*HGC863/2014 Versiunea originala
ID intern unic:  366922
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 863
din  08.10.2014
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a standardelor
ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti
Publicat : 31.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 325-332     art Nr : 947
    În temeiul Legii nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.70-72, art.312), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Metodologia de elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti (se anexează).
    2. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.717 din 16 iunie 2008 „Cu privire la crearea Consiliului Naţional pentru standardele ocupaţionale şi certificare a competenţelor profesionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.110-111, art.717);
    Hotărîrea Guvernului nr. 952 din 16 decembrie 2011 „Cu privire la modul de elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 227-232, art. 1039).

    PRIM-MINISTRU                                                            Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                               Valentina Buliga
    Ministrul educaţiei                                                            Maia Sandu

    Nr. 863. Chişinău, 8 octombrie 2014.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 863
din 8 octombrie 2014
METODOLOGIA
de elaborare a standardelor ocupaţionale
pentru profesiile muncitoreşti
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Metodologia de elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti (în continuare – Metodologie) constituie temeiul normativ pentru elaborarea standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti în diferite domenii de activitate.
    2. În sensul prezentei Metodologii, noţiunile de bază utilizate se definesc după cum urmează:
    atribuţie – ansamblu de sarcini de lucru identice necesare realizării unei ocupaţii/unui proces de muncă dintr-un anumit domeniu ocupaţional, care implică cunoştinţe, experienţă, competente adecvate şi responsabilitate  privind îndeplinirea lor în termen şi la un nivel calitativ stabilit;
    competenţă – abilitate confirmată de a folosi cunoştinţele şi deprinderile personale, sociale şi/sau metodologice în vederea realizării atribuţiilor şi sarcinilor profesiilor muncitoreşti;
    profesie – complex de cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice obţinute prin studii şi recunoscute oficial printr-o calificare corespunzătoare, necesare pentru desfăşurarea unei ocupaţii, a unei activităţi aducătoare de venit cu caracter permanent, pe care o exercită o persoană;
    profesie muncitorească – profesie (ocupaţie) exercitată de către un muncitor calificat, în corespundere cu denumirile profesiilor stabilite în Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (în continuare – Clasificatorul ocupaţiilor);
    profil ocupaţional descriere a unei profesii (ocupaţii), ce include atribuţii funcţionale şi sarcini de muncă, precum şi cunoştinţe, capacităţi şi deprinderi practice, calităţi profesionale, utilaje, instrumente şi materiale de lucru necesare pentru a realiza cu succes activităţi specifice ocupaţiei;
    sector (activitate) economic – ansamblu al grupelor de activităţi economice specifice ale economiei naţionale, clasificate în corespundere cu Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei;
    standard ocupaţional pentru profesiile muncitoreşti (în continuare – standard ocupaţional) – document care descrie atribuţiile şi sarcinile profesionale specifice profesiilor dintr-un domeniu ocupaţional şi reperele calitative asociate îndeplinirii cu succes a acestora, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii.
    3. Standardele ocupaţionale sînt necesare pentru asigurarea calităţii formării profesionale a muncitorilor, identificarea competenţelor profesionale, corelarea formării profesionale iniţiale şi continue cu cerinţele pieţei muncii şi servesc drept bază pentru reformarea sistemului de învăţămînt secundar profesional din Republica Moldova, dezvoltarea Cadrului Naţional al Calificărilor în conformitate cu principiile Cadrului European al Calificărilor.
    4. Standardele ocupaţionale contribuie la formarea muncitorilor calificaţi şi se elaborează în raport cu tendinţele dezvoltării socioeconomice a statului pe termen mediu şi lung, cerinţele pieţei muncii, experienţa avansată implementată în sectoarele/activităţile economiei naţionale, tehnologiile, materiile prime şi utilajele aplicate.
    5. Standardele ocupaţionale reflectă valorile profesionale autentice specifice profesiei şi se formulează în mod comprehensiv, clar şi transparent, pentru a fi înţelese de către orice persoană (muncitor, inginer, personal de deservire, funcţionar public, cadru didactic, elev/student etc.), cu respectarea egalităţii de gen, vîrstă, origine etnică, cultură, mediu de reşedinţă etc.
    6. Standardele ocupaţionale reprezintă temei pentru descrierea calificărilor şi elaborarea standardelor educaţionale aferente formării profesionale a muncitorilor, conform cerinţelor pieţei muncii.
    7. Comitetele sectoriale, instituţiile, companiile sau organizaţiile care vor elabora standarde ocupaţionale finanţate de la bugetul de stat vor fi selectate în baza procedurii de achiziţii publice.
II. ORGANELE RESPONSABILE DE ELABORAREA
STANDARDELOR OCUPAŢIONALE
    8. Organele participante la procesul de elaborare a standardelor ocupaţionale sînt organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi comitetele sectoriale pentru formare profesională (în continuare – comitet sectorial).
    9. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice sînt reprezentate de către:
    1) Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care are următoarele atribuţii în domeniu:
    a) asigurarea perfecţionării cadrului normativ necesar pentru realizarea procesului de elaborare a standardelor ocupaţionale;
    b) monitorizarea, la nivel naţional, a procesului de elaborare a standardelor ocupaţionale prin prisma colaborării cu reprezentanţii organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, comitetele sectoriale, instituţiile şi organizaţiile implicate etc.;
    c) coordonarea procesului de elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti în vederea respectării procedurilor şi a formatului acestora, în corespundere cu prezenta Metodologie;
    d) argumentarea proiectului bugetului şi gestionarea alocaţiilor bugetare aprobate anual, conform legislaţiei în vigoare, pentru dezvoltarea procesului de elaborare a standardelor ocupaţionale;
    e) desfăşurarea procedurii de achiziţii publice, în corespundere cu legislaţia în vigoare, pentru selectarea comitetelor sectoriale, instituţiilor, organizaţiilor, companiilor pentru elaborarea standardelor ocupaţionale cu finanţare din contul bugetului de stat şi monitorizarea acestui proces;
    2) ministerele şi autorităţile administrative centrale de resort, care au următoarele atribuţii:
    a) verificarea calităţii standardelor ocupaţionale elaborate în domeniul de referinţă;
    b) aprobarea standardelor ocupaţionale elaborate de către comitetele sectoriale din domeniul de competenţă;
    c) conlucrarea eficientă cu comitetele sectoriale în vederea desfăşurării procesului de elaborare a standardelor ocupaţionale în baza tendinţelor de dezvoltare economică şi a politicii de formare profesională continuă în ramură.
    10. Comitetul sectorial este organul responsabil de elaborarea calitativă a standardelor ocupaţionale din domeniu.
    1) Comitetul sectorial este o organizaţie necomercială, care se instituie în fiecare sector economic, pe principii de paritate, din reprezentanţi ai partenerilor sociali la nivel de ramură, la iniţiativa acestora, şi include în componenţa sa cel puţin 3 membri permanenţi şi 2 membri supleanţi din partea fiecărui partener social, numiţi pentru o perioadă de cel puţin 5 ani şi revocaţi prin decizia partenerului social care i-a înaintat.
    2) Comitetul sectorial are următoarele atribuţii:
    a)  identificarea listei profesiilor muncitoreşti pentru elaborarea standardelor ocupaţionale din sectorul corespunzător;
    b)  adoptarea deciziei cu privire la elaborarea standardului ocupaţional concret pentru profesia muncitorească din domeniul ocupaţional corespunzător;
    c)  gestionarea procesului de elaborare a standardului ocupaţional respectiv;
    d) crearea grupurilor de lucru privind elaborarea profilului şi a standardului ocupaţional şi a comisiilor de evaluare şi validare a standardelor ocupaţionale;
    e)  identificarea resurselor financiare pentru elaborarea standardelor ocupaţionale.
    11. Solicitarea privind elaborarea unui standard ocupaţional poate fi înaintată comitetului sectorial şi de către agenţii economici, asociaţiile profesionale, organizaţiile patronale sau sindicale, instituţiile de formare profesională, persoanele fizice interesate.
    12. La procesul de elaborare a standardelor ocupaţionale pot participa instituţii, companii sau organizaţii cu experienţă în domeniu, în cadrul cărora activează specialişti/experţi certificaţi în elaborarea standardelor ocupaţionale, care colaborează în această activitate cu comitetul sectorial corespunzător.
III. ORGANIZAREA PROCESULUI DE ELABORARE
A STANDARDELOR OCUPAŢIONALE
    13. Pentru elaborarea standardelor ocupaţionale, comitetul sectorial constituie grupuri de lucru şi comisii.
    1) Grupul de lucru pentru elaborarea profilului ocupaţional este constituit din 7-9 membri, inclusiv 5-7 reprezentanţi ai agenţilor economici din domeniu, un membru al comitetului sectorial şi un coordonator, desemnaţi de către comitetul sectorial. Reprezentanţii agenţilor economici trebuie să fie persoane cu experienţă de muncă în domeniu de cel puţin 5 ani şi să activeze la momentul respectiv în profesia la care este iniţiată elaborarea standardului ocupaţional.
    2) Grupul de lucru pentru elaborarea standardului ocupaţional este constituit din 5-7 membri, inclusiv 3-5 specialişti practicieni, un membru al comitetului sectorial şi un coordonator, desemnaţi de către comitetul sectorial. Specialiştii practicieni trebuie să aibă studii superioare şi experienţă de cel puţin 5 ani de activitate în domeniu.
    Coordonatorii grupurilor de lucru organizează procesul de elaborare a standardelor ocupaţionale, redactează profilul şi standardul ocupaţional. Coordonatorii sînt desemnaţi de către comitetul sectorial din rîndul experţilor în domeniul elaborării standardelor ocupaţionale, cu instruire corespunzătoare şi experienţă în elaborarea standardelor ocupaţionale.
    Coordonatorii îndeplinesc funcţia de preşedinte, iar membrii comitetului sectorial îndeplinesc funcţia de secretar al grupurilor de lucru, create în corespundere cu subpunctele 1) şi 2) ale prezentului punct.
    3) Comisia de evaluare şi validare a standardelor ocupaţionale (în continuare – comisia) este creată pentru evaluarea şi validarea profilului şi a standardului ocupaţional elaborat din domeniul corespunzător.
    Comisia este formată din cel puţin 5 membri, dintre care un preşedinte. Membrii comisiei nu vor fi implicaţi în procesul efectiv de elaborare a standardului ocupaţional.
    Membrii comisiei trebuie să aibă studii superioare în profesia analizată sau în profesii înrudite, să cunoască actele normative din domeniu, inclusiv prevederile prezentei Metodologii.
IV. PROCESUL DE ELABORARE
A STANDARDULUI OCUPAŢIONAL
    14. Procesul de elaborare a standardului ocupaţional începe cu adoptarea de către comitetul sectorial a deciziei cu privire la elaborarea standardului ocupaţional pentru o anumită profesie muncitorească din domeniul ocupaţional corespunzător, în baza propunerilor înaintate de către părţile interesate.
    15. Procesul de elaborare a standardului ocupaţional cuprinde următoarele etape:
    1) elaborarea profilului ocupaţional;
    2) evaluarea şi validarea profilului ocupaţional;
    3) elaborarea standardului ocupaţional;
    4) evaluarea şi validarea standardului ocupaţional;
    5) aprobarea standardului ocupaţional.
    16. Elaborarea profilului ocupaţional începe cu analiza ocupaţională, care constă în colectarea sistematizată a informaţiilor cu privire la o anumită profesie sau domeniu ocupaţional, inclusiv: atribuţiile funcţionale şi sarcinile de lucru, cunoştinţele, capacităţile profesionale, inclusiv necesităţile de formare profesională continuă, deprinderile practice şi atitudinile necesare pentru a realiza activităţi de muncă conform cerinţelor specifice locului de muncă, definind specificaţiile ocupaţionale curente, precum şi tendinţele de viitor care pot influenţa practicarea profesiei analizate.
    1) Analiza ocupaţională cuprinde două activităţi generale:
    a) colectarea informaţiilor despre un domeniu ocupaţional;
    b) analiza şi prezentarea informaţiilor colectate într-un format care să faciliteze redactarea standardelor ocupaţionale pentru domeniul ocupaţional respectiv.
    2) Colectarea informaţiilor despre un domeniu ocupaţional prevede analiza necesităţilor în sectorul respectiv, prin care se identifică profesiile prioritare, nevoile de formare profesională continuă, se urmăresc tehnologiile şi metodele noi de lucru etc. Metodele de colectare a informaţiei despre un domeniu ocupaţional sînt următoarele:
    a) observarea directă şi vizitele pe teren;
    b) studierea fişelor de post;
    c) interviurile individuale;
    d) organizarea atelierelor de lucru;
    e) chestionarea;
    f) reuniunile experţilor/conferinţele;
    g) analiza standardelor existente, inclusiv a celor utilizate în alte ţări;
    h) alte metode relevante domeniului.
    3) Metodele şi tehnicile selectate pentru colectarea datelor trebuie să corespundă tipului de activitate.
    4) Pentru efectuarea analizei ocupaţionale, de regulă, grupul de lucru pentru elaborarea profilului ocupaţional se întruneşte într-un atelier de lucru, în cadrul căruia moderatorii (coordonatorul şi membrul comitetului sectorial) intervievează membrii grupului de lucru şi reprezentanţii agenţilor economici din domeniul pentru care se elaborează standardul ocupaţional. În caz de necesitate, la decizia comitetului sectorial, la atelierul de lucru pot fi invitaţi pentru consultare şi alţi specialişti sau experţi în domeniu.
    5) În cadrul interviului se analizează locul de muncă şi se identifică toate sarcinile specifice profesiei, necesare realizării cu succes a atribuţiilor principale, factorii de risc profesional la care sînt expuşi muncitorii şi acţiunea lor asupra sănătăţii acestora. Datele sînt înregistrate pe suport de hîrtie şi/sau electronic şi sînt sistematizate de către coordonator şi membrul comitetului sectorial.
    6) În baza rezultatelor sistematizate ale informaţiilor colectate, grupul de lucru iniţiază elaborarea profilului ocupaţional, în corespundere cu anexa nr.1 la prezenta Metodologie, realizînd următoarele acţiuni:
    a) descrierea profesiei şi enumerarea activităţilor profesionale realizate pe parcursul zilei de muncă;
    b) identificarea atribuţiilor, în ordinea desfăşurării acestora;
    c) identificarea sarcinilor de lucru pentru fiecare atribuţie, aranjate în ordinea logică în care se succedă acestea;
    d) elaborarea listelor de calităţi profesionale, cunoştinţe, inclusiv necesităţi de formare profesională continuă şi capacităţi profesionale necesare pentru exercitarea profesiei; utilaje, instrumente de lucru şi materiale, tendinţe şi preocupări de viitor;
    e) revizuirea/reformularea şi aranjarea în ordine a sarcinilor şi obligaţiilor;
    f) compararea profilului obţinut cu profiluri internaţionale.
    7) La formularea textului atribuţiilor şi a sarcinilor de lucru se utilizează verbe de acţiune substantivizate (de ex. a identifica – identificarea).
    17. Evaluarea şi validarea profilului ocupaţional reprezintă etapa a doua a procesului de elaborare a standardului ocupaţional şi constă în evaluarea conţinutului profilului şi validarea profilului ocupaţional respectiv.
    1) Procedura de evaluare a conţinutului şi completitudinii profilului ocupaţional include două aspecte:
    a) revizuirea profilului ocupaţional de către muncitori calificaţi şi specialişti în profesia analizată;
    b) evaluarea profilului ocupaţional de către membrii comisiei selectaţi pentru verificare.
    2) Revizuirea profilului ocupaţional este efectuată de către grupul de lucru pentru elaborarea profilului ocupaţional prin intervievarea a 1-2 muncitori calificaţi şi specialişti în profesia analizată, selectaţi din cadrul a 5-7 întreprinderi din domeniu, cu scopul de a rectifica, confirma şi definitiva profilul ocupaţional, conform chestionarului pentru evaluarea profilului ocupaţional, în corespundere cu anexa nr.2 la prezenta Metodologie.
    3) După revizuirea profilului ocupaţional de către muncitorii calificaţi şi specialiştii în profesia analizată, coordonatorul grupului de lucru pentru elaborarea profilului ocupaţional prezintă membrilor comisiei spre evaluare dosarul profilului ocupaţional, care include:
    a) profilul ocupaţional definitivat conform recomandărilor obţinute în urma revizuirii profilului ocupaţional;
    b) lista persoanelor şi organizaţiilor care au participat la revizuirea profilului ocupaţional.
    4) Evaluarea profilului ocupaţional de către membrii comisiei se realizează în baza analizei profilului ocupaţional, conform criteriilor de calitate:
    a) relevanţa şi pertinenţa metodelor utilizate la colectarea şi sistematizarea informaţiei de pe piaţa forţei de muncă;
    b) reflectarea în totalitate a competenţelor profesionale necesare exercitării profesiei şi includerea unui volum suficient de informaţii pentru elaborarea la etapa următoare a standardului ocupaţional;
    c) asigurarea informativă a profilului ocupaţional (sarcinile de lucru, utilajele etc.);
    d) corectitudinea formulării atribuţiilor funcţionale şi a sarcinilor de lucru;
    e) corespunderea structurii profilului ocupaţional cu formatul stabilit de prezenta Metodologie.
    5) Ca urmare a activităţii de evaluare a conţinutului profilului ocupaţional, în cazul în care acesta corespunde cerinţelor stabilite, membrii comisiei iniţiază procedura de validare a profilului ocupaţional.
    6) Validarea profilului ocupaţional de către membrii comisiei se efectuează în baza următoarelor criterii:
    a) confirmarea relevanţei profilului ocupaţional de către majoritatea membrilor grupului de lucru pentru elaborarea profilului ocupaţional;
    b) corespunderea structurii profilului ocupaţional cu formatul stabilit şi completitudinea informaţiei pentru elaborarea în continuare a standardului ocupaţional;
    c) calitatea conţinutului profilului ocupaţional.
    7) Membrii comisiei examinează dosarul profilului ocupaţional şi îl validează, în cazul întrunirii condiţiilor menţionate la punctul 18 din prezenta Metodologie.
    8) Validarea profilului ocupaţional se încheie cu eliberarea de către comisie a avizului de evaluare şi validare a profilului ocupaţional, semnat de către toţi membrii comisiei, care include decizia privind evaluarea şi validarea profilului ocupaţional prezentat şi recomandările privind elaborarea, în baza acestuia, a standardului ocupaţional.
    18. Elaborarea standardului ocupaţional reprezintă etapa a treia a procesului de elaborare a documentului şi începe în baza deciziei comisiei cu privire la evaluarea şi validarea profilului ocupaţional.
    1) Elaborarea standardului ocupaţional se realizează de către grupul de lucru pentru elaborarea standardului ocupaţional în corespundere cu formatul standardului ocupaţional-tip, conform anexei nr.3 la prezenta Metodologie. În caz de necesitate, la decizia comitetului sectorial, pentru elaborarea standardului ocupaţional pot fi invitaţi suplimentar pentru consultare alţi specialişti şi experţi în domeniu.
    2) Standardul ocupaţional include 10 componente de bază:
    a) denumirea standardului ocupaţional;
    b) codul din Clasificatorul ocupaţional;
    c) codul profesiei;
    d) denumirea profesiei;
    e) domeniul ocupaţional;
    f) date cu referire la autorii profilului ocupaţional, standardului ocupaţional, membrii comisiei de evaluare şi validare, organele care aprobă standardul şi data aprobării standardului ocupaţional;
    g) descrierea profesiei;
    h) competenţele-cheie;
    i) competenţele generale;
    j) conţinutul de fond al standardului ocupaţional: competenţele specifice şi indicatorii de performanţă pentru acestea.
    3) Denumirea standardului ocupaţional corespunde denumirii formulate în decizia comitetului sectorial.
    4) Codul din Clasificatorul ocupaţiilor corespunde codului grupei de bază din acest Clasificator.
    5) Codul şi denumirea profesiei corespund codului şi denumirii meseriei (profesiei) din domeniul ocupaţional, stabilite în Nomenclatorul meseriilor (profesiilor) pentru instruirea şi pregătirea cadrelor în învăţămîntul secundar profesional, elaborat în baza Clasificatorului ocupaţiilor.
    6) Pe foaia de titlu a standardului ocupaţional se indică: denumirea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice care coordonează şi aprobă standardul ocupaţional şi data aprobării acestuia; membrii grupului de lucru care au elaborat standardul ocupaţional şi membrii comisiei care au validat standardul ocupaţional (numele, prenumele şi funcţia acestora).
    7) Informaţia cu privire la profesie se expune succint şi conţine descrierea activităţii persoanei în procesul de realizare a profesiei respective, inclusiv procesul de lucru, obligaţiile funcţionale, sarcinile majore şi alte date.
    8) Competenţele-cheie sînt comune tuturor profesiilor, includ cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori ce permit participarea activă a individului la viaţa socială şi economică şi corespund următoarelor competenţe-cheie stabilite conform legislaţiei învăţămîntului în vigoare:
    a) comunicarea în limba română;
    b) comunicarea în limba maternă şi în limbi străine;
    c) competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologie;
    d) competenţe digitale;
    e) competenţa de a învăţa să înveţi;
    f) competenţe sociale şi civice;
    g) spiritul de iniţiativă şi antreprenorial;
    h) conştiinţa şi expresia culturală.
    9) Competenţele-cheie sînt valabile pentru toate sectoarele economiei naţionale, pe acelaşi nivel de autonomie şi responsabilitate.
    10) Competenţele generale se referă la un grup de profesii înrudite în cadrul unui domeniu ocupaţional, iar raportarea competenţelor generale la o profesie se efectuează prin formularea competenţelor specifice.
    11) Conţinutul standardului ocupaţional, prezentat în formatul standardului ocupaţional-tip, are forma unui tabel constituit din 3 coloane verticale, care prezintă atribuţiile/sarcinile de lucru, competenţele specifice profesiei şi conexiunile cu sarcinile de lucru şi indicatorii de performanţă, fiecăruia fiindu-i atribuit un cod.
    12) Conţinutul coloanelor „Atribuţii” şi „Sarcini de lucru” se raportează la cerinţele angajatorului faţă de persoana care trebuie să exercite profesia respectivă. Atribuţiile şi sarcinile de lucru se stabilesc pe baza analizei ocupaţionale şi corespund întocmai descrierii din profilul ocupaţional, care trebuie să fie concisă, exprimată printr-un verb de acţiune în formă substantivizată (de ex. organizarea, identificarea, instalarea), iar complexitatea să corespundă nivelului de cunoştinţe şi deprinderi practice necesare realizării acesteia.
    13) În coloana „Competenţe specifice şi conexiuni cu sarcinile de lucru” se precizează raportul dintre competenţele specifice şi sarcinile de lucru. Se examinează atent toate atribuţiile şi sarcinile de lucru pentru a răspunde la întrebarea: „Ce cunoştinţe, capacităţi şi atitudini trebuie să deţină o persoană pentru a îndeplini corect toate sarcinile?”, după care se numesc competenţele printr-un verb activ (de ex. organizează, execută, trasează), evitîndu-se folosirea aceluiaşi verb ca în denumirea atribuţiei.
    14) Competenţele specifice reprezintă un grup de cerinţe asociate unei singure profesii, pe care trebuie să le întrunească persoana pentru a putea îndeplini anumite sarcini specifice în cadrul unei profesii şi pentru a se integra în cîmpul muncii.
    15) Pentru realizarea sarcinilor specifice locului de muncă, persoana trebuie să deţină anumite competenţe relevante şi, invers, posibilitatea de formare a competenţelor specifice este condiţionată de realizarea anumitor sarcini de lucru relevante profesiei. Competenţele specifice se referă la cunoştinţe, deprinderi şi atitudini adecvate unei anumite profesii.
    16) Conţinutul din coloana „Indicatorii de performanţă” reflectă modul de realizare a competenţei, se referă la calitatea rezultatelor competenţelor specifice unei obligaţii. Indicatorii de performanţă, asociaţi rezultatelor, reprezintă nivelul minim de calitate acceptat pe piaţa muncii şi trebuie să indice cît de bine realizează o persoană activitatea specifică respectivă. Indicatorii de performanţă vor fi formulaţi prin construcţii la diateza activă.
    17) Indicatorii de performanţă se definesc pentru cunoştinţele solicitate, deprinderile practice şi atitudinile necesare.
    18) Indicatorii de performanţă pentru cunoştinţe se elaborează pentru fiecare  competenţă specifică şi trebuie să conţină numai cunoştinţele necesare pentru realizarea activităţii descrise în sarcinile de lucru.
    19) Indicatorii de performanţă pentru deprinderile practice conţin informaţii calitative referitoare la norme, proceduri, standarde de calitate,  asociate fiecărei competenţe specifice.
    20) Indicatorii de performanţă pentru atitudini se elaborează pentru fiecare competenţă specifică şi conţin etaloane calitative privind modul în care o persoană îşi îndeplineşte activităţile descrise în sarcinile de lucru.
    19. Evaluarea şi validarea standardului ocupaţional reprezintă etapa a patra a procesului de elaborare a documentului şi se efectuează de către comisie.
    1) Obiectivul procesului de evaluare şi validare a standardului ocupaţional îl constituie asigurarea unui nivel înalt de calitate în elaborarea acestuia.
    2) Evaluarea standardului ocupaţional are drept scop confirmarea corespunderii standardului ocupaţional cu condiţiile specificate în prezenta Metodologie.
    3) Grupul de lucru pentru elaborarea standardelor ocupaţionale întocmeşte şi prezintă comisiei spre evaluare dosarul standardului ocupaţional, care include profilul ocupaţional, avizul de evaluare şi validare a profilului ocupaţional şi standardul ocupaţional elaborat.
    4) În procesul de evaluare a standardului, membrii comisiei efectuează o analiză privind corelarea standardului ocupaţional cu profilul ocupaţional, studiază descrierea atribuţiilor şi a sarcinilor, verifică dacă se conţin toate informaţiile relevante; dacă standardul este expus în corespundere cu formatul standardului ocupaţional-tip.
    5) Evaluarea standardului ocupaţional se realizează în baza criteriilor de evaluare, în corespundere cu anexa nr.4 la prezenta Metodologie.
    6) În cazul în care dosarul este incomplet, comisia îl returnează spre reexaminare grupului de lucru pentru elaborarea standardelor ocupaţionale.
    7) După reexaminarea şi definitivarea standardului ocupaţional conform obiecţiilor înaintate, grupul de lucru pentru elaborarea standardelor ocupaţionale prezintă dosarul comisiei spre evaluare repetată.
    8) Validarea standardului ocupaţional se concentrează pe conţinut şi proces şi are drept scop stabilirea reflectării corecte în conţinutul standardului ocupaţional a competenţelor cerute pe piaţa muncii, avîndu-se în vedere definirea adecvată a competenţelor necesare pentru a asigura calitatea activităţilor la locul de muncă.
    9) Validarea standardului ocupaţional se efectuează în baza dosarului completat cu documentele evaluate, atît pe suport de hîrtie, cît şi în varianta electronică, iar în cazul în care dosarul nu corespunde cerinţelor, acesta poate fi returnat grupului de lucru spre definitivare.
    10) Instrumentul utilizat pentru evaluarea şi validarea proiectului standardului ocupaţional este lista întrebărilor de control expusă în anexa nr.5 la prezenta Metodologie.
    11) Membrii comisiei elaborează şi semnează avizul de evaluare şi validare a standardului ocupaţional, în corespundere cu anexa nr.6 la prezenta Metodologie.
    12) În caz de necesitate, comisia, în comun cu coordonatorul şi grupul de lucru pentru elaborarea standardului ocupaţional, examinează problemele identificate, efectuează modificările corespunzătoare şi aprobă avizul de evaluare şi validare a standardului ocupaţional.
    13) După validare, comisia prezintă standardul ocupaţional spre examinare comitetului sectorial.
    20. Aprobarea standardului ocupaţional reprezintă etapa a cincea a procesului de elaborare a documentului.
    1) Comitetul sectorial, în baza avizului de evaluare şi validare, adoptă decizia privind acceptarea standardului ocupaţional respectiv.
    2) Comitetul sectorial coordonează standardul ocupaţional cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi îl prezintă spre examinare şi aprobare organului central de specialitate al administraţiei publice din sectorul corespunzător.
    3) Organul central de specialitate al administraţiei publice care a aprobat standardul ocupaţional îl remite spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în modul stabilit de actele legislative şi normative în vigoare.
    21. Finanţarea procesului de elaborare a standardelor ocupaţionale se efectuează din următoarele surse:
    1) alocaţiile bugetare aprobate conform legii bugetului de stat Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
    2) mijloacele financiare ale unităţilor economice, în modul stabilit de convenţiile colective;
    3) fondurile atrase din proiecte finanţate de către organismele internaţionale, donaţii şi alte surse conform legislaţiei în vigoare.
    22. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei elaborează şi prezintă Ministerului Finanţelor rapoarte periodice privind modul de gestionare a resurselor financiare bugetate pentru elaborarea standardelor ocupaţionale (trimestriale, semestriale şi anuale) şi le publică pe pagina web oficială a ministerului.
V. DISPOZIŢII SPECIALE
    23. Organul central de specialitate al administraţiei publice care a aprobat standardul ocupaţional şi comitetele sectoriale respective arhivează dosarul complet pentru fiecare standard ocupaţional elaborat (lista persoanelor implicate şi datele de contact, chestionarele, profilul ocupaţional şi standardul ocupaţional, avizele de evaluare şi validare) şi îl păstrează pe toată perioada de valabilitate a standardului, constituind o bază de date electronică cu standardele ocupaţionale elaborate, precum şi cu informaţii utile despre acestea.
    24. Reexaminarea standardelor ocupaţionale existente în vederea modificării sau completării lor în legătură cu implementarea pe piaţa muncii a tehnologiilor avansate, comasarea funcţiilor în economie, armonizarea politicilor naţionale cu cele europene în scopul îmbunătăţirii flexibilităţii forţei de muncă etc. se efectuează de către comitetul sectorial corespunzător, conform procedurii stabilite de prezenta Metodologie pentru elaborarea standardelor ocupaţionale noi.
    25. Anularea standardelor ocupaţionale devenite neactuale se efectuează prin ordinul organului central de specialitate al administraţiei publice, la propunerea comitetului sectorial, după coordonarea cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    26. În procesul de elaborare a standardelor ocupaţionale poate fi examinată şi utilizată experienţa altor ţări, prin ajustarea standardelor ocupaţionale oferite de către acestea la condiţiile şi necesităţile Republicii Moldova şi la prevederile prezentei Metodologii.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6