*HGO284/2009 Versiunea originala
ID intern unic:  367527
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 284
din  13.04.2009
pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor
de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor
în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor
de comunicaţii electronice
Publicat : 30.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 83-85     art Nr : 365
    În conformitate cu alin. (6) al art. 17 din Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.155), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulile privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice (se anexează).

    Prim-ministru                                                        Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării informaţionale                     Pavel Buceaţchi
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                        Igor Dodon

    Nr. 284. Chişinău, 13 aprilie 2009.

 Aprobate
 prin Hotărîrea Guvernului nr. 284
 din 13 aprilie 2009

Regulile
privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor
în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice
 I. Dispoziţii generale
    1. Regulile privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice (în continuare – Reguli) stabilesc relaţiile între furnizorii de reţele de comunicaţii electronice cu persoane juridice şi fizice din Republica Moldova în vederea asigurării integrităţii liniilor de cablu, a elementelor de suport ale liniilor de comunicaţii electronice şi a instalaţiilor de comunicaţii electronice.
    2. Întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile (în continuare – întreprinderi) proprietari ai reţelelor de comunicaţii electronice speciale şi departamentale interconectate la reţeaua publică de comunicaţii a Republicii Moldova, în baza prezentelor Reguli, normelor şi regulilor de exploatare tehnică în vigoare pentru reţelele publice de comunicaţii, elaborează regulile interne de exploatare, protecţie şi reparaţie a reţelelor de comunicaţii electronice ce le aparţin.
II. Zona de protecţie a reţelelor
de comunicaţii electronice
    3. Pentru traseele reţelelor de comunicaţii electronice:
    1) se stabilesc zone de protecţie cu condiţii speciale de utilizare:
    a) pentru cablurile subterane şi elementele de suport ale liniilor aeriene de comunicaţii electronice amplasate în extravilanul localităţilor, pe sectoare neîmpădurite – sub forma unor fîşii de teren, de-a lungul acestor linii, determinate de linii paralele la distanţă de 2 m de ambele părţi ale traseului cablului subteran sau ale firelor extreme ale liniilor aeriene de comunicaţii electronice;
    b) pentru cablurile reţelelor de comunicaţii electronice la trecerea peste rîurile şi rezervoarele de apă navigabile – sub forma unor sectoare de suprafaţă acvatică, la adîncimea deplină de la suprafaţă pînă la fundul rîului sau rezervorului de apă, determinate de suprafeţe plane paralele la distanţă de 100 m de fiecare parte a cablului;
    c) pentru cablurile reţelelor comunicaţiilor electronice la trecerea iazurilor şi lacurilor – sub forma unor sectoare de suprafaţă acvatică, la adîncimea deplină de la suprafaţă pînă la fundul iazului sau lacului, determinate de suprafeţe plane paralele la distanţă de 30 m de fiecare parte a cablului;
    d) pentru cablurile reţelelor comunicaţiilor electronice la trecerea peste alte obiecte acvatice, canale şi rîpe – sub formă de sectoare, la adîncimea deplină de pozare, determinate de suprafeţe plane paralele la distanţă de 20 m de fiecare parte a cablului;
    e) pentru instalaţiile tehnice ale reţelelor de comunicaţii electronice (puncte de amplificare şi regenerare) – sub formă de fîşii de teren, determinate de o linie închisă, trasată la distanţă de cel puţin 3 m de la centrul acestor instalaţii şi de cel puţin 2 m de la prizele de pămînt ale acestora;
    2) în zonele de păduri şi spaţii verzi, pentru liniile de comunicaţii electronice pe piloni, se asigură crearea fîşiilor de demarcaţie, cu o lăţime de cel puţin 2 m de la firele marginale pînă la coroana arborilor. De-a lungul liniilor de comunicaţii electronice prin cablu subteran se asigură crearea fîşiilor de demarcaţie cu lăţimea de 6 m – cîte 3 m de fiecare parte a cablului;
    3) toate lucrările în zona de protecţie a reţelelor de comunicaţii electronice (lucrări de construcţii, de terasament, sădirea plantaţiilor multianuale şi alte lucrări ce prevăd înlăturarea sau săparea solului la o adîncime mai mare de 0,3 m) se îndeplinesc numai în baza unui acord cu proprietarul liniilor de cablu, al elementelor de suport ale liniilor, instalaţiilor de comunicaţii electronice sau întreprinderea ce asigură exploatarea lor şi, concomitent, după caz, în baza autorizaţiei de construire, eliberate de către autorităţile administraţiei publice locale în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 360 din 18 aprilie 1997 „Despre aprobarea Regulamentului privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor”.
    4. Pe traseele reţelelor de comunicaţii electronice prin radioreleu pentru preîntîmpinarea acţiunii de ecranare a propagării undelor de radio, furnizorul de reţele de comunicaţii electronice prin radioreleu determină sectoarele de teren pe care se interzice construcţia clădirilor şi edificiilor, precum şi sădirea copacilor. Amplasarea şi limitele acestor sectoare sînt prevăzute în proiectele de execuţie ale reţelelor de comunicaţii electronice prin radioreleu şi se coordonează cu autorităţile administraţiei publice locale.
    5. Traseele reţelelor de comunicaţii electronice vor fi periodic defrişate de pomi şi tufişuri şi vor fi menţinute în stare de siguranţă contra incendiilor, se va asigura lăţimea stabilită a potecilor defrişate. Pomii ce prezintă pericol pentru liniile comunicaţiilor electronice vor fi defrişaţi în condiţiile legal stabilite, cu perfectarea documentelor necesare şi achitarea tuturor taxelor de stat.
    Potecile defrişate pe teritoriul masivelor forestiere, pădurilor şi plantaţiilor verzi trebuie menţinute în condiţii de siguranţă contra incendiilor din contul şi cu puterile furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice (în continuare –furnizori).
    6. În cazul în care traseele reţelelor de comunicaţii electronice existente sînt pozate pe teritoriul ariilor naturale protejate de stat (rezervaţiilor naturale), formarea fîşiilor defrişate se permite numai în baza avizului expertizei ecologice de stat privind lipsa acţiunii dăunătoare a acestora asupra naturii.
    7. În parcuri, livezi, rezervaţiile naturale, zonele verzi din extravilanul localităţilor, masivele forestiere cu specii preţioase, fîşiile forestiere de-a lungul drumurilor auto şi căilor ferate, ariile forestiere protejate de-a lungul rîurilor, canalelor, lacurilor şi altor bazine acvatice, formarea potecilor defrişate trebuie îndeplinită în aşa mod încît stării naturale a pădurilor să li se aducă pagube minimale şi să fie exclusă pierderea sau diminuarea proprietăţilor lor de protecţie.
    De pe fîşiile defrişate nu trebuie tăiaţi copacii tineri şi tufărişul (cu excepţia fîşiilor defrişate destinate pozării cablurilor de telecomunicaţii) nu trebuie scoase cioturile de pe sectoarele cu sol moale, pantele abrupte (peste 15 grade) şi locurile supuse spălării de ape.
    8. Pe traseele reţelelor de comunicaţii electronice, în extravilanul localităţilor se instalează semne informaţionale ce servesc drept repere. Cantitatea, tipul şi locurile de instalare a semnelor informaţionale sînt stabilite de către proprietarii reţelelor de comunicaţii electronice, conform normativelor şi regulilor de exploatare tehnică în vigoare.
    9. În intravilanul oraşelor şi altor localităţi traseele reţelelor de comunicaţii electronice prin cablu se indică şi se determină în baza indicatoarelor montate pe pereţii clădirilor, pe elementele de suport ale liniilor aeriene şi pe garduri, precum şi în baza documentaţiei tehnice.
    Graniţele zonelor de protecţie a traseelor reţelelor de comunicaţii electronice prin cablu sînt determinate de către proprietarii şi/sau întreprinderile ce asigură exploatarea acestor reţele, însă nu vor depăşi 2 m de la construcţiile marginale ale acestor reţele.
    10. În locurile de instalare a punctelor de regenerare şi amplificare a reţelelor de comunicaţii electronice, echipamentele cărora sînt amplasate în containere unificate direct în sol, fără suprastructuri, trebuie să fie instalate semne de marcaj atît pentru timp de iarnă (troiene), cît şi pentru timp de vară.
    11. Zonele de protecţie a traseelor reţelelor de comunicaţii electronice la trecerile peste rîuri navigabile şi nenavigabile, lacuri, rezervoare de apă şi canale se marchează cu panouri-indicatoare pe ambele maluri, la ieşirea cablurilor din apă. Indicatoarele de interdicţie şi indicatoarele iluminate ce ţin de navigaţie se instalează în corespundere cu cerinţele în vigoare şi standardele de stat.
    12. Distanţa minimală admisibilă (intervalele) între construcţiile reţelelor de comunicaţii electronice şi alte edificii se stabilesc în regulile de construcţie ale acestor edificii şi trebuie să asigure compatibilitatea electromagnetică şi lipsa acţiunii mecanice asupra reţelelor de comunicaţii electronice.
    13. Zonele de protecţie a reţelelor de comunicaţii electronice amplasate în zona de exploatare a drumurilor auto şi căilor ferate pot fi utilizate de întreprinderile de deservire a acestor drumuri pentru necesităţile lor interne, fără o coordonare prealabilă cu furnizorii, dacă aceasta nu provoacă o influenţă mecanică sau electromagnetică asupra reţelelor de comunicaţii electronice, cu condiţia asigurării obligatorii a integrităţii acestor reţele.
    14. Modalitatea de utilizare a terenurilor amplasate în zona de protecţie a reţelelor de comunicaţii electronice este stabilită de legislaţia funciară a Republicii Moldova.
    15. În cazul acordării terenurilor amplasate în zonele de protecţie a reţelelor de comunicaţii electronice, pentru utilizare în scopuri agricole, autorităţile publice, în titlurile de proprietate, cu acordul furnizorilor în gestiunea cărora se află aceste reţele, vor notifica, în mod obligatoriu, prezenţa zonelor cu regim special de folosire.
    Furnizorii, în gestiunea cărora sînt reţelele de comunicaţii electronice, vor informa în scris proprietarul terenului sau alte persoane care execută lucrări în zona de protecţie a acestor reţele despre acţiunile de compensare a daunelor pentru cazurile de deteriorare, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
    16. Lucrările de construire (reconstruire) a clădirilor, drumurilor, podurilor şi altor construcţii, lucrările de instalare, de înlocuire sau de mutare a oricăror elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice se efectuează în condiţiile alin. (3) art.15 al Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007.
III. Specificul executării lucrărilor în zonele
 de protecţie a reţelelor de comunicaţii electronice

    17. Pentru executarea tuturor tipurilor de lucrări ce implică lucrări de terasament în zona de protecţie a reţelelor de comunicaţii electronice (cu excepţia aratului la o adîncime nu mai mare de 0,3 m) pe terenul ce aparţine persoanei fizice sau juridice, beneficiarul (antreprenorul) trebuie să obţină acceptul în scris al furnizorului în gestiunea căruia se află reţeaua de comunicaţii electronice.
    Confirmarea în scris trebuie să fie obţinută, de asemenea, pentru executarea lucrărilor de construcţie, reparaţie şi a altor lucrări ce se îndeplinesc în zonele de protecţie fără proiecte şi la îndeplinirea cărora pot fi deteriorate reţelele de comunicaţii electronice (săparea gropilor, amenajarea coborîrilor temporare de pe drumuri, deplasarea sub fire a încărcăturilor, gabaritele cărora sînt egale sau depăşesc înălţimea elementelor de suport ale liniilor aeriene de comunicaţii electronice ş.a.).
    Pentru determinarea locului de amplasare a construcţiilor subterane ale reţelelor de comunicaţii electronice în zona de îndeplinire a lucrărilor menţionate mai sus este necesară permisiunea scrisă a organelor de control şi verificare special abilitate.
    18. Beneficiarul (constructorul) care execută lucrări în zona de protecţie a reţelelor de comunicaţii electronice, cu cel puţin trei zile lucrătoare pînă la începutul lucrărilor (cu excepţia cazurilor de forţă majoră ), este obligat să cheme reprezentantul furnizorului, în jurisdicţia căruia se află reţeaua de comunicaţii electronice, pentru stabilirea, în baza documentaţiei tehnice şi prin puţuri de control, a poziţionării precise a cablurilor şi altor construcţii subterane ale reţelelor de comunicaţii electronice (punctelor subterane de amplificare şi regenerare, a canalizării cu căminele de vizitare, construcţiilor metalice subterane ale prizelor de pămînt) şi determinarea adîncimii lor de pozare.
    19. Furnizorul precizează locul de amplasare a reţelelor de comunicaţii electronice în zona de îndeplinire a lucrărilor pe tot traseul cablului existent şi îl înseamnă pe teren cu jaloane cu înălţimea de 1,5-2 m, care se instalează pe sectoare drepte la o distanţă de 10-15 m la toate devierile traseului de la linia dreaptă cu mai mult de 0,5 m, la toate cotiturile traseului şi la marginea terasamentului, acolo unde lucrările trebuie să fie executate în mod manual.
    Lucrările de instalare a semnelor de preîntîmpinare, jaloanelor şi săparea puţurilor de control sînt îndeplinite cu forţele şi mijloacele beneficiarului (constructorului), în prezenţa reprezentantului întreprinderii responsabile de exploatarea reţelei de comunicaţii electronice ori cu forţele acestei întreprinderi din contul mijloacelor beneficiarului (constructorului).
    Personalul de conducere al furnizorului este obligat să asigure prezenţa reprezentantului său în termenele coordonate cu beneficiarul (antreprenorul) la locul executării lucrărilor, pentru supravegherea tehnică a asigurării integrităţii reţelelor de comunicaţii electronice.
    Nu se admite executarea lucrărilor de terasament pînă la marcarea traseului reţelelor de comunicaţii electronice şi sosirea reprezentantului furnizorului.
    În afară de jaloane poate fi instalat un semn de preîntîmpinare ce prezintă un dreptunghi metalic cu mărimea 400x300 mm,
vopsit în culori deschise cu simbolul fulgerului de culoare roşie şi inscripţia „Lucrări de terasament interzise, zonă de protecţie a cablului”, indicarea mărimii zonei de protecţie, adresa (denumirea localităţii) şi numărul de telefon (cu culoare neagră) al întreprinderii ce deserveşte cablul.
    Semnul se instalează pe un pilon la înălţimea de 1,7 m deasupra solului.
    20. În baza rezultatelor lucrărilor îndeplinite de precizare a traseului reţelelor de comunicaţii electronice de către reprezentantul furnizorului se perfectează un act, conform formei stabilite în anexa nr. 1 la prezentele Reguli, cu participarea reprezentantului beneficiarului, reprezentantului furnizorului şi, de regulă, a reprezentantului întreprinderii de antrepriză ce îndeplineşte lucrările în zona de protecţie.
    În act se indică cîte şi ce fel de puţuri de control au fost săpate, numărul de jaloane şi semne de preîntîmpinare instalate, ziua şi ora la care să asigure prezenţa furnizorului la locul de îndeplinire a lucrărilor.
    După semnarea actului responsabilitatea pentru asigurarea integrităţii jaloanelor şi semnelor de preîntîmpinare o poartă beneficiarul sau antreprenorul.
    21. Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice care asigură autorităţile publice cu comunicaţii speciale este în drept să stopeze sau să interzică, fără explicaţii, orice tipuri de lucrări ce implică lucrări de terasament, dacă acestea pot afecta securitatea statului (scurgerea informaţiei importante pentru stat).
    22. Executanţii lucrărilor (maiştri, brigadieri, maşinişti ai maşinilor de terasament, de bătut piloni, de forare şi ai altor mecanisme şi maşini de construcţie), pînă a începe lucrările în zonele de protecţie a reţelelor de comunicaţii electronice, trebuie să ia cunoştinţă de amplasarea instalaţiilor şi traseelor cablurilor subterane ale reţelelor de comunicaţii electronice, de marcarea lor pe teren şi să fie instruiţi de către reprezentantul furnizorului privind modalitatea de îndeplinire a lucrărilor de terasament, în mod manual sau mecanizat, pentru a le asigura integritatea.
    În afară de aceasta, persoanele menţionate trebuie să fie preîntîmpinate despre pericolul de electrocutare, despre necesitatea de a ţine seama de prezenţa pe liniile comunicaţiilor electronice a tensiunilor periculoase pentru viaţă şi posibilitatea deteriorării acestor linii.
    În dispoziţiile de executare a lucrărilor corespunzătoare în aceste zone se indică existenţa la locul de îndeplinire a acestora a reţelelor de comunicaţii electronice. Lucrările în zonele de protecţie a reţelelor de comunicaţii electronice vor fi îndeplinite sub supravegherea obligatorie a şefului de şantier sau a maistrului şi numai în prezenţa reprezentantului furnizorului.
    23. În cazul neprezentării la locul executării lucrărilor a reprezentantului furnizorului, beneficiarul (antreprenorul) este obligat, în decurs de 24 de ore să informeze despre aceasta conducerea furnizorului, prin telefonogramă sau în alt mod.
    Se interzice executarea lucrărilor de terasament în zona de protecţie a liniilor comunicaţiilor electronice pînă la sosirea reprezentantului furnizorului. Despăgubirile pentru cheltuielile privind staţionarea mecanismelor şi lucrătorilor legate de neprezentarea reprezentantului furnizorului sînt recuperate de către acesta în baza înţelegerii reciproce sau în baza hotărîrii judecătoreşti.
    24. În lipsa acordului în scris al furnizorului în gestiunea căruia se află reţeaua de comunicaţii electronice la îndeplinirea lucrărilor în zona de protecţie a reţelelor de comunicaţii electronice sau a încălcării prezentelor Reguli, reprezentantul furnizorului cere stoparea lucrărilor cu înmînarea interdicţiei, conform formei stabilite în anexa nr. 3 la prezentele Reguli şi perfectează un act, conform formei stabilite în anexa nr. 1 la prezentele Reguli.
    25. În cazul lucrărilor de lichidare a consecinţelor avarierilor ce necesită executarea de urgenţă a lucrărilor de depanare în zona de protecţie a reţelelor de comunicaţii electronice se admite îndeplinirea acestor lucrări fără coordonarea prealabilă cu reprezentanţii furnizorilor sau proprietarii reţelelor de comunicaţii electronice, cu condiţia îndeplinirii următoarelor cerinţe:
    a) concomitent cu executarea lucrătorilor la locul avariei, indiferent de oră, se anunţă prin telefon furnizorul despre necesitatea prezentării reprezentantului acestuia;
    b) la locul executării lucrărilor de restabilire trebuie să fie permanent prezentă persoana responsabilă de executarea acestor lucrări, care trebuie să instruiască executanţii lucrărilor (maiştri, brigadieri, maşinişti ai maşinilor de terasament, de bătut piloni, de forare şi ai altor mecanisme şi maşini de construcţie);
    c) pînă la sosirea la locul avariei a reprezentantului furnizorului sau a proprietarului acestor reţele, lucrările de terasament în zona de protecţie trebuie să fie executate în mod manual. La depistarea cablului subteran trebuie să fie asigurată integritatea acestuia;
    d) reprezentantul furnizorului, sosind la locul avariei, este obligat să indice locul amplasării comunicaţiilor electronice, să determine măsurile de asigurare a integrităţii lor şi să fie de faţă pînă la finalizarea deplină a lucrărilor.
    26. Lucrările în locurile unde, conform proiectelor, se prevede transferul reţelelor de comunicaţii electronice (pe perioada îndeplinirii lucrărilor sau pe un termen nelimitat) pot fi începute numai după reconectarea reţelei în funcţiune.
    Lucrările de reconectare a reţelelor în funcţiune la reţelele nou-construite sînt îndeplinite de către furnizorul acestor reţele, conform devizului de cheltuieli de reconectare şi achitare de către beneficiar a cheltuielilor legate de staţionarea canalelor telefonice, în termen maximum de 5 zile de la finalizarea lucrărilor de transfer indicate.
    27. În cazul necesităţii amenajării pasajelor temporare pentru deplasarea mecanismelor de construcţii şi a transportului pe şenile, nemijlocit pe traseele reţelelor de comunicaţii electronice, acestea sînt executate din contul întreprinderii de construcţie, după coordonarea cu furnizorul, prin protejarea comunicaţiilor subterane de deteriorări mecanice (montarea pavajelor din lemn sau plăci de beton sau prin presărarea pietrişului sau prundişului).
     Pentru prevenirea ruperii firelor aeriene ale reţelelor de comunicaţii electronice la transportarea încărcăturilor cu gabarite necorespunzătoare se efectuează lucrări de ridicare a acestora pe piloni mai înalţi, pentru a asigura distanţa de cel puţin 200 mm între fire şi punctul cel mai înalt al încărcăturii. Aceste lucrări sînt îndeplinite de către furnizor din contul beneficiarului, conform articolului corespunzător al devizului de cheltuieli pentru îndeplinirea lucrărilor.
    28. Lucrările în zona de protecţie a reţelelor de comunicaţii electronice necesită a fi executate în corespundere cu normele şi regulile de construcţie şi cu standardele de stat în vigoare.
    29. Săparea solului în limitele zonei de protecţie a reţelelor de comunicaţii electronice se admite numai cu ajutorul lopeţilor şi hîrleţelor, fără lovituri puternice. Se interzice utilizarea uneltelor de abataj (răngi, tîrnăcoape, pene, instrumente pneumatice).
    Lucrările de terasament pe traseele reţelelor de comunicaţii electronice trebuie îndeplinite în termenele coordonate cu furnizorii.
    La săparea şanţurilor şi gropilor pe traseul reţelei de comunicaţii electronice organizaţia ce îndeplineşte lucrările de construcţie asigură protecţia reţelei în felul următor:
    a) cablul pozat direct în sol este dezgropat în întregime în mod manual şi este căptuşit pe toată lungimea într-o cutie de lemn care trebuie, în caz de necesitate, suspendată în mod sigur de grinzi sau buşteni fixaţi de-a curmezişul şanţului. Suspendarea cutiei se face cu scoabe din sîrmă;
    b) cablul pozat în ţevi (blocuri) se dezgroapă manual numai pînă la marginea de sus a ţevii (blocului). După aceasta se pune grinda necesară pentru suspendarea cablului respectiv. În continuare se sapă solul pînă la marginea de jos a ţevii (blocului), se îndeplineşte suspendarea cablului şi numai după aceasta se sapă solul mai departe;
    c) în cazul săpării şanţurilor sau gropilor la un nivel mai adînc de nivelul de pozare a cablului sau în apropierea imediată de el vor fi îndeplinite măsurile necesare pentru a evita tasarea şi alunecarea terenului;
    d) protecţia cablului comunicaţiilor electronice sau a blocului de canalizare, în cazul descoperirii unor porţiuni considerabile, trebuie să fie prevăzută la etapa de elaborare a proiectului de îndeplinire a lucrărilor.
    În lipsa protecţiei cablurilor comunicaţiilor electronice dezgropate de către beneficiar trebuie să fie organizată paza lor.
    30. Condiţiile de executare a lucrărilor în limitele zonei de protecţie a staţiilor radioreleu sau a cablurilor subacvatice trebuie să fie coordonate cu întreprinderile ce deservesc aceste comunicaţii.
    31. Încălzirea pămîntului îngheţat în zona de pozare a reţelelor subterane de comunicaţii electronice trebuie efectuată în aşa mod ca temperatura solului să nu provoace defectarea învelişului exterior şi a izolaţiei conductoarelor cablului. Săparea solului îngheţat cu utilizarea mecanismelor de percuţie este interzisă.
    32. Astuparea şanţurilor în locurile de intersecţie cu reţelele subterane de comunicaţii electronice se face cu straturi de sol de o grosime nu mai mare de 0,1 m, cu îndesare minuţioasă. În condiţii de iarnă astuparea se efectuează cu nisip sau pămînt dezgheţat.
    Şanţul se astupă împreună cu grinzile şi cutiile în care au fost pozate cablurile, după care se întocmeşte actul de lucrări subterane.
    33. La executarea lucrărilor de construcţie se interzice astuparea cu pămînt şi materiale de construcţie a capacelor căminelor de vizită a canalizării telefonice, dulapurilor de distribuţie, semnelor de avertizare, stîlpilor de pichet pe traseele reţelelor subterane de comunicaţii electronice, precum şi deplasarea (strămutarea) construcţiilor existente de comunicaţii electronice fără coordonarea cu furnizorul.
     34. În caz de depistare în procesul de executare a lucrărilor de terasament a reţelelor de comunicaţii electronice neindicate în documentaţia tehnică, este necesar ca aceste lucrări să fie sistate, să se întreprindă măsuri operative privind protejarea cablurilor şi construcţiilor subterane şi chemat reprezentantul furnizorului la locul desfăşurării lucrărilor.
    35. În caz de deteriorare a reţelelor de comunicaţii electronice, întreprinderea ce execută lucrările de construcţie este obligată să anunţe imediat despre deteriorare furnizorul sau proprietarul acestor reţele sau cea mai apropiată întreprindere de comunicaţii electronice şi, de asemenea, să acorde ajutor la lichidarea avariei, incluzînd asigurarea cu forţă de muncă şi mecanisme.
    În cazul în care reţelele de comunicaţii electronice nu sînt în gestiunea (nu aparţin) furnizorului (întreprinderii de comunicaţii electronice ) care a fost anunţat, el este obligat, în termen cît mai restrîns, să stabilească furnizorul (proprietarul) acestor reţele şi să-i transmită informaţia despre avariere.
     Neîndeplinirea măsurilor specificate în prezentul punct serveşte ca bază pentru înaintarea pretenţiilor din partea proprietarului reţelei de comunicaţii electronice defectate.
     36. Condiţiile de executare a lucrărilor de reparaţie şi restabilire a reţelelor de comunicaţii electronice, ce necesită demontarea îmbrăcămintei rutiere şi săparea solului, trebuie coordonate în prealabil cu autorităţile de resort în domeniul traficului rutier, iar în intravilan – cu autorităţile administraţiei publice locale.
    Înştiinţarea despre condiţiile de executare a lucrărilor trebuie să fie transmisă întreprinderii în deservirea căreia se află reţeaua de comunicaţii electronice nu mai tîrziu de trei zile lucrătoare din ziua primirii avizului scris privind necesitatea îndeplinirii lucrărilor.
    În cazul în care lipseşte posibilitatea de a organiza legături de ocolire a reţelei de comunicaţii electronice defectate, lucrările de demontare a pavajului rutier şi săpare a solului se îndeplinesc fără coordonare prealabilă, însă cu invitarea obligatorie la locul executării lucrărilor a reprezentantului autorităţii de resort în domeniul traficului rutier sau al autorităţii administraţiei publice locale.
    În acest caz, întreprinderea ce execută aceste lucrări şi în deservirea căreia se află reţeaua de comunicaţii electronice amenajează mai întîi ocolirea locului de executare a lucrărilor, cu instalarea indicatoarelor rutiere de preîntîmpinare a transportului şi pietonilor, iar după finalizarea lucrărilor asigură restabilirea pavajului rutier.
IV. Drepturile şi obligaţiile persoanelor juridice şi fizice
ce exercită activităţi economice în zona
de protecţie
a reţelelor de comunicaţii electronice

    37. Suprafeţele zonelor de protecţie a reţelelor de comunicaţii electronice sînt utilizate de către persoane juridice şi fizice, în conformitate cu Codul funciar al Republicii Moldova şi în contextul restricţiilor stabilite de prezentele Reguli.
    38. Persoanele juridice şi fizice care practică activitate economică pe terenurile pe care sînt pozate reţele de comunicaţii electronice sînt obligate:
    a) să asigure îndeplinirea tuturor acţiunilor dependente de ele ce ar contribui la asigurarea integrităţii acestor reţele;
    b) să asigure accesul liber al personalului tehnic la aceste reţele pentru îndeplinirea lucrărilor necesare de întreţinere a lor (la prezentarea documentului ce certifică atribuţiile corespunzătoare).
    39. Modul de executare a lucrărilor şi de utilizare a terenurilor şi a altor bunuri imobile se stabileşte de către furnizorul de reţele de comunicaţii electronice sau, după caz, de către antreprenorul care execută lucrările, de comun acord şi în bază de contract, încheiat cu proprietarul terenului ori al unui alt bun imobil. Dreptul de acces al furnizorului la reţelele sale de comunicaţii electronice va fi opozabil, în temeiul prezentelor Reguli, şi persoanelor care vor deveni ulterior proprietari ai terenurilor sau ai altor bunuri imobile pe care sînt instalate reţelele respective. Executorul lucrărilor îşi asumă responsabilitatea pentru amenajarea aspectului exterior al terenurilor, construcţiilor, obiectivelor şi traseelor, precum şi pentru recuperarea echivalentă a prejudiciilor cauzate în procesul instalării reţelelor de comunicaţii electronice.
    În cazul reţelelor de comunicaţii electronice pozate pe teritorii cu regim special (de frontieră) şi a obiectelor speciale, modul de acces al personalului tehnic şi tehnicii furnizorului pentru exercitarea controalelor şi executarea lucrărilor se stabileşte în conformitate cu actele normative care reglementează regimul respectiv.
    40. Furnizorilor în gestiunea cărora se află reţelele de comunicaţii electronice în zonele de protecţie li se permite:
    a) amenajarea din cont propriu a drumurilor, acceselor, podurilor şi a altor edificii necesare pentru deservirea reţelelor de comunicaţii electronice în conformitate cu clauzele convenite cu proprietarii terenurilor sau cu alte persoane în gestiunea cărora se află terenul, care nu sînt în drept să le refuze acestora asigurarea condiţiilor necesare pentru deservirea reţelelor de comunicaţii electronice;
    b) săparea gropilor, şanţurilor, excavaţiilor pentru repararea reţelelor de comunicaţii electronice, cu astuparea lor ulterioară;
    c) tăierea unor arbori separaţi, în caz de avariere a reţelelor de comunicaţii electronice pozate prin masive forestiere, în locurile învecinate cu traseele acestor reţele, fără coordonarea cu organele de mediu şi silvice, iar după finalizarea lichidării situaţiilor de avarie, curăţarea locului de tăiere de rămăşiţele tăieturii agenţii economici sînt obligaţi să comunice organelor de mediu şi silvice despre lucrările executate pentru controlul oportunităţii acestora şi luării la evidenţă a masei lemnoase.
    41. Lucrările de pozare, adăugare şi reparaţie a reţelelor de comunicaţii electronice prin cablu ce trec prin terenurile agricole, sectoarele de livezi şi vii trebuie executate, de regulă, în perioada cînd aceste terenuri nu sînt ocupate de culturi agricole, iar lucrările de lichidare a avariilor şi de deservire trebuie îndeplinite în orice perioadă.
    După executarea lucrărilor de reparaţie, furnizorii în gestiunea cărora se află reţelele de comunicaţii electronice trebuie să readucă terenurile agricole în stare bună, pentru utilizare în scopuri agricole şi, de asemenea, să recupereze pagubele cauzate proprietarilor de terenuri sau altor persoane în gestiunea cărora se află aceste terenuri, în conformitate cu prevederile Codului funciar al Republicii Moldova. În caz de avariere, pagubele se vor despăgubi în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova.
    42. Modalitatea executării lucrărilor de exploatare a reţelelor de comunicaţii electronice în locurile de intersecţie cu drumurile auto şi căile ferate, conductele, rîurile navigabile, lacurile, rezervoarele de apă, canalele, teritoriile întreprinderilor industriale, drumurile de acces spre aerodromuri şi proprietăţi particulare trebuie coordonată de către furnizor cu întreprinderile de transport, industriale şi alte întreprinderi interesate, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, precum şi cu proprietarii de terenuri sau alte persoane în gestiunea cărora se află aceste terenuri.
    43. În cazul în care pe teritoriul şantierelor de construcţii sînt pozate reţele de comunicaţii electronice, în proiectele şi devizele de cheltuieli pentru construcţia acestor obiecte prin coordonare cu furnizorii, trebuie prevăzute măsuri privind asigurarea integrităţii reţelelor sau a transferării lor pînă la finalizarea lucrărilor.
    44. Persoanele fizice sau juridice care îndeplinesc lucrări în afara zonei de protecţie a reţelelor de comunicaţii electronice ce pot provoca deteriorarea acestor reţele sau perturbaţii electromagnetice sînt obligate să anunţe furnizorul (furnizorii) despre timpul, locul şi durata executării acestor lucrări şi să invite reprezentantul furnizorului. Toate cheltuielile suportate de către furnizor pentru deplasarea tur-retur a reprezentantului său sînt rambursate din contul persoanelor menţionate.
     Persoanelor fizice şi juridice li se recomandă să încheie cu furnizorul (furnizorii) un contract de asistenţă tehnică vizînd asigurarea integrităţii reţelelor de comunicaţii electronice, care se achită conform articolului corespunzător al devizului de cheltuieli la executarea lucrărilor.
    45. Persoanele fizice şi juridice ce îndeplinesc lucrări de terasament, în caz de depistare a cablurilor subterane ale reţelelor de comunicaţii electronice, ce nu sînt indicate în documentaţia tehnică, trebuie să suspende imediat aceste lucrări şi să întreprindă acţiuni în vederea asigurării integrităţii cablului subteran, să anunţe despre aceasta cel mai apropiat furnizor sau serviciul de arhitectură, urbanistică şi relaţii funciare de pe lîngă autoritatea publică respectivă.
    Furnizorul care a fost anunţat sau serviciul de arhitectură, urbanistică şi relaţii funciare de pe lîngă autoritatea publică este obligat, în termen de trei zile, să stabilească furnizorul ce gestionează reţeaua de comunicaţii electronice sau proprietarul acesteia şi să anunţe despre aceasta persoana fizică sau juridică ce îndeplineşte lucrări de terasament pe traseul în cauză.
     Cheltuielile legate de staţionarea mecanismelor şi muncitorilor din cauza necesităţii determinării proprietarului reţelei subterane de comunicaţii electronice vor fi achitate de către proprietarul reţelei (în cazul pozării reţelei de comunicaţii electronice fără documentaţie de proiect) sau de către întreprinderea ce a perfectat documentaţia tehnică pentru îndeplinirea lucrărilor prin înţelegere amicală sau pe cale judiciară.
    46. Persoanelor fizice şi juridice, în limitele zonelor de protecţie, fără acordul în scris şi prezenţa reprezentantului furnizorului, li se interzice:
    a) să execute orice lucrări de construcţie, montare, dinamitare, nivelare a terenului cu maşini pentru terasamente şi lucrări de terasament (cu excepţia aratului la o adîncime de pînă la 0,3 m);
     b) să îndeplinească lucrări de studiere şi prospecţiuni geologice, investigaţii de geodezie care sînt legate de forarea puţurilor, sondaje de teren, luarea probelor de sol, îndeplinirea lucrărilor de dinamitare;
     c) să sădească pomi, să amplaseze cantonamente de cîmp, să întreţină animale, să depoziteze materiale, furaje şi îngrăşăminte, să ardă ruguri, să organizeze cîmpuri de tragere (tiruri);
    d) să amenajeze treceri şi parcări pentru transportul auto, tractoare şi mecanisme, să deplaseze încărcături necorespunzătoare gabaritului pe sub liniile aeriene de comunicaţii electronice, să construiască canale, să amenajeze îngrădiri şi alte obstacole;
    e) să execute construcţia şi reconstrucţia liniilor de curent electric, staţiilor radio şi a altor obiecte ce emit unde electromagnetice necompatibile cu reţelele de comunicaţii electronice;
    f) să execute lucrări de protecţie a comunicaţiilor subterane contra coroziunii, fără a lua în considerare cablurile subterane de comunicaţii electronice.
    47. Persoanelor juridice şi fizice li se interzice îndeplinirea oricăror acţiuni capabile să pericliteze buna funcţionare a reţelelor de comunicaţii electronice, precum ar fi:
    a) demolarea şi reconstrucţia clădirilor şi podurilor, reamenajarea colectoarelor, tunelurilor şi căilor ferate, unde sînt pozate cablurile de comunicaţii electronice, instalaţi piloni ai liniilor aeriene, amplasate edificiile tehnice ale staţiilor radioreleu, dulapurile de cablu şi cutiile de distribuţie, fără evacuarea prealabilă a acestora din contul beneficiarului. Evacuarea poate fi efectuată doar după coordonarea prealabilă cu întreprinderea ce gestionează aceste linii sau edificii;
    b) rambleierea (astuparea) traseelor reţelelor subterane de comunicaţii electronice, amenajarea pe aceste trasee a depozitelor temporare, scurgerea de substanţe chimice active şi gunoişti pentru deşeuri industriale şi menajere, deteriorarea indicatoarelor de măsurare, reper, preîntîmpinare şi a fîntînilor telefonice;
    c) deschiderea căilor de acces ale punctelor autonome de amplificare şi regenerare (terestre şi subterane) şi ale staţiilor radioreleu, fîntînilor de cablu ale canalizării telefonice, dulapurilor şi cutiilor de distribuţie, precum şi conectarea la liniile comunicaţiilor electronice;
    d) îngrădirea traseelor reţelelor de comunicaţii electronice, împiedicînd accesul liber al personalului tehnic;
    e) conectarea, în mod abuziv, la liniile comunicaţiilor electronice în scopul beneficierii de servicii de comunicaţii electronice;
    f) întreprinderea altor acţiuni ce pot cauza deteriorarea reţelelor de comunicaţii electronice (deteriorarea pilonilor şi armaturii liniilor aeriene de comunicaţii electronice, ruperea firelor, aruncarea pe ele a diferitelor obiecte).
V. Responsabilitatea pentru deteriorarea
reţelelor de comunicaţii electronice

    48. Persoanele juridice şi fizice ce nu îndeplinesc cerinţele prezentelor Reguli şi periclitează funcţionarea acestor reţele sînt trase la răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
    49. În cazul încălcării de către persoanele juridice şi fizice a prezentelor Reguli, ce au provocat, drept consecinţă, deteriorarea reţelelor de comunicaţii electronice, reprezentantul furnizorului în gestiunea căruia se află reţeaua deteriorată efectuează o investigaţie de serviciu şi perfectează în prezenţa reprezentantului întreprinderii sau a persoanei fizice din cauza căreia a fost deteriorată reţeaua de comunicaţii electronice un proces-verbal despre cauzele incidentului. În procesul-verbal se indică denumirea întreprinderii, funcţia şi numele persoanei vinovate sau numele şi domiciliul persoanei fizice (vinovate de deteriorare), caracterul, locul şi timpul incidentului. În cazul refuzului persoanei culpabile să semneze procesul-verbal vizînd fapta prejudiciabilă, acesta va fi semnat de către reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale.
    50. Paguba materială cauzată întreprinderii, în gestiunea căreia se află reţeaua de comunicaţii electronice, în urma ruperii sau deteriorării acesteia, se calculează reieşind din cheltuielile directe de restabilire a reţelei şi veniturile tarifare ratate de către această întreprindere în urma întreruperii legăturii.
    51. Paguba materială se rambursează de către persoana vinovată în mod benevol, iar în caz de dezacord – prin instanţa judiciară.
    Paguba materială se încasează în conformitate cu legislaţia în vigoare, indiferent de tragerea persoanei vinovate de încălcarea prezentelor Reguli la răspundere administrativă sau penală.
Anexa nr.1
la Regulile privind protecţia reţelelor
de comunicaţii electronice şi executarea
lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele
liniilor de comunicaţii electronice
    anexa nr.1
Anexa nr.2
la Regulile privind protecţia reţelelor
de comunicaţii electronice şi executarea
lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele
liniilor de comunicaţii electronice
    anexa nr.2
Anexa nr.3
la Regulile privind protecţia reţelelor
 de comunicaţii electronice şi executarea
lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele
 liniilor de comunicaţii
electronice
    anexa nr.3