OMSM733/500/2016
ID intern unic:  366904
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 733/500
din  23.09.2016
despre modificarea şi completarea Ordinului nr. 492/139A
din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate
din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”
Publicat : 30.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 338-341     art Nr : 1604     Data intrarii in vigoare : 01.10.2016

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei al RM
nr. 1131 din 27 septembrie  2016
Ministru __________ Vladimir CEBOTARI    În temeiul prevederilor art.2 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28 martie 1995, alin.(3) art.5 şi alin.(6) art.6 din Legea cu privire la medicamente, nr.1409 din 17 decembrie 1997, Hotăririi Guvernului cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, nr.1372 din 23 decembrie 2005, în scopul asigurării accesului populaţiei la medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală în condiţii de ambulator şi întru executarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1471 din 24 decembrie 2007, Planului de acţiuni al Guvernului 2016- 2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.890 din 20.07.2016, precum şi Dispoziţiei Prim-ministrului nr.29-d din 10.03.2016, Regulamentului cu privire la organizarea tratamentului episodic în sala de tratamente/staţionar de zi, cabinete de proceduri şi la domiciliu, cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, a unor maladii frecvent întîlnite în practica medicului de familie, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr.727/494A din 21 septembrie 2016, Deciziei Consiliului pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală din 21.09.2016,
ORDONĂM:
    1. Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr. 492/139A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 915 din 2 mai 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 110-113, art. 679), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în textul Ordinului:
    a) în pct. 2 subpct. 4) după litera d) se completează literele e)-j), cu următorul conţinut:
    „e) prescrierea medicamentelor compensate, incluse în Secţiunea II “Lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru tratamentul episodic în sala de tratamente/staţionar de zi, cabinete de proceduri şi la domiciliu a unor maladii frecvent întîlnîte în practica medicului de familie” (în continuare - Secţiunea II) din Anexa nr.1 la prezentul ordin, se efectuează de către medicul de familie şi/sau medicul pediatru (pentru copii) din cadrul instituţiilor medico- sanitare care prestează asistenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr.727/494A din 21.09.2016;
    f) medicamentele compensate incluse în Capitolul 1 Secţiunea II din Anexa nr.1 la prezentul ordin se prescriu pacienţilor (adulţi şi copii) pentru tratamentul episodic, organizat în sala de tratamente/staţionar de zi, cabinete de proceduri şi la domiciliu, conform schemelor de tratament aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr.727/494A din 21.09.2016;
    g) prescrierea medicamentelor compensate, incluse în Capitolul 1 Secţiunea II din Anexa nr.1 la prezentul ordin se efectuează în limita duratei indicate în schemele de tratament conform Anexei nr.3 la Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr.727/494A din 21.09.2016;
    h) medicamentele incluse în Secţiunea II din Anexa nr.1 la prezentul ordin se prescriu copiilor ajustînd dozele şi forma farmaceutică conform vîrstei şi se compensează integral din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    i) medicamentele compensate incluse în Capitolul 2, subpct. 2.1) Secţiunea II din Anexa nr.1 la prezentul ordin se prescriu copiilor cu vîrsta 0-18 ani pentru tratamentul infecţiei respiratorii virale acute şi se compensează integral din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    j) medicamentele compensate incluse în Capitolul 2, subpct 2.2) Secţiunea II din Anexa nr.1 la prezentul ordin se prescriu copiilor cu vîrsta 0-18 ani conform indicaţiilor medicale pentru toate maladiile, suplimentar cele stipulate în Anexa nr.2 la Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr.727/494A din 21.09.2016” şi se compensează integral din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”;
    b) punctul 3 se completează cu punctul 31, cu următorul conţinut:
    „31. Denumirile Comune Internaţionale incluse în Lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă la care nu sunt indicate forme farmaceutice şi doze se vor completa după apariţia acestora pe piaţa Republicii Moldova.”;
    c) în punctul 4 după sintagma “(denumirile comerciale, care corespund DCI-urilor incluse în Lista medicamentelor compensate)” se completează cu sintagma “ , precum şi lista denumirilor comerciale excluse din Catalogul naţional de preţuri de producător la medicamente,”;
    2) Anexa nr.1 se modifică şi se expune în redacţie nouă, conform anexei la prezentul ordin.
    a) Secţiunea I în temeiul punctelor 52 şi 57 din secţiunea 6 din Regulamentul privind mecanismul de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr.600/320A din 24.07.2015;
    b) Secţiunea II, Capitolul 1 şi Capitolul 2, subpct. 2.1) prin derogare de la punctul 8, subpct. 1 ) -10), 15), 17), 18) din punctul 13, subpunctul 3) din punctul 14, secţiunea 4, punctele 51, 53, 56 din secţiunea 6 din Regulamentul privind mecanismul de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr.600/320A din 24.07.2015;
    3) în Anexa nr.3 punctul 1 se modifică şi se expune în redacţie nouă:
    a) “1. Medicul de familie, medicul pediatru, medicul de familie sau medicul psihiatru (pentru medicamentele psihotrope), medicul neurolog, medicul psihiatru şi/sau medicul de familie (pentru medicamentele anticonvulsivante), medicul de familie sau medicul endocrinolog (pentru medicamente antidiabetice injectabile) inclus în lista medicilor coordonată cu CNAM, va completa în mod obligator citeţ şi fără corectări toată informaţia solicitată la pct.1-11 din formularul reţetei pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (formular nr.3/C):”;
    b) în subpunctul 8), după sintagma “(DCI)” se completează cu sintagma “cu indicarea obligatorie a codului DCI format din trei cifre”.
    [Pct.2 abrogat prin OMS562/299 din 30.06.17, MO229-243/07.07.17 art.1214a]
    [Pct.2 modificat prin OMS410/253 din 31.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1098]
    [Pct.2 modificat prin OMS259/134 din 31.03.17, MO119-126/14.04.17 art.757; în vigoare 14.04.17]
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data de 01.10.2016.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se puner în sarcina dnei Liliana laşan, viceministru, şi a dnei Diana Grosu-Axenti, vicedirector general.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                              Ruxanda GLAVAN

    DIRECTORUL GENERAL
    AL COMPANIEI NAŢIONALE
    DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ                                    Dumitru PARFENTIEV

    Nr. 733/500A. Chişinău, 23 septembrie 2016.


    anexa