urgente de protecţie a copiilor în cazurile de violenţă în familie în care se constată pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea copilului;
    b) asigură, la nivel local, mecanisme confidenţiale de raportare a cazurilor de violenţă în familie;
    c) colaborează cu autorităţile tutelare teritoriale în scop de asigurare a protecţiei copiilor victime ale violenţei în familie.”
    alineatul (3):
    la litera a), cuvintele „organele afacerilor interne” se substituie cu cuvintele „organele de poliţie”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) în vederea lichidării consecinţelor actelor de violenţă în familie, redirecţionează cazul către specialiştii din centrele/serviciile de asistență și protecție;”
    la litera h), textul „centre/servicii de reabilitare a victimelor şi a agresorilor, asigură acestor centre/servicii suport metodologic şi informaţional” se substituie cu textul „centre/servicii de asistenţă şi protecţie a victimelor violenţei în familie şi a copiilor lor şi de centre/servicii de asistenţă şi consiliere a agresorilor familiali, asigurînd sprijinul metodologic şi informaţional al acestora”;
    alineatul (5) se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) soluţionează, în limitele competenţei, cererea victimei de examinare medico-legală a gravităţii vătămării integrităţii corporale sau a sănătăţii;”
    alineatul (6):
    în partea introductivă, cuvintele „Organele afacerilor interne” se substituie cu cuvintele „Organele de poliţie”;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) dispune eliberarea ordinului de restricţie de urgenţă în privinţa agresorului dacă, din circumstanţele stabilite la locul faptei, ca urmare a evaluării riscurilor, există o bănuială rezonabilă că au fost comise acte de violenţă în familie şi/sau persistă un pericol iminent de repetare/comitere a acţiunilor violente;”
    la litera g), cuvintele „asigură executarea” se substituie cu cuvintele „asigură supravegherea executării”;
    litera j) se abrogă;
    litera k) va avea următorul cuprins:
    „k) menţine ordinea şi securitatea publică în preajma centrelor/serviciilor de asistenţă și protecție a victimelor violenţei în familie şi a copiilor lor, în condiţiile legii;”
    articolul se completează cu alineatele (7)–(9) cu următorul cuprins:
    „(7) Autorităţile menţionate la art. 7 alin. (4) şi alin. (5):
    a) identifică potenţiale familii afectate de violenţă şi asigură evidenţa cazurilor de violenţă în familie din localitate;
    b) identifică situaţiile de criză şi referă victimele violenţei în familie spre serviciile de specialitate;
    c) asigură schimbul de informaţii cu alte persoane implicate în examinarea cazului;
    d) informează asistentul social despre cazul constatat şi măsurile luate, iar despre cazurile de violenţă asupra copiilor informează şi autoritatea tutelară locală;
    e) oferă organelor poliţiei suportul necesar în procesul de urmărire penală a cazurilor de violenţă în familie;
    f) acordă victimelor şi agresorilor servicii de informare privind drepturile şi responsabilităţile acestora, organele abilitate cu competenţe în domeniu, infrastructura serviciilor sociale;
    g) oferă, la solicitare, rezultatele constatărilor pe marginea cazurilor de violenţă în familie organelor de drept, victimei, agresorului sau reprezentanţilor acestora;
    h) înfăptuiesc alte acţiuni, conform competenţei, în vederea prevenirii şi combaterii actelor de violenţă, asigurării protecţiei eficiente a victimelor violenţei în familie, resocializării agresorilor.
    (8) În vederea asigurării unei abordări sistemice a protecţiei şi asistenţei subiecţilor violenţei în familie, desfăşurării activităţilor comune de prevenire şi combatere a violenţei în familie, inclusiv a activităţilor menţionate la alin. (7), specialiştii abilitaţi se desemnează, prin ordinul conducătorului, în echipa multidisciplinară teritorială.
    (9) Membrul echipei multidisciplinare teritoriale:
    a) este responsabil de rezultatele lucrului efectuat;
    b) asigură confidenţialitatea informaţiei privind identitatea şi viaţa privată a victimei;
    c) colaborează eficient cu alţi membri ai echipei;
    d) participă la şedinţele echipei;
    e) îndeplinește sarcinile în termenele prevăzute de legislaţie.”
    7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 9. Competenţa organului de probaţiune
    (1) Subiecţii probaţiunii sancționați contravențional sau condamnaţi pentru acţiuni de violenţă în familie pot fi obligaţi de către instanța de judecată să participe la programe probaţionale.
    (2) Activitatea de probaţiune este înfăptuită de organele de probaţiune în condiţiile legii.”
    8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 10. Centre/servicii de asistenţă şi protecţie
                           a victimelor violenţei în familie şi a copiilor
                            lor şi centre/servicii de asistenţă şi consiliere
                            pentru agresorii familiali
    (1) Tipologia centrelor/serviciilor:
    a) pentru victimele violenţei în familie şi pentru copiii lor: serviciul de asistenţă telefonică gratuită; adăposturi (plasament); centre/servicii de consiliere de zi şi altele;
    b) pentru agresori: centre/servicii de asistenţă şi consiliere pentru agresorii familiali.
    (2) Centrele/serviciile de asistență și protecție pentru victimele violenţei în familie şi pentru copiii lor oferă servicii specializate de sprijin precum: adăpost (plasament), asistenţă juridică, psihologică, socială, medicală de urgenţă şi alte tipuri de asistenţă.
    (3) Centrele/serviciile de asistență și consiliere pentru agresorii familiali oferă servicii specializate de informare, consiliere individuală/de grup a cuplului, consiliere juridică, referire şi facilitarea accesului agresorului la serviciile medicale, de angajare în cîmpul muncii şi de profesionalizare.
    (4) Organizarea şi funcţionarea centrelor/serviciilor de asistenţă şi protecţie a victimelor violenţei în familie şi a copiilor lor, precum şi a centrelor/serviciilor de asistenţă şi consiliere a agresorilor familiali, se desfăşoară în conformitate cu regulamentele-cadru şi cu standardele minime de calitate aprobate de Guvern.
    (5) Centrele/serviciile pot fi create:
    a) de Guvern, la propunerea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
    b) de autorităţile administraţiei publice locale;
    c) de organizaţiile internaţionale şi de organizaţiile necomerciale, cu informarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
    d) de autorităţile administraţiei publice şi de organizaţiile necomerciale, în baza unui acord de activitate în comun.
    (6) În cazul existenţei unor resurse limitate, prioritate va avea alocarea fondurilor pentru susţinerea centrelor/serviciilor de asistenţă şi protecţie a victimelor violenţei în familie şi a copiilor lor.”
    9. Articolul 11:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Victima violenţei în familie are dreptul să ceară agresorului repararea, în condiţiile legii, a prejudiciului material şi moral cauzat prin actele de violenţă, iar statului – repararea prejudiciului material şi moral ca urmare a neasigurării asistenţei şi protecţiei adecvate.”
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Victima violenţei în familie căreia i s-a cauzat vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii beneficiază de o compensaţie financiară din partea statului pentru prejudiciul cauzat prin infracţiune, în condiţiile stabilite de legislaţie.”
    alineatul (6) se completează în final cu textul: „Examinarea corporală a victimei şi perfectarea actelor de constatare medico-legală a gravităţii vătămării integrităţii corporale sau a sănătăţii se efectuează gratuit în cazurile prevăzute de lege.”
    10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 12. Sesizarea cazurilor de violenţă în familie
    (1) Victima are dreptul să sesizeze orice caz de violenţă în familie şi să solicite protecţie.
    (2) Reprezentanţilor autorităţilor abilitate cu funcţii de prevenire şi combatere a violenţei în familie li se interzice să întreprindă acţiuni menite să descurajeze victima în denunţarea actelor de violenţă la care este supusă.
    (3) Orice persoană care este martoră la acte de violenţă în familie sau care are bănuieli rezonabile că au fost comise asemenea acte ori că sînt posibile acte de violenţă are dreptul să comunice acest lucru autorităţilor abilitate cu funcţii de prevenire şi combatere a violenţei în familie.
    (4) Profesioniştii cărora, prin lege, le sînt impuse reguli de confidenţialitate sînt obligaţi să raporteze autorităţilor competente orice bănuieli rezonabile despre comiterea actului de violenţă asupra copiilor. Raportarea actelor de violenţă în privinţa persoanelor adulte se face cu acordul victimei. Acordul victimei nu este necesar în cazurile de vătămare medie sau gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, în cazurile de folosire a armei, în cazurile în care victimele sînt deosebit de vulnerabile pe motiv de dizabilitate sau capacităţi intelectuale reduse.
    (5) Poliţia este obligată să răspundă imediat la comunicările despre cazurile de violenţă în familie şi să nu subestimeze importanţa acţiunilor de contracarare a oricăror forme de violenţă în familie.”
    11. Legea se completează cu articolul 121 cu următorul cuprins:
    „Articolul 121. Eliberarea ordinului de restricţie
                            de urgenţă
    (1) În caz de stabilire la locul faptei, ca urmare a evaluării riscurilor, a circumstanţelor din care rezultă o bănuială rezonabilă că au fost comise acte de violenţă în familie şi/sau persistă un pericol iminent de repetare sau comitere a acţiunilor violente, organul de poliţie este obligat să dispună imediat eliberarea ordinului de restricţie de urgenţă în privinţa agresorului pentru înlăturarea situaţiei de criză şi, concomitent, întreprinde acţiunile necesare de constatare a comiterii infracţiunii de violenţă în familie.
    (2) Ordinul de restricţie de urgență se eliberează pentru o perioadă de pînă la 10 zile şi se pune îndată în aplicare, agresorul şi victima (în cazul copiilor – reprezentantul legal al victimei) fiind informaţi despre restricţiile aplicate, drepturile şi obligaţiile care le revin şi despre răspunderea pentru neexecutarea cerinţelor ordinului de restricţie.
    (3) Supravegherea îndeplinirii măsurilor stabilite în ordinul de restricţie de urgenţă se exercită de către angajaţii postului sau ai sectorului de poliţie din localitate în modul prevăzut de lege.
    (4) Agresorul are dreptul să conteste ordinul de restricţie de urgenţă în instanţa de judecată în condiţiile contenciosului administrativ. Depunerea cererii nu suspendă acţiunea ordinului de restricţie.
    (5) Victima are dreptul, în perioada de acţiune a ordinului de restricţie de urgenţă, să solicite, în condiţiile legii, eliberarea ordonanţei de protecţie. Acţiunea ordinului de restricţie de urgenţă, în acest caz, se prelungeşte de drept şi încetează odată cu punerea în aplicare a măsurilor de protecţie stabilite de judecată.”
    12. Articolul 13:
    la alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) la organele de poliţie;”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Cererea pentru eliberarea ordonanţei de protecţie se depune de către victimă personal sau prin reprezentant. În caz de imposibilitate a depunerii cererii de către victimă din cauză de sănătate, vîrstă, alte motive întemeiate, la solicitarea ei, cererea pentru eliberarea ordonanţei de protecţie poate fi depusă, în interesele victimei, de către organul de poliţie, organul de asistenţă socială sau de procuror. Cererea pentru eliberarea ordonanţei de protecţie în interesele copilului sau ale persoanei incapabile poate fi depusă de autoritatea tutelară locală sau de procuror şi în lipsa solicitării din partea victimei sau a reprezentantului ei legal.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Pentru depunerea în instanţa de judecată a cererii de eliberare a ordonanţei de protecţie nu se plăteşte taxă de stat.”
    13. Articolul 14:
    la alineatul (1), cuvintele „în organul afacerilor interne” se substituie cu cuvintele „în organul de poliţie”;
    la alineatul (2), cuvintele „Cererea depusă” se substituie cu cuvintele „Cererea sau demersul pentru eliberarea ordonanţei de protecţie depuse”.
    14. Articolul 15:
    alineatul (1):
    în partea introductivă, după cuvintele „asistenţă victimei” se introduc cuvintele „şi copiilor ei”;
    litera b) se completează în final cu cuvintele „ , excluzînd și orice contact vizual cu victima sau cu copiii acesteia, cu alte persoane dependente de ea”;
    literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:
    „c) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima sau cu copiii acesteia, cu alte persoane dependente de ea;
    d) interzicerea să se apropie de anumite locuri: locul de muncă al victimei, locul de studii al copiilor, alte locuri determinate pe care persoana protejată le frecventează;”
    litera f) se abrogă;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Ordonanţa de protecţie se comunică imediat subdiviziunii teritoriale ale poliţiei din raza unităţii administrativ-teritoriale în care îşi are domiciliul agresorul, care asigură informarea neîntîrziată a agresorului despre măsurile aplicate. În cazul eliberării ordonanţei de protecţie în privinţa copilului, este informată şi autoritatea tutelară teritorială.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În cazurile în care ordonanţa de protecţie a fost eliberată în perioada de acţiune a ordinului de restricţie de urgenţă, interdicţiile stabilite prin ordinul de restricţie încetează odată cu aplicarea măsurilor de protecţie dispuse prin ordonanţa de protecţie.”
    la alineatul (3), cuvintele „pot fi retrase odată cu dispariţia pericolului care a condiţionat luarea acestor măsuri” se substituie cu cuvintele „pot fi revocate în condiţiile prezentei legi”;
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Pe perioada acţiunii ordonanţei de protecţie, exercitarea drepturilor părinteşti rămîne pe seama părintelui-victimă. La solicitarea părintelui-agresor, vizitarea copilului poate avea loc în temeiul unui program aprobat de către autoritatea tutelară teritorială.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Supravegherea îndeplinirii măsurilor stabilite în ordonanţa de protecţie ţine de competenţa organului de poliţie în modul prevăzut de lege.”
    alineatul (6) se abrogă.
    15. Legea se completează cu articolele 151 şi 152 cu următorul cuprins:
    „Articolul 151. Revocarea măsurilor de protecţie
    (1) La cererea întemeiată a victimei, instanţa de judecată poate revoca înainte de termen măsurile de protecţie stabilite.
    (2) Revocarea poate fi dispusă dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    a) agresorul a respectat interdicţiile şi obligaţiile stabilite;
    b) agresorul a urmat/urmează consilierea ori tratamentul care i-au fost stabilite.
    (3) Instanţa de judecată va examina dacă voinţa victimei este liber exprimată, asigurîndu-se că aceasta a avut acces real la asistenţă şi protecţie.
    (4) Cererea de revocare se soluţionează cu citarea părţilor şi a reprezentantului poliţiei care a exercitat supravegherea executării ordonanţei de protecţie a cărei revocare se solicită.
    Articolul 152. Supravegherea executării ordinului
                           de restricţie de urgenţă şi a ordonanţei
                           de protecţie
    (1) Supravegherea executării măsurilor de protecţie a victimei violenţei în familie, impuse prin ordinul de restricţie de urgenţă şi prin ordonanţa de protecţie, este de competenţa poliţiei.
    (2) Poliţia informează şi explică agresorului măsurile de protecţie a victimei stabilite.
    (3) În cazul în care agresorul trebuie să părăsească locuinţa familiei, poliţia trebuie să-i ceară să predea imediat toate cheile de la locuinţă, care sînt ulterior transmise victimei sau sînt preluate spre păstrare provizorie la organul de poliţie. Părăsind locuinţa, agresorul poate lua, sub supravegherea poliţiei, numai articole de uz personal strict necesare (haine, documente, obiecte de igienă).
    (4) Dacă agresorul refuză să părăsească benevol locuinţa, organul de poliţie are dreptul să întreprindă măsurile care se impun, în condiţiile legii, pentru înfrîngerea rezistenţei opuse cerinţelor legale.
    (5) În perioada de acţiune a măsurilor de protecţie a victimei, organul de poliţie va asigura efectuarea vizitelor inopinate la locuinţa victimei, precum şi intervenţia imediată la orice comunicare despre nerespectarea sau tentativa de încălcare a măsurilor de protecţie de către agresor.
    (6) Refuzul sau eschivarea agresorului de la executarea cerinţelor ordinului de restricţie de urgență/ordonanţei de protecţie atrage răspundere conform legii.”
    16. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Finanțarea centrelor/serviciilor de asistență și protecție a victimelor violenței în familie şi a copiilor lor şi a centrelor/serviciilor de asistenţă şi consiliere pentru agresorii familiali se efectuează din alocațiile prevăzute la bugetul de stat, din donații, granturi, din alte surse, conform legislației în vigoare. În cazul unor resurse limitate, prioritate va avea alocarea fondurilor pentru susţinerea centrelor/servicii de asistenţă şi protecţie a victimelor violenţei în familie.”
    17. La articolul 17:
    alineatul (1) se abrogă;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În caz de comitere a actelor de violenţă în familie care întrunesc elementele constitutive de infracţiune, survine răspunderea în condiţiile legii, indiferent de stabilirea măsurilor de protecţie.”
    Art. VII. – Legea nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157–160, art. 614), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7, litera e1) se completează în final cu cuvintele „ , precum şi victimelor violenţei în familie”.
    2. Articolul 19:
    la alineatul (1) litera c), textul „art. 69 alin. (1) pct. 2)–12)” se substituie cu textul „art. 69 alin. (1) pct. 2)–13)”;
    alineatul (11) se completează în final cu cuvintele „şi victimele violenţei în familie”.
    2. La articolul 26 alineatul (31), cuvintele „reprezentantul legal al acestuia poate” se substituie cu cuvintele „reprezentantul legal al acesteia şi victima violenţei în familie pot”.
    Art. VIII. – La articolul 29 din Legea nr. 8-XVI din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 13–19, art. 29), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „sau contravenției”.
    Art. IX. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din  24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 16:
    la alineatul (4), cuvintele „ , cu excepţia militarilor în termen,” se exclud.
    alineatul (5) se abrogă.
    2. Articolul 37:
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi aplicată militarilor prin contract și persoanelor care nu au atins vîrsta de 16 ani.”
    articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    „(9) Militarii în termen și militarii cu termen redus sancționați cu muncă neremunerată în folosul comunităţii execută această sancțiune contravențională în unitatea militară.”
    3. Articolul 41 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) La stabilirea sancțiunii muncii neremunerate în folosul comunității sau arestului contravențional pentru săvîrșirea contravențiilor prevăzute la art. 78–782,  art. 85, art. 91 alin. (1), art. 199 alin. (1), art. 233 alin. (1) și alin. (21), art. 355,  art. 361 alin. (5), instanța de judecată poate obliga contravenientul să participe la programe probaţionale în modul prevăzut de lege”.
    4. Articolul 78 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 78. Vătămarea integrității corporale
    (1) Maltratarea sau alte acţiuni violente care au cauzat vătămare neînsemnată a integrității corporale
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, sau cu arest contravenţional de la 5 la 10 zile.
    (2) Vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale care a provocat o dereglare de scurtă durată a sănătăţii sau o pierdere neînsemnată, dar stabilă, a capacităţii de muncă
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional de la 10 la 15 zile.”
    5. Codul se completează cu articolele 781 și 782 cu următorul cuprins:
    „Articolul 781. Violența în familie
    Maltratarea sau alte acţiuni violente, comise de un membru al familiei în privinţa altui membru al familiei, care au provocat vătămare neînsemnată a integrităţii corporale
    se sancţionează cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore sau cu arest contravenţional de la 7 la 15 zile.
    Articolul 782. Acte de persecuţie
    Persecutarea în mod repetat a unei persoane căreia i s-a cauzat o stare de anxietate, frică pentru siguranţa proprie ori a rudelor apropiate, fiind constrînsă  să-şi modifice conduita de viaţă, savîrşită prin:
    a) urmărirea persoanei;
    b) contactarea sau încercarea de a contacta prin orice mijloc sau prin intermediul altei persoane,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, sau cu arest contravenţional de la 10 la 15 zile.”
    6. Codul se completează cu articolul 3181 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3181. Neexecutarea ordinului de restricţie
                              de urgenţă
    Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executarea cerinţelor ordinului de restricţie de urgenţă
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale sau cu arest contravenţional de la 3 la 10 zile.”
    7. La articolul 395 alineatul (1) punctul 1) litera b), cifrele „316–318” se substituie cu cifrele „316–3181”.
    8. Articolul 400:
    la alineatul (1), textul „art. 78” se substituie cu textul „art. 78–782”;
    la alineatul (4), după cifrele „317” se introduc cifrele „ , 3181”;
    la alineatul (6), după cifrele „317” se introduc cifrele „ , 3181”.
    Art. X. – Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179–181, art. 610), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 31:
    la alineatul (1), textul „cazului prevăzut la art. 421” se substituie cu textul „cazurilor prevăzute la art. 421 şi art. 422”;
    alineatul (2) se completează cu litera e2) cu următorul cuprins:
    „e2) pentru protecţia victimei violenţei în familie;”.
    2. La articolul 39, alineatul (1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) este victimă a violenţei în familie.”
    3. Legea se completează cu articolul 422 cu următorul cuprins:
    „Articolul 422. Prelungirea dreptului de şedere
                             provizorie pentru victimele violenţei
                             în familie
    (1) Dreptul de şedere provizorie poate fi prelungit străinului care este sau care a fost victimă a violenţei în familie dacă:
    a) străinul nu prezintă pericol pentru securitatea naţională şi/sau pentru ordinea publică;
    b) străinul confirmă statutul de victimă a violenţei în familie;
    c) şederea pe teritoriul ţării a străinului este necesară pentru buna desfăşurare a procesului în instanţa de judecată sau în faţa altei autorităţi abilitate;
    d) există temeri justificate că viaţa sau integritatea corporală a străinului este pusă în pericol ori că el va fi supus la torturi, tratamente inumane sau degradante în caz de reîntoarcere în ţara de origine.
    (2) Prin derogare de la art. 32 alin. (2) şi art. 33 lit. d), la cererea de prelungire a dreptului de şedere provizorie pentru victimele violenţei în familie, străinul va anexa:
    a) ordonanţa organului de urmărire penală de recunoaştere a sa în calitate de parte vătămată sau ordonanţa de protecţie a victimei violenţei în familie eliberată pe numele său;
    b) documentul de trecere a frontierei de stat sau orice alt document care confirmă identitatea sa;
    c) confirmarea privind adresa de domiciliu sau de reşedinţă în Republica Moldova.
    (3) Dreptul de şedere provizorie pentru victimele violenţei în familie poate fi acordat, la solicitarea victimei, pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi perioade de pînă la 6 luni, în condiţiile alin. (1). La expirarea dreptului de şedere provizorie, în privinţa victimelor violenţei în familie se aplică dispoziţiile generale privind regimul străinilor în Republica Moldova.
    (4) Dreptul de şedere provizorie pentru victimele violenţei în familie poate fi revocat în următoarele situaţii:
    a) victima a încetat să coopereze în cadrul procesului penal;
    b) a intervenit una dintre situaţiile specificate la art. 275 din Codul de procedură penală.
    (5) Dreptul de şedere provizorie pentru victimele violenţei în familie şi permisul de şedere aferent se eliberează gratuit.”
    Art. XI. – Legea nr. 130 din 8 iunie 2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 222–227, art. 721), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7, alineatul (2) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) în privinţa cărora au fost aplicate ordinul de restricţie de urgenţă sau ordonanţa de protecţie.”
    2. La articolul 18 alineatul (2) litera a), textul „art. 7 alin. (2) lit. a) sau b)” se substituie cu textul „art. 7 alin. (2) lit. a), b) şi/sau h)”.
    Art. XII. – Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 42–47, art. 145), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 21 litera n), cuvintele „ordonanţei de protecţie” se substituie cu cuvintele „măsurilor de protecţie, aplicate”.
    2. La articolul 25, alineatul (5) se completează cu punctul 131) cu următorul cuprins:
    „131) să elibereze, în cazul violenţei în familie, ordinul de restricţie de urgenţă în privinţa agresorului în condiţiile legii;”.
    Art. XIII. – (1) Prevederile cu privire la instituirea ordinului de restricție de urgență intră în vigoare la expirarea a 6 luni din data publicării prezentei legi.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 196. Chişinău, 28 iulie 2016.