*HGO492/2011 Versiunea originala
ID intern unic:  367295
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 492
din  07.07.2011
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de
returnare, expulzare şi readmisie a străinilor de pe teritoriul
Republicii Moldova
Publicat : 15.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 114-116     art Nr : 564
    În scopul executării prevederilor art. 62 alin. (5) din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179-181, art. 610), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la procedurile de returnare, expulzare şi readmisie a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Interne.

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                        Alexei Roibu

    Nr. 492. Chişinău, 7 iulie 2011.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.492
din 7 iulie 2011
REGULAMENT
cu privire la procedurile de returnare, expulzare şi
readmisie
a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la procedurile de returnare, expulzare şi readmisie a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare – Regulament) stabileşte procedurile de returnare, expulzare şi readmisie a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu drepturile şi libertăţile garantate de Constituţia Republicii Moldova şi alte legi, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu excepţiile stabilite de legislaţia în vigoare.
    2. Prevederile prezentului Regulament se aplică faţă de străinii specificaţi la art. 51 din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova.
    3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică următoarele:
    îndepărtare sub escortă – măsură administrativă a autorităţii competente pentru străini, care presupune însoţirea, pînă la punctul de trecere a frontierei de stat deschis pentru traficul internaţional ori pînă în ţara de origine, de tranzit sau de destinaţie, a străinului care a trecut ilegal frontiera de stat, nu a părăsit teritoriul ţării în termenul prevăzut de decizia de returnare, a fost declarat indezirabil, împotriva sa a fost dispusă măsura expulzării ori starea sa de sănătate prezintă pericol pentru sănătatea publică;
    reîntoarcere voluntară – îndeplinirea obligaţiei de returnare în termenul prevăzut în acest scop în decizia de returnare;
    reîntoarcere voluntară asistată – întoarcerea voluntară a străinilor în ţara de origine prin intermediul programelor de repatriere voluntară, asistate de autoritatea competentă pentru străini şi misiunile organizaţiilor internaţionale cu atribuţii în domeniu;
    ofiţerul de caz – angajatul autorităţii competente pentru străini sau al subdiviziunilor sale teritoriale care are drept atribuţii funcţionale depistarea şi soluţionarea cazurilor de îndepărtare a străinilor de pe teritoriul ţării;
interviu – activitatea de audiere a unui străin pentru a obţine date despre identitatea sa, despre situaţia personală, familie, ţara de origine, în scopul fundamentării corecte a deciziilor şi facilitării punerii acestora în aplicare;
    persoane vulnerabile – minori, minori neînsoţiţi, persoane cu handicap, persoane în vîrstă, femei gravide, părinţi singuri cu copii minori şi persoane care au fost supuse torturii, violului şi altor forme grave de violenţă psihică, fizică sau sexuală;
    riscul sustragerii – existenţa unor motive într-un caz particular care se bazează pe criterii obiective, definite prin legislaţie, care justifică presupunerea că un străin care face obiectul unei proceduri de returnare se poate sustrage acesteia;
    titlul de călătorie – document eliberat de misiunea diplomatică sau oficiul consular, care îi permite străinului să se întoarcă în ţara de origine. Documentul este valabil pentru o singură a călătorie şi numai spre ţara de origine.
Capitolul II
Procedura de returnare a străinilor
de pe teritoriul Republicii Moldova
    4. Autoritatea competentă pentru străini dispune măsura returnării de pe teritoriul Republicii Moldova în următoarele cazuri:
    1) străinii au intrat ilegal;
    2) şederea acestora pe teritoriul Republicii Moldova a devenit ilegală;
    3) viza a fost anulată;
    4) dreptul de şedere provizorie nu a fost prelungit, a fost anulat sau revocat;
    5) dreptul de şedere permanentă a încetat, a fost anulat sau revocat;
    6) cererea de azil a fost respinsă ori a fost anulat statutul de refugiat sau protecţie umanitară.
    5.  Înainte de iniţierea procedurii de returnare, ofiţerul de caz trebuie să ia în considerare următoarele:
    1) aplicarea corectă a legislaţiei naţionale;
    2) străinul acceptă sau nu îndepărtarea şi îşi exprimă intenţia de a contesta măsura returnării;
    3) străinul posedă sau nu mijloace financiare necesare îndepărtării;
    4) cheltuielile de îndepărtare a străinului sînt suportate de persoana fizică sau juridică care a invitat străinul;
    5) cheltuielile de îndepărtare a străinului sînt suportate de angajator, persoană fizică sau juridică, inclusiv în situaţia în care străinul a fost angajat ilegal sau al cărui permis de şedere nu mai este valabil;
    6) există riscul sustragerii;
    7) este sau nu necesară luarea în custodie publică în procesul pregătirii returnării sau în efectuarea procesului de îndepărtare, dacă aplicarea unor măsuri mai puţin coercitive nu ar fi suficientă;
    8) nu există impedimente pentru îndepărtarea străinului;
    9) nu există persoane vulnerabile;
    10) starea sănătăţii străinului permite să fie îndepărtat;
    11) există sau nu elemente suficiente pentru readmisia străinului de către un stat terţ, în cadrul acordurilor de readmisie sau al altor acorduri bilaterale.
    6. Ofiţerul de caz analizează situaţia străinului şi decide dacă acesta poate sau nu să fie îndepărtat.
    7. În cazul în care străinul poate fi îndepărtat, ofiţerul de caz întocmeşte un raport (încheiere) motivat în drept şi în fapt, cu propuneri de îndepărtare, care se aprobă de conducătorul autorităţii competente pentru străini sau al subdiviziunilor sale teritoriale.
    8. În situaţia în care străinul nu poate fi îndepărtat, ofiţerul de caz întocmeşte un raport (încheiere) argumentat legal cu soluţia propusă, care se aprobă de către conducătorul autorităţii competente pentru străini sau al subdiviziunilor sale teritoriale.
    9. După întocmirea raportului (încheierii), autoritatea competentă pentru străini sau subdiviziunea sa teritorială emite decizia de returnare, care este adusă la cunoştinţa străinului, în mod obligatoriu, în cazul în care acesta este prezent.
    10. Străinului i se pune la dispoziţie un exemplar al deciziei de returnare în limba de stat, precum şi într-o limbă de circulaţie internaţională înţeleasă de acesta, şi este informat despre măsura aplicării interdicţiei de intrare, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    11. Străinul în privinţa căruia s-a dispus măsura returnării este obligat să părăsească voluntar teritoriul Republicii Moldova în următoarele termene:
    1) de maximum 5 zile calendaristice – pentru străinii cărora li s-a anulat viza, care au intrat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova sau a căror şedere a devenit ilegală;
    2) de 30 de zile calendaristice – pentru străinii cărora li s-a refuzat prelungirea dreptului de şedere ori acesta a fost anulat sau revocat;
    3) de 3 luni - pentru străinii care trebuie să lichideze o investiţie (întreprindere);
    4) de 15 zile calendaristice – pentru foştii solicitanţi de azil.
    Termenele în cauză se calculează de la data la care a fost adusă la cunoştinţa străinului decizia de returnare.
    12. Termenul de părăsire voluntară a teritoriului Republicii Moldova poate fi prelungit de către autoritatea competentă pentru străini, în cazul în care există circumstanţe ce ţin de existenţa copiilor care frecventează şcoala sau existenţa altor legături familiale şi sociale. În acest caz, străinul este obligat să se prezinte lunar, sau ori de cîte ori este chemat, la autoritatea competentă pentru străini şi să anunţe despre orice schimbare a reşedinţei sau statutului său, inclusiv să prezinte documente confirmătoare care îl obligă să rămînă pe teritoriul Republicii Moldova.
    13. În situaţia în care există riscul de sustragere sau străinul prezintă pericol pentru ordinea publică şi securitatea naţională, termenul de părăsire voluntară a teritoriului Republicii Moldova nu se prelungeşte.
    14.  La îndepărtarea de pe teritoriul Republicii Moldova se va ţine cont de fiecare caz şi persoană în parte, în special de starea fizică sau capacitatea mentală a străinului, de motivele de ordin tehnic, lipsa mijloacelor de transport sau imposibilitatea de îndepărtare din cauza neidentificării persoanei. În această situaţie, ofiţerul de caz poate solicita amînarea îndepărtării străinului, pînă la înlăturarea circumstanţelor care împiedică aceasta.
    15. În cazul în care decizia de returnare este emisă în privinţa unui minor neînsoţit, ofiţerul de caz va solicita asistenţa necesară organelor ce ţin de apărarea  drepturilor copilului şi se va asigură că minorul neînsoţit este trimis unui membru al familiei sale, unui tutore oficial desemnat sau unei instituţii specializate pentru copii din statul de returnare.
    16. Aducerea la cunoştinţa străinului a deciziei de returnare se realizează de către ofiţerul de caz.
    17. Decizia de returnare se redactează în două exemplare, în limba de stat şi într-o limbă de circulaţie internaţională înţeleasă de străin, iar în cazul în care aceasta nu este posibil, se va recurge la serviciile unui translator autorizat, fapt care va fi consemnat în decizie.
    18. În cazul în care străinul este prezent, un exemplar al deciziei de returnare se înmînează acestuia, contra semnătură pe exemplarul care rămîne la autoritatea competentă pentru străini.
    19. Dacă străinul nu este prezent şi stabilirea locului aflării acestuia nu este posibilă, comunicarea deciziei de returnare se va realiza:
    1) prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa la care străinul a declarat că locuieşte;
    2) prin afişare la sediul autorităţii competente pentru străini şi pe pagina electronică oficială, în cazul în care nu se cunoaşte adresa la care locuieşte străinul.
    20. Îndepărtarea de pe teritoriul Republicii Moldova este interzisă în următoarele cazuri:
    1) străinul este minor şi părinţii acestuia au drept de şedere în Republica Moldova;
    2) străinul este căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova, dacă perioada de şedere ilegală nu este mai mare de 1 an şi căsătoria nu este declarată nulă;
    3) există temeri justificate că viaţa îi este pusă în pericol ori că va fi supus unor torturi, tratamente inumane sau degradante în statul în care urmează să fie returnat străinul;
    4) îndepărtarea este interzisă de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    5) străinul beneficiază de tolerare sau prezenţa sa pe teritoriul Republicii Moldova este cerută de interese publice, în cazul în care nu au încetat motivele care au stat la baza acordării sau prelungirii tolerării.
    Excepţie în acest caz fac străinii care prezintă pericol pentru ordinea publică, securitatea naţională ori suferă de o boală care ameninţă sănătatea publică şi refuză să urmeze tratamentul stabilit de instituţiile medicale.
    21. Autoritatea competentă pentru străini va suspenda executarea măsurii de returnare pînă la data la care încetează motivele de nepermitere a ieşirii din Republica Moldova, în cazul în care străinul este bănuit, învinuit sau inculpat într-o cauză penală, iar procurorul sau instanţa de judecată a dispus obligarea lui de a nu părăsi teritoriul Republicii Moldova şi nu există nici o încuviinţare de a ieşi din ţară sau a fost condamnat prin hotărîre judecătorească rămasă definitivă şi are de executat o pedeapsă privativă de libertate, pedeapsă penală sub formă de amendă sau de muncă neremunerată în folosul comunităţii. Dacă străinul nu a fost returnat în termenul stabilit, autoritatea competentă pentru străini va solicita luarea în custodie publică a acestuia în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi doar în vederea pregătirii procesului de returnare sau îndepărtare, în cazul în care există riscul de sustragere sau străinul evită sau împiedică pregătirea returnării sau îndepărtării. Măsura de luare în custodie publică va fi aplicată doar pentru  perioada executării deciziei de returnare.
Capitolul III
Îndepărtarea sub escortă a străinilor
    22. Îndepărtarea sub escortă se realizează prin însoţirea străinului de către personalul specializat al autorităţii competente pentru străini pînă la punctul de trecere a frontierei de stat, deschis pentru traficul internaţional, ori pînă în ţara de origine, de tranzit sau de destinaţie.
    23. Îndepărtarea sub escortă a străinului care deţine document valabil de identitate pentru trecerea frontierei de stat, mijloace financiare suficiente şi pentru care nu se impune efectuarea altor formalităţi suplimentare se va realiza de către autoritatea competentă pentru străini în termen de 24 de ore.
    24. În cazul în care returnarea nu poate fi aplicată în termenul indicat la pct. 23 din prezentul Regulament, străinul va fi luat în custodie publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    25. Autoritatea competentă pentru străini va solicitata misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale altor state acreditate în Republica Moldova documente de călătorie pentru străinii care nu deţin documente valabile pentru trecerea frontierei de stat. În cazul străinilor proveniţi din state care nu au misiuni diplomatice sau oficii consulare în Republica Moldova, autoritatea competentă pentru străini va solicita documentele de călătorie din ţara de origine prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    26. Îndepărtarea sub escortă a străinilor se realizează pentru următoarele categorii de străini:
    1) care nu au părăsit voluntar teritoriul Republicii Moldova la expirarea termenului deciziei de returnare, prevăzute la pct. 11 din prezentul Regulament;
    2) care au trecut ilegal frontiera de stat;
    3) care au fost declaraţi indezirabili;
    4) împotriva cărora a fost dispusă măsura expulzării.
    27. Îndepărtarea sub escortă se poate dispune şi în cazul străinilor care prezintă dizabilităţi fizice sau mentale ori constituie un pericol pentru sănătatea publică.
    28. Pe durata executării măsurilor de îndepărtare, personalul specializat care asigură escorta nu este înarmat şi poartă ţinută civilă.
    29. Membrii escortei sînt obligaţi să respecte legislaţia statului de tranzit, să folosească forţa numai în caz de legitimă apărare sau în scopul împiedicării străinului să fugă, să îşi provoace răni, să lezeze integritatea corporală a altor persoane sau să producă pagube materiale atunci cînd reprezentanţii statului de tranzit nu sînt prezenţi sau este necesară acordarea de sprijin acestora.
Capitolul IV 
Procedura de îndepărtare a străinilor
în baza acordurilor de readmisie
    30. Autoritatea competentă pentru străini dispune îndepărtarea străinilor de pe teritoriul ţării în conformitate cu prevederile acordurilor de readmisie încheiate între Republica Moldova şi alte state sau comunităţi de state.
    31. Cererile de readmisie sau de tranzit sînt examinate şi soluţionate de către ofiţerul de caz, în condiţiile prevăzute de acordurile de readmisie şi protocoalele adiţionale la acorduri.
    32. La cererea autorităţilor din statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri de readmisie, autoritatea competentă pentru străini poate permite tranzitarea teritoriului ţării de către străinul care face obiectul unei proceduri de readmisie către un stat terţ, cu condiţia escortării şi prezentării garanţiilor că acesta îşi poate continua călătoria şi poate intra în statul de destinaţie.
    33. În situaţia în care îndepărtarea în baza acordurilor de readmisie nu este posibilă prin folosirea zborurilor directe pînă în ţara de destinaţie, autoritatea competentă pentru străini poate solicita altor state tranzitul aeroportuar.
    34. Autoritatea competentă pentru străini va asigura escortarea străinilor pînă în ţara de destinaţie sau o altă ţară de tranzit în cazul în care:
    1) ţara de tranzit sau de destinaţie solicită ca străinul să fie escortat;
    2) este necesară acordarea de asistenţă medicală străinului în timpul executării măsurilor de îndepărtare;
    3) străinul trebuie supravegheat pentru a se preveni săvîrşirea unor fapte de natură penală în timpul executării măsurilor de îndepărtare;
    4) există indicii temeinice că străinul nu va respecta măsura de îndepărtare ori că intenţionează să rămînă în ţara de tranzit;
    5) organele de drept din alte state sau transportatorii solicită ca străinul să fie escortat.
    35. Autoritatea competentă pentru străini va întreprinde măsurile de rigoare pentru întoarcerea în ţară a străinilor dacă, în timpul îndepărtării pe calea aerului, a intervenit una dintre următoarele situaţii:
    1) autorizaţia de tranzit aeroportuar a fost refuzată sau revocată;
    2) străinul a intrat pe teritoriul statului solicitat în timpul tranzitului;
    3) îndepărtarea străinului către o altă ţară de tranzit ori către ţara de destinaţie sau îmbarcarea în zborul de legătură nu a fost realizată;
    4) tranzitul aeroportuar nu mai este posibil.
    36. Autoritatea competentă pentru străini poate aproba cererea de tranzit pentru străinii care sînt obiectul unor măsuri de îndepărtare, adresate de autorităţile competente din alte state cu care sînt încheiate acorduri de readmisie.
    37. Cererea de tranzit poate fi refuzată în cazul în care:
    1) tranzitul către alte state sau intrarea în ţara de destinaţie nu este permisă;
    2) în timpul tranzitului este necesar transportul către un alt aeroport aflat pe teritoriul Republicii Moldova;
    3) străinul reprezintă o ameninţare pentru securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică sau pentru relaţiile internaţionale ale Republicii Moldova;
    4) asistenţa solicitată este imposibilă în acel moment din motive obiective.
    38. În acest caz, autoritatea competentă pentru străini va informa, în cel mai scurt timp posibil, autorităţile statului solicitant asupra unei date cît mai apropiate de cea solicitată iniţial, în care poate fi acordată asistenţa tranzitului.
    39. În situaţia în care, ulterior aprobării cererii de tranzit, survin situaţiile prevăzute la pct. 37 din prezentul Regulament, autorizaţia deja eliberată poate fi revocată, cu informarea autorităţilor statului solicitant asupra motivelor care au determinat revocarea. Solicitarea de tranzit va fi transmisă în scris cu cel tîrziu 48 de ore înainte de efectuarea operaţiunii de tranzit.
    40. Forma şi conţinutul cererii de readmisie şi tranzit sînt prevăzute de acordurile de readmisie şi protocoalele adiţionale la acorduri. Autoritatea competentă pentru străini va stabili puncte de contact în zonele de tranzit.
    41. Operaţiunea de tranzit nu va depăşi 24 de ore, iar în cazul în care, din motive obiective, sînt necesare măsuri de asistenţă suplimentare pentru continuarea operaţiunii de tranzit, acest termen poate fi prelungit cu maximum 48 de ore.
    42. În cadrul operaţiunii de tranzit, autoritatea competentă pentru străini va asigura măsurile necesare de asistenţă, după cum urmează:
    1) întîmpinarea străinului la aeronavă şi escortarea acestuia în perimetrul aeroportului, în special către zborul de legătură;
    2) acordarea asistenţei medicale de urgenţă străinului şi, după caz, persoanelor din escorta acestuia;
    3) primirea, păstrarea şi predarea documentelor de călătorie, în special în cazul străinilor neescortaţi;
    4) informarea autorităţii statului solicitant despre locul şi ora plecării străinului de pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul străinilor neescortaţi;
    5) informarea autorităţii statului solicitant despre incidentele serioase care au survenit în timpul tranzitului;
    6) cazarea străinului, pe timpul staţionării în aeroportul de tranzit, în spaţii special amenajate;
    7) folosirea mijloacelor legale pentru prevenirea sau împiedicarea oricărei încercări a străinului de a se împotrivi tranzitului.
Capitolul V
Reîntoarcerea voluntară asistată
    43. Autoritatea competentă pentru străini, în comun cu organizaţiile naţionale şi internaţionale de profil, pot acorda asistenţă pentru reîntoarcerea în ţara de origine a străinilor care nu dispun de mijloace financiare prin intermediul programelor comune de asistenţă.
    44. În acest scop, străinii care solicită reîntoarcerea voluntară asistată pot adresa autorităţii competente pentru străini sau direct organizaţiilor naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniu cereri scrise care vor fi argumentate şi vor conţine informaţii despre solicitant, actele de călătorie valabile şi nevalabile, membrii de familie, după caz etc.
    45. Străinii vor beneficia, în mod individual, o singură dată de sprijinul acordat prin intermediul programelor comune de asistenţă pentru reîntoarcerea voluntară.
Capitolul VI
Procedura de declarare a străinului indezirabil
    46. Împotriva străinului care a desfăşurat, desfăşoară ori există indicii temeinice că intenţionează să desfăşoare activităţi de natură să pună în pericol securitatea naţională sau ordinea publică autoritatea competentă pentru străini va emite o decizie motivată de declarare indezirabil.
    47. Decizia de declarare a străinului indezirabil se va dispune de către autoritatea competentă pentru străini din oficiu sau la propunerea altor autorităţi cu competenţe în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale care deţin date sau indicii temeinice.
    48. În conţinutul deciziei de declarare a străinului indezirabil din raţiuni de securitate naţională, nu vor fi menţionate motivele care stau la baza acesteia.
    49. În termen de 24 de ore, ofiţerul de caz va consemna decizia de declarare a străinului indezirabil în Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului şi va aplica restricţiile de rigoare în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    50. Dreptul de şedere al străinului încetează de drept la data emiterii deciziei privind declararea sa drept persoană indezirabilă.
    51. Ofiţerul de caz va ridica, în condiţiile legislaţiei în vigoare, actele de identitate ale străinului eliberate de autoritatea competentă pentru străini, cu excepţia documentelor de călătorie naţionale.
    52. Executarea deciziei de declarare a străinului indezirabil se realizează prin escortarea acestuia de către personalul specializat al autorităţii competente pentru străini pînă la frontieră sau pînă în ţara de origine.
    53. La solicitarea motivată a autorităţii competente pentru străini, în privinţa străinilor declaraţi indezirabili, instanţa judecătorească poate dispune luarea în custodie publică.
Capitolul VII
Procedura de expulzare a străinilor
    54. Autoritatea competentă pentru străini este responsabilă de executarea măsurii de expulzare a străinului care a săvîrşit o contravenţie sau o infracţiune pe teritoriul Republicii Moldova şi în privinţa căruia există o hotărîre judecătorească definitivă.
    55. În acest sens, autoritatea competentă pentru străini va emite o decizie prin care va aduce la cunoştinţa străinului, în limba de stat sau într-o limbă de circulaţie internaţională pe care o înţelege, hotărîrea instanţei de judecată cu privire la expulzarea sa de pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul în care aceasta nu este posibil, se va recurge la serviciile unui translator autorizat, fapt care va fi consemnat în decizie.
    56. În termen de 24 de ore, ofiţerul de caz va consemna măsura de expulzare a străinului în Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului şi va aplica restricţiile de rigoare în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    57. Dacă străinul nu deţine document de identitate pentru trecerea frontierei de stat sau mijloace financiare suficiente, autoritatea competentă pentru străini va solicita instanţei judecătoreşti ca, pînă la efectuarea expulzării, străinul să fie luat în custodie publică.
    58. Măsura de luare în custodie publică se va realiza în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi doar în vederea pregătirii procesului de expulzare.
    59. Expulzarea se va efectua în mod obligatoriu sub escortă, prin însoţirea străinului de către personalul specializat al autorităţii competente pentru străini pînă la punctul de trecere a frontierei de stat, deschis pentru traficul internaţional, ori pînă în ţara de origine, de tranzit sau de destinaţie.
    60. Autoritatea competentă pentru străini nu va admite expulzarea străinului într-un stat în care există temeri justificate că viaţa îi va fi pusă în pericol ori că va fi supus unor torturi, tratamente inumane sau degradante, cu excepţia cazurilor în care această decizie a fost luată pe motive de securitate naţională sau ordine publică.
    61. Străinul nu va fi expulzat pînă la dispariţia motivelor pe care a fost întemeiată decizia de expulzare, în cazul în care este bănuit, învinuit sau inculpat într-o cauză penală, iar procurorul sau instanţa de judecată a dispus obligarea lui de a nu părăsi teritoriul Republicii Moldova şi nu există nici o încuviinţare de a ieşi din ţară sau a fost condamnat prin hotărîre judecătorească rămasă definitivă şi are de executat o pedeapsă privativă de libertate, pedeapsă penală sub formă de amendă sau de muncă neremunerată în folosul comunităţii.