HGM1077/2016
ID intern unic:  366875
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1077
din  23.09.2016
instituţiilor publice de învăţămînt profesional tehnic
Publicat : 30.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 338-341     art Nr : 1180
    MODIFICAT
   
HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936; în vigoare 01.10.18
    HG648 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.708

    NOTĂ:
    în anexa nr.1, pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Educației”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, la cazul gramatical corespunzător;
    în tot textul hotărîrii și al anexelor nr.1 și 2, cuvintele „autoritate bugetară”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „autoritate bugetară (fondator)”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936; în vigoare 01.10.18
    În temeiul prevederilor art. 145 alin. (1) lit. a) și alin.(5) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art.634), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauză modificată prin HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936; în vigoare 01.10.18]
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind finanţarea în bază de cost per elev a instituţiilor publice de învăţămînt profesional tehnic, conform anexei nr.1;
    Criteriile de calcul al costului programelor de formare profesională tehnică, conform anexei nr. 2;
    Lista coeficienţilor programelor de formare profesională tehnică secundară, conform anexei nr.3;
    Lista coeficienţilor programelor de formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară, conform anexei nr.4.
    2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale vor asigura finanţarea instituţiilor publice de învăţămînt profesional tehnic din subordine, în bază de cost per elev, conform anexelor nr. 1, nr.3 şi nr.4.
    [Pct.2 modificat prin HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936; în vigoare 01.10.18]
    3. Instituţiile de învăţămînt din domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice dispun de competenţe şi responsabilităţi în limitele reglementate de cadrul normativ de resort.
    4. Metodologia de finanţare în bază de cost per elev va fi pilotată pentru întreg procesul bugetar pe anul 2016 (elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului) pentru instituţiile publice de învăţămînt profesional tehnic din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
    [Pct.4 modificat prin HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936; în vigoare 01.10.18]
    5. Autorităţile bugetare (fondatoare) se autorizează să creeze un fond de rezervă destinat prevenirii posibilei reduceri a bugetelor instituţiilor publice de învăţămînt profesional tehnic în legătură cu aplicarea noii metodologii pentru anii 2017-2018.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Pct.6 în redacția HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936; în vigoare 01.10.18]

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                     Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                               Eduard Grama
    Ministrul sănătăţii                                                       Ruxanda Glavan
    Ministrul culturii                                                         Monica Babuc

    Nr. 1077. Chişinău, 23 septembrie 2016.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1077
din 23 septembrie 2016

REGULAMENT
privind finanţarea în bază de cost per elev a
instituţiilor publice de învăţămînt profesional tehnic
I. Principii generale
    1. Regulamentul privind finanţarea în bază de cost per elev a instituţiilor publice de învăţămînt profesional tehnic (în continuare – Regulament)  stabileşte metodologia de finanţare în bază de cost per elev a instituţiilor publice de învăţămînt profesional tehnic (în continuare – metodologie) şi modul de aplicare a acesteia în procesul bugetar.
    2. Metodologia este reprezentată printr-o formulă unică (unificată), care are specificul său de aplicare la formarea bugetelor instituţiilor publice de învăţămînt profesional tehnic şi se aplică în baza limitei de cheltuieli pentru toate instituţiile publice de învăţămînt profesional tehnic.
    3. Metodologia se aplică următoarelor instituţii publice de învăţămînt profesional tehnic: şcoli profesionale, colegii şi centre de excelenţă (în continuare – instituţii).
    4. Metodologia diferenţiază costurile de instruire per elev la diferite programe de instruire prin intermediul coeficienţilor de programe, conform anexelor nr. 3 şi nr.4.
    5. Metodologia:
    1) include:
    a) cheltuielile de personal;
    b) cheltuielile pentru bunuri şi servicii;
    c) stocurile de materiale circulante;
    d) mărfurile;
    2) nu include:
    a) cheltuielile aferente întreţinerii căminelor, inclusiv a cheltuielilor de personal;
    b) prestaţiile sociale;
    c) alte cheltuieli (burselor);
    d) produsele alimentare, serviciile de alimentare a elevilor;
    e) mijloacele fixe;
    f) cheltuielile pentru dezvoltarea instituției, conform indicatorilor de performanță și bugetului aferent acestora, aprobați de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu respectarea limitei alocațiilor bugetare planificate în acest scop.
    [Pct.5 subpct.2), lit.f) în redacția HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936; în vigoare 01.10.18]
    6. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:
    a) limită de cheltuieli – volumul alocațiilor de la bugetul de stat, planificat pentru comanda de stat în scopul formării profesionale în instituții în baza cărora se elaborează proiectul de buget al noului an financiar pentru instituţii;
    [Pct.6 lit.f) modificată prin HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936; în vigoare 01.10.18]
    a1) comanda de stat – plan de pregătire a cadrelor de specialitate cu finanțare de la bugetul de stat, pe meserii, specialități şi domenii generale de studiu în instituţii;
    [Pct.6 lit.a1) introdus prin HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936; în vigoare 01.10.18]
    b) cost mediu de instruire  – costul mediu anual de instruire a unui elev în cadrul instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, indiferent de programul de instruire;
    c) coeficient de program – diferenţierea în finanţare per elev bazată pe costul unui program de instruire sau grupelor de programe de instruire care au acelaşi nivel al costurilor relative;
    d) rată de retenţie – coeficient stabilit pentru fiecare meserie sau specialitate pentru a ajusta finanţarea în cazul abandonurilor şcolare;
    e) fond de competitivitate – fond care prevede resurse financiare de la bugetul de stat pentru cofinanţarea colaborărilor dintre instituţii şi agenţi economici, conform criteriilor specificate în Regulament;
    f) coeficient de premiu  – coeficient de program suplimentar care se aplică pe termen determinat la decizia autorităţii bugetare (fondator) pentru favorizarea unor programe de instruire care în urma analizelor efectuate de către autoritatea bugetară (fondator) sînt prioritare pentru piaţa forţei de muncă;
    g) cost per program – cheltuieli aferente procesului de instruire a unui program în cadrul instituţiei de învăţămînt profesional tehnic (specialitate sau meserie) determinate de numărul de elevi şi coeficientul pentru programul de instruire respectiv.
Secţiunea 1
Formula de finanţare şi particularităţile aplicării ei
    [Pct.7 abrogat prin HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936: în vigoare 01.10.18]
 
    8. Volumul alocațiilor de la bugetul de stat corespunzător comenzii de stat pentru formarea profesională în instituții se determină în baza limitelor de cheltuieli stabilite de autoritatea bugetară (fondator), pentru programele respective, calculate prin aplicarea următoarei formule:
Limita de cheltuieli pentru comanda de stat = A x B x C x D x E x F + G,
    unde:
    A – numărul de elevi înmatriculaţi în baza planului de înmatriculare la o specialitate sau meserie în cadrul instituţiei şi numărul de elevi promovaţi în următorul an de studii la specialitatea sau meseria respectivă;
    B – costul mediu de instruire. Se determină conform anexei nr.2;
    C – coeficientul de program, conform anexelor nr.2, nr.3 şi nr.4;
    D – rata de retenţie;
    E – coeficientul fondului de competitivitate;
    F – coeficientul de premiu;
    G – cheltuieli, asupra cărora metodologia nu se extinde.
    [Pct.8 modificat prin HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936; în vigoare 01.10.18]
    9. Volumul alocațiilor de la bugetul de stat se  calculează şi se comunică instituţiei la elaborarea proiectului de buget anual, dar se revizuieşte la repartizare în conformitate cu numărul real de elevi în instituţie.
    [Pct.9 modificat prin HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936; în vigoare 01.10.18]
    10. Instituţiile de învăţămînt profesional tehnic vor transmite date, în formatul stabilit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în adresa autorităţilor bugetare (fondatoare) cărora se subordonează. Ulterior, autorităţile bugetare (fondatoare) vor transmite datele verificate în adresa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, după totalizarea datelor pentru toate instituţiile de învăţămînt profesional tehnic, va stabili costul mediu de instruire pentru anul respectiv. Costul mediu de instruire se va aproba prin Ordin comun al autorităţilor bugetare (fondatoare) ce au în subordine instituţii de învăţămînt profesional tehnic şi se va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    11. Ajustarea volumului alocațiilor de la bugetul de stat pentru instituțiile de învăţămînt profesional tehnic poate avea loc în următoarele cazuri: ajustarea numărului de elevi la finalul procesului anual de înmatriculare a elevilor, conform situaţiei anuale la data de 1 octombrie; modificarea limitelor de cheltuieli, estimate de Ministerul Finanţelor; lichidarea instituţiei; diminuarea numărului de elevi pentru o specialitate sau meserie cu minimum 5 % peste rata de retenţie stabilită de către autoritatea bugetară (fondator).
    [Pct.11 modificat prin HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936; în vigoare 01.10.18]
Secţiunea a 2-a
Autonomia instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic
    12. Instituțiile de învăţămînt profesional tehnic funcționează în regim de autogestiune financiar-economică, dețin conturi în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor şi pot desfășura activităţi economice, în conformitate cu actele normative.
    [Pct.12 în redacția HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936; în vigoare 01.10.18]
    121. Sursele de finanțare a activităţii instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic sînt:
    a) alocațiile din bugetul de stat conform comenzii de stat aprobate de către Guvern;
    b) taxele de studii achitate de către persoanele fizice şi juridice interesate, inclusiv din străinătate, pentru studii, perfecţionare şi recalificare profesională, pe bază de contract;
    c) veniturile obținute din activitatea de întreprinzător;
    d) alte surse legal constituite.
    [Pct.121 introdus prin HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936; în vigoare 01.10.18]
    122. Finanțarea serviciilor prestate de către instituția de învăţămînt profesional tehnic, în temeiul punctului 121 litera a), se efectuează prin intermediul autorității bugetare (fondator), în limita alocațiilor bugetare prevăzute în legea bugetară anuală.
    [Pct.122 introdus prin HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936; în vigoare 01.10.18]
    123. Veniturile obținute de instituția de învăţămînt profesional tehnic din prestarea contra plată a serviciilor educaționale se folosesc exclusiv pentru dezvoltarea instituţiei.
    [Pct.123 introdus prin HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936; în vigoare 01.10.18]
    124. Veniturile instituției obținute exclusiv din activitatea de întreprinzător sînt acumulate şi administrate separat de alte venituri.
    [Pct.124 introdus prin HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936; în vigoare 01.10.18]
    125.  Directorul instituției este împuternicit cu dreptul de a efectua cheltuieli în limita bugetului aprobat de către Consiliul de administrare al instituției.
    [Pct.125 introdus prin HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936; în vigoare 01.10.18] 
    13. Instituţiile de învăţămînt profesional tehnic:
    a) elaborează şi prezintă propuneri de buget aferente comenzii de stat pentru formarea profesională, conform termenelor şi cerinţelor stabilite de autoritățile bugetare (fondatoare);
    b) îşi asumă angajamente contractuale şi efectuează cheltuieli în limitele bugetului aprobat şi în scopurile strict legate de activitatea acestora;
    c) îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor transmise la adresa autorității bugetare (fondatoare).
    [Pct.13 în redacția HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936; în vigoare 01.10.18]
Secţiunea a 3-a
Executarea bugetelor, raportarea şi monitorizarea
    14. Executarea bugetelor instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic se reglementează prin Regulamentele-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic, aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, și de alte acte normative în vigoare.
    [Pct.14 în redacția HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936; în vigoare 01.10.18]
    15. Costul mediu de instruire şi coeficienţii de programe se aduc la cunoştinţă instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic de către autorităţile bugetare (fondatoare) şi se publică pe paginile electronice ale autorităţilor bugetare (fondatoare), la data aprobării bugetelor pentru anul următor.
    16. Bugetele instituţiilor se publică pe paginile electronice ale acestora în termen de maximum 30 de zile calendaristice din data aprobării, precum şi în cazul rectificării bugetului.
    17. Monitorizarea implementării costului per elev se efectuează la nivel central de către autorităţile bugetare (fondatoare).
    18. Rezultatele monitorizării se plasează pe paginile oficiale ale autorităţilor bugetare (fondatoare).
    181. Activitatea instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic este supusă auditului intern și auditului extern în conformitate cu prevederile actelor normative.
    [Pct.181 introdus prin HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936; în vigoare 01.10.18]
    182. Evidența contabilă și raportarea financiară a instituțiilor se efectuează în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate, aprobate prin ordinul ministrului Finanțelor nr.118/2013.
    [Pct.182 introdus prin HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936; în vigoare 01.10.18]
II. Dispoziţii speciale
    19. Cheltuielile descrise în pct. 5 alin. 2), care nu se includ în metodologie, se stabilesc separat de costurile de instruire per elev în baza cheltuielilor reale ale instituţiilor publice de învăţămînt profesional tehnic.
    20. Coeficienţii de programe se revizuiesc o dată la 3 ani, începînd cu anul 2018.
    21. Pentru instituţiile publice cu cerinţe educaţionale speciale, se stabileşte alocarea mijloacelor financiare suplimentare per elev în proporţie de 40% din bugetul calculat conform formulei descrise în secţiunea 1 pct. 8.
    22. Pentru programele de formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară cu instruire cu frecvenţă redusă, se stabileşte  alocarea mijloacelor financiare per elev în proporţie de 40% din bugetul calculat, conform formulei descrise în secţiunea 1 pct. 8.
    23. Autorităţile bugetare (fondatoare) stabilesc pentru fiecare program de instruire o rată de retenţie pentru următorul an de studiu. Scăderea numărului de elevi sub rata de retenţie stabilită pentru programul de instruire respectiv conduce la o finanţare proporţională mai mică a instituţiei pentru următoarea perioadă bugetară. 
    24. Autoritatea bugetară (fondator) este în drept să creeze anual un fond de competitivitate din contul micşorării costului mediu de instruire stabilit cu pînă la 3% pentru fiecare elev. Bugetul fondului de competitivitate se aprobă anual printr-un ordin emis de autoritatea bugetară  (fondator) şi se publică la data emiterii pe pagina electronică a acesteia.
    25. Repartizarea mijloacelor din fondul de competitivitate instituţiilor se face:
    a) pe programe de instruire pe instituţii;
    b) pentru susţinerea şi promovarea colaborărilor cu reprezentanţii mediului economic prin care ultimii îşi iau angajament să investească în instituţie sub formă de mijloace financiare sau bunuri necesare pentru instruire;
    c) sub forma unui coeficient de program suplimentar;
    d) în baza unor criterii de evaluare prestabilite de către autoritatea bugetară (fondator);
    e) în limita mijloacelor disponibile anual.
    26. O singură instituţie poate beneficia de alocaţii din fondul de competitivitate nu mai des decît o dată la 3 ani în mărime maximă de 50% din costul proiectului de colaborare propus.
    27. Autoritatea bugetară (fondator) este în drept să aplice un coeficient de premiu per programe de instruire, care poate fi negociat cu părţile interesate (Ministerul Economiei și Infrastructurii, angajatori şi sindicate) în limita bugetelor aprobate.
    [Pct.27 modificat prin HG884 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.936; în vigoare 01.10.18]
    28. Instituţiile transmit anual, în adresa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, date cu privire la cheltuielile instituţiei, completate conform cerinţelor stabilite de Minister.
    29. Pentru anul 2017, se stabileşte coeficientul 1 pentru elementele D, E şi F din formula descrisă în secţiunea 1 pct. 8.
    30. Prevederile prezentului Regulament vor fi puse în aplicare din momentul elaborării propunerilor de proiect pentru bugetul anului 2017.

            Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1077
din  23 septembrie 2016

Criteriile de calcul a costului programelor
de formare profesională tehnică
    1. Costul mediu de instruire derivă din costurile aferente procesului de instruire şi finanţarea existentă pentru domeniul de învăţămînt profesional tehnic. Metoda determinării costului mediu de instruire are la bază principiul de calculare a costului bazat pe activitate.
    2. Costul mediu de instruire se determină anual pentru fiecare nivel de instruire prin aplicarea coeficienţilor de programe în vigoare şi limita resurselor bugetare disponibile.
    3. Costul mediu de instruire este independent de clasa sau grupa în care a fost clasificat programul de instruire şi este acelaşi pentru toate programele de instruire şi pentru toate instituţiile de acelaşi nivel.
    4. Schimbarea costului mediu de instruire per elev pentru fiecare nivel de instruire se realizează prin ajustarea costului mediu de instruire pînă la nivelul resurselor disponibile. O astfel de schimbare poate avea loc în fiecare an bugetar, la majorarea bugetului total pentru nivelul de învăţămînt profesional tehnic, creşterea inflaţiei, ajustarea salariilor.
    5. Coeficienţii pentru programele de formare profesională tehnică secundară vor fi diferiţi de coeficienţii pentru programele de formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară.
    6. Pentru stabilirea coeficienţilor pentru programele de formare profesională:
    a) se calculează la nivel naţional costul total de instruire la meseriile sau specialităţile din fiecare grupă de programe (categorie de cost) în baza datelor transmise autorităţii bugetare  (fondator) de către instituţii, în formatul stabilit pentru ultimul an financiar (numărul de elevi per program, costul de instruire pe program în instituţie, numărul de instituţii);
    b) se calculează numărul total de elevi pentru ultimul an, încadraţi la meserii sau specialităţi din aceeaşi categorie de cost;
    c) se calculează costul mediu de instruire pe elev, pentru ultimul an, pe fiecare grupă de programe (grupă de cost) prin împărţirea costului total de instruire la numărul total de elevi ce se instruiesc la meserii sau specialităţi din grupa respectivă de cost;
    d) coeficienţii pentru fiecare grupă de cost se vor determina prin împărţirea costului mediu de instruire per elev din grupa respectivă la costul mediu de instruire per elev de la categoria de cost A.
    7. Stabilirea coeficienţilor se va efectua în mod automat, în programul computerizat elaborat cu acest scop, în baza datelor colectate din instituţii, în ultimul an financiar, în modul şi formatul stabilit.
    8. Încadrarea în grupe de cost a meseriilor sau specialităţilor noi se face prin analiza şi decizia grupurilor de lucru create de autoritatea bugetară  (fondator) prin compararea costurilor de instruire, estimate pentru programele noi, cu costurile relative de instruire pentru ultimul an pentru meserii sau specialităţi  din fiecare categorie de cost.
    9. Costul mediu de instruire se stabileşte anual prin calcularea bugetului total pentru nivelurile de învăţămînt profesional tehnic secundar şi profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aplicînd coeficienţii de programe în vigoare pînă la limita de cheltuieli aprobată de Ministerul Finanţelor.

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG648 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.708]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG648 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.708]