HGM1025/2016
ID intern unic:  366673
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1025
din  07.09.2016
pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea
sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 1118     Data intrarii in vigoare : 16.12.2016
    MODIFICAT
    HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214      În vederea executării prevederilor art.6 şi 10 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu modificările şi completările ulterioare, art.6 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.587), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc (se anexează).
    2. Regulamentul sus-menţionat se aplică persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri revine Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Pct.4 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]


    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                      Ruxanda  Glavan
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                        Stela Grigoraş

    Nr. 1025. Chişinău, 7 septembrie 2016.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1025
din 7 septembrie 2016

REGULAMENT SANITAR
privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse
acţiunii factorilor profesionali de risc
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii  factorilor profesionali de risc (în continuare – Regulament) stabileşte cerinţele pentru supravegherea sănătăţii persoanelor în raport cu factorii de risc (chimici, fizico-chimici, biologici și alți factori provocați de procesul de muncă) de la locul de muncă.
    2. Prezentul Regulament transpune articolul 14 al Directivei 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare a măsurilor pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 183 din 29 iunie 1989.
    3. În înţelesul prezentului Regulament termenii şi expresiile de mai jos au următoarele definiţii:
    supraveghere a sănătăţii persoanelor – spectru larg de  servicii medico-sanitare care asigură prevenirea, depistarea precoce a bolilor profesionale şi generale cu incapacitate temporară în muncă, monitorizarea stării de sănătate a persoanelor şi a factorilor profesionali de risc;
    examene medicale profilactice obligatorii ale persoanelor expuse acţiunii  factorilor profesionali de risc – parte componentă a supravegherii sănătăţii persoanelor, care reprezintă examenul clinic general efectuat de către medicul în patologii profesionale cu participarea specialiştilor de profil şi aplicarea investigaţiilor paraclinice în funcţie de expunerea profesională;
    persoană – orice persoană care urmează să presteze sau prestează o muncă conform unei anumite specialităţi, calificări sau funcţii, care include:
    a) persoana care se angajează în muncă;
    b) lucrător, inclusiv cu lucru prin cumul;
    c) stagiar şi ucenic;
    d) lucrător temporar;
    e) titular de patentă;
    lucrător temporar – angajat care prestează o muncă de sezon pe o perioadă de pînă la 5 luni;
    factori profesionali de risc – factorii din mediul ocupaţional, specifici locului de muncă şi profesiei concrete, care pot influenţa sănătatea, în particular, pot cauza boli profesionale, cu pierderea temporară sau permanentă a capacităţii de muncă;
    aptitudine în muncă – capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical;
    aptitudine condiţionată  în muncă – capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfăşura activitatea la locul de muncă în condiţiile  respectării anumitor recomandări medicale;
    inaptitudine temporară în muncă – incapacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfăşura activitatea la locul de munca în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă, pînă la reevaluarea sănătăţii de către medicul în patologii profesionale;
    inaptitudine permanentă în muncă – incapacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă;
    contraindicaţii – stări de sănătate ce limitează sau împiedică activitatea persoanelor cu factori profesionali de risc la locul de muncă, cu următoarele specificări:
    a) contraindicaţiile menţionate servesc drept motiv de eliberare/neadmitere la locul de muncă cu factori de risc profesional;
    b) contraindicaţiile sînt relative şi absolute; ele necesită evaluarea raportului dintre gravitatea bolii/dezabilitate şi factorii profesionali de risc la locul de muncă;
    c) bolile acute, pînă la vindecarea lor, constituie contraindicaţii absolute;
    fişă de solicitare a examenului medical – document unic care reglementează trimiterea persoanelor la examenul medical, cu excepția examenului medical periodic  (anexa nr.2 la prezentul Regulament);
    fişă de identificare a factorilor profesionali de risc – document care reflectă evaluarea acestora la locul de muncă (anexa nr.3 la prezentul Regulament).
    4. Supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc în teritoriul administrativ este responsabilitatea centrelor de sănătate publică reprezentate de către medicii igienişti în sănătatea ocupaţională. 
   5. Examenele medicale profilactice obligatorii ale persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc (în continuare – examene medicale)  sînt efectuate de către comisiile medicale din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice/private (în continuare – comisii medicale), cu coordonarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Pct.5 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]  
    6. Componența comisiilor medicale se aprobă prin ordine ale instituţiilor medico-sanitare publice/private, cu nominalizarea medicului în patologii profesionale în calitate de preşedinte al comisiei medicale, responsabil pentru organizarea şi efectuarea examenelor medicale.
    7. Fiecare persoană expusă acţiunii factorilor profesionali de risc este obligată să efectueze examenele medicale, în conformitate cu Lista factorilor de risc din mediul ocupaţional şi a serviciilor medicale profilactice obligatorii, acordate persoanelor în funcţie de expunerea profesională (anexa nr.1 la prezentul Regulament) și are dreptul:
    1) să consulte medicul în patologii profesionale pentru orice schimbări în starea de sănătate care le atribuie condiţiilor de muncă;
    2) să conteste rezultatul privind aptitudinea în muncă la Centrul republican de boli profesionale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii fişei de aptitudine în muncă (anexa nr.6 la prezentul Regulament);
    3) să  solicite în scris toate informaţiile referitoare la starea sa de sănătate de la instituţiile medico-sanitare publice/private în componenţa cărora activează comisiile medicale.
    8. Angajatorul are dreptul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii fișei de aptitudine în muncă, să conteste, cu argumentele de rigoare, concluzia medicală privind admiterea la lucru a persoanei examinate la Centrul republican de boli profesionale.
    9. Centrul republican de boli profesionale, în termen de pînă la 30 de zile lucrătoare de la data primirii contestării, eliberează persoanei supuse reexaminării medicale/ angajatorului fișa de aptitudine în muncă, cu concluzia definitivă.
    10. În cazuri deosebit de complicate privind aprecierea aptitudinii în muncă se convoacă Consiliul republican de boli profesionale, care va lua decizia finală.
    11. Preşedintele şi membrii comisiilor medicale poartă răspundere contravențională  în cazul prezentării datelor şi concluziilor eronate.
    12. Controlul privind respectarea cerinţelor stabilite de prezentul Regulament se efectuează de către specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică în conformitate cu Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice.
    [Pct.12 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    13. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament, angajatorii şi persoanele poartă răspundere conform Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008.
    14. Persoana supusă supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale este îndreptăţită la repararea integrală a prejudiciului cauzat în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, sau a încălcării drepturilor şi intereselor garantate de capitolul III al Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
II. Obligațiile angajatorului
    15. Angajatorul din orice domeniu de activitate, atît din sectorul public, cît şi din cel privat, este obligat:
    1) să asigure efectuarea examenelor medicale necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, în perioada acţiunii  contractului individual de muncă, fără a-i implica pe aceştia în costurile aferente;
    2) să completeze fişele de solicitare a examenului medical;
    3) să completeze lista nominală a persoanelor care activează în condiţii de expunere la factori profesionali de risc (în continuare – listă nominală), conform anexei nr.4 la prezentul Regulament, şi să o coordoneze cu medicii şefi ai centrelor de sănătate publică teritoriale;
    4) să completeze fişele de identificare a factorilor profesionali de risc (în continuare – fișă de identificare) pentru fiecare loc de muncă, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament, şi să le coordoneze cu medicii şefi ai centrelor de sănătate publică teritoriale;
    5) să asigure trimiterea la examenele medicale profilactice a tuturor lucrătorilor expuşi factorilor profesionali de risc;
    6) să execute recomandările comisiei medicale indicate în fişa de aptitudine în muncă  (în continuare – fişă de aptitudine) şi actul final, conform anexelor nr.6 şi nr.7 la prezentul Regulament;
    7) să păstreze listele nominale, fişele de identificare şi fişele de aptitudine  în perioada de acțiune a contractului individual de muncă;
    8) să transmită instituţiei medico-sanitare publice/private care a efectuat ultimul examen medical, documentele privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor pentru radierea sau nimicirea lor, în cazul în care unitatea economică se află în proces de insolvabilitate ori lichidare;
    9) să asigure confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc, în conformitate cu prevederile art. 29 şi 30 ale Legii privind protecţia datelor cu caracter personal şi cu Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale, aprobate de Guvern.
    16. La completarea fişelor de identificare, angajatorul utilizează rezultatele investigaţiilor de laborator şi măsurătorilor instrumentale la locurile de muncă efectuate de către instituţiile abilitate.
III. Serviciile medicale profilactice
Secţiunea 1
    17. Serviciile medicale profilactice includ: examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activităţii şi se efectuează în conformitate cu lista din anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    18. Examenele medicale ale persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc se efectuează:
    1) pentru toţi factorii profesionali de risc existenţi la locul de muncă;
    2) indiferent de valorile substanţelor chimice depistate în aerul zonei de muncă.
    19. În cazul examenelor medicale periodice sau la angajare, se admite utilizarea rezultatelor examenelor funcţionale de diagnostic efectuate anterior, dacă nu a trecut mai mult de o lună din ziua examinării.
    20. Examenele medicale se efectuează cu consimțămîntul persoanei examinate (anexa la dosarul medical) la prezentarea:
    1) fişei de solicitare a examenului medical, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament;
    2) listei nominale (în cazul examenului medical periodic), conform anexei nr.4 la prezentul Regulament;
    3) fişei de identificare, completată în mod obligatoriu la toate rubricile şi semnată de către angajator/conducătorul cursului de instruire profesională (în cazul instruirii profesionale a şomerilor), conform anexei nr.3 la prezentul Regulament.
    21. Fişa de identificare nu se prezintă la următoarele examene medicale periodice în cazul lipsei schimbărilor factorilor  profesionali de risc la locul de muncă.
    22. Examenul psihologic al aptitudinii în muncă se efectuează la indicaţia medicului în patologii profesionale, în cazul în care este necesară aprecierea  potenţialului psihologic pentru locul de muncă ocupat sau cînd factorii profesionali de risc pot avea impact asupra stării psihice şi emoţionale a persoanei.
    23. La stabilirea aptitudinii în muncă a persoanelor  cu vîrsta  cuprinsă între 15 şi 18 ani împliniţi, peste 60 de ani, a femeilor gravide şi care alăptează, a celor cu vederea monoculară, a celor aflate la evidenţă cu boli cronice, precum și a celor cu dizabilităţi, se efectuează ţinînd cont de contraindicaţiile relative şi posibilitatea acordării facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
    24. Pentru stabilirea aptitudinii în muncă, în cazuri argumentate (în legătură cu contraindicațiile medicale), examenul medical poate cuprinde investigații paraclinice și/sau consultații medicale suplimentare celor prevăzute în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    25. Rezultatele examenului medical, investigațiilor şi/sau consultaţiilor suplimentare se înregistrează în dosarul medical, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament.
    26. În baza datelor din dosarul medical se întocmesc:
    1) fişa de aptitudine – cîte un exemplar pentru angajator şi persoana examinată;
    2) lista nominală şi actul final (în cazul examenului medical periodic) – un exemplar pentru angajator şi altul pentru centrul de sănătate publică teritorial.
    27. Comisia medicală, la eliberarea concluziei „inapt” sau „inapt  temporar”, prezintă  angajatorului, în termen de 3 zile calendaristice de la finalizarea examenului medical periodic, fişa de aptitudine, conform anexei nr.6 la prezentul Regulament.
    28. În cazul suspiciunii de boală profesională și în cazuri dificile de apreciere a aptitudinii în muncă, persoana examinată este trimisă la Centrul republican de boli profesionale pentru stabilirea diagnosticului sau aptitudinii în muncă.
    29. Dosarul medical trebuie:
    1) păstrat în comisia medicală a instituţiei medico-sanitare publice/private care a efectuat examenul medical, cu eliberarea unei copii a dosarului, la cererea persoanei examinate;
    2) transmis, în termen de 3 zile lucrătoare, instituţiei medico-sanitare publice/private, care va efectua examenul medical în continuare, la solicitarea în scris a  președintelui comisiei medicale sau a persoanei, în cazul schimbării locului de muncă a acesteia.
    30. Toate documentele privind examenele medicale:
    1) sînt confidenţiale în condiţiile stabilite de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal;
    2) trebuie să fie păstrate în instituţia medico-sanitară publică/privată care a efectuat ultimul examen medical timp de 30 de ani de la încetarea expunerii lucrătorului la factori profesionali de risc şi ulterior nimicite.
    31. În timpul efectuării examenului medical la angajare în muncă și a examenului medical periodic, pentru stabilirea aptitudinii în muncă, preşedintele comisiei medicale poate solicita medicului de familie al persoanei examinate un extras din fişa medicală de ambulatoriu (f.027/e), cu consimțămîntul acesteia.
Secţiunea a 2-a
Examenul medical la angajare în muncă
    32. Examenul medical la angajare în muncă stabileşte aptitudinea sau aptitudinea condiţionată/ inaptitudinea în muncă pentru profesia/ funcţia şi locul de muncă solicitate, compatibilitatea/ incompatibilitatea cu eventualele boli, prezente la persoană în momentul examinării, şi viitorul loc de muncă.
    33. Examenul medical la angajare în muncă se efectuează  pentru persoanele care:
    1) urmează a fi angajate prin contract individual de muncă pe o perioadă determinată/ nedeterminată sau încep activitatea în bază de patentă;
    2) îşi schimbă locul de muncă sau activitatea în cadrul aceleiaşi unităţi economice.
    34. Examenul medical la angajare în muncă se efectuează la solicitarea angajatorului, Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teritoriale (în cazul instruirii profesionale a persoanelor cu statut oficial de şomer, a căror activitate include anumiţi factori profesionali de risc) sau la solicitarea deţinătorului de patentă, care prezintă fişa de solicitare a examenului medical şi fişa de identificare, conform anexelor nr.2 şi nr.3 la prezentul Regulament.
    35. Examenul medical la angajare în muncă constă în:
    1) studierea dosarului medical;
    2) colectarea anamnezei profesionale şi înregistrarea în dosarul medical (anexa nr.5 la prezentul Regulament);
    3) efectuarea examenului clinic general cu implicarea specialiştilor de profil și a investigațiilor paraclinice, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament.
    36. Preşedintele comisiei medicale, în urma examenului medical efectuat la angajare în muncă, completează fişa de aptitudine, cu formularea concluziei: „apt”, „apt  condiţionat” sau „inapt” pentru locul de muncă respectiv.
    37. În cazul stabilirii concluziei „apt condiţionat”, președintele comisiei medicale  recomandă angajatorului, în fişa de aptitudine, angajarea temporară a persoanei la alt loc de muncă, pînă la adaptarea locului de muncă solicitat stării de sănătate a acesteia.
Secţiunea a 3-a
Examenul medical de adaptare în muncă
    38. Examenul medical de adaptare în muncă se efectuează în a treia lună de la angajare de către comisiile medicale sau medicii din cadrul întreprinderilor, cu participarea obligatorie a medicului în patologii profesionale şi efectuarea  investigaţiilor de laborator şi funcţionale, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament.
    39. Examenul medical de adaptare în muncă are următoarele scopuri:
    1) determinarea schimbărilor în starea sănătăţii survenite în perioada adaptării persoanei la condiţiile noi de muncă;
    2) depistarea  cauzelor  medicale ale neadaptării la locul nou de muncă şi recomandarea măsurilor de soluţionare a acestora.
    40. Lucrătorii temporari nu sînt supuşi examenului medical de adaptare în muncă.              
Secţiunea a 4-a
Examenul medical periodic
    41. Scopurile examenului medical periodic sînt următoarele:
    1) supravegherea în dinamică  a stării de sănătate a lucrătorilor, confirmarea după  anumite perioade de timp a aptitudinii în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de muncă ocupat;
    2) depistarea precoce a bolilor care constituie contraindicaţii pentru activităţile şi locurile de muncă cu expunere la factori profesionali de risc;
    3) diagnosticarea stărilor incipiente ale bolilor profesionale;
    4) recomandarea măsurilor profilactice şi de reabilitare pentru restabilirea capacităţii de muncă a lucrătorilor.
    42. Examenul medical periodic include:
    1) înregistrarea schimbărilor în starea de sănătate a lucrătorilor, care au intervenit de la examenul medical la angajare/adaptare sau de la examenul medical periodic precedent;
    2) examenul clinic general, conform dosarului medical, prevăzut în anexa nr.5 la prezentul Regulament;
    3) organizarea examenelor paraclinice, conform  anexei  nr.1 la prezentul Regulament;
    4) înregistrarea rezultatelor în dosarul medical, conform anexei nr.5 la prezentul  Regulament;
    5) formularea concluziei privind aptitudinea în muncă a persoanei examinate, cu completarea de către medicul în patologii profesionale a fişei de aptitudine.
    43. Frecvenţa examenelor medicale periodice este stabilită în lista  factorilor de risc din mediul ocupaţional şi a serviciilor medicale profilactice obligatorii, acordate persoanelor în funcţie de expunerea profesională, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament (intervalul dintre două verificări medicale periodice nu trebuie să depăşească termenele indicate), şi poate fi modificată numai la propunerea medicului igienist în sănătatea ocupaţională sau a medicului în patologii profesionale, cu informarea în scris a angajatorului.
    44. Examenele medicale profilactice obligatorii  pentru unele categorii de activităţi profesionale (instalarea, repararea, reglarea utilajului, maşinilor) şi pentru personalul laboratoarelor bacteriologice, fizico-chimice se efectuează o dată la 2 ani.
    45. Examenul medical periodic se poate efectua în intervale mai scurte decît cele prevăzute în anexa nr.1 la prezentul Regulament dacă acest lucru este prevăzut în contractul colectiv de muncă al unității economice.
    46. Preşedintele comisiei medicale, în termen de 20 de zile calendaristice de la finalizarea examenului medical periodic, întocmeşte şi prezintă angajatorului actul final al rezultatelor examenului medical, conform anexei nr.7 la prezentul Regulament.
Secţiunea a 5-a
Examenul medical la reluarea activităţii
    47. Efectuarea examenului medical la reluarea activităţii are următoarele scopuri:
    1) confirmarea aptitudinii în muncă a lucrătorului, pentru exercitarea profesiei/funcţiei deţinute anterior sau a unei profesii/funcţii la locul nou de muncă;
    2) necesitatea stabilirii unor măsuri de adaptare a locului de muncă;
    3) necesitatea transferului la alt loc de muncă, care să asigure lucrătorului menţinerea sănătăţii şi a capacităţii de muncă.
    48. Examenul medical la reluarea activităţii se efectuează în termen de 7 zile de la reluarea activităţii, cu respectarea cerinţelor pct. 42 al prezentului Regulament, după întreruperea în muncă pe o perioadă de 3 luni şi mai mult din motive de sănătate sau de 6 luni şi mai mult din alte motive.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7