HGM1245/2016
ID intern unic:  367711
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1245
din  15.11.2016
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire,
modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale
Publicat : 25.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 405-414     art Nr : 1354
    MODIFICAT
   
HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19
    HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG996 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1107
    HG632 din 14.08.17, MO301-315/18.08.17 art.732    În temeiul articolului 1241 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159-162, art. 648), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale, conform anexei.
    2. Cheltuielile suportate în vederea realizării prezentei hotărîri pentru asiguraţii din sistemul public de asigurări sociale se vor acoperi din contul mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat.
    3. Casa Naţională de Asigurări Sociale, în termen de 2 luni, va aduce Sistemul informaţional „Protecţie socială” în concordanţă  cu prevederile prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU
                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                   Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                               Octavian Armaşu

    Nr. 1245. Chişinău, 15 noiembrie 2016.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1245
din 15 noiembrie 2016

REGULAMENT
cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată
a indemnizaţiei paternale

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Dreptul la indemnizaţie paternală se acordă tatălui asigurat în sistemul public de asigurări sociale, angajat în baza contractului individual de muncă sau aflat în raport de serviciu în baza actului administrativ, pentru îngrijirea copilului nou-născut, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova.
    2. Stabilirea, evidenţa şi organizarea plăţii indemnizaţiei paternale se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare – Casa Naţională).
    3. Plata indemnizaţiei paternale se efectuează de către prestatorul de servicii de plată desemnat, prin cerere, de către beneficiar. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar încheie contract cu Casa Naţională.
II. CONDIŢIILE DE STABILIRE A INDEMNIZAŢIEI
PATERNALE

    4. Salariaţii asiguraţi în sistemul public de asigurări sociale au dreptul la indemnizaţie paternală dacă confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani.
    5.  Salariaţii asiguraţi în sistemul public de asigurări sociale care confirmă un stagiu total de cotizare de pînă la 3 ani beneficiază de dreptul la  indemnizaţie paternală dacă au un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni, realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei naşterii copilului.
    În stagiul de cotizare se includ perioadele contributive de la prima zi de activitate a salariatului pînă la data naşterii copilului, conform informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.
    6. Condiţiile de stabilire a indemnizaţiei paternale:
    a) tatălui copilului nou-născut i s-a acordat, la cerere, concediu paternal la unitatea de la locul de muncă de bază în primele 56 de zile de la data nașterii copilului
    [Pct.6 lit.a) în redacția HG632 din 14.08.17, MO301-315/18.08.17 art.732]
    b) tatăl copilului nou-născut a solicitat stabilirea indemnizaţiei paternale în termen de 30 de zile din data acordării concediului paternal;
    c) tatăl copilului nou-născut a realizat un venit asigurat la locul de muncă de bază în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului.
    7. Cererea pentru stabilirea indemnizației paternale se depune personal de către tatăl sau mama copilului, cu prezentarea documentelor confirmative, la casa teritorială de asigurări sociale (în continuare – casa teritorială) de la locul de domiciliu sau reşedinţă ori la casa teritorială în a cărei rază de deservire se află unitatea de la locul de muncă de bază sau în mod electronic prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) ori al paginii web oficiale a Casei Naționale (www.cnas.md).
    Cererea se depune conform modelului stabilit de Casa Națională.
    [Pct.7 în redacția HG632 din 14.08.17, MO301-315/18.08.17 art.732]
    8. Pentru stabilirea indemnizaţiei paternale în cazul depunerii cererii la casa teritorială se prezintă următoarele acte:
    [Pct.8 modificat prin HG632 din 14.08.17, MO301-315/18.08.17 art.732]
    a) actul de identitate al tatălui copilului nou-născut, în original şi în copie;
    b) certificatul de naştere al copilului, înregistrat la subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice, în original şi în copie;
    [Pct.8 lit.b) modificată prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    c) extrasul din ordinul de acordare a concediului paternal, în original, eliberat la locul de muncă de bază.
    9. Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei paternale şi actele necesare se examinează în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială, în cazul cererii electronice – de la data înregistrării cererii în sistemul informațional. Dacă la cererea depusă la casa teritorială nu sînt anexate toate actele necesare sau dacă actele prezentate sînt perfectate incorect/incomplet, solicitantul are dreptul să prezinte, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, actele care lipsesc sau care au fost corectate/completate.
    Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei, după caz, cu toate actele anexate, inclusiv decizia casei teritoriale, se păstrează în dosarul personal al beneficiarului.
    [Pct.9 în redacția HG632 din 14.08.17, MO301-315/18.08.17 art.732]
    10. Dacă termenul de depunere a actelor lipsă sau de corectare/completare este depășit ori, în cazul depunerii cererii în mod electronic în Sistemul informațional „Protecția Socială”, se constată lipsa datelor necesare pentru stabilirea și calcularea indemnizației paternale, casa teritorială refuză stabilirea indemnizației. În acest caz, în termen de 10 zile calendaristice de la luarea deciziei de refuz, solicitantului i se comunică în scris motivul refuzului.
    [Pct.10 în redacția HG632 din 14.08.17, MO301-315/18.08.17 art.732]
    11. Decizia de stabilire a indemnizaţiei paternale se adoptă de conducătorul casei teritoriale.
    12. Indemnizaţia paternală se acordă pentru o perioadă de 14 zile calendaristice.
    121. Indemnizaţia paternală pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat se stabileşte de către angajator în temeiul prezentului Regulament.
    [Pct.121 introdus prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]
    13. În cazul copiilor gemeni (tripleţi, cvadrupleţi etc.) se acordă o singură indemnizaţie paternală.
II1. MODUL DE EXAMINARE A CERERILOR ELECTRONICE
    131. Cererea electronică se completează şi se transmite accesînd serviciul  „e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii”, disponibil pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) sau pe pagina web oficială a Casei Naţionale (www.cnas.md).
    13². Cererea electronică se acceptă numai în cazul în care:
    a) tatăl şi copilul sunt înregistraţi în Registrul de stat al populaţiei;
    b) se confirmă relaţia de rudenie între tată şi copil în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei.
    133. În cazul în care cererea electronică este acceptată, aceasta sе preluсrează automat în Sistеmul informaţional „Protecţia Socială” al Casei Naţionale.
    134. La depunerea în mod electronic a cererii pentru acordarea indemnizaţiei paternale, se consideră că solicitantul şi-a manifestat acordul cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal.
    135. Datele cu caracter personal ale tatălui şi copilului se confirmă în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei, iar stagiul de cotizare şi perioada acordării concediului paternal la unitatea de la locul de muncă de bază se confirmă în baza informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.
    [Capitolul II1 introdus prin HG632 din 14.08.17, MO301-315/18.08.17 art.732]
III. MODUL DE CALCUL AL INDEMNIZAŢIEI PATERNALE
    14.  Baza de calcul a indemnizaţiei paternale constituie 100% din venitul mediu lunar asigurat realizat la locul de muncă de bază în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului, venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii de asigurări sociale.
    15.  Venitul mediu lunar se determină prin împărţirea venitului asigurat realizat la unitatea de la locul de muncă de bază la numărul de luni în care acesta a fost realizat în ultimele 3 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului.
    16. Indemnizaţia paternală se calculează şi se plăteşte pentru zile calendaristice. Venitul asigurat pentru o zi calendaristică se determină prin împărţirea venitului mediu lunar asigurat, calculat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, la numărul de zile calendaristice din luna pentru care se plăteşte indemnizaţia.
    17. Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizației paternale nu poate depăși suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 3 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieșind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie este aprobat de Guvern.
    [Pct.17 în redacția HG632 din 14.08.17, MO301-315/18.08.17 art.732]
   
171. Pentru perioada de activitate în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un rezident al parcului pentru tehnologia informației, venitul lunar asigurat al angajatului va constitui 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv, indiferent de mărimea efectivă a venitului salarial pentru munca desfășurată în parc, numărul zilelor lucrate pe parcursul lunii și programul de muncă al acestuia (deplin sau parțial). În sensul aplicării acestei prevederi vor fi considerate lunile în care persoana a lucrat cel puțin o zi.
    [Pct.171 introdus prin HG996 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1107]
    18. Indemnizaţia paternală stabilită în conformitate cu prezentul Regulament nu se recalculează, cu excepţia cazurilor de modificare a legislaţiei privind modul de salarizare şi de adoptare a unei hotărîri judecătoreşti rămase definitive.
    19.  Venitul asigurat realizat la locul de muncă de bază pentru stabilirea indemnizaţiei paternale se confirmă în baza informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.
    20. Indemnizaţia paternală se plăteşte o singură dată pentru întreaga perioadă a concediului paternal.
IV. PLATA INDEMNIZAŢIEI PATERNALE
    21.  Indemnizaţiile se plătesc în numerar prin intermediul prestatorilor de servicii de plată de beneficiari.
    [Pct.21 modificat prin HG632 din 14.08.17, MO301-315/18.08.17 art.732]
   
211. Plata indemnizaţiei paternale pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat se efectuează de către angajator.
    [Pct.211 introdus prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]
    22.  Plata indemnizaţiilor paternale se efectuează în luna următoare celei în care a fost aprobată decizia privind stabilirea indemnizaţiei paternale de către casa teritorială de asigurări sociale.
    23. Casele teritoriale tipăresc, lunar, un exemplar al listelor beneficiarilor şi două exemplare ale registrului listelor privind numărul beneficiarilor şi suma calculată. Listele beneficiarilor şi un exemplar al registrului listelor se păstrează la casa teritorială de asigurări sociale, iar al doilea exemplar al registrului listelor se prezintă Casei Naţionale.
    24. Prestatorii prezintă Casei Naţionale lunar, pînă la data de 7 a lunii următoare celei de gestionare, un raport privind plata indemnizaţiei paternale (anexa nr.1 la prezentul Regulament), pe suport de hîrtie şi în format electronic, iar în cazul transferurilor la conturile bancare ale beneficiarilor – o confirmare.
    241. Angajatorul prezintă  Casei Naţionale lunar, pînă la data de 7 a lunii următoare celei gestionate, raportul privind plata indemnizaţiei paternale (conform anexei  nr.11 la prezentul Regulament), pe suport de hîrtie.
    [Pct.241 introdus prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]
    25. Sumele indemnizaţiei paternale neîncasate la timp de beneficiari în decurs de 3 luni consecutive sînt restituite de prestatori, lunar, pe contul corespunzător al Casei Naţionale, în baza fişierului electronic prezentat de Casa Naţională.
    26.  Plata indemnizaţiei paternale neachitate şi restituite pe contul Casei Naţionale se reia în baza cererii scrise sau verbale, dacă adresarea nu depăşeşte termenul de trei ani anteriori datei solicitării indemnizaţiei neplătite.
    [Pct.26 modificat prin HG632 din 14.08.17, MO301-315/18.08.17 art.732]
    27. Casa Naţională transferă sumele respective pe contul bancar special al prestatorilor, pentru achitarea indemnizaţiei paternale.
    271. Casa Naţională transferă angajatorului sumele respective pentru plata indemnizaţiei paternale pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat (conform anexei nr. 3).
    [Pct.271 introdus prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]
    28. Plata pentru serviciile de distribuire şi achitare a indemnizaţiei paternale de către prestatori se efectuează după prezentarea raportului şi a confirmării din contul bugetului asigurărilor sociale de stat, în mărimea şi condiţiile prevăzute în contractul încheiat între Casa Naţională şi prestator.
    29. Casa Naţională totalizează lunar sumele plătite prin întocmirea lunară a dărilor de seamă privind plata indemnizaţiei paternale (anexa nr. 2 la prezentul Regulament).
    30. Indemnizaţia paternală stabilită şi neplătită solicitantului decedat se plăteşte soţiei sau, după caz, persoanei care îngrijeşte copilul.
    301. În cazul decesului copilului nou-născut în perioada aflării tatălui în concediu paternal, indemnizaţia paternală se acordă şi se plăteşte integral.
    [Pct.301 introdus prin HG632 din 14.08.17, MO301-315/18.08.17 art.732]
    31. În cazul în care au fost prezentate acte sau date false ori s-a tăinuit obţinerea venitului asigurat în perioada concediului paternal la locul de muncă de bază şi, ca rezultat, s-au efectuat cheltuieli nejustificate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat, persoana care a beneficiat neîntemeiat de indemnizaţie paternală restituie benevol sumele primite necuvenit, în baza deciziei conducătorului casei teritoriale, sau acestea se restituie în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti.
    [Pct.31 modificat prin HG632 din 14.08.17, MO301-315/18.08.17 art.732]
V. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    32. Pentru perioada concediului paternal care se suprapune cu perioada în care tatăl a desfăşurat activitate de muncă la locul de muncă de bază, se plăteşte salariu, dar nu indemnizaţie. În asemenea situaţie, pentru perioada de suprapunere, indemnizaţia plătită se restituie în modul prevăzut de prezentul Regulament.
    33.  Litigiile ce ţin de stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiei se soluţionează de Casa Naţională, a cărei decizie poate fi atacată în instanţa de judecată, conform legislaţiei în vigoare.
    34. Indemnizația paternală se stabilește începînd cu 27 mai 2016.
    [Pct.34 în redacția HG632 din 14.08.17, MO301-315/18.08.17 art.732]
    35. Indemnizaţia paternală se va acorda şi tatălui copiilor nou-născuţi care a beneficiat de concediu paternal pînă la data aprobării prezentei hotărîri.
    36. Răspunderea pentru corectitudinea stabilirii şi calculării indemnizaţiei o poartă Casa Naţională şi casele teritoriale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    361. Angajatorul poartă răspundere pentru corectitudinea stabilirii şi plăţii indemnizaţiei paternale finanţate din  bugetul asigurărilor sociale  de stat, conform prevederilor legislaţiei, precum şi pentru evidenţa şi raportarea utilizării acestor mijloace financiare potrivit legislaţiei pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat.
    [Pct.361 introdus prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]
    37. Responsabilitatea pentru corectitudinea actelor eliberate de unitatea de la locul de muncă de bază la care tatăl își desfășoară activitatea, pentru reflectarea corectă și în termen a datelor în Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale privind cuantumul venitului asigurat calculat şi declarat, cuantumul contribuţiilor de asigurări sociale calculate și achitate, stagiul de cotizare, angajarea în cîmpul muncii, perioada acordării concediului paternal o poartă persoanele cu funcții de răspundere ale angajatorului.
    [Pct.37 în redacția HG632 din 14.08.17, MO301-315/18.08.17 art.732]
   
38. Solicitantul este responsabil pentru utilizarea corectă a serviciului „e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii”, în conformitate cu prezentul Regulament şi ghidul de utilizare plasat în cadrul serviciului.
    [Pct.38 introdus prin HG632 din 14.08.17, MO301-315/18.08.17 art.732]
   
39. Angajatorul prezintă Casei Naționale lunar, pînă la data de 4 a lunii următoare celei gestionate, raportul privind numărul beneficiarilor și suma indemnizațiilor paternale (conform anexei nr. 4).
    [Pct.39 introdus prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]

    anexa nr.1

    anexa nr.11
    [Anexa nr.11 introdusă prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 introdusă prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 introdusă prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]