*HGO541/2011 Versiunea originala
ID intern unic:  367233
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 541
din  18.07.2011
cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea
mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală
Publicat : 22.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 118-121     art Nr : 610     Data intrarii in vigoare : 22.07.2012
    În scopul executării prevederilor art. 31 alin. (4) din Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 136-140, art. 577), art. 29 alin. (3) din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99-101, art. 362), art. 87 alin. (5) din  Legea nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, art. 99-101, art. 364), art. 86 alin. (5) din Legea nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 117-119, art. 455) şi art. 15 alin. (3) din Legea nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134-137, art. 527), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală (se anexează).
    2. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la 1 an de zile de la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                            Valeriu Lazăr

    Nr. 541. Chişinău, 18 iulie 2011.

 Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 541
din 18 iulie 2011

REGULAMENT
privind activitatea mandatarilor autorizaţi
în proprietatea intelectuală
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală (în continuare – Regulament) reglementează activitatea profesională a mandatarilor autorizaţi în domeniul proprietăţii intelectuale (în continuare – mandatari autorizaţi), în conformitate cu legislaţia privind protecţia proprietăţii intelectuale şi alte acte normative, precum şi cu dispoziţiile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    2. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra:
    1) mandatarilor autorizaţi;
    2) solicitanţilor de a obţine certificate de mandatar autorizat;
    3) Comisiei de atestare, instituită în cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – AGEPI).
    3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile principale utilizate semnifică următoarele:
    atestare – procedura de evaluare a nivelului şi a calităţii pregătirii profesionale în domeniul proprietăţii intelectuale, prin care AGEPI recunoaşte oficial competenţa candidatului;
    certificat – autorizaţie eliberată de AGEPI, prin care se confirmă capacitatea persoanei de a acţiona în calitate de mandatar autorizat pentru toate sau pentru o parte dintre obiectele de proprietate intelectuală;
    mandatar autorizat – persoană fizică atestată şi înregistrată în Registrul naţional al  mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală (în continuare - Registru), care reprezintă interesele persoanelor fizice şi juridice şi le acordă asistenţa necesară în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală.
    4. Activitatea mandatarilor autorizaţi constă în reprezentarea persoanelor fizice şi juridice în condiţiile prevăzute de contractul de mandat sau de un alt contract cu un conţinut analogic (în continuare – contract) şi/sau de procura de reprezentare (în continuare – procură) şi în acordarea asistenţei necesare acestora în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală (mărci, invenţii, desene şi modele industriale, soiuri de plante, topografii de circuite integrate, denumiri de origine, indicaţii geografice, specialităţi tradiţionale garantate).
II. DOBÎNDIREA CALITĂŢII DE
MANDATAR AUTORIZAT
    5. Poate dobîndi calitatea de mandatar autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    1) este cetăţean al Republicii Moldova;
    2) are domiciliu permanent în Republica Moldova;
    3) dispune de diplomă de studii superioare de licenţă; în cazul persoanei ce solicită obţinerea calităţii de mandatar autorizat pentru categoria specificată la pct. 7 subpunctul 1) din prezentul Regulament, sînt necesare studii tehnice, iar pentru categoria specificată la subpunctul 6) din acelaşi punct – studii biologice sau agricole;
    4) are o practică de cel puţin 3 ani în domeniul proprietăţii intelectuale ori are studii superioare în acest domeniu sau de consilier în domeniul proprietăţii intelectuale;
    5) nu este angajat al AGEPI la momentul solicitării calităţii de mandatar autorizat;
    6) cunoaşte limba de stat;
    7) are capacitate de exerciţiu deplină;
    8) a susţinut examenul în faţa Comisiei de atestare a mandatarilor autorizaţi în domeniul proprietăţii intelectuale (în continuare – Comisia de atestare) din cadrul AGEPI.
    6. Specialiştii în domeniul proprietăţii intelectuale care au activat în calitate de salariaţi ai AGEPI cel puţin 3 ani şi cadrele didactice care au predat disciplina privind protecţia proprietăţii intelectuale în instituţiile de învăţămînt superior cel puţin 3 ani pot dobîndi calitatea de mandatar autorizat fără a susţine examenul pentru domeniul proprietăţii intelectuale în care au activat, precum şi fără achitarea taxei pentru atestare, pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului.
    7. Calitatea de mandatar autorizat poate fi dobîndită pentru următoarele obiecte de proprietate intelectuală:
    1) invenţii;
    2) mărci;
    3) indicaţii geografice, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale garantate;
    4) desene şi modele industriale;
    5) topografii de circuite integrate;
    6) soiuri de plante.
    8. Pentru a fi admis la susţinerea examenului de atestare şi obţinerea certificatului, solicitantul va depune la AGEPI cererea întocmită pe un formular-tip aprobat de AGEPI, cu anexarea următoarelor acte:
    1) chestionarul-tip aprobat de AGEPI;
    2) copia actului de identitate;
    3) copia diplomei privind studiile respective;
    4) copia carnetului de muncă sau a altor documente ce justifică vechimea în muncă;
    5) copia dispoziţiei de plată privind achitarea taxei pentru atestare, pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului.
    9. În cazul apariţiei unor neclarităţi sau dubii privind veridicitatea informaţiilor prezentate conform copiilor actelor specificate la pct. 8 din prezentul Regulament, secretarul Comisiei de atestare poate solicita prezentarea actelor respective în original.
III. procesul de atestare
    10. Atestarea solicitanţilor de a obţine certificate de mandatar autorizat se efectuează de către Comisia de atestare, care se formează din cel puţin 5 persoane şi a cărei componenţă se aprobă prin ordinul directorului general al AGEPI. Comisia de atestare este constituită din preşedinte, membri (specialişti de calificare înaltă în domeniul proprietăţii intelectuale care activează în AGEPI de cel puţin 3 ani), secretar, precum şi un reprezentant al organizaţiei profesionale obşteşti de mandatari autorizaţi. Membrii Comisiei de atestare sînt numiţi pe un termen nedeterminat.
    Atribuţiile preşedintelui Comisiei de atestare sînt exercitate de către directorul general sau de către vicedirectorul general al AGEPI.
    11. Comisia de atestare are următoarele atribuţii:
    1) examinează documentele depuse conform prevederilor pct. 8 din prezentul Regulament şi decide admiterea solicitanţilor pentru susţinerea examenului de atestare în vederea obţinerea certificatului;
    2) decide asupra atribuirii calităţii de mandatar autorizat fără susţinerea examenului de atestare persoanelor menţionate la pct. 6 din prezentul Regulament;
    3) elaborează subiectele pentru examenul de atestare;
    4) verifică identitatea candidaţilor conform actului de identitate;
    5) analizează şi consemnează în procesul-verbal orice sesizare cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare;
    6) verifică şi evaluează rezultatele examenului de atestare;
    7) decide asupra acordării (neacordării) certificatelor;
    8) monitorizează activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, inclusiv examinează informaţia acumulată în bazele de date ale AGEPI privind activitatea mandatarilor autorizaţi, acumulată în decurs de 5 ani, şi decide radierea din Registru a mandatarilor autorizaţi despre a căror activitate, în decursul perioadei menţionate, nu sînt înregistrate la AGEPI careva informaţii statistice conform pct. 35 din prezentul Regulament;
    9) decide stabilirea limitelor activităţii mandatarilor autorizaţi în temeiul informaţiei statistice deţinute de AGEPI conform pct. 35 din prezentul Regulament;
    10) exercită alte atribuţii în conformitate cu legislaţia.
    12. Preşedintele Comisiei de atestare:
    1) aprobă lista candidaţilor admişi la examenul de atestare;
    2) asigură întocmirea şi păstrarea tuturor seturilor testelor grilă pentru examenul de atestare;
    3) organizează desfăşurarea examenului de atestare;
    4) prezidează şedinţele Comisiei de atestare;
    5) explică modul de codificare a lucrărilor;
    6) organizează verificarea lucrărilor şi evaluarea rezultatelor examenului de atestare;
    7) semnează formularele-tip pentru răspunsuri;
    8) prezintă directorului general al AGEPI certificatul pentru semnare.
    13. Secretarul Comisiei de atestare:
    1) recepţionează cererile depuse pentru susţinerea examenului de atestare şi obţinerea certificatului;
    2) verifică şi informează solicitantul despre plenitudinea şi corespunderea actelor depuse cu cerinţele prezentului Regulament;
    3) întocmeşte lista candidaţilor admişi la examenul de atestare;
    4) întocmeşte dosarul personal pentru fiecare candidat;
    5) distribuie şi colectează grilele de examen şi formularele-tip pentru răspunsuri;
    6) întocmeşte procesul-verbal al şedinţei Comisiei de atestare;
    7) asigură ţinerea Registrului de evidenţă a proceselor-verbale privind rezultatele examenelor de atestare;
    8) asigură întocmirea certificatelor şi verifică corectitudinea acestora;
    9) înmînează certificatele de calificare;
    10) transmite la finele anului procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de atestare în arhiva AGEPI;
    11) poartă răspundere pentru asigurarea evidenţei integrale a documentelor ce se referă la atestarea/monitorizarea activităţii mandatarilor autorizaţi, precum şi pentru transmiterea acestora în arhiva AGEPI.
    14. Comisia de atestare este responsabilă pentru prevenirea şi sancţionarea practicilor de fraudare a examenului de atestare, manifestate prin substituirea lucrărilor sau a identităţii persoanelor examinate, copiatul la examen, precum şi prin orice tentativă de corupere spre fraudă.
    15. Cvorumul necesar pentru ţinerea şedinţelor Comisiei de atestare este de cel puţin 2/3 din membrii ei.
    Deciziile Comisiei de atestare se adoptă cu majoritatea de voturi din numărul total de membri ai Comisiei de atestare.
    16. Şedinţele Comisiei de atestare se convoacă în funcţie de cererile depuse în vederea obţinerii calităţii de mandatar autorizat, de sesizările privind activitatea mandatarilor autorizaţi, precum şi, la finele perioadei de 5 ani, în vederea evaluării activităţii acestora, conform informaţiei statistice deţinute de AGEPI în temeiul pct. 35 din prezentul Regulament.
    17. La examenul de atestare se admit solicitanţii care au prezentat toate actele necesare şi corespund cerinţelor stabilite în prezentul Regulament. În cazul depistării ulterioare a datelor neautentice în documentele prezentate pentru atestare sau prezentării unor documente false, Comisia de atestare va anula hotărîrea privind rezultatele atestării.
    18. Condiţiile privind organizarea, promovarea şi evaluarea examenului de atestare sînt stabilite în instrucţiuni aprobate prin ordinul directorului general al AGEPI.
    19. Examenele de atestare se susţin în scris. Subiectele pentru examen sînt elaborate de către membrii Comisiei de atestare şi aprobate prin ordinul directorului general al AGEPI. Subiectele pentru examenul de atestare se plasează pe pagina-web a AGEPI (www.agepi.md), cu cel puţin 30 de zile pînă la ziua desfăşurării atestării.
    20. În scopul legitimării, candidatul trebuie să prezinte un act de identitate. Persoanele fără act de identitate sau care au întîrziat se consideră absente şi sînt transferate în lista pentru examenul ulterior.
    21. Practicile de fraudare a examenului de atestare se constată de către orice membru al Comisiei de atestare şi se sancţionează de către preşedintele Comisiei de atestare prin excluderea candidatului de la susţinerea examenului. Aceste fraude constau în copiere, utilizarea unor dispozitive electronice capabile să intermedieze comunicarea sau consultarea de date, substituirea persoanei sau a lucrării, precum şi săvîrşirea altor acţiuni cu scopul de a obţine promovarea nejustificată a examenului. În cazul în care acţiunile săvîrşite depăşesc competenţa Comisiei de atestare, aceasta are obligaţia de a sesiza organele competente.
    22. Verificarea lucrărilor se efectuează după finalizarea examenului de atestare doar de către membrii Comisiei de atestare.
    23. Rezultatele examenului de atestare se anunţă în ziua lucrătoare imediat următoare după desfăşurarea acestuia.
    24. Candidatul poate contesta hotărîrea Comisiei de atestare prin depunerea cererii respective pe numele preşedintelui Comisiei de atestare în decurs de 2 zile lucrătoare din ziua anunţării rezultatelor. Contestaţiile trebuie să fie argumentate.
    25. Cererile pentru contestaţii se înregistrează de către secretarul Comisiei de atestare în Registrul de evidenţă a proceselor-verbale privind rezultatele examenelor de atestare.
    26. Cererile pentru contestaţii vor fi examinate de către Comisia de atestare în ziua imediat următoare după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comisia de atestare reverifică şi notează probele contestate. Modificarea notei contestate se admite doar în cazul în care nota acordată după examinarea contestaţiei este mai mare decît cea obţinută iniţial, în caz contrar nota obţinută iniţial se menţine, aceasta fiind definitivă.
    27. Examinarea contestaţiilor se consemnează în procese-verbale separate, semnate de către membrii Comisiei de atestare.
    28. În cazul rezultatelor nesatisfăcătoare ale examenului de atestare, plata pentru atestare nu se restituie. Susţinerea repetată a examenului se va efectua după achitarea taxei.
    29. Susţinerea repetată a examenului de atestare, în caz de neacumulare a minimului de puncte, se admite în cadrul uneia dintre şedinţele următoare ale Comisiei de atestare.
    În cazul în care examenul de atestare nu a fost susţinut de două ori consecutiv, candidatul poate solicita admiterea sa la susţinerea examenului de atestare doar după expirarea perioadei de 1 an.
IV. ÎNREGISTRAREA MANDATARILOR
AUTORIZAŢI
    30. Datele despre statutul atribuit mandatarilor autorizaţi în urma atestării se înscriu în Registru şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al Republicii Moldova.
    31. AGEPI ţine Registrul în conformitate cu legislaţia şi actele normative privind gestiunea registrelor.
    32. Mandatarului autorizat, înscris în Registru, i se eliberează un certificat conform modelului stabilit de AGEPI, semnat de preşedintele Comisiei de atestare şi de directorul general al AGEPI. În certificat se consemnează datele privind statutul mandatarului autorizat, conform ultimelor informaţii înscrise în Registru.
    33. Dacă certificatul a fost pierdut, distrus sau datele acestuia au fost modificate esenţial, la cererea mandatarului autorizat, se eliberează un duplicat cu achitarea taxei stabilite, inclusiv a plăţii pentru publicarea anunţului în acest sens.
    34. Mandatarul autorizat este obligat să anunţe AGEPI orice modificare a datelor sale personale înscrise în Registru.
V. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII MANDATARILOR
AUTORIZAŢI DE CĂTRE AGEPI
    35. Monitorizarea activităţii mandatarilor autorizaţi se va efectua prin evidenţa statistică a informaţiei deţinute de către AGEPI privind numărul de cereri de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală, inclusiv a celor ce ţin de gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală, realizate prin intermediul mandatarilor autorizaţi. Informaţia menţionată va cuprinde cererile depuse atît în numele persoanelor străine, cît şi celor naţionale şi nu va include date ce nu ţin de activitatea AGEPI.
    36. Mandatarii autorizaţi, interesaţi în plasarea pe pagina de start a site-ului AGEPI a informaţiei referitoare la activitatea lor, sînt în drept, la cerere şi contra plată, să plaseze pe pagina web menţionată un link cu referire la site-ul lor sau la o informaţie succintă, care să conţină logotipul întreprinderii, adresa juridică, telefonul şi faxul şi care să nu depăşească formatul unei file de A4.
    37. Informaţia privind mandatarii autorizaţi noi atestaţi va fi plasată pe pagina web a AGEPI pentru o perioadă de 3 ani de activitate. După expirarea acestei perioade, monitorizarea activităţii mandatarilor autorizaţi se va efectua conform prevederilor pct. 35 din prezentul Regulament.
    38. În ceea ce priveşte mandatarii autorizaţi, cu excepţia celor care şi-au suspendat activitatea,  informaţia despre activitatea cărora lipseşte, în totalitate sau doar referitor la un/unele obiect/obiecte de proprietate intelectuală, din statistica menţionată la pct. 35 din prezentul Regulament, pe parcursul a 5 ani consecutivi, Comisia de atestare va emite o hotărîre de radiere din Registru, iar în cazul limitării activităţii acestuia, va specifica obiectul/obiectele de proprietate intelectuală în privinţa cărui/cărora mandatarul autorizat va fi radiat din Registru.
    39. Hotărîrea de radiere din Registru, specificată la pct. 38 din prezentul Regulament, poate fi contestată la Comisia de Contestaţii a AGEPI, în termen de 15 zile de la data expedierii acesteia de către AGEPI.
    40. În cazul mandatarilor autorizaţi, a căror activitate a fost limitată conform pct. 38 din prezentul Regulament, AGEPI va anula certificatul deţinut de aceştia şi va elibera un nou certificat, cu specificarea obiectului/obiectelor de proprietate intelectuală cu referinţă la care mandatarul autorizat îşi va putea exercita activitatea.
    41. Persoanele radiate din Registru în temeiul pct. 38 din prezentul Regulament vor putea fi atestate repetat pentru a redobîndi calitatea de mandatar autorizat în conformitate cu prevederile capitolului III din prezentul Regulament.
VI. ACTIVITATEA MANDATARILOR
AUTORIZAŢI
    42. Mandatarul autorizat îşi exercită activitatea în limita obiectelor de proprietate intelectuală, specificate la pct. 7 din prezentul Regulament, în privinţa cărora a susţinut examenul de atestare şi nu a fost radiat din Registru conform pct. 38 din prezentul Regulament. Mandatarul autorizat care deţine parţial această calitate în temeiul certificatului îşi va putea extinde activitatea referitor la alt/alte obiect/obiecte de proprietate intelectuală cu condiţia susţinerii examenului de atestare.
    43. Mandatarul autorizat poate să-şi desfăşoare activitatea profesională ca întreprinzător individual, fără a se constitui ca persoană juridică sau constituindu-se ca persoană juridică pentru prestarea serviciilor în domeniul proprietăţii intelectuale, precum şi în calitate de salariat al unei instituţii, organizaţii sau întreprinderi cu orice formă de organizare juridică.
    44. Mandatarul autorizat care are statut de întreprinzător individual îşi desfăşoară activitatea în baza contractelor privind prestarea serviciilor în domeniul proprietăţii intelectuale, încheiate cu clienţii, şi/sau în baza procurilor acordate de către clienţi.
    Mandatarul autorizat care s-a angajat într-o întreprindere, profilată pe prestarea serviciilor în domeniul proprietăţii intelectuale, activează în baza contractelor încheiate de întreprindere şi/sau procurilor acordate de către clienţi.
    Mandatarul autorizat care s-a angajat ca lucrător permanent sau temporar în instituţii, organizaţii ori întreprinderi cu alte profiluri activează conform obligaţiilor sale de serviciu prevăzute în contractul de muncă.
    45. Mandatarii autorizaţi îşi exercită atribuţiile conform principiilor bunei credinţe, onestităţii, încrederii şi confidenţialităţii.
    În instanţele de judecată, pentru apărarea drepturilor şi intereselor clientului, mandatarul autorizat poate beneficia, conform împuternicirii acestuia, de avocat sau de consilier juridic.
    46. Atestarea, înregistrarea în Registru, eliberarea certificatului sau duplicatului, operarea modificărilor în Registru şi perfecţionarea mandatarilor autorizaţi se efectuează contra plată în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.