HGC1095/2016
ID intern unic:  366881
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1095
din  28.09.2016
cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii
Guvernului nr.1372 din 23 decembrie 2005
Publicat : 30.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 338-341     art Nr : 1186
    În temeiul Legii nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59-61, art.200), cu modificările și completările ulterioare, Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările și completările ulterioare, articolului 5 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.280), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.1372 din 23 decembrie 2005 „Cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condițiile asigurării obligatorii de asistență medicală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art.1477), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, după cuvintele „Agenția Medicamentului” se introduc cuvintele „și Dispozitivelor Medicale”, iar textul „pînă la 31 decembrie 2005” se exclude;
    2) anexa nr.1:
    a) punctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Se permite includerea în listă doar a denumirilor comune internaționale ale medicamentelor care sînt incluse în Nomenclatorul de stat de medicamente, Catalogul național de preţuri de producător la medicamente și fabricate conform Regulilor de Bună Practică de Fabricație (Good Manufacturing Practices – GMP).”;
    b) se completează cu punctul 41 cu următorul cuprins:
    „41. Prin derogare de la punctul 4, pot fi compensate medicamentele neautorizate, dar permise pentru plasare pe piață în temeiul articolului 11 alineatul (7) din Legea nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică, cu stabilirea termenului de cel mult 90 de zile pentru solicitantul care se obligă să autorizeze medicamentul în corespundere cu cerințele actelor normative în vigoare. Dacă nu a primit certificat de înregistrare a medicamentului la momentul expirării termenului-limită, medicamentul se exclude din Lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.”;
    c) punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Sumele fixe compensate pentru medicamentele incluse în listă se calculează de către Companie în baza datelor privind preţurile cu amănuntul la medicamente, prezentate de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, cu respectarea Metodologiei de calcul al sumelor fixe, aprobate prin ordinul comun al Ministerului Sănătății și Companiei.”;
    d) la punctele 6 și 8, cuvintele „și medicii endocrinologi” se substituie cu cuvintele „ , medicii endocrinologi și medicii pediatri”;
    e) la punctul 7, cuvintele „și a medicilor endocrinologi” se substituie cu cuvintele „ , medicilor endocrinologi și medicilor pediatri”;
    f) punctele 9 și 11 vor avea următorul cuprins:  
    „9. Medicamentele compensate incluse în listă (cu excepția medicamentelor psihotrope, anticonvulsivante și antidiabetice) se prescriu persoanelor înregistrate la medicul de familie, în modul stabilit, numai de către medicul de familie și medicul pediatru, la prezentarea actului de identitate, cu verificarea, după caz, a statutului persoanei în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală prin interogarea electronică a sistemului informațional al Companiei. Prescrierea medicamentelor psihotrope incluse în listă se efectuează de către medicul de familie și/sau medicul psihiatru, după caz. Prescrierea medicamentelor anticonvulsivante incluse în listă se efectuează de către medicul de familie, medicul neurolog și/sau medicul psihiatru, după caz. Prescrierea medicamentelor antidiabetice injectabile incluse în listă se efectuează de medicul de familie și/sau medicul endocrinolog, după caz. Medicamentele compensate se prescriu conform principiului teritorial, în corespundere cu prevederile legislației în vigoare.”;
    „11. Medicul de familie, medicul pediatru, medicul endocrinolog, medicul neurolog și medicul psihiatru vor completa citeț și fără corectări compartimentul lor din formularul rețetei, respectînd prevederile Instrucțiunii de completare a rețetei compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – Instrucțiune), aprobate de Ministerul Sănătății și Companie, asigurîndu-se că au fost completate toate cele 3 exemplare ale rețetei. Medicamentele psihotrope și  anticonvulsivante incluse în listă se prescriu și pe formularul de rețetă nr. 1 pentru medicamentele cu evidenţă cantitativă, conform instrucțiunii aprobate de Ministerul Sănătății.”;
    g) la punctul 12, după cuvintele „medicului de familie și/sau a” se introduc cuvintele „medicului pediatru,”;
    h) punctul 13 va avea următorul cuprins:
    „13. Pe un formular de rețetă se va prescrie numai un medicament compensat, ţinînd cont de indicațiile medicale și necesitățile de tratament. Cantitatea de medicamente prescrise nu va depăși necesarul pentru maximum 3 luni de tratament.”;
    i) la punctele 14, 15 și 17, după cuvintele „medicul de familie” se introduc cuvintele  „ , medicul pediatru”;
    j) punctul 15 va avea următorul cuprins:
    „15. La prezentarea repetată a pacientului, medicul de familie, medicul pediatru, medicul endocrinolog, medicul neurolog și medicul psihiatru pot recomanda continuarea tratamentului, cu prescrierea unor noi rețete compensate, dacă la verificarea înscrierilor din fișa medicală de ambulator (formular 025e; 112e) se constată că pacientul dispune de rezerve de medicamente compensate prescrise anterior pentru cel mult 5 zile de tratament.”;
    k) la punctul 16, după cuvintele „medicul de familie și/sau” se introduc cuvintele „medicul pediatru,”;
    l) la punctul 24, textul „păstra în arhiva proprie timp de 3 ani” se substituie cu textul „înmîna persoanei înregistrate la medicul de familie odată cu eliberarea medicamentului compensat”;
    m) punctele 25 și 26 vor avea următorul cuprins:
    „25. Prestatorul este obligat să organizeze prescrierea medicamentelor compensate de către medicii de familie, medicii endocrinologi, medicii neurologi,  medicii psihiatri și medicii pediatri în limitele sumei de referință stabilite pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în fiecare an de gestiune. Sumele de referință pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în fiecare an de gestiune se stabilesc prin ordinul Companiei și pot fi revăzute pe parcursul anului de gestiune.
    26. Compania va informa lunar, pînă la data de 25 a lunii respective de gestiune, prestatorul de servicii medicale despre volumul medicamentelor compensate prescrise de către instituția medicală primară, eliberate de către farmacii, precum și despre sumele financiare valorificate.”.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                      Ruxanda Glavan
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu

    Nr. 1095. Chişinău, 28 septembrie 2016.