HGC1091/2016
ID intern unic:  366877
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1091
din  27.09.2016
pentru modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 863 din 8 octombrie 2014
Publicat : 30.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 338-341     art Nr : 1182
    În temeiul art. 67 din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), cu modificările ulterioare, precum şi în scopul perfecţionării Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.863 din 8 octombrie 2014 „Pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.325-332, art.947) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în denumirea şi punctul 1 al hotărîrii, precum şi în denumirea Metodologiei, cuvintele „pentru profesiile muncitoreşti” se exclud;
    2) în Metodologie:
    a) punctul 1 va avea următorul cuprins:
    „1. Metodologia de elaborare a standardelor ocupaţionale (în continuare – Metodologie) constituie temeiul normativ pentru elaborarea standardelor ocupaţionale pentru meserii/profesii şi specialităţi pentru fiecare nivel al învăţămîntului profesional tehnic: secundar (nivelul 3 al ISCED (Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei); postsecundar (nivelul 4 ISCED) şi postsecundar nonterţiar (nivelul 5 ISCED) în diferite domenii de activitate/formare profesională.”;
    b) punctul 2:
    la noţiunea „competenţă”, cuvintele „profesiilor muncitoreşti” se substituie cu cuvintele „de lucru”;
    noţiunile „profesie” şi „profesie muncitorească” se exclud;
    la noţiunea „profil ocupaţional”, cuvintele „profesii (ocupaţii)” se substituie cu cuvintele „meserii/profesii/specialităţi/ocupaţii”;
    noţiunea „sector/activitate economică” se completează în final cu textul: „la nivel de grupă sau subgrupă sau combinate în funcţie de necesitate, complexitate şi relevanţă”;
    la noţiunea „standard ocupaţional pentru profesiile muncitoreşti”, cuvintele „pentru profesii muncitoreşti” se exclud, iar cuvintele „profesiilor dintr-un domeniu ocupaţional” se substituie cu cuvintele „unei meserii/profesii/specialităţi/ocupaţii dintr-un domeniu de activitate”;
    c) la punctul 3, cuvintele  „muncitorilor” şi „secundar profesional” se substituie cu cuvintele „resurselor umane” şi, respectiv, „profesional tehnic secundar”;
    d) la punctul 4, cuvintele „muncitorilor calificaţi” se substituie cu cuvintele „profesională a resurselor umane”;
    e) la punctul 5, cuvîntul „profesiei” se substituie cu cuvintele „meseriei/profesiei/specialităţii”, iar după cuvîntul „muncitor” se introduc cuvintele „specialist de calificare medie”;
    f) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Standardele ocupaţionale reprezintă temei pentru elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor, inclusiv pentru descrierea calificărilor şi elaborarea standardelor educaţionale aferente formării profesionale a muncitorilor calificaţi şi specialiştilor de calificare medie prin programe de formare profesională tehnică secundară (nivelul 3 ISCED); postsecundară (nivelul 4 ISCED) şi postsecundară nonterţiară (nivelul 5 ISCED) în funcţie de cerinţele pieţei forţei de muncă.”;
    g) la punctul 9:
    subpunctul 1):
    la litera c), cuvintele „pentru profesiile muncitoreşti” se exclud;
    la litera e), cuvintele „selectarea comitetelor sectoriale, instituţiilor, organizaţiilor, companiilor pentru elaborarea” se substituie cu cuvintele „achiziţionarea serviciilor de elaborare a”;
    se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) deţinerea registrului electronic de evidenţă a standardelor ocupaţionale aprobate”;
    subpunctul 2) se completează cu literele d) şi e) cu următorul cuprins:
    „d) contribuirea la crearea comitetelor sectoriale şi acordarea asistenţei în organizarea activităţii acestora;
    e) contribuirea la organizarea instruirii specialiştilor în domeniul elaborării standardelor ocupaţionale”;
    h) punctul 10 va avea următorul cuprins:
    „10. Comitetul sectorial este organul responsabil de elaborarea standardelor ocupaţionale din sector şi are următoarele atribuţii:
    a) cercetarea pieţei muncii în domeniul de activitate şi identificarea listei meseriilor/profesiilor/specialităţilor/ocupaţiilor pentru elaborarea standardelor ocupaţionale din sectorul corespunzător;
    b) adoptarea deciziei cu privire la elaborarea standardului ocupaţional concret pentru domeniul ocupaţional corespunzător;
    c) gestionarea procesului de elaborare a standardului ocupaţional respectiv;
    d) crearea grupurilor de lucru pentru elaborarea profilului şi a standardului ocupaţional şi a comisiei de evaluare şi validare a standardelor ocupaţionale;
    e) identificarea resurselor financiare pentru elaborarea standardelor ocupaţionale.”;
    i) la punctul 12, cuvintele „care colaborează în această activitate cu comitetul sectorial corespunzător” se substituie cu textul: „care desfăşoară această activitate în corespundere cu prezenta Metodologie, în baza unui acord de colaborare cu comitetul sectorial corespunzător, iar în cazul lipsei în sectorul economic respectiv a comitetului sectorial – cu comisia ramurală pentru consultări şi negocieri colective. În cazul inexistenţei comisiei ramurale pentru consultări şi negocieri colective instituţiile, companiile sau organizaţiile interesate elaborează standarde ocupaţionale în baza acordului de colaborare cu organul central de specialitate al administraţiei publice”;
    j) la punctul 13:
    prima propoziţie va avea următorul cuprins:
    „Pentru elaborarea standardelor ocupaţionale, comitetul sectorial/ instituţiile, companiile sau organizaţiile implicate în elaborarea standardelor ocupaţionale  constituie grupurile de lucru pentru elaborarea profilului şi a standardului ocupaţional şi comisia de evaluare şi validare a standardelor ocupaţionale.”;
    la subpunctul 1), textul „7-9 membri, inclusiv 5-7 reprezentanţi” se substituie cu textul „cel puţin 7 membri, inclusiv cel puţin 5 reprezentanţi”, iar textul „un membru al comitetului sectorial şi un coordonator” se substituie cu textul „reprezentant (reprezentanţi) al comitetului sectorial şi un coordonator (coordonatori)”;
    la subpunctul 2):
    textul „din 5-7 membri, inclusiv 3-5 specialişti” se substituie cu textul „din cel puţin 5 membri, inclusiv cel puţin 3 specialişti”;
    textul „un membru al comitetului sectorial şi un coordonator” se substituie cu textul „un reprezentant (reprezentanţi) al comitetului sectorial şi un coordonator (coordonatori)”;
    textul „cel puţin 5 ani” se substituie cu textul „cel puţin 3 ani”;
    k) la punctul 14, cuvintele „profesie muncitorească din domeniul ocupaţional” se substituie cu cuvintele „meserie/profesie/specialitate din domeniul de activitate”;
    l) punctul 16 va avea următorul cuprins:
    „16. Elaborarea profilului ocupaţional începe cu analiza ocupaţională referitoare la o anumită meserie/profesie/specialitate şi cuprinde două activităţi generale:
    a) colectarea informaţiilor despre meserie/profesie/specialitate;
    b) analiza şi prezentarea informaţiilor colectate într-un format care să faciliteze redactarea standardelor ocupaţionale pentru domeniul de activitate respectiv.
    1) Colectarea informaţiilor despre meseria/profesia/specialitatea din domeniul de activitate corespunzător prevede identificarea atribuţiilor funcţionale şi sarcinile de lucru, cunoştinţele, capacităţile profesionale, inclusiv necesităţile de formare profesională continuă, deprinderile practice şi atitudinile necesare pentru a realiza activităţi de muncă conform cerinţelor specifice locului de muncă, definind specificaţiile ocupaţionale curente, se urmăresc tehnologiile şi metodele noi de lucru, precum şi tendinţele de viitor care pot influenţa practicarea meseriei/profesiei/specialităţii analizate.
    2) Metodele de colectare a informaţiei despre o meserie/profesie/specialitate dintr-un domeniu de activitate sînt următoarele:
    a) colaborarea cu reprezentanţii mediului economic;
    b) observarea directă şi vizitele pe teren;
    c) studierea fişelor de post;
    d) interviurile individuale;
    e) organizarea atelierelor de lucru;
    f) chestionarea;
    g) reuniunile experţilor/conferinţele;
    h) analiza standardelor existente, inclusiv a celor utilizate în alte ţări;
    i) alte metode relevante domeniului.”;
    3) Metodele şi tehnicile selectate pentru colectarea datelor trebuie să corespundă tipului de activitate.
    4) Una dintre metodele de efectuare a analizei ocupaţionale este întrunirea grupului de lucru pentru elaborarea profilului ocupaţional într-un atelier de lucru, în cadrul căruia moderatorii (coordonatorul şi membrii comitetului sectorial) intervievează membrii grupului de lucru şi reprezentanţii agenţilor economici din domeniul  pentru care se elaborează standardul ocupaţional. În caz de necesitate, la decizia comitetului sectorial, la atelierul de lucru pot fi invitaţi pentru consultare şi alţi specialişti sau experţi în domeniu.
    5) În cadrul interviului se analizează locul de muncă şi se identifică toate sarcinile specifice meseriei/profesiei/specialităţii, necesare realizării cu succes a atribuţiilor principale, factorii de risc profesional la care sînt expuşi muncitorii, specialiştii, precum şi acţiunea lor asupra sănătăţii acestora. Datele sînt înregistrate pe suport de hîrtie şi/sau electronic şi sînt sistematizate de către coordonator şi membrul comitetului sectorial.
    6) În baza rezultatelor sistematizate ale informaţiilor colectate, grupul de lucru iniţiază elaborarea profilului ocupaţional, în corespundere cu anexa nr.1 la prezenta Metodologie, realizînd următoarele acţiuni:
    a) descrierea meseriei/profesiei/specialităţii şi enumerarea activităţilor profesionale realizate pe parcursul activităţii sale profesionale;
    b) identificarea atribuţiilor, în ordinea desfăşurării acestora;
    c) identificarea sarcinilor de lucru pentru fiecare atribuţie, aranjate în ordinea logică în care se succedă acestea;
    d) elaborarea listelor de calităţi profesionale, cunoştinţe, inclusiv necesităţi de formare profesională continuă şi capacităţi profesionale necesare pentru exercitarea meseriei/profesiei/specialităţii; utilaje, instrumente de lucru şi materiale, tendinţe şi preocupări de viitor;
    e) revizuirea/reformularea şi aranjarea în ordine a sarcinilor şi obligaţiilor;
    f) compararea profilului obţinut cu profiluri internaţionale.
    7) La formularea textului atribuţiilor şi a sarcinilor de lucru se utilizează verbe de acţiune substantivizate (de ex. a identifica – identificarea).”;
    m) punctul 17:
    la subpunctul 1) litera a), cuvîntul  „profesia” se substituie cu cuvintele „meseria/profesia/specialitatea”, iar la litera b), cuvîntul „verificare” se substituie cu cuvîntul „evaluare”;
    la subpunctul 2),  textul „prin intervievarea a 1-2 muncitori calificaţi şi specialişti în profesia analizată, selectaţi din cadrul a 5-7” se substituie cu  textul „prin organizarea unui atelier de lucru pentru intervievarea a 1-2 muncitori calificaţi/specialişti în meseria/profesia/specialitatea analizată, selectaţi din cadrul a 3-5”;
    la subpunctul 3), cuvîntul „profesia” se substituie cu cuvintele „meseria/profesia/specialitatea”;
    la subpunctele 4) şi 6), după cuvîntul „comisiei” se introduc cuvintele „selectaţi pentru evaluare”;
    n) punctul 18 va avea următorul cuprins:
    „18. Elaborarea standardului ocupaţional reprezintă etapa a treia a procesului de elaborare a documentului şi începe în baza deciziei comisiei cu privire la evaluarea şi validarea profilului ocupaţional.
    1) Elaborarea standardului ocupaţional se realizează de către grupul de lucru pentru elaborarea standardului ocupaţional în corespundere cu formatul standardului ocupaţional-tip, conform anexei nr.3 la prezenta Metodologie. În caz de necesitate, la decizia comitetului sectorial, pentru elaborarea standardului ocupaţional pot fi invitaţi suplimentar pentru consultare alţi specialişti şi experţi în domeniu.
    2) Foaia de titlu a standardului ocupaţional conţine următoarele informaţii:
    a) denumirea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice care coordonează şi aprobă standardul ocupaţional, numărul, data coordonării şi aprobării acestuia;
    b) decizia comitetului sectorial/comisiei ramurale pentru consultări şi negocieri colective/organului central de specialitate al administraţiei publice privind acceptarea standardului ocupaţional respectiv, numărul şi data adoptării acesteia;
    c) titlul standardului ocupaţional în corespundere cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor (nivelul 3 ISCED); Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru formarea profesională a muncitorilor calificaţi şi a specialiştilor pentru nivelurile 4 şi 5 ISCED; denumirii formulate în decizia comitetului sectorial; 
    d) domeniul de activitate în corespundere cu domeniul de formare profesională prevăzut în nomenclatoarele meseriilor/profesiilor şi al specialităţilor, menţionate la litera c);
    e) codul CORM în corespundere cu codul grupei de bază din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM);
    f) nivelul de calificare ISCED ce reprezintă: nivelul 3 (învăţămîntul profesional tehnic secundar); nivelul 4 (învăţămîntul profesional tehnic postsecundar) şi nivelul 5 (învăţămîntul profesional tehnic postsecundar nonterţiar), în corespundere cu prevederile Codului educaţiei privind organizarea sistemului de învăţămînt pe niveluri şi cicluri în conformitate cu Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei;
    g) codul meseriei/profesiei/specialităţii în corespundere cu nomenclatoarele meseriilor/profesiilor şi al specialităţilor, menţionate la litera c);
    h) denumirea meseriei/profesiei/specialităţii în corespundere cu nomenclatoarele meseriilor/profesiilor şi al specialităţilor, menţionate la litera c);
    i) date cu referire la autorii standardului ocupaţional - membrii grupului de lucru care au elaborat standardul ocupaţional şi membrii Comisiei care au evaluat şi validat standardul ocupaţional (numele, prenumele şi funcţia acestora);
    j) competenţele-cheie;
    k) competenţele profesionale generale.
    3) Descrierea meseriei/profesiei/specialităţii include o informaţie succintă cu privire la activitatea persoanei în procesul de exercitare a profesiei respective, inclusiv: procesul de lucru, normele, actele normative în vigoare, atribuţiile şi sarcinile majore, deprinderile practice şi cunoştinţele pe care trebuie să le posede persoana, instrumentele, utilajele şi materialele utilizate în procesul de lucru, după caz, alte date relevante.
    4) Competenţele-cheie sînt comune tuturor profesiilor, includ cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori ce permit participarea activă a individului la viaţa socială şi economică şi corespund următoarelor competenţe-cheie  stabilite conform Codului educaţiei:
    a) competenţe de comunicare în limba română;
    b) competenţe de comunicare în limba maternă;
    c)  competenţe de comunicare în limbi străine;
    d) competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologie;
    e) competenţe digitale;
    f) competenţa de a învăţa să înveţi;
    g) competenţe sociale şi civice;
    h) competenţe antreprenoriale şi spirit de iniţiativă;
    i) competenţe de exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale.
    5) Competenţele-cheie sînt valabile pentru toate sectoarele economiei naţionale, pe acelaşi nivel de autonomie şi responsabilitate.
    6) Competenţele profesionale reprezintă capacitatea confirmată de a folosi cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile personale şi sociale în situaţii de muncă sau de studiu, în dezvoltarea profesională şi personală. În prezenta Metodologie se utilizează două categorii de competenţe profesionale:
    a) competenţele profesionale generale, proprii unui grup de meserii/ profesii înrudite în cadrul unui domeniu ocupaţional, iar raportarea competenţelor profesionale generale la o meserie/profesie, specialitate concretă se efectuează prin formularea competenţelor profesionale specifice. Competenţele profesionale generale constituie comportamente profesionale ce trebuie demonstrate în mai multe activităţi profesionale. Sistemul de competenţe profesionale generale asigură succesul/reuşita activităţii profesionale în toate situaţiile de manifestare, influenţînd calitatea acestora printr-o corelaţie sistemică. Competenţele profesionale generale sînt expuse în standardul ocupaţional după competenţele-cheie;
    b) competenţele profesionale specifice reprezintă un sistem de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, care, prin valorificarea unor resurse, contribuie la realizarea individuală sau în grup a unor sarcini stabilite de contextul activităţii profesionale. Aceste competenţe vor fi formulate în termeni de cerinţe asociate unei singure profesii, pe care trebuie să le întrunească persoana pentru a putea îndeplini anumite lucrări în cadrul unei meserii/ profesii/ specialităţi şi pentru a se integra în cîmpul muncii. Competenţele profesionale specifice sînt expuse în conţinutul standardului ocupaţional.
    7) Conţinutul standardului ocupaţional, prezentat în formatul standardului ocupaţional-tip, are forma unui tabel constituit din 3 coloane verticale, care prezintă atribuţiile/sarcinile de lucru, competenţele specifice meseriei/profesiei/ specialităţii şi conexiunile cu sarcinile de lucru şi indicatorii de performanţă, fiecăruia fiindu-i atribuit un cod.
    8) Conţinutul coloanelor  „Atribuţii” şi „Sarcini de lucru” se raportează la cerinţele angajatorului faţă de persoana care trebuie să exercite meseria/profesia/ specialitatea respectivă. Atribuţiile şi sarcinile de lucru se stabilesc pe baza analizei ocupaţionale şi corespund întocmai descrierii din profilul ocupaţional, care trebuie să fie concisă, exprimată printr-un verb de acţiune în formă substantivizată (de ex. organizarea, identificarea, instalarea), iar complexitatea să corespundă nivelului de cunoştinţe şi deprinderii practice necesare realizării acesteia.
    9) În coloana „Competenţe specifice şi conexiuni cu sarcinile de lucru” se precizează raportul dintre competenţele specifice şi sarcinile de lucru. Se examinează atent toate atribuţiile şi sarcinile de lucru pentru a răspunde la întrebarea: „Ce cunoştinţe, capacităţi şi atitudini trebuie să deţină o persoană pentru a îndeplini corect toate sarcinile?”, după care se numesc competenţele printr-un verb activ (de ex. organizează, execută, trasează), evitîndu-se folosirea aceluiaşi verb ca în denumirea atribuţiei.
    10) Pentru realizarea sarcinilor specifice locului de muncă, persoana trebuie să deţină anumite competenţe relevante şi, invers, posibilitatea de formare a competenţelor specifice este condiţionată de realizarea anumitor sarcini de lucru relevante meseriei/profesiei/specialităţii.
    11) Conţinutul din coloana „Indicatorii de performanţă” reflectă modul de realizare a competenţei, se referă la calitatea rezultatelor competenţelor specifice unei obligaţii. Indicatorii de performanţă se formulează printr-un verb activ (de ex. aplică, utilizează, măsoară). 
    12) Indicatorii de performanţă se definesc pentru cunoştinţele solicitate, deprinderile practice şi atitudinile necesare.
    13) Indicatorii de performanţă pentru cunoştinţe se elaborează pentru fiecare competenţă specifică şi trebuie să conţină numai cunoştinţele necesare pentru realizarea activităţii descrise în sarcinile de lucru.
    14) Indicatorii de performanţă pentru deprinderile practice conţin informaţii calitative referitoare la norme, proceduri, standarde de calitate, asociate fiecărei competenţe specifice.
    15) Indicatorii de performanţă pentru atitudini se elaborează pentru fiecare competenţă specifică şi conţin etaloane de calitate privind modul în care o persoană îşi îndeplineşte activităţile descrise în sarcinile de lucru.
    16).  Decizia de acceptare a proiectului standardului ocupaţional elaborat de alte instituţii, companii sau organizaţii, în cazul lipsei comitetului sectorial în sectorul economic respectiv, va fi luată, după caz, de către comisia ramurală pentru consultări şi negocieri colective şi organul central de specialitate al administraţiei publice. Organul central de specialitate al administraţiei publice aprobă  standardul ocupaţional prin ordin, după coordonarea acestuia cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi îl remite spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”;
    o) la anexa nr. 1, cuvintele „pentru profesia”  se exclud, iar cuvîntul „profesiei” se substituie cu cuvintele „meseriei/profesiei/specialităţii”;
    p) la anexa nr.2, cuvintele „profesiei/ocupaţiei” şi „profesiei” se substituie cu cuvintele „denumirea meseriei/profesiei/specialităţii”;
    q) anexa nr.3 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.3

    r) anexa nr.4:
    la punctele 2.1 şi 2.3, cuvîntul „profesiei” se substituie cu cuvintele „meseriei/profesiei/specialităţii”;
    la punctul 3.2, după cuvîntul „muncitor” se introduce cuvîntul „specialist”;
    punctele 4.2 şi 6.2 se completează  în final cu cuvîntul „tehnic”;
    la punctele 8.1-8.3, după cuvîntul „muncitorului”, la orice caz gramatical, se introduce cuvîntul „specialistului”, la cazul gramatical corespunzător;
    s) pe tot parcursul anexei nr.5, cuvîntul „profesiei” se substituie cu cuvintele „meseriei/profesiei/specialităţii”, iar cuvintele „domeniul ocupaţional” se  substituie cu cuvintele „domeniul de activitate”;
    t) anexa nr.6 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.6

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                        Stela Grigoraş
    Ministrul educaţiei                                                     Corina Fusu

    Nr. 1091. Chişinău, 27 septembrie 2016.