HGM1065/2016
ID intern unic:  366751
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1065
din  19.09.2016
pentru aprobarea regulamentelor sanitare
privind produsele din tutun şi produsele conexe
Publicat : 20.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 314     art Nr : 1143     Data intrarii in vigoare : 20.09.2017
    MODIFICAT
   
HG49 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.57; în vigoare 01.02.19


    În temeiul art. 3, 10, 11, 13 şi 24 din Legea nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 258-261, art.489), art. 6 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii publice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Prezenta hotărîre transpune parțial Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vînzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 127 din 29 aprilie 2014
    [Clauza de armonizare introdusă prin HG49 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.57; în vigoare 01.02.19]
    1. Se aprobă:
    Regulamentul sanitar privind ingredientele din produsele din tutun, conform anexei nr.1;
    Regulamentul sanitar privind notificarea şi raportarea informaţiei despre produsele din tutun şi produsele conexe, conform anexei nr.2;
    Regulamentul sanitar privind comercializarea tutunului nefermentat şi tutunului fermentat, produselor din tutun şi produselor conexe, conform anexei nr.3.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 1 an de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia:
    1) prevederilor punctelor 3 şi 4 din Regulamentul sanitar privind ingredientele din produsele din tutun, cu referire la categoriile de produse cu o aromă caracteristică de mentol, care se aplică de la 20 mai 2020;
    2) restricţiei prevăzute la punctul 12 subpunctul 6) din Regulamentul sanitar privind comercializarea tutunului nefermentat şi tutunului fermentat, produselor din tutun şi produselor conexe, care nu se aplică pentru unităţile comerciale date în exploatare pînă la 1 iulie 2016, pe durata de funcţionare utilă, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2019.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                      Andrei Galbur
    Ministrul sănătăţii                                                            Ruxanda Glavan
    Ministrul justiţiei                                                             Vladimir Cebotari

    Nr. 1065. Chişinău, 19 septembrie 2016.

Anexa nr.1

la Hotărîrea Guvernului nr. 1065

din 19 septembrie 2016

 
 
REGULAMENTUL SANITAR
privind ingredientele din produsele din tutun
    Regulamentul sanitar privind ingredientele din produsele din tutun transpune parţial art. 7 din Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor-membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vînzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE (Text cu relevanţă pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 127 din 29 aprilie 2014.

    1. Regulamentul sanitar privind ingredientele din produsele din tutun (în continuare – Regulament) stabileşte norme privind ingredientele interzise a fi utilizate la fabricarea produselor din tutun în Republica Moldova şi importate pentru comercializare în Republica Moldova.

    2. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra tuturor agenţilor economici al căror gen de activitate îl constituie producerea, importul şi comercializarea tutunului şi produselor din tutun, indiferent de forma juridică de organizare şi tipul de proprietate.

    3. Produsele din tutun autohtone şi cele importate, care sînt plasate pe piaţa Republicii Moldova, nu trebuie să conţină în componenţa lor ingrediente incluse în lista ingredientelor/substanţelor interzise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun din anexa la prezentul Regulament, precum şi alte ingrediente interzise prin prevederile art.11 din Legea nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului.

    4. În cazul în care produsele din tutun includ ingrediente interzise prin prezentul Regulament, precum şi prin art. 11 din Legea nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului, este interzisă plasarea lor pe piaţa Republicii Moldova.


 Anexă
la Regulamentul sanitar privind
ingredientele din produsele din tutun

LISTA
ingredientelor/substanţelor interzise a fi utilizate
în fabricarea produselor din tutun
Nr.
d/o
Denumirea
Denumirea în limba latină
1.
Agaric acid
Acidum agaracinium
2.
Birch tar oil
Oleum Betulae empyreumaticum
3.
Tansy
Herba Tanaceti
4.
Mexilot
Melilotus officinalis
5.
Juniper tar oil
Oleum Juniperi empyreumaticum
6.
Camphor
Camphora
7.
Camphor oil
Oleum Camphorae
8.
Camphor wood
Lignum Camphorae
9.
Bitter almond oil
Oleum Amygdalorum amarum
10.
Stipules of Bittersweet
Stipites Dulcamarae
11.
Areca palm
Areca catechu
12.
Coumarin
Coumarinum
13.
Vanilla root
Liatris Odoratissima
14.
Woodruff
Asperula Odorata
15.
Quillaia bark
Cortex Quillaiae
16.
Quassia (bitter wood)
Lignum Quassia
17.
Rue
Herba Rutae
18.
Indian Tobacco
Lobelia inflata
19.
Safrole
Safrolum
20.
Sassafras oil
Oleum Sassafras
21.
Sassafras leaves
Folia Sassafras
22.
Sassafras wood
Lignum Sassafras
23.
Sassafras bark
Cortex Sassafras
24.
Polypody root
Rhizoma Polypodii, Rhizoma Filicis dulcis
25.
Mint of Pennyroyal
Herba menthae Pulegii
26.
Tonka beans
Dipteryx odorata
27.
Thujone
Thujonum
 
 
 
 
 Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1065
din 19 septembrie 2016
REGULAMENT SANITAR
privind notificarea şi raportarea informaţiei despre
produsele din tutun şi produsele conexe
    Regulamentul sanitar privind notificarea şi raportarea informaţiei despre produsele din tutun şi produsele conexe (în continuare – Regulament) transpune parţial Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor - membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vînzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE (Text cu relevanţă pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 127 din 29 aprilie 2014, precum şi transpune Ghidul Practic privind raportarea ingredientelor utilizate pentru produsele din tutun, Bruxelles, 31 mai 2007.
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte reglementări sanitare privind notificarea şi raportarea informaţiei despre produsele din tutun şi produsele conexe, produse în Republica Moldova şi importate pentru comercializare în Republica Moldova.
    2. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra agenţilor economici cu orice formă juridică de organizare şi tip de proprietate, al căror gen de activitate îl constituie producerea, importul produselor din tutun şi produselor conexe.
    3. Agenţii economici specializaţi în sfera menţionată de activitate se conduc de Legea nr. 278-XVI din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului, de standardele Republicii Moldova şi ISO în domeniul controlului tutunului.
    4. În sensul prezentului Regulament, se aplică următoarele noţiuni:
    tutun de pipă – tutun care poate fi consumat prin intermediul unui proces de combustie şi destinat exclusiv pentru a fi utilizat într-o pipă;
    trabuc – rulou din tutun care poate fi consumat prin intermediul unui proces de combustie şi poate fi fumat ca atare, deoarece este:
    a) rulou din tutun cu un înveliş exterior din tutun natural;
    b) rulou din tutun cu umplutură mixtă şi cu înveliş exterior de culoarea obişnuită a unui trabuc, din tutun reconstituit, care acoperă în întregime produsul, inclusiv filtrul, cu excepţia vîrfului în cazul trabucurilor cu vîrf, dacă greutatea unitară, fără a include filtrul sau muştiucul, nu este mai mică de 2,3 g şi nici mai mare de 10 g, iar circumferinţa nu este mai mică de 34 mm pe cel puţin o treime din lungimea produsului;
    ţigară de foi –trabuc de dimensiuni mici;
    nicotină – alcaloizi nicotinici;
    gudron − condensatul anhidru brut de fum, care nu conţine nicotină;
    toxicitate – gradul în care o substanţă poate determina efecte nocive asupra organismului uman, inclusiv efecte care apar în timp, de obicei prin consumul sau expunerea în mod repetat sau continuu;
    produs conex nou – produs conex plasat pe piaţa Republicii Moldova pentru prima dată după 1 ianuarie 2016;
    tutun încălzit – produs din tutun care nu arde, fiind destinat exclusiv încălzirii pentru a genera aerosol sau vapor ce conține nicotină, fără arderea amestecului de tutun și, respectiv, fără emiterea fumului de tutun;
    [Pct.4 noțiune introdusă prin HG49 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.57; în vigoare 01.02.19]
    țigaretă cu filtru – țigaretă căreia în procesul de producere i se atașează la capătul său orice fel de material filtrant (filtru), ce reține o parte din substanțele conținute în fumul de tutun, inclusiv țigareta al cărei material filtrant (filtru) are spațiu gol în interior;
    [Pct.4 noțiune introdusă prin HG49 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.57; în vigoare 01.02.19]
    țigaretă fără filtru – orice țigaretă care nu este o țigaretă cu filtru.
    [Pct.4 noțiune introdusă prin HG49 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.57; în vigoare 01.02.19]
II. Cerinţe aplicabile privind notificarea şi raportarea
informaţiei despre produsele din tutun şi produsele conexe
    5. Produsele din tutun şi produsele conexe sînt plasate pe piaţa Republicii Moldova, doar după notificarea informaţiei despre ele în conformitate cu prezentul Regulament.
    6. Informaţia despre emisiile din produsele din tutun şi produsele conexe se prezintă pentru a evalua atractivitatea, potenţialul de dependenţă şi toxicitatea produselor din tutun şi produselor conexe, precum şi riscurile pentru sănătate asociate consumului de astfel de produse.
    7. Notificarea privind produsele din tutun şi produsele conexe are loc atunci cînd producătorii şi/sau importatorii de produse din tutun şi/sau de produse conexe notifică Agenția Națională pentru Sănătate Publică despre orice produs nou din tutun, produs din tutun cu compoziţia modificată sau produs conex nou sau cu compoziţia modificată pe care intenţionează să îl plaseze pe piaţă.
    8. Notificarea se transmite în format electronic (pe suport electronic) cu 90 de zile înainte de data preconizată pentru plasarea pe piaţă a produsului nou din tutun pentru fumat sau a produsului din tutun pentru fumat cu compoziția modificată şi se însoţeşte de:
    [Pct.8 modificat prin HG49 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.57; în vigoare 01.02.19]
    1) descrierea detaliată a produsului;
    2) lista şi cantitatea tuturor ingredientelor utilizate în procesul de fabricare a produselor din tutun pentru fumat, pentru toate mărcile şi tipurile de produs, precum şi nivelurile emisiilor. Lista este însoţită de o explicaţie care cuprinde motivele pentru care aceste ingrediente au fost incluse în respectivele produse din tutun, cu indicarea funcţiei şi categoriei ingredientului. Lista este întocmită în ordinea descrescătoare a greutăţii fiecărui ingredient inclus în produs;
    [Pct.8 subpct.2) modificat prin HG49 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.57; în vigoare 01.02.19]
    3) datele toxicologice, cunoscute producătorului sau importatorului, referitoare la ingredientele utilizate, care ard sau nu ard, cu menţiunea privitor la efectul lor asupra sănătăţii şi cu specificarea efectelor de generare a potenţialului de dependenţă;
    4) studiile ştiinţifice disponibile privind toxicitatea, potenţialul de dependenţă şi atractivitatea produsului, în special referitor la ingrediente şi emisii;
    5) studiile disponibile şi cercetările de piaţă disponibile privind preferinţele diferitor grupuri de consumatori, inclusiv persoanele tinere;
    6) denumirea şi informaţiile de contact ale producătorului sau importatorului, ale unei persoane juridice sau fizice responsabile ale importatorului în Republica Moldova.
    81. Notificarea se transmite în format electronic cu 90 de zile înainte de data preconizată pentru plasarea pe piață a produsului nou din tutun care nu arde, a produsului din tutun care nu arde cu compoziția modificată sau a produsului conex nou ori cu compoziția modificată și conţine următoarea informaţie:
    1) descrierea detaliată a produsului;
    2) lista și cantitatea tuturor ingredientelor utilizate în procesul de fabricare a produselor din tutun care nu arde și a produselor conexe pentru toate mărcile și tipurile de produs, precum și nivelurile emisiilor. Lista este însoțită de o explicație ce cuprinde motivele pentru care aceste ingrediente au fost incluse în respectivele produse din tutun și produse conexe, cu indicarea funcției și categoriei ingredientului. Lista este întocmită în ordinea descrescătoare a greutății fiecărui ingredient inclus în produs;
    3) datele toxicologice, cunoscute producătorului sau importatorului, referitoare la ingredientele utilizate cu mențiunea privitor la efectul lor asupra sănătății și cu specificarea efectelor de generare a potențialului de dependență;
    4) studiile științifice privind toxicitatea, potențialul de dependență și atractivitatea produsului, în special cele referitoare la ingrediente și emisii;
    5) studiile și cercetările de piață privind preferințele diferitor grupuri de consumatori, inclusiv persoanele tinere;
    6) denumirea și informațiile de contact ale producătorului sau importatorului, ale unei persoane juridice sau fizice care reprezintă importatorul în Republica Moldova.
    [Pct.81 introdus prin HG49 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.57; în vigoare 01.02.19]
    9. Raportarea informaţiei despre tutun şi produsele din tutun are loc atunci cînd producătorii şi/sau importatorii de tutun şi/sau produse din tutun prezintă în format electronic (pe suport electronic) Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, anual, pînă la data de 31 mai, următoarea informaţie ce se referă la activitatea din anul precedent:
    1) nomenclatorul mărcilor comerciale şi conţinutului în ţigarete a cantităţilor substanţelor nocive de gudron, nicotină şi monoxid de carbon;
    2) cantităţile de tutun, materie primă şi tutun fermentat, utilizate la fabricarea produselor din tutun şi originea acestora;
    3) lista şi cantităţile tuturor ingredientelor utilizate în procesul de fabricare a produselor din tutun, inclusiv aditivii, pentru toate mărcile şi tipurile de produse, precum şi nivelurile emisiilor, în formă arsă sau nearsă, în ordinea descrescătoare a masei fiecărui ingredient inclus în produsele din tutun;
    4) rezultatele testării emisiilor produselor din tutun fabricate şi/sau plasate pe piaţă;
    5) informaţia despre activităţile de sponsorizare şi filantropie, inclusiv cheltuielile pentru aceste activităţi;
    6) denumirea şi informaţiile de contact ale producătorului sau importatorului, ale unei persoane juridice sau fizice responsabile ale importatorului în Republica Moldova.
    10. Agenția Națională pentru Sănătate Publică:
    1) evaluează corectitudinea completării tabelelor şi conformitatea ingredientelor folosite în produsele din tutun cu lista ingredientelor/substanţelor interzise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun (anexă la Regulamentul sanitar privind ingredientele din produsele din tutun), precum şi cu prevederile art.11 din Legea nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului;
    2) asigură ca producătorii şi importatorii de produse din tutun şi produse conexe să furnizeze în mod complet şi corect informaţiile solicitate în temeiul prezentului Regulament, în termenele stabilite în acesta;
    3) plasează şi actualizează sistematic pe pagina web oficială propria informaţie privitor la produsele din tutun, totodată, asigurînd protecţia informaţiei care constituie secret comercial şi evitînd prezentarea informaţiei care poate induce în eroare;
    4) asigură difuzarea prin intermediul paginii sale web oficiale a datelor, cu excepţia informaţiei confidenţiale referitoare la reţete şi la formulele specifice de produs, menţionată de producător drept secret comercial, referitoare la:
    a) nivelurile emisiilor pentru mărcile şi tipurile de produse din tutun plasate pe piaţă;
    b) rezultatele determinării nivelurilor de emisii ale produselor din tutun plasate pe piaţa internă a Republicii Moldova, denumirea şi adresa laboratorului care a efectuat testarea;
    c) informaţia prevăzută în art. 13 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 278-XVI din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului;
    5) aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova în cazul încălcării dispoziţiilor prevăzute de prezentul Regulament.
    11. Informaţiile cu privire la ingredientele utilizate, la nivelurile emisiilor, datele toxicologice referitoare la ingredientele utilizate, nu se consideră confidenţiale şi sînt accesibile publicului.
III. Cooperarea şi asigurarea respectării
    12. Obligaţia de a furniza informaţiile solicitate revine producătorului, dacă acesta are sediul în Republica Moldova.
    13. Dacă producătorul are sediul în afara Republicii Moldova obligaţia de a furniza informaţiile solicitate revine importatorului.
    14. Obligaţia de a furniza informaţiile solicitate revine atît producătorului, cît şi importatorului, dacă ambii au sediul în afara Republicii Moldova.
    15. Se interzice plasarea pe piaţă a produselor noi din tutun, a produselor din tutun cu compoziţia modificată şi a produselor conexe noi sau cu compoziţia modificată, dacă nu sînt respectate obligaţiile de notificare a acestora sau notificările prezentate nu sînt conforme prevederilor prezentului Regulament.
IV. Modalitatea şi formatele generale pentru prezentarea
informaţiilor cu privire la ingrediente şi emisii
    16. Agenţii economici sînt responsabili de acurateţea şi plenitudinea informaţiilor prezentate.
    17. Informaţiile cu privire la ingredientele utilizate în procesul de fabricare a produselor din tutun şi a produselor conexe, precum şi nivelurile emisiilor, prevăzute de prezentul Regulament pentru prezentare către Agenția Națională pentru Sănătate Publică de către producătorii şi/sau importatorii produselor din tutun şi a produselor conexe includ:
    1) formatul de prezentare a informaţiilor cu privire la ingredientele utilizate în procesul de fabricare a produselor din tutun şi a produselor conexe, precum şi nivelul emisiilor, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament;
    2) formatul de prezentare a datelor toxicologice disponibile producătorului sau importatorului referitoare la ingredientele utilizate în procesul de fabricare a produselor din tutun şi a produselor conexe, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament;
    3) formatul de prezentare a informaţiilor cu privire la ingredientele utilizate în procesul de fabricare a produselor din tutun şi a produselor conexe, precum şi nivelul emisiilor, pentru informarea publicului larg, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament;
    4) declaraţia de conformitate pe propria răspundere a producătorului sau importatorului cu privire la ingredientele utilizate în procesul de fabricare a produselor din tutun şi a produselor conexe, conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament;
    5) datele de identificare ale producătorului sau importatorului de produse din tutun şi produse conexe, conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG49 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.57; în vigoare 01.02.19]

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG49 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.57; în vigoare 01.02.19]

    anexa nr.4

    anexa nr.5

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 1065
din 19 septembrie 2016

REGULAMENT SANITAR
privind comercializarea tutunului nefermentat şi tutunului
fermentat, produselor din tutun şi produselor conexe
    Prezentul Regulament sanitar privind comercializarea tutunului nefermentat, tutunului fermentat, produselor din tutun şi produselor conexe (în continuare – Regulament) transpune parţial Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vînzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE (Text cu relevanţă pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 127 din 29 aprilie 2014.
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte reglementări sanitare privind plasarea pe piaţă şi comercializarea tutunului nefermentat şi tutunului fermentat, produselor din tutun şi anumitor produse care sînt similare produselor din tutun, aşa-numite produse conexe, şi anume ţigaretelor electronice şi flacoanelor de reumplere pentru ele şi produsele din plante pentru fumat, produse în Republica Moldova şi importate pentru comercializare în Republica Moldova, pentru a facilita buna funcţionare a pieţei interne a produselor din tutun şi a produselor conexe, vizînd un nivel înalt de protecţie a sănătăţii, în special pentru tineri, şi pentru a se îndeplini obligaţiile către Uniunea Europeană şi a Convenţiei-cadru pentru controlul tutunului a OMS.
    2. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra agenţilor economici cu orice formă juridică de organizare şi tip de proprietate, al căror gen de activitate îl constituie producerea, importul şi comercializarea tutunului, produselor din tutun şi produselor conexe.
    3. Agenţii economici specializaţi în sfera menţionată de activitate se conduc de Legea nr. 278-XVI din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului, de standardele Republicii Moldova şi ISO în domeniul controlului tutunului.
    4. Plasarea pe piaţă a produselor din tutun şi a produselor conexe se va efectua în baza actelor permisive sanitare prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
    5. Pentru obţinerea actelor permisive sanitare indicate la punctul 4 al prezentului Regulament, importatorii şi producătorii vor prezenta la autorităţile competente documentele prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
    6. Este interzisă plasarea pe piaţă a produselor din tutun şi a produselor conexe în lipsa actelor permisive sanitare.
    7. Agenția Națională pentru Sănătate Publică şi centrele de sănătate publică teritoriale vor asigura evidenţa punctelor de vînzare cu amănuntul care comercializează produse din tutun şi produse conexe.
    8. Punctele de vînzare angro şi cu amănuntul a produselor din tutun şi a produselor conexe se supun autorizării sanitare de funcţionare în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) pct.11din Legea nr. 10-XVI din din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice şi prevederilor anexei nr. 2 la Regulamentul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 384 din 12 mai 2010.
I. Cerinţe aplicabile privind comercializarea de tutun nefermentat,
tutun fermentat, produselor din tutun şi produselor conexe
    9. În cazul comercializării şi transportului de tutun nefermentat şi tutun fermentat trebuie îndeplinite următoarele cerinţe:
    1) Agenţii economici care doresc să comercializeze tutun nefermentat sau tutun fermentat provenit din operaţiuni proprii de import, din achiziţii sau din producţia internă proprie pot desfăşura această activitate numai în baza autorizării sanitare. Procedura de autorizare se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 10-XVI din 03 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice şi Legii nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului.
    2) Tutunul nefermentat sau fermentat pe teritoriul Republicii Moldova, adus din import, sau din producţia internă proprie trebuie să fie însoţită de un document în care va fi înscris numărul autorizaţiei agentului economic.
    3) Prezentarea informaţiei cu ce substanţe a fost prelucrat şi tratat tutunul nefermentat şi tutunul fermentat (pesticide, substanţe chimice etc.).
    10. Se interzice pe teritoriul Republicii Moldova plasarea pe piaţă a tutunului pentru uz oral, a tutunului pentru mestecat şi a tutunului pentru uz nazal.
    11. Producătorii şi importatorii produselor noi din tutun şi produselor conexe noi, sau produselor menţionate cu compoziţia modificată, le pot plasa pentru comercializare pe piaţa Republicii Moldova numai după notificarea lor la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în conformitate cu prevederile Regulamentului sanitar privind notificarea şi raportarea informaţiei despre produsele din tutun şi produsele conexe (anexa nr.2 la prezenta hotărîre de Guvern).
    12. Pentru a preveni accesul minorilor la produsele din tutun şi la produsele conexe:
    1) Se interzice comercializarea produselor din tutun şi a produselor conexe:
    a) persoanelor şi de către persoanele cu vîrsta de pînă la 18 ani;
    b) prin reţeaua de comerţ ambulant (cu excepţia chioşcurilor, gheretelor şi pavilioanelor), la tarabe sau tejghele improvizate, prin automate comerciale;
    c) prin Internet, cu excepția produselor din tutun care nu arde, altele decît tutunul pentru uz oral, tutunul pentru mestecat sau tutunul pentru uz nazal;
    [Pct.12 subpct.1), lit.c) în redacția HG49 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.57; în vigoare 01.02.19]
    d) fără documente justificative, eliberate de producători sau importatori, care să demonstreze provenienţa şi să asigure trasabilitatea produselor din tutun şi a produselor conexe;
    e) în alt ambalaj decît cel original al producătorului sau cu ambalajul deteriorat;
    f) în pachete unitare care conţin mai puţin de 20 de ţigarete, din pachete unitare deschise sau la bucată;
    g) în pachete de stil „ruj de buze” sau în pachete care fac asociere cu produsele alimentare sau cosmetice ori cu jucării.
    2) Se interzice comercializarea produselor alimentare, a jucăriilor şi a altor produse care fac asociere (sînt prezentate sub formă de pachete unitare sau sub formă care imită produsele din tutun) cu produsele din tutun.
    [Pct.12 subpct.2) modificat prin HG49 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.57; în vigoare 01.02.19]
    3) Unităţile ce comercializează cu amănuntul produse din tutun şi produse conexe sînt obligate să afişeze la un loc vizibil informaţia privind interzicerea vînzării produselor din tutun şi a produselor conexe persoanelor cu vîrsta de pînă la 18 ani şi informaţia privind cuantumul amenzii aplicate pentru nerespectarea acestei interdicţii.
    4) Pentru a se asigura că persoana care cumpără produse din tutun şi produse conexe a atins vîrsta de 18 ani, vînzătorii sînt obligaţi să solicite de la cumpărător prezentarea actului de identitate sau a unui alt act oficial cu fotografia persoanei, care să ateste vîrsta acesteia. În cazul în care cumpărătorul refuză să prezinte actul de identitate, vînzătorul nu are dreptul să-i vîndă produse din tutun şi produse conexe.
    5) Se interzice expunerea vizibilă a produselor din tutun pentru fumat şi a produselor conexe în spaţiile comerciale accesibile publicului larg. Lista produselor din tutun şi a produselor conexe disponibile pentru comercializare, cu indicarea preţurilor acestora, imprimată pe hîrtie albă cu caractere negre, se prezintă de către vînzător la solicitarea cumpărătorilor adulţi. Prevederile prezentului alineat se aplică de la 20 mai 2020.
    [Pct.12 subpct.5) modificat prin HG49 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.57; în vigoare 01.02.19]
    6) Unităţile cu suprafaţa comercială mai mică de 20 m2 ce comercializează produse din tutun şi produse conexe trebuie să fie amplasate la o distanţă de cel puţin 200 m de la instituţiile de învăţămînt şi instituţiile medico-sanitare. Calcularea distanţei de 200 metri urmează a fi efectuată în linie dreaptă de la unitatea comercială pînă la cel mai apropiat punct exterior al terenului aferent instituţiilor de învăţămînt şi instituţiile medico-sanitare.
    7) Se interzic campaniile și acțiunile de promovare a produselor din tutun și a produselor conexe, care sînt intenționat adresate către persoanele cu vîrsta de pînă la 18 ani.
    [Pct.12 subpct.7) introdus prin HG49 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.57; în vigoare 01.02.19]
    8) Se interzice consumul de produse din tutun și produse conexe:
    a) în instituțiile de învățămînt şi medico-sanitare, inclusiv pe teritoriile aferente administrate de aceste instituții;
    b) în parcurile de distracții și pe terenurile de joacă pentru copii.
    [Pct.12 subpct.8) introdus prin HG49 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.57; în vigoare 01.02.19]
    9) Agenții economici care produc, importă sau comercializează produse din tutun care nu arde, la cererea consumatorilor adulți, sînt obligați:
    a) să demonstreze modul de utilizare a produselor din tutun care nu arde;
    b) să informeze, verbal sau prin oferirea de materiale scrise (broșuri, pliante, ghiduri și altele), despre caracteristicile, efectele asupra sănătății, riscurile şi emisiile produselor din tutun care nu arde.
    [Pct.12 subpct.9) introdus prin HG49 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.57; în vigoare 01.02.19]
    13. Dat fiind că nicotina este o substanţă toxică şi avînd în vedere riscurile potenţiale pentru sănătate sau siguranţă, inclusiv pentru persoanele cărora produsul nu le este destinat, lichidul care conţine nicotină din ţigaretele electronice sau flacoanele de reumplere ar trebui introdus pe piaţă numai în ţigarete electronice sau în flacoane de reumplere care îndeplinesc anumite cerinţe de siguranţă şi calitate. Este important să se asigure faptul că ţigaretele electronice nu se sparg şi nu prezintă scurgeri în timpul utilizării şi al reumplerii.
    14. Se interzice plasarea pe piaţă şi comercializarea pe teritoriul Republicii Moldova:
    1) a ţigaretelor care au nivelul emisiilor de gudron, nicotină şi monoxid de carbon peste nivelul maxim admisibil stabilit de Legea nr.278-XVI privind controlul tutunului;
    2) a produselor din tutun cu aromă caracteristică, care conţin arome în oricare dintre componentele lor, cum ar fi filtrele, hîrtiile, ambalajele, capsulele, sau a căror orice caracteristică tehnică permite modificarea mirosului sau a gustului produselor din tutun respective ori modificarea intensităţii arderii. Prevederile prezentului punct se aplică categoriilor de produse din tutun cu o aromă caracteristică de mentol de la 20 mai 2020. Produsele din tutun, altele decît țigaretele și tutunul de rulat, sînt exceptate de la interdicțiile menționate în prezentul subpunct;
    [Pct.14 subpct.2) modificat prin HG49 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.57; în vigoare 01.02.19]
    3) a produselor din tutun care conţin aditivi, menţionaţi în alin. (3) art. 11 din Legea nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului;
    4) a produselor din tutun şi produselor conexe pe ale căror pachete unitare şi orice ambalaje exterioare nu sînt imprimate avertismentele de sănătate în conformitate cu prevederile Legii nr. 278-XVI din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului;
    5) a produselor conexe (inclusiv ţigarete electronice, flacoane de reumplere pentru ţigarete electronice şi produse din plante pentru fumat), care nu fac obiectul reglementării în domeniul farmaceutic şi al medicamentului, dacă acestea nu corespund reglementărilor prevăzute în art. 23 din Legea nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 258-261, art.489);
    6) a produselor din tutun pe ale căror pachete unitare lipseşte marcarea privind trasabilitatea conform prevederilor art. 20 din Legea nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului;
    7) a produselor din tutun care nu sînt conforme prevederilor art. 19 din Legea nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului.
    15. Emisiile de gudron, nicotină şi monoxid de carbon ale ţigaretelor, se măsoară pe baza standardului ISO 4387 pentru gudron, a standardului ISO 10315 pentru nicotină şi a standardului ISO 8454 pentru monoxid de carbon. Exactitatea măsurătorilor referitoare la gudron, nicotină şi monoxid de carbon se stabileşte în conformitate cu standardul ISO 8243. Determinarea nivelurilor emisiilor de gudron, nicotină şi monoxid de carbon în corespundere cu actele normative în vigoare, se realizează în laboratoarele naţionale de încercări, acreditate conform legislaţiei, în alte laboratoare, inclusiv din afara ţării, acreditate la nivel naţional sau regional/internaţional.
    151. Informațiile referitoare la nivelul substanțelor toxice, la efectele asupra sănătății și potențialele riscuri legate de consumul unui anumit produs din tutun care nu arde, în comparație cu consumul țigaretelor, pot fi furnizate consumatorilor, doar dacă astfel de informații sînt susținute științific, conform punctului 152 din prezentul Regulament. Agenții economici care produc, importă sau comercializează produse din tutun care nu arde pot furniza consumatorilor informațiile menționate la prezentul punct, prin alte mijloace în afară de ambalajul produsului din tutun care nu arde.
    [Pct.151 introdus prin HG49 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.57; în vigoare 01.02.19]
    152. Înainte de oferirea informațiilor menționate la punctul 151 din prezentul Regulament, producătorul, importatorul sau comerciantul produsului din tutun care nu arde trebuie să prezinte Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în format electronic, următoarele:
    1) informația care urmează a fi furnizată consumatorilor, în conformitate cu punctul 151 din prezentul Regulament;
    2) studiile științifice, evaluările, testările clinice, preclinice, în funcție de conținutul informației care urmează a fi furnizat consumatorilor:
    a) evaluarea emisiilor produsului din tutun care nu arde, în conformitate cu metodele științifice validate, care indică o reducere semnificativă a nivelurilor medii ale substanțelor toxice emise de produsul din tutun care nu arde, comparativ cu fumul țigaretelor;
    b) rezultatele studiilor preclinice efectuate, utilizînd testări relevante acceptate la nivel internațional pentru acest scop și respectînd Regulile de bună practică de laborator (GLP) naționale (dacă sînt aplicabile) sau internaționale, care indică o reducere semnificativă a toxicității produsului din tutun care nu arde, comparativ cu toxicitatea fumului emis de țigarete;
    c) rezultatele studiilor clinice efectuate în conformitate cu Regulile de bună practică clinică (GCP) naționale (dacă sînt aplicabile) sau internaționale, care indică o reducere semnificativă a expunerii la substanțele toxice emise de produsul din tutun care nu arde, comparativ cu fumul emis de țigarete, și potențialul produsului din tutun care nu arde de a reduce riscul bolilor asociate fumatului, comparativ cu fumatul țigaretelor;
    d) rezultatele studiilor cu privire la consumatori ce indică că informațiile care urmează a fi furnizate acestora nu ar putea fi înțelese ca semnificînd respectivul produs din tutun care nu arde este fără riscuri;
    3) rezumatul studiilor științifice, evaluărilor, rezultatelor testărilor care urmează a fi prezentate Agenției Naționale pentru Sănătate Publică conform subpunctului 2). Agenția Națională pentru Sănătate Publică asigură difuzarea rezumatului respectiv prin intermediul paginii sale web oficiale.
    [Pct.152 introdus prin HG49 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.57; în vigoare 01.02.19]
    153. Agenția Națională pentru Sănătate Publică va confirma recepționarea informațiilor stabilite în punctul 152 din prezentul Regulament în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii informațiilor respective. Agenția Națională pentru Sănătate Publică aplică măsuri de executare postcomercializare, în cazul în care informațiile prezentate consumatorilor, în conformitate cu punctul 151 din prezentul Regulament, nu sînt demonstrate științific de studiile prezentate.
    [Pct.153 introdus prin HG49 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.57; în vigoare 01.02.19]
    16. Pentru produsele din tutun şi produsele conexe plasate pe piaţă pînă la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, termenul pentru comercializarea acestora va fi extins încă un an de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament.
    17. Producătorii şi importatorii produselor din tutun pentru fumat şi produselor conexe plasate pe piaţă sînt responsabili pentru asigurarea corespunderii lor cu prevederile legislaţiei în vigoare şi poartă răspundere juridică corespunzătoare pentru încălcarea acestora.

Anexă
la Regulamentul sanitar privind
comercializarea tutunului
nefermentat şi tutunului fermentat,
produselor din tutun şi produselor conexe

LISTA
actelor oficiale care permit identificarea / stabilirea vîrstei
cumpărătorului de produse din tutun şi produse conexe
    1. Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova;
    2. Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
    3. Buletinul de identitate al cetăţeanului altui stat;
    4. Paşaportul cetăţeanului altui stat;
    5. Buletinul de identitate pentru apatrizi, Buletinul de identitate provizoriu al cetăţeanului Republicii Moldova;
    6. Buletinul de identitate pentru refugiaţi;
    7. Buletinul de identitate pentru beneficiari de protecţie umanitară;
    8. Permisul de şedere permanentă;
    9. Permisul de şedere provizorie pentru cetăţenii străini;
    10. Permisul de şedere pentru apatrizi;
    11. Documentele de călătorie pentru refugiaţi / apatrizi / protecţie umanitară.