HGC1034/2016
ID intern unic:  366677
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1034
din  08.09.2016
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 1122
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                   Octavian Calmîc
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                Andrei Galbur
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                              Eduard Grama
    Ministrul justiţiei                                                       Vladimir Cebotari

    Nr. 1034. Chişinău, 8 septembrie 2016.

           Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1034
din 8 septembrie 2016

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1408 din 10 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea unor Norme sanitar-veterinare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.1442), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    punctul 2 se completează în final cu următorul text:
    ” , astfel cum a fost modificată prin Decizia UE 2013/417 de punere în aplicare a Comisiei din 31 iulie 2013, de modificare a anexei III la Directiva 2002/99/CE a Consiliului de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producţia, transformarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman în ceea ce priveşte adăugarea unui tratament în vederea eliminării anumitor riscuri de sănătate animală pe care le prezintă carnea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L206/13 din 2 august 2013”;
    anexa la Norma sanitar-veterinară privind stabilirea cerinţelor de sănătate animală care reglementează producţia, procesarea, distribuţia şi plasarea pe piaţă a unor produse de origine animală, destinate consumului uman se completează cu poziţia 21 cu următorul cuprins:
  
„21

Prelucrarea termică îndelungată a cărnii dezosate şi degresate, cu supunerea ei la un tratament termic care garantează o temperatură internă de minimum 70°C timp de minimum 30 minute

 
+
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0”
 
                                                                          
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 942 din 11 octombrie 2010 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind interzicerea  utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor β-agoniste în creşterea animalelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 202-205, art. 1036), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în clauza de emitere a hotărîrii, sintagma  „Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 153” se substituie cu sintagma  „republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 49-55, art.152”;
    Norma sanitar-veterinară privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor β-agoniste în creşterea animalelor:
    preambulul se completează în final cu următorul text:
    „ , precum şi cu prevederile Deciziei Consiliului nr. 1999/879/CE din 17 decembrie 1999 privind introducerea pe piaţă şi administrare a somatotropinei bovine (STB) şi de abrogare a Deciziei 90/218/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 331, p.71-72 din 23 decembrie 1999”;
    la punctul 3, subpunctul 1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) a somatotropinei bovine − în scopul comercializării şi administrării acesteia la vacile de lapte.”;
    la punctul 4, sintagma  „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie cu sintagma  „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”;
    la punctul 12, sintagma  „sau substanţe β-agoniste” se completează cu cuvintele  „ , somatotropina bovină”.
    3. Norma sanitar-veterinară de stabilire a cerinţelor de comercializare a cărnii de pasăre, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 773 din 3 octombrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 222-227, art. 878), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 1, alineatul doi se abrogă;
    punctul 2:
    subpunctele 9), 14), 17) şi 25) se abrogă;
    subpunctul 22) se completează în final cu următorul text: „Pentru produsele enumerate la literele e), g) şi h), cele două secţionări se efectuează la articulaţii, în conformitate cu prezentarea grafică de la anexa nr. 7 la prezenta Normă sanitar-veterinară.”;
    se completează cu anexa nr.7 cu următorul cuprins:

    anexa nr.7