OIFPSC864/2016
ID intern unic:  366938
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 864
din  06.09.2016
despre modificarea Ordinului IFPS nr. 1108 din 7 decembrie 2015
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere
prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale
Publicat : 04.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 342     art Nr : 1629
    În legătură cu modificările efectuate prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (Monitorul Oficial al Republcii Moldova nr. 184-192 din 01.07.2016) în partea ce ține de prevederile art. 174 și art. 206 din Codul fiscal,  și   în  conformitate cu art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Ordinul IFPS nr. 1108 din 7 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale se modifică și se completează după cum urmează:
    1) după pct. 13 se introduce un punct nou 131 , care va avea următorul cuprins:
    „131. În cazurile aferente prevederilor art.206 alin.(1) lit.e), drept document confirmativ servește decizia organului fiscal privind suspendarea executării deciziei contestate şi efectuarea unui control repetat (art.271 alin.(1) lit.d)).”;
    2)  punctul 18 se completează cu următorul cuprins:
    „- în cazul aplicării art.206 alin.(1) lit.e)  – suma restanțelor specificate în decizia contestată, nestinsă la data adoptării deciziei organului fiscal privind suspendarea executării deciziei contestate şi efectuarea unui control repetat;”;
    3) punctul 23 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) pentru cazurile aferente art.206 alin.(1) lit.e) – din data emiterii deciziei organului fiscal privind suspendarea executării deciziei contestate şi efectuarea unui control repetat, pînă la emiterea deciziei aferente controlului repetat.”;
    4) la punctul 46 se înlocuiește „art.206 alin.(4)” cu „art. 174 alin.(6)”;
    5) la anexa nr. 1 la Regulament, preambulul deciziei se va completa cu un rînd nou cu următorul cuprins:

Art.206 alin. (1) lit. e)

 

    6) la anexa nr. 4 la Regulament, tabela se va completa cu un rînd nou cu următorul cuprins:
206_1e
art. 206 alin.(1) lit.e)

Stingerea obligațiilor fiscale în cazul în care stingerea ei prin executare silită în conformitate cu prezentul cod este imposibilă în situația cînd există decizia organului fiscal privind suspendarea executării deciziei contestate şi efectuarea unui control repetat (art.271 alin.(1) lit.d)) – pe perioada valabilităţii actului emis.


    2. Direcția metodologie, evidență și statistică fiscală a IFPS va aduce prezentul ordin la cunoștința tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale și altor organe interesate și va asigura publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                Serghei PUŞCUŢA


    Nr. 864. Chişinău, 6 septembrie 2016.