LPO235/2016
ID intern unic:  366948
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 235
din  03.10.2016
privind emisiunea obligaţiunilor de stat în vederea executării de către
Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate
din garanţiile de stat
nr. 807 din 17 noiembrie 2014 şi nr. 101
din 1 aprilie 2015
Publicat : 04.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 343-346     art Nr : 713
    Prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
    Art.1. – Prezenta lege stabileşte condiţiile de emisiune a obligaţiunilor de stat în vederea  executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 şi nr.101 din 1 aprilie 2015, acordate Băncii Naţionale a Moldovei de către Ministerul Finanţelor pentru garantarea creditelor de urgenţă.
    Art.2. – (1) Ministerul Finanţelor va emite şi va transmite Băncii Naţionale a Moldovei obligaţiuni de stat în vederea  executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat nr.807 din 17 noiembrie  2014 şi nr.101 din 1 aprilie 2015, acordate Băncii Naţionale a Moldovei de către Ministerul Finanţelor pentru garantarea creditelor de urgenţă.
    (2) Volumul obligaţiunilor de stat emise va fi egal cu suma creditelor neachitate de către „Banca de Economii” S.A., BC „Banca Socială” S.A. şi BC „Unibank” S.A.  Băncii Naţionale a Moldovei la data emiterii obligaţiunilor de stat.
    (3) Obligaţiunile de stat vor fi emise de către Ministerul Finanţelor în termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (4) Obligaţiunile de stat vor fi emise la valoarea nominală, la rata fixă a dobînzii, pe termene de pînă la 25 de ani, în volum total de pînă la 13583717000 lei, cu rata efectivă a dobînzii de 5 la sută.
    (5) Ratele dobînzii nominale, termenele de circulaţie şi volumele emisiunilor de obligaţiuni de stat sînt prezentate în anexa la prezenta lege.
    (6) Dobînzile vor fi achitate semianual, cu excepţia dobînzilor pentru primul an, care vor fi achitate anual, la expirarea unui an de la data emisiunii conform alin.(3).
    (7) Condiţiile de emisiune şi de răscumpărare a obligaţiunilor de stat  stabilite în prezenta lege vor fi prevăzute într-un Acord privind emisiunea şi răscumpărarea obligaţiunilor de stat în vederea executării obligaţiilor Ministerului Finanţelor rezultante din garanţiile de stat, semnat între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţională a Moldovei.
    (8) Banca Naţională a Moldovei va înregistra în contul propriu  în Sistemul de înscrieri în conturi obligaţiunile de stat emise conform  prevederilor prezentei legi,  la data de emisiune a acestora.
    (9) Tranzacţionarea de către Banca Naţională a Moldovei pe piaţa secundară a obligaţiunilor de stat emise conform prezentei legi se admite cu condiţia că volumul tranzacţionat  nu va depăşi 40 la sută din volumul de obligaţiuni de stat transmise Băncii Naţionale a Moldovei de către Ministerul Finanţelor.
    (10) La data emisiunii obligaţiunilor de stat şi înregistrării acestora în contul propriu al Băncii Naţionale a Moldovei, se abrogă garanţia de stat nr.807 din 17 noiembrie  2014 şi garanţia de stat nr.101 din 1 aprilie 2015 emise de către Ministerul Finanţelor pentru garantarea creditelor de urgenţă acordate de Banca Naţională a Moldovei „Băncii de Economii” S.A., BC „Banca Socială” S.A. şi BC „Unibank” S.A.
    (11) Pe durata termenului obligaţiunilor de stat emise, soldul profitului Băncii Naţionale a Moldovei disponibil pentru distribuire, transferat de Banca Naţională a Moldovei la venitul bugetului de stat conform prevederilor art.20 alin.(6) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), va fi îndreptat de către Ministerul Finanţelor în acelaşi an pentru răscumpărarea, înainte de data scadenţei, a obligaţiunilor de stat emise în conformitate cu prezenta lege şi aflate în proprietatea Băncii Naţionale a Moldovei.
    (12) Răscumpărarea obligaţiunilor de stat înainte de data scadenţei din mijloacele prevăzute la art.2 alin.(11) al prezentei legi se va efectua suplimentar la volumul iniţial de răscumpărare inclus în bugetul de stat pentru anul în curs.
     (13) Pentru răscumpărarea obligaţiunilor de stat înainte de data scadenţei în conformitate cu art.2 alin.(11) şi (12) al prezentei legi vor fi selectate obligaţiunile cu cea mai mare scadenţă rămasă.
    Art. 3. – (1) La data emisiunii obligaţiunilor de stat, Ministerul Finanţelor subrogă Banca Naţională a Moldovei în raporturile legate de creanţa faţă de „Banca de Economii” S.A., BC „Banca Socială” S.A. şi BC „Unibank” S.A.
    (2) Banca Naţională a Moldovei va transmite neîntîrziat Ministerului Finanţelor toate actele aferente creanţei menţionate la art.3 alin.(1).
    Art.4. – Creanţele Ministerului Finanţelor faţă de „Banca de Economii” S.A., BC „Banca Socială” S.A. şi BC „Unibank” S.A., obţinute în urma subrogării Băncii Naţionale a Moldovei conform art.3 alin.(1), se onorează conform art.3811 alin.(3) lit. a1) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.
    Art.5. – Lichidatorii „Băncii de Economii” S.A., BC „Banca Socială” S.A.  şi BC „Unibank” S.A. vor prezenta lunar Ministerului Finanţelor un raport privind procesul de valorificare a activelor „Băncii de Economii” S.A., BC „Banca Socială” S.A. şi BC „Unibank” S.A.

    VICEPREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Vladimir VITIUC

    Nr. 235. Chişinău, 3 octombrie 2016.

Anexă
 
 
Volumul emisiunii
(mii lei)
Rata nominală a dobînzii anuale
Termenul de circulaţie (ani)
50,000
1.4%
1
210,000
1.4%
2
230,000
1.4%
3
240,000
1.4%
4
260,000
1.4%
5
290,000
1.4%
6
310,000
1.4%
7
330,000
1.4%
8
360,000
1.4%
9
390,000
5.3%
10
420,000
5.3%
11
450,000
5.3%
12
490,000
5.3%
13
530,000
5.3%
14
570,000
5.3%
15
620,000
5.3%
16
660,000
5.3%
17
720,000
5.3%
18
780,000
5.3%
19
840,000
5.3%
20
900,000
5.3%
21
980,000
5.3%
22
950,000
5.3%
23
950,000
5.3%
24
1,053,717 *
5.3%
25
13,583,717*
 
 
 

    * Volumul emisiunii va fi ajustat la suma creditelor neachitate de către „Banca de Economii” S.A., BC „Banca Socială” S.A. şi BC „Unibank” S.A. Băncii Naţionale a Moldovei la data emisiunii obligaţiunilor de stat.