HGM1170/2016
ID intern unic:  367277
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1170
din  25.10.2016
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere,
schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 1265
    MODIFICAT
   
HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    HG1034 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1095; în vigoare 26.10.18
    HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369


    NOTĂ:
   
în tot textul Regulamentului:
    cuvintele „Inspectoratul Ecologic de Stat”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul pentru Protecția Mediului”, la cazul gramatical corespunzător;
    cuvintele „Centrului Național de Sănătate Publică” se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Sănătate Publică”;
    cuvintele „Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului General pentru Situații de Urgență” prin HG1034 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1095; în vigoare 26.10.18    În temeiul art. 8, 9, 10, 15 şi 71 din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817), cu modificările şi completările ulterioare, art.11, 12 şi 14 din Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1161), cu modificările şi completările ulterioare, art. 6, 8 şi 9 din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare  şi art. 6 din Legea nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.316), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2. 

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP


    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                    Octavian Calmîc
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                               Eduard Grama
    Ministrul mediului                                                      Valeriu Munteanu
    Ministrul finanţelor                                                     Octavian Armaşu

    Nr. 1170. Chişinău, 25 octombrie 2016.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.1170
din 25 octombrie 2016


REGULAMENT
cu privire la modul de  transmitere, schimbare
a destinaţiei şi schimb de terenuri

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la modul de  transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri  (în continuare – Regulament) stabileşte procedura de:
    1) transmitere a terenurilor agricole proprietate publică, şi anume:
    a) din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia şi invers;
    b) din administrarea unei autorităţi a administraţiei publice centrale sau locale în administrarea altei autorităţi a administraţiei publice centrale sau locale;
    c) din proprietatea publică a statului şi, respectiv, a unităţilor administrativ-teritoriale în folosinţa instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor de stat şi municipale, pentru desfăşurarea activităţii acestora;
    d) din proprietatea unei unităţi administrativ-teritoriale în proprietatea altei unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
    2) schimbare a categoriei de destinaţie şi a modului de folosinţă a terenurilor, indiferent de tipul de proprietate, în legătură cu trecerea terenurilor dintr-o categorie  în alta  şi în alt mod de folosinţă;
    3) schimb de terenuri, şi anume:
    a) proprietatea publică a statului cu proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia şi invers;
    b) proprietatea unei unităţi administrativ-teritoriale cu proprietatea altei unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
    c) proprietatea publică din domeniul privat al statului, inclusiv al unităţii administrativ-teritoriale, cu terenurile proprietate privată, pentru cauză de utilitate publică.
    2. Înainte de emiterea deciziei autorităţii publice, pe baza procesului-verbal al comisiei de selectare a terenului, se efectuează un complex de lucrări cadastrale în scopul înregistrării terenului în Registrul bunurilor imobile – pentru terenurile care nu au fost supuse anterior înregistrării în registrul menţionat. În caz de necesitate a formării unui teren ca obiect de drept independent, se va efectua complexul de lucrări cadastrale prevăzut în Legea nr. 354-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor imobile. Excepţie fac terenurile proprietate publică pe care urmează a fi proiectate şi construite obiective liniare (drumuri, linii de cale ferată, linii de transport electric (LEA de înaltă tensiune), obiective magistrale). Lucrările respective se efectuează pe baza proiectelor sau schiţelor de proiect elaborate, fără formarea şi înregistrarea anterioară în Registrul bunurilor imobile, cu anexarea planului geometric al terenului ce urmează a fi format sau asupra căruia urmează a fi instituit dreptul de servitute. Formarea ca obiecte independente de drept sau instituirea dreptului de servitute şi înregistrarea lor în Registrul bunurilor imobile se efectuează după adoptarea actului administrativ de către autoritatea competentă, din contul solicitantului.
    3. Pentru transmiterea, schimbarea destinaţiei şi schimbul de terenuri proprietate publică – se perfectează un dosar cu setul de documente specificat în  anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    Perfectarea dosarelor se efectuează, după caz, de către (executorul dosarului):
    1) Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” (pe bază de contract cu persoanele interesate) – pentru terenurile proprietate publică a statului;
    2) întreprinderile de stat sau serviciile abilitate din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, inclusiv pe bază de contract cu persoanele interesate – pentru terenurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
    3) proprietarii terenurilor, numai cu prezentarea actelor prevăzute la pct. 27 subpct. 2) din prezentul Regulament autorităţilor locale pentru aprobarea deciziei privind schimbarea destinaţiei terenurilor agricole – pentru schimbarea destinaţiei terenurilor proprietate privată.
    4. Coordonarea dosarelor cu autorităţile  administraţiei publice  centrale şi locale se efectuează de către persoana interesată sau cea specificată în contract.
    5. Autorităţile abilitate examinează şi avizează dosarul în cel mult 10 zile lucrătoare. În caz de neprezentare a avizului în termenul stabilit, acesta se consideră ca fiind pozitiv.
II. TRANSMITEREA TERENURILOR AGRICOLE
PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI
ŞI A UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE
Secţiunea 1
Dispoziţii generale privind transmiterea terenurilor agricole
    6. Transmiterea terenurilor agricole proprietate publică poate fi cu  titlu de:
    1) proprietate – din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi invers;
    2) administrare – din proprietatea publică a statului şi, respectiv, a unităţilor administrativ-teritoriale sau din administrarea unei autorităţi a administraţiei publice centrale sau locale în administrarea altei autorităţi a administraţiei publice centrale sau locale;
    3) folosinţă – din proprietatea publică a statului şi, respectiv, a unităţilor administrativ-teritoriale în folosinţa instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor de stat şi municipale, pentru desfăşurarea activităţii acestora, inclusiv în folosinţa organizaţiilor necomerciale care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică în scop nelucrativ (necomercial).
    7.  În calitate de iniţiatori ai transmiterii terenurilor agricole proprietate publică pot fi atît autorităţile publice  centrale, cît şi cele locale interesate.
    8. Transmiterea terenurilor se realizează pe baza documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului.
    9. Concomitent cu transmiterea terenurilor agricole proprietate publică, în temeiul cererii beneficiarului şi cu întrunirea condiţiilor stabilite de legislaţie, se propune, după caz, şi schimbarea categoriei de destinaţie a terenurilor, cu completarea  dosarului cu documentele şi conţinutul  specificat în anexa la prezentul Regulament.
    10. Pentru construcţia obiectivelor industriale, comunale, locative, a căilor ferate şi drumurilor, a liniilor de transport electric, a liniilor de comunicaţii electronice, a conductelor magistrale, precum şi a obiectivelor cu destinaţie agricolă (silvică) se transmit, în primul rînd, terenurile ce nu se folosesc pentru creşterea producţiei agricole (silvice), terenurile cu bonitate scăzută (gradul de evaluare a fertilităţii naturale mai mic de 40)  şi cele neîmpădurite.
    Construcţia liniilor de transportare a energiei electrice cu tensiunea sub 35 kV şi a liniilor de comunicaţii electronice  se efectuează de-a lungul drumurilor, pe terenurile care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii agricole sau care sînt folosite în calitate de păşune, pe baza documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, fără retragerea terenurilor de la deţinători. Amplasarea liniilor menţionate trebuie coordonată în prealabil cu deţinătorii de terenuri şi cu autorităţile administraţiei publice locale.
Secţiunea a 2-a
Modul de transmitere a terenurilor
agricole proprietate publică a statului
    11. Autoritatea administraţiei publice centrale sau locale interesată de transmiterea terenurilor agricole proprietate publică a statului se adresează cu un demers către Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” în vederea perfectării dosarului de transmitere a terenului.
    În demers se va indica scopul transmiterii terenului, precum şi titlul de transmitere (proprietate, administrare, folosinţă).
    La demers se anexează:
    1) copia de pe decizia de înregistrare a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei şi copia de pe extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
    2) planul cadastral al terenului şi, după caz, planul terenului, dacă terenul nu este înregistrat;
    3) decizia autorităţii deliberative a administraţiei publice locale, în cazul transmiterii terenurilor agricole proprietate publică a statului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale.
    12. Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” solicită autorităţii administrative centrale (administratorului terenului) desemnarea comisiei de selectare a terenului, în următoarea componenţă:
    a) preşedinte al comisiei – conducătorul autorităţii administrative centrale;
    b) membri ai comisiei – reprezentanţii administratorului şi gestionarului terenului, Întreprinderii de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”, autorităţii interesate de transmiterea terenului, autorităţii publice locale de nivelul întîi pe al cărei teritoriu se află terenul, serviciului relaţii funciare şi cadastru şi serviciului arhitectură raionale (municipale), Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică şi al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
    13. În baza materialelor prevăzute la pct. 11 din prezentul Regulament şi a cercetărilor pe teren, Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” asigură, în termen de 10 zile lucrătoare, semnarea de către membrii comisiei a actului de selectare a terenului şi elaborarea planului terenului.
    În cazul dezacordului unor membri ai comisiei cu unele poziţii din actul de selectare a terenului, la act se anexează avizul respectiv, cu indicarea cauzelor dezacordului.
    14. Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”, în termenul specificat în contract, perfectează dosarul şi îl prezintă, în două exemplare, cu scrisoare de însoţire, Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru spre examinare.
    15. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, în termen de o lună, elaborează şi înaintează spre avizare proiectul de hotărîre, pe care îl prezintă ulterior, în modul stabilit, Guvernului spre aprobare, după caz:
    a) hotărîrea privind transmiterea terenurilor agricole proprietate publică a statului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, cu acordul consiliului local respectiv;
    b) hotărîrea privind transmiterea terenurilor agricole proprietate publică a statului din administrarea unei autorităţi a administrației publice centrale în administrarea altei autorităţi a administraţiei publice centrale;
    c) hotărîrea privind transmiterea terenurilor agricole proprietate publică a statului  în folosinţa instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor de stat şi municipale, pentru desfăşurarea activităţii acestora.
Secţiunea a 3-a
Modul de transmitere a terenurilor agricole
proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale

    16. Transmiterea terenurilor agricole din proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale în proprietatea publică a statului se face, la propunerea Guvernului, prin decizie a autorităţii deliberative a administraţiei publice locale.
    Autoritatea publică centrală interesată, cu acceptul prealabil al autorităţii executive a consiliului local, pe baza dosarului de transmitere a terenului, prezintă Guvernului proiectul de hotărîre privind propunerea de transmitere a terenului proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale în proprietatea publică a statului, în administrarea autorităţii publice interesate.
    17. Transmiterea terenurilor agricole din proprietatea unei unităţi administrativ-teritoriale în proprietatea altei unităţi administrativ-teritoriale se efectuează prin decizia autorităţii deliberative a administraţiei publice locale, la solicitarea autorităţii publice locale interesate de transmiterea terenului.
    18. Instituţiile, organizaţiile, întreprinderile de stat şi municipale (cu avizul/acordul autorităţii publice ierarhic superioare/fondatorului persoanei juridice) interesate de transmiterea în folosinţă a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale înaintează autorităţii executive a administraţiei publice locale demersul şi materialele prevăzute la pct. 11 din prezentul Regulament, cu excepţia materialului specificat la subpct. 3).
    19. Autoritatea executivă a consiliului local examinează materialele prezentate şi desemnează comisia de selectare a terenului, în următoarea componenţă:
    a) preşedinte al comisiei – conducătorul autorităţii executive a consiliului local;
    b) membri ai comisiei – reprezentanţii deţinătorului terenului, persoanei juridice interesate de transmiterea  terenului, serviciului relaţii funciare şi cadastru al autorităţii deliberative a administraţiei publice locale de nivelul întîi pe al cărei teritoriu se află terenul, serviciului relaţii funciare şi cadastru şi serviciului arhitectură raionale (municipale), Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică şi Inspectoratului General pentru Situații de Urgență şi, după caz, executorul dosarului.
    Pe baza materialelor prevăzute la pct. 18 din prezentul Regulament şi a cercetărilor pe teren, executorul dosarului asigură, în termen de 10 zile lucrătoare, semnarea de către membrii comisiei a actului de selectare a terenului şi elaborarea, după caz, a planului geometric al terenului.
    20. Executorul dosarului perfectează, în termenul specificat, dosarul şi îl prezintă autorităţii executive a consiliului local spre examinare.
    Autoritatea executivă a consiliului local, pe baza dosarului perfectat, propune autorităţii deliberative a administraţiei publice locale examinarea şi adoptarea deciziei, după caz, privind:
    a) transmiterea terenurilor agricole proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale în proprietatea publică a statului ori în proprietatea unei alte unităţi administrativ-teritoriale;
    b) transmiterea terenurilor agricole proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale din administrarea unei autorităţi a administraţiei publice locale în administrarea altei autorităţi a administraţiei publice locale;
    c) transmiterea terenurilor agricole proprietate a unităţii administrativ-teritoriale în folosinţa instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor de stat şi municipale, pentru desfăşurarea activităţii acestora.
III. SCHIMBAREA  CATEGORIEI DE DESTINAŢIE
ŞI  A MODULUI DE FOLOSINŢĂ A TERENURILOR
Secţiunea 1
Dispoziţii generale de schimbare a categoriei
de destinaţie şi a modului de folosinţă a terenurilor
    21. Reglementările prezentului capitol se aplică tuturor categoriilor de destinaţie şi modurilor de folosinţă a terenurilor specificate în Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991.
    22. Trecerea terenurilor dintr-o categorie de destinaţie în alta se efectuează prin hotărîre de Guvern sau decizie a autorităţii deliberative a administraţiei publice locale, conform competenţelor stabilite în art. 8, 9, 10 şi 71 din Codul funciar.
    23. În cazul propunerii de amplasare a obiectului pe terenurile agricole de calitate superioară (terenurile situate pe cumpăna apelor şi pe versanţi cu panta de pînă la 3 grade, precum şi terenurile cu gradul de evaluare a fertilităţii naturale de peste 60, terenurile irigate, loturile experimentale, terenurile instituţiilor de cercetări ştiinţifice şi de învăţămînt), pe terenurile silvice de calitate superioară, pe terenurile ocupate de parcuri naţionale, rezervaţii, monumente, ansambluri arheologice şi istorice sau, dacă, prin alte legi, nu se permite schimbarea destinaţiei, primarul unităţii administrativ-teritoriale (autoritatea administrativă centrală) informează, în scris, solicitantul despre imposibilitatea acceptării propunerii de schimbare a destinaţiei terenurilor, cu excepţia cazurilor în care schimbarea destinaţiei terenurilor agricole de calitate superioară este solicitată pentru necesităţile statului sau ale comunităţii (construcţia obiectivelor liniare: drumuri, linii de comunicaţii electronice şi de transport electric, conducte, construcţia obiectivelor de exploatare minieră a petrolului şi gazelor şi a obiectivelor de producţie necesare pentru exploatarea acestora).
    Retragerea terenurilor agricole de calitate superioară din circuitul agricol pentru necesităţile de stat şi publice în cazuri excepţionale, declarate în condiţiile legii, se face prin hotărîre de Guvern sau prin decizie a consiliului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei proprietate se află terenul respectiv.
    Terenurile agricole de calitate superioară se determină în baza studiului pedologic elaborat de întreprinderile de stat în domeniu.
    24. Terenurile cu destinaţie agricolă atribuite în proprietate ca loturi de pe lîngă casă (grădini), amplasate adiacent hotarelor intravilanului, se includ în hotarele intravilanului localităţii în modul stabilit de legislaţie, cu trecerea în categoria terenurilor din intravilanul localităţii, în conformitate cu prevederile pct. 32-33 din prezentul Regulament, şi se utilizează pentru construcţii locative.
    25. Nu se compensează pierderile cauzate de excluderea terenurilor din categoria de destinaţie agricolă pentru construcţia de locuinţe în condiţiile art. 39 din Codul funciar şi ale obiectivelor de utilitate publică declarate în condiţiile Legii exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488-XIV din 8 iulie 1999, pentru crearea parcurilor industriale în condiţiile Legii nr.182 din 5 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale, a celor de uz public, a celor destinate extinderii sau creării zonelor economice libere, în condiţiile Legii nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere, precum şi a celor ce urmează a fi atribuite la categoriile fondului silvic.
    26. Schimbarea modului de folosinţă a terenurilor se face de către proprietar sau de către deţinătorul de teren, cu acordul proprietarului, care, în termen de 30 de zile lucrătoare de la schimbarea modului de folosinţă a terenurilor, este obligat să informeze, în scris, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, specificînd suprafaţa terenului, modul anterior şi cel actual de folosinţă a terenului şi numărul cadastral al acestuia (pentru terenurile înregistrate), în scopul modificării înscrierilor în Cadastrul funciar.
    Modificarea înscrierilor în Registrul bunurilor imobile se efectuează, la cererea titularilor de drepturi, conform prevederilor Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII  din  5 februarie 1998.
    Pentru terenurile ocupate de plantaţii perene, schimbarea modului de folosinţă se face numai după casarea acestora  prin decizia consiliului local.
    Schimbarea modului de folosinţă a terenurilor se efectuează în conformitate cu prevederile pct. 34-37 din prezentul Regulament.
Secţiunea a 2-a
Schimbarea categoriei de destinaţie a terenurilor
    27. Deţinătorii de terenuri interesaţi de schimbarea categoriei de destinaţie a terenurilor:
    1) prezintă un demers:
    a) Întreprinderii de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” – pentru terenurile proprietate publică a statului – cu acordul prealabil al autorităţii administraţiei publice centrale care administrează terenul;
    b) autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea – pentru terenurile proprietate publică a  unităţii administrativ-teritoriale respective;
    c) autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi – pentru terenurile proprietate privată;
    2) la demers se anexează:
    a) copia de pe buletinul de identitate (pentru persoana fizică) sau copia de pe decizia de înregistrare a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei şi copia de pe extrasul din Registrul de stat (pentru persoanele juridice);
    b) extrasul din Registrul bunurilor imobile; 
    c) planul cadastral al terenului;
    d) schema de amplasare a imobilului şi a reţelelor edilitare, avizată de către arhitectul-şef, organele supravegherii de stat (Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, serviciul de salvatori și pompieri atestați), Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări „Urbanproiect” (pentru toate localităţile, cu excepţia mun. Chişinău), Institutul Municipal de Proiectări  „Chişinăuproiect” (pentru mun. Chişinău) şi, după caz, acordul de mediu, emis de către autoritatea competentă în conformitate cu prevederile Legii nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.
    [Pct.27 subpct.2), lit.d) modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
    În cazul schimbării destinaţiei terenurilor agricole şi silvice, se anexează suplimentar:
    e) studiul pedologic elaborat de întreprinderile de stat în domeniu;
    f) decizia consiliului local privind casarea plantaţiilor (pentru terenurile ocupate de plantaţii perene).
    În cazul schimbării categoriei de destinaţie a terenurilor pentru exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile, se anexează suplimentar:
    h) actul de certificare a perimetrului minier;
    i) proiectul de recultivare a terenurilor sau actul comisiei autorităţii administraţiei publice locale privind finalizarea lucrărilor de recultivare a terenurilor (în cazul extinderii carierelor existente ori al solicitării de noi terenuri în localitatea respectivă sau în altă localitate), pentru exploatările de zăcăminte minerale utile epuizate; încheierea pedologică privind determinarea notei de bonitate a solurilor, pentru terenurile reîncadrate în circuit după recultivare, în scopul calculării prejudiciului cauzat de degradarea stării de calitate a solului, în conformitate cu pct. 11 din nota la Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului.
    Nu se permite transmiterea (schimbarea categoriei de destinaţie) terenurilor pentru extinderea carierelor fără prezentarea actelor privind recultivarea şi reîncadrarea în circuitul agricol a terenurilor atribuite anterior, conform proiectului şi planului calendaristic de exploatare şi recultivare a zăcămintelui.
    28. Pentru terenurile proprietate publică a statului:
    1) Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”, pe baza materialelor prevăzute la pct. 27 din prezentul Regulament perfectează dosarul, în termenul specificat în contract, şi îl prezintă, în două exemplare, cu scrisoare de însoţire, Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru spre examinare;
    2) Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, în termen de o lună, elaborează şi înaintează spre avizare proiectul hotărîrii, cu prezentare ulterioară, în modul stabilit, Guvernului spre aprobare hotărîrea privind schimbarea destinaţiei terenurilor dintr-o categorie de destinaţie în alta, la propunerea consiliului local respectiv.
    29. Pentru terenurile agricole proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, autoritatea executivă a unităţii administrativ-teritoriale, pe baza materialelor prevăzute la pct. 27 din prezentul Regulament şi a dosarului perfectat, prezintă consiliului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea şi, respectiv, Adunării Populare a Găgăuziei spre aprobare decizia privind schimbarea destinaţiei terenurilor agricole.
    30. Pentru terenurile agricole proprietate privată, pe baza materialelor prevăzute la pct. 27 alin. 2) din prezentul Regulament, autoritatea executivă a unităţii administrativ-teritoriale prezintă consiliului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi pe al cărei teritoriu se află terenul spre aprobare decizia privind schimbarea destinaţiei terenurilor agricole.
    31. Guvernul, consiliul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, Adunarea Populară a Găgăuziei adoptă hotărîrea/decizia de schimbare a destinaţiei terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic, precum şi din alte categorii de terenuri incluse în circuitul agricol, pentru a fi folosite în alt scop decît cel agricol, în termen de o lună de la transferarea de către persoanele fizice sau persoanele juridice la bugetele respective a mijloacelor băneşti echivalente cu pierderile cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol, conform tarifelor specificate la poziţia a III-a din anexa  la Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului.
    Schimbarea destinaţiei terenurilor se efectuează numai după compensarea pierderilor.
    32. În cazurile în care proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, modul de folosinţă grădini (loturi de pe lîngă casă), adiacente hotarelor intravilanului localităţii, solicită edificarea caselor de locuit, aceştia depun un demers la autorităţile administraţiei publice locale pentru iniţierea procesului de includere a terenurilor în intravilanul localităţii, la care se anexează:
    1) copia de pe buletinul de identitate (pentru persoana fizică) sau copia de pe decizia de înregistrare a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei şi/sau copia de pe extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
    2) extrasul din Registrul bunurilor imobile;
    3) planul cadastral al terenului;
    4) decizia consiliului local privind casarea plantaţiilor (pentru terenurilor ocupate de plantaţii perene).
    33. Autorităţile administraţiei publice locale examinează cererile şi, în modul stabilit de actele normative ce ţin de domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, iniţiază procesul şi aprobă  modificarea Planului urbanistic general al localităţii sau, în lipsa acestuia, elaborează Planul urbanistic zonal, prin care terenurile solicitate se includ în intravilanul localităţii.
    Dosarul tehnic de stabilire a hotarului intravilanului localităţii, cu deciziile respective ale Consiliului local de nivelul întîi şi al doilea privind aprobarea documentaţiei de urbanism, de atribuire a străzilor, cu schema străzilor, şi aprobarea perimetrului intravilanului, se prezintă Agenţiei Servicii Publice  pentru operarea modificărilor în Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei.
    Subdiviziunile competente ale Agenţiei Servicii Publice, la cererea proprietarului, efectuează modificarea înscrierilor în Registrul bunurilor imobile referitor la statutul terenurilor.
    [Pct.33 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
Secţiunea a 3-a
Schimbarea modului de folosinţă a terenurilor
    34. Schimbarea modului de folosinţă a terenurilor se face de către:
    1)  proprietar sau de către deţinătorul de teren, cu acordul proprietarului –pentru terenurile proprietate privată;
    2)  consiliul unităţii administrativ-teritoriale  în proprietatea căreia se află terenurile – pentru terenurile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale;
    3)  autoritatea administraţiei publice centrale în administrarea căreia se află terenurile – pentru terenurile proprietate publică a statului.
    35. Schimbarea modului de folosinţă a terenurilor agricole  pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii, în conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b) din Codul funciar (depozite, frigidere destinate păstrării produselor agricole, făţări, ateliere de reparaţie şi de păstrare a mecanismelor (agregatelor) agricole, de ferme zootehnice, inclusiv amenajări piscicole, fîşii forestiere, iazuri antierozionale, drumuri care servesc activităţile agricole, instalaţii de desecare, de irigare, pensiunile agroturistice), se face prin decizia consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în temeiul cererii proprietarului, în cazul municipiilor Bălţi sau Chişinău – prin decizia Consiliului municipal Bălţi sau Chişinău, conform pct. 36-37 din prezentul Regulament.
    [Pct.35 modificat prin HG1034 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1095; în vigoare 26.10.18]
    36. Pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii, a turismului rural stipulate la art.36 alin. (2) lit.b) din Codul funciar, proprietarul se adresează cu un demers autorităţilor administraţiei publice locale, în care argumentează necesitatea edificării obiectivului de infrastructură a agriculturii, la care anexează:
    [Pct.36 modificat prin HG1034 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1095; în vigoare 26.10.18]
    1)  copia de pe buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau copia de pe decizia de înregistrare a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei şi/sau copia de pe extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
    2) extrasul din Registrul bunurilor imobile;
    3) planul cadastral al terenului;
    4) decizia consiliului local privind casarea plantaţiilor (pentru terenurilor ocupate de plantaţii perene).
    37. Autorităţile administraţiei publice locale, în termenul stabilit de legislaţie, examinează demersul şi materialele prezentate de proprietar şi aduce la cunoştinţa acestuia decizia autorităţii deliberative a administraţiei publice locale privind schimbarea modului de folosinţă în scopul edificării obiectivelor de infrastructură a agriculturii, a turismului rural.
    [Pct.37 modificat prin HG1034 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1095; în vigoare 26.10.18]
IV. SCHIMBUL DE TERENURI PROPRIETATE PUBLICĂ
Secţiunea 1
Dispoziţii generale privind schimbul de terenuri
    38. Schimbul de terenuri proprietate publică a statului cu terenuri ale unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează prin hotărîre de Guvern, cu condiţia existenţei unei decizii a autorităţii deliberative a administraţiei publice locale privind acceptul sau, după caz, privind solicitarea schimbului de terenuri.
    Terenurile ce urmează a fi schimbate trebuie să fie echivalente după valoare. Valoarea terenurilor este determinată pe baza raportului de evaluare, elaborat  de către întreprinderile de evaluare licenţiate.
    În cazul în care terenurile schimbate nu au aceeaşi valoare, diferenţa de valoare poate fi compensată pecuniar sau printr-o suprafaţă de teren cu valoarea egală celui supus schimbului.
    39. Schimbul terenurilor din domeniul public al statului, precum şi al terenurilor din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale pe terenuri proprietate privată al unei persoane fizice sau juridice sînt interzise.
    Schimbul terenurilor proprietate publică din domeniul privat al statului şi al unităţii administrativ-teritoriale pe terenurile proprietate privată se efectuează prin hotărîre de Guvern, respectiv prin decizie a consiliului unităţii administrativ - teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, Adunării Populare a Găgăuziei pentru cauză de utilitate publică, declarată în condiţiile Legii exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488-XIV din 8 iulie 1999.
Secţiunea a 2-a
Modul de realizare a schimbului de terenuri din iniţiativa statului
    40. Instituţiile şi întreprinderile de stat interesate de schimbul terenului prezintă propunerea privind schimbul de terenuri autorităţii administrative centrale (administratorului terenului), la care anexează:
    1) extrasul din Registrul bunurilor imobile şi copia de pe documentul  ce confirmă dreptul deţinătorului de teren;
    2) planul cadastral al terenului;
    3) raportul de evaluare;
    4) decizia autorităţii deliberative a administraţiei publice locale  privind acceptul schimbului de terenuri şi, după caz, acordul proprietarului terenului proprietate privată.
    41. Ministerul sau altă autoritate administrativă centrală care administrează terenul examinează propunerea privind schimbul terenurilor şi, în cazul acceptului, perfectează şi înaintează Guvernului, în modul stabilit, spre examinare proiectul hotărîrii şi materialele conexe privind schimbul terenurilor, în care se prevede şi organul împuternicit să semneze contractul de schimb.
Secţiunea a 3-a
Modul de realizare a schimbului de terenuri din iniţiativa
autorităţii deliberative
a administraţiei publice locale
    42. Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale interesată de schimbul terenului cu terenuri proprietate publică a statului sau a altei unităţi administrativ-teritoriale prezintă administratorului terenului (autorităţii publice, inclusiv a administraţiei publice centrale, după caz, altei autorităţi a administraţiei publice locale), decizia privind solicitarea schimbului de terenuri, la care anexează:
    1) extrasul din Registrul bunurilor imobile şi copia de pe documentul  ce confirmă dreptul deţinătorului de teren;
    2) planul cadastral al terenului;
    3) raportul de evaluare.
    43. Autorităţile publice, inclusiv ale administraţiei publice centrale, care administrează terenul examinează propunerea privind schimbul terenurilor şi, în cazul acceptului, perfectează şi înaintează Guvernului, în modul stabilit, spre examinare proiectul hotărîrii privind acceptul, în care menţionează autoritatea împuternicită să semneze contractul de schimb.
    44. Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale examinează solicitarea altei autorităţi publice, inclusiv a administraţiei publice centrale, şi, în cazul acceptului, adoptă decizia privind acordul schimbului de terenuri, cu indicarea împuterniciţilor de semnare a contractului de schimb.

Anexă
la Regulamentul cu privire la
modul de  transmitere, schimbare
a destinaţiei şi schimb de terenuri

Modul de întocmire şi conţinutul dosarului privind transmiterea,
schimbarea categoriei de destinaţie
şi schimbul terenurilor proprietate publică
    1. Lucrările de întocmire a dosarului privind transmiterea, schimbarea categoriei de destinaţie şi schimbul terenurilor proprietate publică includ următoarele etape:
    1) lucrări pregătitoare, desemnarea comisiei de selectare a terenului şi semnarea de către membrii comisiei a actului de selectare a terenului;
    2) identificarea terenului iniţial, în cazul în care terenul este înregistrat în cadastru;
    3) întocmirea dosarului;
    4) coordonarea dosarului.
    2. În cadrul lucrărilor pregătitoare, executantul lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare:
    1) va analiza demersul şi materialele iniţiale prezentate de către beneficiar;
    2) va determina volumele şi procedura de executare a lucrărilor;
    3) va consulta informaţia din Cadastrul funciar, planul urbanistic general;
    4) va solicita autorităţii administrative centrale (administratorului terenului) sau autorităţii executive a administraţiei publice locale desemnarea, în termen de 5 zile lucrătoare, a comisiei de selectare a terenului;
    5) va pregăti formularele de acte;
    6) va imprima datele geospaţiale.
    3. După desemnarea comisiei de selectare a terenului de către autorităţile centrale (administratorul terenului) sau autorităţii executive a consiliului local, executantul lucrărilor înştiinţează membrii comisiei, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte, despre data ieşirii în teren pentru examinarea şi evaluarea variantelor de atribuire a terenului în folosinţă şi semnarea actului şi planului-proiect respectiv.
    4. Comisia formată examinează documentaţia existentă, evaluează la faţa locului terenul (terenurile), determină necesitatea de a modifica categoria de destinaţie sau modul de folosinţă a terenului (rilor), întocmeşte şi semnează actul şi planul-proiect al terenului (conform modelelor din anexele nr. 1 şi 2).
    5.  În cazul în care la transmiterea terenurilor se aduc prejudicii privind deteriorarea semănăturilor, demolarea construcţiilor, defrişarea plantaţiilor multianuale sau forestiere,  comisia, în actul de selectare a terenului, evaluează, suplimentar prejudiciile ce urmează a fi achitate ori solicită prezentarea unui raport de evaluare, elaborat de o întreprindere licenţiată în domeniu.
    6.  Dosarul se întocmeşte în limba de stat de către executor pe suport de hîrtie.
    7.  În conţinutul  dosarului se includ toate actele relevante prezentate de către beneficiar, inclusiv:
    1) foaia de titlu;
    2) cuprinsul;
    3) scrisoarea de însoţire (numai în exemplarul beneficiarului);
    4) cererea solicitantului de executare a lucrărilor;
    5) copia de pe certificatul de înregistrare;
    6) avizul/acordul autorităţii publice ierarhic superioare/fondatorului persoanei juridice interesate de transmiterea terenurilor, în cazul terenurilor instituţiilor şi întreprinderilor de stat;
    7) argumentarea privind necesitatea transmiterii terenului;
    8) planul general sau schema planului general de amenajare (construcţie) a obiectivului;
    9) decizia consiliului local, în cazul atribuirii terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
    10) planul geometric (cadastral) ori proiectul de formare a bunului(rilor) imobil(e) care urmează a fi atribuit (e), după caz;
    11) actul de selectare a terenului;
    12) studiul pedologic al terenului, după caz;
    13) planul-proiect, anexă la actul de selectare a terenului;
    14) extrasul din planul urbanistic general ori schema de amplasare a imobilului, elaborată conform procedurii prevăzute de legislaţie;
    15) memoriul explicativ;
    16) avizele autorităţilor publice centrale şi locale, după caz.
    8. În cazul transmiterii terenului pentru exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile (deschiderea carierelor sau extinderea celor existente), dosarul va mai conţine:
    1) actul şi planul de certificare a perimetrului minier;
    2) contractul încheiat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului privind atribuirea în folosinţă a sectoarelor de subsol pentru extragerea substanţelor minerale utile;
    3) proiectul de exploatare şi recultivare a terenurilor, coordonat cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
    4) actul comisiei autorităţii administraţiei publice locale privind reintegrarea în circuitul agricol a terenurilor exploatate anterior în aceste scopuri (în cazul extinderii carierelor existente), atribuite anterior solicitantului (sau procurate de către cel din urmă) pentru exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile, care sînt deja epuizate;
    5) scrisoarea de garanţie privind achitarea taxei pentru excluderea din circuit a terenului;
    6) copia licenţei pentru activitate.
    Proiectul de exploatare şi recultivare conţine următoarele:
    7) exploatarea şi recultivarea tehnică  a zăcămîntului cu materialele cartografice, inclusiv planul calendaristic de exploatare a zăcămîntului;
    8) recultivarea biologică a terenurilor.
    9. Nu se permite transmiterea terenurilor pentru extinderea carierelor fără prezentarea actelor privind recultivarea şi returnarea în circuitul agricol a terenurilor transmise anterior, conform proiectului şi planului calendaristic de exploatare şi recultivare a zăcămintelui.
    10. Actul de selectare a terenului conţine informaţie despre data întocmirii, localitatea, beneficiarul care a solicitat lucrările, membrii comisiei (numele, prenumele, funcţia deţinută), scopul transmiterii terenului, explicaţia terenurilor examinate, caracteristica terenului  (nota de bonitate medie ponderată a solurilor, gradul de înclinare a lotului), prejudiciile care urmează a fi achitate, concluziile comisiei, numărul de exemplare ale actului, semnăturile comisiei legalizate prin ştampilă.
    11. Planul-proiect (desenul tehnic) de selectare a terenului conţine informaţia privind situaţia de contur a folosinţelor funciare, scara planului elaborat, sistemul de coordonate (MoldRef), explicaţia terenurilor după categoria de destinaţie şi modul de folosinţă, deţinătorul (proprietar), hotarele terenurilor pentru transmitere, redate cu linie roşie neîntreruptă (pentru drumuri, linii de cale ferată – kilometrajul, pichetajul, axa drumului şi distanţa de la axă pînă la ampriză), linia de hotar a raioanelor, satelor (comunelor), intravilanului, redate cu culori diferite, varietăţile de sol redate cu culoare verde, locul de depozitare a straturilor de sol fertil şi zonei de recultivare a terenului care se redau cu linie întreruptă de culoare cafenie, suprafaţa, scopul atribuirii terenurilor şi altă informaţie care descrie obiectivul.
    Planul este însoţit de schiţa generală privind amplasamentul, redată la scara 1:25000-1:50000, clişeu, semne convenţionale şi lista coordonărilor.
    12. Memoriul explicativ conţine informaţia despre solicitant (beneficiar), denumirea, temeiul, scopul şi conţinutul obiectivului, locul amplasării bunului imobil, argumentarea necesităţii de transmitere a terenurilor, suprafaţa solicitată, edificiile care urmează a fi construite, caracteristica şi capacitatea lor, documentul ce confirmă dreptul asupra terenurilor, explicaţia terenurilor după categoria de destinaţie, modul de folosinţă, concluziile comisiei de  selectare a terenului, coordonarea materialelor, asigurarea conectării la reţelele inginereşti, caracteristica învelişului de sol şi gradul de fertilitate, prejudiciile, deciziile privind aprobarea materialelor, avizele autorităţilor publice numărul de exemplare ale dosarului şi altă informaţie relevantă.
    13. Dosarul privind transmiterea terenurilor proprietate publică se verifică şi se semnează de către conducătorul întreprinderii şi executant, cu aplicarea ştampilei, apoi se transmite, după competenţă, autorităţii pentru examinare, elaborare şi înaintare spre aprobare a proiectului de hotărîre de Guvern sau a proiectului deciziei autorităţii deliberative a administraţiei publice locale, după caz.
    14. În cazul transmiterii terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, executorul lucrărilor prezintă dosarul respectiv autorităţii publice locale pentru adoptarea deciziei de transmitere a terenurilor.  
    [Anexa modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]

    anexa nr.1

    anexa nr.2

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.1170
din 25 octombrie 2016

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1451  din  24 decembrie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.5-7, art. 24).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 593  din  17 iulie 2014 „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 209-216, art. 646).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 504  din  25 aprilie 2016 „Cu privire la modificarea punctului 30 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1451 din 24 decembrie 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.114-122, art. 559).