HGC1273/2016
ID intern unic:  367726
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1273
din  23.11.2016
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 25.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 405-414     art Nr : 1369
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2.  Ministerul Afacerilor Interne, în coordonare cu Ministerul Finanţelor, va aproba Regulamentul privind  mecanismul de colectare, gestionare şi termenul de virare a amenzilor încasate la locul constatării contravenţiei la bugetul de stat.

    PRIM-MINISTRU
                                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                   Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                                               Octavian Armaşu

    Nr. 1273. Chişinău, 23 noiembrie 2016.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1273
din 23 noiembrie 2016

COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) anexa nr. 1 se completează cu punctul 17 cu următorul cuprins:
    „17. Formular de document primar cu regim special al Ministerului Afacerilor Interne:
    chitanţa de încasare a amenzii la locul constatării contravenţiei.”;
    2) anexa nr. 2:
    punctul 1:
    alineatul doi se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) încasării amenzii la locul constatării contravenţiei.”;
    se completează la final cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Formularul tipizat al chitanţei de încasare a amenzii la locul constatării contravenţiei este eliberat contravenientului de către agentul constatator din cadrul autorităţii competente să soluţioneze cauza contravenţională în cazul prevăzut de art.446 alin.(1) lit.a) din Codul contravenţional.”;
    punctul 4 se completează la final cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Chitanţa de încasare a amenzii la locul constatării contravenţiei conţine şi altă informaţie decît cea prevăzută în art. 447 alin. (1) din Codul contravenţional.”;
    se completează cu punctul 42 cu următorul cuprins:
    „42. Agentul constatator completează şi eliberează chitanţa de încasare a amenzii la locul constatării contravenţiei doar în cazul cînd lipsesc circumstanţele enumerate în art. 446 alin. (2) din Codul contravenţional, iar contravenientul recunoaşte că este vinovat de săvîrşirea contravenţiei şi acceptă să plătească amenda contra chitanţă.
    Chitanţa de încasare a amenzii la locul constatării contravenţiei se întocmeşte în două exemplare, dintre care primul exemplar rămîne la agentul constatator, iar al doilea exemplar se înmînează contravenientului, faptul înmînării chitanţei menţionîndu-se în primul exemplar.”
    2. Anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 15 aprilie 2008, pag.12), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    anexa la Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar se completează cu punctul 18 cu următorul cuprins:
    „18. Încasarea amenzii la locul constatării contravenţiei, cu eliberarea chitanţei.”