LPC193/2016
ID intern unic:  366761
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 193
din  28.07.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 23.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 315-328     art Nr : 686
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 73–77,  art. 339), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Denumirea legii va avea următorul cuprins: „Lege cu privire la circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor”.
    2. În tot cuprinsul legii, sintagma „substanțe narcotice” se substituie cu sintagma „substanțe stupefiante” la  formele gramaticale corespunzătoare.
    3. Articolul 1:
    noțiunile „drog” și „substanță narcotică (stupefiant), substanță psihotropă”  se substituie cu noțiunile „droguri”, „substanțe stupefiante (stupefiante)” și „substanțe psihotrope” cu următorul cuprins:
    „droguri – plante sau substanţe stupefiante ori psihotrope, sau amestecuri ce conţin asemenea plante ori substanţe, stabilite de Guvern;
    substanţe stupefiante (stupefiante) – substanţele înscrise în anexele la Convenţia unică a Naţiunilor Unite asupra substanţelor stupefiante din 1961, modificată prin Protocolul din 1972, şi prevăzute în actele normative ale Guvernului;
    substanţe psihotrope – substanţele înscrise în anexele la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi prevăzute în actele normative ale Guvernului;”
    articolul se completează cu următoarele noțiuni:
    „analog al substanţei stupefiante sau psihotrope (analog) – orice substanţă ori asociere de substanţe de origine naturală ori sintetică, în orice stare fizică, sau orice produs, plantă, ciupercă, ori părți ale acestora, care are capacitatea de a produce efecte psihoactive şi care, indiferent de conţinutul său, denumirea sa, modul său de administrare, de prezentare sau de publicitatea care i se face, este ori poate fi folosită în locul unei substanţe sau al unui preparat stupefiant, psihotrop ori cu efect psihotrop sau în locul unei plante ori substanţe aflate sub control naţional şi/sau internaţional;
    produse etnobotanice (etnobotanice) – amestecuri de prafuri şi/sau plante sau amestecuri de ierburi şi diverse părţi de plante stropite cu substanțe chimice, care produc schimbări ce induc efecte fiziologice şi/sau mentale, halucinogene şi/sau acţiuni psihoactive;
    substanţă clasificată – orice substanţă menţionată în tabelul IV din anexă, inclusiv amestecuri şi produşi naturali conţinînd aceste substanţe, grupată conform categoriilor prevăzute de Guvern. Se exclud produsele medicamentoase, preparatele farmaceutice, amestecurile, produsele naturale şi alte preparate conţinînd substanţe clasificate, care sînt combinate în aşa fel încît să nu poată fi folosite sau recuperate prin metode uşor de aplicat ori viabile din punct de vedere economic;
    substanţă neclasificată – orice substanţă care, deşi nu posedă un regim juridic determinat, este identificată ca fiind folosită la fabricarea ilicită de substanţe stupefiante şi psihotrope;
    introducere pe piaţă – orice furnizare, contra cost ori gratuită, a unor substanţe clasificate sau depozitarea, fabricarea, producerea, prelucrarea, comerţul, distribuţia sau brokerajul acestor substanţe în vederea furnizării lor;
    operator – orice persoană fizică sau juridică angajată în introducerea pe piaţă a substanţelor clasificate;
    utilizator – persoană fizică sau juridică, alta decît operatorul, care deține o substanță clasificată și este implicată în prelucrarea, formularea, consumul, depozitarea, păstrarea, tratarea, încărcarea în recipiente, transferul dintr-un recipient în altul, amestecarea, transformarea acesteia sau în orice altă utilizare a substanțelor clasificate;
    produs natural – un organism sau o parte din acesta, sub orice formă, sau orice substanță prezentă în natură;
    scop medical – activități cu substanţe stupefiante, psihotrope, cu precursori şi cu analogi ai acestora în sfera terapeutică;
    scop ştiinţific – activități cu substanţe stupefiante, psihotrope, cu precursori și analogi ai acestora, precum şi cu produse etnobotanice, avînd drept obiectiv exclusiv cercetarea ştiinţifică a acestora;
    scop de expertiză – activități cu substanţe stupefiante, psihotrope, cu precursori sau analogi ai acestora, precum şi cu produse etnobotanice, avînd drept obiectiv exclusiv efectuarea expertizei.”
    4. Articolul 2 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Pe teritoriul Republicii Moldova se interzice circulaţia analogilor substanţelor stupefiante și psihotrope şi a produselor etnobotanice în alte scopuri decît cele ştiinţifice şi/sau de expertiză.”
    5. La articolul 7:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „ , care stabilește modalitatea de finanţare a comitetului”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11)  Determinarea substanţelor stupefiante, psihotrope, a precursorilor și analogilor acestora, precum și a produselor etnobotanice, se efectuează în laboratorul desemnat de Ministerul Sănătății.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Comitetul:
    a) eliberează, retrage şi suspendă autorizaţiile de activitate pentru utilizarea obiectivelor şi a încăperilor destinate activităţilor legate de circulaţia substanțelor stupefiante, psihotrope sau a precursorilor;
    b) exercită controlul asupra circulaţiei legale a substanțelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor;
    c) estimează necesarul de substanțe stupefiante, psihotrope şi de precursori pentru Republica Moldova şi prezintă calculele respective Consiliului Internaţional pentru Controlul Drogurilor;
    d) prezintă la Consiliul Internaţional pentru Controlul Drogurilor informaţii despre circulaţia substanțelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor în Republica Moldova;
    e) determină în laborator natura substanței stupefiante ori psihotrope sau a precursorului ori analogului acesteia, sau a produsului etnobotanic. Pînă la determinarea de către comitet a naturii substanţei examinate, circulaţia acesteia se suspendă;
    f) efectuează expertiza obiectivelor şi a încăperilor pentru a determina respectarea cerinţelor de păstrare şi comercializare a substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor;
    g) examinează documentele privind corespunderea limitelor stabilite ale substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor cu necesarul de aceste substanțe;
    h) examinează documentele privind utilizarea obiectivelor şi a încăperilor pentru prepararea, fabricarea, vînzarea cu ridicata şi cu amănuntul, distribuirea şi folosirea substanțelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor.”
    6. La articolul 12 alineatul (3), sintagma „Comitetului Internaţional de Control asupra Drogurilor” se substituie cu sintagma „Consiliului Internaţional pentru Controlul Drogurilor”.
    7. Articolul 39 va avea următorul cuprins:
    „Art. 39. – (1) Operatorii şi utilizatorii care doresc să introducă pe piaţă substanţe clasificate din categoriile I şi II vor desemna un responsabil pentru comerţul cu substanţe clasificate și vor notifica comitetului numele acestuia, informația de contact, precum şi orice modificări ulterioare ale acestor informaţii.
    (2) Autorizaţia de import/export al substanţelor clasificate din categoria I se eliberează de către comitet.
    (3) Orice persoană care deţine autorizaţia menţionată la alin. (2) din prezentul articol furnizează substanţele clasificate din categoria I numai persoanelor fizice sau juridice care deţin o astfel de autorizaţie şi au semnat o notificare a cumpărătorului, așa cum prevede art. 401 alin. (1).
    (4) Autorizaţia nu va fi eliberată în cazul în care se constată că solicitantul sau persoana responsabilă de comercializarea substanţelor clasificate nu respectă regimul juridic al acestora. Comitetul poate revoca ori suspenda autorizaţia în cazul în care se constată că deţinătorul nu mai îndeplineşte cerinţele în baza cărora aceasta a fost acordată.
    (5) Operatorii şi utilizatorii angajați în introducerea pe piaţă a substanţelor clasificate din categoria II se vor înregistra în registrul operatorilor şi utilizatorilor de substanţe clasificate şi vor actualiza, împreună cu comitetul, adresele incintelor în care se fabrică sau în care se comercializează aceste substanţe înainte de introducerea lor pe piaţă.
    (6) Utilizatorii de substanţe clasificate se vor înregistra în registrul menționat la alin. (5) înainte de a deține substanțele clasificate din subcategoria 2A. Comitetul va refuza înregistrarea în registru dacă constată că solicitantul sau persoana responsabilă de comercializarea substanţelor clasificate nu respectă regimul juridic al acestora. Comitetul va revoca sau va suspenda autorizația solicitantului și îl va radia din registru dacă constată că acesta nu mai îndeplineşte cerinţele în baza cărora i-a fost acordată autorizaţia.
    (7) Comitetul introduce în registrul operatorilor şi utilizatorilor de substanţe clasificate pe operatorii și utilizatorii care au obținut o autorizație.”
    8. Legea se completează cu articolul 401 cu următorul cuprins:
    „Art. 401. – (1) Orice persoană care furnizează unui cumpărător o substanţă clasificată va obţine de la acesta o notificare în care se specifică utilizarea sau utilizările substanţei clasificate. Pentru fiecare substanţă clasificată va fi întocmită o notificare separată.
    (2) Ca alternativă la notificarea întocmită pentru fiecare tranzacţie în parte conform alin. (1), operatorul care furnizează periodic o substanţă clasificată din categoria II poate accepta o notificare unică pentru mai multe tranzacţii cu substanţa clasificată în cauză, efectuate pe parcursul unei perioade de cel mult un an, în următoarele condiții:
    a)  operatorul i-a furnizat cumpărătorului aceeaşi substanţă de cel puţin 3 ori pe parcursul ultimelor 12 luni;
    b)  operatorul nu are niciun motiv să presupună că substanţa respectivă va fi folosită în scopuri ilicite;
    c)  cantităţile comandate de substanță corespund consumului mediu anual al unui cumpărător de acest tip. Notificarea respectivă va fi conformă cu modelul stabilit de comitet. Operatorul care furnizează substanţe clasificate din categoria I indică data pe un exemplar al notificării cumpărătorului, certificînd conformitatea acestuia cu originalul. Acest exemplar va însoţi întotdeauna substanţa din categoria I care circulă şi va fi prezentat, la cerere, comitetului, care are sarcina de a verifica conţinutul vehiculelor în timpul operaţiunilor de transport al substanţelor clasificate.
    (3) Operatorii şi utilizatorii se asigură că toate tranzacţiile care au drept rezultat introducerea pe piaţă a substanţelor clasificate din categoriile I şi II sînt documentate corespunzător, în conformitate cu alin. (4) şi (7).
    (4) Documentele comerciale, cum ar fi facturi, manifeste ale mărfurilor, documente eliberate de către autorităţile publice, cele de transport, alte documente de expediţie, vor conţine informaţii suficiente pentru identificarea cu precizie:
    a)  a denumirii substanţei clasificate;
    b) a cantităţii şi masei substanţei clasificate, iar în cazul unui amestec sau al unui produs natural, dacă acesta constă dintr-un amestec, a cantităţii şi a masei amestecului sau a produsului natural, precum şi a cantităţii şi masei ori a concentraţiei procentuale în amestec a oricărei substanţe clasificate din categoriile I şi II;
    c) a numelui şi adresei furnizorului, distribuitorului, destinatarului şi ale altor antreprenori implicaţi direct în tranzacţie.
    (5) Documentaţia va conţine de asemenea o notificare a cumpărătorului, așa cum se prevede la alin. (1).
    (6) Operatorii şi utilizatorii păstrează înregistrări detaliate privind activităţile lor, necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (3).
    (7) Documentaţia şi înregistrările menţionate la alin. (4)–(6) sînt păstrate o perioadă de cel puţin 3 ani de la încheierea anului calendaristic pe parcursul căruia a avut loc tranzacţia şi, la cerere, sînt puse la dispoziţia comitetului în scop de verificare.
    (8) Documentaţia poate fi păstrată şi sub formă de reproduceri de tip imagine sau pe orice alt suport pe care pot fi stocate date. Datele stocate în acest mod trebuie:
    a)  să corespundă documentaţiei în ceea ce priveşte forma şi conţinutul atunci cînd sînt redate în modul de citire;
    b)  să fie disponibile imediat, în orice moment;
    c) să poată fi consultate în modul de citire;
    d) să poată fi analizate cu mijloace automate pe perioada menţionată la alin. (7).
    (9) Obligaţiile ce decurg din art. 39 şi din prezentul articol nu se aplică tranzacţiilor cu substanţe clasificate din categoria II dacă cantităţile acestora nu depăşesc cantităţile prevăzute la alin. (2) lit. c) din prezentul articol timp de un an.
    (10) Operatorii asigură indicarea caracteristicilor substanţelor clasificate din categoriile I şi II, care vor fi înscrise la vedere şi explicit pe produs, pe etichetă, pe ambalaj, în instrucţiunile de utilizare ori în alte documente de însoţire înainte de furnizarea acestora în conformitate cu Legea nr. l05-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor.
    (11) Operatorii şi utilizatorii notifică neîntîrziat comitetul cu privire la orice circumstanțe, precum comenzile sau tranzacţiile neobişnuite cu substanţe clasificate ce urmează să fie introduse pe piaţă, care sugerează că astfel de substanţe ar putea fi utilizate la fabricarea ilicită de substanţe stupefiante ori psihotrope.
    (12) Operatorii şi utilizatorii furnizează comitetului trimestrial, în rezumat, informaţii privind tranzacţiile lor cu substanţe clasificate conform art. 39 şi conform prezentului articol.”
    9. Tabelul nr. IV din anexă va avea următorul cuprins:
    „Tabelul nr. IV. Substanţele incluse şi categorisite conform tabelelor şi listelor substanţelor stupefiante, psihotrope şi ale precursorilor acestora, supuse controlului, aprobate de Guvern.”
    Art. II. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 1341 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 1341. Droguri, precursori, etnobotanice
                              şi analogii acestora
    (1) Prin droguri se înţeleg plantele sau substanţele stupefiante ori psihotrope, sau amestecurile ce conţin asemenea plante ori substanţe, stabilite de Guvern.
    (2) Prin stupefiante se înţeleg substanţele înscrise în anexele la Convenţia unică a Naţiunilor Unite asupra substanțelor stupefiante din 1961, modificată prin Protocolul din 1972, şi prevăzute în actele normative ale Guvernului.
    (3) Prin substanţe psihotrope se înţeleg substanţele înscrise în anexele la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi prevăzute în actele normative ale Guvernului.
    (4)  Prin precursor se înţelege substanţa de origine naturală sau sintetică utilizată ca materie primă la producerea de substanțe stupefiante sau psihotrope.
    (5) Prin produse etnobotanice (etnobotanice) se înţeleg amestecurile de prafuri şi/sau plante sau amestecurile de ierburi şi diverse părţi de plante stropite cu substanțe chimice, care produc schimbări ce induc efecte fiziologice şi/sau mentale, halucinogene şi/sau acţiuni psihoactive.
    (6) Prin analog al substanţei stupefiante sau psihotrope se înţelege orice substanţă sau asociere de substanţe de origine naturală ori sintetică, în orice stare fizică, sau orice produs, plantă, ciupercă, ori părți ale acestora, care are capacitatea de a produce efecte psihoactive şi care, indiferent de conţinutul său, denumirea sa, modul său de administrare, de prezentare sau de publicitatea care i se face, este ori poate fi folosită în locul unei substanţe sau al unui preparat stupefiant, psihotrop ori cu efect psihotrop sau în locul unei plante ori substanţe aflate sub control naţional şi/sau internaţional.
    (7) Listele de substanţe stupefiante, psihotrope şi de precursori se aprobă, se modifică și se completează de către Guvern.
    (8) În cazul sustragerii, însuşirii, extorcării sau al altor acţiuni ilegale cu droguri, precursori, etnobotanice sau analogi ai acestora, proporţiile acestora – mici, mari sau deosebit de mari – se determină conform cantităţilor mici, mari sau deosebit de mari stabilite de Guvern.
    (9) Prin circulaţia drogurilor, precursorilor, etnobotanicelor și analogilor acestora se înţeleg orice operaţiuni precum experimentarea, elaborarea, producerea (fabricarea), prepararea, cultivarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, deținerea, stocarea, păstrarea, livrarea, eliberarea, distribuţia, expedierea, transportul, procurarea (cumpărarea), comercializarea, distrugerea, importul, exportul, utilizarea, promovarea acestora şi alte activități conexe.”
    2. La articolul 13412 alineatul (1), textul „de substanțe narcotice, psihotrope și/sau de alte substanțe cu efecte similare” se substituie cu textul „droguri și/sau alte substanțe cu efecte similare”.
    3.  La articolul 2171:
    denumirea și alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 2171. Circulația ilegală a drogurilor,
                               etnobotanicelor sau analogilor
                               acestora în scop de înstrăinare
    (1) Semănatul ori cultivarea de plante ce conţin droguri, prelucrarea ori utilizarea unor astfel de plante fără autorizaţie sau semănatul ori cultivarea de plante pentru  fabricarea produselor etnobotanice, săvîrşite în scop de înstrăinare, 
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 600 la 900 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a exercita anumite activități sau cu lichidarea persoanei juridice.”;
    la alineatul (2), textele „substanțele narcotice, psihotrope și cu analoagele lor” și „substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor” se substituie cu textele „droguri sau cu analogi ai acestora” și, respectiv, „drogurilor sau analogilor acestora”;
    la alineatul (3) litera c), textul „substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor” se substituie cu textul „drogurilor sau a analogilor acestora”.
    4. În cuprinsul articolelor  217, 2172–2176 și 219, textul „substanțe narcotice, psihotrope sau analoagele lor (acestora)” se substituie cu textul „droguri, etnobotanice sau analogii acestora”, textul „substanțe narcotice sau psihotrope” se substituie cu textul „droguri sau etnobotanice”, iar textul „substanțe narcotice, psihotrope” – cu textul „droguri, etnobotanice”, la formele gramaticale corespunzătoare.
    5. La articolul 218, textele „substanțe narcotice sau psihotrope”, „preparate narcotice sau psihotrope” și „preparate și(ori) substanțe narcotice sau psihotrope” se substituie cu textul „droguri” la formele gramaticale corespunzătoare.
    Art. III. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 85 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 85. Procurarea ori păstrarea ilegală de droguri,
                           precursori, etnobotanice şi a analogilor acestora
                           în cantităţi mici sau consumul de droguri
                           fără prescripţia medicului
    (1) Procurarea ori păstrarea ilegală, fără scop de înstrăinare, a drogurilor, precursorilor, etnobotanicelor şi a analogilor acestora în cantităţi mici, precum şi consumul de droguri fără prescripţia medicului
se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 72 de ore.
    (2) În cazul persoanei care a predat benevol drogurile, precursorii, etnobotanicele şi analogii acestora, deţinute ilegal, sau care s-a adresat ori acceptă să se adreseze benevol la o instituţie medicală pentru a i se acorda asistenţa necesară în legătură cu consumul ilegal al acestora, este înlăturată răspunderea contravenţională pentru faptele prevăzute de prezentul articol.”
    2. Articolul 86 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 86. Neluarea de măsuri pentru asigurarea
                           protecţiei semănăturilor de plante ce conţin
                           droguri, precursorişi analogi ai acestora
    Neluarea măsurilor prevăzute de legislaţie pentru asigurarea regimului stabilit de protecţie a semănăturilor de mac somnifer, de cînepă, de arbust de coca, a locurilor de păstrare şi de prelucrare a recoltelor acestor culturi, neluarea de măsuri     pentru distrugerea resturilor rămase după recoltare şi a deşeurilor de producţie ce conţin droguri, precursori şi analogi ai acestora
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 500 la 1000 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    3. Articolul 87 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 87. Cultivarea ilegală a plantelor ce conţin
                           droguri, precursori şi analogi ai acestora
                           și fabricarea etnobotanicelor
    Cultivarea ilegală a plantelor ce conţin droguri, precursori şi analogi ai acestora  și fabricarea etnobotanicelor fără scop de înstrăinare, dacă faptele nu constituie infracţiuni,
    se sancţionează cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 500 la 1000 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice, în toate cazurile cu/sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la l an la 3 ani.”
    Art. IV. – (1) Prezenta lege transpune parţial prevederile Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 47 din 18 februarie 2004.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni:
    a) va pune în concordanţă actele sale normative cu prevederile prezentei legi;
    b) va înainta Parlamentului propuneri de modificare a legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 193. Chişinău, 28 iulie 2016.