HGC1043/2016
ID intern unic:  366772
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1043
din  13.09.2016
cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii
Guvernului nr.267 din 8 aprilie 2014
Publicat : 23.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 315-328     art Nr : 1144     Data intrarii in vigoare : 18.10.2016
    În temeiul articolului 18 alineatul (1) şi poziţiei 8 din anexa nr.3 la Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.46-47, art.136), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 267 din 8 aprilie 2014 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cîntărit neautomate” (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 18 octombrie 2016.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                      Octavian Calmîc

    Nr. 1043. Chişinău, 13 septembrie  2016.

            Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1043
din 13 septembrie 2016
 
MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 267 din 8 aprilie 2014
    1. Hotărîrea Guvernului nr.267 din 8 aprilie 2014 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cîntărit neautomate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.92-98, art.296), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) la punctul 3, textul „va elabora lista standardelor conexe şi planul de implementare a Reglementării tehnice privind aparatele de cîntărit neautomate” se substituie cu textul „va aproba planul de acțiuni pentru implementarea Reglementării tehnice privind aparatele de cîntărit neautomate, cu excepţia punctelor 31, 32, 64, 65, 70 şi 71, care vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană”;
    b) se completează cu punctele 31, 32 și 33 cu următorul cuprins:
    „31. Se admite punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cîntărit neautomate care îndeplinesc prevederile reglementărilor de metrologie legală aplicabile acestora înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, pînă la expirarea perioadei de valabilitate a aprobărilor de model.
    32. Pînă la intrarea în vigoare a Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană:
    1) se admite punerea la dispoziţie pe piaţă şi darea în folosinţă a aparatelor de cîntărit neautomate cu marcaj de conformitate SM, aplicat conform prevederilor prevăzute în Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii;
    2) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, aplică marcajul de conformitate SM în situaţia în care evaluarea conformităţii aparatelor de cîntărit neautomate destinate pieţei naţionale se realizează de către organismele de evaluare a conformităţii recunoscute prin utilizarea procedurilor prevăzute în capitolul III din Reglementarea tehnică privind aparatele de cîntărit neautomate. Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărîre, aplicarea pe acelaşi aparat de cîntarit neautomat a marcajului de conformitate SM şi a marcajului de conformitate CE;
    3) prevederile prezentei hotărîri referitoare la marcajul de conformitate CE se aplică și marcajului de conformitate SM;
    4) Ministerul Economiei recunoaşte organismele care realizează evaluarea conformităţii aparatelor de cîntărit neautomate destinate pieţei naţionale în concordanţă cu procedurile prevăzute în capitolul III din Reglementarea tehnică privind aparatele de cîntărit neautomate;
    5) cerinţele cu privire la organismele de evaluare a conformităţii notificate se aplică şi organismelor de evaluare a conformităţii recunoscute. La desfăşurarea procedurilor de evaluare a conformităţii, organismele de evaluare a conformităţii recunoscute care realizează evaluarea conformităţii aparatelor de cîntărit neautomate vor întocmi certificate de examinare de tip;
    6) lista cuprinzînd organismele de evaluare a conformităţii recunoscute, sarcinile specifice pentru care acestea au fost recunoscute se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    33. Obligaţiile şi răspunderea producătorului, ale reprezentantului său autorizat, ale importatorului sau ale distribuitorului, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova, privind aparatele de cîntărit neautomate puse la dispoziţie pe piaţă şi date în folosinţă cu marcaj de conformitate SM corespund celor prevăzute de prezenta hotărîre pentru aparatele de cîntărit neautomate cu marcajul CE.”;
    2) în Reglementarea tehnică privind aparatele de cîntărit neautomate:
    a) preambulul va avea următorul cuprins:
    „Prezenta Reglementare tehnică transpune parţial Directiva 2014/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (reformare), text cu relevanţă pentru SEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 96 din 29 martie 2014.”;
    b) la punctul 1, cuvintele „punere în funcţiune” se substituie cu cuvintele „dare în folosință”;
    c) la punctul 2, primul alineat va avea următorul cuprins:
    „Prezenta Reglementare tehnică se aplică tuturor aparatelor de cîntărit cu funcționare neautomată.  În sensul prezentei Reglementări tehnice se face distincție între următoarele domenii de utilizare a aparatelor de cîntărit cu funcționare neautomată:”;
    d) la punctul 3, textul „nr. 647 din 17 noiembrie 1995” se substituie cu textul „nr. 19 din 4 martie 2016”;
    e) noțiunile „organism notificat”, „organism recunoscut”, „marcă de conformitate SM” se exclud;
    f) la punctul 4, textul „1 și” se exclude, cuvîntul „introduse” se substituie cu cuvintele „puse la dispoziție”, iar propoziția a doua va avea următorul cuprins: „Aparatele de cîntărit neautomate utilizate în domeniile prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice pot fi date în folosință numai dacă îndeplinesc cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la capitolul III, şi poartă marcajul de conformitate CE, aplicat conform prevederilor capitolului IV al prezentei Reglementări tehnice.”;
    g) se completează cu punctele 41 și 42 cu următorul cuprins:
    „41. Punerea la dispoziţie pe piaţă și darea în folosință a aparatelor de cîntărit neautomate menţionate la pct.2 al prezentei Reglementări tehnice care îndeplinesc cerinţele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică nu poate fi restricţionată.
    42. Un importator sau distribuitor în sensul prezentei Reglementări tehnice este supus obligaţiilor şi răspunderii ce revin producătorului atunci cînd introduce pe piaţă un aparat de cîntărit neautomat sub denumirea sau marca sa, ori modifică un aparat de cîntărit neautomat deja introdus pe piaţă într-o manieră care poate afecta conformitatea acestuia cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice.”;
    h) la punctul 5, textul „aprobate prin ordinul Ministrului Economiei, conexe la prezenta Reglementare tehnică şi care acoperă cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr.1” se substituie cu textul „europene armonizate ale căror referințe sînt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate ca standarde moldovenești”;
    i) la punctul 6, cuvîntul „conexe” se substituie cu cuvîntul „moldovenești”;
    j) la punctul 8, textul „anexa nr.5” se substituie cu textul „capitolul VII”;
    k) se completează cu capitolul II1 cu următorul cuprins:
II1. OBLIGAȚIILE AGENȚILOR ECONOMICI
Secţiunea 1
Obligaţiile producătorilor
    81. Atunci cînd introduc pe piaţă aparate de cîntărit neautomate destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct.2 al prezentei Reglementări tehnice, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică.
    82. În cazul aparatelor de cîntărit neautomate destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, producătorii întocmesc documentaţia tehnică prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică şi efectuează procedura de evaluare a conformităţii relevantă menţionată la capitolul III sau dispun efectuarea acestei proceduri.
    83. În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unui aparat de cîntărit neautomat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice cu cerinţele aplicabile prin procedura aferentă de evaluare a conformităţii, producătorii întocmesc o declaraţie de conformitate şi aplică marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar.
    84. În cazul aparatelor de cîntărit neautomate destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, producătorii păstrează documentaţia tehnică şi declaraţia de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului de cîntărit neautomat în cauză.
    85. Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producţiei de serie cu prezenta Reglementare tehnică. Modificările de proiectare ale aparatului de cîntărit neautomat sau ale caracteristicilor aparatului de cîntărit neautomat şi modificările standardelor armonizate sau ale altor specificaţii tehnice în raport cu care se declară conformitatea unui aparat de cîntărit neautomat se iau în considerare în mod corespunzător.
    86. Atunci cînd se consideră necesar, avînd în vedere riscurile prezentate de un aparat de cîntărit neautomat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, producătorii testează prin eşantionare aparatele de cîntărit neautomate puse la dispoziţie pe piaţă, investighează şi ţin un registru de reclamaţii, aparate de cîntărit neautomate neconforme şi rechemări ale aparatelor de cîntărit neautomate şi informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare.
    87. Producătorii se asigură că pe aparatele de cîntărit neautomate pe care le-au introdus pe piaţă sînt inscripţionate tipul, lotul sau seria de fabricaţie sau alt element de identificare, astfel cum se prevede în anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică.
    88. În cazul aparatelor de cîntărit neautomate destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, producătorii aplică inscripţionările prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică.
    89. Pentru aparatele de cîntărit neautomate care nu sînt destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, producătorii aplică inscripţionările prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică.
    810. În cazul în care un aparat de cîntărit neautomat care este destinat pentru oricare dintre domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice include sau este conectat la dispozitive care nu sînt utilizate sau destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, producătorii aplică pe fiecare dispozitiv simbolul de utilizare restrictivă, astfel încît să fie uşor vizibil şi de neşters, după cum este prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică.
    811. Producătorii indică pe aparat denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactaţi. Adresa conţine un singur punct de contact al producătorului. Datele de contact sînt comunicate în limba de stat.
    812. Producătorii se asigură că aparatul de cîntărit neautomat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice este însoţit de instrucţiuni şi informaţii în limba de stat. Astfel de instrucţiuni şi informaţii, precum şi orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare, uşor de înţeles şi inteligibile.
    813. Producătorii care consideră ori au motive să creadă că un aparat de cîntărit neautomat pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul aparat în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care aparatul de cîntărit neautomat prezintă un risc, producătorii informează imediat Agenția pentru Protecția Consumatorilor, oferind detalii, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
    814. Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea Agenției pentru Protecția Consumatorilor, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară în limba de stat, pe suport de hîrtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea aparatului de cîntărit neautomat cu prevederile prezentei Reglementări tehnice. Aceştia cooperează cu Agenției pentru Protecția Consumatorilor, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele de cîntărit neautomate  pe care le-au introdus pe piaţă.
Secţiunea a 2-a
Obligaţiile reprezentanţilor autorizaţi
    815. Un producător poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat. Obligaţiile stabilite la  pct. 81 şi obligaţia de a întocmi documentaţia tehnică prevăzută la pct. 82 nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.
    816. Reprezentantul autorizat îndeplineşte sarcinile specificate în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin următoarele sarcini:
    a) să păstreze declaraţia de conformitate şi documentaţia tehnică la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului;
    b) la cererea motivată a Agenției pentru Protecția Consumatorilor, să furnizeze acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea unui aparat;
    c) să coopereze cu Agenția pentru Protecția Consumatorilor, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor reprezentate de aparatele de cîntărit neautomate  care fac obiectul mandatului reprezentantului autorizat.
Secţiunea a 3-a
Obligaţiile importatorilor
    817. Importatorii sînt obligați să introducă pe piaţă numai aparate conforme.
    818. Înainte de a introduce pe piaţă un aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii prevăzută la capitolul III a fost îndeplinită de către producător. Aceştia se asigură că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că aparatul poartă marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar şi este însoţit de documentele necesare şi că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la punctele 87-811 din prezenta Reglementarea tehnică.
    819. Dacă un importator consideră sau are motive să creadă că un aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice nu este conform cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică, acesta nu introduce aparatul pe piaţă înainte ca el să fie adus în conformitate. În plus, în cazul în care aparatul prezintă un risc, importatorul informează în acest sens producătorul şi Agenția pentru Protecția Consumatorilor.
    820. Înainte de a introduce pe piaţă un aparat care nu este destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, importatorii se asigură că producătorul a respectat cerinţele stabilite la punctele 87-811 din prezenta Reglementarea tehnică.
    821. Importatorii indică pe aparat denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor comercială înregistrată, precum şi adresa poştală la care pot fi contactaţi. Dacă aceasta necesită deschiderea ambalajului, indicaţiile pot fi înscrise pe ambalaj şi într-un document care însoţeşte aparatul. Datele de contact sînt comunicate în limba de stat.
    822. Importatorii se asigură că aparatul destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice este însoţit de instrucţiuni şi informaţii în limba de stat.
    823. Importatorii se asigură că, atît timp cît un aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport al aparatului nu periclitează conformitatea acestuia cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică.
    824. În raport cu riscurile prezentate de un aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, importatorii efectueză sau solicită efectuarea testării prin eşantionare a aparatelor de cîntărit neautomate  puse la dispoziţie pe piaţă, investighează şi ţin un registru de reclamaţii, aparate neconforme şi rechemări ale aparatelor şi informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare.
    825. Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un aparat pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prezenta Reglementarea tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul aparat în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care aparatul prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens Agenția pentru Protecția Consumatorilor, oferind detalii, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective care au fost luate.
    826. Pentru aparatele de cîntărit neautomate  destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, importatorii păstrează o copie a declaraţiei de conformitate la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor, la cerere.
    827. Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea Agenției pentru Protecția Consumatorilor, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea unui aparat, pe suport hîrtie sau în format electronic, în limba de stat. Importatorii cooperează cu Agenția pentru Protecția Consumatorilor, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele de cîntărit neautomate  pe care le-au introdus pe piaţă.
Secţiunea a 4-a
Obligaţiile distribuitorilor
    828. Distribuitorii care pun la dispoziţie pe piaţă un aparat trebuie să îndeplinească prevederile prezentei Reglementări tehnice.
    829. Înainte de a pune la dispoziţie pe piaţă un aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, distribuitorii verifică dacă aparatul poartă marcajul CE de conformitate şi marcajul metrologic suplimentar, dacă acesta este însoţit de documentele necesare şi de instrucţiuni şi informaţii redactate în limba de stat şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la pct. 87-811 şi, respectiv, la pct. 821 din prezenta Reglementare tehnică.
    830. Dacă distribuitorul consideră sau are motive să creadă că un aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice nu este conform cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică, acesta nu pune aparatul la dispoziţie pe piaţă înainte de a fi adus în conformitate. Atunci cînd aparatul prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum şi Agenția pentru Protecția Consumatorilor.
    831. Înainte de a introduce pe piaţă un aparat care nu este destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, distribuitorii se asigură că producătorul şi importatorul au respectat cerinţele stabilite la pct. 87-811 şi, respectiv, la pct. 821 din prezenta Reglementare tehnică.
    832. Distribuitorii se asigură că, atît timp cît un aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică.
    833. Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un aparat pe care l-au pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei Reglementări tehnice iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul aparat în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În cazul în care aparatul prezintă un risc, distribuitorii informează de îndată Agenția pentru Protecția Consumatorilor, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
    834. Distribuitorii, la cererea motivată a Agenției pentru Protecția Consumatorilor, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea aparatului. Distribuitorii cooperează cu Agenția pentru Protecția Consumatorilor, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele de cîntărit neautomate  pe care aceştia le-au pus la dispoziţie pe piaţă.
Secţiunea a 5-a
Identificarea agenților economici
    835. În cazul aparatelor destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, agenții economici transmit, la cerere, Agenției pentru Protecția Consumatorilor datele de identificare ale:
    1) oricărui agent economic care le-a furnizat un aparat;
    2) oricărui agent economic căruia i-au furnizat un aparat.
    836. Agenții economici trebuie să poată prezenta informaţiile prevăzute la pct. 835 al prezentei Reglementări tehnice timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat aparatul şi timp de 10 ani după ce au furnizat aparatul.”;
    l) la punctul 9, cuvintele „sau a reprezentantului său autorizat” se exclud, iar subpunctele 1) și 2) vor avea următorul cuprins:
    „1) modulul B, urmat fie de modulul D, fie de modulul F, prevăzute la anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică. Cu toate acestea, modulul B nu este obligatoriu în cazul aparatelor care nu utilizează dispozitive electronice şi al căror dispozitiv de măsurare a sarcinii nu foloseşte un arc pentru echilibrarea sarcinii. Pentru aparatele de cîntărit neautomate  care nu fac obiectul modulului B se aplică modulul D1 sau modulul F1, prevăzute la anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică;
    2)  modulul G, prevăzut la pct. 6 din anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică”;
    m) la punctul 10, cuvintele „competent” și „mărcii de conformitate SM” se substituie cu cuvintele  „notificat” și, respectiv, „marcajului de conformitate CE”, iar a treia propoziție se exclude;
    n) punctul 11 se abrogă;
    o) titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:
IV. PRINCIPII GENERALE ALE MARCAJULUI CE ŞI
ALE MARCAJULUI METROLOGIC SUPLIMENTAR
”;
    p) punctele  12-14 vor avea următorul cuprins:
    „12.  Conformitatea unui aparat de cîntărit neautomat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice cu toate prevederile prezentei Reglementări tehnice este indicată prin prezenţa pe aparat a marcajului de conformitate CE şi a marcajului metrologic suplimentar.
    Marcajul de conformitate CE face obiectul principiilor generale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    13. Marcajul metrologic suplimentar este format din majuscula „M”, urmată de ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat, încadrate într-un dreptunghi. Înălţimea dreptunghiului este egală cu înălţimea marcajului de conformitate CE.
    14. Principiile generale stabilite la art. 231 din Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii se aplică, în mod corespunzător, marcajului metrologic suplimentar. Marcajul metrologic suplimentar este situat imediat după marcajul de conformitate CE.”;
    q) capitolul IV se completează cu punctele 141-146 cu următorul cuprins:
    „141. Marcajul CE, marcajul metrologic suplimentar şi numărul/numerele de identificare al/ale organismului sau organismelor notificat/notificate pot fi urmate de orice alt marcaj care indică un risc special sau o utilizare specială.
    142. Simbolul prevăzut la pct. 810 şi descris la pct. 3 din anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică se aplică pe dispozitive astfel încît să fie uşor vizibil şi de neşters.
    143. Declaraţia de conformitate atestă faptul că îndeplinirea cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică a fost demonstrată.
    144. Declaraţia de conformitate se întocmeşte după modelul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta Reglementare tehnică, conţine elementele specificate în modulele relevante din anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică şi se actualizează încontinuu. Aceasta, în cazul aparatelor de cîntarit neautomate introduse pe piaţă sau puse la dispoziţie pe piaţă în Republica Moldova, se redactează sau se traduce în limba de stat.
    145. În cazul în care un aparat de cîntărit neautomat cade sub incidenţa mai multor reglementări tehnice prin care se solicită o declaraţie de conformitate, se emite o singură declaraţie de conformitate în temeiul tuturor acestor reglementări. Declaraţia respectivă conţine identificarea reglementărilor tehnice în cauză, inclusiv referinţele de publicare ale acestora.
    146. Prin întocmirea declaraţiei de conformitate, producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea aparatului cu cerinţele stabilite în prezenta Reglementare tehnică. Atribuirea sau nu a unui număr declaraţiei de conformitate rămîne la latitudinea producătorului.”;
    r) punctul 15 va avea următorul cuprins:
    „15. Supravegherea pieței privind corespunderea aparatelor de cîntărit neautomate cerinţelor esenţiale ale prezentei Reglementări tehnice se efectuează de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.”;
    s) capitolul V se completează cu punctele 16-29 cu următorul cuprins:
    „16. Aparatelor de cîntărit neautomate le sînt aplicabile prevederile Legii nr. 7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare.
    17. În cazul în care Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor consideră că un aparat de cîntărit neautomat care cade sub incidenţa prezentei Reglementări tehnice prezintă un risc referitor la aspectele de protecţie a interesului public, aceasta efectuează o evaluare cu privire la aparatul în cauză, acoperind toate cerinţele relevante stabilite în prezenta Reglementare tehnică. Agenții economici în cauză cooperează cu Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor în acest scop.
    18. În cazul în care, pe parcursul evaluării prevăzute la pct. 17, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor constată că aparatul de cîntărit neautomat nu este conform cerinţelor stabilite în prezenta Reglementare tehnică, aceasta solicită de îndată agentului economic în cauză să întreprindă toate măsurile corective adecvate pentru a aduce aparatul în conformitate cu respectivele cerinţe, pentru a-l retrage de pe piaţă sau pentru a-l rechema, într-un interval de timp rezonabil, proporţional cu riscul stabilit de Agenția pentru Protecţia Consumatorilor.
    19. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor informează organismul de evaluare a conformității notificat respectiv.
    20. În cazul în care Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul naţional, aceasta informează Ministerul Economiei cu privire la rezultatele evaluării şi la acţiunile solicitate să fie întreprinse de agentul economic.
    21. Agentul economic se asigură că sînt întreprinse toate măsurile corective adecvate pentru toate aparatele de cîntărit neautomate vizate pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă.
    22. În cazul în care agentul economic în cauză nu ia măsurile corective adecvate în termenul prevăzut la pct. 18 la prezenta Reglementare tehnică, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor întreprinde toate măsurile corespunzătoare pentru a interzice sau a restrînge punerea la dispoziţie pe piaţa a aparatului de cîntarit neautomat, pentru a retrage sau a rechema aparatul de pe piaţă.
    23. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor informează de îndată Ministerul Economiei măsurile luate conform prevederilor pct. 22 din prezenta Reglementare tehnică.
    24. Informaţiile prevăzute la pct. 21 la prezenta Reglementare tehnică  includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica aparatul de cîntarit neautomat neconform, originea aparatului, natura neconformităţii constatate şi riscul implicat, natura şi durata măsurilor naţionale luate, precum şi argumentele prezentate de agentul economic în cauză.
    25. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor indică dacă neconformitatea se datorează:
    1) necorespunderii aparatului cerinţelor referitoare la aspectele de protecţie a interesului public prevăzute în prezenta Reglementare tehnică; ori
    2) deficienţelor din standardele armonizate care conferă prezumţia de conformitate.
    26.  În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu pct. 17 la prezenta Reglementare tehnică, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor constată că, deşi un aparat de cîntarit neautomat este în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică, acesta prezintă un risc în ceea ce priveşte anumite aspecte de protecţie a intereselor publice, aceasta solicită agentului economic relevant să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că aparatul în cauză, atunci cînd este introdus pe piaţă, nu mai prezintă respectivul risc, pentru a-l retrage de pe piaţă sau a-l rechema într-un termen rezonabil, proporţional cu natura riscului, indicat de Agenția pentru Protecţia Consumatorilor.
    27. Agentul economic se asigură că sînt luate măsuri corective pentru toate aparatele de cîntărit neautomate  vizate pe care le-a pus la dispoziţie pe piaţă.
    28. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor solicită agentului economic vizat să elimine neconformitatea identificată, în cazul în care a constatat una dintre situaţiile următoare:
    1) marcajul CE sau marcajul metrologic suplimentar a fost aplicat prin încălcarea capitolului IV din prezenta Reglementare tehnică;
    2) marcajul CE sau marcajul metrologic suplimentar nu a fost aplicat;
    3) inscripţiile prevăzute la pct. 87-811 nu au fost aplicate sau au fost aplicate prin încălcarea acestor puncte;
    4) numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care organismul respectiv intervine în etapa de control al producţiei, a fost aplicat prin încălcarea capitolului IV sau nu a fost aplicat;
    5) declaraţia de conformitate nu a fost întocmită;
    6) declaraţia de conformitate nu a fost întocmită corect;
    7) documentaţia tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;
    8) informaţiile prevăzute la pct. 87-811 sau 821 lipsesc, sînt false sau incomplete;
    9) nu sînt îndeplinite orice alte cerinţe administrative prevăzute la secțiunile 1 sau a 3-a din prezenta Reglementare tehnică.
    29. În cazul în care neconformitatea prevăzută la pct. 69 din prezenta Reglementare tehnică se menţine, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricţiona sau a interzice punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatului de cîntarit neautomat ori pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piaţă.”;
    t) Reglementarea tehnică se completează cu capitolele VI-X cu următorul cuprins:
VI. Cerinţe privind autoritatea de notificare
    30. Ministerul Economiei este autoritatea de notificare responsabilă de instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate.
    31. Ministerul Economiei notifică Comisiei Europene organismele de evaluare a conformităţii pentru a realiza, ca părţi terţe, evaluarea conformităţii în temeiul prezentei Reglementări tehnice.
    32. Ministerul Economiei informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile de evaluare şi notificare a organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate şi în legătură cu orice modificări ale acestora.
    33.  Evaluarea şi monitorizarea prevăzute la pct. 30 se realizează de către organismul naţional de acreditare.
    34. Ministerul Economiei:
    1) evită apariţia conflictelor de interese cu organismele de evaluare a conformităţii;
    2) asigură obiectivitatea şi imparţialitatea în luarea deciziilor cu privire la notificarea organismelor de evaluare a conformităţii;
    3) asigură luarea deciziei cu privire la notificarea organismelor de evaluare a conformităţii de către o altă persoană decît cea care a participat la evaluarea organismelor de evaluare a conformităţii;
    4) nu oferă şi nu prestează activităţi pe care le prestează organismele de evaluare a conformităţii şi nici servicii de consultanţă în condiţii comerciale sau concurenţiale;
    5) garantează confidenţialitatea informaţiilor obţinute, cu excepţia informaţiilor care afectează securitatea naţională, protecţia vieţii şi sănătăţii oamenilor şi protecţia mediului;
    6) are la dispoziţie personal competent suficient pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor sale în scop de recunoaştere şi supraveghere.
VII. Prezumţia de conformitate a organismelor de evaluare
a conformității notificate și cerinţe privind aceste organisme

    35. În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele de referință, aprobate prin ordinul ministrului economiei, care adoptă standardele europene armonizate, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau părţi ale acestora, se consideră că organismul de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la prezentul capitol în măsura în care respectivele standarde aplicabile acoperă aceste cerinţe.
    36. Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute în standardele de referinţă, menționate la pct. 35 din prezenta Reglementare tehnică, aplicabile acestora, care se confirmă prin acreditare, în condiţiile Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    37. Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să fie înfiinţat conform cadrului legal în vigoare şi trebuie să aibă personalitate juridică.
    38. Organismul de evaluare a conformităţii este un organism de terţă parte, independent de organizaţia sau de aparatul pe care îl evaluează.
    39.  Un organism care aparţine unei asociaţii de întreprinderi sau unei federaţii profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreţinerea aparatelor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiţia să se demonstreze că este independent şi că nu există conflicte de interese.
    40. Organismul de evaluare a conformităţii, personalul de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu trebuie să acţioneze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreţinere a aparatelor pe care le evaluează şi nici ca reprezentant al vreuneia din aceste părţi. Acest lucru nu împiedică utilizarea aparatelor evaluate care sînt necesare pentru operaţiunile organismului de evaluare a conformităţii sau utilizarea unor astfel de aparate în scopuri personale.
    41. Organismul de evaluare a conformităţii, personalul său de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu sînt direct implicaţi în proiectarea, fabricarea sau construcţia, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreţinerea aparatelor respective şi nu reprezintă părţile angajate în acele activităţi. Aceştia nu se implică în activităţi care le-ar putea afecta imparţialitatea sau integritatea în ceea ce priveşte activităţile de evaluare a conformităţii pentru care sînt notificaţi. Aceste dispoziţii se aplică în special serviciilor de consultanţă.
    42. Organismul de evaluare a conformităţii se asigură că activităţile filialelor sau ale subcontractanţilor acestuia nu afectează confidenţialitatea, obiectivitatea sau imparţialitatea activităţilor lor de evaluare a conformităţii.
    43. Organismul de evaluare a conformităţii şi personalul acestuia îndeplinesc activităţile de evaluare a conformităţii la cel mai înalt grad de integritate profesională şi de competenţă tehnică necesară în domeniul respectiv şi nu trebuie să fie supuse presiunilor şi stimulentelor, îndeosebi financiare, care le-ar putea influenţa aprecierea sau rezultatele activităţilor lor de evaluare a conformităţii, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activităţi.
    44. Organismul de evaluare a conformităţii îndeplineşte toate atribuţiile de evaluare a conformităţii care îi sînt atribuite potrivit anexei nr.2 la prezenta Reglementare tehnică şi pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele atribuţii sînt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformităţii sau în numele şi sub responsabilitatea acestuia.
    45. De fiecare dată şi pentru fiecare procedură de evaluare a conformităţii şi pentru fiecare tip sau categorie de aparate pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformităţii trebuie să dispună de:
    1) personalul necesar avînd cunoştinţe tehnice şi experienţă suficientă şi corespunzătoare pentru a îndeplini atribuţiile de evaluare a conformităţii;
    2) descrierile procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformităţii, asigurîndu-se transparenţa şi posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici şi proceduri adecvate care fac o distincţie clară între atribuţiile îndeplinite ca organism notificat şi orice alte activităţi;
    3) procedurile necesare pentru a-şi desfăşura activitatea, care ţin seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei utilizate pentru aparatul în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie.
    46. Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuţiile tehnice şi administrative legate de activităţile de evaluare a conformităţii şi are acces la toate echipamentele sau facilităţile necesare.
    47. Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie să posede următoarele:
    1) o pregătire tehnică şi profesională solidă care acoperă toate activităţile de evaluare a conformităţii pentru care organismul de evaluare a conformităţii a fost notificat;
    2) cunoştinţe satisfăcătoare privind cerinţele evaluărilor pe care le realizează şi autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;
    3) cunoştinţe şi înţelegere corespunzătoare a cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, a standardelor armonizate aplicabile şi a dispoziţiilor relevante din legislaţia naţională;
    4) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, înregistrări şi rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost realizate.
    48. Imparţialitatea organismelor de evaluare a conformităţii, a personalului cu funcţii superioare de conducere şi a personalului responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie să fie garantată. Remuneraţia personalului cu funcţii superioare de conducere şi a personalului responsabil de îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii din cadrul organismului de evaluare a conformităţii nu depinde de rezultatele acestor evaluări.
    49. Organismele de evaluare a conformităţii încheie contracte de asigurare cu companiile de asigurare recunoscute legal pe teritoriul Republicii Moldova şi deţin poliţe de asigurare pentru a repara prejudiciul care poate fi cauzat terţelor părţi prin activitatea sa şi faţă de care poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare cu privire la asigurări.
    50. Personalul organismului de evaluare a conformităţii păstrează secretul profesional referitor la toate informaţiile obţinute în îndeplinirea sarcinilor sale, în temeiul anexei nr.2  la prezenta Reglementare tehnică sau al oricărei dispoziţii din legislaţia naţională de punere în aplicare a acesteia, excepţie făcînd relaţia cu autoritatea de reglementare şi cu autoritatea de supraveghere a pieţei. Drepturile de proprietate intelectuală sînt protejate.
    51. Organismele de evaluare a conformităţii participă sau se asigură că personalul lor responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii este informat în legătură cu activităţile de standardizare relevante.
    52. În cazul în care organismul de evaluare a conformităţii subcontractează sarcini specifice referitoare la evaluarea conformităţii sau recurge la o filială, acestea se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplineşte cerinţele stabilite pentru organismele de evaluare a conformităţii notificate şi informează Ministerul Economiei în acest sens.
    53. Organismul de evaluare a conformităţii notificat preia întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanţi sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.
    54. Activităţile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.
    55. Organismul de evaluare a conformităţii notificat pune la dispoziţia Ministerului Economiei documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei şi a activităţilor executate de către aceştia în conformitate cu anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.
VIII. Procedura de notificare
    56. În scopul notificării pentru activitate în domeniul reglementat, organismul de evaluare a conformităţii depune o cerere la sediul Centrului naţional de acreditare.
    57. Centrul naţional de acreditare informează Ministerul Economiei atunci cînd organismul de evaluare a conformităţii solicită acreditarea în vederea notificării şi, după acordarea acreditării, transmite solicitarea însoţită de documentele aferente Ministerului Economiei în scopul de a fi notificat.
    58. Cererea este însoţită de documente care includ descrierea activităţilor de evaluare a conformităţii, a modulului sau a modulelor de evaluare a conformităţii şi a aparatului sau aparatelor pentru care organismul se consideră a fi competent, precum şi de un certificat de acreditare, eliberat de Centrul naţional de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformităţii satisface cerinţele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică.
    59. Ministerul Economiei notifică numai organismele de evaluare a conformităţii care au îndeplinit cerinţele prevăzute la capitolul VII din prezenta Reglementare tehnică.
    60. Ministerul Economiei recunoaște prin ordin organismele de evaluare a conformităţii care ulterior se notifică. Aceste ordine se actualizează ori de cîte ori este necesar.
    61. Ministerul Economiei examinează documentele prezentate în vederea notificării conform procedurii prevăzute de legislaţia naţională. După examinarea documentelor prezentate se ia decizia de acordare a notificării.
    62. Organismele de evaluare a conformităţii notificate trebuie să îndeplinească permanent cerinţele prevăzute la capitolul VII din prezenta Reglementare tehnică, care au stat la baza deciziei privind notificarea.
    63. Notificarea organismelor de evaluare a conformităţii include detalii complete privind activităţile de evaluare a conformităţii, modulul sau modulele de evaluare a conformităţii şi aparatului sau aparatelor în cauză, precum şi atestarea competenţei necesare.
    64. Organismul de evaluare a conformităţii poate îndeplini activităţile unui organism notificat numai în cazul în care nu există obiecţii din partea Comisiei Europene, transmise în termen de două săptămîni de la notificare.
    65. Ministerul Economiei notifică Comisiei Europene orice modificări ulterioare aduse notificării.
    66. În cazul în care Ministerul Economiei constată sau este informat că un organism notificat nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute la capitolul VII din prezenta Reglementare tehnică sau că acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile, Ministerul Economiei ia măsurile necesare în scopul suspendării, restrîngerii sau retragerii notificării, după caz, în funcţie de gravitatea încălcării cerinţelor sau a neîndeplinirii obligaţiilor, în conformitate cu procedura prevăzută de legislaţia naţională.
    67. În caz de suspendare, restrîngere sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat şi-a încetat activitatea, acesta trebuie să asigure predarea documentelor şi a înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate ori în curs de realizare din perioada în care a fost notificat către un alt organism notificat din domeniu şi să informeze Ministerul Economiei în legătură cu aceasta sau să le pună la dispoziţia Ministerului Economiei şi a Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea acestora.
    68. În cazul în care se constată că un organism notificat nu respectă sau nu mai respectă cerinţele pentru a fi notificat, Ministerul Economiei ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.
    69. MOLDAC se asigură că este disponibilă o cale de atac împotriva deciziilor organismelor notificate.
IX. Contestarea competenţei organismelor
de evaluare a conformității notificate
    70. În cazurile în care Comisia Europeană investighează competenţa unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerinţelor şi a responsabilităţilor care îi revin, Ministerul Economiei prezintă acesteia, la cerere, toate informaţiile care au fundamentat notificarea sau menţinerea competenţei organismului în cauză.
    71. În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a fi notificat, Ministerul Economiei, la solicitarea acesteia, ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.
X. Obligaţiile organismelor de evaluare
a conformității notificate
    72. Organismele de evaluare a conformităţii notificate efectuează evaluări ale conformităţii, potrivit procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.
    73. Evaluările de conformitate sînt realizate în mod proporţional, evitînd sarcinile inutile pentru agenții economici. Organismele de evaluare a conformităţii îşi desfăşoară activitatea ţinînd seama în mod corespunzător de dimensiunea întreprinderii, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei aparatului în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie.
    74. În acelaşi timp, organismele de evaluare a conformităţii respectă gradul de rigoare şi nivelul de protecţie necesare pentru asigurarea conformităţii aparatului cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice.
    75. În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii notificat constată că cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică sau în standardele armonizate sau alte specificaţii tehnice corespunzătoare nu sînt îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi nu emite un certificat de conformitate.
    76. În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformităţii, după eliberarea certificatului, un organism de evaluare a conformităţii notificat constată că un aparat nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar.
    77. În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restrînge, suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar.
    78. Organismele notificate informează Ministerul Economiei în legătură cu:
    1) orice refuz, suspendare, restringe sau retragere a certificatelor;
    2) orice circumstanţe care afectează domeniul de aplicare şi condiţiile notificării;
    3) orice cerere de informare cu privire la activităţile de evaluare a conformităţii desfăşurate, primită de la Agenția pentru Protecția Consumatorilor;
    4) la cerere, activităţile de evaluare a conformităţii realizate în limita domeniului aplicare a notificării şi în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activităţi transfrontaliere şi de subcontractare.
    79. Organismele notificate în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică oferă celorlalte organisme notificate, care îndeplinesc activităţi similare de evaluare a conformităţii, vizînd aceleaşi aparate, informaţii relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformităţii şi, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformităţii.
    80. Organismele notificate participă la activitatea grupului/grupurilor sectorial/sectoriale al/ale organismelor de evaluare a conformităţii notificate la nivel european, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanţi desemnaţi.”;
    3) anexa nr.1 la Reglementarea tehnică:
    a) la punctul 1, textul „art.4 din Legea metrologiei 647-XIII din 17 noiembrie 1995” se substituie cu textul „art.7 din Legea metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016”, iar în final se completează cu următorul text: „Sub rezerva respectării condiției menționate anterior, unitățile autorizate sînt următoarele:
    (a) unități SI: kilogram, microgram, miligram, gram, tonă;
    (b) unitate a sistemului imperial: uncie troy, care este o unitate de măsură pentru metalele prețioase;
    (c) altă unitate care nu face parte din SI: carat metric pentru cîntărirea pietrelor prețioase. Pentru aparatele de cîntărit neautomate  care utilizează unitatea de masă a sistemului imperial menționată anterior, cerințele esențiale aplicabile și definite în continuare se transformă în unitatea respectivă prin interpolare simplă.”;
    b) la tabelul 2 clasa III, textul „ ≤ 2 g” se exclude;
    c) la punctul 4.1,  cuvîntul „numerice” se substituie cu cuvîntul „digitale”;
    d) la punctul 4.2, cuvintele „în funcționare” se substituie cu cuvîntele  „în cazul aparatelor aflate în utilizare”;
    e) la punctul 8.3, cuvintele „asupra facilităţilor” se substituie cu cuvintele „al dispozitivului”;
    f) la punctul 8.5, cuvîntul „maximum” se substituie cu cuvîntul „minimum”;
    g) la punctul 9, cuvintele „cele ale unităților legale” se substituie cu textul „conforme cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.909 din 5 noiembrie 2014 „Cu privire la aprobarea unităţilor de măsură legale”, iar textul „Indicarea rezultatului cîntăririi trebuie să fie imposibilă peste Max + 9e.” se substituie cu textul „Indicația nu poate depăși limita maximă (Max) la care se adaugă 9 e.”;
    4) anexa nr.2 la Reglementarea tehnică va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.2
la Reglementarea tehnică privind
aparatele de cîntărit neautomate

PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII
MODULUL B
EXAMINAREA CE DE TIP
    1. Examinarea CE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unui aparat şi verifică şi atestă dacă proiectul tehnic al aparatului respectă cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.
    2. Examinarea CE de tip poate fi realizată prin una dintre metodele prezentate mai jos:
    1) examinarea unui eşantion, reprezentativ pentru producţia luată în considerare, al aparatului complet (tip de producţie);
    2) evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al aparatului prin examinarea documentaţiei tehnice şi a documentelor justificative menţionate la pct. 3, plus examinarea eşantioanelor, reprezentative pentru producţia luată în considerare, ale uneia sau mai multor părţi esenţiale ale aparatului (combinaţie între tipul de producţie şi tipul proiectat);
    3) evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al aparatului prin examinarea documentaţiei tehnice şi a documentelor justificative prevăzute la pct. 3, fără examinarea unui eşantion (tip proiectat).
    3. Producătorul înaintează o cerere pentru examinarea de tip către un singur organism notificat ales de către acesta.
    Cererea trebuie să cuprindă:
    1) denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele şi adresa acestuia;
    2) o declaraţie scrisă potrivit căreia aceeaşi solicitare nu a mai fost depusă la nici un alt organism notificat;
    3) documentaţia tehnică, care permite evaluarea conformităţii aparatului cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică şi trebuie să includă o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică trebuie să specifice cerinţele aplicabile şi să acopere, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea aparatului. Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:
    a) o descriere generală a aparatului;
    b) desenele de proiectare şi de fabricare şi schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;
    c) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor respective şi a funcţionării aparatului;
    d) lista standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldovenești, aplicate integral sau parţial, și în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică trebuie să menţioneze acele părţi care au fost aplicate;
    e) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate;
    f) rapoartele de încercări;
    4) eşantioanele reprezentative pentru producţia preconizată. Organismul notificat poate solicita eşantioane suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercări;
    5) documentele justificative privind caracterul adecvat al soluţiei proiectului tehnic. Acestea menţionează orice document care a fost utilizat, în special atunci cînd standardele armonizate relevante nu au fost aplicate în întregime. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele încercărilor efectuate, în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante, de către laboratorul propriu al producătorului sau de către un alt laborator de încercare în numele producătorului şi pe răspunderea acestuia.
    4. Organismul notificat:
    1) pentru aparat, examinează documentaţia tehnică şi documentele justificative, pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al aparatului;
    2) pentru eşantion (eşantioane):
    a) verifică dacă eşantionul (eşantioanele) a (au) fost fabricat(e) în conformitate cu documentaţia tehnică şi identifică elementele proiectate, în conformitate cu dispoziţiile aplicabile din standardele armonizate relevante, precum şi elementele proiectate în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante;
    b) efectuează examinările şi încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a decis să aplice soluţiile din standardele armonizate relevante, acestea au fost aplicate corect;
    c) efectuează examinările şi încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluţiile din standardele armonizate, dacă soluţiile adoptate de către producător, care aplică alte specificaţii tehnice relevante, îndeplinesc cerinţele esenţiale corespunzătoare din prezenta Reglementare tehnică;
    d) stabilește de comun acord cu producătorul locul unde vor fi efectuate examinările şi încercările.
    5. Organismul notificat trebuie să întocmească un raport de evaluare care evidenţiază activităţile întreprinse, conform pct. 4 din prezentul modul, precum şi rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligaţiilor sale faţă de Ministerul Economiei, organismul notificat nu trebuie să divulge conţinutul acestui raport, în întregime sau parţial, fără acordul producătorului.
    6. Atunci cînd tipul este în conformitate cu cerinţele din prezenta Reglementare tehnică aplicabile aparatului respectiv, organismul notificat trebuie să elibereze producătorului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul respectiv trebuie să cuprindă denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinării, condiţiile (în cazul în care există) pentru valabilitatea sa şi datele necesare pentru identificarea tipului certificat. Certificatul de examinare CE de tip poate avea ataşată una sau mai multe anexe.
    Certificatul de examinare CE de tip şi anexele sale trebuie să conţină toate informaţiile relevante care permit evaluarea conformităţii aparatelor fabricate cu tipul examinat şi care permit controlul în utilizare.
Certificatul de examinare CE de tip are o valabilitate de zece ani de la data eliberării sale şi poate fi reînnoit pentru perioade ulterioare de cîte zece ani. În eventualitatea unor schimbări fundamentale în proiectarea aparatului, de exemplu ca urmare a punerii în practică a unor noi tehnologii, valabilitatea certificatului de examinare CE de tip poate fi limitată la doi ani şi poate fi prelungită pînă la trei ani.
    În cazul în care tipul nu îndeplineşte cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice, organismul notificat trebuie să refuze emiterea unui certificat de examinare CE de tip şi trebuie să informeze solicitantul în consecinţă, motivînd refuzul său în mod detaliat.
    7. Organismul notificat trebuie să se informeze permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice şi trebuie să stabilească dacă aceste modificări necesită examinări suplimentare. În acest caz, organismul notificat trebuie să informeze în consecinţă producătorul.
    Producătorul trebuie să informeze organismul notificat care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare CE de tip cu privire la toate modificările tipului aprobat care pot influenţa conformitatea aparatului cu cerinţele esenţiale ale prezentei Reglementări tehnice sau cu condiţiile de valabilitate a certificatului respectiv. Aceste modificări necesită aprobare suplimentară sub forma unei completări la certificatul iniţial de examinare CE de tip.
    8. Fiecare organism notificat trebuie să informeze Ministerul Economiei cu privire la certificatele de examinare CE de tip şi/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras şi trebuie să pună la dispoziţia acesteia, periodic sau la cerere, lista acestor certificate şi/sau a oricăror completări ale acestora refuzate, suspendate sau restrinse în alt mod.
    Fiecare organism notificat trebuie să informeze celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare CE de tip şi/sau orice completări ale acestora pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restrîns în alt mod şi, pe baza unei cereri, în legătură cu certificatele şi/sau completările acestora pe care le-a emis.
    Agenția pentru Protecția Consumatorilor şi celelalte organisme notificate pot obţine, la cerere, o copie a certificatelor de examinare CE de tip şi/sau a completărilor la acestea. Pe baza unei cereri, Agenția pentru Protecția Consumatorilor poate obţine o copie a documentaţiei tehnice şi a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat trebuie să păstreze un exemplar al certificatului de examinare CE de tip, al anexelor şi completărilor aduse acestuia, precum şi dosarul tehnic incluzînd documentaţia depusă de producător, pînă la expirarea valabilităţii certificatului respectiv.
    9. Producătorul trebuie să păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei un exemplar al certificatului de examinare CE de tip, al anexelor şi al completărilor aduse acestuia, împreună cu documentaţia tehnică, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului.
    10. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menţionată la pct. 3 şi poate îndeplini obligaţiile menţionate la pct. 7 şi 9 din prezentul modul, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.
MODULUL D
CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE ASIGURAREA
CALITĂȚII PROCESULUI
DE PRODUCȚIE
    1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii procesului de producţie este acea parte a procedurii de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 5, asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatele de cîntărit neautomate  în cauză sînt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi îndeplinesc cerinţele aplicabile din hotărîre.
    2. Fabricaţia
    Producătorul trebuie să utilizeze un sistem al calităţii aprobat pentru producţia, inspecţia produselor finite şi încercarea aparatelor în cauză, în conformitate cu pct. 3, şi se supune supravegherii specificate la pct. 8.
    3. Sistemul calităţii
    Producătorul trebuie să depună la organismul notificat, ales de el, o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru aparatele de cîntărit neautomate  în cauză.
    Cererea trebuie să cuprindă:
    1) denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele şi adresa acestuia;
    2) o declaraţie scrisă, care atestă că aceeaşi cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat;
    3) toate informaţiile relevante pentru categoria de aparate avută în vedere;
    4) documentaţia referitoare la sistemul calităţii; şi
    5) documentaţia tehnică privind tipul aprobat şi o copie a certificatului de examinare CE de tip.
    4. Sistemul calităţii trebuie să asigure faptul că aparatele de cîntărit neautomate  sînt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi respectă cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.
    Toate elementele, cerinţele şi măsurile adoptate de producător trebuie să fie documentate sistematic şi ordonat, sub forma unor politici, proceduri şi instrucţiuni scrise.
    Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor din domeniul calităţii.
    Documentaţia trebuie să cuprindă o descriere adecvată a:
    1) obiectivelor din domeniul calităţii şi structurii organizatorice, precum şi responsabilităţilor şi atribuţiilor conducerii cu privire la calitatea produsului;
    2) tehnicilor, proceselor şi acţiunilor sistematice de fabricaţie, asigurare şi control al calităţii corespunzătoare care urmează să fie utilizate;
    3) examinărilor şi încercărilor care se efectuează înainte, în timpul şi după fabricaţie, menţionînd frecvenţa lor;
    4) înregistrărilor din domeniul calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercarea şi etalonarea, rapoartele care dovedesc calificarea personalului implicat în desfăşurarea acestor activităţi etc.;
    5) mijloacelor de monitorizare a procesului de fabricaţie în scopul obţinerii nivelului de calitate cerut, precum şi al funcţionării eficiente a sistemului calităţii.
    5. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 4.
Respectivul organism prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului calităţii care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.
    Pe lîngă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit trebuie să deţină cel puţin un membru cu experienţă de evaluare în domeniul relevant al aparatelor şi al tehnologiei în domeniul respectiv, precum şi cunoştinţe ale cerinţelor aplicabile din hotărîre. Auditul trebuie să includă o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit trebuie să analizeze documentaţia tehnică menţionată la pct. 3 subpct.4) cu scopul de a verifica capabilitatea producătorului de a identifica cerinţele relevante din prezenta Reglementare tehnică şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea aparatului cu cerinţele respective.
    Organismul notificat trebuie să comunice producătorului decizia sa.
    Notificarea trebuie să conţină concluziile auditului şi decizia justificată a evaluării.
    6. Producătorul trebuie să se angajeze să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul calităţii aprobat şi să îl menţină adecvat şi eficient.
    7. Producătorul trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului calităţii.
    Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi să decidă dacă sistemul calităţii modificat va continua să îndeplinească cerinţele menţionate la pct. 4 sau este necesară o reevaluare.
    Organismul notificat trebuie să comunice producătorului decizia sa. Notificarea trebuie să conţină concluziile examinării şi decizia justificată privind evaluarea.
    8. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
    1) Supravegherea are rolul de a garanta că producătorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat.
    2) Producătorul trebuie să permită, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, inspecţie, încercare şi depozitare şi să furnizeze acestuia toate informaţiile necesare:
    a) documentaţia privind sistemul de calitate;
    b) înregistrările din domeniul calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercarea şi etalonarea, rapoartele care dovedesc calificarea personalului implicat în aceste activităţi etc.
    3) Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice, cu scopul de a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii aprobat şi trebuie să furnizeze producătorului un raport de audit.
    4) Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. În cazul în care este necesar, în cursul acestor vizite organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor încercări ale aparatelor, cu scopul de a verifica dacă sistemul calităţii funcţionează corect.
    Ca rezultat al acestor vizite, organismul notificat trebuie să furnizeze producătorului un raport de audit şi, în cazul efectuării unor încercări, un raport de încercări.
    9. Marcajul de conformitate şi declaraţia de conformitate
    1) Producătorul aplică marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta Reglementare tehnică şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare aparat în parte care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi care îndeplineşte cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.
    2) Producătorul trebuie să întocmească o declaraţie de conformitate scrisă pentru fiecare model de aparat şi trebuie să o păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului. Declaraţia de conformitate trebuie să identifice modelul de aparat pentru care a fost întocmită.
    O copie a declaraţiei de conformitate trebuie să fie pusă la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor, la cerere.
    10. Pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului, producătorul trebuie să păstreze la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor:
    1) documentaţia prevăzută la pct. 3;
    2) modificările prevăzute la pct. 7, în forma în care au fost aprobate;
    3) deciziile şi rapoartele din partea organismului notificat prevăzute la pct.7 și 8  subpct. 3) şi 4).
    11. Organismul notificat trebuie să informeze Ministerul Economiei în legătură cu aprobările sistemelor calităţii emise sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, trebuie să pună la dispoziţia acesteia lista aprobărilor sistemelor calităţii refuzate, suspendate sau restrînse în alt mod.
    12. Reprezentantul autorizat
    Obligaţiile producătorului menţionate la pct. 3, 7 şi 10 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.
MODULUL D1
ASIGURAREA CALITĂȚII PROCESULUI
DE PRODUCȚIE
    1. Asigurarea calităţii procesului de producţie este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 4 şi 22, asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatele de cîntărit neautomate  în cauză îndeplinesc cerinţele aplicabile din prezenta reglementare tehnică.
    2. Documentaţia tehnică
Producătorul întocmeşte documentaţia tehnică. Aceasta trebuie să permită evaluarea conformităţii aparatului cu cerinţele relevante şi trebuie să includă o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică trebuie să specifice cerinţele aplicabile şi să acopere, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi utilizarea aparatului.
    Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:
    1) o descriere generală a aparatului;
    2) desenele de proiectare şi de fabricare şi schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;
    3) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor respective şi a funcţionării aparatului;
    4) lista standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldovenești, aplicate integral sau parţial, și în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică trebuie să menţioneze acele părţi care au fost aplicate;
    5) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.;
    6) rapoartele de încercări.
    3. Producătorul trebuie să menţină documentaţia tehnică la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului.
    4. Fabricaţia
    Producătorul trebuie să utilizeze un sistem al calităţii aprobat pentru producţia, inspecţia produselor finite şi încercarea aparatelor în cauză, în conformitate cu pct. 5, şi trebuie să se supună supravegherii specificate la pct.18.
    5. Sistemul de calitate
    Producătorul trebuie să depună la organismul notificat, ales de el, o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru aparatele de cîntărit neautomate în cauză.
    6. Cererea trebuie să cuprindă:
    1) denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele şi adresa acestuia;
    2) o declaraţie scrisă care atestă că aceeaşi cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat;
    3) toate informaţiile relevante pentru categoria de aparate avută în vedere;
    4) documentaţia referitoare la sistemul calităţii;
    5) documentaţia tehnică prevăzută la pct. 2.
    7. Sistemul calităţii trebuie să asigure faptul că aparatele de cîntărit neautomate sînt în conformitate cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.
    8. Toate elementele, cerinţele şi măsurile adoptate de producător trebuie să fie documentate sistematic şi ordonat, sub forma unor politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor din domeniul calităţii.
    9. Documentaţia trebuie să cuprindă în special o descriere adecvată a:
    1) obiectivelor din domeniul calităţii şi structurii organizatorice, precum şi responsabilităţilor şi atribuţiilor conducerii cu privire la calitatea produsului;
    2) tehnicilor, proceselor şi acţiunilor sistematice de fabricaţie, asigurare şi control al calităţii corespunzătoare care urmează să fie utilizate;
    3) examinărilor şi încercărilor care vor fi efectuate înaintea, în timpul şi după fabricaţie, menţionînd frecvenţa lor;
    4) înregistrărilor din domeniul calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercarea şi etalonarea, rapoartele care dovedesc calificarea personalului implicat în aceste activităţi etc.;
    5) mijloacelor de monitorizare a procesului de fabricaţie în scopul obţinerii nivelului de calitate cerut al produsului, precum şi funcţionării eficiente a sistemului calităţii.
    10. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 7-9.
    Acest organism prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului calităţii care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.
    11. Pe lîngă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit trebuie să aibă în componenţă cel puţin un membru cu experienţă de evaluare în domeniul relevant al aparatelor şi al tehnologiei în domeniul respectiv, precum şi cunoştinţe ale cerinţelor aplicabile din prezenta Reglementare tehnică. Auditul trebuie să includă o vizită de evaluare la sediul producătorului.
    12. Echipa de audit trebuie să analizeze documentaţia tehnică prevăzută la pct. 2, cu scopul de a verifica capabilitatea producătorului de a identifica cerinţele relevante din prezenta Reglementare tehnică şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea aparatului cu cerinţele respective.
    13. Organismul notificat trebuie să comunice producătorului decizia sa.  Notificarea trebuie să conţină concluziile auditului şi decizia justificată a evaluării.
    14. Producătorul trebuie să se angajeze să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul calităţii aprobat şi să îl menţină adecvat şi eficient.
    15. Producătorul trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului calităţii.
    16. Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi să decidă dacă sistemul calităţii modificat va continua să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 7-9 sau este necesară o reevaluare.
    17. Organismul notificat trebuie să comunice producătorului decizia sa. Notificarea trebuie să conţină concluziile examinării şi decizia justificată a evaluării.
    18. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
    1) Supravegherea are rolul de a garanta că producătorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat.
    2) Producătorul trebuie să permită, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, inspecţie, încercare şi depozitare, şi să furnizeze acestuia toate informaţiile necesare:
    a) documentaţia privind sistemul calităţii;
    b) documentaţia tehnică prevăzută la pct. 2;
    c) înregistrările din domeniul calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercarea şi etalonarea, înregistrările care dovedesc calificarea personalului implicat în desfăşurarea acestor activităţi etc.
    3) Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice, cu scopul de a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii şi furnizează producătorului un raport de audit. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. Dacă este necesar, în cursul acestor vizite organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor încercări ale aparatelor, pentru a verifica dacă sistemul calităţii funcţionează corect.
    Ca rezultat al acestei vizite, organismul notificat trebuie să furnizeze producătorului un raport de audit şi, în cazul efectuării unor încercări, un raport de încercări.
    19. Marcajul de conformitate şi declaraţia de conformitate
    1) Producătorul trebuie să aplice marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar prevăzute în prezenta Reglementare tehnică şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la pct.5 și 6, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare aparat în parte care îndeplineşte cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.
    2) Producătorul trebuie să întocmească o declaraţie  de conformitate scrisă pentru fiecare model de aparat şi trebuie să o păstreze la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului. Declaraţia de conformitate trebuie să identifice modelul de aparat pentru care a fost întocmită.
    O copie a declaraţiei de conformitate trebuie să fie pusă la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor, la cerere.
    20. Pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului, producătorul trebuie să păstreze la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor:
    1) documentaţia prevăzută la pct. 7-9;
    2) modificările prevăzute la pct.15, în forma în care au fost aprobate;
    3) deciziile şi rapoartele din partea organismului notificat prevăzute la pct. 15, pct.18 subpct.3).
    21. Organismul notificat trebuie să informeze Agenției pentru Protecția Consumatorilor în legătură cu aprobările sistemelor calităţii emise sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, să pună la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor lista aprobărilor sistemelor calităţii refuzate, suspendate sau restrinse în alt mod.
    22. Reprezentantul autorizat
    Obligaţiile producătorului cuprinse la pct. 3, pct.18 subpct. 3), pct.19 şi 20 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele şi pe răspunderea acestuia, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.
MODULUL F
CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ
PE VERIFICAREA PRODUSULUI
    1. Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 9, asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatele de cîntărit neautomate  în cauză, care au făcut obiectul prevederilor de la pct. 3, sînt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi îndeplinesc cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.
    2. Fabricaţia
    Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor fabricate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.
    3. Verificarea
    Un organism notificat, ales de către producător, trebuie să efectueze examinările şi încercările corespunzătoare, pentru a verifica conformitatea aparatelor cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.
    4. Examinările şi încercările pentru verificarea conformităţii aparatelor cu cerinţele corespunzătoare se efectuează prin examinarea şi încercarea fiecărui aparat, aşa cum se specifică la pct. 5.
    5. Verificarea conformităţii prin examinarea şi încercarea fiecărui aparat
    Toate aparatele de cîntărit neautomate trebuie să fie examinate individual şi fac obiectul încercărilor adecvate definite în standardul (standardele) armonizat(e) relevant(e) sau al încercărilor echivalente în scopul verificării conformităţii cu tipul aprobat şi descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele corespunzătoare din prezenta Reglementare tehnică.
    6. În absenţa unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză trebuie să decidă cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate.
    7. Organismul notificat trebuie să elibereze un certificat de conformitate pe baza examinărilor şi încercărilor efectuate şi trebuie să aplice numărul său de identificare pe fiecare aparat aprobat sau să dispună aplicarea acestui număr pe răspunderea sa.
    8. Producătorul trebuie să păstreze certificatele de conformitate la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor, în scopul inspecţiei de către acestea, pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului.
    9. Marcajul de conformitate şi declaraţia de conformitate
    1) Producătorul trebuie să aplice marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar prevăzute în prezenta Reglementare tehnică şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la pct. 3, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare aparat în parte care este în conformitate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare CE de tip şi care îndeplineşte cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.
    2) Producătorul trebuie să întocmească o declaraţie de conformitate scrisă pentru fiecare model de aparat şi trebuie să o păstreze la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului. Declaraţia de conformitate trebuie să identifice modelul de aparat pentru care a fost întocmită.
    O copie a declaraţiei de conformitate trebuie să fie pusă la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor, la cerere.
    În cazul în care organismul notificat menţionat la pct. 3 este de acord şi sub responsabilitatea acestuia, producătorul poate aplica, de asemenea, pe aparate numărul de identificare al organismului notificat.
    10. În cazul în care organismul notificat este de acord şi sub responsabilitatea acestuia, producătorul poate aplica pe aparate numărul de identificare al organismului notificat, în cursul procesului de fabricaţie.
    11. Reprezentantul autorizat
    Obligaţiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat. Reprezentantul autorizat nu poate să îndeplinească obligaţiile producătorului prevăzute la pct. 2.
MODULUL F1
CONFORMITATEA BAZATĂ PE VERIFICAREA
PRODUSULUI
    1. Conformitatea bazată pe verificarea produsului este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 3 şi 9, asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatele de cîntărit neautomate  în cauză, care se supun dispoziţiilor de la pct. 5, sînt în conformitate cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.
    2. Documentaţia tehnică
    Producătorul trebuie să întocmească documentaţia tehnică. Aceasta trebuie să permită evaluarea conformităţii aparatului cu cerinţele relevante şi trebuie să includă o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică trebuie să specifice cerinţele aplicabile şi să acopere, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi utilizarea aparatului. Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:
    1) o descriere generală a aparatului;
    2) desenele de proiectare şi de fabricare şi schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;
    3) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor respective şi a funcţionării aparatului;
    4) lista standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldovenești, aplicate integral sau parţial, și în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică trebuie să menţioneze acele părţi care au fost aplicate;
    5) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.;
    6) rapoartele de încercări.
    3. Producătorul trebuie să menţină documentaţia tehnică la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului.
    4. Fabricaţia
    Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor fabricate cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.
    5. Verificarea
    Organismul notificat, ales de către producător, trebuie să efectueze examinările şi încercările corespunzătoare, cu scopul de a verifica conformitatea aparatelor cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.
    Examinările şi încercările pentru verificarea conformităţii cu cerinţele respective se efectuează prin examinarea şi încercarea fiecărui aparat, aşa cum se specifică la pct. 6.
    6. Verificarea conformităţii prin examinarea şi încercarea fiecărui aparat
    Toate aparatele de cîntărit neautomate  trebuie să fie examinate individual şi fac obiectul încercărilor adecvate definite în standardul (standardele) armonizat(e) relevant(e) sau al încercărilor echivalente în scopul verificării conformităţii cu cerinţele aplicabile. În absenţa unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză trebuie să decidă cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate.
    7. Organismul notificat trebuie să elibereze un certificat de conformitate pe baza examinărilor şi încercărilor efectuate şi trebuie să aplice numărul său de identificare pe fiecare aparat aprobat sau să dispună aplicarea acestui număr pe răspunderea sa.
    8. Producătorul trebuie să păstreze certificatele de conformitate la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor, pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului.
    9. Marcajul de conformitate şi declaraţia de conformitate
    1) Producătorul trebuie să aplice marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar prevăzute în prezenta Reglementare tehnică şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la pct. 5, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare aparat în parte care îndeplineşte cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.
    2) Producătorul trebuie să întocmească o declaraţie de conformitate scrisă pentru fiecare model de aparat şi trebuie să o păstreze la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului. Declaraţia de conformitate trebuie să identifice modelul de aparat pentru care a fost întocmită.
    O copie a declaraţiei de conformitate trebuie să fie pusă la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor, la cerere.
    În cazul în care organismul notificat prevăzut la pct. 6 este de acord şi sub responsabilitatea acestuia, producătorul poate aplica, de asemenea, pe aparate numărul de identificare al organismului notificat.
    10. În cazul în care organismul notificat este de acord şi sub responsabilitatea acestuia, producătorul poate aplica pe aparate numărul de identificare al organismului notificat, în cursul procesului de fabricaţie.
    11. Reprezentantul autorizat
    Obligaţiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat. Reprezentantul autorizat nu poate să îndeplinească obligaţiile producătorului prevăzute la pct. 2 şi 4.
MODULUL G
CONFORMITATEA BAZATĂ PE VERIFICAREA
UNITĂȚII DE PRODUS
    1. Conformitatea bazată pe verificarea unităţii de produs este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 4 şi 7 din prezentul modul, asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatul în cauză, care a făcut obiectul dispoziţiilor pct. 5, este în conformitate cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.
    2. Documentaţia tehnică
    Producătorul trebuie să întocmească documentaţia tehnică şi trebuie să o pună la dispoziţia organismului notificat menţionat la pct. 5. Documentaţia tehnică trebuie să permită evaluarea conformităţii aparatului cu cerinţele relevante şi să includă o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică trebuie să specifice cerinţele aplicabile şi să acopere, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi exploatarea aparatului. Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
    1) o descriere generală a aparatului;
    2) desenele de proiectare şi de fabricare şi schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;
    3) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor respective şi a funcţionării aparatului;
    4) lista standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldovenești, aplicate integral sau parţial, și în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică trebuie să menţioneze acele părţi care au fost aplicate;
    5) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.;
    6) rapoartele de încercări.
    3. Producătorul trebuie să menţină documentaţia tehnică la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului.
    4. Fabricaţia
    Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor fabricate cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.
     5. Verificarea
    Organismul notificat, ales de către producător, trebuie să efectueze examinările şi încercările corespunzătoare, aşa cum se prevede în standardele relevante armonizate, şi/sau încercările echivalente prevăzute în alte specificaţii tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea aparatului cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică, sau să dispună efectuarea acestora. În absenţa unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză trebuie să decidă cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate.
    6. Organismul notificat trebuie să elibereze un certificat de conformitate pe baza examinărilor şi încercărilor efectuate şi trebuie să aplice numărul său de identificare pe aparatul aprobat sau să dispună aplicarea acestui număr pe răspunderea sa.
    Producătorul trebuie să păstreze certificatele de conformitate la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor, pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului.
    7. Marcajul de conformitate şi declaraţia de conformitate
    1) Producătorul trebuie să aplice marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar prevăzute în prezenta Reglementare tehnică şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la pct. 6, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare aparat în parte care îndeplineşte cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.
    2)  Producătorul trebuie să întocmească o declaraţie de conformitate scrisă şi trebuie să o păstreze la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului. Declaraţia UE de conformitate trebuie să identifice aparatul pentru care a fost întocmită.
    O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie pusă la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor, la cerere.
    8. Reprezentantul autorizat
    Obligaţiile producătorului stabilite la pct. 3 şi 7 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.”;
    5) anexa nr.3 la Reglementarea tehnică va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.3
la Reglementarea tehnică privind
aparatele de cîntărit neautomate

DISPOZIȚII COMUNE
    1. Evaluarea conformităţii în conformitate cu modulele D, D1, F, F1 sau G poate fi efectuată la locul de producţie al producătorului sau în orice alt loc în cazul în care transportul la locul de utilizare nu necesită demontarea aparatului, în cazul în care punerea în funcţiune la locul de utilizare nu necesită asamblarea aparatului sau alte operaţiuni tehnice de instalare care pot afecta performanţele aparatului şi în cazul în care valoarea constantei gravitaţionale la locul punerii în funcţiune este luată în considerare sau în cazul în care performanţele aparatului nu sînt afectate de variaţiile gravitaţiei. În toate celelalte cazuri, evaluarea conformităţii trebuie făcută la locul de utilizare a aparatului.
    2. În cazul în care performanţele aparatului sînt sensibile la variaţiile gravitaţiei, procedurile menţionate la pct. 1 pot fi efectuate în două etape, etapa a doua cuprinzînd toate examinările şi încercările al căror rezultat depinde de gravitaţie, iar prima etapă – celelalte examinări şi încercări. Etapa a doua se desfăşoară la locul de utilizare a aparatului. Expresia „la locul de utilizare a aparatului” se interpretează ca „în zona de gravitaţie de utilizare a aparatului”. O zonă de gravitaţie este definită de limitele sale geografice privind latitudinea şi altitudinea deasupra nivelului mării.
    1) În cazul în care un producător a optat pentru efectuarea evaluării în două etape a uneia dintre procedurile menţionate la pct. 1 şi în cazul în care aceste două etape vor fi îndeplinite de organisme notificate diferite, un aparat care a fost supus primei etape a procedurii va purta numărul de identificare al organismului notificat care a fost implicat în această etapă.
    2) Organismul notificat care a îndeplinit prima etapă a procedurii eliberează pentru fiecare aparat cîte un certificat, care va cuprinde datele necesare pentru identificarea aparatului, menţionîndu-se examinările şi încercările care s-au efectuat.
    3) Partea care îndeplineşte a doua etapă a procedurii va efectua acele examinări şi încercări care nu au fost efectuate încă.
Producătorul sau reprezentantul său autorizat asigură punerea la dispoziţie, la cerere, a certificatelor de conformitate emise de organismul notificat.
    3. Producătorul care a ales în prima etapă modulul D sau D1 poate opta în etapa a doua pentru aceeaşi procedură sau poate decide să continue în etapa a doua cu modulul F sau F1, după caz.
    4. Marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar se aplică pe aparat după îndeplinirea celei de-a doua etape, odată cu numărul de identificare al organismului notificat care a participat la a doua etapă.”;
    6) anexa nr. 4 la Reglementarea tehnică:
    a) la punctul 1, textul „care fac obiectul unei proceduri de evaluare a conformităţii conform anexei nr.2 la prezenta Reglementare tehnică” se substituie cu textul „destinate a fi utilizate în domeniile prevăzute de pct. 2 din prezenta Reglementare tehnică”;
    b)  la punctul 1.1:
    alineatul unu se completează cu cuvintele „în mod vizibil, lizibil și indelebil”;
    literele a) și b) se abrogă;
    alineatul c) va avea următorul cuprins:
    „c) următoarele inscripţionări:
    - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul;
    - sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială sau marca înregistrată a acestuia;
    - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăţi de cerc;
    - limita maximă de cîntărire sub forma Max...;
    - limita minimă de cîntărire sub forma Min...;
    - diviziunea de verificare sub forma e =...;
    - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz;
    - pentru aparatele de cîntărit neautomate  construite din elemente separate care se asamblează, marca de identificare pe fiecare eliment;
    - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...;
    - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...;
    - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...;
    - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...;
    - sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...;
    - limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C;
    - raportul dintre receptorul de greutate şi sarcină.”;
    c) la punctul 1.2, cuvintele „mărcii de conformitate SM și/sau aplicării inscripționărilor” se substituie cu cuvintele „marcajului de conformitate și a inscripțiilor”, iar cuvîntul „marca” se substituie cu cuvintul „marcaj”;
    d) la punctul 1.3, cuvîntul „metrologice” se substituie cu cuvintele „de control”;
    e) punctul 1.6  se abrogă;
    f) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Alte aparate de cîntărit neautomate
    Aparatele de cîntărit neautomate care nu sînt destinate pentru domeniile prevăzute la pct.2 al prezentei Reglementări tehnice trebuie să  poarte:
    - denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia;
    - limita maximă de cîntărire, sub forma Max.... .
    Aceste aparate de cîntărit neautomate nu trebuie să poartă marcajul de conformitate.”;
    g) la punctul 3, cifra „13” se substituie cu cifra „810”;
    7) anexa nr.5 la Reglementarea tehnică va avea următorul cuprins:

    anexa nr.5