*HGO910/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  367124
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 910
din  25.07.2016
cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului
de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016

Publicat : 05.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255     art Nr : 996
    În temeiul prevederilor art. 2 din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 230-231, art.486), art. 21 din Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 704), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 47-48, art. 90), în vederea realizării obiectivelor strategice de dezvoltare a sectorului agroindustrial, stipulate în Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 4 iunie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 152, art. 451), precum şi în conformitate cu prevederile Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind implementarea Programului ENPARD Moldova – suport pentru agricultură şi dezvoltare rurală, ratificat prin Legea nr. 177 din 22 octombrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 317-323, art. 576), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind repartizarea mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016, în sumă de 900 mil. lei, inclusiv 387,6 mil.lei din contul Programului ENPARD Moldova - suport pentru agricultură şi dezvoltare rurală.
    2. Administrarea mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli se efectuează de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    Mijloacele în cauză vor fi utilizate conform următoarelor domenii de sprijin:
    Prioritatea I. Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare
    Măsura 1. Investiţii în exploataţiile agricole pentru restructurare şi adaptare la standardele Uniunii Europene
    Submăsura 1.1. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri).
    Submăsura 1.2. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole.
    Submăsura 1.3. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional.
    Submăsura 1.4. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice.
    Submăsura 1.5. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora.
    Submăsura 1.7. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare.
    Submăsura 1.7A. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură.
    Măsura 2. Investiţii în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole
    Submăsura 1.6. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare, după cum urmează:
    1.6.1. Case de ambalare şi frigidere de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor;
    1.6.2. Procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor;
    1.6.3. Prelucrare, uscare şi condiţionare a cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soia;
    1.6.4. Prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui, precum şi analizei mierii de albine;
    Submăsura 1.8. Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători agricoli.
    Prioritatea II. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale
    Măsura 3. Pregătirea pentru implementarea acţiunilor referitoare la mediul şi spaţiul rural
    Submăsura 2.1. Stimularea investiţiilor pentru consolidarea terenurilor agricole.
    Submăsura 2.2. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului de irigare.
    Submăsura 2.3. Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare.
    Submăsura 2.4. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului No-Till şi Mini-Till.
    Submăsura 2.5. Susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice.
    Prioritatea III. Sporirea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole, plasate în extravilan
    Măsura 4. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale
    Măsura 5. Servicii de consultanţă şi formare
    3. Se învesteşte Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în coordonare cu Ministerul Finanţelor, cu dreptul de:
    1) distribuire a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, pentru măsurile prevăzute la punctul 2 măsurile 1-5, în funcţie de cererile de sprijin financiar din partea producătorilor agricoli, inclusiv în vederea stingerii datoriilor pentru cererile de solicitare a subvenţiilor, confirmate prin decizii judecătoreşti definitive şi irevocabile, în limitele mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, menţionate în punctul 1 al prezentei hotărîri;
    2) repartizare a mijloacelor financiare provenite din restituirea subvenţiilor de către producătorii agricoli, beneficiari de subvenţii în anii 2012-2016, care au admis derogări de la prevederile actelor normative în vigoare, în vederea finanţării în continuare a altor cereri de sprijin, conform măsurilor prevăzute în punctul 2 al prezentei hotărîri;
    3) asigurare a finanţării drept contribuţie pentru Fondul Viei şi Vinului, în conformitate cu prevederile art.323 alin.(3) lit.b) şi alin.(12) din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006 şi art. 2 alin. (2) din Legea bugetului de stat pentru anul 2016, în sumă totală de 22456,9 mii lei.
    4. Se acceptă achitarea din contul mijloacelor prevăzute la punctul 1 al prezentei hotărîri pentru:
    dosarele de subvenţionare depuse pînă la 31 octombrie 2014, autorizate şi neachitate. Achitarea acestora se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.135 din 24 februarie 2014;
    dosarele de subvenţionare depuse pînă la 31 octombrie 2015, autorizate şi neachitate. Achitarea acestora se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.352 din 10 iunie 2015;
    dosarele de subvenţionare depuse pînă la 31 octombrie 2015 şi neautorizate, ca urmare a epuizării mijloacelor Fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015. Autorizarea şi achitarea acestora se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.352 din 10 iunie 2015;
    dosarele de solicitare a sprijinului financiar depuse, conform prevederilor Regulamentului privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 10 septembrie 2014, neachitate ca urmare a epuizării mijloacelor financiare alocate conform prevederilor Legii nr. 183 din 28 septembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.339 din 23 decembrie 2013. Achitarea acestora se va efectua în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 735 din 10 septembrie 2014.
    5. Se stabileşte că, începînd cu anul 2017, producătorii agricoli deţinători de plantaţii viticole de producţie marfă neînregistraţi în Registrul vitivinicol al Republicii Moldova, nu vor fi eligibili pentru primirea subvenţiilor din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli.
    6. Se aprobă:
    Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016, conform anexei nr. 1;
    Lista riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează, din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2016, primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie, conform anexei nr.2;
    Lista culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror asigurare se subvenţionează, din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2016, primele de asigurare, conform anexei nr. 3.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                          Octavian Calmîc
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                     Eduard Grama
    Ministrul finanţelor                                                           Octavian Armaşu

    Nr. 910. Chişinău, 25 iulie 2016.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 910
din 25 iulie 2016


REGULAMENT
privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de
subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016
Capitolul I
NOŢIUNI DE BAZĂ
    În sensul prezentului Regulament, noţiunile de bază utilizate au următoarele semnificaţii:
    1) activitate agricolă – producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, precum şi prelucrarea primară/finită a produselor agricole, creşterea şi deţinerea de animale, în scopuri agricole sau menţinere a terenurilor în bune condiţii agricole şi de mediu, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament;
    2) beneficiar – solicitantul de subvenţie a cărui cerere a fost examinată şi aprobată pentru achitare de către administratorul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli – Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură;
    3) casă de ambalare – exploataţie agricolă compusă dintr-un frigider sau depozit agricol, deţinut în proprietate de către solicitant şi componente tehnice adiţionale utilizate în complex sau separat la curăţarea, spălarea, sortarea şi ambalarea fructelor, strugurilor şi legumelor;
    4) criterii de eligibilitate – condiţii obligatorii care urmează să fie îndeplinite de către solicitant pentru a putea depune cererea de solicitare a subvenţiei, documentele obligatorii şi cele solicitate suplimentar pentru fiecare măsură de sprijin în parte, în vederea obţinerii ajutorului financiar nerambursabil;
    5) date neveridice – informaţii conţinute în documentele anexate la cererea de solicitare a subvenţiei, ce nu corespund realităţii, constatate în procesul examinării dosarelor de subvenţionare sau, controalelor suplimentare, referitoare la volumul şi cantitatea lucrărilor/bunurilor supuse subvenţionării, suprafeţelor plantaţiilor înfiinţate etc.;
    6) fermă zootehnică – exploataţie agricolă compusă din efective de animale, construcţii, utilaj tehnologic, amenajări şi dotări speciale, autorizată în modul stabilit, fiind destinată obţinerii producţiei de origine animală;
    7) grant – contribuţie financiară sau tehnică nerambursabilă, oferită unui producător agricol din partea donatorilor, inclusiv străini, la achiziţionarea bunurilor (activelor), valoarea căruia se deduce din suma eligibilă a investiţiei la calcularea subvenţiei;
    8) grup de producători – persoană juridică, constituită şi care funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr.312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora, al cărei scop principal este comercializarea în comun a produselor agricole ale membrilor grupului;
    9) investiţie - valoarea, fără TVA a serviciilor (pentru măsurile de sprijin 2.1, 2.3, 4,), bunurilor procurate legal de către solicitanţii de subvenţii şi date în exploatare conform condiţiilor şi termenelor prevăzute pentru fiecare măsură de sprijin în parte, pasibile de sprijin financiar din fondul de subvenţionare, în conformitate cu prezentul Regulament;
    10) listă de interdicţie a producătorilor agricoli – înscris oficial, întocmit de către autoritatea responsabilă de administrarea fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, cu scopul de a limita, pe o perioadă de 5 ani consecutivi, accesarea de subvenţii de către producătorii agricoli care au prezentat date neveridice, în vederea obţinerii subvenţiei, sau au admis încălcarea altor condiţii de eligibilitate;
    11) localitate rurală – satele, comunele, inclusiv localităţile care, conform legii, au statut de oraş, cu excepţia, oraşelor şi satelor din cadrul mun. Chişinău, mun. Bălţi, precum şi a oraşelor/municipiului din cadrul UTA Găgăuzia;
    12) echipament antigrindină –  sistem utilizat în complex pentru protecţia plantaţiilor multianuale, de efectele negative ale căderilor de grindină, format din plasă antigrindină, stîlpi, ancore, funii metalice, elemente anticufundare, precum şi diverse materiale de fixare, întindere, conexiuni şi alte consumabile pentru instalarea şi funcţionarea sistemului, achiziţionat în perioada 2015-2016 şi dat în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2015;
    13) echipament antiîngheţ - sistem format din bunuri staţionare utilizat în complex, sau bunuri mobile (purtate sau tractate, maşini de vînt etc.), menite să asigure protecţia plantaţiilor multianuale, de efectele negative ale îngheţurilor de primăvară timpurii, constituit din staţii de pompare, inclusiv accesorii (conducte, fitinguri, conexiuni noi ş.a.), arzătoare, ventilatoare, achiziţionate în perioada 2015-2016 şi date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2015;
    14) măsură de sprijin – direcţie principală în agricultură, selectată şi susţinută financiar de stat în funcţie de obiectivele stabilite în programele şi documentele de politici în domeniul agroindustrial;
    15) ordin de plată – document contabil în baza căruia se efectuează transferul resurselor financiare, precum şi confirmarea oricărei forme de achitare admisă pe teritoriul republicii şi care corespunde prevederilor Legii nr. 114 cu privire la serviciile de plată şi monedă de plată din 14 septembrie 2012 şi Legii contabilităţii nr. 113 din 27 aprilie 2007;
    16) prelucrare finită – totalitatea operaţiilor realizate de un producător agricol, înregistrat în localitatea rurală, conform unei anumite tehnologii, în cadrul cărora produsele agricole de origine vegetală sau animalieră au trecut prin toate fazele de prelucrare, fiind posibilă întrebuinţarea acestora în scopul final pentru care au fost produse;
    17) prelucrare primară – totalitatea operaţiilor realizate de un producător agricol, conform unei anumite tehnologii, în cadrul cărora produsele agricole de origine vegetală sau animalieră sînt pregătite pentru a fi folosite ca materie primă pentru diferite ramuri ale industriei agroalimentare;
    18) producător agricol – persoană fizică care practică activitate de întreprinzător, persoană juridică – societăţi comerciale, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, grupurile de producători, cooperativele şi întreprinderile de stat care desfăşoară activitate agricolă pe teritoriul localităţilor republicii, cu excepţia or.Chişinău şi or.Bălţi;
    19) întreprinderi afiliate – societăţi comerciale, persoane fizice care practică activitate de întreprinzători (cu excepţia grupurilor de producători), ce aparţin aceluiaşi/aceloraşi acţionari, persoane, sau societăţi comerciale care fără a depinde una de alta, sînt reunite sub o conducere unică, ori sînt conduse de organe alcătuite majoritar din aceleaşi persoane, sau persoane afiliate persoanei fizice;
    20)  reţeaua de aducţiune – reţea formată din canale, conducte sau jgheaburi de diferite ordine, cu rol de a conduce apa de la sursă la reţeaua de distribuţie pe terenul de irigat;
    21) reţeaua de distribuţie – reţea formată din canale, conducte sau jgheaburi de diferite ordine, cu rol de conducere a apei  pînă la sectoarele de irigaţie;
    22) sistem de irigare – reţea hidraulică constituită în complex sau separat din staţii de pompare, staţii de fertigare, inclusiv accesorii (conducte, fitinguri, conexiuni noi ş.a.), precum geomembrană şi geotextil, pentru captarea apei, utilizate în scopul irigării terenurilor agricole (inclusiv terenurilor agricole protejate), achiziţionate în perioada 2015-2016 şi date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2015;
    23) solicitant – producător agricol care a efectuat o investiţie, sau în capitalul social al căruia au fost depuse, în modul stabilit, bunuri (active), în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, pasibile de susţinere în cadrul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli şi care a depus o cerere în acest sens, conform măsurilor de sprijin;
    24) subvenţie – ajutor financiar nerambursabil şi neimpozabil, acordat din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru susţinerea investiţiilor efectuate de solicitant care corespund criteriilor de eligibilitate;
    25) tehnică şi utilaj agricol nou – tractoare, combine, alte maşini şi utilaje agricole purtate/tractate noi, achiziţionate, începînd cu 1 noiembrie 2015, cu anul producerii nu mai mic de 2014;
    26) teren protejat - construcţii speciale (sere, solarii şi tuneluri) şi sectoare de pămînt (cîmp deschis), înzestrate cu module, materiale de acoperire şi/sau instalaţii în vederea creării unui microclimat artificial, în scopul producerii forţate a legumelor în perioadele mai reci ale anului;
    27) tînăr fermier – producător agricol înregistrat, într-o localitate rurală, în care fondator/fondatorii şi administratorul sînt persoane fizice cu vîrsta cuprinsă între 18-35 ani la momentul înregistrării cererii de solicitare a sprijinului financiar;
    28) femeie-fermier - producător agricol înregistrat, într-o localitate rurală a cărei fondator/fondatori şi administrator este/sînt femei.
Capitolul II
SCOPURILE, OBIECTIVELE ŞI PRINCIPIILE
DE ACORDARE A SUBVENŢIILOR
    1. Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016 (în continuare – Regulament) stabileşte măsurile de sprijin din mijloacele fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, precum şi modul de administrare a fondului în vederea asigurării şi garantării corectitudinii de alocare a mijloacelor, inclusiv condiţiile obligatorii necesare pentru obţinerea mijloacelor, criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, cuantumul sprijinului financiar alocat, modalităţile de recepţionare, inspectare, autorizare, contabilizare plăţi.
    2. Cererea-tip de solicitare a sprijinului financiar pentru fiecare măsură separat, declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate de către solicitantul de subvenţie, actele-model de instalare şi dare în exploatare a investiţiilor efectuate conform prevederilor prezentului Regulament, se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
    3. Acordarea subvenţiilor se efectuează de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (în continuare - Agenţia) în baza prevederilor prezentului Regulament şi garantează transparenţă în administrarea fondurilor pentru susţinerea producătorilor agricoli, alocate de la bugetul de stat.
    4. Mijloacele fondului se utilizează conform măsurilor de sprijin şi în limitele alocaţiilor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul respectiv, şi redistribuite pe parcursul anului în funcţie de prioritatea acestora.
    5. Mijloacele fondului sînt alocate pentru asigurarea dezvoltării durabile a sectorului agroalimentar.
    6. Alocarea subvenţiilor este determinată de:
    necesitatea de a spori competitivitatea produselor agroalimentare moldoveneşti pe pieţele interne şi externe;
    necesitatea de a asigura securitatea alimentară a populaţiei Republicii Moldova;
    necesitatea de a spori siguranţa alimentelor şi calitatea produselor agroalimentare atît pe piaţa internă, cît şi externă;
    exigenţele şi obligaţiile privind aspiraţiile de integrare europeană.
    7. Prin alocarea mijloacelor fondului se urmăreşte atingerea următoarelor obiective:
    1) creşterea productivităţii şi a competitivităţii agriculturii;
    2) stimularea transferului tehnologic şi a serviciilor de extensiune;
    3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei;
    4) atragerea pe larg a tinerilor fermieri în iniţierea şi dezvoltarea activităţilor agricole în sectorul rural;
    5) utilizarea eficientă a resurselor naturale şi conservarea mediului ambiant;
    6) extinderea/diversificarea accesului pe pieţele externe, inclusiv pe cele ale Comunităţii Europene.
    8. Activităţile de recepţionare, examinare, inspectare, autorizare a cererilor de solicitare a subvenţiilor şi executare a plăţilor au la bază următoarele principii:
    1) asigurarea gestionării transparente a mijloacelor alocate din fond şi oferirea informaţiilor de interes public referitoare la listele producătorilor agricoli solicitanţi, beneficiari de subvenţii, inclusiv a informaţiilor referitoare la verificările efectuate şi rezultatele acestora pe marginea cererilor de solicitare a subvenţiilor etc.;
    2) continuitatea proceselor de susţinere a producătorilor agricoli, prin asigurarea consecvenţei şi previzibilităţii în activitatea de selectare şi implementare a măsurilor de sprijin;
    3) egalitatea în drepturi şi responsabilităţi a producătorilor agricoli beneficiari de subvenţii prin eliminarea măsurilor şi condiţiilor de eligibilitate discriminatorii;
    4) asumarea responsabilităţilor de către beneficiarii de subvenţii drept condiţie obligatorie pentru obţinerea de ajutor din partea statului;
    5) rezonabilitatea costurilor prin asigurarea din partea solicitanţilor de subvenţii că toate costurile investiţiilor sînt reale, verificabile şi transparente. În cazul existenţei unor bănuieli rezonabile apărute în urma verificării veridicităţii costurilor investiţiilor realizate, pentru submăsurile de sprijin 1.1., 1.3.,  1.4., 1.6., 2.2., 2.4., Agenţia poate solicita o evaluare a bunurilor eligibile, efectuată de Camera de Comerţ şi Industrie cu autorizarea, după caz, ţinînd cont de rezultatele evaluării.
Capitolul III
CRITERIILE DE ELIGIBILITATE
    9. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra tuturor producătorilor agricoli care activează şi realizează investiţia pe teritoriul controlat de autorităţile Republicii Moldova, inclusiv pe teritoriul raionului Dubăsari situat după traseul Rîbniţa-Tiraspol şi, care nu se află în proces de insolvabilitate, restructurare, reorganizare, lichidare.
    10. Sînt pasibili de subvenţionare producătorii agricoli, care:
    1) au efectuat investiţia ce corespunde obiectivelor şi domeniilor de acţiune aferente fiecărei măsuri de sprijin financiar;
    2) au efectuat investiţia în orice localitate a ţării, cu excepţia or. Chişinău şi or. Bălţi, pasibile de subvenţionare conform măsurilor de sprijin prevăzute de prezentul Regulament;
    3) îşi asumă obligaţia/responsabilitatea de a nu înstrăina şi/sau transmite în folosinţă sub nici o formă investiţia supusă subvenţionării, precum şi terenul pe care a fost efectuată investiţia (cu excepţia moştenirii/succesiunii în drepturi şi obligaţii), de a nu casa, defrişa sau de a menţine plantaţia multianuală în stare fitosanitară necorespunzătoare tehnologiei de producere, conform perioadelor de timp specificate în prezentul Regulament, precum şi să respecte criteriile de eligibilitate în funcţie de măsura/sprijinul accesat;
    4) nu sînt incluşi în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli;
    5) la momentul depunerii cererii de subvenţionare nu are restanţe la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional, inclusiv amenzi şi penalităţi, cu excepţia cazurilor de reeşalonare a datoriilor invocate, conform acordurilor încheiate în modul stabilit;
    6) sînt deţinători ai unui din certificatele HACCP, GlobalGap, GMP sau ISO, sau a unui contract încheiat şi preplătit cu una din companiile specializate, în scopul certificării conform standardelor menţionate, pentru cererile de sprijin financiar, cumulativ în cazul a două şi mai multe cereri,  mai mare de 1 mil. lei pentru submăsurile de sprijin 1.1, 1.4,1.6, 1.8;
    7) deţin documentele obligatorii, specificate la punctul 17 din prezentul Regulament, şi cele solicitate, conform măsurilor de sprijin, fiind confirmate ca veridice în urma contrapunerii originalelor cu copiile acestora şi efectuării controlului pe teren;
    8)  sînt deţinători legali ai bunurilor imobile în/pe care se efectuează investiţia şi proprietari ai bunurilor mobile ce constituie obiect al investiţiei, după cum urmează:
    a) termenul de arendă/comodat pentru terenurile agricole în scopul înfiinţării plantaţiilor multianuale, inclusiv echipament antigrindină/antiîngheţ va fi de cel puţin 15 ani, calculat începînd cu anul 2015;
    b) pentru terenurile agricole destinate înfiinţării plantaţiilor de arbuşti fructiferi, coacăz, zmeur, agriş, mure, căpşun, inclusiv pentru construcţia/reconstrucţia serelor, solariilor, tunelurilor, precum şi alte bunuri, inclusiv agricole, altele decît terenurile agricole, în sensul Legii nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură, termenul de arendă/comodat nu va fi mai mic de 5 ani, calculat începînd cu anul 2015;
    c) pentru măsurile şi submăsurile 1.2 (doar în cazul defrişării şi a înfiinţării plantaţiilor de culturi aromatice) 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 4, termenul de arendă/ comodat nu va fi mai mic de 3 ani, calculat începînd cu anul 2015;
    d) pentru măsurile şi submăsurile 1.4, 1.5 şi 1.6 termenul de arendă/ locaţiune/comodat, a terenului şi a bunului imobil în /pe care se efectuează investiţia nu va fi mai mic de 7 ani, înregistrat în modul stabilit, calculat începînd cu anul 2015;
    e) pentru submăsura 1.7A, termenul de arendă/comodat a suprafeţelor asigurate nu va fi mai mic de 1 an agricol, înregistrat în modul stabilit, confirmat prin extrasul din registrul contractelor de arendă, ţinut de primărie.
    11. Producătorii agricoli pot beneficia:
    1)  de subvenţii majorate cu 15% cumulativ, din valoarea subvenţiei calculate, pentru submăsurile de sprijin 1.1, 1.2, 1.4, 1.6 şi 2.2, în cazul în care întrunesc condiţiile tînărului fermier şi/sau femeie-fermier;
    2) de subvenţii majorate unice în valoare de 10 mii lei, la accesarea măsurilor de sprijin 1.1,1.4, 1.6 şi 1.8, în cazul în care sunt deţinători ai unuia din certificatele HACCP, GlobalGap, GMP sau ISO.
    12. Mărimea sprijinului financiar acordat unui producător agricol pentru perioada anului 2016 cumulativ pe toate măsurile de sprijin nu va depăşi suma de 3,0 mil. lei. per beneficiar, cu excepţia grupurilor de producători. Pentru grupurile de producători plafonul va fi în limita de 4,5 mil. lei.
    13. Costuri/bunuri neeligibile:
    1) bunuri şi servicii procurate de la persoane fizice care nu sînt înregistrate ca subiecţi ai activităţii de antreprenoriat;
    2) tranzacţiile economice încheiate între întreprinderi afiliate, la procurarea utilajului, bunurilor eligibile, cu excepţia submăsurilor 1.2 la procurarea materialului săditor, 1.4 la achiziţionarea de stupi pentru albine, precum şi a submăsurii 1.6 la achiziţionarea de containere pentru recoltarea şi depozitarea fructelor şi legumelor;
    3) achiziţionarea bunurilor second-hand;
    4) procurările/achitările efectuate prin intermediul întreprinderilor înregistrate în zonele off-shore;
    5) bunuri şi active procurate prin intermediul operaţiunilor de schimb al mărfurilor(barter), operaţiunilor de compensare şi contracte de cesiune;
    6)  porţiune de grant, valoarea căreia se deduce din suma eligibilă a investiţiei la calcularea subvenţiei;
    7) taxa pe valoarea adăugată;
    8) comisioane bancare, costurile garanţiilor bancare şi cheltuieli similare;
    9) costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare;
    10) cheltuieli de transport;
    11) cheltuieli de asigurare, cu excepţia submăsurii 1.7A;
    12) taxe vamale şi alte cheltuieli adiacente procedurii de vămuire;
    13) cheltuieli de instruire(cu excepţia submăsurii 5 şi şef montaj;
    14) costul serviciilor de instalare, montare precum şi lucrări de mecanizare cu excepţia măsurii 4;
    15) alte costuri neeligibile stabilite expres în devizul de cheltuieli pentru măsurile de sprijin ce presupun lucrări de construcţie şi montare.
    14. Producătorii agricoli care, în perioada 2013-2016, au prezentat date neveridice în vederea obţinerii subvenţiei sau au admis înstrăinarea investiţiei, darea în folosinţă sub orice formă, casarea, defrişarea plantaţiilor multianuale supuse subvenţionării, conform perioadelor de timp specificate în prezentul Regulament, precum şi au intrat în proces de insolvabilitate, sau lichidare, sînt obligaţi să restituie imediat suma subvenţiei, cu includerea acestora în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli.
    15. Producătorii agricoli, beneficiari de subvenţii, sînt obligaţi să menţină în vigoare criteriile de eligibilitate de la momentul depunerii cererii de solicitare a sprijinului financiar în decurs de 5 ani în caz contrar beneficiarii de subvenţii sînt obligaţi să restituie suma subvenţiei, ţinînd cont de coeficientul inflaţiei şi dobînda de întîrziere, calculată în condiţiile legii. Termenul de rambursare benevolă  a subvenţiei va fi de 30 zile, de la înaintare a solicitării din partea Agenţiei.
    16. Bunurile  şi activităţile agricole pasibile subvenţionării se stabilesc conform anexelor nr.1-6 la prezentul Regulament.
Secţiunea 1
Documentele obligatorii pentru obţinerea subvenţiilor
    17. Pentru obţinerea subvenţiilor sînt necesare următoarele documente:
    1) cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru măsura respectivă, al cărei model se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    2) copia de pe certificatul de înregistrare, cu anexarea declaraţiei de constituire, pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier);
    3) copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul 2016, avizat în modul stabilit de către Direcţia statistică, iar în cazul gospodăriilor ţărăneşti – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14), cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul 2016;
    4) certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs, în sensul Legii nr. 257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare, eliberat de asociaţia şi/sau organizaţia în cauză;
    5) declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosinţă sub nicio formă investiţia supusă subvenţionării, de a nu casa, defrişa plantaţiile multianuale, conform perioadelor de timp specificate;
    6) copia de pe acordul de reeşalonare a datoriilor, încheiat în modul stabilit, în cazul existenţei datoriilor la achitarea impozitelor faţă de bugetul public naţional;
    7) modelul planului de afaceri tipizat, aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, elaborat pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, de la momentul depunerii cererii de acordare a subvenţiei, la accesarea submăsurilor de sprijin 1.1, 1.4 şi 1.6 din prezentul Regulament; 
    8) copia de pe certificatul HACCP, după caz, GlobalGap, GMP sau ISO, sau de pe contractul încheiat cu una din companiile specializate, în condiţiile  pct. 10 subpct. 6) al prezentului Regulament;
    9) alte documente, conform listei documentelor solicitate suplimentar, specificate la fiecare măsură/submăsură.
    18. Pentru confirmarea veridicităţii documentelor nominalizate la punctul 17 din prezentul Regulament, reprezentanţii secţiilor/serviciilor teritoriale ale Agenţiei vor contrapune actele prezentate cu originalele acestora.
    19. Perioada de depunere a cererilor de sprijin financiar începe odată cu intrarea în vigoare a prezentului Regulament, pînă la 31 octombrie 2016, ţinînd cont de prevederile punctului 175 al prezentului Regulament. Excepţie constituie cererile de solicitare a sprijinului financiar depuse conform punctului 96 al prezentului Regulament, care vor fi depuse conform prevederilor punctului 9 al Hotărîrii Guvernului nr. 217 din 24 februarie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură”;
    20. În cazul retragerii benevole a dosarului de solicitare a sprijinului financiar, examinarea acestuia se stopează şi obţine statutul de dosar retras, cu arhivarea ulterioară, cu excepţia dosarelor de solicitare a sprijinului financiar în cadrul examinării cărora au fost constatate iregularităţi.
Secţiunea a 2-a
Măsurile de sprijin
Prioritatea I. Creşterea competitivităţii sectorului
agroalimentar prin restructurare şi modernizare

Măsura 1. Investiţii în exploataţiile agricole pentru
restructurare şi adaptare la standardele Uniunii Europene

    Submăsura 1.1. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii şi tuneluri)
    21. Obiectivul general constă în sporirea productivităţii, calităţii şi competitivităţii sectorului de cultivare a legumelor şi fructelor pe teren protejat.
    22. Obiectivele specifice:
    1) implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor avansate de producere a legumelor şi fructelor pe teren protejat;
    2) extinderea suprafeţelor de teren protejat şi creşterea volumului de producţie a legumelor şi fructelor, precum şi îmbunătăţirea calităţii la nivelul standardelor internaţionale;
    3) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice pe lanţul valoric de producere a legumelor şi fructelor pe teren protejat.
    23. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a costului, modulelor noi de sere, solarii, tuneluri, echipamentului, utilajului, materialului de construcţie şi de acoperire pentru sere, solarii şi tuneluri achiziţionate pe parcursul anilor 2015-2016 şi date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2015, materialului neţesut de tip AGRYL utilizat pentru acoperirea plantelor, inclusiv în cîmp deschis.
    24. Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei măsuri constituie 0,03 ha.
    25. Se permite subvenţionarea materialului de acoperire pentru construcţii de sere, solarii şi tuneluri, a cărei grosime va constitui cel puţin 150 microni.
    26. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie din:
    a) 50% - din costul modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, precum şi a materialului neţesut de tip AGRYL, pentru acoperirea plantelor, conform facturilor, după caz, invoice-uri, declaraţiilor vamale de import;
    b) 40% - din costul materialelor de construcţie, acoperire, utilizate la reconstrucţia serelor, solariilor şi tunelurilor, conform facturilor, după caz, invoice-uri, declaraţiilor vamale de import.
    27. Sub incidenţa prezentei măsuri cad şi investiţiile efectuate de producătorii agricoli din raionul Dubăsari, deţinători de terenuri amplasate după traseul Rîbniţa-Tiraspol la procurarea în rate, începînd cu anul 2015, a bunurilor eligibile în cadrul prezentei măsuri. Subvenţia se va calcula reieşind din ratele achitate în perioada 1 noiembrie 2015 - 31 octombrie 2016.
    28. Suma maximală pe care o poate solicita şi primi un producător agricol/ în cadrul acestei măsuri constituie 2 mil. lei.
    29. Lista echipamentului, utilajului, materialelor de construcţie noi pentru sere, solarii, tuneluri acceptate pentru sprijin financiar în cadrul acestei măsuri este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    30. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
    1) copia de pe documentul primar contabil (factura fiscală, factura de expediţie, factura), iar în cazul importului copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului;
    2) actul privind instalarea şi darea în exploatare a modulelor de sere (construcţia de sere, solarii sau tuneluri), utilajului, echipamentului şi materialului de acoperire pentru producerea legumelor pe teren protejat, aprobat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, modelul-tip al căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    3) copia de pe schiţa de proiect, executată de furnizor sau proiectantul autorizat, cu indicarea parametrilor tehnici;
    4) copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii sau utilajului;
    5) procesul-verbal de executare a lucrărilor cu anexarea devizului de cheltuieli descifrat pentru materialele utilizate, serviciilor de montare şi instalare;
    6) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului modulelor de sere, solarii, tuneluri, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie, materialului neţesut de tip AGRYL utilizat pentru acoperirea plantelor, inclusiv în cîmp deschis;
    7) prezentarea certificatelor GlobalGap, după caz, contract încheiat cu una din companiile specializate de certificare.
    31. Sînt eligibile pentru prezenta măsura costurile şi cheltuielile suportate de producătorul agricol utilizate la construcţia, amenajarea, procurarea tehnicii şi utilajului agricol utilizate exclusiv pentru lucrările din interiorul modulelor de sere, solarii, tuneluri.
    32. Beneficiarul de subvenţie destinată compensării costului modulelor de sere, solarii, tuneluri, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie nu este în drept să înstrăineze sau să transmită în folosinţă, sub orice formă, timp de 5 ani obiectul subvenţionării, inclusiv bunul imobil pe care este efectuată investiţia, de la data autorizării plăţii. În caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
    Submăsura 1.2. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole
    33. Obiectivul general constă în sporirea productivităţii şi competitivităţii, precum şi protejarea împotriva riscurilor de producţie a sectoarelor de producere a fructelor, strugurilor, pomuşoarelor şi culturilor aromatice (trandafir de ulei, levănţică, isop, jaleş) prin stimularea ritmurilor de defrişare a plantaţiilor cu termen de exploatare depăşit, implementarea tehnologiilor avansate de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor şi majorarea indicatorilor de calitate a producţiei la nivelul standardelor internaţionale, precum şi dotarea plantaţiilor multianuale cu sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină.
    34. Obiective specifice:
    1) renovarea patrimoniului existent de plantaţii pomicole şi viticole, culturi nucifere, de arbuşti fructiferi, de căpşun şi plantaţii de culturi aromatice prin extinderea suprafeţelor noi;
    2) reîntoarcerea în circuitul agricol a terenurilor rezultate din defrişarea plantaţiilor multianuale;
    3) utilizarea la plantare a materialului săditor de categorii biologice şi fitosanitare superioare;
    4) dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor avansate de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor;
    5) creşterea volumelor de producere şi îmbunătăţire a calităţii producţiei;
    6) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice a sectoarelor pomicol şi viticol;
    7) asigurarea finanţării drept contribuţie pentru Fondul Viei şi Vinului, în conformitate cu prevederile art.323 alin.(3) lit.b) şi alin.(12) din Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006.
    35. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru:
    1) înfiinţarea, începînd cu toamna anului 2015, conform actului de înfiinţare a plantaţiei multianuale, cu soiuri înscrise în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova, şi celor importate conform prevederilor art. 11 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 68 din 5 aprilie 2013 despre seminţe şi nesubvenţionate în anul 2015, după cum urmează:
    a) plantaţiilor pomicole, inclusiv de culturi nucifere (cu excepţia plantaţiilor de nuci de tip silvic, celor de aliniament, precum şi a fîşiilor de protecţie);
    b) plantaţiilor viticole;
    c) plantaţiilor de arbuşti fructiferi şi de căpşun;
    d) plantaţiilor de culturi aromatice;
    2) defrişarea plantaţiilor multianuale, efectuate începînd cu 1 ianuarie 2015, în condiţiile casării şi defrişării plantaţiilor:
    a) pomicole în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 705 din 20 octombrie 1995 privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene;
    b) viticole în conformitate cu Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 şi Ordinul ministrului finanţelor nr. 21 din 24 februarie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora;
    3) instalarea în plantaţiile multianuale a echipamentului antiîngheţ (staţionar) şi antigrindină, achiziţionate în perioada 2015-2016.
    36. Suprafaţa minimă indivizibilă eligibilă pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale în cadrul prezentei măsuri este de 0,5 ha, iar pentru teren protejat de 0,03 ha. Suprafaţa maximă eligibilă pentru subvenţionare nu va depăşi 25 ha cumulativ pentru toate tipurile de plantaţii, înfiinţată de unul şi acelaşi producător agricol.
    37. Producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenţia, în cazul pct. 35 subpct. 3) din prezentul Regulament, după achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a echipamentului antiîngheţ şi antigrindină.
    38. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de cuantum, exprimată ca sumă fixă, la unitatea de suprafaţă utilă plantată, după cum urmează:
    1) pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole, în funcţie de sistemul de cultură, tipul de portaltoi şi densitatea pomilor la un hectar:
    a) pentru livezile de măr, cu densitatea pomilor la hectar:
    - de la 700 pînă la 1249 bucăţi – 7 mii lei/ha;
    - de la 1250 pînă la 1849 bucăţi – 15 mii lei/ha;
    - de la 1850 pînă la 2449 bucăţi –  40 mii lei/ha;
    - de la 2450 bucăţi şi mai mult, fără sistem de suport instalat – 60 mii lei/ha;
    - 3100 de bucăţi şi mai mult, inclusiv pentru păr, cu pomi altoiţi pe portaltoi vegetativ, cu vigoare slabă (măr – M-9; M- 26, Bud 62-396 şi păr – gutui tip A şi tip BA 29, conform schemelor de plantare indicate în proiectul de înfiinţare a plantaţiei multianuale şi sistem de suport instalat – 100 mii lei/ha;
    b) pentru livezile de vişin, cireş, cais, prun, corcoduş, piersic, nectarin, precum şi păr, gutui, cu densitatea pomilor la hectar:
    - de la 400 pînă la 1000 bucăţi – 20 mii lei/ha;
    - 1001 bucăţi şi mai mult – 30 mii lei/ha;
    c) pentru înfiinţarea plantaţiilor de culturi nucifere:
    - livezi de nuc altoit, migdal şi alun – 20 mii lei/ha;
    d) pentru înfiinţarea plantaţiilor de cătină albă – 20 mii lei/ha;
    e) pentru înfiinţarea plantaţiilor de căpşun şi afin, inclusiv în teren protejat – 50 mii lei/ha;
    f) pentru înfiinţarea plantaţiilor de arbuşti fructiferi dotate cu sisteme de irigare: coacăz, zmeur, agriş, aronia şi mure – 30 mii lei per hectar;
    g) plantaţii altoi şi portaltoi, categoria biologică „bază” fondate de către pepinierele viticole şi pomicole înregistrate conform Legii nr. 68 din 5 aprilie 2013 despre seminţe – 50 mii;
    2) Pentru înfiinţarea plantaţiilor de viţă de vie cu:
    a) soiuri de struguri de masă – 40 mii lei/ha;
    b) cu soiuri de struguri pentru vin (tehnice), cu densitatea butucilor la hectar:
    - pînă la 3100 butuci/ha – 30 mii lei/ha (pentru plantaţiile înfiinţate în toamna anului 2015 şi primăvara anului 2016);
    - de la  3101 pînă la 3500 bucăţi – 40 mii lei/ha;
    - de la 3501 pînă la 4000 bucăţi – 50 mii lei/ha;
    - de la 4001 pînă la 4500 bucăţi – 60 mii lei/ha;
    - de la 4501 bucăţi şi mai mult – 85 mii lei/ha (cu sistem de suport instalat);
    3) pentru înfiinţarea plantaţiilor de culturi aromatice:
    a) trandafir de ulei – 6,0 mii lei per hectar;
    b) levănţică, isop, jaleş – 4,0 mii lei per hectar;
    4) pentru echipament antiîngheţ, dat în exploatare –  50 mii lei/ha;
    5) pentru echipament antigrindină nou, achiziţionat în perioada 2015-2016, inclusiv în rate şi dat în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2015 –  100 mii lei/ha. Subvenţia se va calcula proporţional ratelor achitate;
    6) pentru defrişarea plantaţiilor multianuale pomicole, nucifere şi viticole –  10 mii lei per hectar, dar în limita a cel mult 100 ha per beneficiar cumulativ pentru toate tipurile de plantaţii. În cazul plantaţiilor înfiinţate cu material săditor autohton, furnizorii trebuie să fie înregistraţi în Registrul agenţilor economici înregistraţi pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor, în conformitate cu prevederile Legii nr.68 din 5 aprilie 2013 despre seminţe .
    39. Producătorii agricoli pot beneficia de subvenţii majorate în cazul înfiinţării plantaţiilor viticole:
    1) cu soiuri de viţă de vie de struguri de masă:
    a) solicitate pe pieţele de desfacere a producţiei de struguri, a căror listă se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare – cu 5,0 mii lei/ha;
    b)înfiinţate cu material săditor, produs de pepiniere viticole autohtone, categoria Standard şi Certificat  cu 5,0 mii lei/ha;
    2) cu soiuri de viţă de vie de struguri pentru vin (tehnice):
    a)destinate pentru producerea produselor vitivinicole cu IGP/DOP, care posedă paşaportul tehnic al proiectului agreat, printr-un aviz, de către asociaţia/uniunea cu IGP/DOP, în aria căreia este amplasată plantaţia viticolă respectivă – cu 5,0 mii lei/ha;
    b)înfiinţate cu soiuri autohtone (grupul Feteasca, Rara neagră, Viorica) – cu 5,0 mii lei/ha;
    c)înfiinţate cu material săditor, produs de pepiniere viticole autohtone, categoria Standard sau Certificat – cu 5,0 mii lei/ha.
    40. Mijloacele financiare alocate pentru Fondul Viei şi Vinului, în conformitate cu prevederile art. 323 alin. (3) lit. b) şi alin. (12) din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006, vor fi transferate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, la prezentarea de către Oficiul Naţional al Viei şi Vinului a următoarelor documente:
    1) scrisoarea de solicitare a mijloacelor financiare;
    2) copia de pe extrasul din Registrul încasărilor fondurilor speciale, eliberat de Trezoreria teritorială Chişinău;
    3) copia de pe certificatul privind datele de identificare bancare.
    41. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
    1) actul privind  înfiinţarea  plantaţiilor multianuale/perene în primul an de vegetaţie, conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament, plantaţii înfiinţate conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 705 din 20 octombrie 1995 „Privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene”;
    2) pentru plantaţiile viticole – actul privind înfiinţarea plantaţiei viticole (de plantare a viţei de vie), anexa nr. 1 şi actul privind recepţionarea plantaţiei viticole în primul an de vegetaţie, anexa nr. 2 la Regulamentul privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 21 din 24 februarie 2014;
    3) actul de dare în exploatare în cazul sistemelor antiîngheţ, instalaţiilor antigrindină, coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei din raza amplasării plantaţiei. Modelul actului dării în exploatare pentru sistemele antiîngheţ şi instalaţiile antigrindină, se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    4) copia de pe raportul statistic privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale (formularul nr.2 liv-vii), în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare;
    5) copia de pe paşaportul, inclusiv planul general al proiectului de înfiinţare a plantaţiilor pomicole şi viticole, iar în cazul plantaţiilor de arbuşti fructiferi, căpşun şi culturilor aromatice, copia de pe planul general al plantaţiei, cu indicarea dimensiunilor, segmentelor ce formează conturul (perimetrul) plantaţiei şi indicarea schemei de plantare, elaborată de proiectantul în domeniu;
    6) copia de pe paşaportul proiectului de înfiinţare a pepinierelor viticole şi pomicole cu indicarea componentelor specifice acestora;
    7) copia de pe schiţa de proiect, cu descifrarea părţilor componente a instalaţiilor, pentru sistemul antiîngheţ, instalaţiile antigrindină, elaborată de producător sau, după caz, de furnizor;
    8) copia de pe certificatul de valoare biologică a materialului săditor pomicol sau copia de pe certificatul de calitate pentru material săditor viticol, eliberat de producător;
    9) copia de pe facturile pentru materialul săditor procurat sau produs, iar în cazul importului copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului, precum şi copia de pe permisul fitosanitar, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
    10) copia de pe facturile pentru componentele instalaţiei antigrindină/antiîngheţ, iar în cazul importului – copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoiceului;
    11) copia de pe cererea pentru casarea plantaţiei perene, extrasul din decizia consiliului local despre aprobarea casării, copia de pe Hotărîrea Guvernului nr. 273 din 18 mai 2015 cu privire la casarea plantaţiilor perene, cu modificările ulterioare, inclusiv pagina anexei unde este indicat solicitantul, pentru defrişarea efectuată pe parcursul anului 2015, copia de pe actul de casare a plantaţiilor perene, copia de pe actul de defrişare a plantaţiilor perene, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.705 din 20 octombrie 1995 „Privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene”, cu anexarea acordului proprietarului plantaţiei;
    12) copia de pe declaraţia, actul de casare şi actul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 21 din 24 februarie 2014, cu anexarea acordului proprietarului plantaţiei; 
    13) copia de pe ordinul de plată privind achitarea totală sau parţială (dar nu mai puţin de 50% din costul total) pentru materialul săditor procurat, iar pentru sistemele antigrindină şi antiîngheţ copia de pe ordinul de plata care confirmă achitarea integrală a acestora, cu excepţia achitărilor acestora în rate, pentru care se va prezenta ordinul de plată privind achitarea ratelor pentru perioada 2015-31 octombrie 2016.
    42. Solicitanţii de subvenţii vor depune separat cererile de solicitare a sprijinului financiar pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi viticole, pentru defrişarea plantaţiilor pomicole şi viticole, precum şi pentru instalarea în plantaţiile multianuale a sistemelor antiîngheţ şi instalaţiilor antigrindină.
    43. Beneficiarul de subvenţii destinate înfiinţării plantaţiilor pomicole, nucifere, viticole, de arbuşti fructiferi şi căpşun, nu este în drept să înstrăineze, să caseze sau să defrişeze, să transmită în folosinţă sub orice formă, înainte de expirarea a cel  puţin 1/3 din termenul de exploatare a plantaţiei, iar pentru sistemele antiîngheţ şi instalaţiile antigrindină, să asigure funcţionalitatea acesteia, precum şi să nu permită înstrăinarea acestora sau transmiterea în folosinţă sub orice formă în decurs de 5 ani de la data autorizării plăţii. În caz contrar, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
    Submăsura 1.3. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional
    44. Obiectivul general constă în creşterea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin facilitarea accesului producătorilor la tehnică, utilaje agricole performante.
    45. Obiective specifice:
    1) creşterea productivităţii şi calităţii operaţiilor tehnologice mecanizate;
    2) reducerea costurilor operaţiilor tehnologice mecanizate;
    3) îmbunătăţirea calităţii producţiei agricole;
    4) dezvoltarea tehnologiilor moderne de cultivare.
    46. Obiectivul operaţional constă în atragerea investiţiilor pentru înnoirea şi extinderea parcului de tehnică şi utilaj agricol purtat/tractat nou.
    47. Domeniul de acţiune. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de 25% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 200 mii lei per beneficiar, pentru tehnica şi utilajul agricol nou, procurată de la furnizori/distribuitori din ţară, sau importată direct de către producătorul agricol, cu anul producerii nu mai mic de 2014. Lista tehnicii şi utilajului agricol convenţional, pasibil subvenţionării, este prevăzută în anexa nr.3 la prezentul Regulament.
    48. Producătorii agricoli care au procurat tehnică şi utilaj agricol nou fabricat în Republica Moldova beneficiază de sprijin financiar în proporţie de 35% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 200 mii lei per beneficiar.
    49. Prin derogare de la prevederile pct. 47, sub incidenţa prezentei măsuri cade inclusiv tehnica, utilajul agricol nou, procurate în rate, începînd cu anul 2013, cu anul producerii nu mai mic de 2013, prevăzute în anexa nr.3 la prezentul Regulament, valoarea subvenţiei se va calcula reieşind din ratele achitate în perioada 1 noiembrie 2014 - 31 octombrie 2016.
    50. Pentru tehnica şi utilajul agricol nou, procurate, începînd cu anul 2013, cu anul producerii nu mai mic de 2012, prevăzute în anexa nr.3 la prezentul Regulament, prin intermediul companiilor de leasing, în baza unui contract de leasing financiar, conform Legii nr.59-XVI din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing, prin derogare de la prevederile punctului 47, producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenţia odată cu achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a tehnicii şi utilajului agricol nou, iar valoarea subvenţiei se va calcula reieşind din ratele achitate, exceptînd plăţile aferente leasingului: dobînda de leasing, asigurarea bunului etc.
    51. Solicitanţii de subvenţii, care începînd cu anul 2016, au procurat combine şi tractoare cu capacitatea motorului mai mare de 100 c.p. pot beneficia de subvenţie dacă dispun de cel puţin 50 ha teren arabil în condiţiile legii.
    52. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
    1) copia de pe documentul primar contabil (factura fiscală, factura de expediţie, factura), iar în cazul importului copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului;
    2) extrasul din registrul primăriei de evidenţă a contractelor de arendă;
    3) copia de pe contractul de vînzare-cumpărare privind achiziţionarea tehnicii şi utilajului agricol nou;
    4) copia de pe certificatul de înmatriculare/înregistrare sau provizoriu al tehnicii şi utilajului agricol nou;
    5) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală (inclusiv a avansului, indiferent de mărimea şi data achitării lui), sau după caz a ratei finale, la procurarea tehnicii şi utilajului agricol nou.
    53. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului trasat la punctele 47-50 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze/transmită în folosinţă sub orice formă, timp de 5 ani obiectul subvenţionării, din momentul autorizării plăţii. În caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
    Submăsura 1.4. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice
    54. Obiectivul general constă în creşterea productivităţii, competitivităţii şi asigurarea siguranţei alimentare prin stimularea organizării şi înnoirii tehnologice a fermelor zootehnice.
    55. Obiective specifice:
    1) înfiinţarea fermelor zootehnice;
    2) utilarea tehnologică a fermelor cu echipament modern;
    3) modernizarea procesului tehnologic în cadrul fermelor zootehnice;
    4) diversificarea tipurilor de exploataţii agricole specializate în creşterea animalelor;
    5) ameliorarea şeptelului de animale, precum şi crearea condiţiilor optime pentru bunăstarea animalelor;
    6) îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii producţiei de origine animală atît pe piaţa internă, cît şi externă, inclusiv pe cea a Uniunii Europene;
    7) asigurarea standardelor de igienă şi inofensivitate a produselor de origine animală;
    8) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice;
    9) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural;
    10) îmbunătăţirea serviciilor prestate de către medicii veterinari de liberă practică.
    56. Obiectivul operaţional constă în extinderea numărului şi majorarea investiţiilor pentru înfiinţarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice.
    57. Domeniul de acţiune. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie din costul utilajului tehnologic nou, achitat integral, destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice, inclusiv construcţia/reconstrucţia fermelor zootehnice de bovine, ovine si caprine, aparatajului, instrumentarului, ustensilelor şi altor materiale conexe necesare pentru activitatea medicilor veterinari de liberă practică, care activează în conformitate cu Legea nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară.
    58. Mărimea subvenţiei acordate se calculează sub formă de compensaţie din valoarea utilajului tehnologic nou (inclusiv a materialelor de construcţie şi lucrărilor de proiectare), conform facturilor, iar în cazul importului - copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului, după cum urmează:
    1) pentru fermele zootehnice de bovine destinate creşterii şi întreţinerii bovinelor – 50% din costul utilajului tehnologic, materialelor de construcţie, conform devizelor de cheltuieli, inclusiv proiectul tehnic, elaborat de companii licenţiate în acest domeniu, dar nu mai mult de 3 mil.lei per beneficiar;
    2) pentru fermele zootehnice de creştere a găinilor ouătoare – 50% din costul utilajului tehnologic, dar nu mai mult de 2 mil.lei per beneficiar;
    3) pentru fermele zootehnice de ovine şi caprine – 30% din costul utilajului tehnologic, materialelor de construcţie, conform devizelor de cheltuieli, inclusiv proiectul tehnic, elaborat de companii licenţiate în acest domeniu, dar nu mai mult de 1,5 mil.lei per beneficiar;
    4) pentru fermele zootehnice de creştere a prepeliţelor – 40% din costul utilajului tehnologic, dar nu mai mult de 1 mil.lei per beneficiar;
    5) pentru fermele zootehnice de alte specii din domeniul agricol – 30% din costul utilajului tehnologic, dar nu mai mult de 1,5 mil.lei per beneficiar;
    6) pentru aparatajul, instrumentarul, ustensile şi alte materiale conexe necesare pentru activitatea medicului veterinar de liberă practică – 50% din costul utilajului, dar nu mai mult de 20 mii lei per beneficiar.
    59. În cadrul prezentei măsuri se va beneficia de subvenţii la utilaj, echipament, materiale de construcţie, lucrări de proiectare, procurate/efectuate începînd cu anul 2014 şi date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2015, iar pentru utilajul, necesar pentru activitatea medicului veterinar de liberă practică, procurat începînd cu 1 noiembrie 2015.
    60. Lista echipamentului, utilajului tehnologic, materialelor de construcţie, inclusiv utilajul pentru activitatea medicului veterinar de liberă practică, eligibile în cadrul prezentei măsuri, este prevăzută în anexa nr.4 la prezentul Regulament.
    61. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
    1) copia de pe documentele primare contabile (facturi fiscale, facturi, facturi de expediţie), iar în cazul importului copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului;
    2) copia de pe contractul de vînzare-cumpărare a utilajului sau echipamentului;
    3) copia de pe documentaţia tehnică eliberată de producător, cu descrierea caracteristicilor tehnice ale utilajului tehnologic;
    4) copia de pe procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi procesul-verbal de recepţie finală, însoţit de avizul expertizei ecologice de stat, proiectul tehnic, inclusiv devizul de cheltuieli în cazul construcţiilor/ reconstrucţiilor fermelor zootehnice de bovine/ovine/caprine;
    5) procesul-verbal de executare a lucrărilor cu anexarea devizului de cheltuieli descifrat pentru materialele utilizate, serviciile de montare şi instalare;
    6) actul de instalare a utilajului şi echipamentului, vizat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, de modelul-tip aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    7) copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare, eliberată în modul stabilit;
    8) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului echipamentului şi utilajului, materialelor de construcţie, proiectului tehnic;
    9) copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii/utilajului;
    10)  licenţa de activitate a medicului veterinar de liberă practică;
    11) copia de pe facturile, iar în cazul importului – copia de pe invoice-urile şi declaraţiile vamale, pentru echipamentul şi utilajul procurat;
    12)  copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului echipamentului şi utilajului.
    13) prezentarea certificatelor HACCP şi/sau ISO/contract cu companii specializate în certificare, după caz.
    62. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului trasat la punctul 58 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze/transmită în folosinţă sub orice formă timp de 5 ani obiectul subvenţionării, inclusiv bunul imobil pe care este efectuată investiţia, de la data autorizării plăţii. În caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
    Submăsura 1.5. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora
    63. Obiectivul general constă în creşterea productivităţii, competitivităţii şi asigurarea siguranţei alimentare prin stimularea ameliorării efectivului de animale.
    64. Obiective specifice:
    1) ameliorarea şeptelului de animale;
    2) îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii producţiei de origine animală atît pe piaţa internă, cît şi externă, inclusiv pe cea a Uniunii Europene;
    3) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice;
    4) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    65. Obiectivul operaţional constă în extinderea numărului şi înnoirea efectivului animalelor de prăsilă.
    66. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a investiţiei la procurarea animalelor de la fermele de prăsilă, incluse în Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crosurilor de animale, omologate (raionate) în Republica Moldova, inclusiv din import, începînd cu 2015.
    67. Mărimea subvenţiei se calculează sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitatea de greutate, conform facturilor, invoice-urilor şi declaraţiilor vamale, dar nu mai mult decît valoarea investiţiei conform facturilor, după cum urmează:
    1) vaci primipare, junci şi juninci cu vîrsta de cel puţin 12 luni, şeptel de lapte – 60 lei per kg;
    2) vaci primipare, junci şi juninci cu vîrsta de cel puţin 12 luni, şeptel de carne – 40 lei per kg;
    3) vieri cu vîrsta de 4-8 luni (rasă pură şi birasială) – 60 lei per kg (procurate din Republica Moldova) şi 40 lei per kg (procurate din import);
    4) scrofiţe neînsămînţate cu vîrsta de 6-8 luni (rasă pură şi birasiale) – 50 lei per kg (procurate din Republica Moldova) şi 30 lei per kg (procurate din import);
    5) berbeci şi ţapi cu vîrsta de 6-20 luni – 100 lei per kg;
    6) mioare şi căpriţe cu vîrsta de 6-20 luni – 70 lei per kg;
    7) iepuri de casă de reproducţie – 100 lei per kg;
    8) mătci de albine cu vîrsta de cel mult 3 luni – 100 lei per unitate;
    ) roiuri de albine cu mătci cu vîrsta de cel mult 3 luni – 400 lei per unitate.
    68. Vîrsta animalelor se va calcula de la data naşterii, conform certificatelor de rasă pînă la facturare.
    69. Mărimea subvenţiei în cadrul prezentei măsuri va fi în limita plafonului maxim de 2,5 mil.lei per beneficiar.
    70. În cadrul prezentei măsuri se acordă subvenţii producătorilor agricoli pentru procurările unui efectiv în limitele:
    1) 3 – 70 vaci/junci la fermele de bovine;
    2) 5 – 150 scroafe/scrofiţe la fermele de porcine;
    3) 10 – 200 oi/capre la fermele de ovine/caprine;
    4) 8 – 200 iepuroaice la fermele de iepuri;
    5) 10 şi mai multe mătci de albine/roiuri de albine.
    71. Beneficiarul subvenţiei destinate scopului specificat la punctele 67-70 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze/sacrifice obiectul subvenţionării, timp de:
    1) 3 ani – pentru vaci, junci;
    2) 2 ani – pentru scroafe/scrofiţe;
    3) 1 an – pentru vieri, iepuri;
    4) 3 ani – pentru berbeci, mioare şi capre.
    Perioada sus-citată vizează anii calendaristici următori anului în care a avut loc transferul sprijinului financiar.
    72. Producătorii agricoli care au înstrăinat (vîndut, donat, schimbat) sau sacrificat animalele pînă la expirarea termenului prevăzut, sînt obligaţi să restituie suma subvenţiei, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, precum şi a cazurilor de epizootie, confirmate în modul stabilit.
    73. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
    1) copia de pe documentele primare contabile (facturi fiscale, facturi, facturi de expediţie), iar în cazul importului copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului, vizate de medicul veterinar şi şeful subdiviziunii teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
    2) copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare pentru exploataţia zootehnică în care vor fi întreţinute animalele;
    3) copia de pe poliţa de asigurare a animalelor, cu excepţia procurării mătcilor de albine/roiurilor de albine, încheiat în conformitate cu Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură;
    4) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului animalelor procurate;
    5) copia de pe actele de punere şi scoatere de sub carantină profilactică a animalelor de prăsilă importate, eliberată de subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
    6) copia de pe certificatul de înregistrare (identificare, mişcare) a animalului, pentru cele care sînt supuse înregistrării conform Legii nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor;
    7) pentru roiurile de albine, pentru care se solicită subvenţie, copia de pe certificatul de rasă al mătcilor de albine;
    8) copia de pe certificatul de rasă (pedigreu) al fiecărui animal.
    Submăsura 1.7. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare
    74. Obiectivul general al măsurii constă în creşterea productivităţii şi competitivităţii agriculturii prin asigurarea accesului producătorilor agricoli la resurse financiare.
    75. Obiective specifice:
    a) dinamizarea utilizării creditelor operaţionale în condiţii comerciale de către producătorii agricoli;
    b) creşterea rentabilităţii activităţilor agricole;
    c) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    76. Obiectivul operaţional urmărit este revigorarea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale, organizaţiile de microfinanţare şi asociaţiile de economii şi împrumut.
    77. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat producătorilor agricoli, care au obţinut credite, începînd cu anul 2013, de la băncile comerciale, organizaţii de microfinanţare şi asociaţii de economii şi împrumut, înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, pentru achiziţionarea următoarelor bunuri şi servicii:
    1) seminţe, material săditor şi sistem de suport;
    2) materie primă pentru întreprinderile de prelucrare primară, procesare a produselor agricole amplasate în localităţi rurale;
    3) îngrăşăminte (minerale şi organice), inclusiv mijloace de protecţie a plantelor şi animalelor;
    4) furaje;
    5) lubrifianţi şi carburanţi;
    6) energie electrică utilizată la irigare;
    7) acoperirea cheltuielilor pentru asigurarea riscurilor;
    8) piese de schimb pentru tehnica agricolă şi utilajul care asigură procesul tehnologic al întreprinderii;
    9) module de seră, peliculă şi alte materiale pentru construcţia/ reconstrucţia de sere, solarii şi tuneluri;
    10) procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină;
    11) procurarea utilajului tehnologic, materialelor de construcţie, în scopul utilării şi renovării fermelor zootehnice;
    12) procurarea animalelor;
    13) procurarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor în scopul dezvoltării infrastructurii postrecoltare şi prelucrare primară în localităţile rurale, inclusiv pentru frigidere de păstrare a fructelor şi legumelor, pentru case de ambalare, amplasate atît în localităţi rurale, inclusiv oraşele, satele şi comunele din cadrul mun. Chişinău, mun. Bălţi şi UTA Găgăuzia.
    78. Mărimea sprijinului acordat se calculează, aplicînd formula:
S = D × K × (Rm/Rd)
     în care:
    S – suma subvenţiei, în lei, dar nu mai mult decît valoarea dobînzii achitate conform contractului de creditare/împrumut, începînd cu 1 noiembrie 2015;
    D – valoarea dobînzii achitate conform contractului de creditare/împrumut;
    Rm – rata medie a dobînzii, care constituie  16%;
    Rd – rata dobînzii conform contractului de creditare/împrumut;
    K – coeficientul stabilit prin raportul dintre suma utilizată exclusiv în scopurile indicate la punctul 77 la suma creditului accesat.
    79. Pentru creditele a căror rată a dobînzii este una flotantă, în formula de calcul va fi utilizată media ratelor dobînzii flotante pentru perioada de calcul.
    80. Pentru obţinerea sprijinului se solicită suplimentar:
    1) copia de pe contractul de credit;
    2) certificatul eliberat de către instituţiile financiare privind direcţiile de utilizare a creditului, şi suma dobînzii achitată, începînd cu 1 noiembrie 2015, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    3) copia de pe ordinele de plată ce atestă achitarea dobînzii, începînd cu 1 noiembrie 2015 sau borderourile ordinelor/notelor de plată, completate şi eliberate de către instituţiile financiare, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
    81. Suma maximală a subvenţiei acordate unui singur beneficiar în cadrul prezentei măsuri constituie 120 mii lei, cu excepţia grupurilor de producători. Pentru grupurile de producători (creditele accesate de grupul de producători) plafonul va constitui 300 mii lei.
    82. Prin derogare de la prevederile pct. 77-81 ale prezentului Regulament, sînt eligibile pentru procedura de subvenţionare împrumuturile accesate de către membrii asociaţiilor de economii şi împrumut (indiferent de statutul membrilor) în perioada 1 ianuarie 2015 – 5 octombrie 2016, conform dobînzilor achitate în perioada 1 noiembrie 2015 – 5 octombrie 2016, pentru achiziţionarea bunurilor şi serviciilor specificate la pct. 77 al prezentului Regulament.
    83. Asociaţiile de economii şi împrumut vor putea depune pînă la 5 octombrie 2016 o singură solicitare de acordare a sprijinului financiar prin intermediul Asociaţiei Centrale de Economii şi Împrumut „Uniunea Centrală” şi Asociaţiei centrale a asociaţiilor de economii şi împrumut (în continuare – asociaţii centrale) respectiv, din care fac parte.
    84. Solicitările de sprijin financiar pentru fiecare membru al Asociaţiei de Economii şi Împrumut vor fi înscrise în formularul Listei beneficiarilor, modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare. Asociaţiile de economii şi împrumut care nu sînt membri ai asociaţiei centrale, sînt în drept să beneficieze de subvenţii în condiţii generale stabilite, depunînd solicitarea la una din cele două asociaţii centrale, după alegere.
    85. Fiecare membru al Asociaţiei de Economii şi Împrumut cumulativ nu poate beneficia de sprijin financiar mai mare de 20.000 lei.
    86. Formularele cu solicitările de finanţare ale asociaţiilor de economii şi împrumut depuse în termenele stabilite la oficiile asociaţiilor centrale vor fi totalizate şi reflectate într-un Act centralizator, modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
    87. Solicitările de finanţare ale asociaţiilor de economii şi împrumut depuse la asociaţiile centrale vor fi cusute într-un dosar care va conţine:
    1) cererea de finanţare, modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    2) certificatul bancar cu rechizitele asociaţiei centrale;
    3) copia de pe certificatul de înregistrare a asociaţiei centrale;
    4) declaraţia pe propria răspundere a asociaţiei centrale despre utilizarea împrumuturilor conform pct. 77 al prezentului Regulament, acordate de către asociaţiile de economii şi împrumut, modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    5) actul centralizator, modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    6) lista beneficiarilor de împrumuturi de la asociaţiile de economii şi împrumut, modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
    88. Dosarul de subvenţionare va fi depus de către asociaţiile centrale pînă la 15 octombrie 2016 la sediul central al Agenţiei în cadrul Direcţiei administrare şi control, actul centralizator şi lista beneficiarilor de împrumuturi de la asociaţiile de economii şi împrumut vor fi prezentate şi în format electronic (Excel).
    89. Direcţia autorizare plăţi va efectua calculul în baza listelor beneficiarilor de împrumuturi de la asociaţiile de economii şi împrumut şi actului centralizator, conform punctului 78 al prezentului Regulament.
    90. Agenţia va efectua transferul sprijinului financiar solicitat la conturile asociaţiilor centrale conform actului centralizator prezentat, care ulterior vor redistribui suma sprijinului financiar asociaţiilor de economii şi împrumut.
    91. Asociaţiile de economii şi împrumut vor redistribui suma sprijinului financiar membrilor săi în baza listelor beneficiarilor de împrumut şi vor întocmi raportul privind repartizarea sprijinului financiar, aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, care va fi prezentat asociaţiilor centrale pînă la 10 decembrie 2016.
    92. Asociaţiile centrale, pînă la 20 decembrie 2016, vor informa printr-un raport totalizator Agenţia despre faptul achitării integrale a sumei sprijinului financiar acordat, cu anexarea rapoartelor privind repartizarea sprijinului financiar.
    93. Responsabili de corectitudinea întocmirii listelor beneficiarilor de împrumuturi şi actului centralizator, precum şi utilizarea conform destinaţiilor a împrumuturilor acordate, specificate la pct. 77 al prezentului Regulament vor fi asociaţiile centrale.
    94. Mijloacele financiare nedistribuite către membrii asociaţiilor de economii şi împrumut vor fi rambursate în contul Agenţiei.
    95. Creditele revolving, leasing, overdraft şi creditele cu porţiune de grant nu sînt eligibile în cadrul prezentei măsuri, indiferent de sursa lor. Pentru obţinerea subvenţiei în cadrul prezentei măsuri, solicitantul va depune o singură cerere pentru anul 2016.
    Submăsura 1.7A. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură
    96. Mijloacele financiare prevăzute pentru prezenta măsură se utilizează la subvenţionarea primelor de asigurare a producătorilor agricoli, în baza contractelor de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură, care pot fi produse în anul 2016, în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură şi în baza Listei riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează, din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2016, primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie (anexa nr.2 la prezenta hotărîre) şi Listei culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror asigurare se subvenţionează, din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2016, primele de asigurare (anexa nr.3 la prezenta hotărîre).
    97. Cuantumul maxim al subvenţiei se stabileşte ţinînd cont de primele de asigurare calculate conform tarifelor de asigurare prevăzute în condiţiile speciale de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură şi nu va depăşi plafonul de 300 mii lei pentru unul şi acelaşi producător agricol.
Măsura 2. Investiţii în prelucrarea şi comercializarea
produselor agricole

    Submăsura 1.6. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare
    98. Obiectivul general constă în sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin modernizarea utilajului şi infrastructurii postrecoltare şi procesare.
    99. Obiective specifice:
    1) implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor postrecoltare;
    2) modernizarea proceselor şi tehnologiilor de prelucrare a produselor agricole de origine vegetală şi animală;
    3) sporirea calităţii produselor la standardele internaţionale;
    4) diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale.
    100. Obiectivul operaţional constă în creşterea investiţiilor în infrastructura de prelucrare, uscare, congelare a fructelor, legumelor, de prelucrare primară şi finită, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, prelucrare, ambalare şi păstrare a laptelui, prelucrare primară şi finită a cerealelor şi produselor oleaginoase, în casele de ambalare şi frigidere de păstrare a fructelor şi legumelor, precum şi în certificarea mierii de albine.
    1.6.1. Case de ambalare şi frigidere de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor
    101. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială la procurarea cu achitare integrală a echipamentelor tehnologice şi utilajelor noi, inclusiv a materialelor de construcţie, începînd cu anul 2014 şi date în exploatare, începînd cu 1 noiembrie 2015, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament, destinate frigiderelor de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor, precum şi caselor de ambalare.
    102. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, din valoarea investiţiei eligibile:
    1) 50%, din valoarea echipamentelor, utilajelor instalate şi materialelor de construcţie pentru investiţiile realizate în localităţile rurale:
    a) depozite frigorifice de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor;
    b) case de ambalare;
    2) 20% din valoarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor amplasate în orice localitate eligibilă, altele decît cele menţionate la subpct. 1), inclusiv în unităţile administrativ-teritoriale autonome (oraşe, sate şi comune) din cadrul municipiului Chişinău şi Bălţi, dar nu mai mult de 1,5 mil.lei per beneficiar.
    Suma maximală a subvenţiei acordate unui singur beneficiar constituie 3 mil.lei, cu excepţia grupurilor de producători, pentru care plafonul va constitui 4,5 mil.lei.
    103. Pentru a beneficia de subvenţii în condiţiile pct.102 al prezentului Regulament, solicitanţii trebuie să facă dovada deţinerii bazei materiale de producţie, inclusiv suprafeţe de teren deţinute, care ar asigura cel puţin 40% din capacitatea de păstrare/prelucrare eligibilă pentru subvenţionare, cu producţie proprie, iar pentru grupurile de producători, drept confirmare va servi baza de producţie, inclusiv de terenuri, deţinute în total de membrii grupului de producători. 
    104. Sarcina demonstrării deţinerii de bază materială de producţie, este pusă pe seama solicitantului – documente ce confirmă activitatea agricolă pe ultimii 3 ani (inclusiv a membrilor, în cazul grupurilor de producători), confirmări de la primării, acte de plantare multianuală, intrări de inputuri (seminţe, îngrăşăminte, material săditor, utilaj agricol), dovada contractării unor credite cu destinaţie agricolă, rapoarte statistice, contracte de arendă a terenurilor agricole etc.), care vor fi incluse, în mod obligatoriu în planul de afaceri. Începînd cu anul 2017, confirmarea deţinerii bazei materiale de producţie vor fi rapoartele statistice. 
    105. Pentru producătorii agricoli care nu se încadrează în prevederile punctului 103, suma subvenţiei va constitui 50% din cota procentuală a subvenţiei calculată conform punctului 102.
    1.6.2. Procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor
    106. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială la procurarea echipamentelor tehnologice şi utilajelor noi, începînd cu anul 2014 şi date în exploatare, începînd cu 1 noiembrie 2015, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament, achitate integral şi instalate la întreprinderile de prelucrare primara/finită, procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor.
    107. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, din valoarea investiţiei eligibile:
    1) pentru investiţiile realizate în localităţile rurale - 40% din valoarea echipamentelor şi utilajelor instalate pentru prelucrarea primară/finită, procesarea, uscarea şi/sau congelarea fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor, dar nu mai mult de 2 mil. lei per beneficiar, cu excepţia grupurilor de producători pentru care plafonul maxim va fi de 4,5 mil. lei;
    2) pentru alte localităţi eligibile, altele decît cele menţionate la subpunctul 1), inclusiv unităţile administrativ-teritoriale autonome (oraşe, sate şi comune) din cadrul mun. Chişinău şi mun. Bălţi - 20% din valoarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor instalate pentru domeniile menţionate în subpunctul precedent, dar nu mai mult de 1,5 mil.lei per beneficiar.
    1.6.3. Prelucrare, uscare şi condiţionare a cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soia 
    108. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială la procurarea echipamentelor tehnologice şi utilajelor noi, inclusiv a materialelor de construcţie, începînd cu anul 2014 şi date în exploatare, începînd cu 1 noiembrie 2015, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament, achitate integral şi instalate la întreprinderile agricole de prelucrare primară/finită, uscare, condiţionare, depozitare, păstrare şi ambalare a cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soia.
    109.  Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, din valoarea investiţiei eligibile:
    1) 30% din valoarea echipamentelor şi utilajelor instalate la întreprinderile agricole, amplasate în localităţile rurale, pentru prelucrarea primară/finită, uscarea, condiţionarea, depozitarea, păstrarea şi ambalarea cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soia, dar nu mai mult de 1,5 mil.lei per beneficiar;
    2) 20% din valoarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor amplasate în orice localitate eligibilă, altele decît cele menţionate la subpct. 1), inclusiv unităţile administrativ-teritoriale autonome (oraşele, satele şi comunele) din cadrul mun. Chişinău şi mun. Bălţi, dar nu mai mult de 1 mil.lei per beneficiar.
    1.6.4. Prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui, precum şi analizei mierii de albine
    110. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială la procurarea echipamentelor tehnologice şi utilajelor noi, începînd cu anul 2014 şi date în exploatare, începînd cu 1 noiembrie 2015, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament, achitate integral şi instalate la întreprinderile de prelucrare primară/finită, ambalare, refrigerare, congelare, procesare şi păstrare a cărnii, prelucrare primară/finită, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui, doar la prezentarea dovezii – 100% materie primă autohtonă, precum şi analizei mierii de albine.
    111. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, din valoarea investiţiei eligibile, după cum urmează:
    1) 50% din valoarea echipamentelor şi utilajelor destinate prelucrării primare/finite, ambalare, procesare şi păstrare a laptelui, amplasate în localităţile rurale, dar nu mai mult de 1,5 mil. lei per beneficiar;
    2) 40% din valoarea echipamentelor şi utilajelor destinate analizei mierii de albine, dar nu mai mult de 500 mii lei per beneficiar;
    3) 30% din valoarea echipamentelor şi utilajelor destinate prelucrării primare/finite, ambalare, refrigerare, congelare, procesare şi păstrare a cărnii, amplasate în localităţile rurale dar nu mai mult de 1 mil. lei per beneficiar;
    4) 20% din valoarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor menţionate în subpct. 1) – 3), amplasate în orice localitate, altele decît cele rurale, inclusiv unităţile administrativ-teritoriale autonome (oraşele, satele şi comunele) din cadrul mun. Chişinău şi mun. Bălţi, dar nu mai mult de 1 mil. lei per beneficiar.
    112. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
    1) copia de pe documentaţia tehnică eliberată de producător, cu descrierea caracteristicilor tehnice a echipamentului, utilajului tehnologic;
    2) copia de pe facturi fiscale, facturi de expediţie, facturi, iar în cazul importului – copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului şi declaraţiilor complimentare;
    3) copia de pe contractul de vînzare-cumpărare a utilajului şi echipamentului nou procurat;
    4) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a echipamentului şi utilajului nou procurat;
    5) actul de dare în exploatare a utilajului şi echipamentului, vizat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, modelul-tip al căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    6) copia de pe procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi procesul-verbal de recepţie finală, şi avizul expertizei ecologice de stat, în cazul construcţiilor noi, inclusiv în cazul camerelor figorifice noi, în care se instalează utilajul şi echipamentul eligibil;
    7) copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii;
    8) copia de pe autorizaţia de funcţionare a întreprinderii, eliberată de autorităţile publice locale;
    9) copia de pe avizul de recunoaştere a grupurilor de producători, înregistraţi în sensul Legii nr. 312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora;
    10) copia de pe actul de achiziţii/documente de evidenţă contabilă şi facturile fiscale privind procurarea materiei prime autohtone;
    11) prezentarea certificatelor HACCP/ISO/GMP/GlobalGap/contract cu companii specializate în certificare, după caz.
    113.  Beneficiarul de subvenţie destinată scopului trasat la pct. 102-111 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze/transmită în folosinţă sub orice formă, timp de 5 ani, obiectul subvenţionării de la data  autorizării plăţii. În caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
    Submăsura 1.8. Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători agricoli
    114. Obiectivul general constă în stimularea creării parteneriatelor asociative în scopul sporirii eficienţei şi competitivităţii producătorilor agricoli.
    115. Obiective specifice:
    a) consolidarea capacităţii producătorilor agricoli în crearea şi dezvoltarea parteneriatelor asociative;
    b) încurajarea mecanismului asociativ de producere, procesare, sortare şi ambalare a producţiei cu valoare adăugată înaltă;
    c) susţinerea dezvoltării capacităţilor asociative de postrecoltare şi procesare a producţiei agricole primare.
    116. Domeniul de acţiune. Alocarea mijloacelor financiare, în calitate de sprijin suplimentar pentru stimularea investiţiilor de către grupuri de producători.
    117. Sprijinul financiar se acordă, la cererea grupului de producători recunoscut în temeiul Legii nr. 312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora, se calculează reieşind din valoarea producţiei comercializate anual de către grupul de producători, conform actelor confirmative, după cum urmează:
    a) 5% – în primul an de activitate;
    b) 4% – în al doilea an de activitate;
    c) 3% – în al treilea an de activitate;
    d) 2% – în al patrulea an de activitate;
    e) 1% – în al cincilea şi în următorii ani de activitate a grupului de producători.
    118. Sprijinul financiar acordat grupului de producători în cuantumul prevăzut la lit. a)–e) nu va depăşi suma de 1,5 mil. lei.
    119. În cazul produselor de origine vegetală, valoarea minimă a producţiei comercializate eligibilă pentru sprijin financiar este de 1,0 mil. lei.
    120. În cazul grupurilor de producători recunoscute în cursul primului lor an de activitate, sprijinul financiar poate fi solicitat în funcţie de activitatea economică realizată în ultimul semestru, pe baza dărilor de seamă prezentate pentru perioada respectivă, ţinînd cont de valoarea minimă a producţiei comercializate.
    121. Sprijinul financiar acordat grupurilor de producători se restituie integral în cazul admiterii încălcărilor prevăzute la art. 20 alin. (4) lit. a), b) şi e) din Legea nr. 312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora.
    122. Grupurile de producători nu pot beneficia de dublă finanţare din bugetul public pentru aceeaşi activitate.
    123. Pentru accesarea sprijinului financiar, grupul de producători înaintează o cerere către Agenţie în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de raportare anuală sau, după caz, semestrială, la care anexează:
    a) copia de pe certificatul de înregistrare;
    b) copia de pe avizul de recunoaştere;
    c) dovada valorii producţiei comercializate de către membrii grupului de producători sau, după caz, a valorii investiţiei efectuate;
    d) raportul anual privind realizarea planului de recunoaştere;
    e) prezentarea certificatelor HACCP, GlobalGap, GMP şi ISO în cazul deţinerii acestora, după caz, contract încheiat cu una din companiile specializate de certificare.
Prioritatea II. Asigurarea gestionării durabile
a resurselor naturale

Măsura 3. Pregătirea pentru implementarea acţiunilor
referitoare la mediul şi spaţiul rural.

    Submăsura 2.1. Stimularea investiţiilor pentru consolidarea terenurilor agricole
    124. Obiectivul general constă în reducerea nivelului de fragmentare a terenurilor agricole, optimizarea dimensiunilor şi majorarea suprafeţelor exploataţiilor agricole.
    125. Obiective specifice:
    a) dezvoltarea durabilă a sectorului agricol;
    b) creşterea productivităţii şi a competitivităţii agriculturii;
    c) reducerea sărăciei şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei rurale;
    d) dezvoltarea infrastructurii rurale;
    e) utilizarea eficientă a resurselor naturale şi conservarea mediului ambiant.
    126. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat producătorilor agricoli pentru compensarea parţială a costurilor ce ţin de autentificarea notarială  a contractelor de înstrăinare a terenurilor agricole (vînzare - cumpărare, schimb, donaţie), de taxa de stat la autentificarea contractelor respective şi înregistrarea contractelor în cauză la oficiile cadastrale teritoriale, inclusiv a lucrărilor cadastrale, în cazurile comasării în vederea formării unui singur bun imobil.
    127. Sprijinul va fi acordat în cadrul prezentei măsuri producătorilor agricoli care au consolidat, începînd cu 1 noiembrie 2014, cel puţin 3 parcele de teren, fiind adiacente una faţă de alta, prin metoda vînzării-cumpărării, schimbului, donaţiei, inclusiv care au efectuat comasarea a cel puţin 3 parcele de teren agricol, în vederea formării unui singur bun imobil.
    128. Subvenţia acordată în cazul prezentei măsuri constituie 50% din:
    1) taxa de stat şi plata pentru serviciile notariale, la autentificarea notarială a contractelor de vînzare-cumpărare, schimb, donaţie a terenurilor agricole, precum şi cheltuielile de înregistrare a contractelor menţionate, la oficiile cadastrale teritoriale, dar nu mai mult de 400 lei pentru o tranzacţie cu o parcelă de teren agricol;
    2) costul lucrărilor cadastrale în cazul comasării, în vederea formării unui singur bun imobil, dar nu mai mult de 500 lei per parcelă, pentru un număr de cel mult 10 parcele şi nu mai mult de 300 lei pentru un număr mai mare de 10 parcele comasate.
    129. Suma totală a subvenţiei pe care o poate solicita un producător agricol în cadrul prezentei măsuri constituie 100 mii lei.
    130. Documentele solicitate suplimentar la obţinerea sprijinului pentru consolidarea terenului agricol:
    1) copia de pe contractul de înstrăinare a terenului cu parafa de înregistrare a acestuia la oficiul cadastral teritorial;
    2) copia de pe ordinul de plată pentru autentificarea notarială a contractului;
    3) copia de pe ordinul de plată pentru taxa de stat;
    4) factura (ordinul) privind serviciile acordate de către oficiile cadastrale (Întreprinderea de Stat „Cadastru”), precum şi întreprinderile licenţiate în acest domeniu;
    5) copia de pe proiectul de comasare (decizia de formare a bunului imobil şi planul cadastral sau geometric al bunului imobil format), cu parafa de înregistrare a acestuia la oficiul cadastral teritorial.
    Submăsura 2.2. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului de irigare
    131. Obiectivul general constă în majorarea suprafeţelor terenurilor agricole irigate şi sporirea productivităţii acestora.
    132. Obiective specifice:
    1) promovarea şi dezvoltarea cultivării culturilor agricole de valoare înaltă (fructe, legume, viţă de vie);
    2) creşterea volumului şi asigurarea calităţii producţiei agricole;
    3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi creşterea nivelului de trai în mediul rural;
    4) asigurarea eficienţei economice a producţiei agricole bazate pe sporirea valorii adăugate;
    5) promovarea asocierii şi creării asociaţiilor utilizatorilor de apă.
    133. Obiectivul operaţional constă în atragerea investiţiilor pentru procurarea sistemelor de irigare noi.
    134. Domeniul de acţiune. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de:
    a) 50% din costul sistemelor noi de irigare prin picurare şi instalat, cu anul producerii începînd cu 2014, dar nu mai mult de 1,0 mil. lei per beneficiar;
    b) 40% din costul sistemului de irigare prin aspersiune/microaspersiune, sistemelor mobile de irigare cu anul producerii începînd cu 2014, dar nu mai mult de 800,0 mii lei per beneficiar;
    c) 50% din costul echipamentului care formează reţelele de aducţie şi/sau de distribuţie, dar nu mai mult de 2,5 mil. lei per beneficiar.
    135. Pentru tinerii fermieri, sau femeile-fermieri, solicitanţi de subvenţii în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinului se majorează cu 15% din suma subvenţiei calculate.
    136. Prin derogare de la prevederile pct. 134, sub incidenţa prezentei măsuri cad şi echipamentele, sistemele noi de irigare, procurate în rate, prevăzute la pct. 134, începînd cu anul 2012, pentru ratele achitate în perioada 1 noiembrie 2014-31 octombrie 2016.
    137. Pentru echipamentele şi sistemele noi de irigare, procurate începînd cu anul 2013, prevăzute la pct. 134, prin intermediul companiilor de leasing, în baza unui contract de leasing financiar, conform Legii nr.59-XVI din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing, prin derogare de la prevederile pct. 134, producătorii agricoli vor avea dreptul să solicite subvenţia odată cu achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a tehnicii şi utilajului agricol nou, iar valoarea subvenţiei se va calcula reieşind din ratele achitate, exceptînd plăţile aferente leasingului: dobînda de leasing, asigurarea bunului etc.
    138. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:
    1) copia de pe facturile fiscale, facturile de expediţie, facturi, iar în cazul importului copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului;
    2) copia de pe contractul de vînzare-cumpărare, după caz, pentru sistemul de irigare;
    3) actul de dare în exploatare a sistemului de irigare, aprobat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, modelul-tip al căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    4) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală (inclusiv a avansului, indiferent de mărimea şi data achitării lui), sau, după caz, a ratei, la procurarea echipamentelor sau sistemelor noi de irigare;
    5) pentru pct.134 lit. c) producătorul agricol va prezenta următoarele documente suplimentare:
    a) schiţa de proiect;
    b) copia de pe devizul de cheltuieli;
    c) procesul-verbal de executare a lucrărilor;
    d) procesul-verbal de recepţie finală.
    139. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului prezentei submăsuri nu este în drept să înstrăineze/transmită în folosinţă sub orice formă obiectul subvenţionării, timp de 5 ani de la data autorizării plăţii. În caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
    Submăsura 2.3. Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare
    140. Obiectivul general constă în majorarea suprafeţelor terenurilor agricole irigate şi sporirea productivităţii acestora.
    141. Obiective specifice:
    a) promovarea şi dezvoltarea cultivării culturilor agricole de valoare înaltă, în special a fructelor, legumelor, viţei de vie;
    b) creşterea volumului şi asigurarea calităţii producţiei agricole;
    c) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi creşterea nivelului de trai în mediul rural;
    d) asigurarea eficienţei economice a producţiei agricole bazate pe sporirea valorii adăugate;
    e) promovarea asocierii şi creării asociaţiilor utilizatorilor de apă.
    142. Domeniul de acţiune. Mărimea subvenţiei se acordă producătorilor agricoli, inclusiv prin intermediul asociaţiilor utilizatorilor de apă, pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate la pomparea/repomparea apei pentru irigare, în perioada 1 noiembrie 2015 – 31 octombrie 2016, după cum urmează:
    1) 50% din costul cheltuielilor suportate (fără TVA) la utilizarea energiei electrice la pomparea apei din sistemele de irigare centralizate, conform actelor de pompare;
    2) 80% din costul cheltuielilor suportate (fără TVA) la utilizarea energiei electrice la repomparea apei de două şi mai multe ori din sistemul de irigare centralizat, conform actelor de pompare;
    3) 1,2 lei pentru fiecare 1m3 de apă utilizată efectiv la irigaţie prin sistemele de irigare, altele decît cele menţionate la subpct. 1) şi 2) din prezentul punct, conform rapoartelor privind utilizarea apei, aprobate în modul stabilit de Agenţia „Apele Moldovei”.
    143. Suma maximală a subvenţiei acordate unui singur beneficiar în cadrul prezentei măsuri constituie 500 mii lei, cu excepţia asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigare.
    144. În vederea obţinerii subvenţiilor pentru măsura respectivă, în condiţiile pct. 142 din prezentul Regulament, producătorii agricoli prezintă Agenţiei următoarele documente suplimentare:
    1) copia de pe contractul de prestare a serviciilor la pomparea apei de către staţiunile tehnologice pentru irigarea prin sistemele de irigare centralizate;
    2) copia de pe autorizaţia pentru folosinţa specială a apei, eliberată de subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului Ecologic de Stat;
    3) copia de pe limitele de captare a apelor din sursele de suprafaţă eliberată de Agenţia „Apele Moldovei”;
    4) darea de seamă pe taxe pentru resurse naturale (Forma TRN15), vizată în modul stabilit de inspectoratul fiscal de stat teritorial, pentru pct. 142 subpct. 3);
    5) copia de pe actul de pompare a apei aprobat de Staţiunea tehnologică de irigare;
    6) copia de pe actul de pompare a apei, de modelul aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, pentru pct. 142 sbpct.3);
    7) copia de pe facturile şi dispoziţiile de plată privind achitarea resurselor energetice, utilizate la pomparea/repomparea apei pentru irigare.
    145. Producătorii agricoli, membri ai asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii (în continuare – Asociaţia), pot solicita subvenţii în cadrul prezentei măsuri, care urmează a fi acordat prin intermediul asociaţiilor respective, responsabile de depunerea la oficiile teritoriale ale Agenţiei, din raza teritorială de activitate, a cererii de solicitare a sprijinului financiar, cu anexarea următoarelor documente suplimentare:
    1) copia de pe registrul membrilor Asociaţiei;
    2) copia de pe registrul cantităţilor de apă primite de Asociaţie;
    3) copia de pe registrul cantităţilor de apă distribuite sau al numărului de irigaţii;
    4) copia de pe registrul contractelor;
    5) copia de pe actul de pompare a apei, aprobat de Staţiunea tehnologică de irigare;
    6) copia de pe actul de pompare a apei, de modelul aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    7) copia de pe registrul plăţilor achitate de către producătorii agricoli, membri ai Asociaţiei, inclusiv de pe ordinele de plată privind achitarea serviciilor de pompare a apei;
    8) certificatul eliberat de banca comercială, în care va fi indicat numărul contului în lei moldoveneşti.
    146. Responsabili de corectitudinea stabilirii limitelor de consum a apei pentru irigare şi de verificare selectivă a respectării limitelor folosinţei apei de către producătorii agricoli este Agenţia „Apele Moldovei”.
    Submăsura 2.4. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului No-Till şi Mini-Till
    147. Obiectivul general constă în asigurarea managementului durabil al terenurilor agricole, prin protejarea şi ameliorarea fertilităţii solului şi creşterea productivităţii şi competitivităţii culturilor agricole.
    148. Obiective specifice:
    a) creşterea productivităţii şi calităţii operaţiilor tehnologice mecanizate;
    b) protejarea suprafeţei solului de eroziune şi îmbunătăţirea fertilităţii lui;
    c) reducerea numărului de operaţiuni tehnologice mecanizate;
    d) consumuri energetice şi costuri mai reduse pentru lucrarea solului;
    e) acumularea unor cantităţi mai mari de materie organică în stratul superficial al solului;
    f) dezvoltarea tehnologiilor moderne de cultivare şi sporirea veniturilor producătorilor agricoli.
    149. Obiectivul operaţional constă în atragerea investiţiilor pentru procurarea utilajului agricol nou de tip No-Till şi Mini-Till.
    150. Domeniul de acţiune. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de 30% din cost per unitate, dar nu mai mult de 400 mii lei per beneficiar, pentru utilajul agricol nou procurat de la furnizori/distribuitori din ţară, sau importat direct de către producătorul agricol, cu anul producerii începînd cu 2014, pentru:
    1) grapă combinată şi cultivator combinat cu dispozitive tehnice speciale care îndeplinesc la o singură trecere cel puţin 3 (trei) operaţii agricole: dezmiriştirea, afînarea, nivelarea solului, fertilizarea, şi au capacitatea de pregătire a patului germinativ;
    2) semănătoare cu fertilizator, cu brăzdare de tip mono disc/dublu disc sau brăzdar combinat cu secţii turbo-disc:
    a) pentru semănătoarea No-Till presiunea la disc - cel puţin 180 kg la semănătoarele pentru culturile cerealiere, cel puţin 200 kg la semănătoarele pentru culturi tehnice;
    b) pentru semănătoarea Mini-Till presiunea la disc - cu cel puţin 120 kg pentru culturi cerealiere, cu cel puţin 180 kg pentru culturi tehnice;
    3) scarificator (subsolier) cu ancore cu distanţa între ele suficientă şi garda la sol înaltă pentru efectuarea lucrărilor în cîmp, amestecarea resturilor vegetale cu solul pentru formare unui substrat, iar adîncimea de lucru să permită lichidarea tălpii formate de plug pe parcursul anilor.
    151. Producătorii agricoli care au procurat tehnică şi utilaj agricol nou fabricat în Republica Moldova beneficiază de sprijin financiar în proporţie de 35% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 400 mii lei per beneficiar.
    152. Prin derogare de la prevederile punctului 150, sub incidenţa prezentei submăsuri cade şi utilajul agricol nou, procurat în rate, începînd cu anul 2013, cu anul producerii nu mai mic de 2013, prevăzute la pct. 150, pentru ratele achitate în perioada 1 noiembrie 2014 - 31 octombrie 2016.
    153. Pentru utilajul agricol nou, procurat, începînd cu anul 2013, prevăzute la pct. 150, prin intermediul companiilor de leasing, în baza unui contract de leasing financiar, conform Legii nr.59-XVI din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing, prin derogare de la prevederile pct. 150 producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenţia odată cu achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a tehnicii şi utilajului agricol nou, iar valoarea subvenţiei se va calcula reieşind din ratele achitate, exceptînd plăţile aferente leasingului: dobînda de leasing, asigurarea bunului etc.
    154. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:
    1) copia de pe facturi, iar în cazul importului copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului;
    2) copia de pe certificatul de înregistrare sau provizoriu al utilajului agricol;
    3) copia de pe contractul de vînzare-cumpărare privind achiziţionarea utilajului;
    4) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală (inclusiv a avansului, indiferent de mărimea şi data achitării lui), sau, după caz, a ratei, la procurarea utilajului agricol nou;
    5) fişa tehnologică, aprobată prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
    155. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului prezentei submăsuri nu este în drept să înstrăineze/transmită în folosinţă sub orice formă obiectul subvenţionării, timp de 5 ani din momentul autorizării plăţii. În caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
    Submăsura 2.5. Susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice
    156. Obiectivul general. Utilizarea eficientă a resurselor naturale şi conservarea mediului prin dezvoltarea sectorului agricol ecologic.
    157. Obiective specifice:
    1) creşterea volumului de producere a produselor ecologice;
    2) diversificarea produselor agroalimentare ecologice;
    3) diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale.
    158. Obiective operaţionale. Extinderea suprafeţelor şi numărului producătorilor agricoli specializaţi în agricultura ecologică, majorarea volumului de producţie agroalimentară ecologică.
    159. Domeniul de acţiune: Sprijinul este acordat pentru producătorii care sînt înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică, care deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare şi se angajează să rămînă în acest sistem de agricultură pe o durată de 5 ani.
    160. Pentru obţinerea subvenţiei în cadrul prezentei submăsuri, solicitantul va depune o singură cerere pentru anul 2016.
    161. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitate de măsură şi constituie:
    - 750 lei pentru un hectar de teren agricol supus procesului de conversiune în primul an;
    - 1000 lei pentru un hectar de teren agricol supus procesului de conversiune în al doilea an;
    - 1200 lei pentru un hectar de teren agricol supus procesului de conversiune în al treilea an (pentru culturile multianuale, inclusiv plantele medicinale, eterooleaginoase şi derivatele lor);
    - 20% - pentru produsele certificate ecologic, comercializate începînd cu 1 noiembrie 2015, conform facturilor prezentate, iar în cazul exportului se prezintă copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului.
    162. Valoarea maximă a suportului acordat pentru un beneficiar nu va depăşi suma de 200 mii lei.
    163. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:
    1) copia de pe fişa de înregistrare în agricultura ecologică a producătorului, pe anul pentru care solicită ajutorul specific, aprobată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
    2) copia de pe contractul încheiat între producător şi un organism de inspecţie şi certificare, organism recunoscut de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
    3) copia de pe certificatul de conformitate/autorizaţia de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare, în care să se menţioneze: cultura, suprafaţa şi anul de conversie;
    4) notificarea emisă producătorului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste că nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între producător şi organismul de inspecţie şi certificare şi se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv;
    5) copia de pe factura privind comercializarea produselor ecologice;
    6) angajamentul producătorului prin care acesta se obligă să se menţină în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării sprijinului.
Prioritatea III. Sporirea investiţiilor în infrastructura fizică
şi cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv în infrastructura
aferentă întreprinderilor agricole, plasate în extravilan

    Măsura 4. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale
    164. Obiectivul general constă în dezvoltarea infrastructurii aferente exploataţiilor agricole, plasate în localităţile rurale sau în extravilanul localităţilor urbane, cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi.
    165.  Obiective specifice:
    a) crearea condiţiilor optime în vederea sporirii cantităţii şi calităţii producţiei agricole;
    b) sporirea accesului spre infrastructură, resurse naturale şi tehnice, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor sanitare conexe producerii agricole;
    c) contribuţia pentru producerea producţiei cu valoare adăugată sporită pe întregul lanţ valoric.
    166. Domeniul de acţiune. Alocarea mijloacelor financiare pentru construcţia/reconstrucţia şi renovarea infrastructurii, aferentă exploataţiilor agricole, deţinute în proprietate sau arendă, procurate, începînd cu anul 2015 şi date în exploatare, începînd cu 1 noiembrie 2015, pentru:
    1) construcţia şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu gaz, apă şi sisteme de canalizare pentru exploataţiile agricole;
    2) liniile şi echipamentul de alimentare cu energie electrică;
    3) reabilitarea drumurilor şi podurilor de acces la exploataţiile agricole;
    4) construcţia şi reabilitarea bazinelor şi platformelor de colectare a dejecţiilor de la fermele zootehnice;
    5) construcţia şi reabilitarea bazinelor de acumulare a apei pentru irigare, precum şi construcţiile hidrotehnice aferente acestora (diguri, sisteme de scurgere etc.).
    167. Mărimea sprijinului constituie 50% din costul investiţiei realizate, dar nu mai mult de 400 mii lei per beneficiar.
    168. În vederea obţinerii subvenţiilor pentru investiţii în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural, în condiţiile eligibile din prezentul Regulament producătorii agricoli prezintă Agenţiei următoarele documente:
    1) schiţa de proiect;
    2) copia de pe devizul de cheltuieli;
    3) decizia consiliului local pentru pct. 166 subpct. 3,4 şi 5;
    4) procesul-verbal de executare a lucrărilor;
    5) procesul-verbal de recepţie finală;
    6) copia de pe facturile fiscale, facturile de expediţie, facturi, iar în cazul importului – copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului;
    7) copia de pe dispoziţiile de plată cu privire la achitarea lucrărilor.
    Măsura 5. Servicii de consultanţă şi formare
    169. Obiectivul general constă în  dezvoltarea capitalului uman, în scopul de a spori capacitatea sectorului agroalimentar pentru a face faţă pieţei concurenţiale, alinierea treptată la standardele Uniunii Europene, precum şi pentru a urmări obiectivele economice, sociale şi de mediu în dezvoltarea teritorială echilibrată a zonelor rurale.
    170. Obiective specifice:
    a) stimularea transferului de cunoştinţe către producătorii agricultorii din zonele rurale;
    b) suport pentru agricultori în utilizarea măsurilor de subvenţionare şi pentru a facilita utilizarea eficientă a suportului financiar;
    c) susţinerea producătorilor agricoli în vederea creşterii competitivităţii exploataţiilor lor, pentru adaptarea şi îmbunătăţirea producţiei acestora prin utilizarea sprijinului financiar disponibil;
    d) suport agricultorilor pentru menţinerea terenurilor în bune condiţii agricole şi de mediu.
    171. Domeniul de acţiune. Mijloacele financiare pentru furnizarea serviciilor de consultanţă se vor aloca pentru producătorii agricoli care beneficiază (administrator sau conducător al întreprinderii) de următoarele servicii:
    1) elaborarea planului de afaceri pentru dosarele Agenţiei, inclusiv asistenţă la depunerea cererii de solicitare a sprijinului financiar la oficiile teritoriale ale Agenţiei, în vederea depunerii tuturor documentelor prevăzute de prezentul Regulament;
    2) elaborarea pachetului de documente în scopul atragerii surselor financiare adiţionale din proiectele externe ce activează în domeniul agricol;
    3) instruiri în domeniile: managementului, marketingului, dreptului antreprenorial şi tehnologiile inovaţionale, precum şi bunele practici în domeniul agroalimentar cu condiţia coordonării programului cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    172. Mărimea sprijinului financiar va constitui 50% din valoarea serviciilor prestate, dar nu mai mult de 2 mii lei per beneficiar pe parcursul anului. Nu se acceptă drept costuri: serviciile de transport, diurna, cazarea şi hrana. Sprijinul financiar se va acorda producătorului agricol în cazul în care, cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru submăsurile 1.1, 1.4, 1.6 depusă în condiţiile prezentului Regulament va fi evaluată pozitiv.
    173. Sprijinul financiar, pentru unul şi acelaşi obiect al contractului, se acordă doar unuia dintre părţi.
    174. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:
    1) copia de pe contractul de prestare a serviciilor, dintre prestator şi solicitantul de subvenţie;
    2) copia de pe factura privind achitarea serviciilor;
    3) copia de pe ordinul de plată privind achitarea serviciilor prestatorului;
    4) copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruiri, în cazul subpct. 3) pct. 171.
Capitolul IV
ADMINISTRAREA, AUTORIZAREA
ŞI CONTROLUL ASUPRA EFICIENŢEI UTILIZĂRII
MIJLOACELOR FONDULUI DE SUBVENŢIONARE

A PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
Secţiunea 1
Recepţionarea dosarelor
    175. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin intermediul Agenţiei, va recepţiona dosare de subvenţionare eligibile în limita mijloacelor financiare aprobate pentru aceste scopuri în Legea bugetului de stat pentru anul 2016.
    176. Documentele menţionate la pct. 17 din prezentul Regulament se depun la sediile secţiilor/serviciilor Agenţiei, din raza teritorială în care s-a efectuat investiţia, de către reprezentantul legal al solicitantului. Documentele pot fi depuse de orice altă persoană, cu anexarea documentelor ce confirmă deţinerea împuternicirilor respective, conform legislaţiei în vigoare.
    177. La etapa recepţionării cererilor de solicitare a sprijinului financiar, şeful secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei va înregistra cererea în registrul manual şi electronic de intrări pentru toate masurile, consemnînd datele despre solicitant, data, persoana responsabilă şi semnătura acesteia, cu eliberarea confirmării recepţionării cererii de sprijin. După înregistrarea cererilor, şeful secţiei/serviciului teritorial va repartiza, conform principiului aleatoriu, solicitările producătorilor agricoli, proporţional, pentru fiecare angajat al secţiei/serviciului, cu stabilirea termenului de efectuare a verificărilor preliminare.
    178. Termenul de efectuare a verificărilor preliminare nu va depăşi 10 zile lucrătoare din momentul înregistrării cererii de sprijin în registrul de intrări.
    179. După recepţionarea cererii de sprijin, reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei efectuează:
    1) examinarea şi verificarea autenticităţii documentelor prezentate şi corespunderea acestora cu documentele originale, conform bazelor din băncile de date ale evidenţelor de stat, prezenţa şi corespunderea informaţiei despre proprietarul/deţinătorul legal al investiţiei pentru care se solicită subvenţia;
    2) verificarea investiţiei realizate pentru care se solicită subvenţie, identificarea şi verificarea vizuală a acesteia (cu excepţia submăsurilor de sprijin 1.3, 1.7, 1.8 şi 2.4) şi corespunderea acesteia documentelor prezentate şi completarea fişei de verificare a investiţiei, întocmită pentru fiecare dosar separat.
    180. În cazul în care în urma verificărilor efectuate de reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei se constată abateri, ce conduc la imposibilitatea examinării în continuare a cererii de solicitare a subvenţiei, reprezentantul secţiei/serviciului teritorial va întocmi o notificare (modelul aprobat prin ordinul Agenţiei), cu înregistrarea acesteia în registrul de notificări. Notificarea va fi adusă la cunoştinţa producătorului agricol imediat, dar nu mai tîrziu de 10 zile lucrătoare de la adresarea producătorului agricol, în care va indica motivele pentru care cererea respectivă nu poate fi în continuare examinată, cu indicarea acţiunilor ce urmează a fi întreprinse de producătorul agricol în vederea corespunderii criteriilor de eligibilitate. O nouă cerere poate fi depusă de solicitant doar după înlăturarea circumstanţelor ce au servit drept temei pentru respingerea cererii în limita termenului stabilit la punctul 19 al prezentului Regulament.
    181. Documentele obligatorii şi cele solicitate suplimentar, inclusiv fişa de verificare a investiţiei întocmită pentru fiecare dosar, aprobată de şeful secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, vor fi numerotate şi şnuruite într-un singur dosar, astfel încît să nu se permită desprinderea şi/sau înlocuirea acestora, iar pe fiecare filă, prezentată în copie, va fi aplicată ştampila solicitantului cu menţiunea „Conform originalului”.
    182. În vederea respectării condiţiilor de eligibilitate şi stabilirii autenticităţii documentelor anexate la cererea de solicitare a sprijinului financiar a producătorilor agricoli, reprezentanţii secţiilor/serviciilor teritoriale ale Agenţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:
    a) să solicite documente suplimentare pentru confirmarea veridicităţii documentelor nominalizate la pct. 17 din prezentul Regulament;
    b) să solicite autorităţilor de orice nivel care activează pe teritoriul unităţii teritoriale administrate informaţii referitoare la solicitantul de subvenţii;
    c) să solicite, din contul solicitantului, efectuarea unei evaluări a costului investiţiei eligibile, în cazul existenţei suspiciunilor legate de veridicitatea acestuia;
    d) să respingă cererea de solicitare a sprijinului financiar, în termenele stabilite, în cazul necorespunderii acesteia criteriilor de eligibilitate din prezentul Regulament, cu notificarea solicitantului despre motivele refuzului.
    183. Cererile de sprijin financiar, cu documentele obligatorii şi cele solicitate suplimentar, în cazul în care sînt complete, după verificarea, în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor de eligibilitate (inclusiv prin examinarea vizuală a obiectului investiţiei) şi stabilirea autenticităţii documentelor anexate, de către angajatul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, se avizează de şeful acesteia/acestuia, cu înregistrarea lor în Registrul manual pentru fiecare măsură separat, inclusiv introducerea în baza de date electronică a Agenţiei, în ordinea recepţionării acesteia.
    184. În termen de 15 zile lucrătoare de la momentul recepţionării şi înregistrării, dosarele de subvenţionare se transmit, de către şefii secţiilor/serviciilor teritoriale ale Agenţiei, Direcţiei administrare şi control a Agenţiei (sediul central) în temeiul unui act de predare-primire, coordonat de directorul adjunct al Agenţiei, în vederea monitorizării gradului de respectare a proceselor de lucru de către secţiile/serviciile teritoriale, ordinea şi termenele de recepţionare a dosarelor de subvenţionare.
    185. Responsabili de calitatea dosarelor de subvenţionare, respectarea procedurilor de recepţionare, verificare preliminară a obiectului investiţiei, pentru care se solicită subvenţie, inclusiv calitatea lor, sînt reprezentanţii secţiilor/serviciilor teritoriale ale Agenţiei, iar pentru recepţionarea dosarelor de subvenţionare cu abateri de la prevederile prezentului Regulament, aceştia vor fi supuşi răspunderii disciplinare, administrative sau penale. 
    186. În termen de 15 zile lucrătoare din momentul recepţionării dosarelor, Direcţia administrare şi control a Agenţiei, în ordinea introducerii cererilor în baza de date electronică, va efectua verificarea corectitudinii şi completitudinii datelor din dosarele fizice cu baza de date a Agenţiei, inclusiv verificarea conform „principiului celor 4 ochi”. În cazul necesităţii stabilirii unor concretizări, excluderii unor inexactităţi etc., Direcţia administrare şi control poate cere solicitanţilor prezentarea informaţiilor suplimentare, în termen de 10 zile lucrătoare din momentul notificării  agentului economic prin poştă. Notificarea, precum şi actele prezentate suplimentar de către solicitantul de subvenţii vor fi anexate la dosar, printr-un borderou al documentelor solicitate suplimentar.
    187. Nu se acceptă anexarea suplimentară la dosarul de subvenţionare a altor documente justificative care:
    - nu sînt introduse în actele de dare în exploatare;
    - sînt datate cu o dată ulterioară depunerii cererii.
    188. În cazul fiecărui dosar ce conţine iregularităţi, Direcţia administrare şi control a Agenţiei întocmeşte un proces-verbal cu justificarea juridică a refuzului de a-l supune în continuare procedurii de examinare, informînd solicitantul prin poştă. Termenul de notificare a solicitantului nu trebuie să depăşească 30 de zile lucrătoare din momentul recepţionării dosarului în cadrul aparatului central al Agenţiei. O nouă cerere poate fi depusă de producătorul agricol doar după înlăturarea circumstanţelor ce au servit drept temei pentru respingerea cererii în limita termenului stabilit la pct. 19 al prezentului Regulament, cu excepţia cererilor care au fost respinse pe motivul prezentării de către solicitant a datelor neveridice, în scopul obţinerii subvenţiei, acestea fiind incluse, în modul stabilit, în lista de interdicţie a producătorilor agricoli.
    189. În cazul dosarelor de subvenţionare a căror valoare depăşeşte suma de 400 mii lei, cu excepţia dosarelor depuse în cadrul submăsurii de sprijin 2.1., Direcţia administrare şi control transmite dosarele Direcţiei inspecţii şi control pe teren a Agenţiei, conform ordinii introducerii în baza de date a Agenţiei, pentru organizarea inspecţiilor suplimentare, care va asigura efectuarea inspecţiei în ordinea recepţionării în cadrul Direcţiei (conform numărului de ordine), cu restituirea lor în aceeaşi ordine, în termenele stabilite, cu excepţia dosarelor în privinţa cărora a fost suspendată procedura de examinare, conform secţiunii 4 capitolul IV din prezentul Regulament.
    190. Direcţia administrare şi control este în drept să solicite efectuarea inspecţiilor suplimentare în privinţa cererilor de solicitare a subvenţiilor de pînă la 400 mii lei, în cazul în care:
    a) cererile de solicitare în cadrul submăsurii 1.2. a căror valoare depăşeşte suma de 200 mii lei;
    b) existenţa dubiilor asupra corespunderii obiectivelor şi domeniilor de acţiune, aferente măsurii de sprijin, reieşind din actele prezentate la cererea de solicitare a subvenţiei;
    c) sesizarea asupra unor eventuale încălcări comise de solicitantul de subvenţii, înregistrate în modul stabilit în cadrul Agenţiei;
    d) existenţa neconformităţilor constatate în cadrul inspecţiilor efectuate în anii precedenţi.
    191. Dosarele cu valoarea cererii de pînă la 400 mii lei, altele decît cele menţionate la pct. 189 şi 190 din prezentul Regulament, vor fi incluse într-un proces-verbal al Direcţiei administrare şi control, pentru fiecare măsură de sprijin în parte, şi transmise Direcţiei autorizare plăţi a Agenţiei. Termenul de examinare, inclusiv aprobare a dosarelor în cadrul Direcţiei administrare şi control a Agenţiei, nu poate depăşi 15 zile lucrătoare din data recepţionării acestora de către oficiul central, iar în cazul dosarelor prevăzute la pct. 189 şi 190 din prezentul Regulament, termenul de examinare nu va depăşi 60 zile calendaristice.
Secţiunea a 2-a
Autorizarea spre plată a cererilor de sprijin
    192. Calcularea subvenţiei şi autorizarea plăţilor se efectuează de către Direcţia autorizare plăţi, în baza documentelor justificative anexate în modul corespunzător la dosarele de subvenţionare.
    193. Direcţia autorizare plăţi examinează şi efectuează calculul subvenţiei în termene ce nu depăşesc 10 zile lucrătoare din data recepţionării dosarelor în cadrul Direcţiei, cu excepţia situaţiilor prevăzute la pct. 189-190 din prezentul Regulament.
    194. Pentru fiecare dosar de subvenţionare va fi întocmită o fişă de calcul, coordonată de către şeful Direcţiei autorizare plăţi, care va conţine informaţia despre bunurile ce constituie obiect al investiţiei, suma solicitată, baza de calcul, cheltuielile neeligibile, valoarea grantului, după caz, valoarea subvenţiei calculate, plafonul stabilit, suma subvenţiei autorizate. Fişa de calcul va fi ataşată în baza de date electronice a Agenţiei, iar producătorul agricol va putea face cunoştinţă cu rezultatele fişei, accesînd pagina oficială a Agenţiei la rubrica „verifică starea dosarului”.
    195. În cazul în care în procesul de examinare au fost stabilite unele neclarităţi în documentele justificative ce stau la baza calculelor subvenţiei, Direcţia autorizare plăţi, în baza unei notificări va solicita din oficiu prezentarea în termen de 10 zile lucrătoare a documentelor suplimentare explicative.
    196. Notificarea, precum şi actele prezentate suplimentar de către solicitantul de subvenţii vor fi anexate la dosar, printr-un borderou al documentelor solicitate suplimentar.
    197. Neprezentarea documentelor suplimentare în termenele stabilite la pct. 195 poate conduce la respingerea parţială sau totală, în cadrul procedurii de calcul.
    198. Nu se acceptă anexarea suplimentară la dosarul de subvenţionare a altor documente justificative sau ordine de plată care:
    - nu sînt introduse în actele de dare în exploatare;
    - documentele sînt datate cu o dată ulterioară depunerii cererii.
    199. În cazul imposibilităţii de a stabili circumstanţele neclare din oficiu, Direcţia autorizare plăţi înaintează dosarul de subvenţionare conducerii Agenţiei, însoţit de o notă informativă, cu explicarea inexactităţilor şi neclarităţilor depistate, precum şi motivele imposibilităţii clarificării acestora din oficiu, cu propunerea, după caz, de efectuare a inspecţiilor suplimentare efectuate în condiţiile secţiunii 3 din prezentul Regulament, sau respingerea dosarului de subvenţionare.
    200. În cazul unor motive întemeiate, conducerea Agenţiei poate dispune efectuarea inspecţiilor suplimentare, cu stabilirea termenului de efectuare a acţiunilor respective ce nu va depăşi 10 zile calendaristice.
    201. În cazul respingerii dosarului de subvenţionare, solicitantul de subvenţii va fi informat, în baza unei notificări în scris, despre motivul respingerii în decurs de 10 zile lucrătoare din momentul întocmirii procesului-verbal de constatare a iregularităţilor.
    202. Autorizarea plăţilor se va efectua în baza următoarelor principii:
    1) principiul transparenţei;
    2) asigurarea concurenţei şi tratamentului egal, a imparţialităţii şi nediscriminării în privinţa tuturor solicitanţilor;
    3) autorizarea plăţilor în ordinea recepţionării dosarelor, conform proceselor-verbale de transmitere a Direcţiei administrare şi control.
    203. Autorizarea plăţilor se va efectua în limita alocaţiilor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, în ordinea recepţionării dosarelor, conform proceselor-verbale de transmitere de la Direcţia administrare şi control.
    204. Responsabili de verificarea şi calcularea corespunzătoare a cererilor de acordare a subvenţiei, în conformitate cu principiile de autorizare este Direcţia autorizare plăţi.
    205. În baza proceselor-verbale de autorizare, Direcţia autorizare plăţi va prezenta conducerii Agenţiei, spre aprobare proiectul ordinului privind lista beneficiarilor autorizaţi spre plată, întocmită în ordinea autorizării, conform fişelor de calcul, cu indicarea:
    - denumirii beneficiarului;
    - codului dosarului;
    - datei parvenirii spre autorizare/datei autorizării;
    - sumei solicitate şi sumei achitate.
    206. Procesul-verbal de autorizare a plăţilor, inclusiv ordinul directorului Agenţiei privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenţii, servesc temei pentru perfectarea documentelor de plată de către Direcţia contabilizare plăţi, pentru fiecare beneficiar de subvenţie inclus în actele menţionate.
    207. În termen de pînă la 5 zile lucrătoare, Direcţia contabilizare plăţi va perfecta documentele de plată cu ulterioara  prezentare către Trezoreria Teritorială Chişinău, în ordinea recepţionării acestora.
    208. Plata subvenţiei se va efectua în ordinea depunerii lor la Trezoreria Teritorială Chişinău, în monedă naţională, prin virament în limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi în conformitate cu prognozele de lichidităţi ale bugetelor, pe măsura încasării mijloacelor băneşti la conturile bugetului, ţinînd cont de prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, însă nu mai tîrziu de 60 zile din momentul depunerii ordinelor de plată.
Secţiunea a 3-a
Procedura de inspecţie şi control pe teren
    209. Producătorii agricoli, solicitanţi şi beneficiari de subvenţii, sînt responsabili de respectarea criteriilor de eligibilitate, precum şi de îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce rezultă din prevederile declaraţiei pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosinţă sub nicio formă investiţia supusă subvenţionării, de a nu casa, defrişa plantaţiile multianuale, conform perioadelor de timp specificate.
    210. Supravegherea respectării de către producătorii agricoli a cerinţelor specificate în prezentul Regulament se asigură de către Direcţia inspecţii şi control pe teren prin:
    1) efectuarea controlului asupra veridicităţii documentelor prezentate;
    2) efectuarea verificărilor pe teren ale obiectelor investiţiei declarate în cererea de sprijin, în vederea constatării realizării ei, conform condiţiilor de eligibilitate;
    3) controlul respectării angajamentelor de către beneficiarii de subvenţii;
    4) neadmiterea obţinerii nejustificate a subvenţiilor de către producătorii agricoli;
    5) depistarea, înlăturarea şi, după caz, mediatizarea cazurilor de fraudare admise de către solicitanţii/beneficiarii de subvenţii în vederea obţinerii de sprijin financiar.
    211. Principiile efectuării verificărilor pe teren sînt:
    1) obiectivitate şi imparţialitate în efectuarea inspecţiilor;
    2) transparenţa şi publicitatea actelor de inspecţii;
    3) efectuarea, întocmirea actelor de inspecţii în termen şi în ordinea parvenirii în cadrul Direcţiei inspecţii şi control pe teren;
    4) prezumţia respectării legislaţiei de către producătorul agricol supus verificărilor;
    5) caracterul constatator, consultativ şi recomandabil al verificărilor pe teren;
    6) exercitarea controlului în cel mai scurt termen posibil, dar nu mai mult decît termenul prevăzut de prezentul Regulament.
    212. Responsabili de calitatea efectuării inspecţiilor pe teren sînt:
    1) angajaţii secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, la etapa recepţionării cererii de solicitare a sprijinului financiar;
    2) angajaţii secţiilor/serviciilor teritoriale şi ai Direcţiei inspecţii şi control pe teren, membri ai grupurilor de inspecţii instituite în modul stabilit, la etapa efectuării inspecţiilor suplimentare şi postachitare.
    213. Procedura de inspecţie şi verificare include următoarele:
    1) verificarea documentară şi pe teren care reprezintă procedura de control preliminară a documentelor prezentate privind accesarea ajutorului financiar, examinarea la faţa locului a obiectului investiţiei, starea acestuia, în vederea identificării şi controlului cheltuielilor suportate, şi care se efectuează de către angajaţii secţiilor/serviciilor teritoriale cu suportul Direcţiei inspecţii şi control pe teren a Agenţiei, la etapa recepţionării cererilor de sprijin financiar;
    2) inspecţiile suplimentare care reprezintă procedura de verificare suplimentară a documentelor prezentate de către solicitanţii de subvenţii pentru obţinerea mijloacelor financiare nerambursabile, de verificare a condiţiilor de eligibilitate, cu efectuarea controalelor pe teren pînă la data autorizării acesteia. Inspecţiile suplimentare se efectuează de un format din cel puţin 3 persoane – angajaţi ai Direcţiei inspecţii şi control pe teren, şi reprezentanţi ai secţiilor/serviciilor teritoriale, în temeiul ordinului directorului Agenţiei cu atragerea, după caz, a altor specialişti în domeniu. Inspecţiile suplimentare sînt iniţiate obligatoriu pentru toate dosarele remise spre verificare în condiţiile pct. 189,190 şi 199 din prezentul Regulament, cu informarea, cu cel puţin 3 zile înainte, a solicitantului de subvenţii despre iniţierea controlului pe teren, tematica inspecţiei, documentele confirmative necesare de a fi prezentate grupului de inspecţii, data controlului;
    3) inspecţiile postachitare care reprezintă procedura de verificare, pentru o perioadă de pînă la 5 ani, a respectării de către beneficiarul de subvenţii a angajamentelor asumate.
    214. Pentru fiecare beneficiar de subvenţii verificat, se va întocmi un act de inspecţie, forma-tip a căruia este aprobată prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, care va cuprinde menţiuni privind:
    1) componenţa grupului de lucru pentru efectuarea inspecţiei şi a controlului pe teren;
    2) măsura accesată şi descrierea succintă a proiectului, cu indicarea sumei solicitate;
    3) obiectul inspecţiei şi programul derulării acesteia;
    4) corespunderea obiectivului şi domeniului de acţiune;
    5) respectarea criteriilor de eligibilitate, precum şi a corespunderii documentelor obligatorii anexate la cererea de acordare a subvenţiei;
    6) rezultatele verificărilor şi concluzia grupului de inspecţii.
    215. Componenţa grupului de inspecţie cu graficele de efectuare a inspecţiilor vor fi plasate pe pagina oficială a Agenţiei cu cel puţin 3 zile înainte de data deplasării grupului la solicitantul inspectat.
    216. Perioada de efectuare a verificărilor va fi una rezonabilă, în funcţie de complexitatea cazului, însă nu va depăşi 30 zile din momentul iniţierii.
    217. În baza unui demers motivat, din motive neimputabile angajaţilor Agenţiei, termenul de efectuare a inspecţiei şi controlului pe teren poate fi prelungit cu încă 10 zile.
    218. Solicitanţii/beneficiarii de subvenţii sînt obligaţi să prezinte în termen de pînă la 10 zile, informaţiei şi documentelor solicitate în cadrul verificărilor referitoare la obiectul investiţiei pentru care se solicită subvenţie. În cazul neprezentării informaţiei şi documentelor solicitate, Agenţia este în drept să respingă cererea de solicitare a sprijinului financiar, cu informarea de rigoare a producătorului agricol.
    219. Actul de inspecţii va fi întocmit şi semnat de membrii grupului, aprobat de directorul adjunct al Agenţiei, care va monitoriza respectarea principiilor, ordinii şi termenelor de efectuare a inspecţiilor şi verificărilor în teren, fiind adus la cunoştinţa solicitantului/beneficiarului de subvenţii contra semnătură, imediat, sau, după caz, expediat la adresa electronică, sau adresa poştală indicată în cererea de solicitare a sprijinului financiar. În cazul în care solicitantul refuză să ia cunoştinţă de rezultatele controlului, grupul de lucru va consemna acest fapt printr-un proces-verbal, semnat de membrii grupului de inspecţiei, precum şi de alţi specialişti din cadrul Agenţiei, care va fi remis solicitantului/beneficiarului prin poştă. Actul de inspecţie şi control pe teren va fi ataşat în baza de date electronice a Agenţiei, iar producătorul agricol va putea face cunoştinţă cu rezultatele actului, accesînd pagina oficială a Agenţiei la rubrica „verifică starea dosarului”.
    220. Refuzul solicitantului/beneficiarului de subvenţii de a lua cunoştinţă, contra semnătură, de rezultatele controlului, specificate în actul de inspecţie, nu constituie motiv de neexecutare a concluziilor şi constatărilor înaintate de grupul de inspecţii.
    221. Iregularităţile constatate în cadrul verificărilor efectuate de către Direcţia inspecţii şi control pe teren a Agenţiei servesc temei pentru respingerea dosarelor de subvenţionare.
    222. Refuzul Agenţiei de a satisface cererea de solicitare a sprijinului financiar poate fi contestat în instanţa de judecată, în conformitate cu procedura stabilită în Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.
Secţiunea a 4-a
Suspendarea procesului de examinare
a dosarelor
    223. Procedura de suspendare a examinării dosarelor de subvenţionare este iniţiată de către şefii subdiviziunilor Agenţiei, în procedura de examinare a cărora se află dosarul de subvenţionare, în privinţa cărora Agenţia recepţionează o solicitare oficială de ridicare a dosarului de subvenţionare, de la organele de ocrotire a normelor de drept sau instanţa de judecată.
    224. Şefii subdiviziunilor Agenţiei, în procedura de examinare a cărora se află dosarul de subvenţionare, vor întocmi o notă informativă către directorul Agenţiei, în termen de pînă la 3 zile lucrătoare, cu privire la iniţierea procedurii de suspendare a examinării dosarului.
    225. Directorul Agenţiei va emite ordin de suspendare a procedurii de examinare a dosarului de subvenţionare în decurs de 1 zi lucrătoare de la data sesizării.
    226. Informaţia despre suspendarea procedurii de examinare va fi plasată pe pagina oficială aipa.gov.md.
    227. Informaţia despre suspendarea examinării dosarului de subvenţionare va fi inclusă în Registrul de evidenţă a dosarelor aflate în procedura de suspendare, de care va fi responsabilă Secţia juridică a Agenţiei.
    228. Registrul de evidenţă a dosarelor aflate în procedură de suspendare va conţine următoarele înscrieri: numărul de ordine, data includerii, motivul includerii, numărul dosarului de subvenţionare, denumirea solicitantului de subvenţii, denumirea subdiviziunii care a iniţiat procedura de suspendare a examinării dosarului, data şi temeiul încetării procedurii de suspendare a examinării dosarului.
    229. Solicitantul de subvenţii va fi informat de către Agenţie, în scris, despre suspendarea procedurii de examinare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului de suspendare.
    230. Procedura de examinare a dosarelor va fi reluată de la etapa iniţierii procedurii de suspendare şi, ulterior, dosarul va fi autorizat în limita mijloacelor fondului de subvenţionare, în cazul restituirii dosarului de subvenţionare, cu anexarea actului confirmativ privind lipsa obiecţiilor, emis de către organele de ocrotire a normei de drept sau instanţa de judecată.
    231. În cazul în care dosarul ridicat nu a fost restituit Agenţiei pînă la 15 decembrie 2016, dosarul de subvenţionare va fi declarat neeligibil.
Secţiunea a 5-a
Modul de întocmire şi evidenţă a Listei
de interdicţie a producătorilor agricoli
    232. În Lista de interdicţie a producătorilor agricoli sînt incluşi:
    1) solicitanţii de subvenţii care au prezentat date neveridice sau cu caracter denaturat, constatate în procesul examinării dosarelor de subvenţionare sau controalelor suplimentare, în scopul obţinerii nejustificate a subvenţiei;
    2) solicitanţii de subvenţii în privinţa cărora este aplicată procedura de suspendare a examinării dosarelor conform secţiunii 4 capitolul IV al prezentului Regulament, în privinţa cărora nu au fost emise acte confirmative privind lipsa obiecţiilor, emise de către organele de ocrotire a normelor de drept, organele de inspectare financiară/control financiar, organele fiscale sau instanţa de judecată pînă la 15 decembrie 2016;
    3) beneficiarii de subvenţii care nu şi-au îndeplinit angajamentele asumate conform declaraţiilor pe propria răspundere, constatate de către Direcţia inspecţii şi control pe teren şi confirmate prin actele de control postachitare.
    233. Includerea în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli va fi iniţiată, în mod obligatoriu, în baza unui demers a conducătorilor subdiviziunilor Agenţiei sau la solicitarea organelor de ocrotire a normelor de drept şi control, în cazul în care se va constata că producătorul agricol a prezentat date neveridice sau cu caracter denaturat în scopul obţinerii nejustificative a subvenţiei, precum şi în cazurile neîndeplinirii angajamentelor asumate conform declaraţiilor pe propria răspundere.
    234. Demersul de includere în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli se înaintează comisiei de examinare a demersurilor de includere în Lista de interdicţie (în continuare – Comisia).
    235. Componenţa Comisiei se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare pe o perioada nedeterminată.
    236. Activitatea Comisiei este reglementată prin Regulamentul privind modul de includere în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli, aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
    237. În baza deciziei Comisiei, directorul Agenţiei în decurs de 3 zile lucrătoare va emite un ordin privind includerea în lista de interdicţie.
    238. Serviciul juridic al Agenţiei va executa prevederile ordinului şi va informa producătorul agricol vizat despre includerea în Lista de interdicţie în decurs de 5 zile lucrătoare.
    239. În temeiul ordinului directorului Agenţiei, Serviciul juridic va efectua înscrieri în Registrul de evidenţă a producătorilor agricoli incluşi în Lista de interdicţie atît electronic, cît şi manual. În cazul în care înscrierile din Registrul manual şi din cel electronic nu coincid, se consideră autentice înscrierile din Registrul manual.
    240. Lista de interdicţie a producătorilor agricoli trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele înscrieri: numărul de ordine; data includerii, numărul ordinului de includere în Lista de interdicţie, denumirea producătorului agricol şi codul fiscal, expunerea succintă a temeiului de includere în Lista de interdicţie, data excluderii producătorului agricol din Lista de interdicţie, alte înscrieri necesare stabilite de Agenţie, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    241. Producătorii agricoli incluşi în Lista de interdicţie nu au dreptul să depună cereri de obţinere a subvenţiilor din cadrul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pînă la expirarea termenului de 5 ani.
    242. Excluderea din Lista de interdicţie a producătorilor agricoli se efectuează, prin ordinul directorului Agenţiei, în următoarele cazuri:
    1) la expirarea termenului de cinci ani;
    2) la lichidarea producătorului agricol;
    3) la soluţionarea contestaţiei în favoarea producătorului agricol;
    4) la prezentarea deciziei definitive, emise în favoarea producătorului agricol, de către organele de ocrotire a normei de drept, organele de inspectare financiară/control financiar, organele fiscale sau instanţa de judecată.
    243. Orice producător agricol care consideră că a fost inclus neîntemeiat în Lista de interdicţie este în drept să conteste decizia Agenţiei conform procedurii prevăzute de prevederile Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.

Anexa nr. 1
la Regulamentul privind modul de
repartizare a mijloacelor fondului
de subvenţionare a producătorilor
agricoli pentru anul 2016

LISTA
activităţilor agricole eligibile subvenţionării
    A. AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT
    1. Agricultură şi servicii conexe:
    a) Cultivarea plantelor din culturi nepermanente:
    - cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase;
    - cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor;
    - cultivarea altor plante din culturi nepermanente.
    b) Cultivarea plantelor din culturi permanente:
    - cultivarea strugurilor;
    - cultivarea fructelor sămînţoase şi sîmburoase;
    - cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi;
    - cultivarea plantelor aromatice;
    - cultivarea altor plante din culturi permanente.
    c) Cultivarea plantelor pentru înmulţire
    d) Creşterea animalelor:
    - creşterea bovinelor de lapte;
    - creşterea altor bovine;
    - creşterea ovinelor şi caprinelor;
    - creşterea porcinelor;
    - creşterea păsărilor;
    - creşterea altor specii de animale (iepuri de casă, albine).
    e) Activităţi în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor):
    - activităţi în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor).
    f) Activităţi auxiliare în agricultură şi activităţi după recoltare:
    - activităţi auxiliare pentru producţia vegetală;
    - activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor;
    - activităţi după recoltare;
    - pregătirea seminţelor în vederea însămînţării.
    2. Pescuitul şi acvacultura:
    Pescuitul:
    - pescuitul în ape dulci.
    B. INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
    Industria alimentară:
    a) Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne:
    - producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii;
    - prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre;
    - fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre).
    b) Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor:
    - prelucrarea şi conservarea cartofilor;
    - fabricarea sucurilor de fructe, legume şi sucuri;
    - prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, cu excepţia cartofilor.
    c) Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale:
    - fabricarea uleiurilor şi grăsimilor (exclusiv: ulei de floarea-soarelui şi soia, untul).
    d) Fabricarea produselor lactate:
    - fabricarea produselor lactate şi a brînzeturilor (exclusiv: lapte, brînzeturi, smîntînă şi alte tipuri de lapte, fermentate sau acidifiate).
    e) Fabricarea produselor de morărit.
    f) Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase:
    - fabricarea pîinii (pîne şi produse de panificaţie, cu excepţia prăjiturilor şi produselor de patiserie).
    g) Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor:
    - fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă.

Anexa nr.2
la Regulamentul privind modul
de repartizare a mijloacelor fondului
de subvenţionare a producătorilor
agricoli pentru anul 2016


LISTA
echipamentului, utilajului, materialelor de construcţie noi
pentru sere, solarii şi tuneluri
    1. Echipament, utilaj şi accesorii care constituie sisteme pentru crearea şi controlul condiţiilor de mediu la producerea legumelor şi fructelor pe teren protejat:
    - utilaj şi echipament pentru crearea şi menţinerea regimului de temperatură şi umiditate a aerului, inclusiv cazane şi centrale de încălzire, panouri solare şi generatoare termice;
    - utilaj şi echipament pentru crearea şi menţinerea regimului de temperatură a solului;
    - utilaj şi echipament pentru irigare (prin picurare, aspersiune sau microaspersiune);
    - staţie de durizare a apei şi rezervoare prefabricate pentru stocarea/prelucrarea apei;
    - utilaj şi echipament pentru fertilizare şi dozare;
    - sisteme automatizate de control şi monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare şi monitoring prin Internet, programe software;
    - iluminare artificială (panouri electrice, echipament de distribuire a energiei electrice; temporizatoare şi sesizoare, corpuri de iluminat);
    - aeraţie şi/sau ventilare;
    - ecrane, inclusiv termice;
    - plasă de umbrire, sisteme de tracţiune;
    - plasă antiinsecte;
    - sistem de evacuare şi reciclare a apelor pluviale, de filtrare, debitmetru;
    - material termic anticondensat;
    - pompe tehnologice, motoare de acţiune, supape, sibare/clapane, valve, tronsoane;
    - timere, motoreductoare, analizator/detector CO2, panouri de control;
    - condensatoare, schimbătoare şi/sau recuperatoare de căldură;
    - tubulaturi (ansamblu de ţevi care comunică între ele);
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului tehnologic pentru producerea legumelor şi fructelor pe teren protejat.
    2. Maşini, utilaje şi accesorii pentru producerea răsadurilor în palete celulare:
    - alimentare cu palete;
    - pregătirea substratului;
    - umplerea cu substrat a paletelor;
    - semănat şi irigare;
    - dozarea substanţelor de nutriţie;
    - deplasarea şi stocarea paletelor celulare.
    3. Materiale de construcţie pentru sere, solarii şi tuneluri:
    - metal şi materiale din metal utilizate la construcţia carcasei sau fermei;
    - accesorii de asamblare a elementelor de construcţie;
    - uşi tehnologice: glisante, secţionale, de tip rolete;
    - material tehnologic de acoperire: folie (polietilenă aditivată, polimerică, policarbonat) şi sticlă.
    4. Utilaj şi echipament pentru lucrarea solului, protecţia plantelor şi întreţinerea culturilor în sere, solarii:
    - motocultoare (o singură unitate) şi miniagregate pentru lucrarea solului;
    - stropitoare, inclusiv atomizoare şi pulverizatoare;
    - stivuitor, cîntare tehnologice;
    - năcele şi platforme;
    - sistemul de suport pentru plante (sîrmă zincată, catancă);
    - sistem de creştere a plantelor pe jgheaburi, inclusiv cu suporturi din oţel galvanic;
    - platforme şi cărucioare tehnologice pentru recoltat;
    - materiale sintetice pentru mulcirea solului;
    - substrat din lînă mineralizată.

Anexa nr.3
la Regulamentul privind modul de repartizare
a mijloacelor fondului de subvenţionare a
producătorilor agricoli pentru anul 2016

LISTA
tehnicii şi utilajului agricol convenţional eligibil subvenţionării
    1. Autopropulsate
    a) Tractoare agricole:
    - tractor cu roţi;
    - tractor pe şenile;
    - altele (tractoare combinate roţi-şenile).
    b) Combine:
    - combină pentru recoltarea culturilor cerealiere;
    - combină pentru recoltarea porumbului;
    - combină pentru recoltarea mazării;
    - combină pentru recoltarea furajelor, altele decît cele menţionate la anexa 4 subpct. 1 lit. b);
    - combină pentru recoltarea cartofului, legumelor şi culturilor bostănoase;
    - combină pentru recoltarea strugurilor;
    - combină pentru recoltarea fructelor.
    c) Alte maşini autopropulsate:
    - stropitoare pentru protecţia plantelor;
    - platforme autopropulsate.
    2. Maşini şi utilaje agricole
    a) Tractate:
    - grapă cu discuri;
    - grapă cu cadru flexibil;
    - combinator de pregătire a solului;
    - tocătoare de resturi;
    - cultivatoare pentru lucrarea totală a solului;
    - cultivator pentru lucrarea solului în rînduri;
    - cultivator pentru lucrarea solului în livadă;
    - cultivator pentru lucrarea solului în vii;
    - maşină de plantat răsaduri;
    - maşină de plantat cartofi;
    - semănătoare universală;
    - semănătoare de cereale;
    - semănători de precizie pentru culturi tehnice;
    - maşini pentru administrarea îngrăşămintelor solide (organice, minerale);
    - maşini pentru administrarea îngrăşămintelor lichide (organice, minerale);
    - stropitoare pentru protecţia plantelor multianuale;
    - stropitoare pentru protecţia plantelor cu rampă;
    - pulverizator viţă de vie;
    - combină pentru recoltarea cartofului şi legumelor;
    - combină pentru recoltarea furajelor;
    - combină pentru recoltarea fructelor;
    - maşină de scos cartofi;
    - cositoare;
    - cositoare cu tamburi;
    - maşină de întors fîn şi greblare;
    - maşină de presat paiele în rulouri;
    - maşină de presat paiele în baloturi;
    - platforme de recoltare;
    - buncăre pentru transportarea cerealelor;
    - tăvălug;
    - remorcă agricolă (pentru transportarea furajelor, produselor agricole);
    - remorcă pentru transport de cereale;
    - maşini şi echipament tehnic împotriva îngheţului.
    b) Purtate
    - grapă cu discuri;
    - cultivatoare pentru lucrarea totală a solului;
    - cultivator pentru lucrarea solului în rînduri;
    - cultivator pentru lucrarea solului în livadă;
    - cultivator pentru lucrarea solului în vii;
    - freză pentru vie;
    - freză pentru livadă;
    - maşină pentru cîrnit;
    - maşini pentru curăţatul, altoitul viţei de vie;
    - utilaj de precurăţare a viţei de vie;
    - maşina pentru tăierile pe contur a coroanei;
    - combinator de pregătire a solului;
    - tocătoare de resturi;
    - maşină de plantat răsaduri;
    - maşină de plantat cartofi;
    - semănătoare universală;
    - semănătoare de cereale;
    - semănători de precizie pentru culturi tehnice;
    - tăvălug;
    - maşini pentru administrarea îngrăşămintelor solide (organice, minerale);
    - maşini pentru administrarea îngrăşămintelor lichide (organice, minerale);
    - stropitoare pentru protecţia plantelor multianuale;
    - stropitoare pentru protecţia plantelor cu rampă;
    - pulverizator viţă de vie;
    - maşină de scos cartofi;
    - maşini de plantat vie;
    - heder pentru recoltarea florii-soarelui;
    - heder de recoltat porumb;
    - cositoare;
    - maşină de întors fîn;
    - agregat pentru recoltarea (scoaterea) materialului săditor şi de înmulţire.

Anexa nr.4
la Regulamentul privind modul de repartizare
a mijloacelor fondului de subvenţionare a
producătorilor agricoli pentru anul 2016

LISTA
echipamentelor tehnologice şi a utilajelor noi pentru stimularea
investiţiilor în utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice
    1. Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic, inclusiv materiale de construcţie utilizate la construcţia sau renovarea fermelor zootehnice de bovine:
    a) Arhitectura şi structura metalică de rezistenţă, compuse din:
    - panouri termoizolante de tip „Sandwich” (interior, exterior şi acoperiş) şi consumabile;
    - prelată amovibilă;
    - ţiglă metalică, tablă zincată/profilată (exterior şi acoperiş) şi consumabile;
    - elemente de coamă şi sistem de preluare a apei pluviale;
    - uşi tehnologice secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile;
    - stîlpi metalici, grinzi metalice, contravîntuiri, pane zincate;
    - elemente de îmbinare şi consumabile pentru fixarea structurii metalice;
    - şarpantă (lemn, metal).
    b) Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic:
    - utilaj tehnologic pentru fermele cu stabulaţie liberă sau fixă a bovinelor:
    - dormitoare (boxe şi cuşete);
    - boxe tehnologice multifuncţionale pentru: fătare, postfătare, pentru tauri, infirmerie;
    - boxe tehnologice pentru bovine, inclusiv viţei sugaci, viţei la înţărcare/postînţărcare, îngrăşare;
    - utilaj şi echipament pentru alăptarea viţeilor;
    - saltele sau covoraşe pentru boxe şi cuşete;
    - fronturi de furajare de tip: autocapturant, antisufocare, antistres, cu blocare selectivă pentru fiecare animal în parte, cu strat de acoperire din inox;
    - utilaj şi echipament tehnologic de împingere automată a furajelor;
    - transportoare cu sau fără bandă pentru furaje;
    - bazamente-podea prefabricate pentru cuşete/boxe cu bazin de reţinere, de tip grătar sau cu litieră plană;
    - despărţitoare tehnologice pentru cuşete;
    - echipament tehnologic pentru îngrădirea/împrejmuirea/deplasarea animalelor;
    - porţi tehnologice/bariere metalice pentru blocarea/separarea/delimitarea/manipularea bovinelor;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru adăparea bovinelor;
    - echipament de purificare/dedurizare/filtrare a apei;
    - hrănitoare (treuci/iesle) pentru bovine;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea amestecului de cereale (combifuraj);
    - extrudere universale, granulatoare;
    - linii tehnologice de stocare, preparare şi transportare a hrănii;
    - distribuitoare de furaje cu malaxor;
    - turnuri de siloz; groapă de descărcare/încărcare, dozatoare, tubulaturi;
    - încărcătoare frontale de furaje grosulente/suculente pe diferite baze;
    - structură pentru tratamente medicale, dozator pentru medicamente cu accesorii;
    - tavă pentru dezinfectarea copitelor, inclusiv instrumentar şi sistem automat pentru spălarea copitelor;
    - scanner veterinar cu ultrasunet;
    - cîntare/platforme tehnologice pentru verificarea masei corporale;
    - perii mecanizate pentru vaci;
    - utilaj tehnologic cu sau fără accesorii pentru asigurarea microclimatului în încăperile pentru bovine (panouri şi echipament pentru distribuirea curentului electric şi iluminare artificială; generatoare; reglarea temperaturii, temporizatoare şi sesizoare; ferestre şi uşi din policarbonat, ţevi pentru deschiderea ferestrelor, motoare, ventilatoare, tablouri de comandă);
    - instalaţii computerizate pentru răcire, umidificare şi îmbăiere prin pulverizare;
    - motoare de toate tipurile, elevatoare; pompe tehnologice; transportoare;
    - sisteme automatizate de control şi monitorizare a bovinelor, inclusiv teleghidare şi monitoring prin Internet;
    - gard electric pentru păşunat;
    - instalaţii tehnologice pentru sălile de muls vacile;
    - aparate de muls vacile;
    - echipament de însoţire şi direcţionare a animalelor, inclusiv de autoselectare;
    - analizor de lapte;
    - rezervoare (frigidere) tehnologice pentru răcirea şi păstrarea laptelui;
    - transportoare (screpere) pentru evacuarea dejecţiilor la fermele de bovine;
    - utilaj şi echipament tehnologic de dezinfectare a halelor zootehnice;
    - stand contenţie (travaliu) curăţat ongloane;
    - utilaj şi echipament de separare, de evacuare si de împrăştiat dejecţiile;
    - utilaj tehnologic pentru prelucrarea pielicelelor şi pieilor de bovine;
    - presuri pentru presarea fînului/paielor;
    - presuri pentru silosare în mîneci, plase, baloturi de polietilenă;
    - greblă cu rotile pentru adunat fîn;
    - cositoare rotativă, tractată cu capacitatea de producere de pînă la 5,2 ha/oră cu formarea brazdei prin strivire;
    - combină de recoltat furaje, pentru ferme zootehnice deţinătoare de un efectiv de animale mai mare de 200 capete de bovine;
    - stivuitor telescopic;
    - vidanja de introducere a dejecţiilor animaliere în sol;
    - instalaţii de incinerare;
    - instalaţii de răcire a laptelui cu recuperare a căldurii.
    2. Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic, inclusiv materiale de construcţie utilizate la construcţia sau renovarea fermelor zootehnice de ovine şi caprine:
    a) Arhitectura şi structura metalică de rezistenţă, compuse din:
    - panouri termoizolante de tip „Sandwich” (interior, exterior şi acoperiş) şi consumabile;
    - prelată amovibilă;
    - ţiglă metalică, tablă zincată/profilată (exterior şi acoperiş) şi consumabile;
    - elemente de coamă şi sistem de preluare a apei pluviale;
    - uşi tehnologice secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile;
    - stîlpi metalici, grinzi metalice, contravîntuiri, pane zincate;
    - elemente de îmbinare şi consumabile pentru fixarea structurii metalice;
    - şarpantă (lemn, metal).
    b) Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic:
    - boxe individuale şi/sau de grup pentru animalele de producţie, pe categorii;
    - boxe tehnologice multifuncţionale pentru: fătare, postfătare, pentru berbeci/ţapi, infirmerie;
    - boxe individuale şi/sau de grup pentru iezi/miei sugaci, înţărcare/postînţărcare, îngrăşare;
    - utilaj şi echipament pentru alăptarea iezilor/mieilor;
    - fronturi de furajare de tip: autocapturant, antisufocare, antistres, cu blocare selectivă pentru fiecare animal în parte;
    - transportoare cu sau fără bandă pentru furaje;
    - echipament tehnologic pentru îngrădirea/împrejmuirea/deplasarea animalelor;
    - porţi tehnologice/bariere metalice pentru blocarea/separarea/delimitarea/ manipularea animalelor;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru adăparea ovinelor/caprinelor;
    - hrănitoare (treuci/iesle) pentru ovine/caprine;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea amestecului de cereale (combifuraj);
    - extrudere universale, granulatoare;
    - linii tehnologice de stocare, preparare şi transportare a hrănii;
    - distribuitoare de furaje cu malaxor;
    - turnuri de siloz; groapă de descărcare/încărcare, tubulaturi;
    - încărcătoare frontale de furaje grosulente/suculente pe diferite baze;
    - structură pentru tratamente medicale, dozator pentru medicamente cu accesorii;
    - scanner veterinar cu ultrasunet;
    - cîntare/platforme tehnologice pentru verificarea masei corporale;
    - utilaj tehnologic cu sau fără accesorii pentru asigurarea microclimatului în încăperile pentru ovine/caprine (panouri şi echipament pentru distribuirea curentului electric, reglarea temperaturii, temporizatoare şi sesizoare, ferestre şi uşi din policarbonat, ţevi pentru deschiderea ferestrelor, motoare, ventilatoare, tablouri de comandă);
    - gard electric pentru păşunat;
    - instalaţii pentru sălile de muls a ovinelor/caprinelor;
    - aparate de muls ovine/caprine;
    - analizor de lapte;
    - echipament de însoţire şi direcţionare a animalelor, inclusiv de autoselectare;
    - rezervoare (frigidere) pentru răcirea şi păstrarea laptelui;
    - stand contenţie (travaliu) curăţat ongloane;
    - echipament de tuns oi şi capre;
    - utilaj tehnologic pentru prelucrarea pielicelelor de ovine şi caprine;
    - presuri pentru presarea fînului/paielor;
    - presuri pentru silozare în mîneci, plase, baloturi de polietilenă;
    - greblă cu rotile pentru adunat fîn;
    - cositoare rotativă, tractată cu capacitatea de producere de pînă la 5,2 ha/oră cu formarea brazdei prin strivire;
    - stivuitor telescopic;
    - instalaţii de incinerare.
    3. Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovarea fermelor zootehnice de suine:
    - boxe/cuşti individuale şi/sau de grup pentru animalele de producţie, pe categorii;
    - boxe multifuncţionale pentru: fătare, postfătare, pentru vieri, infirmerie, îngrăşare;
    - echipament tehnologic pentru îngrădirea/împrejmuirea/deplasarea animalelor;
    - porţi tehnologice/bariere metalice pentru blocarea/separarea/delimitarea/ manipularea animalelor;
    - podele tehnologice de diferite tipuri, cu sau fără încălzire;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru adăparea suinelor;
    - hrănitoare (treuci) tehnologice cu accesorii pentru suine;
    - linii tehnologice de distribuire raţionalizată a hranei pentru suine, cu sau fără dozatoare de volum, inclusiv staţii cu sistem computerizat;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea amestecului de cereale (combifuraj);
    - motoare de toate tipurile, elevatoare; pompe tehnologice; transportoare;
    - extrudere universale, granulatoare, distribuitoare de hrană;
    - linii tehnologice de stocare, preparare şi transportare a hrănii (furajare uscată/furajare lichidă);
    - turnuri de siloz; groapă de descărcare/încărcare, tubulaturi;
    - structură pentru tratamente medicale, dozator pentru medicamente cu accesorii;
    - scanner veterinar cu ultrasunet;
    - cîntare/platforme tehnologice pentru verificarea masei corporale;
    - echipament tehnologic automatizat de ventilare, răcire, condiţionare, evacuare a aerului pentru hale;
    - instalaţii computerizate pentru răcire, umidificare şi îmbăiere prin pulverizare;
    - utilaj tehnologic automatizat de încălzire şi menţinere a microclimatului în hale;
    - ventilatoare tehnologice, generatoare de aer cald, difuzoare de aer, ferestre şi uşi din pvc (inclusiv lamelare şi de tip rolete);
    - sisteme automatizate de control şi monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare şi monitoring prin Internet;
    - utilaj şi echipament de colectare, transportare şi evacuare a dejecţiilor;
    - utilaj şi echipament tehnologic de dezinfectare a halelor zootehnice;
    - panouri electrice, echipament de distribuire a energiei electrice; temporizatoare şi sesizoare;
    - instalaţii de incinerare.
    4. Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovarea fermelor zootehnice de păsări:
    - baterii (cuşti) pentru creşterea puilor, întreţinerea şi exploatarea găinilor, conform Normei sanitar-veterinare privind protecţia găinilor ouătoare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.677 din 6 iunie 2008;
    - boxe (cuşti) pentru păsări (altele decît pentru găinile ouătoare);
    - echipament de susţinere a cuştilor;
    - echipament tehnologic automatizat de distribuire a hranei şi apei în cuşti;
    - sisteme automate pentru colectarea/strîngerea ouălor în baterii/cuşti;
    - utilaj şi echipament tehnologic de stocare, preparare şi transportare a hrănii;
    - granulatoare, extrudere, distribuitoare de nutreţ combinat, inclusiv linii automatizate;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea amestecului de hrană (combifuraj);
    - hrănitoare, jgheaburi de alimentare, instalaţii tehnologice pentru distribuirea automată a hranei pentru creşterea şi întreţinerea păsărilor la sol;
    - adăpători şi instalaţii tehnologice pentru distribuirea automată a apei pentru creşterea şi întreţinerea păsărilor la sol;
    - echipament (utilaj) tehnologic pentru creşterea şi întreţinerea păsărilor la sol;
    - echipament manual şi automat pentru strîngerea ouălor la sol;
    - echipament (utilaj) pentru transportarea, sortarea, marcarea şi ambalarea ouălor;
    - incubatoare tehnologice;
    - utilaj şi echipament de colectare, transportare, evacuare şi uscare a dejecţiilor;
    - motoare de toate tipurile, elevatoare, pompe tehnologice, transportoare;
    - panouri electrice, echipament de distribuire a energiei electrice, temporizatoare şi sesizoare;
    - turnuri de siloz; groapă de descărcare/încărcare, tubulaturi;
    - echipament tehnologic automatizat de ventilare, răcire, condiţionare, evacuare a aerului pentru hale;
    - utilaj tehnologic automatizat de încălzire şi menţinere a microclimatului în hale;
    - ventilatoare tehnologice, generatoare de aer cald, difuzoare de aer, ferestre şi uşi din pvc (inclusiv lamelare şi de tip rolete);
    - instalaţii computerizate pentru răcire, umidificare şi îmbăiere prin pulverizare;
    - sisteme automatizate de control şi monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare şi monitoring prin Internet;
    - dozator pentru medicamente cu accesorii;
    - cîntare/platforme tehnologice pentru verificarea masei corporale;
    - utilaj şi echipament tehnologic de dezinfectare a halelor zootehnice;
    - instalaţii de incinerare.
    5. Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovarea fermelor zootehnice de iepuri:
    - cuşti (boxe) tehnologice pentru: fătare, înţărcare; remontă; îngrăşat;
    - echipament de susţinere a cuştilor;
    - echipament tehnologic automatizat de distribuire a hranei în cuşti;
    - hrănitoare, suporturi pentru cartele;
    - hublouri pentru adăparea controlată;
    - adăpători de tip suzetă din oţel inoxidabil;
    - utilaj şi echipament de colectare, transportare şi evacuare a dejecţiilor;
    - raclete zincate (galvanizate);
    - scripete cu mecanism de ridicare, cu mecanism de întoarcere;
    - motoare de toate tipurile, elevatoare; pompe tehnologice; transportoare;
    - panouri electrice, echipament de distribuire a energiei electrice; temporizatoare şi sesizoare;
    - utilaj şi echipament tehnologic de stocare, preparare şi transportare a hrănii;
    - turnuri de siloz; groapă de descărcare/încărcare, tubulaturi;
    - echipament tehnologic automatizat de ventilare, răcire, condiţionare, evacuare a aerului pentru hale;
    - utilaj tehnologic automatizat de încălzire şi menţinere a microclimatului în hale;
    - ventilatoare tehnologice, generatoare de aer cald, difuzoare de aer, ferestre şi uşi din pvc (inclusiv lamelare şi de tip rolete);
    - sisteme automatizate de control şi monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare şi monitoring prin Internet;
    - dozator pentru medicamente cu accesorii;
    - scanner veterinar cu ultrasunet;
    - cîntare/platforme tehnologice pentru verificarea masei corporale;
    - granulatoare, extrudere, distribuitoare de nutreţ combinat, inclusiv linii automatizate;
    - utilaj şi echipament tehnologic de dezinfectare a halelor zootehnice;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea amestecului de hrană;
    - presuri pentru presarea fînului/lucernei;
    - încărcătoare de furaje grosiere/suculente;
    - greblă cu rotile pentru adunat fîn;
    - cositoare rotativă, tractată cu capacitatea de producere de pînă la 5,2 ha/oră cu formarea brazdei prin strivire;
    - stivuitor telescopic;
    - instalaţii de incinerare.
    6. Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovarea fermelor zootehnice apicole:
    - stupi în complet (verticali şi multietajaţi);
    - utilaje si dispozitive de încărcare, descărcare şi transportare a stupilor în pastoral (remorcă pentru stupi, platformă, pavilion, cărucior, apilift, stivuitor);
    - utilaje pentru descăpăcire manuală, semiautomate si automatizate (cuve, cuţit electric şi cu abur, furculiţă);
    - afumătoare, hrănitoare pentru albine;
    - extractor de miere din inox, centrifugă;
    - vase pentru păstrarea mierii (vase şi recipienţi din inox sau plastic alimentar, butoaie de metal vopsite cu vopsea alimentară special destinate pentru păstrarea mierii), cîntare tehnologice;
    - topitor de ceară (solar, electric şi cu abur);
    - linii de confecţionare a fagurilor artificiali;
    - echipament/utilaj pentru analiza mierii de albine;
    - colectoare de propolis şi polen;
    - utilaj pentru însămînţarea artificială a reginelor (mătcilor de albine);
    - ladă frigorifică pentru păstrarea polenului;
    - sisteme autorizate de control şi monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare şi monitoring prin Internet.
    7. Aparataj, instrumentar, ustensile şi alte materiale conexe necesare pentru activitatea medicului veterinar de liberă practică:
    - frigidere pentru păstrarea vaccinurilor şi preparatelor biologice;
    - trusa medicului veterinar cu tot completul de ustensile;
    - geantă frigorifică portativă;
    - trusă de instrumente chirurgicale;
    - trusă de ustensile pentru ginecologie veterinară;
    - ustensile pentru efectuarea autopsiei cadavrelor;
    - detectoare de metale pentru animale;
    - echipament de protecţie specială pentru medicii veterinari.
                         
Anexa nr.5
la Regulamentul privind modul de repartizare
a mijloacelor fondului de subvenţionare a
producătorilor agricoli pentru anul 2016

LISTA
echipamentelor tehnologice şi a utilajelor noi pentru stimularea
investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare
    1. Case de ambalare şi frigidere de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor:
    a) Arhitectura, compusă din:
    - panouri termoizolante de tip „Sandwich” (interior, exterior şi acoperiş), din penopoliuretan, poliuretan, polisterol şi consumabile;
    - ţiglă metalică (exterior şi acoperiş) şi consumabile;
    - elemente de coamă şi sistem de preluare a apei pluviale;
    - uşi tehnologice frigorifice (glisante, batante, pivotante, „flep-flap”), uşi secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile;
    - sisteme de andocare (rampe, batiuri, burdufuri şi consumabile);
    - perdele termoizolante din polivinil sau perdele de aer pentru separarea spaţiilor răcite sau condiţionate/climatizate.
    b) Structura metalică de rezistenţă:
    - stîlpi metalici;
    - grinzi metalice;
    - contravîntuiri;
    - balustrade metalice;
    - elemente de îmbinare;
    - pane zincate;
    - consumabile pentru fixarea structurii metalice;
    - prefabricate din beton armat.
    c) Pardoseală elicopterizată frigorifică:
    - plasă sudată;
    - armătură;
    - tablă cutată;
    - fibre disperse;
    - beton;
    - plăci termoizolante cu grosime variabilă pentru izolarea pardoselilor.
    d) Utilaj şi echipament frigorific pentru prerăcire/răcire, menţinere a regimurilor de temperatură, umiditate şi atmosferă controlată (CO2 sau SO2):
    - chiller cu condensator răcire;
    - pompe tehnologice;
    - răcitoare (suflante) de aer;
    - rezervoare de etilen glicol;
    - vase de expansiune;
    - vaporizatoare răcite cu aer şi schimbătoare de căldură cu agenţi intermediari;
    - sisteme automatizate de control şi monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare şi monitoring prin Internet;
    - umidificatoare şi dezumidificatoare de aer;
    - agregate de producere a frigului, compresor de aer;
    - adsorber, depurator şi dozator;
    - sistem automat de analiză a gazelor;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - separator de gaze;
    - staţie dedurizare;
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului frigorific.
    e) Instalaţii electrice:
    - tablouri electrice de distribuţie;
    - cabluri de alimentare;
    - pat de cablu cu accesorii;
    - corpuri de iluminat;
    - întrerupătoare şi comutatoare.
    f) Utilaje şi echipamente tehnologice pentru spaţiile de expediţie, recepţie, spălare, sortare şi ambalare:
    - agregate şi echipament pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice, panouri de comandă şi control;
    - utilaj de spălare, curăţare, sortare, calibrare, ceruire, ambalare şi/sau etichetare;
    - utilaj şi echipament pentru confecţionarea/fabricarea ambalajului (cutii de carton, lăzi din lemn sau plastic alimentar, containere, caserole, alveole);
    - containere pentru recoltare şi depozitarea fructelor şi legumelor;
    - saci/lăzi profesionali pentru recoltarea fructelor,
    - platforme de cîntărire;
    - stivuitor.
    2. Procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor.
    2.1. Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru procesarea sau prelucrarea primară/finită:
    a) Utilaje de producere a sucurilor sau concentratului de suc din fructe, struguri şi legume:
    - utilaje de recepţie, spălare, inspecţie, sortare şi transportoare;
    - utilaj de detectare a metalelor şi impurităţilor;
    - maşină de scos sîmburi/seminţe, de curăţat peliţa, de înlăturare a codiţei;
    - omogenizator;
    - maşină de tocat/tăiat;
    - pompe tehnologice de diferite tipuri;
    - prese tehnologice;
    - instalaţii pentru ultrafiltrare/filtrare, separatoare;
    - utilaje pentru depectinizare (pompe, dozatoare, mixatoare şi cisterne);
    - utilaje şi echipamente de pasteurizare, sterilizare, blanşare şi tratament termic;
    - staţii de evaporare cu vid;
    - utilaj şi echipament de răcire;
    - tancuri de stocare (rezervoare);
    - staţie dedurizare;
    - refractometru;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - utilaje de tratare antioxidantă;
    - maşină de vid;
    - cazane şi generatoare de abur;
    - echipament tehnologic pentru spălarea şi dezinfectarea ambalajului;
    - utilaje de tratare antioxidantă;
    - agregate şi echipament pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice;
    - utilaj şi echipament tehnologic de dozare, ambalare, etichetare, împachetare, paletizare;
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului pentru procesarea sau prelucrarea primară/finită a fructelor, strugurilor şi legumelor;
    - cîntar tenzometric;
    - stivuitor.
    b) Utilaje de producere a conservelor din fructe, struguri şi legume:
    - utilaje de recepţie, spălare, inspecţie, sortare, calibrare şi transportoare;
    - utilaje de detectare a metalelor şi impurităţilor;
    - maşină de scos sîmburi/seminţe, de curăţat peliţa, de înlăturare a codiţei;
    - omogenizator;
    - maşină de tocat, tăiat, zdrobit;
    - pompe de diferite tipuri, dozatoare, mixatoare şi cisterne;
    - utilaje şi echipamente de pasteurizare, sterilizare (autoclav), opărire sau blanşare, tratament termic;
    - utilaj şi echipament de evaporare cu vid;
    - utilaj şi echipament de răcire;
    - staţie dedurizare;
    - cazane şi generatoare de abur;
    - cazane tehnologice de pregătire a lichidelor de acoperire;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - utilaje de tratare antioxidantă;
    - maşină de vid;
    - refractometru;
    - echipament tehnologic pentru spălarea şi dezinfectarea ambalajului;
    - agregate şi echipament pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice;
    - utilaj şi echipament tehnologic de dozare, umplere şi închidere cu capac, ambalare, etichetare, împachetare, paletizare;
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului pentru procesarea sau prelucrarea primară/finită a fructelor, strugurilor şi legumelor;
    - cîntar tenzometric;
    - stivuitor.
    c) Utilaj şi echipament pentru procesarea şi prelucrarea primară/finită a fructelor de culturi nucifere (nuci, alune, migdale):
    - utilaje de recepţie, decojire, spălare, înălbire, uscare, inspecţie, sortare, calibrare şi transportoare;
    - utilaj de spargere a nucilor, alunelor şi migdalelor;
    - echipament de separare a coajei-miez, vibrator cu sită;
    - echipament de sortare, calibrare şi separare optică a miezului;
    - cameră de fumegare;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - agregate şi echipament pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice;
    - utilaj şi echipament tehnologic de dozare, ambalare (inclusiv cu vid), etichetare, împachetare, paletizare;
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului pentru procesarea sau prelucrarea primară/finită a fructelor de culturi nucifere;
    - cîntar tenzometric;
    - tivuitor.
    d) Utilaj şi echipament pentru procesarea şi prelucrarea primară/finită a cartofului:
    - utilaje de recepţie, spălare, inspecţie, sortare, calibrare şi transportoare;
    - maşină de decojire, tăiat/feliat;
    - utilaj şi echipament de răcire;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - utilaje de tratare antioxidantă;
    - agregate şi echipament pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice;
    - utilaj şi echipament tehnologic de dozare, ambalare (inclusiv cu vid), etichetare, împachetare, paletizare;
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului pentru procesarea sau prelucrarea primară/finită a cartofului;
    - cîntar tenzometric;
    - stivuitor.
    e) Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru procesarea şi prelucrarea strugurilor de soiuri tehnice:
    - buncăre de recepţie a strugurilor, cu sau fără şnec de transfer;
    - tubulaturi din metal inoxidabil;
    - utilaje de inspecţie, mese vibrante şi transportoare;
    - utilaj de detectare a metalelor şi impurităţilor;
    - desciorchinătoare/zdrobitoare tehnologice (confecţionate din metal inoxidabil);
    - aspirator pentru ciorchini;
    - prese tehnologice pneumatice confecţionate din metal inoxidabil (de tip închis sau deschis), cu membrane, funcţionare automată;
    - filtre cu vid pentru filtrarea de drojdie, burbă, lichide foarte încărcate;
    - centrale frigorifice, ultrarefrigeratoare autonome cu răcire directă;
    - schimbătoare de căldură, plăci schimbătoare de căldură pentru cisterne;
    - panouri de comandă, sisteme electronice de control şi analiză a datelor;
    -  cisterne tehnologice confecţionate din metal inoxidabil;
    - vinificator orizontal rotativ, vinificator cu piston;
    - pompe tehnologice: cu piston, cu şurub, centrifuge, peristalice, cu rotor eleptic;
    - filtre tehnologice: cu plăci, cu kieselgur, rotativ sub vid, cu membrană, tangenţial;
    - agregate şi echipament pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - echipament tehnologic pentru spălarea şi dezinfectarea ambalajului;
    - utilaj şi echipament tehnologic de dozare, ambalare, etichetare, împachetare, paletizare;
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului pentru procesarea sau prelucrarea primară/finită a strugurilor de soiuri tehnice;
     - cîntar tenzometric;
     - stivuitor.
    2.2. Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru uscarea fructelor, strugurilor şi legumelor:
    - utilaje de recepţie, spălare, inspecţie, sortare, calibrare şi transportoare;
    - utilaj de detectare a metalelor şi impurităţilor;
    - maşină de scos sîmburi/seminţe, de curăţat peliţa, de înlăturare a codiţei;
    - vibrator cu sită;
    - maşină de tăiat;
    - staţie dedurizare;
    - cazane şi generatoare de abur;
    - utilaje şi echipamente de pasteurizare, sterilizare, opărire sau blanşare;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - refractometru;
    - echipament de sulfurizare a fructelor, strugurilor şi legumelor;
    - cuptoare de uscat de diferite tipuri;
    - cărucioare, site, grătare, platouri;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - utilaje de tratare antioxidantă;
    - agregate şi echipament pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice;
    - structura metalică şi arhitectura încăperilor în care este amplasat utilajul/echipamentul de uscare (stîlpi metalici, grinzi metalice, contravîntuiri, balustrade metalice, elemente de îmbinare, pane zincate, consumabile pentru fixarea structurii metalice; panouri termoizolante de tip „Sandwich”/ţiglă metalică (pereţi şi acoperiş) şi consumabile; uşi tehnologice secţionale, de tip rolete şi consumabile);
    - utilaj şi echipament tehnologic de dozare, ambalare (inclusiv cu vid), etichetare, împachetare, paletizare;
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului pentru uscarea fructelor, strugurilor şi legumelor;
    - cîntar tenzometric;
    - stivuitor.
    2.3. Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru congelarea fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor:
    - utilaje de recepţie, spălare, uscare, inspecţie, sortare, calibrare şi transportoare;
    - utilaj de detectare a metalelor şi impurităţilor;
    - maşină de scos sîmburi/seminţe, de înlăturare a codiţei;
    - vibrator cu sită;
    - maşină de tăiat;
    - cazane şi generatoare de abur;
    - utilaje şi echipamente de opărire sau blanşare, prelucrare termică;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - refractometru;
    - utilaj şi echipament de răcire şi congelare rapidă;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - panouri de comandă şi control;
    - utilaje de tratare antioxidantă;
    - agregate şi echipamente pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice;
    - utilaj şi echipament tehnologic de dozare, ambalare (inclusiv cu vid), etichetare, împachetare, paletizare;
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului pentru congelare a fructelor, strugurilor şi legumelor;
    - cîntar tenzometric;
    - stivuitor.
    3. Procesarea, uscarea şi condiţionarea cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui, soiei.
    3. 1. Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru păstrarea, uscarea şi condiţionarea cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui, soiei:
    a) Păstrare, uscare şi condiţionare:
    - utilaje şi echipamente de recepţie cu grătar (groapa de recepţie), cu sau fără acces auto;
    - utilaje şi echipamente tehnologice de prelevare şi analiză a probelor;
    - utilaj şi echipament de cîntărire;
    - utilaje şi echipamente de inspecţie, de sortare, de calibrare, de triere;
    - utilaje şi echipamente de precurăţare, de curăţare, de condiţionare;
    - transportoare de diferite tipuri (norii, elevatoare, şnec, bandă, redlere, pneumatice etc.);
    - încărcător frontal, aruncător de seminţe, batoză;
    - uscătorii de toate tipurile, statice sau mobile;
    - echipament de separare magnetică a impurităţilor;
    - utilaje şi echipamente de decojire şi periere;
    - vibrator cu sită, masă densimetrică (gravitatoare);
    - utilaje şi echipamente de separare, de aspirare;
    - selector cereale cu sau fără fotoelemente;
    - utilaje şi echipamente de tratare a seminţelor;
    - silozuri metalice;
    - structură metalică de suport/susţinere a silozurilor (stîlpi metalici, grinzi metalice, contravîntuiri, balustrade metalice, elemente de îmbinare, pane zincate, consumabile pentru fixarea structurii metalice);
    - pasarele, tubulaturi (ansamblu de ţevi care comunică între ele), sibare/clapane, valve; platforme;
    - echipamente de măsurare volumetrică şi gravimetrică;
    - motoare şi transmisii de acţionare;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - utilaj şi echipament de ventilare, de aerare, senzori nivel cereale;
    - sisteme automatizate de control şi monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare şi monitoring prin Internet;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - utilaj şi echipament tehnologic de dozare, ambalare, etichetare, împachetare, însăcuire, paletizare;
    - stivuitor;
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului pentru păstrare, uscare şi condiţionare, depozitare a cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui, soiei.
    b) Hale/hambare de depozitare a cerealelor/producţiei agricole:
    - structură metalică (stîlpi metalici, grinzi metalice, contravîntuiri, elemente de îmbinare, pane zincate, consumabile pentru fixarea structurii metalice);
    - arhitectura (panouri termoizolante de tip „Sandwich”/ţiglă metalică (pereţi şi acoperiş) şi consumabile; panouri transparente cu iluminare naturală; uşi/porţi tehnologice secţionale/culisante, de tip rolete şi consumabile);
    - colector de cereale;
    - utilaj şi echipament de ventilare;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat).
    3.2. Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru procesarea, prelucrarea primară/finită a cerealelor:
    3.2.1. Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat în cadrul procesului de morărit:
    a) Utilaje şi echipamente de recepţie a cerealelor:
    - groapă de recepţie cu grătar cu sau fără acces auto;
    - utilaje şi echipamente tehnologice de prelevare şi analiză a probelor;
    - utilaj şi echipament de cîntărire;
    - utilaje şi echipamente de inspecţie, de sortare, de calibrare, de triere.
    b) Utilaje şi echipamente de depozitare şi pregătire a cerealelor pentru măciniş:
    - utilaje şi echipamente de precurăţare, curăţare, condiţionare;
    - transportoare de diferite tipuri (norii, elevatoare, şnec, bandă, redlere, pneumatice etc.);
    - echipament de separare magnetică a impurităţilor;
    - utilaje şi echipamente de decojire şi periere;
    - vibrator cu sită, masă densimetrică (gravitatoare);
    - utilaje şi echipamente de separare, de aspirare;
    - selector cereale cu sau fără fotoelemente;
    - silozuri metalice;
    - structură metalică de suport/susţinere a silozurilor (stîlpi metalici, grinzi metalice, contravîntuiri, balustrade metalice, elemente de îmbinare, pane zincate, consumabile pentru fixarea structurii metalice);
    - pasarele, tubulaturi (ansamblu de ţevi care comunică între ele), sibare/clapane, valve, platforme;
    - echipamente de măsurare volumetrică şi gravimetrică;
    - motoare şi transmisii de acţionare;
    - utilaj şi echipament de ventilare, de aerare, senzori nivel cereale.
    c) Utilaje şi echipamente de măcinare a cerealelor:
    - moară de cereale cu valţuri sau ciocane, laminator pentru măcinare;
    - utilaje şi echipamente de cernere dimensionat;
    - echipament pneumatic de transport;
    - echipament de filtrare, de purificare;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - sisteme automatizate de control şi monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare şi monitoring prin Internet;
    - agregate şi echipamente pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice.
    d) Utilaje şi echipamente de ambalare şi depozitare:
    - utilaj şi echipament tehnologic de omogenizare, dozare, ambalare, etichetare, împachetare, însăcuire, paletizare;
    - cicloane; silozuri (metalice sau mase plastice alimentare);
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului în cadrul procesului de morărit.
    3.2.2. Utilaj şi echipament pentru fabricarea pîinii şi produselor de panificaţie:
    a) Utilaj şi echipament de recepţie şi stocare a ingredientelor:
    - cicloane; silozuri (metalice sau mase plastice alimentare); tubulaturi (ansamblu de ţevi care comunică între ele), sibare/clapane, valve, platforme;
    - utilaje şi echipamente tehnologice de prelevare şi analiză a probelor, de inspecţie;
    - utilaj şi echipament de cîntărire;
    - transportoare de diferite tipuri (norii, elevatoare, şnec, bandă, redlere, pneumatice etc.);
    - echipament de separare a impurităţilor;
    - vibrator cu sită, masă densimetrică (gravitatoare);
    - echipamente de măsurare volumetrică şi gravimetrică;
    - motoare şi transmisii de acţionare;
    - utilaj şi echipament de ventilare, de aerare.
    b) Utilaj şi echipament de formare aluat:
    - echipament tehnologic de cernut făina;
    - utilaj şi echipament de dozare/amestecare ingrediente;
    - utilaj şi echipament de răcire;
    - malaxoare de toate tipurile (cu cuvă fixă sau detaşabilă, cu braţ, autorabatabile);
    - utilaj şi echipament de frămîntare şi fermentare aluat;
    - divizoare şi formatoare de toate tipurile;
    - utilaj şi echipament tehnologic de predospire/dospire aluat;
    - staţie dedurizare;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - utilaje de tratare antioxidantă;
    - cazane şi generatoare de abur;
    - agregate şi echipamente pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice;
    - cărucioare zincate, mese de lucru inox, cuve şi panacoade.
    c) Utilaj şi echipament de coacere şi ambalare a pîinii şi produselor de panificaţie:
    - echipament de smulgere, spoire, modelare şi de crestare aluat;
    - cuptoare tehnologice de coacere a pîinii de toate tipurile (electrice, rotative, ciclotermice, pe tuburi, modulare, cu vatră);
    - benzi transportoare pîine;
    - echipament tehnologic pentru răcirea pîinii;
    - utilaj şi echipament tehnologic de ambalare, etichetare, împachetare, baxare;
    - agregate şi echipamente pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice, panouri de comandă şi control;
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului în cadrul procesului de fabricare a pîinii şi produselor de panificaţie.
    3.3. Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru procesarea, prelucrarea primară/finită a oleaginoaselor, florii-soarelui, soiei:
    a) Utilaje şi echipamente de recepţie a oleaginoaselor:
    - groapă de recepţie cu grătar cu sau fără acces auto;
    - utilaje şi echipamente tehnologice de prelevare şi analiză a probelor;
    - utilaj şi echipament de cîntărire;
    - utilaje şi echipamente de inspecţie, de sortare, de calibrare, de triere.
    b) Utilaje şi echipamente de depozitare şi pregătire a oleaginoaselor pentru procesare:
    - utilaje şi echipamente de precurăţare, curăţare, uscare, condiţionare;
    - transportoare/conveiere de diferite tipuri (norii, elevatoare, şnec, bandă, redlere, pneumatice, elicoidal etc.);
    - echipament de separare magnetică şi mecanică a impurităţilor;
    - utilaje şi echipamente de decojire şi periere;
    - vibrator cu sită, masă densimetrică (gravitatoare);
    - utilaje şi echipamente de separare, de aspirare;
    - selector oleaginoase cu sau fără fotoelemente;
    - silozuri metalice/buncăre;
    - structură metalică de suport/susţinere a silozurilor (stîlpi metalici, grinzi metalice, contravîntuiri, balustrade metalice, elemente de îmbinare, pane zincate, consumabile pentru fixarea structurii metalice);
    - pasarele, tubulaturi (ansamblu de ţevi care comunică între ele), sibare/clapane, valve, platforme;
    - echipamente de măsurare volumetrică şi gravimetrică;
    - motoare şi transmisii de acţionare;
    - utilaj şi echipament de ventilare, de aerare, senzori.
    c) Utilaje şi echipamente de prelucrare primară/finită a oleaginoaselor:
    - maşini/strunguri cu valţuri;
    - utilaje şi echipamente de cernere dimensionat;
    - echipament pneumatic de transport, transportator cu încălzitor;
    - prese tehnologice de toate tipurile (presare la cald/presare la rece);
    - cuptoare tehnologice/utilaje de prelucrare termică a materialului oleaginos;
    - colectoare de ulei cu pompă;
    - echipament de filtrare, purificare, rafinare, dezodorizare;
    - rezervoare de păstrare a uleiului (cu sau fără malaxor);
    - pompe de toate tipurile;
    - utilaj pentru sedimentare, extractoare;
    - condensato-evaporator pentru menţinerea temperaturii uleiurilor vegetale;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - sisteme automatizate de control şi monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare şi monitoring prin Internet.
    d) Utilaje şi echipamente de ambalare şi depozitare:
    - utilaj şi echipament tehnologic de dozare, îmbuteliere, ambalare, etichetare, împachetare, însăcuire, paletizare;
    - cicloane, buncăre (metalice sau mase plastice alimentare);
    - agregate şi echipamente pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice, panouri de comandă şi control;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - consumabile pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului şi echipamentului în cadrul procesului de procesare, prelucrare primară/finită a oleaginoaselor, florii-soarelui, soiei;
    - cîntar tenzometric, stivuitor.
    4. Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru prelucrarea primară/finită, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui:
    4.1. Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru procesarea, prelucrarea primară/finită, ambalarea şi păstrarea laptelui:
    a) Utilaje şi echipamente de recepţie, răcire şi stocare lapte:
    - instalaţii automatizate de recepţie;
    - tancuri de recepţie cu răcire sau izoterme, vane de răcire, răcitor cu plăci;
    - rezervoare inoxidabile de stocare cu sau fără agitator;
    - utilaj şi echipament de microfiltrare/filtrare, de curăţare;
    - echipamente de măsurare volumetrică, debitmetru magneto-inductiv;
    - analizatoare electronice pentru determinarea parametrilor de calitate ai laptelui;
    - tablou de comandă, tablou electric;
    - tubulaturi (ansamblu de ţevi/conducte inoxidabile care comunică între ele), sibare/clapane, racorde, valve, platforme;
    - sisteme pentru spălare (CIP);
    - centrală termică, instalaţie de apă gheaţă, instalaţii frigorifice, compresor de aer.
    b) Utilaje şi echipamente de procesare a laptelui:
    - utilaj şi echipament de normalizare şi omogenizare;
    - pompe tehnologice de tip: centrifuge, autoabsorbante, cu şurub, pentru coagul;
    - separatoare centrifugale;
    - concentratoare/sifonare lapte-zer;
    - utilaj şi echipament de preîncălzire/încălzire a laptelui;
    - utilaj de procesare aseptică rapidă;
    - instalaţii pneumatice;
    - serpantine de menţinere a laptelui;
    - utilaj şi echipament de pasteurizare;
    - regulatoare si indicatoare de temperatură;
    - tablou electric de control si comandă a unităţii de pasteurizare completat cu software de gestionare şi ecran display pentru determinarea şi vizualizarea parametrilor procesului.
    c) Utilaje şi echipamente de prelucrare primară/finită a laptelui:
    - vane tehnologice mecanizate sau simple inoxidabile pentru răcirea, maturarea produselor lactate procesate;
    - agitator cu: ramă, elice sau lopată;
    - utilaje şi echipamente pentru delimitarea/baterea/separarea smîntînei din lapte;
    - separatoare coagul, cuter;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea/formarea brînzei proaspete, altor tipuri de brînzeturi;
    - tancuri de însămînţare a produselor lactate;
    - crinte automate de presare a brînzeturilor;
    - instalaţie pentru fabricarea continuă a untului;
    - instalaţii de termostatare, compresoare de aer;
    - jgheaburi pentru zer, transportoare, unelte de tăiere şi pîlnii de evacuare;
    - cărucioare presă inoxidabile, mese de lucru inoxidabile;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea produselor lactate acidofile;
    - staţie dedurizare, staţie de tratare a apei uzate;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - utilaje de tratare antioxidantă;
    - cazane şi generatoare de abur;
    - agregate şi echipament pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice, uşi tehnologice/secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile, panouri de comandă şi control.
    d) Utilaje şi echipamente de ambalare şi păstrare a laptelui şi produselor lactate:
    - utilaj şi echipament de dozare, ambalare, etichetare, împachetare, baxare a laptelui şi produselor lactate;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea ambalajului PET;
    - camere frigorifice de păstrare a laptelui şi produselor lactate (produse semifabricate sau finite) compuse din: panouri termoizolante de tip „Sandwich” (interior, exterior şi acoperiş) din penopoliuretan, poliuretan, polisterol şi consumabile; uşi tehnologice frigorifice (glisante, batante, pivotante, „flep-flap”), uşi secţionale, inclusiv de tip rolete; utilaj şi echipament frigorific pentru prerăcire/răcire, menţinere a regimurilor de temperatură, umiditate şi atmosferă controlată, panouri de comandă şi control, instalaţii electrice, consumabile;
    - cîntar tenzometric, stivuitor.
    4.2. Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru prelucrare primară/finită, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii:
    a) Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru abatorizarea animalelor:
    - utilaj şi echipament de recepţie a animalelor spre abatorizare, rampă de descărcare;
    - utilaj şi echipament de asomare cu unităţi de înregistrare (electric, mecanic);
    - boxe de asomare cu sau fără intrare-ieşire pneumatică;
    - grătare cădere animale asomate;
    - echipament de duşare/uscare rapidă;
    - utilaj şi echipament analiză-laborator;
    - transportoare/conveiere tehnologice/bandă rulantă;
    - linii aeriene tehnologice cu sau fără macaz;
    - utilaj şi echipament de transbordare, pompe tehnologice; compresoare de aer;
    - elevatoare/macara (utilaj de ridicare şi utilaj de coborîre);
    - electroplan manual sau cu tracţiune electrică pe şină;
    - ferăstrău electric, platforme tehnologice de toate tipurile;
    - cărucioare tehnologice (pentru piste; cu elemente de stocare produs, de transportare, de răcire produs);
    - cîntar electronic de linie, cîntar cu rampe;
    - cîrlige tehnologice inoxidabile;
    - utilaj de opărit-depilat;
    - utilaj pentru curăţat postdepilare;
    - instalaţie de spălare automatizată;
    - echipament pentru dezinfectarea uneltelor tehnologice;
    - mese tehnologice inoxidabile;
    - echipament de tăiat/detaşat extremităţi;
    - instalaţie pentru jupuire cu postament fix, respectiv postament pneumatic;
    - utilaj şi echipament de tranşare a carcaselor;
    - utilaj şi echipament de eviscerare;
    - maşini de curăţat burta, de prelucrare intestine, de evacuare/stocare a materialului organic;
    - rigole, sifoane şi grilaje din inox, pardosea, tubulaturi;
    - utilaj şi echipament de prerăcire/răcire a carcaselor;
    - staţie dedurizare, staţie de tratare/epurare a apei uzate;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - utilaje de tratare antioxidantă;
    - cazane şi generatoare de abur;
    - agregate şi echipament pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice, uşi tehnologice/secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile;
    - utilaj şi echipament de preambalare/ambalare a cărnii; de împachetat (inclusiv vacuum), de clipsat, de etichetat;
    - camere frigorifice de păstrare a cărnii compuse din: panouri termoizolante de tip „Sandwich” (interior, exterior şi acoperiş) din penopoliuretan, poliuretan, polisterol şi consumabile; uşi tehnologice frigorifice (glisante, batante, pivotante, „flep-flap”), uşi secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile; utilaj şi echipament frigorific pentru prerăcire/răcire, refrigerare, congelare, menţinere a regimurilor de temperatură, umiditate şi atmosferă controlată, panouri de comandă şi control, instalaţii electrice, consumabile;
    - cîntar tenzometric; stivuitor;
    - utilaj şi echipament pentru incinerare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman.
    b) Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru abatorizarea păsărilor:
    - utilaj şi echipament de recepţie a păsărilor spre abatorizare, rampă de descărcare;
    - asomator electric pentru păsări cu electrozi pensetă, cuvă de asomare umedă;
    - utilaj şi echipament de contenţie, de sacrificare, de sîngerare;
    - utilaj şi echipament analiză-laborator;
    - utilaj şi echipament de opărire;
    - sistem de agăţare, introducere, imersare şi extragere;
    - grătar protecţie pentru păsări asomate;
    - utilaj şi echipament de deplumare: cu sau fără cuvă, cu grinzi, rotativ, cu carcasă;
    - utilaj şi echipament de înmuiere şi coagulare carcase;
    - echipament de descărcat şi presat pene;
    - echipament de incizie, de tăiat/detaşat extremităţi, de decuticulare;
    - linii aeriene de rulare cu sau fără macaz;
    - utilaj şi echipament de eviscerare, trolii cu cîrlige, foarfece pneumatice;
    - echipament de duşare/uscare a carcaselor;
    - pompe tehnologice; compresoare de aer;
    - mese/vane tehnologice din inox, jgheaburi eviscerare, dispozitive de agăţat;
    - transportoare/conveiere tehnologice/benzi rulante;
    - utilaj şi echipament de tranşare a carcaselor;
    - cărucioare tehnologice (pentru piste; cu elemente de stocare produs, de transportare, de răcire produs);
    - cîntar electronic de linie, cîntar cu rampe;
    - rigole, sifoane şi grilaje din inox pardosea, tubulaturi;
    - utilaj şi echipament de prerăcire/răcire a carcaselor;
    - staţie dedurizare, staţie de tratare/epurare a apei uzate;
    - instalaţie de spălare automatizată;
    - echipament pentru dezinfectarea uneltelor tehnologice;
    - sistem electronic de control şi analiză a datelor;
    - instalaţii electrice (tablouri electrice de distribuţie; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - utilaje de tratare antioxidantă;
    - echipament de evacuare/stocare a materialului organic;
    - cazane şi generatoare de abur;
    - agregate şi echipament pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice, uşi tehnologice/secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile;
    - utilaj şi echipament de introdus pui în pungă (inclusiv măruntaie), de preambalare/ambalare a cărnii (inclusiv a carcaselor semieviscerate), de împachetat (inclusiv vacuum), de clipsat, de etichetat;
    - camere frigorifice de păstrare a cărnii compuse din: panouri termoizolante de tip „Sandwich” (interior, exterior şi acoperiş) din penopoliuretan, poliuretan, polisterol şi consumabile; uşi tehnologice frigorifice (glisante, batante, pivotante, „flep-flap”), uşi secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile; utilaj şi echipament frigorific pentru prerăcire/răcire, refrigerare, congelare, menţinere a regimurilor de temperatură, umiditate şi atmosferă controlată, panouri de comandă şi control, instalaţii electrice;
    - cîntar tenzometric, stivuitor;
    - utilaj şi echipament pentru incinerare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman.
    c) Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru prelucrare primară/finită, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii:
    - utilaj şi echipament de recepţie, încărcare/descărcare a carcaselor;
    - utilaj şi echipament analiză-laborator;
    - cîntare: electronice de linie, cu rampe, suspendate, de pardoseală;
    - linii aeriene tehnologice cu sau fără macaz;
    - utilaj şi echipament de transbordare, pompe tehnologice, compresoare de aer;
    - cîrlige tehnologice inoxidabile;
    - utilaj şi echipament de tranşare a carcaselor;
    - echipament tehnologic de tăiat carne, de deşoricat, ferestrău electric/banzic;
    - maşină de tocat carnea, malaxor, ghilotină, tumbler, cuter, prese;
    - echipament de dozare/injectare, masajare a cărni;
    - generatoare de gheaţă, maşină de congelare a cărnii;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru fierberea şi prelucrarea termică a cărnii;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru prepararea produselor crud/uscate;
    - cazane şi generatoare de abur;
    - echipament tehnologic de pregătire a recipientelor;
    - mese/vane tehnologice din inox, rafturi gravitaţionale, rastele;
    - transportoare/conveiere tehnologice/benzi rulante;
    - cărucioare tehnologice (pentru piste; cu elemente de stocare produs, de transportare, de răcire produs; paletizabil; pentru preparate termice);
    - staţie dedurizare, staţie de tratare/epurare a apei uzate;
    - agregate şi echipament pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice, uşi tehnologice/secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile, instalaţii electrice;
    - utilaj şi echipament de dozare, ambalare, împachetare (inclusiv vacuum), de clipsat, şi de etichetat;
    - camere frigorifice de păstrare a cărnii şi produselor din carne, compuse din: panouri termoizolante de tip „Sandwich” (interior, exterior şi acoperiş) din penopoliuretan, poliuretan, polisterol şi consumabile; uşi tehnologice frigorifice (glisante, batante, pivotante,”flep-flap”), uşi secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile; utilaj şi echipament frigorific pentru prerăcire/răcire, refrigerare, congelare, menţinere a regimurilor de temperatură, umiditate şi atmosferă controlată, panouri de comandă şi control, instalaţii electrice, consumabile;
    - cîntar tenzometric, stivuitor.
    d) Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru procesare, prelucrare primară/finită, ambalare şi păstrare a mierii de albine:
    - utilaj şi echipament de recepţie/inspecţie a mierii;
    - utilaje şi echipamente tehnologice de prelevare şi analiză a probelor;
    - tancuri de recepţie cu răcire sau izoterme, vane de răcire;
    - rezervoare inoxidabile de stocare (cu sau fără agitator/malaxor), de depozitare;
    - utilaj şi echipament de microfiltrare/filtrare, de curăţare;
    - utilaj şi echipament de descristalizare/lechifiere/încălzire a mierii;
    - pompe tehnologice, tubulaturi (ansamblu de ţevi/conducte inoxidabile care comunică între ele), sibare/clapane, racorde, valve, platforme;
    - utilaj tehnologic de omogenizare, refractometru;
    - tancuri tehnologice de liniştire a mierii;
    - echipamente de măsurare volumetrică;
    - utilaj şi echipament tehnologic pentru determinarea parametrilor de calitate a mierii (shaker, mixer, balanţă, ph-metru, centrifugă, baie ultrasonică);
    - agregate şi echipament pentru climatizarea/condiţionarea şi/sau ventilarea spaţiilor tehnologice, uşi tehnologice/secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile, instalaţii electrice, tablou de comandă, echipament şi tablou electric;
    - echipament de dedurizare a apei;
    - utilaj şi echipament tehnologic de dozare, ambalare (inclusiv cu vid), etichetare, împachetare, paletizare;
    - echipament tehnologic de procesare a polenului;
    - cîntar tenzometric, stivuitor.

    anexa nr.6

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 910
din 25 iulie 2016
 
LISTA
riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează, din fondul
de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2016, primele
de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie
    1. Secetă excesivă (care a provocat o scădere a recoltei de peste 30%).
    2. Grindină.
    3. Temperaturi scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor.
    4. Furtuni.
    5. Inundaţii.
    6. Pierirea animalelor, păsărilor, familiilor de albine din cauză de boală, furtună, grindină, inundaţie, răcire excesivă, traume.
    7. Sacrificarea, în caz de necesitate, a animalelor, conform indicaţiilor Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 910
din 25 iulie 2016


LISTA
culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror
asigurare se subvenţionează, din fondul de subvenţionare a
producătorilor agricoli pe anul 2016, primele de asigurare
    1. Sfecla de zahăr, floarea-soarelui, porumbul, soia, legumele şi tutunul – pentru roada anului 2016.
    2. Grîul, orzul şi rapiţa de toamnă – pentru roada anului 2016.
    3. Plantaţiile multianuale (vii, livezi, pepiniere viticole şi pomicole, precum şi recolta de struguri şi fructe).
    4. Animalele, familiile de albine şi păsările.